Category Archives: İsmet KÖSOĞLU

10 GÜNLÜK GENEL MÜDÜR

Tür­ki­ye AK Parti dö­ne­min­de bunu da gördü ni­ha­yet.
TCDDY Genel Mü­dür­lü­ğü­ne 6 Eylül’de bir zat Genel Müdür ola­rak atan­dı.
Aynı ata­ma­yı yapan Cum­hur­baş­ka­nı ata­dı­ğı adamı 10 gün sonra ala­şa­ğı etti.
İyi mi oldu kötü mü oldu bi­le­mem. İşlem DDY’nın ko­nu­su.
Ya­pı­lan atama ta­ri­he ge­çecek bir atama çe­şi­di­dir. Bakan ata­ma­la­rı­na çok ben­zi­yor.
Ku­rum­da de­ne­yim­li, iş bilir, tec­rü­be­li adam yok­mu­yu­du. Genel Mü­dü­rü tav­si­ye eden kim, sor­gu­lan­ma­sı ge­re­ken bu.
Adnan Oktay denen şar­la­ta­nın yan­daş lis­te­sin­de bu­lu­nan ve yakın za­man­da DDY’dan iş alan bi­ri­si­nin aynı genel mü­dür­lü­ğe atan­ma­sı ne etik ne doğ­ru­dur.
Yan­daş mı bi­le­mem ama ya­pı­lan doğru değil.
Dev­let yö­ne­ten­ler, Genel Mü­dür­lü­ğe adam ata­yan­lar so­ruş­tur­ma yap­ma­dan mı adam atı­yor.
Bu pa­rag­raf ken­dim için
Eği­tim mil­le­tin ayağa kalk­ma­sı için bi­rin­ci ba­sa­mak ol­ma­lı. Cahil in­san­la bir şey ol­ma­ya­ca­ğı­na göre ka­li­te­li eği­tim gören in­sa­nı­mı­za her plat­form­da çok ih­ti­ya­cı­mız var.
Eği­tim konu olun­ca akan sular dur­ma­lı.
İkiz­de­re’de ya­şa­yan bir emek­li ola­rak Üç ço­cu­ğu­mun ikisi daha önce yük­sek tah­sil­le­ri­ni yap­mış­tı. Tekne ka­zın­tı­sı küçük oğlum M.​Akif’in me­zu­ni­ye­ti aile­me ayrı bir gü­zel­lik, ayrı bir mut­lu­luk kattı. Daha önce hiç ya­şa­ma­dı­ğım böyle bir mut­lu­lu­ğu bir­kaç cümle ile pay­laş­mak is­te­dim.
An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Fa­kül­te­si­ni Okul ve Bölüm 1.​si ola­rak bi­ti­ren Meh­met Akif Kö­soğ­lu ço­cu­ğu­mun An­ka­ra’da ya­pı­la­cak me­zu­ni­yet tö­re­ni için nasip olur­sa haf­ta­ya An­ka­ra’ya gi­de­ce­ğim.
Fa­kül­te bi­rin­ci­si ola­rak ya­pa­ca­ğı ko­nuş­ma­yı gıpta ile sey­re­de­ce­ğim. Ba­şa­rı­yı pay­laş­mak ve teş­vik etmek ge­re­kir.
1 yılı ha­zır­lık olmak üzere top­lam 5 yılda hiç ta­kın­tı­sı ol­ma­dan, hiç­bir sı­na­va 2 kez gir­me­den Fa­kül­te­nin 1.​si ol­ma­yı ba­şa­ran oğlum M.​Akif’i tek­rar teb­rik edi­yo­rum.
Bütün oku­yan ço­cuk­la­rı­mı­zın ko­nu­la­rı­na önem ve­re­rek dik­kat ede­rek, okulu ve ho­ca­la­rı­nı se­ve­rek ba­şa­rı­lı ol­ma­la­rı­nı di­li­yo­rum.

ÇAY FİYATINDA KARGAŞA

ÇAY­KUR yaş çay be­de­li­ni 3870 TL den alı­yor.
ÇAY­KUR’un kon­ten­ja­nı­nı fır­sat bilen bir­çok özel sek­tör fir­ma­sı kilo fi­ya­tı­nı 2700 TL ye dü­şü­re­rek fır­sat­tan is­ti­fa­de çay alımı ya­pı­yor.
Ser­best pi­ya­sa bu va­tan­da­şa in­di­ri­len kazık ol­ma­ma­lı.
Fır­sa­tı kara dö­nüş­tü­ren özel sek­tö­re bi­ri­le­ri dur de­me­yi bil­me­li.
Çay üre­ti­ci­si bu düşük üc­ret­ten çok mağ­dur.
Üre­ti­ci sa­ha­da bu ko­nu­yu çö­zecek yet­ki­li et­ki­li ve bizi si­ya­si an­lam­da yö­ne­ten AK Parti yö­ne­ti­ci­si arı­yor.
So­rum­lu kim­se­yi bu­la­ma­yan üre­ti­ci içi kan ağ­la­ya­rak 2700 li­ra­dan ça­yı­nı tar­la­da kal­ma­ma­sı için sat­mak zo­run­da ka­lı­yor.
Her yaş çay yap­ra­ğın­da alın teri var, emek var, hak var.
Özel sek­tör­de vic­dan yok ki 3870 li­ra­lık dev­le­tin koy­du­ğu fi­ya­tın çok al­tın­da çay alı­yor. Bu yasal ola­rak belki doğru ola­bi­lir ama vic­da­nen doğru değil açık­ça kan ağ­la­yan emek­çi­nin hak­kı­nı gasp et­mek­tir.
Üre­ti­ci mec­bu­ri­yet­ten ka­pı­na gel­miş­se sen ona is­te­di­ğin fi­ya­tı değil uy­gu­la­nan fi­yat­tan ça­yı­nı al­ma­lı­sın. Zarar edi­yor­san dük­kâ­nı kapat. Çok kar ede­ce­ğim diye düşük fi­yat­la çay alıp üre­ti­ci­nin alın te­ri­ne eme­ği­ne say­gı­sız­lık ya­pıl­ma­ma­lı.
Giden ağam gelen paşam
Ka­mu­da gö­rev­de bu­lu­nan­lar is­tis­na­lar dı­şın­da sık sık Hü­kü­met ta­ra­fın­dan başka yer­le­re tayin edi­lir.
Aynı yerde uzun sü­re­li ça­lış­mak hiz­met aş­kın­da dur­gun­lu­ğa sebep ola­bi­li­yor.
Her­ke­sin ça­lış­ma şevki görev an­la­yı­şı fark­lı ola­bi­lir ama önem­li olan dev­le­tin hiz­met­le­ri da­ğı­tı­mın­da kusur ey­le­me­mek yan­lış yap­ma­mak.Yıl­lar ön­cey­di Rize’ye yeni ata­nan bir Vali beye Ga­ze­te­ci­ler ola­rak ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­muş­tuk. Vali biz ga­ze­te­ci­le­re ko­nu­şur­ken söy­le­di­ği ’siz­ler­de bizim gibi 24 saat görev ba­şın­da­sı­nız mesai sa­ati­niz yok’ ’sö­zü­nü unut­ma­dım. Bu an­la­yış ışığı al­tın­da görev ya­par­ken unu­tan­lar ol­mu­yor değil el­bet­te. Gi­der­ken unu­tan­lar bizim gön­lü­müz de de unu­tu­lur, ne demiş der­viş giden ağam gelen paşam.

