Yazarlarımızdan

RİZE TEHLİKEDE

Dün­ya­yı sar­san COVİD-19 ko­nu­sun­da henüz düz yola çık­mış de­ği­liz.Her­kes ko­nu­yu bi­li­yor ama ma­ale­sef in­san­la­rı­mız ted­bir­ler­de geç­sek dav­ra­nı­yor.Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın son hafta

SULTAN YILDIRIM BAYEZİD HAN

Os­man­lı Sul­tan­la­rı­nın dör­dün­cü­sü Ba­ye­zid Han 1360 yı­lın­da doğdu. Ço­cuk­lu­ğun­dan iti­ba­ren iyi bir eği­tim alan Ba­ye­zid Han, şeh­za­de­lik dö­ne­mi­ni Kü­tah­ya’da ge­çir­miş­tir.Os­man­lı

RİZEDE VİRÜS PİK YAPMIŞKEN

Sağ­lık Ba­ka­nı­nı sal­gın­la il­gi­li bir tablo açık­la­dı.Son haf­ta­da yurt ge­ne­lin­de­ki lis­te­de Trab­zon ve Rize komşu iki İl pik yap­mış.Üs­tü­ne üst­lük

VAZİYET KÖTÜ

Pandemi sürecinde ülke genelinde kısmi uygulamalara paralel olarak uygulanan kısıtlamalar beraberinde insanları çaresizliğe, esnafı kepenk kapamaya, çalışanı işsiz bırakmaya, özelliklede

GÜZEL AHLAKLI GENÇ

Müslüman Genç ahlâkî ve manevi değerleri ön plana almalıdır. Sevgi, saygı, şefkat, merhamet, adalet, vefa, iyilikseverlik gibi manevi değerleri ön

RİZE’DE AFET OKULU OLMALI

Nedense doğal afetler olduğunda o niye yok bu niye yok diye eleştiriler olur, eksikler o zaman hatırlanır.Bir büyüğüm hatırlattı.Türkiye’de afetlere

ENFLASYON ATLI, MEMUR YAYA

2020 yılı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre 2020 yılında tüketici fiyatları ortalama %14,6 oranında yükseldi. Hal böyle olunca memurlara

2020’NİN ARDINDAN

2020 yılı ülkemiz, devletimiz, milletimiz, bölgemiz ve ailemiz açısından hiç de olumlu olarak hatırlanmayacak kara bir yıl olarak tarih sayfasında