Category Archives: Yerel Haberler

Rektör Karaman Hukuk ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Hukuk Fa­kül­te­si ve İla­hi­yat Fa­kül­te­si’ne yeni kayıt olan öğ­ren­ci­ler için or­yan­tas­yon prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Hukuk Fa­kül­te­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda Hukuk Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri, İla­hi­yat Fa­kül­te­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda İla­hi­yat Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri için dü­zen­le­nen prog­ram­lar­da, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.
Rek­tör Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­na, 2021-2022 Aka­de­mik Yı­lı­nın başta RTEÜ olmak üzere Yük­se­köğ­re­tim ca­mi­ası için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı, sağ­lık, huzur ve ba­şa­rı­lar­la dolu bir aka­de­mik yıl ge­çi­ril­me­si­ni te­men­ni ede­rek baş­la­dı.
Bu yılın COVİD-19 sal­gı­nı göl­ge­sin­de ge­çi­re­ce­ği­miz son eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi ol­ma­sı­nı di­le­yen Rek­tör Ka­ra­man, “Ön­ce­lik­le siz­le­ri ve siz­le­ri ye­tiş­ti­ren öğ­ret­men ve aile­le­ri­ni­zi, Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı’nda gös­ter­miş ol­du­ğu­nuz ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la teb­rik edi­yo­rum.
Ay­rı­ca siz­le­ri ha­ya­tı­nı­zı şe­kil­len­di­recek olan üni­ver­si­te eği­ti­mi­ni almak için yeşil ile ma­vi­nin ana­va­ta­nı, çayın baş­ken­ti Rize’yi ve Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­mi­zi ter­cih et­ti­ği­niz için de kut­lu­yo­rum.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si aile­si­ne hoş gel­di­niz.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man, RTEÜ’nün fi­zi­ki alt yapı ve ku­rum­sal­laş­ma­sı­nı ta­mam­la­mış, güçlü aka­de­mik kad­ro­ya sahip bir üni­ver­si­te ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “RTEÜ, aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı açı­sın­dan dün­ya­nın en iyi ilk 1500 üni­ver­si­te­sin­den bi­ri­si­dir. Yine, aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı açı­sın­dan ül­ke­miz­de 2000 yı­lın­dan sonra ku­rul­muş olan 128 üni­ver­si­te ara­sın­da en iyi 12. üni­ver­si­te ol­mak­ta­dır.” diye ko­nuş­tu.
Öğ­ren­ci­le­rin en iyi şe­kil­de ye­tiş­me­si için Üni­ver­si­te­mi­zin tüm per­so­ne­li­nin el­le­rin­den gelen bütün gay­re­ti ve ça­ba­yı gös­te­re­cek­le­ri­ni dile ge­ti­ren Rek­tör Ka­ra­man, “Ama bu nok­ta­da­ki esas gay­re­ti siz­ler gös­ter­me­li­si­niz.
Siz­le­rin bu­ra­da ge­çi­re­ce­ği­niz yıl­la­rı dolu dolu ge­çir­me­ni­zi, çok ça­lış­ma­nı­zı, ken­di­ni­zi daha iyi ye­tiş­tir­mek için bir an bile olsa ho­ca­la­rı­nı­zı boş bı­rak­ma­ma­nı­zı arzu edi­yo­rum.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man ay­rı­ca, co­vid-19 sal­gı­nı­nın eği­tim öğ­re­ti­mi tek­rar sek­te­ye uğ­rat­ma­ma­sı için öğ­ren­ci­le­rin maske, me­sa­fe, te­miz­lik ku­ral­la­rı­na har­fi­yen uy­ma­la­rı­nın ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı bilim ku­ru­lu­nun tav­si­ye­le­ri doğ­rul­tu­sun­da aşı­la­rı­nı ol­ma­la­rı­nın önem arz et­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Öğ­ren­ci­ler­le bir süre soh­bet eden Rek­tör Ka­ra­man, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler­den gelen so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.
Eği­tim sü­re­sin­ce uyum ve or­yan­tas­yon sü­re­ci­ne iliş­kin genel de­ğer­len­dir­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı prog­ram­lar­da, öğ­ren­ci­le­rin kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri so­run­lar ve çözüm yol­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

AFET’TE ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLİYOR

14.07.2021­ta­ri­hin­de il­çe­miz­de mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan fe­la­ke­tin­de zarar gören çift­çi­le­rin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si, za­rar­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la 11.10.2021 ta­ri­hin­de Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel baş­kan­lı­ğın­da, İlçe Tarım ve Orman Müd. V. Feyzi Emin De­re­ci, Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Mal Mü­dü­rü Uğur Pak­yıl­dız, Zi­ra­at Müh. Halil Yıl­maz, Zi­ra­at Ban­ka­sı Md. Ali Atay ve Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Tem­sil­ci­si Cemal De­mir­kan’dan olu­şan ko­mis­yon tabii sel ve he­ye­lan­da hasar gören çift­çi­le­rin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin biran önce gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da alı­nan ko­mis­yon ka­ra­rı­nın il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­la­ra gön­de­ril­me­sine oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.

Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu, tabii sel ve he­ya­lan son­ra­sı kü­çük-or­ta ve büyük öl­çek­li olmak üzere top­lam­da 271995 m2 tarım ara­zi­si­nin hasar gör­dü­ğü­nü buna is­ti­na­den 440 çift­çi­nin maddi ve ma­ne­vi yön­den za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı, maddi hasar ka­yıp­la­rı­nın gi­de­ril­me­si, or­ta­dan kalk­ma­sı nok­ta­sın­da ive­di­lik­le ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı­ğı­nı ve kısa sü­re­de se­vin­di­ri­ci so­nuç­la­rı­nın alın­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, tüm Zi­ra­at Oda­la­rı­nın ku­ru­luş amacı doğ­rul­tu­sun­da Ça­ye­li Zi­ra­at Odası ola­rak dün ol­du­ğu gibi bu­gün­de var güç­le­riy­le çift­çi­le­rin yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.


Haber: Halil İbra­him SAKLI

İLÇEMİZDEKİ SEBZE MEYVE PAZARINDA TARTI SİSTEMİ KURULDU

Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan il­çe­miz­de bu­lu­nan sebze ve meyve pa­za­rı gi­ri­şi­ne tartı stan­dı ku­rul­du.

Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, Va­tan­daş­la­rı­mız alış­ve­riş yap­tık­tan sonra üc­ret­siz ola­rak tar­tı­la­rı kul­la­na­rak al­dık­la­rı ürün­le­rin ki­log­ram­la­rı­nı ra­hat­lık­la kont­rol ede­bi­le­cek­le­ri­ni ve anor­mal bir durum ol­du­ğu­nu an­la­dık­la­rın­da hemen “Alo Za­bı­ta 153″ü ara­ya­rak şi­ka­yet­te bu­lu­na­bi­le­cek­ler­dir de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

İlimizde, “Emzirme Haftası” etkinlikleri düzenlendi

Sağlık Bakanlığınca temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülüyor.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Program neticesinde bebeklerimiz hayata daha sağlıklı başlayabilmekte ve ülkemizde doğumların büyük çoğunluğu Bebek Dostu hastanelerde gerçekleşmektedir. Gelinen bu noktayı daha da geliştirmek ve emzirme konusunda farkındalık yaratabilmek için ülkemizde her yıl 1-7 Ekim tarihleri “Emzirme Haftası” olarak kutlanmaktadır.

 Bu kapsamda 1-7 Ekim tarihleri arasında Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birimimizce ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından   “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Etkinliği” gerçekleşmiş ve etkinlik kapsamında gün boyunca Anne Sütü ve Emzirmenin önemi vurgulandı.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

RTEÜ’de 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Sempozyumu Gerçekleştirildi

“19. Yüz­yıl­dan Gü­nü­mü­ze Tür­ki­ye’ye Ya­pı­lan Göç­ler, Göç­men­lik ve Sos­yal Uyum Sem­poz­yu­mu” gün bo­yun­ca fark­lı sa­lon­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len otu­rum­lar­la sona erdi.

Pro­to­kol üye­le­ri­nin de iş­ti­rak et­ti­ği Sem­poz­yum­da RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man bir ko­nuş­ma yaptı.
Rek­tör Ka­ra­man, gerek yurt dı­şın­dan ge­rek­se ül­ke­mi­zin fark­lı üni­ver­si­te­le­rin­de görev yapan ala­nın­da uzman bilim in­san­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı bir Sem­poz­yu­ma ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen ise ko­nuş­ma­sın­da, ül­ke­mi­zin, ta­rih­ten al­dı­ğı ışık­la göç­men ve mül­te­ci­le­re sağ­la­mış ol­du­ğu ba­rın­ma ve güven or­ta­mıy­la Türk dev­le­ti­nin ve Türk mil­le­ti­nin ku­cak­la­yı­cı ya­pı­sı­nı çağ­daş­la­rı­na bir kez daha gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti.
Göç­men­li­ğin dün­ya­nın her ye­rin­de tarih bo­yun­ca ya­şan­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü, ül­ke­miz in­sa­nı­nın da göçe ve göç­men­li­ğe aşina ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ta­rih­sel ve­ri­le­ri ka­tı­lım­cı­lar­la pay­laş­tı.
Rize Va­li­si Kemal Çeber ise, göç ve göç­men­ler ko­nu­su­nun ül­ke­mi­zin gün­de­min­de en üst sı­ra­lar­da yer al­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Özel­lik­le son 10 yıl­dır ül­ke­mi­zin ve son 30 yıl­dır dün­ya­nın ya­şa­dı­ğı göç ol­gu­su­na bak­tı­ğı­mız zaman göç­le­re neden olan ge­rek­çe­ler or­ta­dan kalk­ma­dan göç ha­re­ke­ti­nin sona er­me­si­nin müm­kün de­ğil­dir.” dedi.
Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Sem­poz­yu­mun bi­lim­sel aya­ğı­na ge­çil­di.
Sem­poz­yu­mun 2 fark­lı sa­lon­da ger­çek­leş­ti­ri­len ilk otu­rum­la­rın­da Prof. Dr. Ya­se­min Do­ğa­ner “Göç­men ve Mül­te­ci­ler Tür­ki­ye Yar­dım Bir­li­ği’nin Ku­ru­lu­şu ve Fa­ali­yet­le­ri”, Prof. Dr. Ruken Akar Vural “Mül­te­ci Ço­cuk­la­rın Okul­laş­ma Sü­re­cin­de Bir Araç Ola­rak Sos­yal Re­çe­te­le­me, Sa­nat­lar ve Drama”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Semra Boğa & Ma­ri­na Ma­kem­ba “Tür­ki­ye’de Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci­ler: Eği­lim­ler, Et­ki­ler ve Bek­len­ti­ler”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ha­ti­ce Güzel Mum­yak­maz “20. Yüz­yıl Ba­şın­da An­ka­ra Ka­za­la­rı­na Boş­nak Mu­ha­cir­le­rin İskânı” ko­nu­lu su­num­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di. Otu­ru­mun mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü ise Prof. Dr. Zehra Aslan yaptı.
