• Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Normalleşme Açıklaması!

  Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ka­bi­ne top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­lar­dan bu­lun­du. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN’IN AÇIK­LA­MA­LA­RIN­DAN SATIR BAŞ­LA­RI:28 Şubat ha­di­se­si bir darbe ha­re­ke­ti­dir. Ül­ke­mi­ze eko­no­mi­den si­ya­se­te geniş bir yel­pa­ze­de

  Read more »
 • Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan im­za­lı “Co­vid-19 Kap­sa­mın­da Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rın­da Nor­mal­leş­me ve Alı­na­cak Ted­bir­ler” ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da mesai sa­at­le­ri de­ğiş­ti.

  Ko­nuy­la il­gi­li Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da: “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ge­nel­ge­siy­le kamu kurum ve ku­ru­lu­şu ça­lı­şan­la­rı­nın esnek ça­lış­ma uy­gu­la­ma­sı kal­dı­rıl­mış­tır. 02.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren İli­miz­de mesai sa­at­le­ri; 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00

  Read more »
 • Vali Çeber’den Rize’nin kurtuluşu yıldönümü mesajı

  Rize Va­li­si Kemal Çeber 2 Mart Rize’nin kur­tu­lu­şu mü­na­se­be­tiy­le ya­yım­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da: “Ül­ke­mi­zin ve Ka­ra­de­niz’in in­ci­si Rize’nin düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 103. yıl dö­nü­mü­nü bir kez daha büyük bir se­vinç ve

  Read more »
 • Rize’de okullar açılacak mı?

  Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sın­da alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da her alan­da ol­du­ğu gibi eği­tim ve öğ­re­tim­de de il bazlı ola­rak ye­rin­de karar uy­gu­la­ma­sı­na baş­lan­dı. Bu ka­rar­lar­dan bir ta­ne­si de Milli Eği­tim ala­nın­da

  Read more »
 • Amerikalı doktor açıkladı: Koronavirüs’ün ilacı Türk çayı!

  Dün­ya­da bü­tün­le­yi­ci tıb­bın ku­ru­cu­su ola­rak bi­li­nen Ame­ri­ka­lı Dr. Leo Gal­land ise “Ko­ro­na­nın ilacı Türk çayı” açık­la­ma­sı­nı yaptı. “Aler­ji için çözüm–Nasıl hasta olu­ruz, nasıl iyi­le­şi­riz?” adlı ki­ta­bın ya­za­rı Dr. Leo Gal­land,

  Read more »
 • Muhasebe Haftası kutlanıyor

  Rize Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Ali Fuat Çak­mak­çı Mu­ha­se­be Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı. Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­lik ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne ta­nı­tıl­ma­sı, ülke

  Read more »
 • AŞINIZ İÇİN AİLE HEKİMİ İLE İLETİŞİM KURUN!

  İlimiz ge­ne­lin­de ko­vid-19 aşı­la­ma sü­re­ci aile he­kim­le­ri başta olmak üzere, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­le­ri ve Has­ta­ne­le­ri­miz üze­rin­den olan­ca hı­zıy­la devam et­mek­te­dir. Özel­lik­le ili­miz ve böl­ge­miz iti­ba­riy­le ris­kin daha büyük ol­du­ğu bu

  Read more »
 • Bekaroğlu: Kod29 büyük bir ayıp

  CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, büyük bir is­tis­ma­ra konu olan Kod29 ile işten çı­kar­ma­ya ola­nak veren mad­de­nin İş Ka­nu­nun­dan çı­ka­rıl­ma­sı için kanun tek­li­fi verdi. TBMM’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da kanun tek­li­fi­nin

  Read more »
 • ARDEŞEN BELEDİYESİ KURUYAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİNİ DİKİYOR

  Ar­de­şen Be­le­di­ye­si, Şehir mer­ke­zi, park ve yeşil alan­lar­da­ki ku­ru­yan ve hasta ağaç­la­rın ye­ri­ne yeni ve mev­si­me uygun daha da­ya­nık­lı ağaç­la­rın di­ki­mi için Be­le­di­ye ekip­le­ri ça­lış­ma­la­rı­na hız verdi. Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Park

  Read more »
 • 28 Şubat Darbesinden neden Hesap Sorulmadı?

