Sarp’ta kaçak malzeme operasyonu

Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda 150 adet saat ve 94 adet botox mal­ze­me­si ele ge­çi­ril­di.

Art­vin’in Ke­mal­pa­şa il­çe­sin­de­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda tır­la­rın çe­şit­li yer­le­ri­ne zu­la­lan­mış 150 adet saat ve 94 adet botox mal­ze­me­si ele ge­çi­ril­di.Alı­nan bil­gi­ye göre, Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda Güm­rük Mu­ha­fa­za Ka­çak­çı­lık ve İstih­ba­rat Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan Gür­cis­tan’dan Tür­ki­ye’ye giriş yap­mak is­te­yen Gür­cis­tan va­tan­da­şı M.B’nin kul­lan­dı­ğı çe­ki­ci­de ya­pı­lan rutin kont­rol­ler­de çe­ki­ci­nin kabin üst dolap kıs­mın­da ve dor­se­si­nin yemek do­la­bı kıs­mın­da 150 adet saat ele ge­çi­ril­di. So­ruş­tur­ma ile il­gi­li şüp­he­li şahıs hak­kın­da Hopa Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­du.​Ele ge­çi­ri­len sa­at­le­rin güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin yak­la­şık 132 bin 629 Lira 05 kuruş ol­du­ğu bil­di­ril­di.94 Adet botox mal­ze­me­si ele ge­çi­ril­di­Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda, Güm­rük Mu­ha­fa­za Ka­çak­çı­lık ve İstih­ba­rat Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Gür­cis­tan’dan Tür­ki­ye’ye giriş yap­mak is­te­yen Türk uy­ruk­lu va­tan­daş H.M’nin kul­lan­dı­ğı çe­ki­ci­de ya­pı­lan rutin ara­ma­da ara­cın kabin bö­lü­mün­de yatak altı do­la­bın­da koz­me­tik mal­ze­me­si cinsi eş­ya­lar gö­rül­müş olup anı­lan araç memur re­fa­ka­tin­de X Ray ta­ra­ma­sı­na yön­len­di­ril­di. Ekip­ler­ce X-Ray ci­ha­zın­dan ge­çi­ril­dik­ten sonra arama han­ga­rın­da ya­pı­lan de­tay­lı ara­ma­da top­lam­da 94 adet botox mal­ze­me­si ol­du­ğu dü­şü­nü­len ampul cinsi eşya bu­lun­du. So­ruş­tur­ma ile il­gi­li şüp­he­li şahıs hak­kın­da Hopa Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­du.​Ele ge­çi­ri­len botox mal­ze­me­le­ri­nin güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin yak­la­şık 71 bin 862 Lira ol­du­ğu bil­di­ril­di.

Haber Merkezi