Bakırcı: ”SGK İle Kamu Bankaları Arasında Kredi İş Birliği Protokolü İmzalandı”

İmza­la­nan pro­to­kol ile Si­gor­ta­lı­la­ra, Kredi Kul­lan­mak Su­re­tiy­le Emek­li Olma İmkânı Ge­ti­ril­di. Rize Sos­yal Gü­ven­lik İl Mü­dü­rü Mus­ta­fa BA­KIR­CI ‘’Pro­to­kol ile ya­pı­lan­dı­rı­lan bor­cu­nu öde­me­si ha­lin­de aylık bağ­la­na­bi­lecek si­gor­ta­lı­la­rı­mı­za, her­han­gi bir ödeme güç­lü­ğü çek­me­den, banka kre­di­si ile emek­li­lik im­ka­nı su­nu­la­cak­tır.’’ dedi. İl Mü­dü­rü BA­KIR­CI, ‘’Si­gor­ta­lı­la­rı­mız, ya­pı­lan­dı­rı­lan si­gor­ta prim borç­la­rı­nın peşin ödeme ta­ri­hi­nin son gü­nü­ne yani 31 Mart’a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kul­la­na­bi­le­cek­ler­dir.’’ dedi. SGK İl Mü­dü­rü , “bu im­kân­dan ya­rar­lan­mak is­te­yen si­gor­ta­lı­la­rın, si­gor­ta prim borç­la­rı­na iliş­kin ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı­nı ön­ce­lik­le Sos­yal Gü­ven­lik İl/Mer­kez Mü­dür­lük­le­ri­ne yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ve Sos­yal Gü­ven­lik İl/Mer­kez Mü­dür­lük­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­lecek emek­li ola­bi­le­cek­le­ri­ne iliş­kin ya­zı­sı ile bir­lik­te Zi­ra­at Ban­ka­sı, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı ve Tür­ki­ye Va­kıf­lar Ban­ka­sı şu­be­le­rin­den is­te­dik­le­ri ban­ka­ya mü­ra­ca­at ede­bi­le­cek­le­ri­ni ifade ede­rek, Rize İlimiz’de Sos­yal Gü­ven­lik Mer­kez­le­ri­miz­de emek­li­lik iş­lem­le­ri ya­pı­la­ma­dı­ğın­dan bu iş­lem­le­rin yü­rü­tü­mü­nün Rize İl Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­le­ce­ği­ni söy­le­di. “ İl Mü­dü­rü Mus­ta­fa BA­KIR­CI , “Kredi iş bir­li­ği pro­to­ko­lü kap­sa­mın­da, bi­rik­miş prim bor­cu­nu öde­me­si du­ru­mun­da 4b’den yaş­lı­lık ay­lı­ğı bağ­la­na­bi­lecek si­gor­ta­lı­lar, 4/ prim bor­cu­nu öde­me­si du­ru­mun­da 4/a’dan yaş­lı­lık ay­lı­ğı bağ­la­na­bi­lecek si­gor­ta­lı­lar, Ek-5 ve Ek-6 kap­sa­mın­da ça­lı­şan­lar­dan bi­rik­miş prim bor­cu­nu öde­me­si du­ru­mun­da yaş­lı­lık ay­lı­ğı bağ­la­na­bi­lecek si­gor­ta­lı­lar, As­ker­lik ve doğum borç­lan­ma­sı­nı yap­ma­sı du­ru­mun­da yaş­lı­lık ay­lı­ğı bağ­la­na­bi­lecek si­gor­ta­lı­lar, Dur­du­ru­lan hiz­met sü­re­le­ri­nin ihya edil­me­si du­ru­mun­da yaş­lı­lık ay­lı­ğı bağ­la­na­bi­lecek si­gor­ta­lı­lar bu­lun­mak­ta­dır’’ dedi. Ya­pı­lan­dır­ma Sü­re­si Uza­tıl­dı . SGK İl Mü­dü­rü Mus­ta­fa BA­KIR­CI, 7256 sa­yı­lı Ya­pı­lan­dır­ma Ka­nu­nun sü­re­si­nin uza­tıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak; ‘’30 Ara­lık 2020 ta­ri­hin­de Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan; ya­pı­lan­dır­ma için son baş­vu­ru ta­ri­hi, 31 Ara­lık 2020 ta­ri­hin­den 1 Şubat 2021 ta­ri­hi­ne, İlk tak­si­tin son ödeme ta­ri­hi ise 01 Mart 2021 ta­ri­hin­den 31 Mart 2021 ta­ri­hi­ne uza­tıl­mış­tır.’’ dedi. İl Mü­dü­rü Ba­kır­cı, “Ya­pı­lan­dır­ma kap­sa­mın­da si­gor­ta prim­le­ri­nin, genel sağ­lık si­gor­ta­sı pri­mi­nin, iş­siz­lik si­gor­ta­sı pri­mi­nin, idari para ce­za­la­rı­nın, iş ka­za­sı veya mes­lek has­ta­lı­ğı so­nu­cun­da doğan rücu ala­cak­la­rı­nın, yer­siz öde­nen gelir ve ay­lık­lar­dan doğan ala­cak­la­rın ve Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rı­nın daha önce don­du­ru­lan hiz­met sü­re­le­ri­nin ih­ya­sı ha­lin­de do­ğa­cak ala­cak­la­rın ya­pı­lan­dır­ma kap­sa­mın­da ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Ay­rı­ca genel sağ­lık si­gor­ta­sı borç­la­rı için ise baş­vu­ru şartı aran­ma­dan, tüm borç­lar oto­ma­tik ola­rak Ku­ru­mu­muz ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış­tır. “ dedi. SGK Rize İl Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ba­kır­cı “kap­sam­da­ki borç­la­ra baş­vu­ru ya­pa­ma­yan Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ister ev­le­rin­den ister iş­yer­le­rin­den e-si­gor­ta , e- dev­let üze­rin­den veya en yakın Sos­yal Gü­ven­lik İl / Mer­kez Mü­dür­lük­le­rin­den ya­pı­lan­dır­ma mü­ra­ca­atı­nı son gün­le­ri­ni bek­le­me­den yap­ma­la­rı­nı, Genel sağ­lık si­gor­ta­sı borç­la­rı için baş­vu­ru şartı aran­ma­dan tüm borç­la­rın oto­ma­tik ola­rak ge­cik­me zammı ve fa­iz­le­ri­nin si­lin­di­ği­ni , baş­vu­ru ve ödeme sü­re­le­ri­nin ge­cik­ti­ril­me­me­si men­fa­at­le­ri­ne ola­ca­ğı­nı bu fır­sa­tı ka­çır­ma­ma­la­rı­nı Ka­nu­nun ver­di­ği süre uza­tım yet­ki­si­nin de kul­la­nıl­dı­ğı­nı ifade ede­rek hiç bir iş­ve­ren ve si­gor­ta­lı­mız ile ic­ra­lık olmak is­te­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.“
Haber Merkezi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s