  Ta­ri­he post mo­dern darbe ola­rak geçen, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin (denk bütçe)en ba­şa­rı­lı hü­kü­met­le­rin­den biri olan, Er­ba­kan ön­der­li­ğin­de­ki RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti­ni, iki sahte şeyh;Müs­lüm Gün­düz, Ali Kal­kan­cı ve pav­yon ka­dı­nı Fa­di­me Şahin’in piyon

  Read more »

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Normalleşme Açıklaması!

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ka­bi­ne top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­lar­dan bu­lun­du. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN’IN AÇIK­LA­MA­LA­RIN­DAN SATIR BAŞ­LA­RI:28 Şubat ha­di­se­si bir darbe ha­re­ke­ti­dir. Ül­ke­mi­ze eko­no­mi­den si­ya­se­te geniş bir yel­pa­ze­de ağır fa­tu­ra­sı ol­muş­tur.Tür­ki­ye’yi hak et­ti­ği de­mok­ra­tik ve eko­no­mik ge­liş­miş­lik se­vi­ye­si­ne ulaş­tır­mak için pek çok an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­yı kal­dır­dık. Mil­le­ti­miz­le sırt sırta ve­re­rek mey­da­nı Tür­ki­ye’yi eski ka­ran­lık gün­le­ri­ne dön­dür­mek is­te­yen­le­re bı­rak­ma­ya­ca­ğı­mı­zı gös­ter­dik.

Devamını oku

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan im­za­lı “Co­vid-19 Kap­sa­mın­da Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rın­da Nor­mal­leş­me ve Alı­na­cak Ted­bir­ler” ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da mesai sa­at­le­ri de­ğiş­ti.

Ko­nuy­la il­gi­li Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da: “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ge­nel­ge­siy­le kamu kurum ve ku­ru­lu­şu ça­lı­şan­la­rı­nın esnek ça­lış­ma uy­gu­la­ma­sı kal­dı­rıl­mış­tır. 02.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren İli­miz­de mesai sa­at­le­ri; 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 ola­rak uy­gu­la­na­cak­tır” de­nil­di. Haber Merkezi

Devamını oku

Vali Çeber’den Rize’nin kurtuluşu yıldönümü mesajı

Rize Va­li­si Kemal Çeber 2 Mart Rize’nin kur­tu­lu­şu mü­na­se­be­tiy­le ya­yım­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da: “Ül­ke­mi­zin ve Ka­ra­de­niz’in in­ci­si Rize’nin düş­man iş­ga­lin­den kur­tu­lu­şu­nun 103. yıl dö­nü­mü­nü bir kez daha büyük bir se­vinç ve gu­rur­la kut­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bun­dan yak­la­şık bir asır önce 1.Dünya Sa­va­şı son­ra­sı bütün dünya, Ül­ke­mi­zi bölüp par­ça­la­mak ve bu aziz mil­le­ti or­ta­dan kal­dır­mak için kirli plan­lar ku­ra­rak üze­ri­mi­ze yük­le­di­ği o

Devamını oku

Rize’de okullar açılacak mı?

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sın­da alı­nan ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da her alan­da ol­du­ğu gibi eği­tim ve öğ­re­tim­de de il bazlı ola­rak ye­rin­de karar uy­gu­la­ma­sı­na baş­lan­dı. Bu ka­rar­lar­dan bir ta­ne­si de Milli Eği­tim ala­nın­da oldu. Açık­la­ma­nın hemen ar­dın­dan Yük­sek ve çok yük­sek risk­li ola­rak ta­nım­la­nan ka­te­go­ri­de bu­lu­nan Rize’de de ‘Okul­lar açı­la­cak mı’ so­ru­su ilk akıl­la­ra gelen so­ru­lar­dan bir ta­ne­si oldu.Yeni ka­ra­ra göre 2 Mart

Devamını oku

Amerikalı doktor açıkladı: Koronavirüs’ün ilacı Türk çayı!

Dün­ya­da bü­tün­le­yi­ci tıb­bın ku­ru­cu­su ola­rak bi­li­nen Ame­ri­ka­lı Dr. Leo Gal­land ise “Ko­ro­na­nın ilacı Türk çayı” açık­la­ma­sı­nı yaptı. “Aler­ji için çözüm–Nasıl hasta olu­ruz, nasıl iyi­le­şi­riz?” adlı ki­ta­bın ya­za­rı Dr. Leo Gal­land, tüm dün­ya­yı et­ki­le­yen ko­ro­na­vi­rü­se karşı alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ko­vid-19’un ki­şi­nin sa­de­ce ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni değil me­ta­bo­liz­ma­sı­nı da il­gi­len­di­ren bir has­ta­lık ol­du­ğu­nu an­la­tan Dr. Leo Gal­land, “Zaten bu

