Category Archives: Yerel Haberler

Bölge Ziraat Oda Başkanları Bayram Sonrası Ankaraya Çıkarma Yapacak

Rize – Art­vin –Trab­zon Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı dün il­çe­miz­de bir araya ge­le­rek ÇAY üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ve Çayın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı için ortak basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du­lar.

TZOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Hasan Ko­zoğ­lu’nunda hazır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ilk önce böl­ge­ye yağan aşırı ya­ğı­şın et­ki­siy­le ya­şa­nan can ka­yıp­la­rın­dan do­la­yı ölen va­tan­daş­la­ra Allah’tan rah­met, ya­ra­lı kar­deş­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar di­ler­ken, bu tür is­ten­me­yen ha­di­se­le­rin bir daha ya­şan­ma­ma­sı­nı di­le­di. Ko­zoğ­lu, ya­ğış­tan do­la­yı bir­çok yerde mey­da­na gelen top­rak kay­ma­sı so­nu­cun­da olu­şan maddi ha­sa­rın ve ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da el­le­rin­den gelen fe­de­kar­lı­ğı gös­te­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ko­zoğ­lu, ay­rı­ca böl­ge­miz çay üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni ve bu so­run­la­rın gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da var güç­le­riy­le ça­lış­ma­la­rı­na devam et­tik­le­ri­ni ifade eder­ken, bölge üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ça­yı­nın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı yö­nün­de Oda Baş­kan­la­rı ve üre­ti­ci­le­ri­miz­den sü­rek­li di­ya­log için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Rize Zi­ra­at Oda­la­rı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ve Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Rize İli­miz­de ön­ce­ki gün akşam sa­at­le­rin­de aşırı ya­ğış­tan do­la­yı mey­da­na gelen sel fe­la­ke­tin­de kay­bet­ti­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za da acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Ça­yı­mı­zın böl­ge­mi­zin baş­lı­ca geçim kay­na­ğı ol­ma­sı­nın ya­nın­da ya­rın­la­rı­mı­zın da vaz­ge­çil­me­si im­kân­sız en önem­li geçim kay­na­ğı ola­ca­ğı kuş­ku­suz­dur. Bu ne­den­le çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yıl­lar­dır süre gelen özel sek­tö­re ez­di­ril­me­si­ne karşı dur­duk­la­rı­nı be­lir­tir­ken, çay ka­nu­nu­nun ive­di­lik­le çı­kar­tıl­ma­sı ve biran evvel uy­gu­lan­ma­ya ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, yok pa­ra­sı­na sa­tıl­mak zo­run­da ka­lı­nan ça­yı­mı­zın ger­çek de­ğe­rin­de sa­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti­nin gi­de­ril­me­si için ko­nu­nun mu­ha­tap­la­rı­na bi­rin­ci ağız­dan ak­ta­rıl­ma­sı ve so­nuç­lan­ma­sı açı­sın­dan Bay­ram son­ra­sı Bölge Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te An­ka­ra’ya çı­kar­ma ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di
Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı­nın ortak im­za­la­rıy­la aşa­ğı­da­ki basın açık­la­ma­sı ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı.
DUYUN SESİMİZİ
2021 yılı çay se­zo­nu zor ko­şu­lar­da Co­vid-19 vi­rü­sü göl­ge­sin­de baş­la­mış, Çay kur genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün yük­sek kota açık­la­ma­sı ve cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın fiyat açık­la­ma­sı ile her za­man­ki gibi özel sek­tö­rün düşük fiyat uy­gu­la­ma ve fır­sat­çı­lık po­li­ti­ka­la­rı ile çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni elin­den al­ma­sı so­nu­cu 1. Sür­gü­nü bi­tir­miş şimdi de 2. Sür­gün çay ha­sat­ına baş­la­mış bu­lun­mak­ta­yız.
1.sür­gün­de yaş çayın fi­ya­tı­nı dü­şür­me­de ba­ha­ne üre­ten, kuru çay üre­tim ma­li­ye­ti­ni öne süren ve kuru çayın fi­ya­tı­nın düşük ol­du­ğu­nu ba­ha­ne eden özel sek­tör kuru çaya zam gel­me­si­ne rağ­men çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çal­ma­ya ve düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­nı devam et­tir­mek­te dir.
Çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çalan, ÇAY­KUR çay alı­mın­da sı­kış­tı­ğı zaman fi­ya­tı­nı dü­şü­re­rek çift­çi­mi­zin elin­den ucuz fi­ya­ta çay alan özel sek­tör çay fab­ri­ka sa­hip­le­ri­ni ve sözde ken­di­le­ri­ni çay sa­na­yi­ci­le­ri ola­rak ta­nı­tan iş adam­la­rı­nı kı­nı­yo­ruz. Çift­çi­le­ri­mi­zin bu hakkı siz­le­re helal ol­ma­ya­cak­tır. Helal da değil dir. Fır­sat­çı­lık hiç­bir tüc­ca­ra ya­kış­ma­yan bir dav­ra­nıştır.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım ve ba­ka­nım
Biz­ler çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak şim­di­ye kadar üre­tim­de kal­dık­sa ve devam et­mek­te isek bölge biraz da olsa nefes alı­yor­sa siz­le­rin ve çift­çi­mi­zin si­gor­ta­sı ola­rak gör­dü­ğü­müz ÇAY­KUR genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün böl­ge­ye hiz­met ver­me­sin­den dir.
Biz­le­rin, çay sek­tö­rü­nün yaş çay üre­ti­ci­le­ri (müs­tah­sil­ler)ola­rak en büyük so­ru­nu­muz çay sek­tö­rü­nün bir dü­zen­de ol­ma­yı­şı ve çay ka­nu­nu­mu­zun halen çık­ma­ma­sı dır. Her bakan dö­ne­min­de avu­tu­cu ça­lış­ma­lar ve gizli yü­rü­tü­len iliş­ki­ler devam et­mek­te dir.
Biz­ler bu ko­nu­ları an­lat­ma da mu­ha­tap bu­la­ma­mak­ta­yız.Sayın cum­hur­baş­ka­nım, Rize nin ev­la­dı ola­rak çayı siz biz­den daha iyi bi­lir­si­niz buna biz çift­çi­ler emi­niz. Çay daki so­run­lar­la il­gi­li ola­rak size ne söy­le­ni­yor bil­mi­yo­ruz sek­tör­de her­ke­sin sı­kın­tı­sı had saf­ha­da olup sek­tör­de bir düzen yok­tur. Sizin Çay fi­ya­tı­nı açık­la­ma­nız ve ÇAY­KUR’u des­tek­le­me­niz böl­ge­yi ra­hat­lat­mak­ta fakat özel sek­tör her fır­sat­ta kanun ve dü­zen­le­me­si ol­ma­dı­ğı için fır­sat­çı­lık ya­pa­rak sizin açık­la­dı­ğı­nız fi­ya­tın 1.5-TL al­tın­da yanı ki­lo­su­nu 2, 5-TL den çay al­mak­ta dır. Buna hiç kimse de dur de­me­mek­te dir.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım,
Ba­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı ile Recep Tayip ER­DO­ĞAN Üni­ver­si­te­miz çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı yap­mış biz­ler ve sek­tö­rün tüm bi­le­şen­le­ri bu ça­lış­ma­nın için­de yer almış bu­lun­mak­tayız. Bu ha­zır­la­nan tas­lak ba­kan­lı­ğı­mı­za su­nul­muş fakat sonuçalı­na­ma­mak­ta dır.
Ça­lış­ma­lar gizli yü­rü­tül­mek­te dir.Yaş çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak çay böl­ge­sin­de­ki 17 zi­ra­at odası baş­kan­la­rı ola­rak bu ka­nu­nun bir an önce ele alı­na­rak önü­müz­de­ki ya­sa­ma dö­ne­min­de ka­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı­nı talep et­mek­te­yiz. Özel sek­tö­rün düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­na son ve­ril­me­li dir.
Böl­ge­nin bir çay üre­ti­ci­si ve böl­ge­nin ev­la­dı ola­rak biz­le­ri du­ya­ca­ğı­nı­za ve so­ru­nu­mu­zu çö­ze­ce­ği­ni­ze inan­cı­mız tam dır.
Böl­ge­nin kal­kın­ma­sı ile il­gi­li ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nız­dan ötürü başta Rize’mizin ev­la­dı ola­rak şah­sı­nı­za ve böl­ge­nin kal­kın­ma­sı için tüm çaba gös­te­ren kad­ro­nu­za te­şek­kür edi­yo­ruz.
Daima çift­çi­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek haklı mü­ca­de­le­miz­de bizi yal­nız bı­rak­ma­yan TZOB Genel baş­ka­nı­mız Şemsi BAY­RAK­TAR başta olmak tüm kad­ro­su­na te­şek­kür edi­yo­ruz.
Kamu oyuna say­gı­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

