Category Archives: Yerel Haberler

Cengiz İnşaat’tan Rize-İkizdere Taş Ocağı Hakkında Açıklama

Cen­giz İnşaat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ’den Rize İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı’na iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Taş oca­ğın­da maden ara­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­na, oca­ğın daha sonra fark­lı amaç­lar­la kul­la­nı­la­ca­ğı­na dair id­di­alar asıl­sız olup Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si ile sı­nır­lı ham madde te­mi­ni ta­mam­lan­dık­tan sonra top­rak üze­rin­de bitki ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak mev­cut doğal ya­şa­mın geri ka­za­nıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.” ifa­de­si kul­la­nıl­dı.

Cen­giz İnşaat’tan Rize İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı hak­kın­da ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da yer alan ha­ber­le­re iliş­kin açık­la­ma ya­pıl­dı.
Açık­la­ma­da, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı­na ait Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si­nin, bu işe ait iha­le­yi ka­za­nan Cen­giz İnşaat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ ile Yapı ve Yapı İnşaat Ta­ah­hüt Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti iş or­tak­lı­ğı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
Proje sa­ha­sı­nın fi­zi­ki ko­şul­la­rı ve li­ma­nın inşa edi­le­ce­ği yer se­be­biy­le liman sa­ha­sın­da dolgu ya­pıl­ma­sı ve kul­la­nı­la­cak bu dolgu mal­ze­me­si­nin deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, “Bu amaç­la pro­je­nin sa­hi­bi olan il­gi­li Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me ve araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da uygun taş ocak­la­rı be­lir­len­miş, re­zerv mik­ta­rı ve da­ya­nık­lı­lık de­ğer­le­ri dik­ka­te alı­na­rak ko­şul­la­rı sağ­la­yan İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı için Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, Maden ve Pet­rol İşleri Genel Mü­dür­lü­ğün­den il­gi­li mev­zu­at kap­sa­mın­da ham madde üre­tim izni alın­mış­tır.” de­nil­di.
Tüm yasal izin­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si­nin in­şa­at fa­ali­yet­le­ri­ne baş­lan­dı­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Bu sü­reç­te yasal ola­rak ham mad­de­nin temin edi­le­ce­ği taş oca­ğı­nın se­çil­me­si ko­nu­sun­da, şir­ke­ti­mi­zin her­han­gi bir tes­pit yet­ki­si veya ta­sar­ru­fu­nun bu­lun­ma­dı­ğı­nı önem­le be­lirt­mek is­te­riz.
Ham mad­de­nin temin edil­me­si plan­la­nan İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan se­çil­miş­tir.
Çev­re­sel et­ki­le­ri dik­ka­te alı­na­rak sü­re­cin en ba­şın­dan iti­ba­ren ham mad­de­nin temin edi­le­bi­le­ce­ği tüm al­ter­na­tif taş ocak­la­rı Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan araş­tı­rıl­mış­tır.
Şir­ke­ti­mi­zin o böl­ge­de ya­şa­yan her­ke­sin gö­rüş­le­ri­ni has­sa­si­yet­le ve cid­di­yet­le de­ğer­len­dir­di­ği­ni bil­me­ni­zi is­te­riz.
İma­lat­la­rın ta­mam­lan­ma­sı ve liman için ge­rek­li ham mad­de­nin te­mi­ni son­ra­sın­da taş oca­ğı­nın re­ha­bi­li­tas­yo­nu şir­ke­ti­miz ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Taş oca­ğın­da maden ara­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­na, oca­ğın daha sonra fark­lı amaç­lar­la kul­la­nı­la­ca­ğı­na dair id­di­alar asıl­sız olup Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si ile sı­nır­lı ham madde te­mi­ni ta­mam­lan­dık­tan sonra top­rak üze­rin­de bitki ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak mev­cut doğal ya­şa­mın geri ka­za­nıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.”


Haber Merkezi

Rize’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Rize’de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 1 kilo 50 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu ele ge­çi­ril­di, 2 şüp­he­li ya­ka­lan­dı.

İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, uyuş­tu­ru­cu madde imal ve ti­ca­re­ti yap­tı­ğı yö­nün­de bil­gi­ler edi­ni­len M.K. ve K.P’nin ev ve ek­len­ti­le­rin­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ara­ma­da, 1 kilo 50 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu, 13 uyuş­tu­ru­cu hap ve uyuş­tu­ru­cu uya­rı­cı mad­de­le­rin kul­la­nı­mı için çe­şit­li mal­ze­me­ler ele ge­çi­ril­di.
Gö­zal­tı­na alı­nan M.K. ve K.P’nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri devam edi­yor.
Öte yan­dan M.K’nin iki ayrı suç­tan daha arama kay­dı­nın ol­du­ğu öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi

ZÜMRÜT RİZE GAZETESİ 72 YAŞINDA

Çay ve yağ­mu­run baş­ken­ti Rize’nin ilk ofset ve va­sıf­lı ga­ze­te­si Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 ya­şı­na girdi.

