Category Archives: Osman KÖSEOĞLU

28 Şubat Darbesinden neden Hesap Sorulmadı?

Ta­ri­he post mo­dern darbe ola­rak geçen, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin (denk bütçe)en ba­şa­rı­lı hü­kü­met­le­rin­den biri olan, Er­ba­kan ön­der­li­ğin­de­ki RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti­ni, iki sahte şeyh;
Müs­lüm Gün­düz, Ali Kal­kan­cı ve pav­yon ka­dı­nı Fa­di­me Şahin’in piyon ola­rak kul­la­nı­lıp, algı ope­ras­yo­nuy­la med­ya­nın da te­tik­le­me­siy­le, beşli çete de­di­ği­miz (TİSK, TESK, DİSK, TÜRK-İŞ ADD, ÇYDD vb.), Tür­ki­ye’nin ba­ron­la­rı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, Cun­ta­cı Ka­ra­da­yı ve Çevik bir ön­der­li­ğin­de­ki dar­be­ci Vatan ha­in­le­ri ta­ra­fın­dan yı­kıl­dı!
Oysa, RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti, kur­du­ğu havuz sis­te­miy­le Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk kez denk bütçe ya­pı­lıp, fa­iz­ci hor­tum­cu­la­rın bo­ru­la­rı ke­sil­di, ha­vu­za bi­ri­ken pa­ray­la İşçi, memur, Çift­çi, yüzde yüz zam ala­rak bol­luk ve be­re­ke­te ka­vuş­muş­tu!
İşçi ve memur ta­ri­hi­nin en yük­sek zam­mı­nı alır­ken, bağlı ol­duk­la­rı sen­di­ka­lar neden hü­kü­me­te kar­şıy­dı­lar ina­nı­lır gibi değil !
Bin yıl sü­recek de­ni­len 28 Şubat Dar­be­si sü­re­sin­ce, bin­ler­ce inanç­lı insan zülüm gördü, öğ­ren­ci­ler okul­la­rın­dan atıl­dı, bir çoğu tar­tak­lan­dı, imam hatip okul­la­rın ka­pı­la­rı­na kilit vu­rul­du!!
Bun­la­ra des­tek veren si­ya­si ak­tör­le­ri biz unut­ma­dık, mil­let­te unut­ma­dı ki, ilk se­çim­de ta­ri­hin çöp­lü­ğün­de yer­le­ri­ni al­dı­lar !!..
14 Tem­muz 1995’te Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si Sivas Hem­şi­re­lik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu me­zu­ni­yet tö­re­nin­de ya­şa­nan skan­da­lı Türk halkı ek­ran­lar­dan gördü, Ek­ran­lar­da asla bu­ra­da yemin ede­mez­sin diyen dö­ne­min sem­bol isim­le­rin­den cun­ta­cı Prof. Ser­vet Özgür, acaba vic­da­nıy­la he­sap­laş­tı mı ?
Ceza evine düşen ve baş ör­tü­sün­den do­la­yı bin­ler­ce hanım kar­de­şi­miz okul­lar­dan ka­mu­dan mes­lek­ten atıl­dı!!
On­la­rın hak­la­rı geri ve­ri­lip iade edil­di mi?
Türk si­lah­lı kü­vet­le­ri­nin her ka­de­me­sin­de çok ba­şa­rı­lı as­ker­ler ko­mu­tan­lar, sırf inanç­la­rın­dan do­la­yı, eş­le­ri­nin baş­la­rı ka­pa­lı­dır diye, YAŞ ka­ra­ran­la­rıy­la sözde ir­ti­cai fa­ali­yet­ler se­be­biy­le or­du­dan atı­lıp, hak­la­rı gi­yi­lip vic­dan­la­rı ya­ra­lan­dı, âmâ on­la­rın yer­le­rin kâ­inat pa­pa­zı­na iman eden, be­yin­le­ri­ni 1 do­la­ra satan,15 tem­muz dar­be­si­ni yap­ma­ya kal­kan vatan haini fetö’cüler yer­leş­ti­ril­di!