Hair VİP Saloon İlçemizde törenle hizmete girdi

Çayeli Belediye Baş­ka­nı­ Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ , Ye­ni­pa­zar Ma­hal­le­si Süleyman Sabit İshakoğlu Caddesi Ömer Safi Apartmanı altında hiz­me­te giren “Hair Vip Sa­lo­on” adlı iş­ye­ri­nin açı­lı­şı­na ka­tıl­dı.

Açı­lış­ta Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi kur­de­le­yi ke­se­rek iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Baş­kan Çift­çi, iş­ye­ri­nin ilk müş­te­ri­si­de ola­rak ilk sif­ta­hı­da baş­kan atmış oldu.
Bizde Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si ola­rak Ga­ze­te­mi­zin İmti­yaz Sa­hip­le­rin­den Mer­hum Abdul Talip Saklı’nın Kayın bi­ra­de­ri Mus­ta­fa Çakıl ve or­ta­ğı­na yeni hiz­me­te sok­tuk­la­rı iş­yer­le­ri­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı ve he­la­lin­den bol ka­zanç­lar ge­tir­me­si­ni Ce­nab-ı ALLAH’tan niyaz edi­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

RİZE’DE İMAM HATİP OKULLARI LGS’YE DAMGASINI VURDU

06 Ha­zi­ran 2021 Pazar günü or­ta­okul ve imam hatip or­ta­oku­lu 8 sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı Li­se­le­re Geçiş Sı­na­vı­nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Açık­la­nan so­nuç­la­ra göre Rize il ge­ne­lin­de de İmam Hatip Okul­la­rı LGS’de unu­tul­maz bir ba­şa­rı­ya imza at­tı­lar.

Rize il ge­ne­lin­de bu­lu­nan İmam Hatip or­ta­okul­la­rın­dan Tür­ki­ye ge­ne­li %1’lik di­li­me giren 4 öğ­ren­ci, %3’lük di­li­me giren 19 öğ­ren­ci, %5’lik di­li­me giren 43 öğ­ren­ci, %10’luk di­li­me giren 98 öğ­ren­ci güzel bir ba­şa­rı elde et­ti­ler. İlimiz ge­ne­lin­de pan­de­mi şart­la­rı­na rağ­men başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere okul ida­re­le­ri, öğ­ret­men ve ve­li­le­ri­mi­zin emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­dı­lar.
MEB Din Öğ­re­ti­mi Genel Mü­dü­rü Dr. Nazif YIL­MAZ, LGS’ye ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­ri teb­rik ede­rek, imam hatip okul­la­rı­nın ba­şa­rı­sı­nın arka pla­nın­da, “hedef LGS”, “öğ­ren­ci koç­lu­ğu”, “ortak per­for­mans de­ğer­len­dir­me”, “okul­lar­da­ki aka­de­mik takip ko­mis­yon­la­rı” ve “etkin reh­ber­lik” ça­lış­ma­la­rı ol­du­ğu­nu ifade etti.
Tür­ki­ye ge­ne­li­ne ba­kıl­dı­ğın­da sı­nav­lar­da imam hatip or­ta­okul­la­rı­nın ba­şa­rı­sı­nın öne çık­tı­ğı­nı be­lir­ten Genel Müdür Dr. YIL­MAZ, bir­çok ilde LGS’de il bi­rin­ci­lik­le­rin­de imam hatip or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
“LGS’de öğ­ren­ci­le­rin gay­re­ti ve okul­la­rın per­for­man­sı­nın yanı sıra Ba­kan­lı­ğın po­li­ti­ka­la­rı çer­çe­ve­sin­de Genel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len sı­na­va ha­zır­lık pro­je­le­ri­nin çok et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu” söy­le­yen Dr. Nazif YIL­MAZ, şun­la­rı kay­det­ti: “Bu kap­sam­da, imam hatip or­ta­okul­la­rı­mız­da ‘Hedef LGS’ ekibi ku­rul­du ve okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan takip edil­di. Okul­lar­da aka­de­mik takip ko­mis­yo­nu oluş­tu­rul­du ve eylem plan­la­rı ha­zır­lan­dı. Öğ­ren­ci­le­rin des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kurs­la­rı­na aktif ka­tı­lı­mı sağ­la­nıp ta­ki­bi ya­pıl­dı. EBA Plat­for­mu üze­rin­den öğ­ren­ci­le­rin sı­nav­la­ra ha­zır­lık­la­rı­na reh­ber­lik ya­pıl­dı. Ha­zır­la­nan örnek so­ru­lar­dan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin fay­da­lan­ma­sı sağ­lan­dı. İmam hatip okul­la­rı­na özgü Ka­li­te Takip Sis­te­mi (KTS) ile okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı takip edil­di. LGS’de ba­şa­rı­lı olmuş öğ­ren­ci­ler­le sı­na­va ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­ler bu­luş­tu­ru­la­rak tec­rü­be pay­la­şı­mı ya­pıl­dı.” dedi. Örnek uy­gu­la­ma­lar diğer okul­la­ra mo­del­le­necek Genel Müdür Dr. YIL­MAZ, yü­rü­tü­lecek özgün ve örnek uy­gu­la­ma­lar ile bir­bi­ri­ni ge­liş­ti­ren, ba­şa­rı far­kı­nı azal­tan okul­lar he­de­fiy­le sı­nav­la­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra daha ni­te­lik­li devam edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Yıl­maz, LGS’de ba­şa­rı­lı olan okul­la­rın örnek uy­gu­la­ma­la­rı­nın ge­liş­ti­ri­le­ce­ği­ni ve bunun diğer okul­la­ra da mo­del­le­ne­ce­ği­ni kay­det­ti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