SEÇMELER

Siv­ri­ka­ya Köy­lü­le­ri, ‘’Vali bey se­si­mi­zi duy’’
Siv­ri­ka­ya köyü İlçe­nin en uzak kö­yü­dür, Ovit Tü­ne­li bu köy­den de­li­ne­rek ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı.
Siv­ri­ka­ya kö­yün­de İl Tarım Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan köy­den ol­ma­yan bi­ri­si­ne 51 Hek­tar­lık otlak ara­zi­nin ki­ra­lan­ma­sı­na tep­ki­ler var.
Köyü için ba­şa­rı­lı ça­lış­ma yapan Muh­tar Oktay Aksu ko­nu­nun çö­züm­len­me­si için Va­li­li­ğe baş­vur­du, Va­li­lik­ten olum­lu sonuç çık­ma­yın­ca Yar­gı­ya gitti. Mah­ke­me ay­lar­dır henüz bir karar ver­me­di ama bu­ra­da mağ­dur ol­duk­la­rı ko­nu­sun­da Muh­tar ve köy­lü­ler çok id­di­alı.
Kö­yü­mü­zün me­ra­sı­nı köy­den ve kom­şu­lar­dan ol­ma­yan bi­ri­le­ri­ne ki­ra­lan­ma­sı­nı kabul et­mi­yo­ruz di­yor­lar.
De­ğer­li Valim, bu ki­ra­la­ma­yı köy­lü­ler is­te­mi­yor. Ka­ra­rı göz­den ge­çi­ri­niz. Köy­lü­ler derki bu arazi kö­yü­mü­zün çok ya­kı­nın­da ve köyün me­ra­sı bizim hay­van­la­rı­mı­za lazım. Eğer ve­ri­le­cek­se köyün uzak yer­le­rin­de arazi var ora­dan ve­ril­sin. Konu has­sas, asa­yiş ge­rek­ti­recek bir du­ru­ma sebep ol­ma­mak için köy­lü­nün se­si­ne kulak tı­ka­ma­yı­nız.
Po­li­se Ş…….diyen AK Parti‘li Vekil
Tra­fik po­li­si her­kes gibi kont­rol es­na­sın­da aracı dur­du­rur. Araç­ta Mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu­nu bilme mec­bu­ri­ye­ti yok sa­nı­rım.
Ara­cın arka ca­mı­nı açan bayan gö­re­vi­ni yapan Polis me­mu­ru­na niye dur­dur­du­nuz diye ver­yan­sın edi­yor. Ha­ber­le­re de yan­sı­yan söz­le­re göre Polis Me­mu­ru­na Ş….. diyen bu bayan hal­kın hak­la­rı­nı sa­vun­ma­sı için TBMM ne gön­de­ri­len bir Mil­let­ve­ki­li.
Şe….de­dik­ten sonra Polis me­mur­la­rı açığa alın­mış.
Söy­le­yecek söz bu­la­mı­yo­rum.
İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı de­ğiş­ti
Son çıkan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­siy­le 2 yıla yakın il­çe­de görev yapan Kay­ma­kam Cafer Kay­mak­çı Edir­ne Meriç Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nır­ken ye­ri­ne il­çe­de görev yapan asa­le­ten atan­mış 28.​Kay­ma­kam ola­rak Hacı Kerim Meral atan­dı.
Edir­ne’ye ata­nan Kay­ma­kam Cafer Kay­mak­çı ’ya yap­tı­ğı hiz­met­ler için te­şek­kür eder­ken gi­de­ce­ği yerde de ba­şa­rı­lar di­le­riz.
İkiz­de­re’nin 28. Kay­ma­ka­mı olan Hacı Kerim Meral’e hoş gel­di­niz ve ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Uma­rım Hacı Kerim Meral ma­kam­da otu­ran değil hal­kın dert ve sı­kın­tı­la­rıy­la il­gi­le­nen, köy­lü­le­rin ek­sik­le­ri­ne yar­dım eden dev­let adam­lı­ğı ce­sa­ret ve di­ra­ye­ti­ni gös­te­rir.
Ci­mil­li’nin ve­fa­tı
Cimil kül­tür ve ta­ri­hi ile böl­ge­de çok özel bir öneme haiz köy­dür. Bugün üç muh­tar­lık olan Cimil Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki en uzak güzel köy­le­rin­den­dir.
Cimil kö­yün­den çok ye­tiş­miş oku­muş in­san­lar var. Si­ya­set­te bü­rok­ra­si­de çok Ci­mil­li gö­rür­sü­nüz. Bir­çok şe­hir­de Pasta Simit ve Fı­rın­cı­lık Ci­mi­li dost­la­rın elin­de­dir. Kum­ba­sar ve Özer aile­si önem­li ak­ra­ba­lar­dır. Kabri Er­zu­rum’da bu­lu­nan Yetim Hoca’yı unu­ta­ma­yız..
Geçen hafta Rize’de ve böl­ge­de se­vi­len yerel sa­nat­çı Ci­mil­li İbo isim­li İbra­him Özer 49 ya­şın­da İstan­bul’da bir sü­re­dir te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de vefat et­miş­ti.
İkiz­de­re yay­la­la­rın­da ço­ban­lık ya­par­ken ke­men­çe ile tür­kü­ler söy­le­ye­rek müzik dün­ya­sı­na adım atan Ci­mil­li İbo köyü Cimil ve Rize ile ba­ğı­nı hiç ko­par­ma­yan bir şah­si­yet­ti.
Bu ce­na­ze­de sanat dün­ya­sı de­ni­len renk­li dünya in­san­la­rı­nın çok ve­fa­sız ol­du­ğu­nu biz­zat gör­düm. Ga­ze­te say­fa­la­rın­dan te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­dan şa­ta­fat­lı ha­yat­lar­dan bah­se­den renk­li dün­ya­nın si­ma­la­rın­dan yal­nız­ca iki sesin Cimil’deki ce­na­ze­de bu­lun­du­ğu­nu gö­rün­ce utan­dım, bu in­san­lar bu kadar mı ve­fa­sız, ne­re­de mes­le­ki da­ya­nış­ma veya ar­ka­daş se­ver­lik.
Vefa gös­te­re­rek köy­de­ki ce­na­ze­ye ka­tı­lan Ahmet Ek­şi­oğ­lu ve Şükrü Güler’e bölge in­sa­nı ola­rak te­şek­kür edi­yo­rum.