5.5.1950 ‘de Rize Be­le­di­ye­si­nin mer­hum Baş­ka­nı Mus­ta­fa ARDAL ta­ra­fın­dan İstan­bul’da ku­ru­lan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 71 yıl­dır ara­lık­sız ya­yın­lan­mak­ta.
‘Rize ve Ri­ze­li­nin’ gözü, ku­la­ğı, sesi slo­ga­nıy­la 71 yıl­dır yayın ha­ya­tı­nı bütün olum­suz ko­şul­la­ra karşı ödün ver­me­den sür­dü­ren Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si­nin 5.5.2021 Çar­şam­ba günü Ata­türk Cad­de­sin­de­ki mer­kez bü­ro­sun­da ya­pı­lan yıl­dö­nü­mü et­kin­li­ği Pan­de­mi sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la yoğun sağ­lık ön­lem­le­ri al­tın­da ya­pıl­dı.
Başta dost ve okur­lar Züm­rüt Rize’nin bu yılki et­kin­li­ğin­de de Mer­kez İdare bü­ro­su­nu çiçek bah­çe­si­ne dö­nüş­tür­dü­ler.
Rize dı­şın­da­ki okur ve dost­lar gön­der­dik­le­ri faks, mail ve telg­raf ve me­saj­la­rıy­la hem des­tek hem moral ver­di­ler.
TGF Üyesi de olan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si Pazar hariç her gün ya­yın­lan­mak­ta ve 1.000 adet ba­sı­la­rak okur ve dost­la­rıy­la bu­lu­şu­yor.
72 ya­şı­na giren Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si­nin İmti­yaz sa­hip­li­ği­ni Ali Gökay Ba­koğ­lu, Genel Yayın Yö­net­men­li­ği­ni Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik Ba­koğ­lu, Yazı İşleri Mü­dür­lü­ğü­nü Duygu Ba­koğ­lu, Baş­ya­zar­lı­ğı­nı İsmet Kö­soğ­lu, Spor Mü­dür­lü­ğü­nü Ömer Yıl­maz, Mu­ha­bir­li­ği­ni Melek Ba­koğ­lu ya­pı­yor. Ay­rı­ca 53‘e yakın Yazar Rize ve dı­şın­dan Züm­rüt Ga­ze­te­si­ne Köşe Ya­zı­sı ya­zı­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Vali Çeber: Rize-Artvin Havalimanı’nda Altyapı Çalışmalarının Yüzde 90’ı Tamamlandı

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 90, üst yapı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 27 ora­nın­da ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Vali Çeber, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün, Pazar Kay­ma­ka­mı Ayhan Terzi ve il­gi­li­ler­le Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du, ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldı.
Şan­ti­ye sa­ha­sı­nı ge­ze­rek ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de kont­rol eden Çeber, ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da son sü­re­ce ge­lin­di­ği­ni söy­le­di.
İnşaat ça­lış­ma­la­rı­nın hızla devam et­ti­ği­ni an­la­tan Çeber, “Yıl so­nun­da hiz­me­te açıp uçak­la­rı­mı­zı in­dir­miş ola­ca­ğız. Bugün iti­ba­rıy­la alt­ya­pı­nın yüzde 90’ından faz­la­sı­nı bi­tir­dik. Yani 100 mil­yon ton dol­gu­nun 91 mil­yon tonu bitti. Üst ya­pı­da yüzde 27’lere gel­dik. Artık bi­na­la­rın si­lu­et­le­ri gö­rü­nü­yor. Tek­nik de­tay­la­rı in­ce­le­di­ği­niz­de ne kadar büyük bir mü­hen­dis­lik ha­ri­ka­sı ile karşı kar­şı­ya ol­du­ğu­mu­zu gö­rü­yo­ruz.” dedi.
Tür­ki­ye ve bölge için çok önem­li bir ya­tı­rı­mın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ak­ta­ran Çeber, ha­va­li­ma­nı­nın kent­te ti­ca­re­tin, tu­riz­min, eko­no­mi­nin ve sos­yal ha­ya­tın ge­liş­me­si­ne büyük katkı su­na­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ha­va­li­ma­nı­na en­teg­re yap­tık­la­rı ya­tı­rım­lar­la 2023-2071 he­def­le­ri­ne en fazla katkı veren il­ler­den biri ol­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni kay­de­den Çeber, şöyle devam etti:
“Yılda 3 mil­yon yolcu ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı plan­la­nan ha­va­li­ma­nı ta­mam­lan­dı­ğın­da 31 bin 350 met­re­ka­re­lik alan­da ter­mi­nal bi­na­sı, 448 araç ka­pa­si­te­li açık oto­park, 3 bin metre uzun­lu­ğun­da 45 metre ge­niş­li­ğin­de pist, 300 metre uzun­luk­ta 120 metre ge­niş­lik­te apron ve top­lam 45 bin 200 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­sı dı­şa­rı­dan ba­kıl­dı­ğın­da Ka­ra­de­niz ve Rize mi­ma­ri­si­ni en güzel şe­kil­de yan­sı­tan ahşap ve taş ka­rı­şı­mı bir ya­pı­ya sahip ola­cak. Ay­rı­ca Ha­va­li­ma­nı ku­le­si çay bar­da­ğı şek­lin­de olan ha­va­li­ma­nın­da bir de müze yer ala­cak.”