ÇAY ÇÖPÜNDEN MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİM TESİSİ YAPIMI DEVAM EDİYOR

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan pro­je­len­di­ri­len Çay Çö­pün­den Man­gal Kö­mü­rü ve Ener­ji Üre­tim Te­si­si’nde devam eden ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Mu­hit­tin Aydın Bil­sel ve Ahmet Murat Ta­vi­loğ­lu ile fab­ri­ka ala­nı­nı in­ce­le­yen Baş­kan Metin, inşa sü­re­ci­ni yü­rü­ten tek­nik ekip­ten son durum hak­kın­da bil­gi­ler aldı.
Çay çö­pün­den Man­gal Kö­mü­rü ve Ener­ji Üre­tim Te­si­si ta­mam­lan­dı­ğın­da çay çö­pün­den man­gal kö­mü­rü üre­ti­mi ya­pı­la­cak ve iş­le­me sü­re­cin­de açığa çıkan ener­ji­den de 0.8 MWth’lık elekt­rik üre­ti­mi elde edi­lecek.

default


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Basın Bü­ro­su

BAŞKAN METİN, MUHTARLARLA TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, Ko­vid-19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la ara ve­ri­len Rize’deki ma­hal­le muh­tar­la­rıy­la gö­rüş­me­le­ri­ne tek­rar baş­la­mış oldu.

Üç grup ha­lin­de ilki ger­çek­le­şen top­lan­tı­nın ar­dın­dan, ikin­ci­sin­de ger­çek­le­şen ma­hal­le muh­tar­la­rı ile is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı­nın ikin­ci­sin­de ta­mam­lan­mış oldu. Kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si Ma­hal­le muh­tar­la­rı şehir ge­ne­lin­de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la il­gi­li hiz­met­ler nok­ta­sın­da­ki fi­kir­le­ri­ni ve ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin; Muh­tar­la­rı­mız gerek ma­hal­le­rin­de, ge­rek­se şeh­ri­mi­zin tü­mün­de yap­tı­ğı­mız icat­la­ra ve ve­ri­len hiz­met­le­re ol­duk­ça du­yar­lı ve do­na­nım­lı bir şe­kil­de bir­lik­te ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rü­tü­yo­ruz şek­lin­de ifade etti. Rize Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı­nın da hazır bu­lun­du­ğu ikin­ci top­lan­tı da 16 ma­hal­le muh­ta­rı ile bir araya ge­lin­di. Baş­kan Metin, ma­hal­le­ler­de devam eden be­le­di­ye hiz­met­le­ri ile il­gi­li muh­tar­la­rı bil­gi­len­di­re­rek, top­lan­tı­yı ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın talep ve öne­ri­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ile sona er­dir­di.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın

THK Rize Şubesi’nden “Kurban Derisi toplama ”KAMPANYASI

Türk Hava Ku­ru­mu (THK) Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met DEMİR, ‘Mil­le­ti­mi­zin, ku­ru­mu­mu­za gös­ter­di­ği te­vec­cü­he te­şek­kür ede­riz’.

THK Rize Şu­be­si 2017 yı­lın­da ka­pan­dık­tan sonra yeni bir yö­ne­tim­le 2018­yı­lı­nın Nisan ayın­da tek­rar açı­lan THK Rize, bu yıl ana fa­ali­yet­le­ri için ha­ya­ti öneme sahip olan ‘kur­ban de­ri­si’ top­la­ma fa­ali­ye­ti için ha­zır­lık­la­rı­na devam edi­yor.
Çe­şit­li ku­rum­lar­dan temin edi­lecek olan araç­lar­la şu­be­mi­zin so­rum­lu­luk ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan deri top­la­ma ça­lış­ma­la­rın­da geçen yıl­la­ra göre önem­li bir artış sağ­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni açık­la­yan THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir “ön­ce­lik­le bize des­tek olan kurum ve ku­ru­luş­la­ra çok te­şek­kür ede­riz. 2020 Yı­lın­da Pan­de­mi şart­la­rın­da 12.500 kg. deri top­la­ya­rak he­def­le­ri­mi­ze çok yak­laş­tık. 2021 Yılı için he­de­fi­miz, ula­şa­ma­dı­ğı­mız saha bı­rak­ma­mak­tır. Araç­la­rı­mız­la ve gö­rev­li­le­ri­miz­le bay­ra­mın 1. Ve 2. Günü sa­ha­da ola­ca­ğız. Ba­ğış­çı­la­rı­mız­dan ri­ca­mız de­ri­le­ri yü­zer­ken dik­kat et­me­le­ri­dir. Top­la­nan kur­ban de­ri­le­rin­den elde edi­len ge­li­rin ha­va­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin sür­dü­rül­me­sin­de kul­la­nı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Genç­le­ri­mi­ze is­tik­ba­lin mes­le­ği olan ha­va­cı­lı­ğı sev­dir­mek, on­la­ra yeni ufuk­lar açmak, Tür­ki­ye’nin kal­kın­ma­sı­na des­tek ver­mek için ça­ba­lı­yo­ruz dedi.
Kur­ban Bay­ra­mı­nın 1. ve 2. Günü THK Rize Şu­be­si­nin 08.30 ile20.00 sa­at­le­ri ata­sın­da açık ola­ca­ğı­nı, İste­yen ba­ğış­çı­la­rı­mız kur­ban de­ri­le­ri­ni kendi araç­la­rıy­la şu­be­mi­ze de tes­lim ede­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Meh­met Demir, bu ko­nu­da tüm ha­zır­lık­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZEDE YATIRIMLAR KARINCA HIZIYLA DEVAM EDİYOR

2021 Yılı III. Dönem İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da Rize’deki ya­tı­rım ve pro­je­ler de­ğer­len­di­ril­di. Top­lan­tı Rize Va­li­si Kemal Çeber Baş­kan­lı­ğın­da AFAD Acil Durum Yö­ne­tim Mer­ke­zin­de ya­pıl­dı.