Çünkü 28 Şubat dar­be­si­ne en büyük des­te­ği CİA ajanı fe­ten­ya­hu’nunun ver­di­ği­ni unut­ma­dık !
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin en nazik Baş­ba­kan­la­rın­dan, ağır sa­na­yi ham­le­si­ni baş­la­tan, Kıb­rıs’ın ger­çek fa­ti­hi, 4 Par­ti­si, hiç bir olaya taş­kın­lı­ğa, bö­lü­cü fa­ali­yet­le­re bu­laş­ma­dı­ğı halde, dar­be­ci Ke­ma­list­ler ta­ra­fın­dan ka­pa­tı­lıp, mağ­dur edil­me­si­ne rağ­men kim­se­ye küs­me­di,o daima mil­le­ti­nin ya­nın­day­dı.
28 Şubat dö­ne­min­de Er­zu­rum Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­ta­nı dar­be­ci Tuğ­ge­ne­ral Osman Özbek denen şe­ref­siz, Baş­ba­kan Nec­met­tin Er­ba­kan’ı hac zi­ya­re­ti se­be­biy­le hedef almış ve ha­ka­ret­ler yağ­dı­rır­ken, acaba bunun he­sa­bı ona so­rul­du mu ?
28 Şubat 1000 yıl sü­recek diyen, Dar­be­nin 2 nu­ma­ra­lı ismi ,Çevik bir başta olmak üzere, dar­be­ye te­şeb­büs­ten mü­eb­bet­le yar­gı­la­nan, 76 tu­tuk­lu sa­nık­la baş­la­nan da­va­da 19 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de Emek­li Or­ge­ne­ral Çevik Bir, Emek­li Or­ge­ne­ral Çetin Doğan, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Erol Öz­kas­nak, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Kenan Deniz ve Tuğ­ge­ne­ral İdris Ko­ralp tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üzere ser­best bı­ra­kıl­dı !..
Böy­le­ce 28 Şubat da­va­sın­da ceza evin­de kısa süre ka­lan­lar, skan­dal bir şe­kil­de tah­li­ye edil­di!
Dar­be­yi ya­pan­lar ak­lan­dı, ama, kum­pas­la bir çok mağ­dur hala ceza evin­de ,yada el­le­rin­den alı­nan Hak­la­rı iade edil­me­di!.
Mil­let ira­de­si­ne, mil­le­tin de­ğer­le­ri­ne ,inan­cı­na ya­pı­lan bu dış des­tek­li dar­be­ci Cun­ta­cı­lar’dan bu zulmü ya­pan­lar­dan, bu­gü­ne kadar neden ye­te­rin­ce hesap so­rul­ma­dı, bu mil­le­tin vic­da­nın­da Kara bir leke ola­rak kal­mış­tır..
Hep­si­nin ortak derdi, mil­let ira­de­si­ne pran­ga vur­mak olan başta 28 Şubat post­mo­dern dar­be­si olmak üzere,15 Tem­muz dar­be­si­ni yapan Vatan ha­in­le­ri­ni la­net­li­yo­rum.
Bu arada ,28 Şubat sü­re­ci­nin sem­bol isim­le­rin­den, ders­le­re ba­şör­tü­lü gir­di­ği ge­rek­çe­siy­le öğ­ret­men­lik­ten ihraç edi­lip, 14 yıl sonra gö­re­vi­ne dönen ve geçen ocak ayın­da vefat eden Ze­ki­ye Yağ­mur­cu kar­de­şi­mi­ze bir kez daha Allah’tan rah­met di­li­yo­rum.