Bir diğer otu­ru­mun yü­rü­tü­cü­lü­ğü­nü ise Doç.Dr./Assoc. Prof.​Dr. Gül­şah Kurt Gü­ve­loğ­lu üst­len­di. Otu­rum­da Doç. Dr. / Assoc. Prof.​Dr. Ça­ğa­tay Sarp “Orta Doğu’dan Tür­ki­ye’ye Göçün Et­ki­le­ri: Risk­ler ve Fır­sat­lar”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Emin Yaşar De­mir­ci “Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de Nüfus, Göç, Geri Dönüş veya Üçün­cü Se­çe­ne­ğin İmkânı Üze­ri­ne”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ömer Kul “1949 Son­ra­sı Doğu Tür­kis­tan’dan Tür­ki­ye’ye Göç­ler ve Tür­ki­ye’de Göç­men­le­rin Du­ru­mu”, Arş. Gör./ As­sist. Fatih Çelik “Ulus­la­ra­ra­sı Göç ve Ulu­sö­te­ci­lik” baş­lık­la­rı al­tın­da ko­nuş­ma yaptı. Fark­lı sa­lon­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len ve Prof. Dr. Ya­se­min Do­ğa­ner ile Prof. Dr. Ruken Akar Vural’ın mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı 2. otu­rum­da ise, Prof. Dr. Meh­met Temel “Mü­ba­dil Rum­lar­la Bir­lik­te Muğla’dan Giden De­ğer­ler”, Öğr. Gör. Emrah Se­fe­roğ­lu “Ger­çe­ğin Kur­gu­su: Türk Ro­ma­nın­da Bal­kan Sa­vaş­la­rı ve Göç”, Dr. Sinan Kı­yanç “Tür­ki­ye-Sov­yet­ler Bir­li­ği-ABD Üç­ge­nin­de Ma­la­kan Göçü”, Uğur Yıl­maz “1930-1935 Yıl­la­rı Ara­sın­da Bul­ga­ris­tan’dan Tür­ki­ye’ye Ya­şa­nan Göç­ler ve Bu Göç­ler Es­na­sın­da Tür­ki­ye’ye Sı­ğı­nan Bazı Müs­lü­man Türk­le­rin Bil­gi­le­ri”, Prof. Dr. Sey­mur Ağa­za­de “Tür­ki­ye’de Gelir Da­ğı­lı­mı, İşgücü Du­ru­mu ve Eği­tim Dü­ze­yi­nin İç Göçe Et­ki­si: İBBS Düzey 2 Ve­ri­le­ri­ne Göre Panel Veri So­nuç­la­rı”, Prof. Dr. Osman Köse “Göç­le­rin So­nu­cu Ola­rak Köy­ler­de Ge­le­nek­sel Ya­şa­mın ve Kül­tü­rün De­ği­şi­mi”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Alper Mum­yak­maz “ On Yıl Önce On Yıl Sonra Su­ri­ye­li ve Afgan Göç­men­le­re Yö­ne­lik Sözcü ve Yeni Şafak Ga­ze­te­le­ri Üze­rin­den Bir Kar­şı­laş­tır­ma”, Fecri Polat “Bul­ga­ris­tan Göç­le­ri Son­ra­sı Troya Çev­re­sin­de Ku­ru­lan Yeni Köy­ler ve Yer­le­şik (Manav) Köy­ler­le Ya­şa­nan So­run­lar” ko­nu­lu su­num­la­rı ger­çek­leş­tir­di.
3. otu­rum­lar­da ise Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Gül Mü­ker­rem Öz­türk ve Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Semra Boğa mo­de­ra­tör­lük yaptı. Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Kerem Özbey “Kül­tü­rel Ser­ma­ye mi? Kül­tü­rel Çö­zül­me mi? Gür­cis­tan’dan Art­vin’e Göçün Top­lum­sal ve Kül­tü­rel Et­ki­le­ri­nin İnce­len­me­si”, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz & Öğr. Gör. / Lec­tu­rer Şük­ran Oğuz “Bir Yerel ve Sözlü Tarih Ça­lış­ma­sı: 19.Yüz­yıl­dan Gü­nü­mü­ze Ilıca Kö­yü­ne (Ba­lı­ke­sir İli Balya İlçesi) Ya­pı­lan Göç ve Göç­men­ler Üze­ri­ne”, Dok­to­ra Öğ­ren­ci­si / Ph.d. Stu­dent Me­li­ke Mutlu “Kay­se­ri-Sa­ha­bi­ye Ma­hal­le­si­nin 2010 Son­ra­sı Sos­yo­Kül­tü­rel Dö­nü­şü­mü: Kent ve Göç Bağ­la­mın­da Bir Ana­liz”, Prof. Dr. Vla­dan Vı­rı­ye­vıç “İki Dünya Sa­va­şı Ara­sın­da­ki Dö­nem­de İstan­bul’da Sırp Ce­ma­ati (1918-1941), Prof. Dr. Redžep(Recep) Škri­jelj (Şk­ri­yel) “ Türk­ler’in Var­dar Ma­ke­don­ya­sı ve Ko­so­va’dan Tür­ki­ye’ye Göçü (1912-1971)”, Öğr. Gör. / Lec­tu­rer Fe­ri­de Mi­ri­şo­va “Azer­bay­can’dan Amas­ya’ya Göç ve Ne­den­le­ri” ve Arş. Gör./ As­sist. Ner­min Xan­mem­me­do­va “Azer­bay­can­lı­la­rın Os­man­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu’na Gö­çün­de Yeri Üze­ri­ne(XIX-XX Yüz­yı­lın Başı)”baş­lık­la­rı al­tın­da su­num­la­rı­nı yaptı.
De­ğer­len­dir­me ve ka­pa­nış otu­ru­mu ile bir­lik­te 4 fark­lı otu­rum­dan olu­şan sem­poz­yum­da yurt için­den 19, yurt dı­şın­dan 4 bil­di­ri su­nul­du. Sem­poz­yum­da bil­di­ri su­nan­la­ra belge ve­ril­di. Sem­poz­yum, ka­pa­nış otu­ru­mu ile sona erdi. Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen ve RTEÜ Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Zehra Aslan’ın yer al­dı­ğı ka­pa­nış otu­ru­mun­da sem­poz­yu­mun genel bir de­ğer­len­dir­me­si ya­pıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RTEÜ’de 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Sempozyumu Açılış Programı Gerçekleştirildi