Kamu ku­ru­luş­la­rı­nın ya­tı­rım­la­rı­nın iz­len­me­si­ni, ça­lış­ma­la­rı­nın ko­or­di­ne edil­me­si­ni ve il dü­ze­yin­de­ki ya­tı­rım­la­rın daha etkin bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la üçer aylık dö­nem­ler ha­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­len İl Ko­or­di­nas­yon Top­lan­tı­la­rı­nın 2021 yılı III. Dönem Top­lan­tı­sı, Vali Çeber baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. AFAD Acil Durum Yö­ne­tim Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ri­len, sek­re­tar­ya­sı İl Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Mü­dür­lü­ğün­ce yü­rü­tü­len top­lan­tı­ya, Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, kay­ma­kam­lar, ilçe ve belde be­le­di­ye baş­kan­la­rı, ya­tı­rım­cı ku­ru­luş­la­rın bölge ve il mü­dür­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler ka­tıl­dı.
Vali Çeber, top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da “ Kamu ku­ru­luş­la­rı­mı­zın ya­tı­rım­la­rı­nın iz­len­me­si, ça­lış­ma­la­rı­nın ko­or­di­ne edil­me­si­ni ve il dü­ze­yin­de­ki ya­tı­rım­la­rın daha etkin bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la bir araya gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bu­gün­kü top­lan­tı­mı­zın ana gün­dem mad­de­si, 2021 yılı II. dö­ne­min­de ili­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­la­rı gö­rüş­mek, ko­or­di­nas­yo­nu ge­rek­ti­ren hu­sus­la­rı tes­pit etmek ve bu ya­tı­rım­la­rın yerel ve böl­ge­sel kal­kın­ma ba­kı­mın­dan de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­mak ola­cak­tır. İli­miz­de 2021 yılı II. dö­ne­min­de; ulaş­tır­ma-ha­ber­leş­me sek­tö­rün­de 72, eği­tim sek­tö­rün­de 10, tu­rizm sek­tö­rün­de 17, tarım sek­tö­rün­de 70, ener­ji sek­tö­rün­de 47, ima­lat sek­tö­rün­de 16, konut sek­tö­rün­de 8, sağ­lık sek­tö­rün­de 13 ve diğer kamu hiz­met­le­ri (ik­ti­sa­di-sos­yal) sek­tö­rün­de 126 olmak üzere top­lam 379 proje ve iş yü­rü­tül­müş­tür.
Yü­rü­tü­len 379 adet pro­je­nin ve işin top­lam tu­ta­rı 16 mil­yar 440 mil­yon 718 bin TL olup bu pro­je­le­re ön­ce­ki yıl­lar­da 5 mil­yar 927 mil­yon 170 bin TL har­can­mış­tır. Pro­je­le­rin 2021 yılı öde­nek­le­ri ise 3 mil­yar 774 mil­yon 540 bin TL’dir. 2021 yılı II. Dö­ne­min­de yü­rü­tü­len 379 adet pro­je­nin 36’sı (%10,3) bi­ti­ril­miş­tir. 244 adet (%64,3) proje üze­rin­de ça­lış­ma­lar sür­dü­rül­mek­te olup 49 adet (%12,9) proje ve işin iha­le­si bek­le­nil­mek­te­dir. 49 adet (%12,6) iş ve proje henüz baş­la­ma­mış­tır’ dedi. Top­lan­tı­da Ya­tı­rım­cı ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri 2021 yılı II. dö­ne­min­de Rize’de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım ve iş prog­ram­la­rı­nı sun­ma­sıy­la sona erdi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TAŞ OCAĞINA TEPKİ GÖSTEREN KÖYLÜLER TEMSİLİ FABRİKA TEMELİ ATTI

Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de Taş Ocağı açıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren köy­lü­ler sözü ve­ri­len Çay Fab­ri­ka­sı ya­pıl­ma­yın­ca tem­si­li fab­ri­ka te­me­li ata­rak tep­ki­le­ri­ne devam etti.

İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Li­ma­na dolgu mal­ze­me­si ola­rak 16-20 mil­yon ton ara­sın­da deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ce ağır olan Ba­zalt taşı ge­rek­li de­ni­le­rek Gür­de­re kö­yün­de­ki alan tes­pi­ti ya­pıl­mış­tı.

İkiz­de­re il­çe­si-Gür­de­re Ce­viz­lik köy­le­ri ara­sın­da­ki or­man­lık va­di­de 98 Hek­tar­lık alan­da ruh­sat ve­ri­len ara­zi­nin 13 Hek­tar­lık bö­lü­mü Ta­şo­ca­ğı ça­lış­ma alanı ola­rak be­lir­len­miş.
Ve­ri­len alana ulaş­mak için yük­le­ni­ci firma ta­ra­fın­dan yol açıl­ma­sı­na tepki gös­te­ren köy­lü­ler 60 gün­dür de­ği­şik yol­lar­la tep­ki­le­ri­ni gös­te­ri­yor.
60 gün önce İlçede ba­sı­na ka­pa­lı ya­pı­lan top­lan­tı­da Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu Ta­şo­ca­ğı ça­lış­ma­sı­na baş­lan­ma­sıy­la 60 gün sonra Çay Fab­ri­ka­sı­nın te­me­li­ni ata­ca­ğız sö­zü­nü ver­miş­ti. Bunca sü­re­dir Çay Fab­ri­ka­sı­nın te­me­li­nin atıl­ma­ma­sı­na tepki gös­te­ren Taş Ocağı is­te­me­yen köy­lü­ler tem­si­li bir temel atma tö­re­ni dü­zen­le­di.
Taş Oca­ğı­na hayır et­kin­li­ği­nin ya­pıl­dı­ğı alan­da­ki tem­si­li tö­ren­de kur­de­la ke­si­le­rek ol­ma­yan fab­ri­ka­nın te­me­li atıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor’un Süper Ligdeki rakipleri belli oldu

Süper Lig 2021-2022 se­zo­nu fiks­tür çe­ki­mi ger­çek­leş­ti. Çay­kur Ri­zes­por ilk hafta dep­las­man­da Be­şik­taş ile kar­şı­la­şacak.