Şehit Ömer Halis, Bir Milletin Kaderini Değiştirmiştir!

40 yıl­dan beri PKK terör ör­gü­tü ile Tür­ki­ye’yi dize ge­ti­re­me­yen başta Em­per­ya­list ABD ve yan­daş­la­rı 15 Tem­muz ge­ce­si em­rin­de­ki fetö terör ör­gü­tü­nün hain darbe gi­ri­şi­mi sı­ra­sın­da An­ka­ra Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­tan­lı­ğı­nı ele ge­çir­me­ye ça­lı­şan dar­be­ci ge­ne­ra­li al­nın­dan vurup dar­be­nin sey­ri­ni de­ğiş­ti­rip Tür­ki­ye’nin olası büyük bir iç sa­va­şa sü­rük­le­me­sin­den kur­ta­ran ve dar­be­ci­le­re ilk dar­be­yi vuran Şehit Ömer Ha­lis­de­mir’in 47. Doğum gü­nün­de ken­di­si­ni bir kez daha rah­met­le yad edi­yo­rum.
11 Ara­lık 2018 günü ma­ka­mın­da şehit olan Rize Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdiʹnin ölü­mü­nün 1. se­ne­yi dev­ri­ye­sin­de Mer­sinʹin Me­zit­li il­çe­si­ne ya­pı­lan anma tö­ren­le­ri son­ra­sın­da,15 Tem­muz ge­ce­si ha­in­le­re ilk dar­be­yi vuran ve olay anın­da şehit olan Ömer Ha­lis­de­mirʹin kab­ri­nin bu­lun­du­ğu Niğdeʹnin Bor il­çe­si­ne bağlı Çu­kur­ku­yu bel­de­sin­de­ki şe­hit­lik­te Ömer ha­lis­de­mirʹin kab­ri­ni zi­ya­ret ede­rek başta Şehit Ömer ha­lis­de­mir olmak üzere tüm şe­hit­le­ri yad et­miş­tik.
15 Tem­muz Dar­be­ci­le­re ilk dar­be­yi Ömer Ha­lis­de­mir vurdu. Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Zekai Ak­sa­kal­lı du­ru­mu öğ­re­nir öğ­ren­mez te­le­fo­nu­na sa­rıl­dı.
Ko­nuş­tu­ğu asker 20 yıl­lık silah ar­ka­da­şı Baş­ça­vuş Ömer Ha­lis­de­mirʹdi. Ha­ya­tı­nın en zor cüm­le­le­ri dö­kül­dü Ak­sa­kal­lı­nın ağ­zın­dan, ˮÖmer, Tuğ­ge­ne­ral Semih Terzi vatan ha­ini­dir onu, ka­rar­ga­ha gir­me­den öldür!..
Hak­kı­nı da helal et.ˮ ˮBaş üs­tü­ne ko­mu­ta­nım dedi Ömer Baş­ça­vuş, Helal etti hak­kı­nı ve he­lal­lik is­te­di ko­mu­ta­nın­dan… Bu onun son söz­le­ri oldu. Ömer Ha­lis­de­mir dar­be­ci Vatan haini FETÖʹcü sözde ge­ne­ra­li gö­zü­nü kırp­ma­dan al­nı­nın or­ta­sın­dan vurdu..
Kah­ra­man Şehit Ömer Ha­lis­de­mir,15 Tem­muz ge­ce­si Türk Mil­le­ti­nin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­rek, Türk as­ke­ri­nin şa­nı­na şan kattı..
Fetö Terör Ör­gü­nün ka­ran­lık iç yü­zü­nü or­ta­ya çı­ka­rak araş­tır­ma­cı yazar Nedim Şener, kon­fe­rans için gel­di­ği Rize’de Fetö ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın hala aktif du­rum­da ol­duk­la­rı­nı, darbe son­ra­sı As­ke­ri­ye’nin %35’i te­miz­le­nir­ken, başta Yargı,Em­mi­yet ve Kamu’da çok ciddî oran­da krip­to FETÖ Terör ör­gü­tü men­sup­la­rı halen ko­num­la­rı­nı mu­ha­fa­za edi­yor­lar di­ye­rek çok ciddi uya­rı­lar yap­mış­tı.
Ama ne ha­zin­dir ki, 15 Tem­muz ge­ce­si so­kak­lar­da mey­dan­lar­da ol­ma­yan bin­ler­ce Krip­to,fe­tö­cü daha sonra el­le­rin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Pos­ter­le­ri ve Türk bay­rak­la­rıy­la başta Rize Cum­hu­ri­yet mey­da­nı olmak üzere, Tür­ki­ye’deki mey­dan­la­rın en ön saf­la­rı­na ge­çe­rek, statü ve ko­num­la­rı­nı mu­ha­fa­za et­ti­ler ve halen edi­yor­lar ma­ale­sef…