BU SÖZLER SU KALDIRIR

AK Parti’den ay­rı­lıp ayrı parti kuran eski Baş­ba­kan­lar­dan Ahmet Da­vu­toğ­lu’nun son açık­la­ma­sı çok su kal­dı­rır.
Ge­lecek Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Ahmet Da­vu­toğ­lu, sos­yal medya he­sa­bın­dan ‘Evet, ben o da­va­yı sat­tım’ no­tuy­la AK Parti’den ay­rı­lı­şıy­la il­gi­li çok ko­nu­şu­la­cak bir video pay­laş­tı. Da­vu­toğ­lu’nun söy­le­dik­le­ri ya­ba­na atıl­ma­ma­lı. Se­çim­de AK Parti’nin kar­şı­sı­na çı­ka­rı­la­cak önem­li de­tay­la­rı kap­sı­yor.
Ahmet Da­vu­toğ­lu’nun söy­le­dik­le­ri­ni aşa­ğı­ya aldım.
-‘’Eğer dava, da­ma­dı­nı Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı yapıp zen­gin et­mek­se, ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, mem­le­ke­tin kay­nak­la­rı­nı 3-5 mü­te­ah­hi­te peş­keş çek­mek­se, ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, AK Parti genel mer­ke­zin­de ko­ka­in tü­ke­ten genç­le­rin lüks ara­ba­la­ra bin­me­siy­se, ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, ül­ke­yi yol­suz­luk­la­ra, yok­sul­lu­ğa boğ­mak­sa ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, ak­ra­ba­la­rın her bi­ri­ni zen­gin et­mek­se, doğru, ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, Hz. Ömer ada­le­tiy­se, si­ya­si ah­la­kı sa­vu­na­rak o da­va­nın sa­hi­bi biziz.
– Eğer dava, kendi ço­cuk­la­rı­nı, da­ma­dı­nı vatan ev­lat­la­rın­dan ayrı dü­şün­me­mek­se, eğer dava her türlü ya­sa­ğa di­ren­mek­se o da­va­nın sa­hi­bi biziz.’’
Anzer Gurup Yolu
Anzer Rize’nin Ayder ile bir­lik­te ikin­ci Tu­rizm Böl­ge­si.
Bu va­di­ler ANAP za­ma­nın­da Mer­hum Mesut Yıl­maz sa­ye­sin­de Tu­rizm Böl­ge­si ilan edil­miş­ler. Ayder aldı ba­şı­nı yü­rür­ken ANZER bir adım ge­liş­me kay­de­de­me­di ma­ale­sef.
İlgi­li­le­rin, yet­ki­li­le­rin du­yar­sız­lı­ğı mı be­ce­rik­siz­li­ği mi ne der­se­niz deyin. Tu­rizm adına tek taş ko­nul­muş değil.
An­zer-Bal­lı­köy Rize’nin en son köy­le­rin­den bi­ri­si.
Yıl­lar önce açı­lan ve va­di­de­ki 9 köyün fay­da­lan­dı­ğı Gurup yolu ye­ter­li ol­ma­yın­ca Köy Hiz­met­le­ri ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı şimdi İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan kısa sü­re­li ça­lış­ma­lar­la devam edi­yor.
2021 yılı için henüz bir ça­lış­ma ol­ma­dı. Geçen yıl ya­pı­lan ge­niş­let­me ça­lış­ma­sın­da di­na­mit­le­nen ka­ya­lar ma­ale­sef çok çir­kin bir şe­kil­de dere ya­ta­ğı­na bı­ra­kıl­mış.
Anzer uzak yer, dev­le­tin so­rum­lu­la­rı pek sık uğ­ra­ma­dı­ğı için or­ta­da­ki vah­şe­ti el­bet­te gör­mez­ler. Orada bir vah­şet var. Belki de gör­me­dik­le­ri için veya işi yapan fir­ma­nın ko­la­yı­na gel­di­ği için o taş­lar ka­ya­lar dere ya­ta­ğı­na atıl­dı.
Çev­re­ye du­yar­lı­lık adına o ka­ya­la­rın ora­dan alın­ma­sı is­te­ni­yor.
Çay üre­ti­ci­si düşük fi­ya­ta sat­ma­ya mec­bur mu?
Yaş çay ko­nu­sun­da top­la­ma, ta­şı­ma ve üc­re­ti hak­kın­da yıl­lar­dır devam eden sı­kın­tı­lar var.
ÇAY­KUR böl­ge­de­ki si­gor­ta bir ku­rum­dur. Çay alımı ve üc­re­ti­nin öden­me­si ön­ce­ki yıl­la­ra göre çok aşama kay­det­miş.
Fab­ri­ka­la­rın ka­pa­si­te­si belli, kon­ten­jan uy­gu­lan­ma­sı yö­ne­tim plan­la­ma­sı ama üc­re­ti­nin öden­me­si ko­nu­sun­da hiç kim­se­nin şi­kâ­ye­ti ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Ücret şi­kâ­ye­ti hep Özel sek­tör hak­kın­da.
Özel sek­tö­rün ÇAY­KUR fi­ya­tı­nın bir lira kadar al­tın­da Yaş Çay al­ma­sı in­saf­sız­lık­tır. Evet, ma­li­yet­ler yük­sek­tir belki makul gö­rü­lür buna Rize’yi yö­ne­ten İkti­dar men­sup­la­rı çözüm bul­ma­lı.
Ri­ze­li üre­ti­ci se­çi­len 3 AK Parti Mil­let­ve­ki­lin­den Özel sek­tö­rün düşük fi­ya­tı­na bir çare bul­ma­sı­nı is­ti­yor.
Biz ara­cı­yız, el­çi­ye zeval olmaz.
Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri, se­çil­miş­ler va­tan­daş siz­den Özel sek­tö­rün ucuz çay alma ko­nu­su­na çözüm bul­ma­nı­zı is­ti­yor.

