Category Archives: Yerel Haberler

VERÇENİK DAĞCILIKTAN KAÇKAR ZİRVESİ

Rize’deki önem­li ve en et­ki­li dağ­cı­lık ku­lü­bü VER­ÇENİK Dağ­cı­lık Ku­lü­bü­nün fa­ali­yet­le­ri ara­lık­sız devam edi­yor. Ver­çe­nik ta­ra­fın­dan Kaç­kar­la­rın 3937 metre zir­ve­si­ne Türk Bay­ra­ğı di­kil­di.

Ver­çe­nik dağ­cı­lık Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi Bü­lent Erkan 3937 metre yük­sek­te­ki Kaç­kar kuzey zir­ve­ye tır­ma­nı­şı ger­çek­leş­tir­di. Kaç­kar­la­rın Kuzey Zir­ve­si­ne zorlu bir zirve yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Bü­lent Erkan’Ver­çe­nik Dağ­cı­lık ola­rak et­kin­lik­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz. Kaç­kar’ın 3937 metre zir­ve­si­ne çıkıp bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­mak­tan ve Ver­çe­nik pan­kar­tı­nı as­mak­tan mut­lu­luk duy­dum. Zirve ça­lış­ma ve fa­ali­yet­le­ri­miz devam edecek’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

GÜNEYSU’DA HEYELANA KARŞI AK PARTİ AFİŞLİ TEDBİR

14 Tem­muz­da ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­ne karşı va­tan­daş­la­rın al­dı­ğı ted­bir­ler­de dik­kat çe­ki­yor.

Maddi hasar ve can kay­bı­nın ol­du­ğu Gü­ney­su il­çe­si­nin Or­ta­köy kö­yün­de çay bah­çe­si­nin he­ye­lan­la kop­ma­sı kar­şı­sın­da daha yu­kar­da olan ev için ted­bir AK Parti pan­kart­lı afiş top­rak ze­mi­ni­ne dö­şe­ne­rek alın­dı. He­ye­lan mey­da­na gelen yerin ilk nok­ta­sı­na AK Parti pan­kar­tı dö­şe­yen va­tan­daş­la­rın çö­zü­mü göz­le­yen­ler ta­ra­fın­dan dik­kat çe­ki­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

GÜNEYCE TÜNELİ DÖKÜLÜYOR

Rize-İkiz­de­re ara­sın­da ya­pı­lan 3820 metre uzun­lu­ğun­da­ki çift tüplü tü­ne­lin du­va­rın­da ya­pı­lan kap­la­ma­la­rın düş­me­si va­tan­daş­la­rın tep­ki­si­ni çe­ki­yor.

Gü­ney­ce Tü­ne­li­nin Ce­viz­lik Köyü mev­ki­in­de­ki çıkış ağ­zın­da beton du­var­lar ya­pıl­mış­tı. Beton du­var­lar­da ya­pı­lan mer­mer türü kap­la­ma­la­rın düş­me­si tepki çe­ker­ken va­tan­daş­lar ’bu­ra­ya para ve­ril­di. Bu taş­la­rı bu­ra­ya ko­yan­lar işin so­nu­na bak­mı­yor mu? Hiç mi kont­rol ya­pıl­mı­yor. Tü­ne­lin tes­li­ma­tı belki ya­pıl­ma­dı ama yeni ya­pı­lan böyle bir ça­lış­ma kesin ka­bu­lü ya­pıl­ma­dan niye dö­kü­lü­yor. Yazık gü­nah­tır. Taş­la­rın eksik mal­ze­me kul­la­nıl­dı­ğı için düş­tü­ğü ka­nı­sın­da­yız. Uma­rım yük­le­ni­ci firma veya Ka­ra­yol­la­rı bu arı­za­yı gö­re­rek ta­mam­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olur­lar’ de­di­ler.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI METİN’DEN ÇAYKUR’A ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih METİN, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ziyarette, Çaykur Genel Müdürü ve YK Başkanı Yusuf Ziya ALİM ile bilgi karşılıklı paylaşımında bulundular.

Geçen hafta, Rize ve Artvin’de yaşanan sel ve heyelanların ardından meydana gelen can kaybı ve büyük çapta hasarlardan dolayı bölge insanlarına, Çaykur Üreticilerine ve Çaykur çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih METİN, sel bölgelerindeki incelemelerinin ardından Çaykur Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Tarım ve Orman Bakan Bakan Yardımcısı METİN ziyaretinde bölgede yaşanan afet sonrası çaylık alanlarda ve Çaykur’a bağlı fabrikalarda meydana gelen zararlar hakkında, Genel Müdürü ve YK Başkanı Yusuf Ziya Alim’den bilgi alırken yapılacak çalışmalar hakkında da karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.  

Fotoğraflar: Çaykur Basın

Haber: Bayram Ali Kavalcı

ÇAYKUR BAYRAMDA’DA TAM KAPASİTE YAŞ ÇAY ALIMLARINA DEVAM DİYOR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR) Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la arife ve kur­ban ke­si­mi­nin yo­ğun­luk­ta ya­şa­dı­ğı bi­rin­ci günün son­ra­sın­da, ikin­ci sür­gün yaş çay alım­la­rı­na hiç ara ver­me­den tam ka­pa­si­te ola­rak devam edi­yor.

Kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si Rize’nin Gü­ney­su İlçesi ve Bü­yük­köy Bel­de­sin­de mey­da­na gelen büyük çapta sel afe­tin­den bir hayli zarar gören, Çay­kur’a ait An­bar­lık ve Bü­yük­köy Çay fab­ri­ka­la­rın­da hiç ara ver­me­den ya­pı­lan yoğun ça­lış­ma­la­ra so­nu­cu bu iki fab­ri­ka­da da yaş çay üre­ti­mi­ne ge­çil­me­nin se­vin­ci ya­şa­nı­yor.
Çay­kur, 1’inci sür­gün­de ta­ri­hi­nin en yük­sek ra­ka­mı­na sahip yaş çay alı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­rek yeni bir re­ko­ru ha­ya­ta ge­çir­miş­ti. Çay­kur, Rize’nin bir kısım ilçe, belde, ma­hal­le ve köy­le­rin­de ya­şa­na sel fe­la­ke­ti­ne rağ­men tüm kad­ro­suy­la geçe gün­düz ara­lık­sız ya­pı­lan ça­lı­şa­lar so­nu­cun­da hiç bir üre­ti­ci­nin mağ­dur ol­ma­ma­sı için ikin­ci sür­gü­ne de tam ha­zır­lık­lı giriş yaptı. Rize’de ara­lık­sız iki gün devam eden aşı­rır ya­ğış­la­rı­nın so­nu­cun­da mey­da­na gelen sel­le­ri­nin ar­dın­dan Çay­kur yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ya­pı­lan hızlı ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, Çay­kur’da yaş çay alı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı böl­ge­nin tü­mün­de 2’cı sür­gün yaş çay alım­la­rı­na tam ka­pa­si­te ola­rak fab­ri­ka­lar­da üre­tim ak­sa­ma­dan devam edi­yor. Ha­tır­la­na­ca­ğı üzere, Rize’de met­re­ka­re­ye yağan 220 ki­log­ram ya­ğı­şın ar­dın­dan mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan­lar­dan Çay­kur’a ait Bü­yük­köy ve Am­bar­lık Çay Fab­ri­ka­la­rı da et­ki­len­miş­ti. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM ve eki­bi­nin sıkı ko­or­di­ne­si ile sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar­la fab­ri­ka­lar tam ka­pa­si­te ye­ni­den üre­ti­me alın­dı. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, 1’inci sür­gün­de ol­du­ğu gibi be­ra­be­rin­de, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı ve Çay­kur Daire Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te fab­ri­ka ve alım yer­le­ri­ni de­net­le­me­yi sür­dü­rü­yor. Alım ve üre­ti­min ak­sa­ma­dan tam ka­pa­si­te sür­dü­rül­me­si için ça­lış­ma yü­rü­ten Genel Müdür ve ekibi erken sa­at­ler­den iti­ba­ren Rize, Trab­zon ve Art­vin’de de­ne­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, bu ve­si­ley­le üre­ti­ci­le­rin, tü­ke­ti­ci­le­rin, ça­lı­şan­la­rın ve sa­na­yi­ci­le­rin mü­ba­rek kur­ban Bay­ra­mı’nı teb­rik etti.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

MHP AFET BÖLGELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

MHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yaşar Yıl­dı­rım baş­kan­lı­ğın­da­ki MHP he­ye­ti Rize’de sel za­ra­rı gö­rü­len yer­ler­de in­ce­le­me­de bu­lun­du yet­ki­li­ler­den bilgi al­dı­lar.

Rize’nin Ça­ye­li, Gü­ney­su il­çe­le­ri ile Mu­ra­di­ye Bel­de­sin­de can ka­yıp­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı sel afet­le­rin­de in­ce­le­me­de bu­lu­nan MHP he­ye­ti yet­ki­li­ler­den bilgi ala­rak mağ­dur olan va­tan­daş­la­ra ya­ra­la­rın aci­len sa­rı­la­ca­ğı sö­zü­nü ver­di­ler. MHP Genel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’nin ta­li­mat­la­rı ile Rize’ye ge­le­rek afet böl­ge­si­ne geçen Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yaşar Yıl­dı­rım ve Tokat Mil­let­ve­ki­li Yücel Bulut, MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, MHP li İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz, Trab­zon Şal­pa­za­rı MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Refik Ku­ru­kız, Çar­şı­ba­şı MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mümin Nu­hoğ­lu, MHP İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun ve par­ti­li­ler önce Ça­ye­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret ede­rek MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’den hasar ko­nu­sun­da bilgi al­dı­lar. Prog­ra­ma Ça­ye­li Bü­yük­köy Bel­de­sin­de in­ce­le­mey­le devam eden MHP ekibi sel­den büyük zarar gören ÇAY­KUR’a ait Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sın­da mey­da­na gelen ha­sa­rı gördü. Mu­ra­di­ye Bel­de­sin­de­ki hasar gören yer­le­ri in­ce­le­yen MHP ekibi vefat eden aile­le­re baş­sağ­lı­ğı zi­ya­re­ti yaptı. Gü­ney­su İlçe­sin­de Kay­ma­kam­lık top­lan­tı sa­lo­nun­da İçiş­le­ri Bakan Yar­dım­cı­sı İsmail Ça­tak­lı ve Vali Kemal Ceber’in ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da hasar gören va­tan­daş­la­rın za­rar­la­rı­nın en kısa sü­re­de kar­şı­la­na­ca­ğı ve sel tah­ri­ba­tıy­la ha­sa­ra uğ­ra­yan yol, köprü, men­fez gibi sanat ya­pı­la­rı için ke­şif­le­rin ya­pı­la­rak ona­rım­la­ra baş­la­nı­la­ca­ğı açık­lan­dı.
Sel ha­sar­la­rı­nı te­miz­le­me ve kayıp va­tan­daş­la­rın arama ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­li­yor. Çevre il­ler­den bir­çok iş ma­ki­ne­si ve kur­tar­ma ekibi Rize’ye gön­de­ril­di. Er­zu­rum, Art­vin, Sam­sun, Bay­burt, Ordu, Gü­müş­ha­ne, Trab­zon dan 7 eks­ka­va­tör ve 5 yük­le­yi­ci top­lam 12 araç gel­di­ği açık­lan­dı. 143 köy et­ki­len­miş olup, ula­şım sağ­la­na­ma­yan köy bu­lun­mu­yor.67 köyde yol te­miz­le­me ve har­fi­yat kal­dır­ma ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. İl Özel İda­re­si­nin yol ağın­da top­lam 146 iş ma­ki­na­sı 166 per­so­nel ile ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te. Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den 1 kombi vi­dan­jör, 1 nor­mal vi­dan­jör, 1 eks­ka­va­tör, 4 kam­yon Gü­ney­su İlçe­si­ne gö­rev­len­di­ril­di. Mu­ra­di­ye Bel­de­si, Ça­ye­li il­çe­si ve Bü­yük­köy bel­de­si ile Gü­ney­su ve Ar­de­şen il­çe­sin­de ilk tes­pit­le­re göre 67 köyde 510 üre­ti­ci­ye ait 740 dekar çay bah­çe­si­nin zarar gör­dü­ğü açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA İHRACATÇI ÜYELERİNE VE İHRACAT POTANSİYELİ OLAN ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK DESTEĞİ DÖNEMİ BAŞLADI

Ça­ye­li Ti­ca­ret Ve Sa­na­yi Oda­sın­da, ih­ra­cat­çı ve ih­ra­cat po­tan­si­ye­li olan üye­ler için güm­rük iş­lem­le­ri mev­zu­atı, dış ti­ca­ret ve ih­ra­cat iş­lem­le­ri için da­nış­man­lık des­te­ği hiz­me­ti baş­la­dı.

Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ile CLS Güm­rük Mü­şa­vir­li­ği ara­sın­da, ih­ra­cat­çı üye­le­ri­miz, ih­ra­cat yap­mak is­te­yen ve ih­ra­cat­la il­gi­li bilgi edin­mek is­te­yen üye­le­ri­miz için da­nış­man­lık an­laş­ma­sı ya­pıl­dı.
An­laş­ma, Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı Meh­met Ali MERT ile CLS Güm­rük Mü­şa­vir­li­ği Fir­ma­sı yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Rıza UZUN ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.
İhra­cat yap­mak is­te­yen üye­le­ri­miz, güm­rük­le­me ve dış ti­ca­ret mev­zu­atı ko­nu­sun­da da­nış­man fir­ma­mız­la ir­ti­ba­ta geçip ih­ra­cat­la il­gi­li ko­nu­lar hak­kın­da bilgi edi­ne­bi­le­cek­tir.
İste­yen üye­le­ri­miz Oda­mız­la ir­ti­ba­ta geçip da­nış­man firma ir­ti­bat bil­gi­le­ri­ni edi­ne­bi­lir.


Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU

SELDEN ZARAR GÖREN ÇAYKUR’UN İKİ FABRİKASI İKİ GÜN SONRA ÜRETİME HAZIR HALE GETİRİLDİ

Rize’nin Gü­ney­su İlçesi, Mu­ra­di­ye Bel­de­si, Am­bar­lık köyü Ma­den­li ve Bü­yük­köy Bel­de­le­rin­de ara­lık­sız 24 saat yağan şid­det­li yağ­mur ne­ti­ce­sin­de bir çok de­re­nin taş­ma­sı so­nu­cun­da mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan­dan Çay­kur’a ait iki çay fab­ri­ka­sı da na­si­bi­ni almış oldu.

Böl­ge­de bir­kaç gün önce ha­sa­dı­na baş­la­nan ikin­ci sür­gün yaş çay kam­pan­ya­sıy­la bir­lik­te başta Gü­ney­su, Mu­ra­di­ye ve Bü­yük­köy Bel­de­le­riy­le Rize’nin en büyük köy­le­rin­den olan Am­bar­lık Kö­yün­de bu­lu­nan, Çay­kur Am­bar­lık Çay Fab­ri­ka­sı ve Bü­yük­köy Bel­de­sin­de bu­lu­nan Çay­kur Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­la­rın­da gün boyu ara­lık­sız yağan aşırı yağ­mu­run ve de­re­ler­den sü­rük­le­ne­rek gelen taş­kın­la­rın so­nu­cun­da önem­li oran­da hasar mey­da­na geldi. Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM; Rize Va­li­li­ği­miz mey­da­na ge­le­bi­lecek şid­det­li ya­ğış­lar nok­ta­sın­da ka­mu­oyu­nu bir­kaç gün ön­ce­sin­de bil­gi­len­dir­miş­ti. Bizde bu bilgi doğ­rul­tu­sun­da bu belde ve köy­ler­de bu­la­nan fab­ri­ka­la­rı­mız­da­ki Mü­dür­le­ri­mi­zi ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zi ya­ğa­cak olan şid­det­li ya­ğış­la­ra karşı dik­kat­li olup, can ve mal gü­ven­li­ği nok­ta­sın­da dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı nok­ta­sın­da bil­gi­len­dir­miş­tik. Tabii ki kurum ola­rak siz ne kadar ted­bir al­sa­nız da, hiç ara ver­me­den sa­at­ler­ce yağan ve düşen yağ­mur mik­ta­rı nor­ma­lin üs­tün­de bir yağış olun­ca be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği selin mey­da­na ge­tir­di­ği taş­kın­la­rı ve dal­ga­la­rı dur­dur­mak müm­kün ol­mu­yor. Ha­liy­le bu bir doğal afet şek­li­ni alı­yor. Ya­ğı­şın şid­de­ti­ni ar­tır­dı­ğı andan iti­ba­ren hemen bu fab­ri­ka­la­rı­mı­za ha­re­ket ede­rek, eki­bim­le bir­lik­te 24 saat ara­lık­sız sa­ha­da ça­lış­ma­lar yü­rüt­tük. Alın­ma­sı ge­re­ken tüm ön­lem­le­ri aldık. Am­bar­lık Köyü Çay Fab­ri­ka­mız ve Ça­ye­li Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­la­rı­mız­da ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de takip ede­rek biz­ler­de ça­lış­ma­lar eşlik ettik. Tüm ön­lem­le­ri­mi­ze rağ­men, hiç ara ver­me­yen yağ­mu­run en yük­sek ke­sim­ler­den ge­tir­di­ği ton­lar­ca yağ­mur­la bir­lik­te sü­rük­le­ye­rek ge­tir­di­ği, ça­mur­lu top­rak, moloz, taş ve odun par­ça­la­rı iki fab­ri­ka­mı­zın da sa­ha­la­rı­nı dol­dur­ma­sı ve fab­ri­ka­la­rı­mı­zın iş­let­me bö­lüm­le­ri­ne kadar ulaş­ma­sı so­nu­cu öneli ha­sar­la­ra sebep ol­muş­tur. Yağ­mur­la bir­lik­te bu iki fab­ri­ka­mız­da selin sü­rük­le­di­ği enkaz ve atık­la­rın te­miz­len­me­si için iş ma­ki­ne­le­ri ve ta­şı­yı­cı kam­yon­lar­la te­miz­len­me ça­lış­ma­la­rı­mız ara­lık­sız devam edi­yor. Fab­ri­ka­lar­da selin sü­rük­le­di­ği rü­su­ba­tın te­miz­len­me­si için iş ma­ki­ne­le­ri ile yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. İnşal­lah bir, iki günde fab­ri­ka­la­rı­mı­zın hasar gören bu kı­sım­la­rın­da­ki en­kaz­la­rı te­miz­le­yip, arı­za­la­rı gi­de­rip, üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ikin­ci sür­gün yaş çay­la­rı­nı iş­le­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Bu fab­ri­ka­la­rı­mız­da ve çay alim yer­le­ri­miz­de üre­ti­ci­le­ri­miz çay­la­rı­nı sat­mak­ta bir sı­kın­tı ya­şa­ma­ya­cak­lar­dır. Allah bir daha ili­mi­ze ve ül­ke­mi­ze bu gibi afet­ler ya­şat­ma­sın. Bu selde ha­ya­tı­nı kay­be­den hem­şe­ri­le­ri­mi­ze Allah’tan rah­met ve ke­der­li aile­le­ri­ne büyük sa­bır­lar di­li­yo­rum.
Sel fe­la­ke­tin­de ya­ra­la­nan hem­şe­ri­le­ri­mi­ze Allah’tan acil şi­fa­lar di­li­yo­rum. Selde maddi ve ma­ne­vi zarar gören tüm hem­şe­ri­le­ri­me geç­miş olsun dilek ve du­ala­rı­mı ile­ti­yo­rum. Allah dev­le­ti­mi­ze hiç bir zaman zeval ver­me­sin. ” şek­lin­de ko­nuş­tu. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’ın, sel­den zarar gören çay fab­ri­ka­la­rın­da sür­dür­mek­te ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rı­na, Yar­dım­cı­la­rı Zeki Ka­ra­oğ­lu, Dr. Tur­gay Turna, Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, Çay Fab­ri­ka Mü­dür­le­ri ve fab­ri­ka ça­lı­şan­la­rı eşlik et­ti­ler.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