Haber Merkezi

Çay Çiftçisi Tek Belgeyle Geçecek!..

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı tam ka­pan­ma dö­ne­mi­ne iliş­kin merak edi­len yeni so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.

Göz he­kim­le­rin­ce dü­zen­le­nen re­çe­te­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si­nin 10 gün ol­ma­sı ve tam ka­pan­ma sü­re­si içe­ri­sin­de göz­lük­le­ri zarar gö­ren­le­rin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için va­li­lik­ler/kay­ma­kam­lık­lar­ca her il­çe­de bir nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin açık ol­ma­sı sağ­la­na­cak.
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­lan ve yap­tık­la­rı işin do­ğa­sı ge­re­ğin­ce gün içe­ri­sin­de bir­den fazla yerde bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken elekt­rik ve doğal gaz tamir/bakım ekip­le­ri ile ve­te­ri­ner gibi ki­şi­le­rin gün­lük iş plan­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.

Çift­çi­le­rin, il/ilçe tarım ve orman mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya zi­ra­at oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz et­me­le­ri, ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de kap­sa­mın­da ol­ma­la­rı ve ta­rım­sal üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­di­ği bölge ile ika­me­ti ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­miy­le sı­nır­lı kal­ma­la­rı kay­dıy­la, kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de başka bir belge sun­ma­la­rı ge­rek­me­yecek.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, tam ka­pan­ma dö­ne­miy­le il­gi­li “Sıkça So­ru­lan So­ru­lar” bö­lü­mü­ne yeni so­ru­lar ile ce­vap­la­rı­nı ek­le­di.
Buna göre, tam ka­pan­ma dö­ne­mi bo­yun­ca uy­gu­la­na­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı sı­ra­sın­da op­tis­yen­lik (göz­lük­çü­ler) mü­es­se­se­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri­ne ge­çi­ci ola­rak ara ve­ri­lecek.
Göz he­kim­le­rin­ce dü­zen­le­nen re­çe­te­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si­nin 10 gün ol­ma­sı ve tam ka­pan­ma sü­re­si içe­ri­sin­de göz­lük­le­ri zarar gören va­tan­daş­la­rın mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için va­li­lik­ler/kay­ma­kam­lık­lar ta­ra­fın­dan her il­çe­de bir nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin açık ol­ma­sı sağ­la­na­cak.
Nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin ça­lı­şan­la­rı, va­li­lik/kay­ma­kam­lık nöbet lis­te­siy­le bir­lik­te “ça­lış­ma izni görev bel­ge­si” for­mu­nu ma­nu­el dü­zen­le­mek ve de­ne­tim fa­ali­yet­le­ri sı­ra­sın­da kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz etmek, ika­met­le iş yeri ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­mi ile sı­nır­lı olmak kay­dıy­la so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rın­dan muaf ola­cak.
İka­met-iş yeri gü­zer­gah kı­sıt­la­ma­sı
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­lan ve yap­tık­la­rı işin do­ğa­sı ge­re­ğin­ce gün içe­ri­sin­de bir­den fazla yerde bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken elekt­rik ve do­ğal­gaz tamir/bakım ekip­le­ri ile ve­te­ri­ner gibi ki­şi­le­rin, gün­lük iş plan­la­rı­nı gös­ter­me­le­ri ha­lin­de kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de bu du­rum­lar da göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.
Çift­çi­le­rin e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den “Ça­lış­ma İzni Görev Bel­ge­si” al­ma­la­rı­na gerek yok.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­si ile tam ka­pan­ma dö­ne­min­de tarım ve orman fa­ali­yet­le­ri­nin sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la “Bit­ki­sel ve hay­van­sal ürün­le­rin üre­ti­mi, su­lan­ma­sı, iş­len­me­si, ilaç­lan­ma­sı, ha­sa­dı, pa­zar­lan­ma­sı ve nak­li­ye­sin­de ça­lı­şan­la­rın” so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tul­ma­la­rı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Bu doğ­rul­tu­da ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­du­ğu­nu il/ilçe tarım ve orman mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya Zi­ra­at Oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz ede­rek or­ta­ya koyan çift­çi­le­rin ay­rı­ca e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den “Ça­lış­ma İzni Görev Bel­ge­si” al­ma­la­rı­na gerek kal­ma­ya­cak.
Çift­çi­le­rin, il/ilçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya zi­ra­at oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz et­me­le­ri, ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de kap­sa­mın­da ol­ma­la­rı ve ta­rım­sal üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­di­ği bölge ile ika­me­ti ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­miy­le sı­nır­lı kal­ma­la­rı kay­dıy­la, kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de başka bir belge sun­ma­la­rı is­ten­me­yecek.


Haber Merkezi

Rize’de 624 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Rize’de, yeni çim­len­miş 624 kök Hint ke­ne­vi­ri ile 4 ruh­sat­sız tüfek ele ge­çi­ril­di.