SANSÜR DEĞİLSE NEDİR

Yan­gın ha­ber­le­ri­ni yazan Basın için geç­ti­ği­miz gün RTÜK ta­ri­he ge­çecek uta­nı­la­cak ka­rar­lar ala­rak ce­za­lar uy­gu­la­ma­ya baş­la­dı.
Ga­ze­te­ci­ye niye haber ya­pı­yor­su­nuz diye sitem ya­pı­la­rak san­sür uy­gu­la­nı­yor.
Hangi de­vir­de ya­şı­yo­ruz.
Or­ta­da bir yan­gın var, bu niye ya­zıl­ma­sın.
Or­ta­da yanan köy­ler var, hay­van­lar var bun­lar niye ya­zıl­ma­sın veya ya­zı­lan­lar­dan niye go­cu­nu­lu­yor. Yalan mı bun­lar.
Yazık çok yazık.
Ceza ve­re­rek Ba­sı­nı sus­tu­ra­ca­ğı­nı­zı sa­nı­yor­sa­nız yan­lış yol­da­sı­nız ey RTÜK.
Ga­ze­te­ci­den güzel mesaj
Kı­dem­li Ga­ze­te­ci­miz Osman Ya­zı­cı, uzun sü­re­dir An­ka­ra’dan Rize’yi, Böl­ge­yi takip eder. Ya­zı­la­rın­da nokta atışı yap­ma­sıy­la önem­li bir ka­lem­dir.
ANAP’ın et­ki­li dö­ne­min­de önem­li Bü­rok­rat­lar ara­sın­da yer alır­ken AK Parti dö­ne­min­de de sırt çev­ri­len bir ga­ze­te­ci­dir.
TRT Genel Mü­dür­lü­ğü için ya­pı­lan aday­lık se­çi­mi­ni ayak oyun­la­rıy­la kıl payı ka­çır­dı­ğı­nı unut­muş de­ği­liz.
Tam 18 yıl (1982-2000) haber yaz­dı­ğım Ka­ra­de­niz Ga­ze­te­sin­de 90’lı yıl­lar­da Yazı İşleri Mü­dü­rüm­dü. Geçen hafta usta bir kalem ta­ra­fın­dan sos­yal plat­form­da aşa­ğı­da­ki me­sa­jı­nı alın­ca ha­tır­lan­mak­tan mem­nun oldum.
Osman Ya­zı­cı üs­ta­dı­mın me­sa­jı aynen şöyle,
’‘Sev­gi­li İsmet Kö­soğ­lu, Yü­rek­ten kut­lu­yo­rum. Rize ve Ri­ze­li sizin gibi Rize’ye düş­kün bir evlat ye­tiş­tir­di­ği için şans­lı­dır.
40 yıl­dan beri ka­le­mi­ni sat­ma­yan eği­lip bü­kül­me­yen onur­lu dik du­ru­şun tak­di­re şa­yan­dır. Selam sevgi ve saygı ile’’
Rize’de Covid Teh­li­ke­si devam edi­yor
Ça­ğı­mı­zın has­ta­lı­ğı­dır Co­vid-19 il­le­ti.
Bütün bilim dün­ya­sı ve Tıp adam­la­rı der ki aşıyı yap­tı­ra­lım, te­miz­lik ve sos­yal me­sa­fe ile maske kul­lan­ma­ya devam ede­lim.
Ya­pı­lan son is­ta­tis­tik­ler­de Rize çok olum­suz yönde en önde giden şe­hir­ler­den biri.
Ey Rize’de ya­şa­yan­lar, teh­li­ke­nin far­kın­da değil mi­si­niz?
Can bir kez gider.
Git­tik­ten sonra eyvah para et­mi­yor.
Rize’de ve il­çe­ler­de dik­ka­ti­mi çeken vahim durum sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­dı­ğı­mız ve maske kul­lan­ma­yı unut­tu­ğu­muz.
Tu­rizm ge­li­ri ola­cak diye toplu ya­şa­nı­lan yer­ler ser­best bı­ra­kı­lın­ca durum maddi ba­kım­dan belki iyi fakat sağ­lık ko­nu­sun­da çok kötü ma­ale­sef.
Önü­müz­de­ki ay Okul­lar açı­la­cak ne kadar sağ­lık­lı­yız ne kadar ha­zır­lık­lı­yız.
Böl­ge­miz has­sas.
Gur­bet­çi­miz çok, bay­ram ve çay top­la­ma devam eder­ken şim­di­de kıs­men böl­ge­de fın­dık top­la­ma baş­la­yın­ca ge­çi­ci­de olsa göç alma ora­nı­mız çok yük­sek.
Ku­ral­la­ra uya­lım ne olur. Uy­ma­yan­lar ne kadar tepki gös­te­rir­se de ikaz et­me­ye devam ede­lim.