Ata­türk Kül­tür, Dil ve Tarih Yük­sek Ku­ru­mu Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­kan­lı­ğı ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) iş bir­li­ği ile 7-9 Ekim 2021 ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­nen 19. Yüz­yıl­dan Gü­nü­mü­ze Tür­ki­ye’ye Ya­pı­lan Göç­ler, Göç­men­lik ve Sos­yal Uyum üst baş­lık­lı ulus­la­ra­ra­sı sem­poz­yu­mun açı­lış prog­ra­mı RTEÜ Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ril­di.

Prog­ra­ma, Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize İdare Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ergün Co­du­roğ­lu, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Av­ras­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kenan İnan, Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen, Rize Vali Yar­dım­cı­la­rı Gül­ha­ni Ozan Sarı, Ömer Faruk Duman, Rize İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan De­de­ba­ğı, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Ve­ki­li Murat Kap­tan, il mü­dür­le­ri, Üni­ver­si­te yö­ne­ti­ci­le­ri, aka­de­mik ve idari per­so­nel ile öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın söy­len­me­si­nin ar­dın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen, Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü ve Rize Va­li­si Kemal Çeber bir açı­lış ko­nuş­ma­sı yaptı.
Prog­ra­ma ka­tı­lan­la­rı se­lam­la­ya­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Rek­tör Ka­ra­man, “Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak gü­nü­müz dün­ya­sı­nın ve ül­ke­mi­zin en önem­li gün­dem­le­rin­den biri olan göç, göç­men­lik ve göç­men­le­rin sos­yal uyumu ko­nu­la­rı­nı ele alan böyle geniş ka­tı­lım­lı Ulus­la­ra­ra­sı bir Sem­poz­yu­ma ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan, yurt dı­şın­dan ve ül­ke­mi­zin fark­lı üni­ver­si­te­le­rin­de görev yapan ala­nın­da uzman siz de­ğer­li bilim in­san­la­rı ile da­ve­ti­mi­ze ica­bet ede­rek sem­poz­yu­ma ka­tı­lan say­gı­de­ğer ko­nuk­la­rı­mı­zı Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­miz­de mi­sa­fir et­mek­ten büyük bir mut­lu­luk duy­du­ğu­mu be­lirt­mek is­te­rim.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man, ta­ri­hin her dö­ne­min­de böl­ge­miz­de ya­şa­nan sa­vaş­lar başta olmak üzere çe­şit­li so­run­lar ne­de­niy­le Ana­do­lu ve Tür­ki­ye’nin geç­miş­te ol­du­ğu gibi gü­nü­müz­de de bir göç ül­ke­si ola­rak ca­zi­be ko­nu­mun­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu nok­ta­da şunu da ifade et­me­li­yim ki, İslam me­de­ni­ye­tin­de göç ve göç­men­lik ol­gu­su Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin Mekke’den Me­di­ne’ye yap­mış ol­du­ğu Hic­ret ola­yı­na ve bu olay­da­ki En­sar-Mu­ha­cir kar­deş­li­ği­ne da­yan­mak­ta­dır. İşte bu ha­ki­kat­ten do­la­yı­dır ki ta­ri­hin her dö­ne­min­de nere­de bir başı sı­kı­şan, dara düşen ve zulme maruz kalan ol­muş­sa İslam ül­ke­le­ri­ne sı­ğın­mış­lar ve on­lar­dan yar­dım is­te­miş­ler­dir.
Çünkü Müs­lü­man Türk Mil­le­ti, aynen Na­zi­le­rin zul­mün­den kaçan Ya­hu­di­le­re kucak aç­ma­sın­da ol­du­ğu gibi yar­dım ta­le­bin­de bu­lu­na­nın, di­ni­ne, di­li­ne ve mil­li­ye­ti­ne bak­ma­dan Ensar’ın or­ta­ya koy­du­ğu tavrı ser­gi­ler.” diye ko­nuş­tu.
Sem­poz­yum­da, göç­men­lik me­se­le­si ve söz ko­nu­su göç­men­le­rin bu­lun­duk­la­rı top­lum­la uyum­la­rı­nın ele alı­na­ca­ğı­nı ifade eden Rek­tör Ka­ra­man, “Hem ta­rih­te­ki durum or­ta­ya ko­na­rak bir durum de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­la­cak, hem göç­men­le­rin ya­şa­dık­la­rı so­run­lar or­ta­ya ko­na­cak, hem de göç, göç­men­lik ve sos­yal uyum ko­nu­la­rın­da or­ta­ya çıkan so­run­lar­la il­gi­li çözüm öne­ri­le­ri su­nu­la­cak­tır.” dedi.
Sem­poz­yu­ma kat­kı­sı olan her­ke­se te­şek­kür eden Rek­tör Ka­ra­man, “Sem­poz­yu­mun he­def­le­nen amaca ulaş­ma­sı, göç, göç­men­lik ve göç­men­le­rin sos­yal uyum­la­rı ko­nu­la­rın­da­ki so­run­la­ra çö­züm­ler üret­me­si ve siz de­ğer­li ka­tı­lım­cı­la­rın Üni­ver­si­te­miz­den, çayın baş­ken­ti Rize’miz­den mem­nun bir şe­kil­de ay­rıl­ma­sı te­men­ni­siy­le he­pi­ni­ze saygı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum.” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Rek­tör Ka­ra­man’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen, Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü ve Rize Va­li­si Kemal Çeber de bir açı­lış ko­nuş­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.
Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, sem­poz­yu­ma kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Rize Va­li­si Kemal Çeber ta­ra­fın­dan Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü’ye, Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ta­ra­fın­dan Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen’e pla­ket ve he­di­ye tak­dim edil­di.
De­ğer­len­dir­me ve ka­pa­nış otu­ru­mu ile bir­lik­te 4 fark­lı otu­rum­dan olu­şa­cak olan sem­poz­yum­da, yur­ti­çin­den 19, yurt­dı­şın­dan 4 bil­di­ri su­nu­la­cak.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

8-17 EKİM TARİHLERİNDE DEVAM EDECEK PANAYIRDA BOĞA GÜREŞLERİ İLGİ GÖRDÜ

Ulus­la­ra­ra­sı Ta­ri­hi İspir Pa­na­yı­rı geçtiğimiz Cuma günü dü­zen­le­nen tö­ren­ler­le Meh­ter Ta­kı­mı­nın ilçe mer­ke­zin­de yap­tı­ğı gös­te­ri­siy­le baş­la­dı.

İspir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Coş­kun İspir Pa­na­yı­rı hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di’Ta­ri­hi Pa­na­yı­rı­mı­zın açı­lı­şı­nı büyük bir coş­kuy­la ger­çek­leş­tir­dik.
Tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zi Pa­na­yı­rı­mı­za davet edi­yo­ruz. Pan­de­mi ne­de­niy­le bu sene 8-17 Ekim ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz Ulus­la­ra­ra­sı Ta­ri­hi İspir Pa­na­yı­rı et­kin­li­ği­miz hak­kın­da es­na­fı­mız ve va­tan­daş­la­rı­mı­za de­ğer­len­dir­me­le­ri için te­şek­kür edi­yo­rum.
Açı­lı­şı­mı­za ka­tı­lım­la­rıy­la biz­le­ri onur­lan­dı­ran başta Er­zu­rum Va­li­miz Sn. Okay Memiş Bey, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sn. Meh­met Sek­men Bey, Ata­türk Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Sn. Prof. Dr. Ömer Ço­mak­lı Bey ve çok sa­yı­da mi­sa­fi­ri­miz olmak üzere muh­te­şem tür­kü­le­riy­le biz­le­ri coş­tu­ran çok kıy­met­li sa­nat­çı­la­rı­mız Aysun Gül­te­kin Ha­nı­me­fen­di ve Ali Kınık kar­de­şi­me, Bü­yük­şe­hir Meh­te­ran Eki­bi­ne, Er­zu­rum Atlı Spor Ku­lü­bü­ne ve var­lık­la­rıy­la ala­nı­mı­zı şe­ref­len­di­ren de­ğer­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.
Ta­ri­hi İspir Pa­na­yı­rı­mı­zın ikin­ci gü­nün­de, İspir ve Pa­zar­yo­lu Ge­le­nek ve Gö­re­nek­le­ri Ya­şat­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 13. İspir Boğa Gü­reş­le­ri ya­pıl­dı.
Boğa Gü­reş­le­ri büyük bir ka­la­ba­lık top­la­dı ve ilgi çekti. Hal­kı­mı­zın he­ye­can­la iz­le­di­ği bu ge­le­nek­sel gü­reş­le­ri dü­zen­le­yen Der­nek Baş­ka­nı Temel Aktaş ho­ca­mı­zın şah­sın­da tüm der­nek üye­le­ri­ne, il­çe­miz­den ve çevre il­çe­ler­den ka­tı­lım sağ­la­yan boğa sa­hip­le­ri­ne, et­kin­li­ğe spon­sor ola­rak des­tek veren tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­ze ala­nı­mı­zı şen­len­di­ren tüm boğa sever hal­kı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum’’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İlçemizin başucu kitabı çıkıyor!