Ligde yeni sezon 13 Ağus­tos’ta baş­la­ya­cak ve 27 Ara­lık’ta ilk yarı sona erecek.
7 Ocak’ta ikin­ci ya­rı­sı baş­la­ya­cak Süper Lig, 22 Mayıs’ta ta­mam­la­na­cak.
Süper Lig’de 6, 18 ve 22’inci haf­ta­lar­da ise maç­lar hafta içi oy­na­na­cak. Süper Lig’de 2021-2022 se­zo­nu fiks­tü­rü­ne göre, Çay­kur Ri­zes­por 1. hafta dep­las­man­da Be­şik­taş ile kar­şı­la­şır­ken, 8. hafta Ga­la­ta­sa­ray’ı Rize’de konuk edecek.
11. haf­ta­da Ka­ra­de­niz der­bi­sin­de Trab­zons­por’un ko­nu­ğu olur­ken 12. hafta Fe­ner­bah­çe ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak. Ligin 13 Ağus­tos’ta baş­la­ya­cak ve 27 Ara­lık’ta sona erecek ilk ya­rı­sın­da haf­ta­la­ra göre maç­lar şöyle:

 1. hafta: Gi­re­suns­por-Ga­la­ta­sa­ray Fatih Ka­ra­güm­rük-Ga­zi­an­tep Be­şik­taş- Çay­kur Ri­zes­por Yeni Ma­lat­yas­por-Trab­zons­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Göz­te­pe Si­vass­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Adana De­mirs­por-Fe­ner­bah­çe Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Alan­yas­por Al­tay-Kay­se­ris­por Ata­kaş Ha­tays­por-Ka­sım­pa­şa
 2. hafta: İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Göz­te­pe-Ye­ni Ma­lat­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Ka­sım­pa­şa-Gi­re­suns­por Kay­se­ris­por-Ada­na De­mirs­por Fe­ner­bah­çe-Fra­port TAV An­tal­yas­por Trab­zons­por-Si­vass­por Ga­la­ta­sa­ray-Ata­kaş Ha­tays­por Ga­zi­an­tep-Be­şik­taş Alan­yas­por-Al­tay
 3. hafta: Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Kay­se­ris­por Ata­kaş Ha­tays­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Gi­re­suns­por-Trab­zons­por Al­tay-Fe­ner­bah­çe Be­şik­taş-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Fra­port TAV An­tal­yas­por-Çay­kur Ri­zes­por Ka­sım­pa­şa-Ga­la­ta­sa­ray Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Si­vass­por-Göz­te­pe
 4. hafta: Göz­te­pe-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Be­şik­taş-Ye­ni Ma­lat­yas­por Trab­zons­por-Ga­la­ta­sa­ray Alan­yas­por-Gi­re­suns­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Al­tay Fatih Ka­ra­güm­rük-Ada­na De­mirs­por Kay­se­ris­por-Ka­sım­pa­şa Ga­zi­an­tep-Fra­port TAV An­tal­yas­por Fe­ner­bah­çe-Si­vass­por Çay­kur Ri­zes­por-Ata­kaş Ha­tays­por
 5. hafta: Fra­port TAV An­tal­yas­por-Be­şik­taş Ata­kaş Ha­tays­por-Kay­se­ris­por Ga­la­ta­sa­ray-Alan­yas­por Gi­re­suns­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Fe­ner­bah­çe Ka­sım­pa­şa-Trab­zons­por Yeni Ma­lat­yas­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Si­vass­por-Ga­zi­an­tep Adana De­mirs­por-Çay­kur Ri­zes­por Al­tay-Göz­te­pe
 6. hafta: Ga­zi­an­tep-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Kay­se­ris­por-Ga­la­ta­sa­ray Be­şik­taş-Ada­na De­mirs­por Fe­ner­bah­çe-Gi­re­suns­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Trab­zons­por Alan­yas­por-Ka­sım­pa­şa Fatih Ka­ra­güm­rük-Fra­port TAV An­tal­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Al­tay Göz­te­pe-Ata­kaş Ha­tays­por Yeni Ma­lat­yas­por-Si­vass­por
 7. hafta: Al­tay-Be­şik­taş Gi­re­suns­por-Kay­se­ris­por Trab­zons­por-Alan­yas­por Ka­sım­pa­şa-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Ata­kaş Ha­tays­por-Fe­ner­bah­çe Si­vass­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Çay­kur Ri­zes­por Ga­la­ta­sa­ray-Göz­te­pe Adana De­mirs­por-Ga­zi­an­tep Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 8. hafta: Fatih Ka­ra­güm­rük-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Çay­kur Ri­zes­por-Ga­la­ta­sa­ray Göz­te­pe-Gi­re­suns­por Ga­zi­an­tep-Al­tay Kay­se­ris­por-Trab­zons­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ada­na De­mirs­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Alan­yas­por Fe­ner­bah­çe-Ka­sım­pa­şa Be­şik­taş-Si­vass­por Yeni Ma­lat­yas­por-Ata­kaş Ha­tays­por
