Yazarlarımızdan

RİZE KONU OLUNCA

Böl­ge­de 40 yılı aşkın yazan bir ga­ze­te­ci­yim.Bu­ra­da doğ­dum bu­ra­da ça­lış­tım ve ya­şı­yo­rum. Rize dı­şın­da za­ru­ri zi­ya­ret­ler dı­şın­da bu­lun­ma­dım. Ondan do­la­yı­dır…

Devamını Okuyun

TARİHTE NİĞBOLU ZAFERİ

Os­man­lı­la­rın Av­ru­pa’da iler­le­me­le­rin­den sonra, sı­ra­nın ken­di­le­ri­ne gel­di­ği­ni an­la­yan Macar Kralı, öteki Av­ru­pa dev­let­le­rin­den yar­dım is­te­di. Bunun üze­ri­ne Fran­sa, İngil­te­re, Al­man­ya…

Devamını Okuyun

YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYORUZ

2021-2022 Eği­tim-Öğ­re­tim yılı 06.09.2021 Pa­zar­te­si günü baş­lı­yor. Ön­ce­lik­le 2021-2022 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze, öğ­ret­men­le­ri­mi­ze ve bütün eği­tim ca­mi­ası­na ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.Bi­lin­di­ği…

Devamını Okuyun

FUTBOLUN GELİŞİM KRONOLOJİSİ

1800-Fut­bol, ma­hal­le ta­kım­la­rı ile İngil­te­re’de baş­la­dı.1805-Da­ha önce, topa tekme atı­lır­dı, sür­me­ye baş­lı­yor.1819-Ha­kem­lik saha dı­şın­da ve ma­sa­da baş­la­dı.1830-Ha­kem­ler saha içine alı­nı­yor.…

Devamını Okuyun

SEÇMELER

Siv­ri­ka­ya Köy­lü­le­ri, ‘’Vali bey se­si­mi­zi duy’’Siv­ri­ka­ya köyü İlçe­nin en uzak kö­yü­dür, Ovit Tü­ne­li bu köy­den de­li­ne­rek ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı.Siv­ri­ka­ya kö­yün­de İl…

Devamını Okuyun

BATILILAR VE İSLAM DİNİMİZ

Gay­ri­müs­lim ol­duk­la­rı halde, Müs­lü­man­lı­ğa fa­na­tik olan bazı meş­hur kim­se­le­rin İsla­mi­yet ile ala­ka­lı dü­şün­ce­le­ri­ni özet­le­mek ge­re­kir­se nak­le­di­yo­ruz.Müs­lü­man ol­ma­dık­la­rı halde, ha­ki­ki Müs­lü­man­la­rı…

Devamını Okuyun

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.

Bir Cevap Yazın