Çise Eği­tim Kül­tür ve Tu­rizm Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Sivil Top­lum Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen Ça­ye­li Kül­tür En­van­te­ri; somut ve somut ol­ma­yan Kül­tü­rel Miras adlı pro­je­de der­le­nip, kayıt al­tı­na alı­na­rak ki­tap­laş­tı­rıl­dı.

Çise Eği­tim Kül­tür ve Tu­rizm Der­ne­ği’nden ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da; “der­ne­ği­mi­zin ha­zır­la­mış ol­du­ğu ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Sivil Top­lum Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen pro­je­miz kap­sa­mın­da uzun uğraş ve emek­ler ne­ti­ce­sin­de ve mev­cut ko­şul­la­ra rağ­men so­nu­nu ge­tir­di­ği­miz pro­je­mi­zin emeği ki­ta­bı­mız ya­yım­lan­dı.
Bun­dan altı yıl önce Ça­ye­li Sev­da­lı­sı genç gö­nül­ler ola­rak kur­du­ğu­muz ve ku­ru­lu­şun­dan bu güne kadar Ça­ye­li ve Ça­ye­li­li için ger­çek­leş­tir­di­ği­miz eği­tim ve kül­tü­rel et­kin­lik­le­ri­mi­zi, al­tın­cı yı­lı­mız­da 3. ki­tap­la taç­lan­dır­dık. Her ko­şul­da ön­ce­li­ğin Ça­ye­li ve Ça­ye­li­li­nin ol­du­ğu mis­yo­nu­mu­za uya­rak ha­zır­la­dı­ğı­mız pro­je­ler halk­tan ve il­gi­li ku­rum­lar­dan al­dı­ğı olum­lu görüş ve des­tek­ler sa­ye­sin­de ka­rar­lı ve emin adım­lar­la iler­le­me­ye de bu ba­şa­rı­la­rın sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­ma­ya devam et­mek­te­yiz.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Genel Mü­dür­lü­ğü’nün des­tek­le­miş ol­du­ğu Ça­ye­li Kül­tür En­van­te­ri; Somut ve Somut Ol­ma­yan Kül­tü­rel Miras adlı pro­je­miz, ko­nu­sun­da uzman ki­şi­ler ta­ra­fın­dan, der­nek baş­ka­nı­mız Hakan BEYAZ Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de ha­zır­lan­mış­tır. Pro­je­nin içe­ri­ği; Ça­ye­li Ta­ri­hi, Ça­ye­li Yemek Kül­tü­rü, Ge­le­nek­le­ri, Çocuk Oyun­la­rı, El Sa­nat­la­rı, Ge­le­nek­sel Giyim Kuşam ve Ça­ye­li’nde bu­lu­nan Somut kül­tü­rel var­lık­lar (Taş Kemer Köp­rü­ler, Taş ve Ahşap Ca­mi­ler, De­ğir­men­ler, Tes­cil­li Evler, Mezar Taş­la­rı, Çeş­me­ler) olup bu içe­rik­ler der­le­nip, fo­toğ­raf­la­na­rak kayıt al­tı­na alı­nıp ki­tap­laş­tı­rıl­mış­tır. Ya­pı­lan bu ça­lış­ma yö­re­sel ve böl­ge­sel an­lam­da ya­pıl­mış örnek bir aka­de­mik ça­lış­ma ol­mak­la be­ra­ber Ça­ye­li Ta­ri­hi­ni ilk kez aka­de­mik bir araş­tır­ma ya­pı­la­rak ya­zıl­dı­ğı eser­dir. Ya­zı­mı­nı RTEÜ’den Dr. Öğr. Gör. Ha­ti­ce Tuğba AK­DO­ĞAR AK­BU­LUT ger­çek­leş­tir­miş­tir. Somut Kül­tür var­lık­la­rı­nın der­le­me ve ya­zı­mı­nı ise ‘Doğu Ka­ra­de­niz Kül­tür En­van­te­ri’ ça­lış­ma­sı­nı da ger­çek­leş­ti­ren Recep USTA ha­zır­la­mış­tır. Ay­rı­ca RTEÜ, İİBF, Si­ya­set Bi­li­mi ve Kamu Yö­ne­ti­mi Bölüm Baş­ka­nı olan hem­şe­ri­miz Prof. Dr. Ali Rıza SAKLI ki­ta­ba ön­sö­zü ile des­tek ve­re­rek iş­le­nen ko­nu­la­rın önemi ve ge­rek­li­li­ği üze­rin­de dur­muş­tur. Yö­re­nin kay­nak ve arşiv ko­nu­sun­da en et­ki­li ismi olan ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı ile Rize kül­tü­rü­ne katkı sağ­la­yan ‘Rize Arşiv Kü­tüp­ha­ne­si’nin sa­hi­bi Recep KO­YUN­CU arşiv ve fo­toğ­raf­la­rı ile ça­lış­ma­ya katkı sağ­la­mış­tır. Yö­re­mi­zin en önem­li medya ku­ru­luş­la­rın­dan ‘Ha­be­r­53’ Ajan­sı­nın sa­hi­bi ve fo­toğ­raf ko­nu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı ba­şa­rı­la­ra sahip olan usta isim­le­rin­den Ali Kemal ATİK, yö­re­mi­zin köklü fo­toğ­raf ajans­la­rın­dan ‘Sedef Fo­toğ­raf­çı­lık’ ve sa­hi­bi ba­şa­rı­sı ulus­la­ra­ra­sı ödül­le tes­cil­le­nen fo­toğ­raf­çı­mız Ali Fuat SARI da fo­toğ­raf­la­rı ve ar­şiv­le­ri ile ki­ta­ba des­tek ver­miş­ler­dir.
Tüm bu ça­lış­ma­la­rın ışı­ğın­dan biz­le­re ve Ça­ye­li’ne ça­lış­ma­la­rı ışık olmuş Sü­ley­man KAZ­MAZ, Fahri BON­CUK­ÇU ve Ser­vet ÇO­MOĞ­LU gibi de­ğer­le­ri­mi­zi saygı ve rah­met­le ana­rız. Ça­lış­ma­mız sü­re­sin­ce biz­le­re des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Özcan BEYAZ, Ahmet ÖZDEMİR, İshak GÜVEN GÜVELİOĞLU, Avni DERECİ ve kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Eyüp Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı: Meh­met YA­ZI­CI ’ya te­şek­kür ede­riz” şek­lin­de açık­la­ma­da bu­lu­nul­du.