 9. hafta: Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Be­şik­taş Alan­yas­por-Kay­se­ris­por Si­vass­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Trab­zons­por-Fe­ner­bah­çe Al­tay-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Ata­kaş Ha­tays­por-Ga­zi­an­tep Gi­re­suns­por-Çay­kur Ri­zes­por Ka­sım­pa­şa-Göz­te­pe Adana De­mirs­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 10. hafta Fra­port TAV An­tal­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Ga­zi­an­tep-Gi­re­suns­por Be­şik­taş-Ga­la­ta­sa­ray Si­vass­por-Ada­na De­mirs­por Göz­te­pe-Trab­zons­por Fe­ner­bah­çe-Alan­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Ka­sım­pa­şa Yeni Ma­lat­yas­por-Al­tay Fatih Ka­ra­güm­rük-Ata­kaş Ha­tays­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Kay­se­ris­por
 11. hafta: Al­tay-Si­vass­por Ata­kaş Ha­tays­por-Be­şik­taş Gi­re­suns­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Fe­ner­bah­çe Kay­se­ris­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Ada­na De­mirs­por Trab­zons­por-Çay­kur Ri­zes­por Alan­yas­por-Göz­te­pe Ga­la­ta­sa­ray-Ga­zi­an­tep Ka­sım­pa­şa-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 12. hafta: Yeni Ma­lat­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Fatih Ka­ra­güm­rük-Ga­la­ta­sa­ray Si­vass­por-Gi­re­suns­por Be­şik­taş-Trab­zons­por Göz­te­pe-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Fe­ner­bah­çe-Kay­se­ris­por Ga­zi­an­tep-Ka­sım­pa­şa Çay­kur Ri­zes­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-Ata­kaş Ha­tays­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Al­tay
 13. hafta Alan­yas­por-Be­şik­taş Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Si­vass­por Ata­kaş Ha­tays­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-Fe­ner­bah­çe Al­tay-Ada­na De­mirs­por Ka­sım­pa­şa-Fa­tih Ka­ra­güm­rük İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Çay­kur Ri­zes­por Kay­se­ris­por-Göz­te­pe Trab­zons­por-Ga­zi­an­tep Gi­re­suns­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 14. hafta: Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­la­ta­sa­ray Be­şik­taş-Gi­re­suns­por Göz­te­pe-Fe­ner­bah­çe Fatih Ka­ra­güm­rük-Trab­zons­por Ga­zi­an­tep-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Kay­se­ris­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-Ka­sım­pa­şa Si­vass­por-Ata­kaş Ha­tays­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Al­tay
 15. hafta: Ka­sım­pa­şa-Be­şik­taş Alan­yas­por-Si­vass­por Kay­se­ris­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-Al­tay Trab­zons­por-Ada­na De­mirs­por Gi­re­suns­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por Göz­te­pe-Ga­zi­an­tep Fe­ner­bah­çe-Çay­kur Ri­zes­por Ata­kaş Ha­tays­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir
 16. hafta: Çay­kur Ri­zes­por-Göz­te­pe Si­vass­por-Ga­la­ta­sa­ray Adana De­mirs­por-Gi­re­suns­por Ga­zi­an­tep-Fe­ner­bah­çe Fra­port TAV An­tal­yas­por-Trab­zons­por Fatih Ka­ra­güm­rük-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Be­şik­taş- Kay­se­ris­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Ka­sım­pa­şa Yeni Ma­lat­yas­por-Alan­yas­por Al­tay-Ata­kaş Ha­tays­por
 17. hafta: Ka­sım­pa­şa-Si­vass­por Trab­zons­por-Ata­kaş Ha­tays­por Gi­re­suns­por-Al­tay Fe­ner­bah­çe-Be­şik­taş İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Alan­yas­por-Ada­na De­mirs­por Göz­te­pe-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Kay­se­ris­por-Ga­zi­an­tep Ga­la­ta­sa­ray-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Çay­kur Ri­zes­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 18. hafta: Be­şik­taş-Göz­te­pe Si­vass­por-Çay­kur Ri­zes­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Gi­re­suns­por Adana De­mirs­por-Ga­la­ta­sa­ray Ata­kaş Ha­tays­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Al­tay-Trab­zons­por Fatih Ka­ra­güm­rük-Fe­ner­bah­çe Yeni Ma­lat­yas­por-Kay­se­ris­por Ga­zi­an­tep-Alan­yas­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ka­sım­pa­şa
 19. hafta: Ga­la­ta­sa­ray-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ka­sım­pa­şa-Al­tay İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Be­şik­taş Kay­se­ris­por-Si­vass­por Gi­re­suns­por-Ata­kaş Ha­tays­por Alan­yas­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Göz­te­pe-Ada­na De­mirs­por Çay­kur Ri­zes­por-Ga­zi­an­tep Trab­zons­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Fe­ner­bah­çe-Ye­ni Ma­lat­yas­por
  Haber Merkezi