RİZEDE 425 ADET DERİ TOPLANDI

Türk Hava Ku­ru­mu (THK) Rize Şu­be­si her yıl ol­du­ğu gibi bu Kur­ban Bay­ra­mı’nda da kur­ban de­ri­si top­la­ma fa­ali­ye­ti­ni ta­mam­la­dı.

THK Rize Şu­be­si’ne top­lam­da 425 adet büyük baş hay­van de­ri­si ba­ğış­lan­dı. THK Rize şu­be­si yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da deri ba­ğı­şın­da bu­lu­nan her­ke­se te­şek­kür edil­di. THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir’2021 Yılı Kur­ban Deri top­la­ma fa­ali­ye­ti­miz so­run­suz ola­rak sona er­miş­tir. Bu yıl 425 adet büyük baş hay­van de­ri­si top­la­ya­rak geçen se­ne­den ko­nu­lan he­de­fe ulaş­mış bu­lun­mak­ta­yız. Türk Hava Ku­ru­mu’na des­tek­ler­den do­la­yı bütün ba­ğış­çı­la­rı­mı­za ve ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­rim. THK siz­le­rin bağış ve des­tek­le­ri­niz­le Türk genç­li­ği, gök­ler­de hak et­ti­ği yeri al­ma­ya devam ede­cek­tir. Bi­lin­di­ği üzere Kur­ban De­ri­le­rin­den elde edi­len gelir ha­va­cı­lık fa­ali­yet­le­rin­de kul­la­nı­la­cak­tır. Baş­kan Demir’ 2021 yılı Kur­ban De­ri­si top­la­ma fa­ali­ye­ti­mi­ze ku­rum­sal des­tek veren başta Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Rahmi Metin’e, Fın­dık­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı’mız Er­cü­ment Şahin Cer­va­toğ­lu’na ve Rize Mer­kez Mu­ra­di­ye Bel­de­si Kö­mür­cü­ler Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ekrem Ya­zı­cı’ ya ve deri top­la­ma­mı­za yar­dım eden diğer ma­hal­le ve köy muh­tar­la­rı­na çok te­şek­kür ede­rim ’dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZELİ ARICILAR SON YILLARIN EN VERİMSİZ SEZONUNU YAŞIYOR

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de ken­di­ne has aro­ma­lı Bal üre­ti­miy­le Balda marka olan Rize Ba­lın­da Arı­cı­lar en ve­rim­siz se­zo­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Hava şart­la­rı ba­har­da çok kurak git­ti­ği için bal üre­ti­min­de ka­tı­da bu­lu­nan en­de­mik çiçek ve bitki ör­tü­sü­nün olum­suz et­ki­len­di­ği­ni söy­le­yen arı­cı­lar­dan Sa­adet­tin Yıl­maz’Rize mer­kez yani sa­hil­de de bal üre­ti­mi ol­ma­dı.
Gez­gin­ci arı­cı­lık yap­tı­ğım için her yaz mev­si­min­de yük­sek yay­la­lar­da ko­nak­la­rız.
Rize il sı­nı­rı­nın Er­zu­rum böl­ge­sin­de­ki yük­sek kı­sım­lar­da da bitki ör­tü­sü ge­li­şe­me­di.
Ve­rim­siz bir yıl ge­çi­ri­yo­ruz.
30 yıl­dır bu dağ­la­ra ge­li­rim. Daha ka­li­te­li Bal üret­mek için 3-4 ay­lı­ğı­na bu bu­ra­da ba­ra­ka­lar­da ko­nak­la­rız. Son 20 yıl­dır böyle ve­rim­siz sezon ya­şa­ma­dım. Ko­van­la­rı­mız­da arı­la­rın yi­ye­ce­ği kadar dahi bal yok. Kışı nasıl ge­çi­re­ce­ğiz kara kara dü­şü­nü­yo­rum. Belki de ko­van­la­rı elden çı­ka­rı­rım’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Vali Kemal Çeber Maviyemiş Dağıtım Törenine Katıldı

Rize Va­li­si Kemal Çeber Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan “DOKAP Böl­ge­sin­de “Tıbbı ve Aro­ma­tik Bitki Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı Pro­je­si” kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Ma­vi­ye­miş Fi­da­nı da­ğı­tım tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.