GÜNDEMDEN NOTLAR

Gö­rev­den alı­nan atan­mış Bakan “Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı gö­re­vim bugün iti­ba­rıy­la ni­ha­yet­len­miş­tir. Bana ül­ke­min ço­cuk­la­rı için ça­lış­ma im­kâ­nı sağ­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan’a şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum’’ diye açık­la­ma yap­mış.
Bu nasıl dü­şün­ce­dir ki gö­re­ve ata­nır­ken neyse de, gö­rev­den alı­nır­ken te­şek­kür ba­bın­da şük­ran­lar su­nu­lu­yor. Ben­zer açık­la­ma­lar daha önce de gö­rev­den az­le­di­len bazı atan­mış Ba­kan­lar ta­ra­fın­dan da ya­pıl­mış­tı.
Bütün or­gan­la­rıy­la en çok oy­na­nan Ba­kan­lık için ha­yır­lı olsun di­ye­lim.
Mut­fak ya­nı­yor
Va­tan­da­şın ten­ce­re­si­nin kay­na­dı­ğı Mut­fak ya­nı­yor bey­ler. Şe­hir­de otu­ran ve do­ğal­ga­za ka­vu­şan Mut­fak Tü­pü­nü unut­tu. Ne Mut­fak­ta ne sıcak suda Tüp kul­la­nıl­ma­dı­ğı için TÜP fi­yat­la­rı uçmuş bunu söy­le­yen yok.
Bugün Rize mer­kez­den Tüp aldım. 12 kg 1 mut­fak tüpü 150 lira olmuş.
Mut­fak ya­nı­yor duyan yok ma­ale­sef.
Mey­dan­lar­da söy­le­nen­le­re ina­nan var mı?
Va­tan­da­şın mut­fa­ğın­da­ki yan­gı­nı gör­me­ni­zi is­te­rim.150 lira tüp ama bakın kuy­ruk yok de­ni­li­yor­sa gü­le­rim.
Tür­ki­ye yandı
Yur­dun 6 ilin­de bir­çok nok­ta­sın­da yan­gın­lar çıktı. Cayır cayır gün­ler­dir devam eden yan­gın­lar­da ek­sik­le­ri­miz ne­ler­di uma­rım gö­rev­li her­kes ta­ra­fın­dan dik­ka­te alı­nır.
Ön­ce­lik­le yan­gın sön­dür­me uçak ve he­li­kop­ter ko­nu­sun­da gö­rü­nen şu ki ih­ti­yaç­lar var, ek­si­ği­miz çok.
Daha büyük fe­la­ket­le­ri ya­şa­ma­mak için ted­bir­ler al­ma­ya şim­di­den baş­lan­ma­lı. Er­do­ğan’ın de­di­ği gibi konu Or­man­lar Be­le­di­ye­le­re bı­ra­kıl­ma­ya­cak kadar önem­li­dir.
Bir­çok bilim ada­mı­nın söy­le­di­ği böl­ge­de uygun fidan di­ki­mi ola­rak cayır cayır yanan Çam değil ZEYTİN di­kil­me­si teş­vik edil­me­li. En uzun ömür­lü Zey­tin di­ki­mi des­tek­le­nir­se ülke eko­no­mi­si, çift­çi­de ka­zan­mış ola­cak.
İnşal­lah dik­ka­te alı­nır, yan­gın­da çıra gibi yanan Çam Fi­da­nı değil Zey­tin ve Zey­tin­ya­ğı üre­ti­mi­ne kat­kı­da bu­lu­nul­sun diye Zey­tin Fi­da­nı di­kil­sin.
Çoruh EDAŞ’dan istek var
Böl­ge­miz­de köy­le­rin ta­ma­mın­da ve hemen bütün yay­la­lar­da elekt­rik var. Me­de­ni­ye­tin ni­met­le­rin­den her­kes fay­da­lan­ma­lı bu dü­şün­ce­de­yim.
İkiz­de­re Toz­köy­den bir va­tan­da­şın at­tı­ğı me­sa­jı aynen pay­la­şı­yo­rum, Va­tan­daş sı­kın­tı­lıy­sa arıza var de­mek­tir, Uma­rım Çoruh EDAŞ ko­nu­yu çözer, çöz­me­si­ni de bek­li­yo­ruz.
Va­tan­da­şın mesaj ile be­lirt­ti­ği is­te­ği aynen şöyle’’ İsmet abi siz­den kar­de­şi­niz ola­rak bir ricam var, İkiz­de­re’de tüm yay­la­lar­da elekt­rik abo­ne­li­ği ol­ma­sı­na rağ­men bizim Toz­köy-Ma­hu­ra yay­la­sın­da abo­ne­lik ver­mi­yor­lar ve elekt­rik hat­la­rı­nı gör­se­niz yer­ler­de, kötü du­rum­da ney­miş hat­la­rı biz ye­ni­le­ye­ce­ğiz köylü ola­rak abo­ne­lik öyle ve­re­cek­ler­miş. Yıl 2021 ama biz hala Elekt­rik so­ru­nu ya­şı­yo­ruz’’.
COVİD-19 git­me­di
Bay­ram ve Çay ve­si­le­siy­le böl­ge­mi­ze ve Rize’ye çok büyük bir geri dö­nü­şüm oldu.
Covid 19 denen illet has­ta­lı­ğın ka­la­ba­lık­lar­la bu­laş­tı­ğı­nı her­kes bi­li­yor artık.
So­kak­ta cad­de­de gö­rü­len man­za­ra in­san­la­rın kıç kıça yü­rü­dü­ğü ve maske kul­la­nı­mı­nın çok azal­dı­ğı.
Tıp dün­ya­sı teh­li­ke­nin henüz geç­me­di­ği­ni hay­kı­rır­ken so­kak­ta­ki va­tan­da­şın umur­sa­maz­lı­ğı niye.
Ko­ro­na il­le­ti niye bu kadar ba­si­te alı­nı­yor.
Mas­ke­siz ve dik­kat­siz­ce ge­zen­le­re tav­si­yem gün­ler­ce yoğun ba­kım­lar­da izo­le­li bir şe­kil­de tüple ba­ğım­lı ya­şa­yan­la­rı zi­ya­ret ede­rek ya­şa­dık­la­rı­nı sor­sun­lar.
Teh­li­ke­nin bu sa­ye­de öne­mi­ni kav­ra­ya­rak belki ted­bir­li olu­nur ve işi ol­ma­dı­ğı sü­re­ce gev­şe­me­den ka­la­ba­lık­la­ra ka­rı­şıl­ma­sın.

VAH TÜRKİYEM

9 yıl­dır öğ­ren­ci­si yok De­ka­nı var
Bolu Abant İzzet Bay­sal Üni­ver­si­te­si’nde 2012 yı­lın­da ku­ru­lan ve öğ­ren­ci­si ol­ma­dı­ğı için atıl kalan Tek­no­lo­ji Fa­kül­te­si’ne 2019 yı­lın­da dekan ve per­so­nel ata­na­rak ma­aş­la­rı­nın öden­di­ği Sa­yış­tay ra­po­run­da or­ta­ya çıktı.
Bolu Abant İzzet Bay­sal Üni­ver­si­te­si’nde Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile 2012 yı­lın­da Tek­no­lo­ji Fa­kül­te­si ku­rul­du. Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu’nda yer alan ilke ve esas­la­ra ri­ayet edil­me­den açıl­dı­ğı ve ku­rul­du­ğu gün­den bu­gü­ne kadar öğ­ren­ci­si ol­ma­yan Fa­kül­te­ye 2019 yı­lın­da dekan ve fa­kül­te sek­re­te­ri gö­rev­len­di­ri­le­rek maaş öde­me­si ya­pıl­dı.
Fa­kül­te­nin öğ­ren­ci­si ol­ma­dı­ğı ve atıl kal­dı­ğı halde per­so­nel is­tih­dam edi­le­rek maaş öden­me­si Sa­yış­tay ra­po­run­da or­ta­ya çıktı. Sonuç ne öğ­re­ni­le­me­di.
AK Parti’li Vekil ve Er­do­ğan’ın Sün­ne­ti
AK Parti’li ve­ki­lin dili sürç­tü: Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın sün­ne­ti­ni ye­ri­ne ge­tir­me­den…
Nikâh tö­re­ni­ne ka­tı­lan AK Parti Ordu Mil­let­ve­ki­li Şenel Ye­di­yıl­dız, nikah def­te­ri­ni gelin ile da­ma­da ve­rir­ken yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın sün­ne­ti­ni ye­ri­ne ge­tir­me­den de def­te­ri ver­mek is­te­mi­yo­rum” dedi.
Er­do­ğan’ın Pey­gam­ber ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­rum. Demek ki AK Par­ti­li­ler öyle ta­nı­yor­muş. Allah ıslah ey­le­sin.
Di­ya­net İşle­rin­den tepki için niye ses yok. AK Par­ti­li ol­du­ğu için mi cevap ve­ri­le­me­di.
Da­nış­man bol­lu­ğu
Bi­ri­nin 64, di­ğe­ri­nin ise 47 suç kaydı var!
Atan­mış Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’nin çok yoğun işi var ki 49 da­nış­man­la görev ya­pı­yor.
Hak­la­rın­da önem­li id­di­alar olan da­nış­man­lar­dan Arif Ba­ra­ta hak­kın­da 47 suç kaydı, Metin Çamlı hak­kın­da 64 suç kaydı var. Metin Çamlı, resmi bel­ge­de sah­te­ci­lik­ten 1 yıl hapis yattı. Et-süt bir­lik­le­ri­ni yö­ne­ti­yor.
Arif Ba­ra­ta da iha­le­ye fesat ka­rış­tır­mak ve hır­sız­lık­tan ce­za­evi­ne girdi… Adam öl­dür­me­ye te­şeb­büs­ten yar­gı­la­nı­yor.
64 suç kaydı bu­lu­nan Metin Çamlı, da­nış­man­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Bakan Pak­de­mir’le ça­lı­şı­yor. Resmi bel­ge­de sah­te­ci­lik su­çun­dan 32 dos­ya­sı bu­lu­nan Çamlı, bir yıl ce­za­evin­de yat­mış. İhale ya­sak­lı­sı ve ömür boyu kamu hak­la­rın­dan ya­sak­lı. Çamlı, bakan adına et-süt bir­lik­le­ri ve da­mız­lık bir­lik­le­ri­ni yö­ne­tip maaş alı­yor.
Ga­ze­te­ci iz­le­ni­mi
Ga­ze­te­ci Fatih Al­tay­lı aynen şun­la­rı yazdı “Dün Ana­do­lu ya­ka­sın­da bir ar­ka­da­şı­ma gi­der­ken Kı­zıl­top­rak’tan Kar­tal’a kadar uza­nan sa­hi­li kul­lan­dım. Yemin edi­yo­rum Tür­ki­ye’deyim, İstan­bul’dayım demek için bin şahit lazım. Göz­le­ri­me ina­na­ma­dım. Bu­ra­sı bizim İstan­bul’umuz mu?’’