Haber Merkezi

RTEÜ’nün Patent Başarısı

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si son yıl­lar­da gös­ter­miş ol­du­ğu pa­tent ba­şa­rı­la­rı­na ye­ni­le­ri­ni ek­le­me­ye devam edi­yor.

RTEÜ Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Ma­ki­ne Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Ele­ma­nı Arş. Gör. Hamdi Ku­le­yin ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si Ma­ki­ne Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Recep Güm­rük yap­tık­la­rı “Darbe Sö­nüm­le­me Tüp­le­ri İçin Bir İç Ba­sınç Tor­ba­sı.” baş­lık­lı buluş Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mun­dan pa­tent aldı. Buluş, mo­tor­lu araç­la­rın çar­pış­ma­sı es­na­sın­da olu­şa­bi­lecek ha­sa­rı en aza in­dir­me­yi sağ­la­yan, darbe sö­nüm­le­me tüp­le­ri­nin ener­ji sö­nüm­le­me per­for­man­sı­nı art­tı­ran ve çar­pış­ma anın­da­ki olu­şa­bi­lecek de­for­mas­yon şe­kil­le­ri­ni kont­rol ede­bi­len bir iç ba­sınç tor­ba­sı ile il­gi­li­dir.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

“Bu takımın gerçek sahibi Rize halkıdır “

Çaykur Rizespor’un Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu,

“Bu takımın gerçek sahibi Rize halkıdır “

Çay­kur Ri­zes­por’un Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Basın Söz­cü­sü Selim Se­li­moğ­lu’ndan ÇAY TV ek­ran­la­rın­da ya­yın­la­nan “ gol olsun “ prog­ra­mın­da sa­mi­mi açık­la­ma­lar geldi.

“Ri­zes­por’un Hak­kı­nı Ye­dir­me­yiz!”
Son oy­na­nan G.​Saray ma­çın­da tam ka­zan­dık der­ken üst düzey hakem ha­ta­la­rı son­ra­sı maçı kay­bet­me­le­rin­den do­la­yı çok üz­gü­nüz diyen Se­li­moğ­lu; ” Çok üz­gü­nüm. Maç ger­çek­ten sonuç ola­rak bizi üzdü. Pe­nal­tı ka­çır­dık ve son­ra­sın­da mağ­lup olduk. Ha­kem­ler hak­kın­da fazla bir şey söy­le­mek is­te­mi­yo­rum. Baş­ka­nı­mız zaten maç sonu açık­la­ma yaptı. Ri­zes­por’un hak­kı­nı kim­se­ye ye­dir­me­yecek bir baş­ka­nı­mız var ve ge­re­ği­ni ya­pa­cak­tır. Yeni ho­ca­mı­zın ge­li­şi ile bir­çok oyun­cu­muz çı­kı­şa geçti di­ye­bi­li­rim. En büyük de­ği­şim tri­bün­ler­de oldu. Sağ olsun ta­raf­tar­la­rı­mız bizi çok iyi des­tek­le­di. Ben ta­raf­tar­la­rı­mı­za da çok te­şek­kür edi­yo­rum. Biz ger­çek­ten büyük bir aile­yiz, zor za­man­lar ge­çir­dik, bu du­ru­mu aşıp Ri­zes­por’u hak et­ti­ği yere ge­ti­re­ce­ğiz. Maç sonu ço­cuk­lar çok üzül­dü­ler. Baş­ka­nı­mız maç sonu tüm oyun­cu­la­rı kut­la­dı, teb­rik etti. Bi­rey­sel bazı ha­ta­lar ola­bi­lir, bun­la­ra ta­kıl­ma­mak lazım, baş­ka­nı­mız oyun­cu­la­rı tek tek teb­rik etti. Ta­kı­mın oyu­nu­nu be­ğen­dim, Ri­zes­por ne yap­tı­ğı­nı bi­li­yor, buda takım oyu­nu­nu gös­te­ri­yor ve Hamza hoca ön­der­li­ğin­de takı­mı­mız üze­ri­ne koya koya ge­de­cek­tir diye dü­şü­nü­yo­rum. Eksik oyun­cu­la­rı­mız Milli ara­dan sonra ta­kı­ma ka­tı­la­cak­tır. Gönül is­ter­di ki G.​Saray ma­çın­dan üç puan ile ay­rı­la­lım, bun­lar ha­ya­ti pu­an­lar­dı ama ol­ma­dı. Ha­kem­ler ko­nu­sun­da gö­re­vim ge­re­ği ken­di­mi fren­le­mem ge­re­ki­yor, tek­rar söy­lü­yo­rum, Baş­ka­nı­mız Ri­zes­por’un hak­kı­nı ye­dir­mez ve ge­re­ği­ni yapar. Pes et­me­ye­ce­ğiz, düş­tü­ğü­müz yer­den kalk­ma­sı­nı bi­li­riz. Hiç­bir şey kolay değil ama biz zaten zoru se­ve­riz. Geçen haf­ta­da söy­le­dim biz çi­le­ye talip olduk der­ken “vay ba­şı­mı­za ge­le­ne bak” an­la­mın­da söy­le­me­dim. Hiç­bir zaman umut­suz de­ği­lim. Kad­ro­muz, tek­nik he­ye­ti­miz, ku­lü­bü­müz, ta­ri­hi­miz bu du­ru­mun al­tın­dan kal­ka­cak­tır. Finli golcü Poh­jan­pa­lo ger­çek­ten çok önem­li katkı ve­re­cek­tir bize. Bu fut­bol­cu­yu kad­ro­mu­za ka­tar­ken çok ciddi in­ce­le­me­ler­de bu­lun­duk bence Rize ara­dı­ğı gol­cü­yü buldu, çok güçlü bir oyun­cu ve G.​Saray ma­çın­da sa­ha­da en çok koşan isim oldu.
Üze­ri­ne ko­ya­rak gi­de­cek­tir. Bu trans­fer­den do­la­yı ben ger­çek­ten çok mut­lu­yum.
Alman tem­sil­ci­si Bayer 04 Le­ver­ku­sen ku­lü­bü bu oyun­cu­nun söz­leş­me­si­ni uza­ta­rak bize gön­der­di, yani is­ten­me­yen oyun­cu değil. Satın alma op­si­yo­nu var ama çok kolay bir op­si­yon değil, de­ğer­li bir oyun­cu. Bu ta­kı­mın ger­çek sa­hi­bi Rize hal­kı­dır, bizde ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğız.” Dedi.