Alı­nan bil­gi­ye göre, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, Ça­ye­li il­çe­sin­de “kul­lan­mak için uyuş­tu­ru­cu veya uya­rı­cı madde satın almak, kabul etmek veya bu­lun­dur­mak, yasa dışı ekim” ya­pıl­dı­ğı tes­pit edi­len Z.K’nin ika­me­ti­ne ope­ras­yon dü­zen­le­di. Z.K’ye ait ev ve ek­len­ti­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da 624 kök yeni çim­len­me­ye baş­la­yan Hint ke­ne­vir bit­ki­si ve 4 ruh­sat­sız av tü­fe­ği ele ge­çi­ril­di.
Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­nın devam et­ti­ği kay­de­dil­di.


Haber Merkezi

“2021 YILI YAŞ ÇAY KAMPANYASINA HAZIRIZ”

GENEL MÜDÜR ALİM;

“2021 YILI YAŞ ÇAY KAMPANYASINA HAZIRIZ”

Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Geçen yıl ki çay se­zo­nu­nun hemen ar­dın­dan hiç ara ve­re­me­den tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da baş­lat­tı­ğı­mız 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ön­ce­lik­le­ri­ne göre, bakım, ona­rım, de­mon­taj, ye­ni­le­me, te­miz­lik gibi temel alan­lar­da ka­de­me­li ola­rak ça­lı­şan­la­rı­mı­zı ta­mam­la­mış bu­lun­mak­ta­yız.

Bu yıl ki kam­pan­ya ha­zır­lık­la­rı­mı­zı geçen yıl ol­du­ğu gibi dünya ge­ne­lin­de ve ül­ke­miz­de de et­ki­si­ni sür­dür­me­ye devam eden ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı, kural, kaide ve önem­le­ri­ni ta­viz­siz uy­gu­la­ya­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rüt­tük ve bu kap­sam­da yü­rüt­me­ye devam edi­yo­ruz.
Kurum ola­rak, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­nan ve 29 04.2021 ta­ri­hin­de baş­la­yan ülke ge­ne­lin­de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­yım­la­nan ge­nel­ge­ye is­ti­na­den, “Kamu Per­so­ne­li Görev Bil­di­rim Bel­ge­si” kap­sa­mın­da tam ka­pan­ma dö­ne­mi­ni ya­şa­dı­ğı­mız bu süreç içe­ri­sin­de temel ön­ce­lik olan yakın ta­rih­te fab­ri­ka­la­rı­mız­da baş­la­ya­cak olan, üre­tim, ima­lat, te­da­rik ve lo­jis­tik gibi ça­lış­ma­la­rı­mı­zı gö­rev­li ve il­gi­li per­so­ne­li­miz­le bir­lik­te mev­cut tüm ku­ru­luş­la­rı­mız­da sür­dür­me­ye devam edi­yo­ruz. Eki­bi­miz­le bir­lik­te, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de bu­lu­nan fab­ri­ka­la­rı­mız­da­ki ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­me ça­lış­ma­la­rı­mı­za ara ver­me­den devam edi­yo­ruz. ” dedi.
Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, “ Çay fi­liz­le­ri­nin genel ge­li­şi­mi ve mev­sim şart­la­rı­nın halen biraz soğuk, serin ve bazen hafif ya­ğış­lı geç­me­si, özel­lik­le orta ve yük­sek ke­sim­ler için çayın erken hasat ol­gun­lu­ğu­na gel­me­ye­ce­ği­ni işa­ret et­mek­te­dir. Fakat ra­ma­zan ayını bi­ti­miy­le bir­lik­te böl­ge­miz­de­ki hava sı­cak­la­rı­nın gün­den güne art­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı göz­len­mek­te­dir. Bu da geçen yıl ol­du­ğu gibi, bu se­zon­da üre­ti­ci­le­ri­mi­ze; iz­di­ham riski oluş­ma­dan, ka­de­me­li bir çay ha­sa­dı, do­la­yı­sıy­la daha rahat çay top­la­ma ve satma im­kâ­nı sağ­la­ya­cak­tır. Son yıl­la­rın en düşük çay sto­kuy­la gi­re­ce­ği­miz yeni çay se­zo­nu­nun; üre­ti­ci­le­ri­miz için rahat, hu­zur­lu ve be­re­ket­li geç­me­si bek­len­ti­si ve inan­cıy­la; bütün üre­ti­ci­le­ri­mi­zin, tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin ve ça­lı­şan­la­rı­mı­zın mü­ba­rek Ra­ma­zan bay­ram­la­rı­nı teb­rik edi­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 12. Oldu

Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Des­tek Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı (BİDEB) ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı 2020/2. Dönem bi­lim­sel de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rı­nı açık­lan­dı.

