Yazarlarımızdan

Nedir orman’ın çektiği…

Bir tekerlemedir söyleniyor.” Ormanı sevgi korur.” Acaba doğrumudur.                         Alın size bir soru. Ormanı ne korur?                         Bilim.                         Orman…

Devamını Okuyun

KABİNEDE İKİ “MHP”Lİ BAKAN MI?

16 Nisan 2017 yı­lın­da ya­pı­lan halk oy­la­ma­sıy­la Ana­ya­sa’da ya­pı­lan de­ği­şik­lik so­nu­cun­da Par­la­men­ter Sis­tem ye­ri­ne Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi­ne ge­çil­di. Bu süreç, MHP…

Devamını Okuyun

LOJİSTİK NİYE DENİZE KAYDIRILDI

Ha­fı­za­yı yok­la­yın­ca bu gün­ler­de çok ko­nu­şu­lan İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nın bir­kaç yıl ön­ce­si hak­kın­da yaz­mak is­te­dim.Ha­ya­ti Ya­zı­cı’nın Ti­ca­ret Ba­ka­nı ol­du­ğu yıl­lar…

Devamını Okuyun

EYÜP SULTAN HAZRETLERİNİN VEFÂTI

Eyüp Sul­tan’ın ismi, Hâlid bin Zeyd’dir.Es­hâb-ı ki­râ­mın bü­yük­le­rin­den­dir.Re­sû­lul­lah Me­di­ne’ye hic­ret edin­ce, bu zatın evin­de 7 ay mi­sa­fir oldu.Bütün ga­za­lar­da bu­lun­du.…

Devamını Okuyun

İKİZDEREDE KORUYANDA RİZELİ YIKANDA RİZELİ

İkiz­de­re Va­di­si, dün­ya­da 200 ko­run­ma­sı ge­re­ken doğal Va­di­den bir ta­ne­si. Ka­ra­de­niz’e akan, böl­ge­de­ki ta­bi­ata hayat veren bu va­di­nin kıl­cal da­mar­lar­dan…

Devamını Okuyun

ŞİRKETLERİN VE YANDAŞLARININ PROVOKASYONUNA DİKKAT!

En güzel yap­tık­la­rı iş: Pro­vo­kas­yon…Va­tan­daş­la­rın bir araya gel­me­si, da­ya­nış­ma içim­de ol­ma­sı; ta­şı­na, top­ra­ğı­na, su­yu­na sahip çık­ma­sı, HES ve taş ocağı…

Devamını Okuyun

RİZEDE PANDEMİ KİM İÇİN

Be­şik­taş ile oy­na­nan fut­bol ma­çın­da tri­bün­de Pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uyul­ma­ma­sı çok tepki çekti.Ma­dem­ki maça giriş ser­best­ti, diğer tri­bün­le­re se­yir­ci niye alın­ma­dı.TSYD…

Devamını Okuyun

LOJİSTİK İÇİN 75 YIL FAZLA

İyi­de­re lo­jis­tik için deniz dol­gu­su­na taş ta­şı­na­cak.Yer ve uzak­lık ko­nu­su tar­tı­şıl­ma­ya değer.35 km den daha yakın yer­ler var­ken uzak me­sa­fe…

Devamını Okuyun

FATİH SULTAN MEHMET HAN HZ. VEFATI

Türk İmparatoru II. Mehmed 30 Mart 1432’de doğmuş ve 3 Mayıs 1481’de ölmüştür, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahıdır. Tarihî kaynaklarda ismi…

Devamını Okuyun

“25 NİSAN KIZILDERİLİ SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ”

Er­ge­ne­kon kum­pa­sıy­la tu­tuk­la­nan ve mü­eb­bet hapis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan Genel Kur­may Baş­ka­nı İlker Baş­buğ terör ör­gü­tü kur­mak ve yö­net­mek­le suç­lan­mış­tı.Genel Kur­may…

Devamını Okuyun

ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde “Soykırım” mesajına yönelik Türkiye-Kamu-Sen Olarak Yaptığımız Açıklamadır. Os­man­lı Dev­le­ti’nin 1915 yı­lın­da Er­me­ni­le­re soy­kı­rım yap­tı­ğı yo­lun­da­ki…

Devamını Okuyun

ZÜMRÜT RİZE 72 YAŞINDA

5 MAYIS 1950 Züm­rüt Rize’nin doğum günü.Geçen yıl ol­du­ğu gibi 2021 deki doğum yı­lı­mı­zı da ko­ro­na virüs kap­sa­mın­da aile ara­sın­da…

Devamını Okuyun

GÜNDEME DAİR

Mart ayı ba­şın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, “Yük­sek ve çok yük­sek risk gru­bun­da bu­lu­nan il­le­ri­miz­de halen uy­gu­lan­mak­ta ol­du­ğu gibi ce­na­ze­le­re ka­tı­lım 30…