Nedim Şener’in de­di­ği gibi “15 Tem­muz’u asla unut­ma­yın, asıl unu­tur­sa­nız işte işte o zaman acı­na­cak hale ge­lir­si­niz”
15 Tem­muz ge­ce­si şe­ha­det şer­be­ti­ni içen başta Şehit Ömer Ha­lis­de­mir olmak üzere tüm şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez daha şük­ranʹla ve rah­met­le anı­yo­rum.

RİZE’DE AK PARTİ SİYASETİ AMATÖR KÜME ‘DE !…

Bugün ki konumuz; Rize siyasetinde çalkantılar, halaÖmer’lerin bulunmaması ve 31 mart yerel seçimlerine, yaşanılan hezimet, halktan kopuk idarecilerin hala görevlerinde devam etmesi
değil,10 Yıl önce başlayan ve 5 yılda bitirilmesi planlan, Derepazarı Kendirli transit yolunun daha yüzde 20’nin yapılıp kaderine terk edilmesi olayıdır !….
2012 de başlayan OVİT tüneli iki yıl önce açıldı,2015 de başlayan SALARHA Tüneli’nin ilk tüpü (3 km) (31 Aralık 2020) açıldı..2017 temeli atılan uluslararası RİZEARTVİN Havaalanı bitme aşamasında ve daha bir çok proje bitme aşamasında iken ama, ne hikmetse,(2011) yılında başlayan, dolaylı olarak Derepazarı, Kendirli, Kalkandere İkizlere ve Ovit tüneli güzergahında yüzlerce yerleşim merkezini etkileyecek, DEREPAZARI- KENDİRLİ transit yolu aradan 10 yıl geçmesine rağmen neden kaderine terk edildi, anlaşılmış değil!
Kendirli yönünden Şantiyeden başlamak üzere, sadece 2.5 km yapılan, Derepazarı yönünde ise hiçbir çalışma yapılmayan, bu önemli projede Bir’de Tünel’de bulunuyor..
Bu önemli Transit yol neden kaderine terk edilmiş durumdadır? Eğer ekonomik kiriz söz konusuyla, neden diğer projelerde sorunolmayıp işler tıkır tıkır devam ediyor!..
Cumhurbaşkanı veAK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, her zaman ilk göz ağrım dediği, gerek Başbakanlığı döneminde gerek Cumhurbaşkanı olduğu zaman, ilk ziyaretini yaptığı Kendirli Beldesini kimse hafife almasın, alanlar nasıl altında kaldığını eryada geç göreceklerdir !..
Ama şunu herkes anlasın ki, Bürokraside ve Siyasette yoksan ,bir elin bir kanadın kırık demektir !.. bugün bizim yaşadığımız bu sorunları ,yarın başka bölgelerin yaşaması da muhtemeldir !..
Özellikte son 4-5 yıldır bizim bölgemiz Kalkandere, İkizdere, İyidere, Derepazarı Rize bürokrasisinde sefilleri oynadığı gibi,Rize siyasetinde deAmatör kümeye düşmüştür!!
Bugün Rize siyaseti ve Rize bürokrasi hangi bölgenin egemenliği altındadır lütfen herkes şapkasını önüne koysun düşünsün ve kendisini muhakemeye çeksin !..
Rize sadece Merkez ve Güney bölgesinden ibaret değildir!
İşte bunlar dile getirilmediği için 31 Mart Yerel seçimlerinde Ak Parti tarihinde ilk kez reisin baba ocağı Rize’de 4 İlçesini kaybederek
büyük bir hezimet yaşamıştır !..
Bugün olduğu gibi, Siyasetin ve Bürokrasinin ele geçirilmesiyle Ekonomik Sosyal, her alanda, her türlü imkanı Rize merkez ve bir Bölgeye ayrıcalık olarak tanırsanız, korkarım ki, gelecek seçimlerde, 31 mart seçimleri mumla aranacaktır!..