TÜBİTAK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı­nın amacı üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­nim gör­mek­te olan li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ni, pro­je­ler yo­luy­la araş­tır­ma yap­ma­ya teş­vik et­mek­tir. 2020/2. Dö­ne­min­de ül­ke­miz­de­ki Dev­let ve Vakıf dâhil tüm üni­ver­si­te­ler ara­sın­da 156 Üni­ver­si­te’nin öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan su­nul­muş olan pro­je­ler des­tek­len­me­ye değer bu­lu­na­rak des­tek­len­miş­tir. Öğ­ren­ci­ler bir da­nış­man öğ­re­tim ele­ma­nı reh­ber­li­ğin­de bu pro­je­le­ri ha­zır­la­mak­ta ve TÜBİTAK’a mü­ra­ca­at et­mek­te­dir­ler. 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı 2020/2 çağrı so­nuç­la­rı­na göre Üni­ver­si­te­mi­zin de­ği­şik fa­kül­te­le­rin­de oku­mak­ta olan öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış olan 35 proje TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­ye değer bu­lu­na­rak des­tek­len­di. Bu so­nuç­lar­la Üni­ver­si­te­miz, söz ko­nu­su çağrı dö­ne­min­de ken­di­sin­den çok önce ku­rul­muş olan bir­çok eski ve köklü Üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­ra­ka­rak TÜBİTAK ta­ra­fın­dan pro­je­si des­tek­le­nen 156 Üni­ver­si­te ara­sın­da en çok pro­je­si des­tek­le­nen 12. Üni­ver­si­te oldu. Üni­ver­si­te­mi­zin bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ma­sın­da kat­kı­sı olan başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere on­la­rı bu sü­reç­te des­tek­le­yen ve pro­je­le­rin­de da­nış­man­lık yapan öğ­re­tim üye­le­ri­miz ile il­gi­li bi­rim­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­ni teb­rik eder, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.
Not: Aday­lar baş­vu­ru du­ru­mu ile il­gi­li so­nuç­la­rı, BİDEB Baş­vu­ru ve İzleme Sis­te­mi (e-bi­deb.​tu­bi­tak.​gov.​tr) üze­rin­den kul­la­nı­cı gi­ri­şi ya­pa­rak “Baş­vu­ru Du­ru­mu” ala­nın­dan gö­re­bi­lir­ler.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Rize İl Girişinde Bu Yıl Sakinlik Var

Rize İl Gi­ri­şin­de Geç­ti­ği­miz Yıl Bü­yük­şe­hir­ler­den Çay Ha­sa­dı İçin Ge­liş­ler­de Ya­şa­nan Uzun Araç Kuy­ruk­la­rı Tam Ka­pan­ma İle Bir­lik­te Bu Yıl Oluş­ma­dı.

Geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda yak­la­şan çay se­zo­nu ön­ce­si Rize kent gi­ri­şin­de polis, jan­dar­ma ve sağ­lık ekip­le­ri­nin ön­lem­le­ri devam edi­yor. Trab­zon’un Of il­çe­sin­de ku­ru­lan kont­rol nok­ta­sın­da Rize’ye gelen her­ke­sin se­ya­hat bel­ge­le­ri ve izin bel­ge­le­ri tek tek kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan kont­rol edi­le­rek araç­lar şehre sı­ray­la ve kont­rol­lü bir bi­çim­de alı­nı­yor. Geç­ti­ği­miz yıl 20 Mayıs’ta baş­la­dı­ğı için çay se­zo­nu­na ye­tiş­me­ye ça­lı­şan müs­tah­sil­ler kont­rol nok­ta­la­rın­da uzun kuy­ruk­lar oluş­tur­muş­tu. Yı­ğıl­ma­dan ötürü ise çı­ka­bi­lecek olum­suz­luk­la­rın önüne geç­mek is­te­yen Rize Va­li­li­ği kont­rol nok­ta­la­rın­da Rize’ye gir­mek is­te­yen­le­rin ka­yıt­la­rı­nı tu­ta­rak, ad­res­le­rin, vücut ısı­la­rı­nı ve gü­zer­gah­la­rı­nı kayıt al­tı­na aldı. Bu yıl ise çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sı için 2 haf­ta­yı aşkın bir süre ol­du­ğu için geçen yıl ki yı­ğıl­ma ol­ma­dı. Bu ne­den­le ise bek­le­ne­nin ak­si­ne il gi­ri­şin­de uzun kuy­ruk­lar oluş­ma­dı.
Geçen yıla na­za­ran Rize’ye gi­riş­te kuy­ruk­ta bek­le­me­dik­le­ri­ni ifade eden Hakan Lez­gi­oğ­lu ise “Geç­ti­ği­miz yıl ka­la­ba­lık­tı ama bu yıl değil. Fazla bek­le­mi­yo­ruz. Geçen yıl ki ka­la­ba­lı­ğı pan­de­mi ko­şul­la­rı­na bağ­lı­yo­rum. Gö­rü­yor­su­nuz ba­şı­mı­za ge­len­le­ri, fazla bir şey söy­le­me­ye de gerek yok” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bur­han Topal isim­li bir başka va­tan­daş ise geç­ti­ği­miz yıl kont­rol nok­ta­sı­nın daha fazla ka­la­ba­lık ol­du­ğu­nu, bu yıl ise böyle bir sı­kın­tı ile karşı kar­şı­ya kal­ma­dık­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Geç­ti­ği­miz yıl bu­ra­sı çok ka­la­ba­lık­tı. İlk za­man­lar­dı ve te­le­viz­yon­lar­da çıktı zaman çok kor­ku­yor­duk. Ted­bir­ler de çok faz­lay­dı. Şimdi öyle bir ka­la­ba­lık yok. Ka­pan­ma da iyi oldu. Artık her­kes de dik­kat edi­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rize’de Kırsal Alan Yapılaşması Kapsamında Yöre Mimarisine Uygun Evler Yapılacak

