Rize-Artvin Havalimanı 2020 Yılı Dev Projeler Arasında

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu 2020 yı­lın­da ya­pı­lan dev pro­je­le­ri an­lat­tı.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, “Mem­le­ke­ti­mi­zin dört bir ya­nı­nı ula­şım, alt­ya­pı ve ha­ber­leş­me ya­tı­rım­la­rı ile do­nat­tı­ğı­mız 2020 yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tık. Lo­jis­tik, mo­bi­li­te ve di­ji­tal­leş­me oda­ğın­da 2021 yı­lın­da ni­ce­le­ri­ni de bir­lik­te ba­şa­ra­ca­ğız” dedi.
Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, 2020 yı­lın­da ula­şım, alt­ya­pı ve ha­ber­leş­me ala­nın­da bir­çok önem­li pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, yeni yılda da aynı aşkla, şevk­le, inanç­la ve bü­tün­sel kal­kın­ma viz­yo­nuy­la halka hiz­me­te et­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni ifade etti. Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ola­rak 19 yıl­dır Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik büyük ya­tı­rım­la­rı, de­va­sa ulaş­tır­ma pro­je­le­ri­ni, çağı ya­ka­la­mış ha­ber­leş­me ham­le­le­ri­ni re­for­mist bir ge­le­nek­le geç­miş yıl­lar­da ol­du­ğu gibi 2021 yı­lın­da da ha­ya­ta ge­çir­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, 2020 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len dev pro­je­le­ri anım­sat­tı. Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, “2020 yı­lın­da on­lar­ca pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik. İstan­bul ve Mar­ma­ra Böl­ge­si’nin tra­fik yü­kü­nü azal­tan, Av­ras­ya’nın lo­ko­mo­ti­fi Kuzey Mar­ma­ra Oto­yo­lu’nun son etabı ta­mam­lan­dı. Dünya ça­ğın­da­ki lo­jis­tik gü­cü­mü­zün sim­ge­si Çin ih­ra­cat treni 4 Ara­lık’ta İstan­bul’dan yola çıktı. 8 bin 693 ki­lo­met­re yol ka­te­de­rek 19 Ara­lık’ta Çin’in Xi’an şeh­ri­ne ulaş­tı. De­mir­yo­lu sek­tö­rü­nün lo­ko­mo­ti­fi TÜ­RA­SAŞ ku­rul­du. TÜ­LOM­SAŞ, TÜ­DEM­SAŞ ve TÜ­VA­SAŞ, TÜ­RA­SAŞ ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­ti” dedi.
2020 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len dev pro­je­ler
Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da bir­çok yol ça­lış­ma­sı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­na dik­kat çeken Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, “An­ka­ra-Niğ­de Oto­yo­lu ile Edir­ne’den Şan­lı­ur­fa’ya kadar olan bin 230 ki­lo­met­re­lik oto­yol ağı ke­sin­ti­siz ola­rak bir­bi­ri­ne bağ­lan­dı. Kay­se­ri-Niğ­de Oto­yo­lu’nda em­ni­yet ve kon­fo­ru art­tır­ma­ya yö­ne­lik ça­lış­ma­lar tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Ciz­re-Şır­nak Yolu Cudi Dağı Tü­nel­le­ri hiz­me­te açıl­dı. Gü­ney­do­ğu ve Doğu Ana­do­lu Böl­ge­miz­de refah se­vi­ye­si yük­sel­di. Yine Gi­re­sun’umuz­da gü­ven­li ve ye­ni­lik­çi tek­nik­ler kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan Altı Şe­hit­ler Köp­rü­sü hiz­me­te girdi. Ay­dın-De­niz­li Oto­yo­lu’muzun te­me­li atıl­dı. 140 ki­lo­met­re oto­yol ve 23 ki­lo­met­re bağ­lan­tı yolu olmak üzere top­lam 163 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki pro­je­nin yapım ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı” diye ko­nuş­tu. Sal­gın dö­ne­mi­ne rağ­men ağus­tos ayın­da 9,5 mil­yon yol­cu­nun ha­va­yo­lu ula­şı­mı­nı kul­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Tür­ki­ye’nin sal­gın sü­re­cin­de ha­va­yo­lu ula­şı­mın­da dün­ya­ya ön­cü­lük et­ti­ği­ne vurgu yaptı. Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, “Böl­ge­sin­de ula­şım ve lo­jis­tik üssü ha­li­ne ge­lecek Ela­zığ Ha­va­llima­nı’ndaki ikin­ci pis­tin ya­pı­mın­da yüzde 80’in üze­rin­de ta­mam­lan­ma sağ­lan­dı. Deniz üs­tün­de­ki ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın in­şa­atı tüm hı­zıy­la sü­rü­yor. Kay­se­ri’de yılda 8 mil­yon yol­cu­ya hiz­met ve­recek Kay­se­ri Ha­va­li­ma­nı Yeni Ter­mi­nal Bi­na­sı’nın