Rize ili Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ile Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (DOKAP) ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol ile yü­rü­tü­len “DOKAP Böl­ge­sin­de “Tıbbı ve Aro­ma­tik Bitki Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin Yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı Pro­je­si kap­sa­mın­da bahçe tesis edi­lecek 49 üre­ti­ci­ye top­lam 9 bin 800 adet ma­vi­ye­miş fi­da­nı dü­zen­le­nen tö­ren­le da­ğı­tıl­dı.

Rize Tür­ki­ye’de üre­ti­len ma­vi­ye­mi­şin % 15’ini kar­şı­la­mak­ta olup üre­ti­min­de 3. Sı­ra­da yer al­mak­ta­dır. Ma­vi­ye­miş pro­je­le­ri kap­sa­mın­da bu­gü­ne kadar top­lam 311 dekar alan­da bahçe tesis edil­miş 2020 yı­lın­da 200 ton ürün elde edil­miş­tir. Ger­çek­le­şen da­ğı­tım tö­re­ni sa­ye­sin­de te­si­si ya­pı­la­cak olan 49 dekar daha ma­vi­ye­miş bah­çe­si ile bir­lik­te ili­miz­de ma­vi­ye­miş üre­ti­mi 360 de­ka­ra yük­se­le­cek­tir.
Çay­kur Didi Stad­yu­mu Ma­ra­ton Tri­bü­nü Ar­ka­sın­da dü­zen­le­nen ma­vi­ye­miş da­ğı­tım tö­re­ni­ne Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, DOKAP Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin, İl Tarım ve Orman İşleri Mü­dü­rü Murat Genç, Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Adnan YIL­MAZ, Çevre Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan SAVAŞ ya­nı­sı­ra Sivil Top­lum Tem­sil­ci­le­ri, Kurum amir­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler ka­tıl­dı.
Tö­ren­de ko­nu­şan İl Tarım Mü­dü­rü Murat Genç, “311 dekar ma­vi­ye­miş bah­çe­mi­zi bu­gün­kü tes­lim ede­ce­ği­miz fi­dan­lar­la bir­lik­te 360 de­ka­ra yük­sel­te­rek 3.cü sı­ra­da yer alan ili­mi­zi daha yu­kar­la­ra ta­şı­mış ola­ca­ğız.” dedi.
DOKAP Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “2015 yı­lın­da baş­la­ya­rak bu­gü­ne kadar tıbbı ve aro­ma­tik bit­ki­ler­le il­gi­li DOKAP’ın 9 ilde önem­li ça­lış­ma­sı oldu. 450 bit­ki­nin en­van­te­ri çı­kar­tıl­dı. Bun­la­rın 17 ta­ne­si ile il­gi­li hedef ko­yul­du. Rize İli­miz­de de li­ka­pa he­def­le­ri­miz ara­sın­day­dı bu doğ­rul­tu­da 49 dekar alan­da top­lam­da 12 bin 250 li­ka­pa fi­de­si da­ğı­tı­mı ya­pı­la­cak.” diye ko­nuş­tu.
Vali Kemal Çeber yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Rize’nin çok önem­li bir il ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Rize bu tip pro­je­ler­le an­lam­lan­dır­ma­mız ge­re­ken bir vi­la­yet­tir.
Muh­te­şem bir do­ğa­mız var. Yay­la­la­rı­mız, va­di­le­ri­miz, ka­le­le­ri­miz, şe­la­le­li­miz bize özgü ürün­le­ri­miz, bize özgü bit­ki­le­ri­miz, en­de­mik­le­ri­miz bun­lar ve sa­ya­ma­dı­ğım bir­çok ürün­le ber­ber biz çok özel bir vi­la­ye­tiz. Ama bu özel­lik­le­ri­miz­den de is­ti­fa­de ede­bil­me­miz bizim ça­ba­la­rı­mız­la ola­cak­tır.
Bu de­ğer­le­ri­mi­ze ne kadar sahip çı­kar­sak o kadar fayda elde ede­bi­li­riz.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Vali Çeber coğ­ra­fi işa­ret­ler il­gi­li ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Gel­di­ği­miz­den beri coğ­ra­fi işa­ret­ler­le çok ya­kın­dan il­gi­len­dik. Gel­di­ği­miz­de 2 coğ­ra­fi işa­re­ti­miz vardı. Bugün 11 tane coğ­ra­fi işa­re­ti­miz var. Onun için bu pro­je­le­ri önem­si­yo­ruz. Ma­vi­ye­miş de bun­lar­dan bir ta­ne­si. Rize çayın baş­ken­ti ve çay Rize için çok önem­li. Fakat çay­dan ön­ce­de Rize’de pek çok ürün vardı. Me­se­la man­da­li­na. An­tal­ya’da Rize man­da­li­na­sı sa­tı­lı­yor­sa demek ki man­da­li­na­nın en önem­li ekim mer­kez­le­rin­den bir imi­şiz. Bunu da tek­rar can­lan­dır­ma­ya gay­ret et­me­li­yiz. Bunun dı­şın­da da de­ğer­le­ri­miz var. Bizim de­ğer­le­ri­mi­zin hep­si­ne sahip çık­ma­mız lazım. Bu an­lam­da DOKAP baş­ka­nı­mız ve Tarım Mü­dü­rü­mü­zü teb­rik edi­yo­rum çok güzel ve an­lam­lı bir proje. Ama en çok bu pro­je­de uy­gu­la­yı­cı olan hem­şe­ri­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yo­rum. Siz ol­maz­sa­nız bu iş olmaz. Siz ol­maz­sa­nız ka­ra­ye­miş olmaz. Siz ol­ma­sa­nız man­da­li­na­mız olmaz. Biz ne kadar gay­ret eder­sek ede­lim. Siz ol­maz­sa­nız bu de­ğer­le­ri­miz olmaz. Bu an­lam­da tüm hem­şe­ri­le­ri­me te­şek­kür edi­yo­rum. Emek­le­rin­den ötürü te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.
Tören, ma­vi­ye­miş fi­de­le­ri­nin da­ğı­tı­mı ile son buldu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

DALLIKAVAK TÜNELİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­ya­cak en kısa ve gü­ven­li ka­ra­yo­lu­nun 3 önem­li Tü­ne­lin­den en kü­çü­ğü Dallı Kavak Tü­ne­lin­de uzun sü­re­dir ça­lış­ma­nın dur­ma­sı tep­ki­le­re sebep olu­yor.