Rize Va­li­si Kemal Çeber, “Kır­sal Alan Ya­pı­laş­ma­sı” ça­lış­ma­sı ile kır­sal alan­da ev yap­mak is­te­yen­ler için 7 tip proje be­lir­len­di­ği­ni, va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz proje hiz­me­ti su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, İsmail Kah­ra­man kül­tür Mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen prog­ram­da, kır­sal ya­pı­laş­may­la il­gi­li be­lir­le­nen 7 tip pro­je­nin ta­nı­tı­mı­nı yaptı.
Çeber, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, kent­sel dö­nü­şü­mün önemi kadar kır­sal dö­nü­şü­mün­de önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kır­sal dö­nü­şü­mün ilk önce mi­ma­ri yapı ile ola­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Çeber, sanat ta­rih­çi­le­ri, mimar ve mü­hen­dis­ler­le bir yıl­lık ça­lış­ma­nın so­nu­cu pro­je­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı kay­det­ti.
Afet Risk Azalt­ma Planı’nın çı­ka­rıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Çeber, bütün kamu ku­rum­la­rı­nın bu plana göre ha­re­ket ede­ce­ği­ni, ya­pı­laş­ma­nın da bu çer­çe­ve­de hem gü­ven­li hem de yöre mi­ma­ri­si­ne uygun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
Coğ­ra­fi se­bep­ler­den do­la­yı afet­ler­de en çok mağ­du­ri­yet ya­şa­yan ilin Rize ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Çeber, şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du:
“Afet­le­re karşı va­tan­daş­la­rı­mı­zı en üst se­vi­ye­de ko­ru­ya­bil­mek hem de he­pi­mi­zin im­ren­di­ği bu coğ­raf­ya­sı ve do­ğa­sı kadar güzel olan Ka­ra­de­niz mi­ma­ri­si­ni, Rize mi­ma­ri­si­ni ya­şa­ta­bil­mek için pro­je­yi baş­lat­tık. Kır­sal tip ya­pı­laş­ma pro­je­le­ri için ça­lı­şıl­dı. Yedi tip pro­je­nin bütün de­tay­la­rı ha­zır­lan­mış. Bu proje ile hem coğ­raf­ya­mız­da­ki kır­sal alan­da­ki izin­li yapı sa­yı­sı­nı ar­tır­mak is­ti­yo­ruz. Afet­le­re karşı en sağ­lık­lı bi­çim­de in­san­la­rı­mı­zı ya­şat­mak ve de­re­le­rin için­den ev top­la­ma­mak is­ti­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mız açı­sın­dan proje ma­li­yet­le­ri­ni en aza in­dir­mek izin alma sü­re­le­ri­ni en kısa hale ge­tir­mek is­ti­yo­ruz.”
Pro­je­le­rin Özel İdare ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı için izin sü­re­ci­nin ya­şan­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Çeber, “Kısa sü­re­de in­şa­ata baş­la­na­bi­li­yor. Yö­re­sel mi­ma­ri­yi ya­şa­tı­yo­ruz. Yö­re­sel cephe ta­sa­rım­la­rı­nı uy­gu­lu­yo­ruz ve süreç di­na­mik bir süreç. Gelen eleş­ti­ri ve des­tek­ler­le yeni proje ek­le­ye­bi­le­ce­ğiz. Ta­ma­men yöre mi­ma­ri­si­ne uygun ta­sar­lan­dı.” diye ko­nuş­tu.
Pro­je­yi uy­gu­la­yan ilk yüz ki­şi­nin zemin etüt ma­li­ye­ti­nin de kar­şı­la­na­ca­ğı­nı ifade eden Çeber, “Her il­çe­de ve köyde belli sa­yı­yı aş­ma­yan, pro­je­yi alan­la­ra eşit ya­yı­la­cak şe­kil­de zemin etüt ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­ya­ca­ğız. Bu pro­je­yi uy­gu­la­mak is­te­yen va­tan­daş çok sağ­lık­lı bir yapı ka­za­na­cak, kısa bir bü­rok­ra­si ya­şa­ya­cak, baş­tan 50-70 bin lira ara­sın­da ma­li­yet­siz in­şa­atı­na gi­riş­miş ola­cak.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Haber Merkezi

Rize’de Aile Sağlığı Merkezleri hizmete devam edecek

Rize’de tam ka­pan­ma dö­ne­min­de Aile Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­nin de hiz­me­te devam ede­ce­ği bil­di­ril­di.