Haber: AJAN­S­53.COM

Sağlık Çalışanları Ve Dağcılar Ovit Dağı Aksu Buzul Gölü’ne tırmandı

İlimizde görev yapan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı, 3 bin 50 ra­kım­lı Ovit Dağı Aksu Buzul Gölü’ne tır­ma­nış ger­çek­leş­tir­di.

İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ile Kaç­kar Dağ­cı­lık Raf­ting Kayak Spor İhti­sas Ku­lü­bün­ce (KDRK) dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ve pro­fes­yo­nel dağ­cı­lar­dan olu­şan 20 ki­şi­lik ekip ka­tıl­dı.
Rize’den ha­re­ket eden ka­tı­lım­cı­lar, araç­la il mer­ke­zin­den yak­la­şık 90 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Ovit Dağı böl­ge­si­ne gitti. Ekip, yak­la­şık 3 sa­at­lik zorlu tır­ma­nış ve yü­rü­yü­şün ar­dın­dan Aksu Buzul Gölü’ne ulaş­tı.
Ka­tı­lım­cı­lar, gölün çev­re­sin­de do­ğa­nın ve temiz ha­va­nın key­fi­ni do­ya­sı­ya ya­şa­dı.
İl Sağ­lık Mü­dü­rü Mus­ta­fa Tepe, ga­ze­te­ci­le­re, insan be­de­ni ve ru­hu­nun ko­run­ma­sı için doğal ya­şa­mın önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, dü­zen­le­dik­le­ri ortak fa­ali­yet­le sağ­lık­çı­la­rın ver­di­ği mü­ca­de­le, dağ­cı­la­rın doğal ya­şa­ma ver­di­ği önem ve doğal ya­şa­mın ko­run­ma­sı­na dik­kat çek­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.
KDRK Baş­ka­nı Meh­met Emin Ayhan ise Aksu Buzul Gölü’nün böl­ge­nin en büyük göl­le­rin­den ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, şöyle ko­nuş­tu: “İnsan­la­rın ruh sağ­lı­ğı­nı dü­zelt­mek için en gü­ze­li do­ğay­la bü­tün­leş­mek. Bu bir far­kın­da­lık. Bunu ba­şa­ra­bi­len­le­rin ruh ve beden sağ­lık­la­rı­nın daha iyi ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Doğa ile bü­tün­le­şe­me­di­ği­miz zaman şehir ha­ya­tı in­san­la­rı ruh­sal yön­den bu­na­lı­ma so­ku­yor. Doğa her­ke­se eşit­lik su­nu­yor. İnsan­la­rı­mı­zı ruh ve beden sağ­lık­la­rı­nı ko­ru­ma­la­rı için doğa ile bü­tün­leş­me­ye davet edi­yo­rum.” Ka­tı­lım­cı­lar­dan Sinan Çelik ise güzel ve ke­yif­li bir et­kin­lik ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni­söy­le­di. Çelik, “İnsan­la­rın doğa ile bu­luş­ma­sı, şeh­rin gü­rül­tü­sün­den, st­re­sin­den uzak­laş­ma­sı, ne­ga­tif ener­ji­le­ri­ni at­ma­la­rı, beden ve ruh sağ­lı­ğı­na dik­kat çek­mek için bir fa­ali­yet ger­çek­leş­tir­dik. Yayla in­san­la­rıy­la bu­ra­da­ki diğer ka­tı­lım­cı­lar­la bir ar­ka­daş or­ta­mın­da güzel vakit ge­çir­dik.” dedi.


Haber Merkezi

Pazarspor evinde beraberlikle yetindi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta kar­şı­laş­ma­sın­da Pa­zars­por, sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı Kırk­la­re­lis­por ile 1-1 be­ra­be­re kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta kar­şı­laş­ma­sın­da Pa­zars­por, sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı Kırk­la­re­lis­por ile 1-1 be­ra­be­re kaldı.
Stat: Pazar ilçe
Ha­kem­ler: Yusuf Ziya Gün­düz, Le­vent Ye­şil­yurt, Oğuz­han Ko­ca­ço­ban
Pa­zars­por: Tu­na­han Di­kiş­ci, Kadir Kaan Yur­da­kul (Oğuz­han Demir dk. 83 ?), Meh­met Ku­ru­oğ­lu (Ata­kan Ekiz dk. 12), Emrah Öz­türk, Erkan Çam, Meh­met De­mi­rö­zü, Fatih Ergen (Oğuz­han Es­ki­köy dk. 83 ?), Hü­se­yin Eray Ka­ra­taş, Mu­ham­med Emin Bal­cı­lar, Hakan Aydın (Yusuf Ağın dk. 57), Uğur Can Se­mi­zoğ­lu
Kırk­la­re­lis­por: Meh­met Cin­pir, Can­berk Öz­de­mir, Fer­hat Gör­gü­lü, Davut Babur, Mu­ham­met Yeşil, Ser­hat Mer­mer, Emre Ke­le­şoğ­lu, Berat Ali Genç, Mah­mut Caner Ali­oğ­lu (Emre Balkı dk. 78), Şevki Çınar (Ahmet Şahin dk. 83 ?), Harun Özcan (Çağrı Or­ta­ka­ya dk. 64)
Sarı Kart­lar: Uğur Can, Erkan, Kadir Kaan (Pa­zars­por) Harun, Ser­hat, Mu­ham­met, Emre Balkı (Kırk­la­re­lis­por)
Gol­ler: Hü­se­yin Eray Ka­ra­taş (dk.51) (Pa­zars­por), Harun Çınar (dk. 9 pen.)(Kırk­la­re­lis­por)


Haber Merkezi

Rize’nin Altın Kızları’ndan iyi başlangıç

Rize’nin yük­se­len yıl­dı­zı Rize Be­le­diys­por Kadın Bas­ket­bol ta­kı­mı ilk ma­çın­da Sam­sun Bas­ket­bol İhti­sas Ku­lü­bü­nü 92-31’lik skor­la fark­lı yendi.