EKREM ORHON’U ANLAMAK

38 yıl önce ara­mız­dan ay­rı­lan Koca Reis isim­li Ekrem Orhon’u an­la­mak lazım.
Rize’yi dü­şü­nen Rize için ça­lı­şan insan sa­yı­sı ka­nım­ca çok az.
Bir kez daha ka­le­de anma günü ya­pıl­dı.
9 Ağus­tos 1983 de Hakk’a ula­şan Koca Reis Ekrem Orhon 38 yıl­dır Ka­le­de­ki Kabri ba­şın­da yoğun bir ka­la­ba­lık ta­ra­fın­dan anı­lı­yor­sa unu­tul­mu­yor de­mek­tir.
Bugün 9 Ağus­tos 2021 yine Ka­le­de Kab­rin­de­yiz.
Bu­gün­kü ka­tı­lım­cı­la­rı bil­mi­yo­rum çünkü yazım ön­ce­den ya­zıl­dı.
Ka­tı­lan­la­rın büyük çoğu Ekrem Orhon’u sağ­lı­ğın­da gören ki­şi­ler.
Yaş iti­ba­riy­le ta­nı­ma­yıp ilgi gös­te­ren yok mu el­bet­te var ve ol­ma­lı.
Koca Reis gö­rev­de iken dün­ya­lık ya­pan­lar­dan ol­ma­dı. İspatı ta­pu­da üze­rin­de ka­yıt­lı bir mal var­lı­ğı ol­ma­ma­sı­dır.
Gö­rev­de iken la­yı­kıy­la hiz­met ya­par­sa­nız Ekrem Orhon gibi 38 yılda geçse halen unu­tul­maz­sı­nız.
‘’Rize için Büyük Düşün’’ slo­ga­nı, ‘‘Rize sen­den Rize için elin­den ge­le­ni yap­ma­nı bek­ler’’ veciz bir sö­züy­dü.
Ölü­mü­nün üze­rin­den 38 yıl geç­me­si­ne rağ­men halen say­gıy­la rah­met­le anı­lan Ekrem Orhon kimdi.
Ta­ri­he iz bı­rak­ma­sı ve genç­le­rin daha ya­kın­dan ta­nı­ma­sı için okul­la­rı­mız­da Ekrem Orhon adına pa­nel­ler ya­pıl­ma­lı, onun mem­le­ke­ti­ne hiz­met aşkı daha de­rin­den araş­tı­rı­la­rak ar­şiv­ler­de ye­ri­ni al­ma­lı­dır.
Araş­tır­ma­cı-Ya­zar-İmam Recep Ko­yun­cu’nun yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar bu ko­nu­da unu­tul­ma­ma­lı.
O yıl­lar­da kolay kolay kim­se­ye nasip ol­ma­ya­cak Ame­ri­ka’da İlli­no­is Üni­ver­si­te­si­ni 1936 yı­lın­da bi­ti­re­rek, İnşaat Yük­sek Mü­hen­di­si olan Ekrem Orhon Trab­zon Ka­ra­yol­la­rın­da Bölge Mü­dür­lü­ğü yaptı.
1953 yılı Şubat so­nun­da ya­pı­lan İkiz­de­re İlçe teş­ki­la­tı se­çi­min­de CHP İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ol­du­ğu­nu ar­şiv­ler­de bul­dum.
İkiz­de­re Va­di­si­ne özel önem ver­di­ği­ni bir kez daha öğ­ren­miş olduk.
1963 yı­lın­da Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­di, 1973 yı­lı­na kadar bu gö­re­vi yü­rüt­tü.
12 Eylül 1980 ih­ti­la­li ve ha­re­kâ­tın­dan sonra as­ke­ri yö­ne­tim ta­ra­fın­dan se­çil­miş mev­cut Baş­kan Ömer Bayar sor­gu­suz su­al­siz gö­rev­den alın­ma­sıy­la Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na atan­dı.
Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni sür­dü­rür­ken 9 Ağus­tos 1983 yı­lın­da hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu.
Ata­türk Ala­nın­da 1973 de ya­pı­lan bir seçim pro­pa­gan­da ko­nuş­ma­sı­nı öğ­ren­ci iken sey­ret­miş­tim.
Kür­sü­de­ki Ekrem Orhon Er­zu­rum­dan-Ovit üze­rin­den İyi­de­re’ye akı­tı­la­cak İran Pet­ro­lü için Ra­fi­ne ha­ya­li vardı.
Bu ha­ya­li bugün Rize’ye aynı gü­zer­gâh­tan gelen Do­ğal­gaz akışı ola­bi­lir.
Koca Reis 38 yıl­dır kabri ba­şın­da anı­lı­yor­sa Rize için iyi hiz­met­ler yap­tı­ğın­dan­dır.
Onun dö­ne­min­de De­ni­zi Kara ka­ra­yı Para yapan dü­şün­ce ol­ma­say­dı mev­cut Rize 4/1 ora­nın­day­dı.
Yı­kıl­ma teh­li­ke­si var diye yık­tı­rı­lan Be­le­di­ye Blok­la­rı­nı yap­tır­dı­ğın­da zemin üstü iki kattı.
Daha sonra gelen Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı kat üze­ri­ne kat ve cami inşa et­ti­ler ama suçu ken­di­le­rin­de ara­ya­ca­ğı­na hep Koca Reise yük­le­di­ler.
Ekrem Orhon ne böyle yılda bir kez an­may­la ne ya­zı­la­cak üç beş satır ya­zıy­la an­la­tı­la­ma­ya­cak kadar Rize aşığı bir dev­let ada­mıy­dı.
Allah’tan rah­met di­li­yo­rum.
Vefat et­me­siy­le ara­mız­dan ay­rıl­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nen­ler­de­nim, hiz­met ve ha­yal­le­ri hep ile­ri­de ola­cak­tır aynen Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu ve Ovit aşımı gibi.
Şimdi son vefa ola­rak Ovit Tü­ne­li­nin adı­nın (Ekrem Orhon Ovit Tü­ne­li) ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.

