Yazarlarımızdan

TERVİYE GÜNÜ HAKKINDA

Ter­vi­ye ke­li­me­si söz­lük­te “bir işi ace­le­ye ge­tir­me­yip enine bo­yu­na dü­şün­mek, su­la­mak, suya kan­dır­mak, ri­vâ­yet et­tir­mek” gibi an­lam­la­ra gel­mek­te­dir. Ter­vi­ye günü…

Devamını Okuyun

CANIM ANAM

Sen arkamızda duran dağınBizi şefkatiyle saran bir ağdınGidişinle bizleri yaktın yıktınCennet mekanın olsun anam Evlatlarına çok düşkündünHer gün arayıp sordunSanki…

Devamını Okuyun

PANDEMİ BAHANE, İLLA RANDEVU

Co­vid-19 da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar alı­nan ted­bir­ler ve son çare aşı­la­ma do­la­yı­sıy­la in­şal­lah sona doğru yak­la­şı­yo­ruz.He­pi­miz has­ta­lı­ğın cid­di­ye­ti ve öne­mi­nin far­kın­da­yız.…

Devamını Okuyun

DAHA NE BEKLİYORUZ?

Öğ­ren­ci Andı’nın iptal edil­me­si üze­ri­ne Türk Eği­tim-Sen ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nu­cun­da Da­nış­tay 8. Da­ire­si­nin 2018’de ver­di­ği lehte karar, Milli Eği­tim…

Devamını Okuyun

JANDARMA 182 YAŞINDA

14 Ha­zi­ran 1839 ku­ru­luş ta­ri­hi ola­rak baz alı­nan Jan­dar­ma­mız asa­yiş ve gü­ven­li­ği­miz için ol­maz­sa ol­ma­ya­cak ku­ru­luş­la­rı­mız­dan bi­ri­si­dir.Dün­den bu­gü­ne ge­li­şen Jan­dar­ma…

Devamını Okuyun

ONKOLOJİ DOKTORU

Rize Eği­tim Araş­tır­ma­nın bi­ti­şi­ğin­de­ki On­ko­lo­ji Has­ta­ne­sin­de On­ko­lo­ji dok­to­ru ek­sik­li­ği sık sık his­se­di­li­yor.Şunu önce ya­za­yım, hasta sa­hip­le­ri ve Rize ka­mu­oyu ola­rak…

Devamını Okuyun

GEÇMİŞİ YAŞARKEN

Anı­la­rı yaz­mak ve pay­laş­mak ge­le­ce­ğe dönük önem­li bir ça­lış­ma ol­ma­lı. Ya­zı­lı belge ta­rih­sel do­kü­man­lar­dır.Bugün ya­şa­dık­la­rı­mız­dan, il­çe­miz­den bazı ko­nu­la­rı ak­tar­mak is­te­dim.Dün­ya­da…

Devamını Okuyun

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.

Bir Cevap Yazın