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “İlimiz ge­ne­lin­de için­de bu­lun­du­ğu­muz tam ka­pan­ma dö­ne­min­de Aile Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­miz de hiz­met ver­me­ye devam et­mek­te­dir. Bu mer­kez­le­ri­miz­de sa­de­ce 2. doz Si­no­vac (Çin) aşısı ran­de­vu ile ya­pı­la­bil­di­ği gibi nor­mal hasta mu­aye­ne­le­ri, gebe ve bebek iz­lem­le­ri, çocuk aşı­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı aynı şe­kil­de devam et­mek­te­dir. Fakat ka­pan­ma sü­re­cin­de ol­du­ğu­muz için hal­kı­mı­zın aile he­ki­mi­ne gelip gi­der­ken sorun ya­şa­ma­ma­sı ve kol­luk kuv­vet­le­rin­ce so­rul­du­ğun­da gös­te­ri­le­bil­me­si için has­ta­ne­le­ri­miz­de ol­du­ğu gibi aile he­kim­le­ri­mi­ze de Mer­ke­zi Has­ta­ne Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS) veya 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den ran­de­vu almak in­san­la­rı­mı­za büyük ko­lay­lık sağ­la­ya­cak­tır. Bu ted­bir asla va­tan­da­şı­mı­zın aile he­ki­mi­ne ulaş­ma­sı­nı kı­sıt­la­mak için değil, sağ­lık hiz­me­ti al­ma­ya ça­lı­şır­ken cezai durum ile kar­şı­la­ma­ma­la­rı için ön­gö­rül­müş­tür. Böy­le­ce zorlu sü­reç­te gö­re­vi­ni can­si­pe­ra­ne yapan kol­luk kuv­vet­le­ri­mi­ze de yar­dım­cı olmuş ola­ca­ğız.” de­nil­di.-Ran­de­vu alan­la­rın 112 çağrı mer­ke­zin­den yar­dım talep et­me­si­Ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Bi­lin­di­ği üzere tüm has­ta­ne­le­ri­miz­de po­lik­li­nik hiz­me­ti ran­de­vu sis­te­mi ile yü­rü­tül­mek­te­dir. Bu se­bep­le MHRS ve 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den her­han­gi bir has­ta­ne­mi­ze ran­de­vu almış ki­şi­nin bir daha 112 acil yar­dım hat­tı­nı ara­ya­rak izin al­ma­sı­na gerek yok­tur. Almış ol­du­ğu ran­de­vu­yu te­le­fon ek­ra­nın­dan kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz et­me­si ye­ter­li ola­cak­tır. Aksi tak­dir­de bu durum zaten yoğun bir mesai yü­rü­ten 112 acil çağrı mer­ke­zi­mi­zin iş yü­kü­nün ge­rek­siz yere art­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Haber Merkezi

Rize’deki İhtiyaç Sahiplerine WEFA Desteği

Ulus­la­ra­ra­sı İnsani Yar­dım Or­ga­ni­zas­yo­nu (WEFA) Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş bir­li­ğiy­le Rize’deki ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re ve ye­tim­le­re yar­dım ger­çek­leş­tir­di.

WEFA’dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, her sene ol­du­ğu gibi bu sene de Tür­ki­ye’deki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ra­ma­zan yar­dı­mın­da bu­lu­nul­du­ğu be­lir­til­di.
Rize’deki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne de çe­şit­li yar­dım­lar ulaş­tı­rıl­dı­ğı ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı iş bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len yar­dım ça­lış­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de 500 aile­ye alış­ve­riş kartı ve­ril­di­ği, 100 aile­ye ise gıda pa­ke­ti da­ğı­tıl­dı­ğı kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, ra­ma­zan yar­dım­la­rı kap­sa­mın­da bu yıl Sa­kar­ya, İstan­bul, Di­yar­ba­kır, Siirt, İzmir, Aydın, Ma­ni­sa, Art­vin, Rize, Ordu, De­niz­li, Uşak olmak üzere top­lam­da 12 ilde ra­ma­zan yar­dım ça­lış­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, yar­dım ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da 6 bin 50 aile­ye alış­ve­riş kartı ve 2 bin 100 aile­ye de ku­man­ya da­ğı­tı­mı ya­pıl­ma­sı plan­lan­dı­ğı be­lir­til­di.


Haber Merkezi

ZÜMRÜT RİZE GAZETESİ 5 MAYIS’DA 72 YAŞINDA

Çay’ın ve Yağ­mur’un Baş­ken­ti Rize’nin ilk ofset ve va­sıf­lı ga­ze­te­si olan Züm­rüt Rize 5 Mayıs 2021 Çar­şam­ba günü 72 ya­şı­na gi­ri­yor.