Devamını oku

Muhasebe Haftası kutlanıyor

Rize Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Ali Fuat Çak­mak­çı Mu­ha­se­be Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı. Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­lik ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir­lik mes­le­ği­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne ta­nı­tıl­ma­sı, ülke eko­no­mi­si­ne ve iş dün­ya­sı­na sun­du­ğu değer ve fay­da­ya iliş­kin far­kın­da­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la 1-7 Mart, Mu­ha­se­be Haf­ta­sı ola­rak kkut­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Rize Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası Baş­ka­nı Ali Fuat Çak­mak­çı yap­tı­ğı

Devamını oku

AŞINIZ İÇİN AİLE HEKİMİ İLE İLETİŞİM KURUN!

İlimiz ge­ne­lin­de ko­vid-19 aşı­la­ma sü­re­ci aile he­kim­le­ri başta olmak üzere, Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­le­ri ve Has­ta­ne­le­ri­miz üze­rin­den olan­ca hı­zıy­la devam et­mek­te­dir. Özel­lik­le ili­miz ve böl­ge­miz iti­ba­riy­le ris­kin daha büyük ol­du­ğu bu sü­reç­te eli­miz­de­ki en et­ki­li ko­ru­yu­cu gücün aşı ol­du­ğu mu­hak­kak­tır.Bu se­bep­le aşı hakkı ta­nım­la­nan ve son 6 ay içe­ri­sin­de Ko­vid-19 has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma­yan tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı ol­ma­sı­nı şid­det­le tav­si­ye edi­yo­ruz.Hali ha­zır­da 65

Devamını oku

Bekaroğlu: Kod29 büyük bir ayıp

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, büyük bir is­tis­ma­ra konu olan Kod29 ile işten çı­kar­ma­ya ola­nak veren mad­de­nin İş Ka­nu­nun­dan çı­ka­rıl­ma­sı için kanun tek­li­fi verdi. TBMM’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da kanun tek­li­fi­nin ge­rek­çe­si­ni an­la­tan CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Pan­de­mi sü­re­cin­de işten çı­kar­ma ya­sa­ğı ge­ti­ril­di­ği­ni ama bazı fır­sat­çı ve ah­lak­sız iş­ve­ren­le­rin İş Ka­nu­nu­nun 25. Mad­de­si­nin “İşve­re­nin haklı ne­den­ler­le der­hal fesih hakkı” baş­lık­lı

Devamını oku

ARDEŞEN BELEDİYESİ KURUYAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİNİ DİKİYOR

Ar­de­şen Be­le­di­ye­si, Şehir mer­ke­zi, park ve yeşil alan­lar­da­ki ku­ru­yan ve hasta ağaç­la­rın ye­ri­ne yeni ve mev­si­me uygun daha da­ya­nık­lı ağaç­la­rın di­ki­mi için Be­le­di­ye ekip­le­ri ça­lış­ma­la­rı­na hız verdi. Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Park Bahçe ve Sera Bi­ri­mi İlçe ge­ne­lin­de­ki yeşil alan­lar başta ol­mak­la bir­lik­te şehir mer­ke­zi ge­çi­şi ve şehir içi orta re­füj­ler­de has­ta­la­nan ve ku­ru­yan ağaç­la­rı sö­ke­rek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz mev­si­mi­ne uyum­lu ve daha

Devamını oku

28 Şubat Darbesinden neden Hesap Sorulmadı?

Ta­ri­he post mo­dern darbe ola­rak geçen, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin (denk bütçe)en ba­şa­rı­lı hü­kü­met­le­rin­den biri olan, Er­ba­kan ön­der­li­ğin­de­ki RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti­ni, iki sahte şeyh;Müs­lüm Gün­düz, Ali Kal­kan­cı ve pav­yon ka­dı­nı Fa­di­me Şahin’in piyon ola­rak kul­la­nı­lıp, algı ope­ras­yo­nuy­la med­ya­nın da te­tik­le­me­siy­le, beşli çete de­di­ği­miz (TİSK, TESK, DİSK, TÜRK-İŞ ADD, ÇYDD vb.), Tür­ki­ye’nin ba­ron­la­rı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, Cun­ta­cı Ka­ra­da­yı ve Çevik bir ön­der­li­ğin­de­ki dar­be­ci Vatan ha­in­le­ri

Devamını oku
« Önceki Yazılar