Bakan Kurum Rize’deki Yatırımları İnceledi

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum, Rize’ye ge­le­rek Ayder’deki kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­sı ve Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­sı­nı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Bakan Kurum, be­ra­be­rin­de Bakan Yar­dım­cı­sı Fatma Va­rank, Rize Va­li­si Kemal Çeber, AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Osman Aşkın Bak ve Mu­ham­med Avcı, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, il­gi­li kamu kurum amir­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler­le Çam­lı­hem­şin il­çe­si­ne bağlı Ayder Yay­la­sı’na ge­le­rek yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­di.
Ayder de va­tan­daş­lar­la gö­rü­şen Kurum, Ayder’deki kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin ta­lep­le­ri din­le­di. Bakan Kurum, ya­pı­mı ta­mam­la­nan ev­le­ri gez­dik­ten sonra ga­ze­te­ci­le­re, Ayder Yay­la­sı’nda, doğal alan­la­rın ko­run­ma­sı ama­cıy­la çevre ve doğa ko­ru­ma pro­je­si yü­rüt­tük­le­ri­ni söy­le­di. Bu­ra­da­ki tüm doğal gü­zel­lik­le­ri ko­ru­mak, yay­la­yı bir dünya mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­mek adına gay­ret gös­ter­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Kurum, Ayder Yay­la­sı’nı ye­ni­le­me pro­je­si­ni etap­lar ha­lin­de yü­rüt­tük­le­ri­ni ifade etti. Bakan Kurum, “Alt­ya­pı­yı ta­mam­la­ma­ya mü­te­akip apart otel­le­ri­mi­zin in­şa­sı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. 52 odalı apart ote­li­miz, 76 odalı ter­mal ote­li­mi­zin in­şa­sı devam edi­yor. İnşal­lah önü­müz­de­ki yılın ilk çey­re­ğin­de bu­ra­la­rın in­şa­sı­nı ger­çek­leş­tir­miş ola­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Ayder’in si­lu­eti­ne zarar veren ya­pı­la­rın ta­şın­ma sü­re­ci­ni de yü­rüt­tük­le­ri­ne ifade eden Kurum, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni de aldık. Va­tan­da­şı­mı­zı mağ­dur et­me­den, on­la­rın ta­lep­le­ri­ni ala­rak, is­ti­şa­re ede­rek bu pro­je­yi yü­rü­yo­ruz.
Bu­ra­ya her yıl bin­ler­ce kişi ge­li­yor. Bu tra­fik yü­kün­den ve araç­lar­dan do­la­yı böl­ge­de gezme im­kâ­nı yok. Bu ne­den­le Ayder’in gi­ri­şin­de oto­park in­şa­atı­mız var, yüzde 40 se­vi­ye­le­ri­ne geldi ve önü­müz­de­ki yılın ilk ay­la­rın­da bu­ra­yı ta­mam­la­ya­ca­ğız. Bu­ra­ya gelen va­tan­daş­la­rı­mız, araç­la­rı­nı gü­ven­li alana park ede­rek, ring­ler­le böl­ge­ye ge­lecek ve tra­fik yükü ol­ma­dan Ayder’i ge­ze­cek­ler. Top­lam­da 160 ya­pı­yı, yeni alan­la­ra ta­şı­mak su­re­tiy­le önem­li bir dö­nü­şü­mü yü­rü­tü­yor ola­ca­ğız.” Ayder’e, Çevre Ko­ru­ma Pro­je­si kap­sa­mın­da arıt­ma te­si­si inşa et­tik­le­ri­ni bil­di­ren Kurum, “Bu­ra­sı da Ayder’e hiz­met edi­yor, atık sular arı­tı­lı­yor. Bu­ra­da­ki eko­lo­jik ya­şa­mın sür­me­si ve do­ğa­nın ko­run­ma­sı adına bu pro­je­miz de fa­ali­ye­te geç­miş oldu.” dedi.
Kurum, bu­ra­da imar ba­rı­şı­nı su­i­is­ti­mal eden 118 yapı ol­du­ğu­nu, bun­la­rın 46’sının yı­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Bu kap­sam­da hayal et­ti­ği­miz Ayder’i, yem­ye­şil or­man­la­rıy­la mas­ma­vi göl­le­ri, de­re­le­ri, ır­mak­la­rıy­la ge­le­cek­ler ne­sil­le­re ak­tar­mak­tır. Bu böl­ge­de yine sa­lın­cak­lar vardı, yak­la­şık 22 bin met­re­ka­re­lik alanı kesin ko­ru­na­cak alan ilan ettik. Hemen sa­lın­cak­la­rı kal­dır­mak su­re­tiy­le yay­la­nın en önem­li me­kâ­nı­nı va­tan­da­şı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk.
Şimdi bu me­ra­mız­da ho­ron­lar çe­ki­lecek, şen­lik­ler ya­pı­la­cak. Ama­cı­mız Ayder’i en güzel şe­kil­de ge­le­ce­ğe ta­şı­mak­tır.” Ayder’deki in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Rize Mer­ke­ze gelen Bakan Kurum bu­ra­da Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti. Ar­dın­dan Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı kent­sel dö­nü­şüm ala­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak basın açık­la­ma­sı yaptı. Bakan Kurum, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Rize mer­kez­de eski be­le­di­ye blok­la­rı diye bil­di­ği­miz alan­da­yız. Bu­ra­sı dep­rem riski ta­şı­yan bir alan­dı, 21 bin met­re­ka­re­lik bu alan­da kent­sel ye­ni­le­me pro­je­si baş­lat­tık. Şu an iti­ba­riy­le va­tan­daş­la­rı­mız­la uz­la­şa­rak, on­la­rı mağ­dur et­me­den ta­şın­ma ve kira yar­dı­mı ver­mek su­re­tiy­le pro­je­mi­zin baş­lan­gı­cı­nı ver­miş olduk. Zemin iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor ve kot iti­ba­riy­le bak­tı­ğı­mız­da deniz se­vi­ye­si­nin al­tı­na inmiş bu­lun­mak­ta­yız. Bu­ra­da ge­rek­li zemin iyi­leş­tir­me­le­ri de ya­pı­lı­yor. Bir yıl için­de 404 adet ofis, 200’de ti­ca­ri ünite olmak üzere önem­li bir pro­je­yi ger­çek­leş­tir­miş ola­ca­ğız. 1 yıl için­de ta­mam­la­yıp, Rize mer­kez­de ta­ri­hi bir dö­nü­şü­mü ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Bu­ra­sı şeh­rin kalbi ve hemen önüne de mil­let bah­çe­si ya­pa­ca­ğız.” dedi. Bakan Kurum, in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan ili­miz­den ay­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Ümmet Durmuş Fındıklı İlçe Müftüsü olarak atandı

Çayelili hemşerimiz Ümmet Durmuş Fındıklı İlçe Müftüsü olarak atanarak görevine başladı.

İl­çe­mi­zin ye­tiş­tir­miş ol­du­ğu Ümmet Dur­muş ho­ca­mız Fın­dık­lı İlçe müf­tü­sü olarak atan­dı. Rab­bi­miz­den Ha­yır­lı ol­ma­sı­nı rı­za­sı­na uygun hiz­met­ler et­me­si­ni niyaz edi­yo­ruz.
Ümmet Dur­muş Kim­dir
Rize İli Ça­ye­li İlçe­sin­de 02/06/1969 ta­ri­hin­de doğdu.İlko­ku­lu bi­tir­dik­ten sonra ha­fız­lı­ğı­nı ta­mam­la­dı. Fark­lı ho­ca­lar­dan Arap­ça dersi aldı. 1993 yı­lın­da Rize İmam-Ha­tip Li­se­si­ni ta­mam­la­dı.2011 yı­lı­na kadar Ça­ye­li il­çe­sin­de İmam-Ha­tip ola­rak görev yaptı.2009 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si­ni bi­tir­di.2014 yı­lın­da Rize Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Eği­tim Mer­ke­zin­den mezun oldu ve aynı yıl Ça­ye­li İlçe­sin­de Vaiz ola­rak atan­dı.2018 yı­lın­da İlçe Müf­tü­sü ola­rak Rize İli Hem­şin İlçe­si­ne atan­dı.08.08.2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren Hem­şin İlçe Müf­tü­sü ola­rak halen görev yap­mak­ta­dır. Evli ve dört çocuk ba­ba­sı­dır.

Haber-Foto: Adem SIRMALI

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü etkinliklerle kutlandı

Rize İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü 11 Tem­muz “DÜNYA NÜFUS GÜNÜ” do­la­yı­sıy­la Rize ge­ne­lin­de görev yapan per­so­nel kah­val­tı prog­ra­mın­da bir araya ge­le­rek Dünya Nüfus gü­nü­nü kut­la­dı.