Devamını Okuyun

RAMAZAN AYI BİR MEDENİYETTİR

Müs­lü­man olan mil­let­ler şu­nu unut­ma­ma­lı­dır ki; İs­lâ­mi­yet, Müs­lü­man olan Türk­le­ri be­diî bir şek­le sok­muş ve Ra­ma­zan ayın­da mah­ya, te­miz­lik, ra­bı­ta­lı­lık,…

Devamını Okuyun

ABD’Lİ PROF. GUNTER 1915 ERMENİ YALANLARI
OLAYINI ANLATTI

Türk-Ame­ri­kan Ulu­sal Yön­len­dir­me Ko­mi­te­si (TASC) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen; “Asır­lık Er­me­ni Ya­la­nı ve Si­ya­si Sü­re­ci” pa­ne­li­ne video kon­fe­rans yo­luy­la ka­tı­lan Orta Doğu…

Devamını Okuyun

OH CANIM TÜRKİYE

Kar­tal­la­ra 56 bin lira maaş.Oh be Tür­ki­ye’de ne tatlı maaş var.Mil­let açlık sı­nı­rın­da can çe­ki­şir­ken AK Parti’nin buy­ru­ğu­na gi­ren­ler maddi…

Devamını Okuyun

DEĞERLER EĞİTİMİ!

“Cris­ti­ano Ro­nal­do ile Al­bert Fant­rau 18 yaş altı şam­pi­yo­na­sın­da oy­na­mak­ta­dır­lar. Spor­ting Lis­bon me­na­je­ri bir­bi­rin­den ye­te­nek­li bu iki oyun­cu­yu iz­le­me­ye gelir.…

Devamını Okuyun

VİRÜS KIRMIZILIĞI DEVAM EDİYOR

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 Virüsü tüm hızıyla bilhassa Doğu Karadeniz Bölgemizde etkisini sürdürüyor. Bizim gibi birçok gazeteci arkada- şım ve…

Devamını Okuyun

RİZE’YE YAZIK OLUYOR

2023’de hizmete açılacak Hastane Son yıllarda Rize gündemini ençok işgal eden konulardan birisi 2023 yılında hizmete açılacak sözü verilen 800…

Devamını Okuyun

İNGİLİZ CASUSUNUN İTİRAFLARI

Yukarıda köşe yazımın başlığı olan, “İngiliz Casusunun  İtirafları  ve  İngilizlerin  İslam  Düşmanlığı”  isimli kitap 128 sayfadan oluşmaktadır. Hakikat Kitabevi tarafından…

Devamını Okuyun

GÜNÜN TARİHİN’DE MİMAR SİNAN

Mimar Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğup, 9 Nisan 1588’de İstanbul’da vefat etti. Küçük yaşta İstanbul’a gelip tahsilini tamamladı…

Devamını Okuyun

HOŞ GELDİN RAMAZAN

Ra­ma­zan ayı mü­ba­rek bir aydır. Al­la­hü tela, size Ra­ma­zan oru­cu­nu farz kıldı O ayda rah­met ka­pı­la­rı açı­lır, Ce­hen­nem ka­pı­la­rı ka­pa­nır,…

Devamını Okuyun

EĞİTİM ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA, AŞILAMA BİR AN ÖNCE BAŞLASIN!

Türk Eği­tim Sen ola­rak, ay­lar­dır eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın aşı­lan­ma­sı me­se­le­si­ne dik­kat çe­ki­yo­ruz. 18 mil­yon öğ­ren­ci­nin ol­du­ğu ül­ke­miz­de 1 mil­yon 250 bin…

Devamını Okuyun

GÜNÜN TARİHİN’DE MİMAR SİNAN

Mimar Sinan, 1490 yı­lın­da Kay­se­ri’nin Ağır­nas kö­yün­de doğup, 9 Nisan 1588’de İstan­bul’da vefat etti.Küçük yaşta İstan­bul’a gelip tah­si­li­ni ta­mam­la­dı ve…

Devamını Okuyun

POLİS 176 YAŞINDA

10 Nisan 1845 Polis teş­ki­la­tı­mı­zın ku­ru­luş ta­ri­hi.Yur­ti­çin­de can ve mal gü­ven­li­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan Türk Polis teş­ki­la­tın­da büyük ge­liş­me ve ye­ni­lik­ler…

Devamını Okuyun

Darbe İmalı Bildiriyi Kınıyoruz

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti; Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN li­der­li­ğin­de yurt için­de, sınır öte­sin­de Su­ri­ye’de, Irak’ta, Kıb­rıs’ta, Azer­bay­can’da, Libya’da, Doğu Ak­de­niz’de, Af­ri­ka’da…

Devamını Okuyun

HEVESLENMEYİN,İLKSAN YÖNETİMİ MÜLAKATLA BELİRLENMİYOR

Malum sen­di­ka­nın sayın Baş­ka­nı­na tek­ra­ren ve he­ce­le­ye­rek söy­lü­yo­ruz:İLKSAN Tem­sil­ci se­çim­le­ri İP-TAL E-DİL-ME-Dİ, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da ve MEB’in onayı ile…

Devamını Okuyun

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.

Bir Cevap Yazın