Tü­ne­lin % 76 ‘sı de­lin­di
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de %76 delme %50 be­ton­la­ma ça­lış­ma­sı­nın bit­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken yük­le­ni­ci Bay­burt­lu fir­ma­nın işi bi­tir­me­me­si yolda se­ya­hat eden­le­rin ve yöre hal­kı­nın tep­ki­si­ni çe­ki­yor.
Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de 2012 yı­lın­da ihale ya­pı­la­rak delme ça­lış­ma­sı­na baş­lan­mış­tı. 2640 metre ra­kım­dan geçen Ovit Tü­ne­lin­den sonra 2380 metre ra­kım­lı Göl­yurt Da­ğı­nın al­tın­dan 7200 metre uzun­lu­ğun­da­ki Kırık Tü­ne­li ve 3.100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dallı Kavak pro­je­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu 45 km kı­sal­mış ola­cak.
259 ki­lo­met­re­lik uzun­luk yak­la­şık 214 ki­lo­met­re­ye inecek ve bugün 4 sa­at­te gi­di­len Ri­ze-Er­zu­rum ara­sın­da 2 sa­at­te ula­şım sağ­lan­mış ola­cak.
Bu kı­sal­ma sa­ye­sin­de hem za­man­dan hem akar­ya­kıt­tan ta­sar­ruf ya­pıl­mış ola­cak.
Bağ­lan­tı yol­la­rıy­la bir­lik­te Proje uzun­lu­ğu 30.3 km olan çift tüplü Dallı Kavak Tü­ne­lin­de 2012 yı­lın­dan bu yana 9 yılda 4.706 m yani %76 ora­nın­da kazı ve des­tek­le­me ile 3.039 m % 50 nihai kap­la­ma beton ima­la­tı ta­mam­lan­mış. Ka­ra­yol­la­rı Trab­zon Bölge Mü­dür­lü­ğü­nün Rize İl Ko­or­di­nas­yon top­lan­tı­sın­da açık­la­dı­ğı bil­gi­ye göre 2021 yı­lın­da 56.035.000 TL öde­nek ile tü­nel­de 760 metre kazı ve des­tek­le­me ya­pıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­lan­dı­ğın­da 2019 yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği söy­len­me­si­ne rağ­men tü­nel­de uzun sü­re­dir delme ça­lış­ma­sı dur­muş du­rum­da. Kop Tü­ne­li­ni yapan Bay­but­lu fir­ma­nın Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de işi dur­dur­ma­sı tep­ki­le­ri be­ra­be­rin­de ge­tir­di.
Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan daha önce ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da Dallı kavak Tü­ne­li 2022 de, Kırık Tü­ne­li ise 2023’e kadar ula­şı­ma açı­la­cak. Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ta­mam­lan­dı­ğın­da 2349 metre ra­kım­lı dağ­da­ki eski yol ge­çi­şi­ni 4.400 metre kı­salt­mış ola­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZEDE SIRT ÇANTALARI ZİRVE İÇİN HAZIRLANIYOR

Her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda Rize’de dağ­cı­lık şen­lik­le­ri ardı ar­dı­na gel­me­ye devam edi­yor.

Sos­yal et­kin­lik­ler ve dağ­cı­lık ala­nın­da fa­ali­yet­ler yü­rü­ten Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) bu yıl dağ­cı­lık fes­ti­val­le­ri­ne devam edi­yor. Bu yıl Ça­ye­li Doğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (ÇAY­DOSK) 26-30 Tem­muz 2021 ta­rih­le­rin­de Ver­çe­nik da­ğı­na fes­ti­val dü­zen­li­yor. Fes­ti­va­le şehir dışı ve yurt­dı­şın­dan tüm do­ğa­se­ver­ler üc­ret­siz ka­tı­la­bi­li­yor. Unu­tul­maz an­la­rın ve de­ne­yim­le­rin ya­şan­dı­ğı fes­ti­va­le bu yılda yoğun ilgi var. Çay­dosk adına ko­nu­şan yet­ki­li İlimiz dün­ya­nın cen­ne­ti bizde bu cen­ne­te tüm do­ğa­se­ver­le­ri bek­li­yo­ruz şek­lin­de ko­nuş­tu.
ÇAYELİ 7. ULUS­LA­RA­RA­SI DAĞ­CI­LIK TURİZM VE YAYLA ŞENLİĞİ FESTİVALİ 26-30 TEM­MUZ 2021 VER­ÇENİK DAĞI
Prog­ram:
1 Gün: 26 Tem­muz 2021-Pa­zar­te­si
Saat 10:00 da Ça­ye­li 15 Tem­muz şe­hit­ler mey­da­nın­da top­lan­ma ve açı­lış et­kin­li­ği 11:00 de Sırt çan­ta­la­rı­nın kam­yo­na yük­len­me­si 11:30 öğle ye­me­ği için lo­kan­ta­ya ha­re­ket 12:30 Lo­kan­ta­dan ha­re­ket ile Ça­ye­li Senoz va­di­si Mar­bu­dam yay­la­sı (İncesu köyü) ar­dın­dan Ver­çe­nik yay­la­sı­na, bu­ra­dan 3 saat kamp yükü ile Ver­çe­nik ka­pı­lı göl­le­re kamp