İlçe­miz Ağa­ran Şe­la­le­si’nde ger­çek­le­şen prog­ram­da Rize Va­li­si Kemal Çeber’in he­di­ye­le­ri de günün anı­sı­na ka­tı­lım­cı­la­ra tak­dim edil­di.
Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı­nın (UNDP) 1989’da BM Genel Ku­ru­lu­na sun­du­ğu öne­ri­nin kabul edil­me­siy­le her yıl 11 Tem­muz, dün­ya­da­ki nüfus kay­nak­lı prob­lem­le­re dik­kat çek­mek ama­cıy­la “Dünya Nüfus Günü” ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Dünya Nüfus Günü, halk­lar ara­sın­da Kü­re­sel Nüfus me­se­le­le­ri­ne dik­kat çek­mek, bu ko­nu­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak is­te­ni­len bir gün­dür. Nüfus ar­tı­şı değil, Sağ­lık­lı Nüfus Ar­tı­şı­nı den­ge­de tu­ta­bil­mek adına ili­miz­de de et­kin­lik­ler­le kut­la­nıl­dı. İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dü­rü Enes Tü­fek­çi, kut­la­ma­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ” İlimiz ge­ne­lin­de hiz­met veren per­so­ne­li­miz­le bir­lik­te bu özel günü bazı et­kin­lik ve fa­ali­yet­ler­le kut­la­mak­ta­yız. “Dünya Nüfus Günü” far­kın­da­lı­ğı­nın oluş­ma­sın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ile Nüfus ve Va­tan­daş­lık Genel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ver­dik­le­ri des­tek çok de­ğer­li­dir. Bunun bi­lin­ci ile biz­ler­de bu amaç­la mesai mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin ça­lış­mak­ta­yız. Tüm Nüfus ça­lı­şan­la­rı­mı­za özel­lik­le pan­de­mi sü­re­cin­de va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­mek ko­nu­sun­da gös­ter­dik­le­ri öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rim. Bu ça­lış­ma­lar sa­ye­sin­de Nüfus hiz­met­le­rin­de ak­sak­lı­ğa mahal ver­me­den va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­dik.” Dedi
İli­miz­de Nüfus Mü­dür­lük­le­ri Kon­sept ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da bu­gü­ne kadar 7 İlçe Nüfus Mü­dür­lü­ğü­nü yeni kon­sep­te uygun ta­mam­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tü­fek­çi, bu ayın sonu iti­ba­riy­le Fın­dık­lı, Kal­kan­de­re ve İkiz­de­re İlçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin de kon­sept ça­lış­ma­la­rı­nın ne­ti­ce­le­ne­ce­ği­ni ifade etti. İli­mi­ze ait tüm ilçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin kon­sept ça­lış­ma­la­rı­nın ise Eylül ayı sonu iti­ba­riy­le bi­tir­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RİZE ŞEHRİ BEGONYA AÇTI

Rize Be­le­di­ye­si yaz mev­si­mi­nin baş­la­ma­sıy­la, renga reng la­le­ler­le süs­le­di­ği şehri mer­ke­zi gi­ri­şi ve şeh­ri­nin dört bir ya­nın­da bu­la­nan park­lar­dan ki çok be­ğe­ni­len lale ve çi­çek­ler­den sonra, mev­si­mi­ne göre fark­lı fark­lı çi­çek­ler­le şeh­ri­nin dört bir ya­nı­nı süs­le­me­ye devam edi­yor.

Rize Be­le­di­ye­si’nin yaz mev­si­mi için baş­lat­mış ol­du­ğu çi­çek­len­dir­me ça­lış­ma­la­rıy­la bir kısmı be­le­di­ye sera ala­nın­da üre­ti­len 200 bin be­gon­ya ve ka­di­fe çi­çe­ği şehri süs­le­yecek.
Rize Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan şeh­rin fark­lı yer­le­rin­de­ki park ve bah­çe­le­rin ba­kı­mı ve re­füj­le­rin çi­çek­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­lü­yor. Bu ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Çif­te­ka­vak, Ali­pa­şa, La­le­li cad­de­si, Sa­na­yi kav­şa­ğı, Dağ­di­bi kav­şa­ğı, Pa­ket­le­me Kav­şa­ğı, Araş­tır­ma kav­şa­ğı ve yol gü­zer­ga­hı ve şehir mer­ke­zi içe­ri­sin­de bu­lu­nan nok­ta­lar­da çi­çek­len­dir­me ve bakım ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. 110 bin çi­çe­ğin di­ki­mi­nin ta­mam­lan­dı­ğı, 90 bin çi­çe­ğin daha di­ki­le­ce­ği ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da top­lam­da 200 bin adet çiçek şehre ayrı bir gü­zel­lik ka­zan­dı­ra­cak.

Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın

TARIM MÜÜDÜRLÜĞÜNDEN YALAK DAĞITILDI

Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan İkiz­de­re’de hay­van­la­rın su iç­me­si için Yalak da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı.

İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı Cafer Kay­mak­çı, Rize İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Murat Genç’in ka­tı­lı­mıy­la ilçe Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da konu hak­kın­da açık­la­ma­lar ya­pıl­dı. Köy ve Ma­hal­le Muh­tar­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da metal Su Ya­lak­la­rı (Sıvat) ih­ti­yaç bu­lu­nan köy­le­re sevk edil­di. İkiz­de­re İlçe Tarım ça­lı­şan­la­rı­nın kont­ro­lün­de Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan 40 adet Yalak (Sıvat) ın da­ğı­tı­mın­da temel ama­cın hay­van­la­rın me­ra­da temiz sağ­lık­lı su iç­me­le­ri ol­du­ğu be­lir­til­di. İhti­yaç ol­du­ğun­da yine Sıvat te­da­rik edi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Kay­ma­kam Cafer Kay­mak­çı’ temel ama­cı­mız il­çe­de hay­van­cı­lı­ğın ge­liş­me­si ve eko­no­mi­ye kat­kı­da bu­lun­ma­sı­dır. İl Tarım Mü­dür­lü­ğü­müz ih­ti­yaç his­se­di­len ve tes­pi­ti ya­pı­lan köy­le­ri­mi­ze Su Ya­lak­la­rı­nı tes­lim etti. Hay­van sa­hip­le­ri­miz bun­la­rı ko­ru­ya­rak hay­van­la­rı­na sağ­lık­lı temiz su iç­me­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma­lı­dır’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizesporlu Futbolcular Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti

Süper Lig temsilcimiz Çay­kur Ri­zes­por’da yeni sezon ön­ce­si fut­bol­cu­lar sağ­lık kont­ro­lün­den geçti.

Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, yeşil ma­vi­li fut­bol­cu­la­rın Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi’nde, sağ­lık kont­ro­lün­den geç­ti­ği be­lir­til­di.
De­tay­lı kan tet­kik­le­ri ya­pı­lan tek­nik ekip ve spor­cu­lar, efor test­le­ri ya­pı­lıp kalp eko­la­rı ve ak­ci­ğer film­le­ri çe­kil­dik­ten sonra or­to­pe­di, da­hi­li­ye, genel cer­ra­hi, ve kar­di­yo­lo­ji bö­lüm­le­rin­de mu­aye­ne edil­di.


Haber Merkezi

« Older Entries