Rize Be­le­di­yes­por Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi 1. Hafta kar­şı­laş­ma­la­rın­da Sam­sun Bas­ket­bol İhti­sas ku­lü­bü­nü ağır­la­dı.
Rize Yeni Şehir Spor Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen kar­şı­laş­ma Rize Be­le­di­yes­por’un Sam­sun Bas­ket­bol İhti­sas Ku­lü­bü’ne karşı 92-31 üs­tün­lü­ğü ile ta­mam­lan­dı. Rize Be­le­di­yes­por ligin ilk haf­ta­sın­da fark­lı al­dı­ğı ga­li­bi­yet ile ha­ne­si­ne 2 puan yaz­dır­dı.


Haber Merkezi

Rize-Artvin Havalimanında aralık ayında test uçuşu yapılması planlanıyor

Rize’nin Pazar il­çe­sin­de de­ni­ze dolgu ola­rak inşa edi­len Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da dolgu ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 97,7 ta­mam­lan­dı, test uçuş­la­rı ara­lık ayın­da ya­pı­la­cak.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da, dolgu ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 97,7 ta­mam­lan­dı­ğı­nı, test uçuş­la­rı­nın ara­lık ayın­da ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Çeber, be­ra­be­rin­de­ki yet­ki­li­ler­le bir­lik­te ha­va­li­ma­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Çeber, ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’nin ve böl­ge­nin en önem­li ya­tı­rım­la­rın­dan bi­ri­si olan ha­va­li­ma­nı­nın ta­mam­lan­dı­ğın­da dün­ya­da örnek ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ta­ma­mı de­ni­ze dolgu ha­va­li­ma­nı inşa et­tik­le­ri­ni ifade eden Çeber, “100 mil­yon ton dolgu plan­lan­dı. 100 mil­yon ton dol­gu­nun 97 mil­yon 700 bin tonu bugün iti­ba­rıy­la ta­mam­lan­dı. Kalan 2 mil­yon 300 bin tonu için ça­lış­ma­lar devam edi­yor. Gün­lük or­ta­la­ma 100 bin ton dolgu yap­tı­ğı­mı­zı de­ğer­len­dir­di­ği­miz­de bir buçuk ay içe­ri­sin­de dolgu fa­ali­ye­ti bi­tecek.” dedi. Alt­ya­pı kap­sa­mın­da ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Çeber, “Alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rın­da yüzde 96 se­vi­ye­sin­de­yiz. Alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın 2 ay içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı, Ara­lık ayı iti­ba­rıy­la alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ta­ma­men bi­te­ce­ği­ni, pist­le­rin hazır ve uçak­la­rın de­ne­me uçuşu ya­pa­bi­le­ce­ği hale ge­le­bile­ce­ği­ni ön­gö­rü­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın son ay­lar­da­ki yağ­mur­lar ne­de­ni ile ak­sa­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Çeber, şöyle devam etti:
“Üst­ya­pı in­şa­atın­da yüzde 48 se­vi­ye­sin­de­yiz. Bu yıl iklim bizi ol­duk­ça zor­la­dı. Coğ­raf­ya­yı mü­hen­dis­lik ge­liş­me­le­ri­miz ile ye­ne­bi­li­yo­ruz. Rize’de 12 Tem­muz’da baş­la­yan ve ili­mi­ze büyük afet­ler ya­şa­tan ya­ğış­lı bir sezon ge­çir­dik. Son 85 günün son iki günü hariç sü­rek­li yağış vardı ve sü­rek­li sarı tu­run­cu uyarı vardı. Her günün bizim için önem­li ol­du­ğu bu ya­tı­rım­la ar­ka­daş­la­rın ça­lı­şa­ma­dı­ğı gün­ler oldu. Beton as­falt dök­mek için 40-45 gün ya­ğı­şın din­me­si­ni bek­le­yen ekip­ler oldu. Her şeyi ti­tiz­lik­le ya­pı­yo­ruz. Bu ne­den­le üst­ya­pı­mız­da biraz sark­ma ola­bi­lir. İklim ve yoğun ya­ğış­lar ne­de­niy­le küçük sark­ma­lar ola­bi­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­ruz.” İnşa­atı en sağ­lık­lı şe­kil­de yap­mak için ça­ba­la­dık­la­rı­na dik­ka­ti çeken Çeber, “Açıl­dı­ğın­da ulus­la­ra­ra­sı bir ha­va­li­ma­nı ola­cak. Yıl­lık 3 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­li ve 3 bin metre uzun­lu­ğun­da bir piste dün­ya­nın en geniş göv­de­li uçak­la­rı­nın ine­bi­le­ce­ği ni­te­lik­te ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­mız eski Rize mi­ma­ri­si­ni anım­sa­ta­cak. Rize’nin sim­ge­le­ri çay yap­ra­ğı ve kule çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Karadeniz’de hamsi bereketi

Av se­zo­nu­na is­tav­rit ve pa­la­mut ile baş­la­yan ba­lık­çı­lar, Ka­ra­de­niz’in so­ğu­ma­sıy­la ken­di­ni gös­te­ren ham­si­ye yö­nel­di. Böy­le­ce ki­lo­su 30 li­ra­dan sa­tı­lan ham­si­nin fi­ya­tı, 10 li­ra­ya düştü.

Ka­ra­de­niz’de 1 Eylül’de baş­la­yan balık avı se­zo­nu sü­rü­yor. Se­zo­nu is­tav­rit ve pa­la­mut ile açan ba­lık­çı­la­rın bek­le­di­ği hamsi avı da baş­la­dı. De­ni­zin so­ğu­ma­sı ile ken­di­ni gös­te­ren hamsi, bol mik­tar­da ağ­la­ra ta­kıl­dı. Daha ön­ce­den ki­lo­su 30 li­ra­dan sa­tı­lan ham­si­nin fi­ya­tı, 10 li­ra­ya düştü. Rize’da is­tav­rit ki­lo­su 15, çi­ne­kop 40, mez­git, çupra ve lev­rek 50, lüfer ise 80 li­ra­dan sa­tı­lı­yor. ‘HAMSİ BOL­LU­ĞU DEVAM EDECEK’ Ba­lık­çı­lar, ham­si­nin tez­gah­lar­da bol ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek “Tez­gah­lar­da şu an hamsi bol­lu­ğu var. Ham­si­nin fi­ya­tı 10 li­ra­ya kadar indi. İstav­rit de var ama ham­si­den do­la­yı pek rağ­bet gör­mü­yor. Bizim ön­gö­rü­müz; hamsi bol­lu­ğu devam edecek. Va­tan­daş hamsi bol­lu­ğu ile fi­ya­tın­dan mem­nun” dedi.

Haber Merkezi

« Older Entries