 1. Gün: 27 Tem­muz 2021 Salı 1.​Grup 3711 Ra­kım­lı Ver­çe­nik Da­ğı­na Zirve Tır­ma­nı­şı, Kamp­ta ka­lan­lar için çevre ge­zi­si turu, buzul göl­ler­de yüzme
  3.Gün: 28 Tem­muz 2021 Çar­şam­ba
  2.​Grup 3711 Ra­kım­lı Ver­çe­nik Da­ğı­na Zirve Tır­ma­nı­şı, Kamp­ta ka­lan­lar için çevre ge­zi­si turu, buzul göl­ler­de yüzme
  4.Gün:29 Tem­muz 2021 Per­şem­be
  Ka­pı­lı göl­ler­den yak­la­şık 3 sa­at­lik kamp yükü ile be­ra­ber Tatos göl­le­re ha­re­ket ve kamp
 2. Gün 30 Tem­muz Cuma
  Tatos göl­ler­den yak­la­şık 3 sa­at­lik kamp yükü ile be­ra­ber Çam­lı­hem­şin çi­çek­li yay­la­sı­na ha­re­ket ve ar­dın­dan mi­ni­büs­ler­le Ça­ye­li’ne ha­re­ket.
  Ka­tı­lım Bel­ge­le­rin Ve­ril­me­si
  NOT­LAR
  • Ka­tı­lım üc­ret­siz­dir.
  • Mev­sim şart­la­rı­na uygun eş­ya­la­rı­nız ol­ma­sı(bot,mont,çadır v.b
  Zirve ya­pa­cak­la­rın TDF İleri kaya eği­ti­mi almış veya bu eği­ti­mi ku­lüp­le­ri ta­ra­fın­dan al­dık­la­rı­nı bel­ge­le­me­le­ri, yan­la­rı­na KASK, EMNİYET KEMERİ, KARABİNA (İNİŞ MAL­ZE­ME­LERİNİ) bu­lun­du­rul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ka­tıl­mak için cay­dos­ki@​hot­ma­il.​com mail ad­re­si­ne “AD SOYAD,İL T.C KİMLİK NO, İLETİŞİM NU­MA­RA­SI” bil­gi­le­ri­ni gön­der­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.
  İLETİŞİM
  Adem KÖSE kulüp Baş­ka­nı 0535 932 53 43, Hü­sa­met­tin kö­mür­cü Kamp So­rum­lu­su 0532 431 89 27, Zik­rul­lah KESER Tır­ma­nış Tek­nik so­rum­lu 0530 575 63 87, Alper KAP­LAN Tır­ma­nış Tek­nik so­rum­lu 0530 679 08 53, Yıl­maz SE­FE­ROĞ­LU Tır­ma­nış Tek­nik So­rum­lu 0532 318 21 38, Osman ASLAN Tır­ma­nış Tek­nik So­rum­lu 0539 974 41 53

 3. Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Bölge Ziraat Oda Başkanları Bayram Sonrası Ankaraya Çıkarma Yapacak

Rize – Art­vin –Trab­zon Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı dün il­çe­miz­de bir araya ge­le­rek ÇAY üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ve Çayın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı için ortak basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du­lar.

TZOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Hasan Ko­zoğ­lu’nunda hazır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ilk önce böl­ge­ye yağan aşırı ya­ğı­şın et­ki­siy­le ya­şa­nan can ka­yıp­la­rın­dan do­la­yı ölen va­tan­daş­la­ra Allah’tan rah­met, ya­ra­lı kar­deş­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar di­ler­ken, bu tür is­ten­me­yen ha­di­se­le­rin bir daha ya­şan­ma­ma­sı­nı di­le­di. Ko­zoğ­lu, ya­ğış­tan do­la­yı bir­çok yerde mey­da­na gelen top­rak kay­ma­sı so­nu­cun­da olu­şan maddi ha­sa­rın ve ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da el­le­rin­den gelen fe­de­kar­lı­ğı gös­te­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ko­zoğ­lu, ay­rı­ca böl­ge­miz çay üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni ve bu so­run­la­rın gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da var güç­le­riy­le ça­lış­ma­la­rı­na devam et­tik­le­ri­ni ifade eder­ken, bölge üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ça­yı­nın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı yö­nün­de Oda Baş­kan­la­rı ve üre­ti­ci­le­ri­miz­den sü­rek­li di­ya­log için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Rize Zi­ra­at Oda­la­rı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ve Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Rize İli­miz­de ön­ce­ki gün akşam sa­at­le­rin­de aşırı ya­ğış­tan do­la­yı mey­da­na gelen sel fe­la­ke­tin­de kay­bet­ti­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za da acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Ça­yı­mı­zın böl­ge­mi­zin baş­lı­ca geçim kay­na­ğı ol­ma­sı­nın ya­nın­da ya­rın­la­rı­mı­zın da vaz­ge­çil­me­si im­kân­sız en önem­li geçim kay­na­ğı ola­ca­ğı kuş­ku­suz­dur. Bu ne­den­le çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yıl­lar­dır süre gelen özel sek­tö­re ez­di­ril­me­si­ne karşı dur­duk­la­rı­nı be­lir­tir­ken, çay ka­nu­nu­nun ive­di­lik­le çı­kar­tıl­ma­sı ve biran evvel uy­gu­lan­ma­ya ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, yok pa­ra­sı­na sa­tıl­mak zo­run­da ka­lı­nan ça­yı­mı­zın ger­çek de­ğe­rin­de sa­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti­nin gi­de­ril­me­si için ko­nu­nun mu­ha­tap­la­rı­na bi­rin­ci ağız­dan ak­ta­rıl­ma­sı ve so­nuç­lan­ma­sı açı­sın­dan Bay­ram son­ra­sı Bölge Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te An­ka­ra’ya çı­kar­ma ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di
Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı­nın ortak im­za­la­rıy­la aşa­ğı­da­ki basın açık­la­ma­sı ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı.
DUYUN SESİMİZİ
2021 yılı çay se­zo­nu zor ko­şu­lar­da Co­vid-19 vi­rü­sü göl­ge­sin­de baş­la­mış, Çay kur genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün yük­sek kota açık­la­ma­sı ve cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın fiyat açık­la­ma­sı ile her za­man­ki gibi özel sek­tö­rün düşük fiyat uy­gu­la­ma ve fır­sat­çı­lık po­li­ti­ka­la­rı ile çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni elin­den al­ma­sı so­nu­cu 1. Sür­gü­nü bi­tir­miş şimdi de 2. Sür­gün çay ha­sat­ına baş­la­mış bu­lun­mak­ta­yız.
1.sür­gün­de yaş çayın fi­ya­tı­nı dü­şür­me­de ba­ha­ne üre­ten, kuru çay üre­tim ma­li­ye­ti­ni öne süren ve kuru çayın fi­ya­tı­nın düşük ol­du­ğu­nu ba­ha­ne eden özel sek­tör kuru çaya zam gel­me­si­ne rağ­men çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çal­ma­ya ve düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­nı devam et­tir­mek­te dir.
Çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çalan, ÇAY­KUR çay alı­mın­da sı­kış­tı­ğı zaman fi­ya­tı­nı dü­şü­re­rek çift­çi­mi­zin elin­den ucuz fi­ya­ta çay alan özel sek­tör çay fab­ri­ka sa­hip­le­ri­ni ve sözde ken­di­le­ri­ni çay sa­na­yi­ci­le­ri ola­rak ta­nı­tan iş adam­la­rı­nı kı­nı­yo­ruz. Çift­çi­le­ri­mi­zin bu hakkı siz­le­re helal ol­ma­ya­cak­tır. Helal da değil dir. Fır­sat­çı­lık hiç­bir tüc­ca­ra ya­kış­ma­yan bir dav­ra­nıştır.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım ve ba­ka­nım
Biz­ler çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak şim­di­ye kadar üre­tim­de kal­dık­sa ve devam et­mek­te isek bölge biraz da olsa nefes alı­yor­sa siz­le­rin ve çift­çi­mi­zin si­gor­ta­sı ola­rak gör­dü­ğü­müz ÇAY­KUR genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün böl­ge­ye hiz­met ver­me­sin­den dir.
Biz­le­rin, çay sek­tö­rü­nün yaş çay üre­ti­ci­le­ri (müs­tah­sil­ler)ola­rak en büyük so­ru­nu­muz çay sek­tö­rü­nün bir dü­zen­de ol­ma­yı­şı ve çay ka­nu­nu­mu­zun halen çık­ma­ma­sı dır. Her bakan dö­ne­min­de avu­tu­cu ça­lış­ma­lar ve gizli yü­rü­tü­len iliş­ki­ler devam et­mek­te dir.
Biz­ler bu ko­nu­ları an­lat­ma da mu­ha­tap bu­la­ma­mak­ta­yız.Sayın cum­hur­baş­ka­nım, Rize nin ev­la­dı ola­rak çayı siz biz­den daha iyi bi­lir­si­niz buna biz çift­çi­ler emi­niz. Çay daki so­run­lar­la il­gi­li ola­rak size ne söy­le­ni­yor bil­mi­yo­ruz sek­tör­de her­ke­sin sı­kın­tı­sı had saf­ha­da olup sek­tör­de bir düzen yok­tur. Sizin Çay fi­ya­tı­nı açık­la­ma­nız ve ÇAY­KUR’u des­tek­le­me­niz böl­ge­yi ra­hat­lat­mak­ta fakat özel sek­tör her fır­sat­ta kanun ve dü­zen­le­me­si ol­ma­dı­ğı için fır­sat­çı­lık ya­pa­rak sizin açık­la­dı­ğı­nız fi­ya­tın 1.5-TL al­tın­da yanı ki­lo­su­nu 2, 5-TL den çay al­mak­ta dır. Buna hiç kimse de dur de­me­mek­te dir.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım,
Ba­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı ile Recep Tayip ER­DO­ĞAN Üni­ver­si­te­miz çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı yap­mış biz­ler ve sek­tö­rün tüm bi­le­şen­le­ri bu ça­lış­ma­nın için­de yer almış bu­lun­mak­tayız. Bu ha­zır­la­nan tas­lak ba­kan­lı­ğı­mı­za su­nul­muş fakat sonuçalı­na­ma­mak­ta dır.
Ça­lış­ma­lar gizli yü­rü­tül­mek­te dir.Yaş çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak çay böl­ge­sin­de­ki 17 zi­ra­at odası baş­kan­la­rı ola­rak bu ka­nu­nun bir an önce ele alı­na­rak önü­müz­de­ki ya­sa­ma dö­ne­min­de ka­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı­nı talep et­mek­te­yiz. Özel sek­tö­rün düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­na son ve­ril­me­li dir.
Böl­ge­nin bir çay üre­ti­ci­si ve böl­ge­nin ev­la­dı ola­rak biz­le­ri du­ya­ca­ğı­nı­za ve so­ru­nu­mu­zu çö­ze­ce­ği­ni­ze inan­cı­mız tam dır.
Böl­ge­nin kal­kın­ma­sı ile il­gi­li ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nız­dan ötürü başta Rize’mizin ev­la­dı ola­rak şah­sı­nı­za ve böl­ge­nin kal­kın­ma­sı için tüm çaba gös­te­ren kad­ro­nu­za te­şek­kür edi­yo­ruz.
Daima çift­çi­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek haklı mü­ca­de­le­miz­de bizi yal­nız bı­rak­ma­yan TZOB Genel baş­ka­nı­mız Şemsi BAY­RAK­TAR başta olmak tüm kad­ro­su­na te­şek­kür edi­yo­ruz.
Kamu oyuna say­gı­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

Hair VİP Saloon İlçemizde törenle hizmete girdi

Çayeli Belediye Baş­ka­nı­ Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ , Ye­ni­pa­zar Ma­hal­le­si Süleyman Sabit İshakoğlu Caddesi Ömer Safi Apartmanı altında hiz­me­te giren “Hair Vip Sa­lo­on” adlı iş­ye­ri­nin açı­lı­şı­na ka­tıl­dı.

Açı­lış­ta Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi kur­de­le­yi ke­se­rek iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Baş­kan Çift­çi, iş­ye­ri­nin ilk müş­te­ri­si­de ola­rak ilk sif­ta­hı­da baş­kan atmış oldu.
Bizde Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si ola­rak Ga­ze­te­mi­zin İmti­yaz Sa­hip­le­rin­den Mer­hum Abdul Talip Saklı’nın Kayın bi­ra­de­ri Mus­ta­fa Çakıl ve or­ta­ğı­na yeni hiz­me­te sok­tuk­la­rı iş­yer­le­ri­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı ve he­la­lin­den bol ka­zanç­lar ge­tir­me­si­ni Ce­nab-ı ALLAH’tan niyaz edi­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

« Older Entries