ve Ana­far­ta­lar Tram­vay Hattı’nın te­me­li atıl­dı. Yine İstan­bul Ha­va­li­ma­nı’mızın iniş ve kal­kış ka­pa­si­te­si­ni art­tır­mak ama­cıy­la inşa edi­len üçün­cü pist hiz­me­te su­nul­du” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“2021 yı­lın­da aynı aşkla, şevk­le, inanç­la ve bü­tün­sel kal­kın­ma viz­yo­nuy­la hal­kı­mı­za hiz­met ede­ce­ğiz”
Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, ya­pı­mı devam eden 1915 Ça­nak­ka­le Köp­rü­sü’nün 2 bin 23 metre uzun­lu­ğu ile dün­ya­nın en büyük orta açık­lı­ğı­na sahip köp­rü­sü olma özel­li­ği ta­şı­dı­ğı­na dik­kat çekti. Ka­ra­is­ma­iloğ­lu açık­la­ma­sın­da, “Botan Be­ğen­dik Köp­rü­sü’nün açıl­ma­sı ile Kü­çük­su-Hi­zan-Per­va­ni yolu 5 sa­at­ten 2 saate indi. 16 il için geçiş nok­ta­sı ola­cak tu­rizm ve ti­ca­ret mer­kez­le­ri­ne ula­şı­mı ko­lay­laş­tı­ra­cak 660 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kö­mür­han

Köp­rü­sü, 2 bin 400 metre çift tüp Kö­mür­han Tü­ne­li ve 123 met­re­lik çift köp­rü­den olu­şan pro­je­yi hiz­me­te açtık. 57 ta­ri­hi köp­rü­mü­zü res­to­re ede­rek mi­ra­sı­mı­za sahip çık­tık” ifa­de­le­ri­ne yer verdi. Tür­ki­ye’yi hızlı tren ile Av­ru­pa’ya bağ­la­ya­cak Hal­ka­lı-Ka­pı­ku­le Hızlı De­mir­yo­lu Hattı ça­lış­ma­la­rı ile büyük yol ka­te­dil­di­ği­ni kay­de­den Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Cum­hur­baş­ka­nı’nın ta­li­ma­tı ile Ba­şak­şe­hir Şehir Has­ta­ne­si yol ve metro ça­lış­ma­la­rı­nın ba­kan­lı­ğın üze­ri­ne alın­dı­ğı­nı anım­sat­tı. Lo­jis­tik, mo­bi­li­

te ve di­ji­tal­leş­me oda­ğın­da 2020 yı­lın­da on­lar­ca pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, “Mem­le­ke­ti­mi­zin dört bir ya­nı­nı ula­şım, alt­ya­pı ve ha­ber­leş­me ya­tı­rım­la­rı ile do­nat­tı­ğı­mız 2020 yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tık.
2021 yı­lın­da da aynı aşkla, şevk­le, inanç­la ve bü­tün­sel kal­kın­ma viz­yo­nuy­la hal­kı­mı­za hiz­me­te devam ede­ce­ğiz.
2021’de ni­ce­le­ri­ni bir­lik­te ba­şa­ra­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s