KÖYLER YAYLA DEĞİL

Basın ca­mi­ası­nın ha­ber­le­rin­de İkiz­de­re’nin yük­sek Kı­sım­lar­da­ki Köy­le­ri yayla diye ad­lan­dı­rı­lı­yor.
Niye böyle ya­zı­lı­yor bi­le­mem ama kasıt de­ğil­se bil­gi­siz­lik­ten­dir di­ye­bi­li­rim.
Yayla ile köyü ayırt ede­me­yecek kim­se­ler bizim mut­fak­ta ise kavga çıkar.
Ney­miş yay­la­da yazın soba ya­kı­lı­yor­muş haber olmuş. Yay­la­da el­bet­te soba, tezek ya­kı­lır do­ğal­gaz ka­lo­ri­fer değil. Fakat de­tay­da köy­den yayla diye bah­se­dil­me­si ve köy ev­le­ri­nin yay­la­da imiş gibi gös­te­ril­me­si yan­lış bey­ler. Böyle ga­ze­te­ci­lik olmaz.
İkiz­de­re’nin Cimil, Anzer ve bil­has­sa Me­şe­köy köy­le­ri her ha­ber­de yayla diye ya­zı­lır, bu niye. Ka­sıt­lı­mı ya­zı­lı­yor bil­gi­siz­lik­ten mi ya­zı­lı­yor.
Bu bah­se­di­len Cimil, Me­şe­köy veya Ballı köy–Anzer’in Muh­tar­la­rı var, Ta­şı­ma­lı eği­tim öğ­re­tim baş­la­ma­dan önce bu köy­le­rin ta­ma­mın­da İlko­kul vardı ve eği­ti­me açık­tı. Yay­la­da okul olur mu, yay­la­da muh­tar var mı?
Ay­rı­ca bu yayla diye ya­zı­lan köy­ler­de ka­dast­ro ça­lış­ma­sı ya­pıl­mış ve hak sa­hip­le­ri­ne Tapu ve­ril­miş. Oysa yay­la­da ka­dast­ro olmaz, tapu olmaz. Bunu bi­le­rek bir daha ha­ber­ler­de yan­sı­tır­sa­nız ya­lan­cı du­ru­ma düş­mez­si­niz sev­gi­li mes­lek­taş­la­rım.
Bil­mi­yor­sa­nız be­lir­te­yim yay­la­lar­da 3-4 ay hay­van­cı­lık yap­mak ama­cıy­la ko­nak­la­nır, kışın yay­la­da ba­rı­nıl­maz, köyde ise 12 ay sü­rek­li ika­met edi­lir.
Atan­mış bir Bakan’ın gafı
Ta­rım­dan so­rum­lu atan­mış Bakan’ ’Or­man­la­rın so­rum­lu­lu­ğu­nun Be­le­di­ye­le­re ait’’ ol­du­ğu­na dair bir açık­la­ma­da bu­lun­muş. Kar­de­şi fe­to­dan tu­tuk­lu atan­mış bu ba­ka­nın söy­le­di­ği­ne bende siz­ler gibi gülüp ge­çi­yo­rum. Eleş­tir­me­ye bile değ­mez. Cid­di­yet­ten uzak.
Atan­mış bir Başka Ba­ka­nın Fab­ri­ka sözü
Nisan ayın­da İkiz­de­re’ye gel­di­ğin­de söz ve­rin­ce inan­mış­tı ilçe halkı.
Ara­dan bunca zaman geçti sö­zü­nü ver­di­ği Or­ga­nik İkiz­de­re Çay Fab­ri­ka­sı hala or­ta­da yok. Te­me­li dahi atıl­ma­mış.
Yıl­lar ön­ce­de AK Parti teş­ki­la­tı­nın’’ Fab­ri­ka­nız Ha­yır­lı olsun’’ pan­kar­tı ak­lı­ma geldi. Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­nın söy­le­di­ğin­de AK Parti teş­ki­la­tı­nın pan­kar­tı­na ben­ze­di.
Tu­riz­mi teş­vik için ya­pı­lan de­ği­şik­lik
Kanun No. 7334
Kabul Ta­ri­hi: 18/7/2021
MADDE 1 – 12/3/1982 ta­rih­li ve 2634 sa­yı­lı Tu­riz­mi Teş­vik Ka­nu­nu­nun 3 üncü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b), (d), (g) ve (i) bent­le­ri aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve fık­ra­ya aşa­ğı­da­ki bent­ler ek­len­miş­tir.
“b) Kül­tür ve Tu­rizm Ko­ru­ma ve Ge­li­şim Böl­ge­le­ri: Tu­rizm ha­re­ket­le­ri ve fa­ali­yet­le­ri yö­nün­den önem ta­şı­yan veya doğal, ta­ri­hî ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin yoğun ola­rak yer al­dı­ğı, ko­run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­sin­de kamu ya­ra­rı bu­lu­nan yö­re­ler­de, ko­ru­ma kul­lan­ma den­ge­si gö­ze­ti­le­rek sek­tö­rel kal­kın­ma­nın sağ­lan­ma­sı ve tu­rizm sek­tö­rü­nün plân­lı ve kont­rol­lü ge­li­şi­mi­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la yeri, mev­kii ve sı­nır­la­rı Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rıy­la tes­pit ve ilân edi­len alan­la­rı,”
“d) Tu­rizm Mer­kez­le­ri: Kül­tür ve tu­rizm ko­ru­ma ve ge­li­şim böl­ge­le­ri dı­şın­da kal­mak­la bir­lik­te, bu böl­ge­le­rin ni­te­li­ği­ni ta­şı­yan, tu­rizm ha­re­ket­le­ri ve fa­ali­yet­le­ri açı­sın­dan ön­ce­lik­le ge­liş­ti­ril­me­sin­de kamu ya­ra­rı bu­lu­nan orman va­sıf­lı olan­lar dâhil Ha­zi­ne ta­şın­maz­la­rı ile tes­ci­li müm­kün olan Dev­le­tin hüküm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da­ki yer­ler­de yeri, mev­kii ve sı­nır­la­rı Cum­hur­baş­ka­nı ka­ra­rıy­la tes­pit ve ilân edi­len alan­la­rı,”
Ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile il­gi­li yo­rum­la­rı ve tak­di­ri siz­le­re bı­ra­kı­yo­rum. Kı­sa­ca­sı Konu Orman ara­zi­si.