5 Mayıs 1950 ta­ri­hin­de Rize Be­le­di­ye­si’nin mer­hum Baş­kan­la­rın­dan Mus­ta­fa ARDAL ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si ku­rul­du­ğu gün­den beri yayın ha­ya­tı­na hiç ara ver­me­den her gün okur ve dost­la­rıy­la bu­lu­şu­yor.
72. ku­ru­luş Yıl­dö­nü­mü­nü bu yıl Pan­de­mi ne­de­niy­le çok sade bir et­kin­lik­le kut­la­ya­cak olan Züm­rüt Rize’nin İmti­yaz Sa­hip­li­ği­ni Ali Gökay BA­KOĞ­LU, Genel Yayın Yö­net­men­li­ği­ni Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik BA­KOĞ­LU, Baş­ya­zar­lı­ğı­nı İsmet KÖ­SOĞ­LU ve Spor Mü­dür­lü­ğü­nü de Ömer YIL­MAZ ya­pı­yor.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Ardeşen’de Kaymakamca ceza kesilen öğretmeni Mahkeme haklı buldu

Ar­de­şen’de gö­nül­lü­lük esas­lı gö­re­ve git­me­di­ği için Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ceza alan öğ­ret­me­ni Mah­ke­me haklı bu­la­rak ce­za­yı iptal etti.

Ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da il ve il­çe­ler­de gö­nül­lü­lük esa­sı­na göre öğ­ret­men­ler­den Vefa Sos­yal Des­tek grup­la­rı oluş­tu­rul­muş­tu.
Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de geç­ti­ği­miz ay­lar­da ya­şa­nan olay­da, Ar­de­şen İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­ne­sin­de­ki Vefa Sos­yal Des­tek hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da A.K. isim­li öğ­ret­me­ne Polis ta­ra­fın­dan te­le­fon­la ara­na­rak re’sen oto­gar­da va­tan­daş­la­rı yön­len­dir­me gö­re­vi ve­ril­miş, A.K.’ye ise ça­lış­ma ala­nı­na git­me­di­ği ge­rek­çe­si ile Kay­ma­kam­lık­ta­ra­fın­dan kı­na­ma ce­za­sı ve­ril­miş­ti.
Ve­ri­len ce­za­nın ip­ta­li için Rize İdare Mah­ke­me­si’nde A.K. ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nuç­lan­dı. Mah­ke­me, so­ruş­tur­ma­nın usul ve esas­la­rı­na uyul­ma­dı­ğı­na ka­na­at ge­ti­re­rek, sa­de­ce te­le­fon­la gö­rüş­me tu­ta­na­ğı ve da­va­cı­nın sa­vun­ma­sıy­la ye­ti­nil­mek su­re­tiy­le tesis edi­len dava ko­nu­su iş­lem­de hu­ku­ka ay­kı­rı­lık bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ce­za­nın ip­ta­li­ne karar verdi.
Hak ye­ri­ni buldu.
Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yapan Türk Eği­tim-Sen Rize Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ve Türk Eği­tim-Sen Ar­de­şen İlçe Tem­sil­ci­si Hacer De­mir­bağ, sal­gın dö­ne­min­de Türk Eği­tim Sen ola­rak gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı oluş­tu­ru­lan Vefa Des­tek Grup­la­rı­nın, fil­yas­yon ekip­le­ri­nin ve de­ne­tim ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­na her türlü des­te­ği ver­dik­le­ri­ni ifade ede­rek, “Üye­le­ri­miz bu sü­reç­te hiç­bir fe­da­kar­lık­tan ka­çın­ma­ya­rak asli gö­rev­le­ri­nin dı­şın­da­ki bu gö­rev­ler­de yer ala­rak dev­le­ti­mi­zin ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı or­ta­ya koy­du­lar. Fakat buna rağ­men Ar­de­şen Kay­ma­kam­lı­ğı, üye­miz A.K’ya, res’en bil­di­ri­len gö­re­ve git­me­me ge­rek­çe­si ile ceza verdi. Rize İdare Mah­ke­me­si ya­pı­lan hak­sız­lı­ğa ce­va­bı ver­miş ve üye­mi­ze Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len ceza iptal edil­miş­tir.” dedi.

Haber Merkezi

Rize’de son 1 haftada 331 kişi daha ceza yedi

Rize’de son bir haf­ta­da ya­pı­lan de­net­le­me­ler so­nu­cu pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 331 ki­şi­ye top­lam­da 824 bin 84 Lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, 19-26 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da il ge­ne­lin­de gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de, pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 331 ki­şi­ye para ce­za­sı ke­sil­di­ği be­lir­til­di.
Ya­pı­lan açık­la­ma­da, Maske ve Sos­yal Me­sa­fe Ku­ral­la­rı­na Uy­ma­yan 73 ki­şi­ye 97 bin 200 TL, Ka­ran­ti­na Ku­ral­la­rı­na Uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 619 TL, So­ka­ğa Çıkma Kı­sıt­la­ma­sı­na Uy­ma­yan 255 ki­şi­ye 723 bin 365 TL ve Pan­de­mi Ku­ral­la­rı­na Uy­ma­yan 1 iş­let­me­ye 900 TL olmak üzere 828 bin 84 TL idari para ce­za­sı ke­sil­di.
Ay­rı­ca ya­sak­la­rı ihlal eden 9 kişi ise Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı yurt­la­rı­na yer­leş­ti­ril­di.
Rize’de böy­le­ce 01 Mart – 26 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da bin 713 ki­şi­ye top­lam­da 3 Mil­yon 799 bin 422 Lira para ce­za­sı ke­sil­miş oldu.


Haber Merkezi

« Older Entries