Rize İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Yeni Yerinde

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın viz­yon pro­je­le­rin­den biri olan Kon­sept Nüfus Mü­dür­lük­le­ri kap­sa­mın­da ye­ni­le­nen Rize İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü Va­li­lik Bi­na­sı, zemin katta ya­pı­lan açı­lış­la hiz­me­te girdi.
Rize İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü­nün açı­lış prog­ra­mı­na Rize Va­li­si Kemal Çeber, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Vali Yar­dım­cı­la­rı Gül­ha­ni Ozan Sarı, Bay­ram Sağır ve Sedat Sezik, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan De­de­ba­ğı, il Özel İdare Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin Sarı, İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Mü­dü­rü Enes Tü­fek­çi ve kurum mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.
Mev­zu­at­lar Çer­çe­ve­sin­de Yeni Dü­zen­le­me­ler Ya­pı­yo­ruz
Va­li­lik Bi­na­la­rı ve Hü­kü­met Ko­nak­la­rı ile il­gi­li bu­lu­nan Mev­zu­ata göre dü­zen­le­me ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Vali Çeber;
“Va­li­lik Bi­na­la­rı ve Hü­kü­met Ko­nak­la­rı içe­ri­sin­de yer alan ku­rum­la­rın yer­le­şi­mi­ni dü­zen­le­yen bir mev­zu­at bu­lun­mak­ta. Bu Mev­zu­ata göre va­tan­daş­la­rın en yoğun şe­kil­de hiz­met al­dı­ğı ve de­za­van­taj­lı va­tan­daş­la­rın en çok uğ­ra­dı­ğı hiz­met bi­rim­le­ri Kamu Hiz­met Bi­na­la­rı­nın en rahat ula­şı­la­bi­lecek nok­ta­la­rın­da ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
Bu doğ­rul­tu­da kolay ula­şı­la­bi­lir ku­rum­la­rı­mı­zın ba­şın­da Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lük­le­ri­miz ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Va­kıf­la­rı gel­mek­te.
Rize Yeni Dü­zen­le­me­le­ri En İyi Şe­kil­de Uy­gu­la­yan İller­den Biri
Vali Çeber, yeni plan­la­ma­nın tüm Tür­ki­ye’de uy­gu­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ Yeni ya­pı­lan Hü­kü­met Ko­nak­la­rı ve Hiz­met Bi­na­la­rı bu şart­la­ra uygun ola­rak plan­la­nı­yor.
Mev­cut bi­na­lar ise şart­la­ra uygun ola­rak dö­nüş­tü­rü­lü­yor.

Bu plan­la­ma Tür­ki­ye ge­ne­li­ni kap­sa­yan bir proje.
Rize bu pro­je­yi en iyi şe­kil­de ha­ya­ta ge­çi­ren il­ler­den biri oldu. Nüfus hiz­met­le­ri­ni eli­miz­de­ki fi­zi­ki şart­la­ra göre ya­pa­bil­di­ği­miz en iyi şekle ge­tir­dik. Va­tan­daş­la­rı­mız en yoğun ola­rak al­dık­la­rı bu hiz­me­te en kolay şe­kil­de ula­şa­bi­le­cek­ler.
20 Yılda 100 Yıl­lık De­ği­şim Sağ­lan­dı
Vali Çeber, Tür­ki­ye’nin kamu hiz­met dö­nü­şü­mün­de çok önem­li adım­lar at­tı­ğı­nı ifade ede­rek, “ Özel­lik­le son 20 yıl­dır, Tür­ki­ye’de ki kamu hiz­met dö­nü­şü

­mün­de, bu dö­nü­şü­mü en çok, en hızlı şe­kil­de ve içe­ri­ği en bol ola­rak yapan ida­re­ler­den bi­ri­si Nüfus İda­re­si­dir. Hem e-hiz­met hemde di­ji­tal hiz­met nok­ta­sın­da 20 yılda 100 yıl­lık bir dö­nü­şüm yap­tı­lar. “dedi. Vali Çeber, ko­nuş­ma­sı­nın son kıs­mın­da Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü­nün yeni hiz­met ye­ri­nin ya­pıl­ma­sın­da emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­rek, va­tan­daş­la­rı­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du. Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Vali Çeber ve be­ra­be­rin­de­ki­ler Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü­nü gez­di­ler.
Haber Merkezi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s