Yerel Haberler

Son Dakika Yerel Haberler

Yerel Haberler

RTEÜ’nün Patent Başarısı

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si son yıl­lar­da gös­ter­miş ol­du­ğu pa­tent ba­şa­rı­la­rı­na ye­ni­le­ri­ni ek­le­me­ye devam edi­yor. RTEÜ Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Ma­ki­ne Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Ele­ma­nı Arş.…

Okumaya devam edin

Pazarspor evinde beraberlikle yetindi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta kar­şı­laş­ma­sın­da Pa­zars­por, sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı Kırk­la­re­lis­por ile 1-1 be­ra­be­re kaldı. TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta kar­şı­laş­ma­sın­da Pa­zars­por,…

Okumaya devam edin

Rize’nin Altın Kızları’ndan iyi başlangıç

Rize’nin yük­se­len yıl­dı­zı Rize Be­le­diys­por Kadın Bas­ket­bol ta­kı­mı ilk ma­çın­da Sam­sun Bas­ket­bol İhti­sas Ku­lü­bü­nü 92-31’lik skor­la fark­lı yendi. Rize Be­le­di­yes­por Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi 1.…

Okumaya devam edin

Karadeniz’de hamsi bereketi

Av se­zo­nu­na is­tav­rit ve pa­la­mut ile baş­la­yan ba­lık­çı­lar, Ka­ra­de­niz’in so­ğu­ma­sıy­la ken­di­ni gös­te­ren ham­si­ye yö­nel­di. Böy­le­ce ki­lo­su 30 li­ra­dan sa­tı­lan ham­si­nin fi­ya­tı, 10 li­ra­ya düştü. Ka­ra­de­niz’de…

Okumaya devam edin

Jandarma Bando Ekibi İlimizde Konser Verd

Ordu Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağlı bando ta­kı­mı kon­ser verdi. Sa­kar­ya Mey­dan Mu­ha­re­be­si’nin 100. yıl dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen kon­se­ri, İl Jan­dar­ma…

Okumaya devam edin

Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

İlçe­miz­de Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ope­ras­yon­da, ke­ne­vir ek­ti­ği ve bu­lun­dur­du­ğu ge­rek­çe­siy­le 1 kişi gö­zal­tı­na alın­dı. Rize İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­ca uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da elde edi­len…

Okumaya devam edin

Klinik Simülasyon Eğitim Merkezimiz Yoğun İlgi Görüyor

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Kli­nik Si­mü­las­yon Eği­tim Mer­ke­zi ku­rul­du­ğu gün­den iti­ba­ren dü­zen­le­di­ği eği­tim prog­ram­la­rı ile daha do­na­nım­lı he­kim­le­rin ye­tiş­me­si­ne katkı sağ­lı­yor. Bilim ve tek­no­lo­ji ala­nın­da­ki…

Okumaya devam edin

100 Milyon Dolar Türkiye’de Kaldı

Pan­de­mi ne­de­niy­le yurt dı­şın­dan Tür­ki­ye’ye çay top­la­ma­ya gelen ya­ban­cı­lar gel­me­yin­ce 100 mil­yon dolar Tür­ki­ye’de kaldı. Pan­de­mi ne­de­niy­le ka­pa­lı olan Sarp Sınır ka­pı­sı ne­de­niy­le Gür­cis­tan uy­ruk­lu…

Okumaya devam edin

İKİZDEREDE 3 BİN ALABALIK YAVRUSU DEREYE BIRAKILDI

İlçede Çam­lık köyü de­re­si­ne kır­mı­zı be­nek­li Ala­ba­lık yav­ru­su bı­ra­kıl­dı. İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı Hacı Kerim Meral ‘in gi­ri­şim­le­ri ile 3 bine yakın kır­mı­zı be­nek­li ala­ba­lık yav­ru­su İkiz­de­re…

Okumaya devam edin

“Rize, Eğitimde iyi bir yerde”

Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen: “Rize, Eğitimde iyi bir yerde” Rize Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen 1 Yıl­lık görev sü­re­si­ni dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sıy­la de­ğer­len­dir­di.…

Okumaya devam edin

RİZE BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Özel Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Or­ta­oku­lu TÜBİTAK 15. Or­ta­okul Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Ya­rış­ma­sın­da Tür­ki­ye fi­nal­le­rin­de Rize’yi ilk üçe ta­şı­dı. Rize’ye Ka­ra­de­niz bölge 1.liği ve Tür­ki­ye 3.’lüğü…

Okumaya devam edin

Balıkçıların Yüzünü Palamut Güldürdü

Geç­ti­ği­miz yıl ken­di­ni az gös­te­ren pa­la­mut ba­lık­çı­la­rın yü­zü­nü gül­dür­me­ye baş­la­dı. 1 Eylül iti­ba­riy­le kal­kan av ya­sa­ğı ile Ka­ra­de­niz­li ba­lık­çı­lar de­niz­ler­de na­si­bi­ni ara­ma­ya baş­la­dı.Bu yıl fazla…

Okumaya devam edin

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.