RTEÜ ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığını Giresun Üniversitesi’ne Devretti

Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Üni­ver­si­te­ler Bir­li­ği­nin (ÜNİ-DO­KAP) 2021 yılı dönem baş­kan­lı­ğı Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si­ne dev­re­dil­di.

RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man baş­kan­lı­ğın­da, RTEÜ Rek­tör­lük Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda on­li­ne ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len tö­re­ne; DOKAP Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin, Amas­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Sü­ley­man El­ma­cı, Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Fah­ret­tin Tilki, Av­ras­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kenan İnan, Bay­burt Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Sel­çuk Coş­kun, Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yıl­maz Can, Gü­müş­ha­ne Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Halil İbra­him Zey­bek, Hitit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ali Osman Öz­türk, Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ham­dul­lah Çu­val­cı, On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ali Ak­do­ğan, Sam­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Mah­mut Aydın, Sinop Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Nihat Dal­gın, Tokat Ga­zi­os­man­pa­şa Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Bün­ya­min Şahin, Trab­zon Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Emin Aşık­kut­lu ve üni­ver­si­te tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Tö­ren­de, DOKAP Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ve Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yıl­maz Can birer ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.
DOKAP Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ko­nuş­ma­sın­da, ül­ke­le­rin ge­liş­me­si ve kal­kın­ma­sı için bölge ku­rum­la­rı­nın bir araya gel­me­si­nin öne­mi­ne de­ği­ne­rek, “Üni­ver­si­te­ler böl­ge­nin ge­liş­me­si için ciddi des­te­ği olan ku­rum­lar­dır.
Ve üni­ver­si­te­le­ri­mi­ze büyük gö­rev­ler düş­mek­te­dir. ÜNİ-DO­KAP bu an­lam­da önem­li bir bir­lik­tir.” dedi.
Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­na, ÜNİ-DO­KAP 2020 yılı dönem baş­kan­lı­ğın­da yap­mış ol­duk­la­rı bazı ça­lış­ma­la­rı an­la­ta­rak baş­la­dı.
Rek­tör Ka­ra­man, bu bir­lik­te­li­ğin 15 üni­ver­si­te­nin tec­rü­be pay­la­şı­mı, alt yapı pay­la­şı­mı, ge­rek­ti­ğin­de ortak ha­re­ket eme ve so­run­la­rın çö­zü­mün­de böl­ge­sel güç olma gibi bir­çok ko­nu­da fay­da­lı olan ve git­tik­çe ku­rum­sal­la­şan bir bir­lik­te­lik ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi bun­dan sonra da bu bir­lik­te­li­ğin üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin ya­pı­cı kat­kı­sı ve yak­la­şı­mı ile daha iyi nok­ta­la­ra ta­şı­na­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı ifade eden Rek­tör Ka­ra­man, “Dönem baş­kan­lı­ğı­mız bo­yun­ca ver­miş ol­du­ğu­nuz des­tek­ler­den do­la­yı başta siz de­ğer­li rek­tör­le­re, DOKAP Baş­ka­nı Sayın Hakan Gül­te­kin’e, st­ra­te­jik ku­rul­da yer alan öğ­re­tim üye­le­ri­ne, sek­re­tar­ya­sı­nı yapan mesai ar­ka­daş­la­rı­ma ve kı­sa­ca­sı katkı sunan her­ke­se şah­sım ve ÜNİ-DO­KAP adına te­şek­kür edi­yor, say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.
Dönem baş­kan­lı­ğı­nı tes­lim ala­cak olan Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si­ne ve de­ğer­li Rek­tö­rü Prof. Dr. Yıl­maz Can ho­ca­ma ha­yır­lı olsun di­yo­rum.” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yıl­maz Can ise ko­nuş­ma­sın­da, ül­ke­mi­zin en büyük ek­sik­lik­le­rin­den bi­ri­nin top­lum­la, iş dün­ya­sı ile sa­na­yi ile ge­rek­li dü­zey­de iş bir­li­ği içine gi­re­me­me­si ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “ Son yıl­lar­da bu an­lam­da ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­mek­te­dir ve bu son de­re­ce önem­li­dir.
2016 yı­lın­da böl­ge­de hiz­met ver­me­ye baş­la­yan ÜNİ-DO­KAP plat­for­mu­nu da ül­ke­mi­zin ve böl­ge­mi­zin kal­kın­ma­sı adına çok önem­si­yo­rum. Daha önce dönem baş­kan­lı­ğı­nı ba­şa­rıy­la yü­rü­ten ho­ca­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Yeni dö­nem­de de daha kuv­vet­li iş bir­lik­le­ri ya­pa­rak güzel iş­le­re imza at­ma­ya devam ede­ce­ğiz.” dedi.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ile Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yıl­maz Can devir tes­lim pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı.
Top­lan­tı­nın so­nun­da, Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ve Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yıl­maz Can günün anı­sı­na kar­şı­lık­lı he­di­ye tak­di­min­de bu­lun­du.
Tö­re­nin ar­dın­dan Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yıl­maz Can, RTEÜ anı def­te­ri­ni im­za­la­dı.
Haber Merkezi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s