BELEDİYE BAŞKANINI DESTEKLİYORUM

Bolu Be­le­di­ye Baş­ka­nı geçen gün Göç­men­ler­le il­gi­li bir açık­la­ma ya­pa­rak olum­lu veya olum­lu bir­çok tepki çekti.
Bolu’da ya­şa­yan Su­ri­ye­li göç­men­le­rin ika­met eden­le­rin­den daha fazla su pa­ra­sı ala­ca­ğı­nı söy­le­miş.
Su­ri­ye’den yur­du­mu­za ge­len­le­rin geri dön­me­ye­ce­ği ko­nu­su­na tep­ki­ler gös­te­ren Baş­kan ‘ilim­de göç­men is­te­mi­yo­rum ‘’diye fer­yat et­me­ye baş­la­ma­sı­nı kıs­men bende des­tek­li­yo­rum.
Tür­ki­ye’de mil­yon­la­rı aşkın göç­men var.
Yol­ge­çen değil geç­tik­ten sonra Tür­ki­ye’de ka­lan­la­rın hanı olmuş mem­le­ke­ti­miz.
Sınır gü­ven­li­ği ne du­rum­da, toplu gelen Su­ri­ye­li, Af­gan­lı akını sona erecek mi o da bi­lin­mi­yor.
Böl­ge­de iç çar­pış­ma var di­ye­rek sı­nır­dan ser­best­çe giren Su­ri­ye­li­ler yıl­lar ge­çin­ce adeta asi­mi­le ola­rak içi­mi­ze kay­na­dı, bir­ço­ğu TC va­tan­da­şı ola­rak iş güç sa­hi­bi de olmuş.
Adam gibi iş ya­pan­la­ra si­te­mim yok ama ser­se­ri mayın gibi do­la­şan bin­ler­ce Su­ri­ye­li ara­mız­da.
Dik­kat çeken bir diğer konu, bu adam­lar Bay­ram­lar­da ne­re­dey­se tö­ren­le sı­nır­dan ge­çe­rek terk et­tik­le­ri mem­le­ket­le­ri­ne gi­di­yor.
Ma­dem­ki orada ak­ra­ba ve ya­kın­la­rı var, bay­ram­laş­ma ya­pı­la­cak kadar huzur hakim ise bun­lar bay­ram son­ra­sı Tür­ki­ye’ye niye dö­nü­yor, bu iki­le­mi an­la­ya­mı­yo­rum.
Adam Bay­ram­laş­ma için mem­le­ke­ti­ne gi­di­yor­sa orada kal­sın Tür­ki­ye’ye gel­me­sin.
Da­ha­sı ve en önem­li­si Meh­met­çi­ği­miz Su­ri­ye’de onlar için Şehit olur­ken bu mem­le­ket kaç­kın­la­rı Tür­ki­ye sa­hil­le­rin­de fing atı­yor.
Va­ta­nı­nı bı­ra­kıp ka­çan­lar­dan değil bize hiç kim­se­ye fayda gel­mez.
Bolu Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı bun­dan do­la­yı teb­rik edi­yor ve des­tek­li­yo­rum.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık İpsiz Recep’i ana­cak
Rize’de bazı STK ların güzel fa­ali­yet­le­ri olu­yor.
Özel gün­ler­de prog­ram­lar yap­mak Rize’mizin de­ğer­le­ri­nin unu­tul­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si.
Güzel fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan STK ların ba­şın­da gelen Ver­çe­nik Dağ­cı­lık Ku­lü­bü, Baş­kan Emin Ali Kal­cı­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da se­vin­di­ri­ci ham­le­le­re imza atı­yor.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık Koca Reis Ekrem Orhon hak­kın­da her 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mın­da koca Reis anı­sı­na Ovit Zir­ve­si ya­pı­yor.
Bu ekip Ağus­tos ayın­da da Rize’nin Milli Kah­ra­ma­nı İpsiz Recep hak­kın­da Kaç­kar­lar­da Zirve ya­pa­cak.
De­ğer­le­ri­mi­ze sahip çı­ka­rak unut­tur­ma­ya­lım.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık ve Baş­kan Kal­cı­oğ­lu güzel ça­lış­ma­nı­zı teb­rik eder ba­şa­rı­la­rı­nı­zın de­va­mı­nı di­li­yo­rum.
Afet için hangi ted­bir
Tem­muz ay­la­rı Rize ve böl­ge­miz için afet ayı oldu.
İsta­tis­tik­le­re ba­kın­ca Tem­muz ay­la­rın­da aşırı yağ­mur­lar so­nu­cu bir­çok yerde su taş­kı­nı olmuş ve bir­çok can kay­bı­mız ol­muş­tu.
14 Tem­muz­dan bu yana bir­çok Bakan böl­ge­ye ge­le­rek alı­na­cak ted­bir­ler­den bah­set­miş ve ça­lış­ma­la­ra des­tek olmuş.
Ba­kan­la­rın böl­ge­de bu­lun­ma­sı ekip­le­ri arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­rır buna ka­tı­lı­yo­rum.
Her bakan su taş­kın­la­rı­nın ol­du­ğu yer­ler­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Bi­ri­si yö­re­de top­ra­ğa daha çok kök sa­la­cak çay fi­de­si di­ki­min­den bile bah­set­ti.
Çiz­me­le­ri aya­ğı­na çeken afet böl­ge­sin­de fakat ara­la­rın­da ko­nu­nun uz­ma­nı bilim adamı var mı der­se­niz gör­me­dim ve bil­mi­yo­rum.
Bilim ada­mı­nın söy­le­me­si ge­re­ken söz­le­ri si­ya­set­çi­ler söy­ler­se orada çözüm bu­lun­maz.
Böl­ge­de değil Tür­ki­ye’de sa­yı­lı SU Uz­ma­nı olan KTÜ emek­li­si Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Hızır Önsoy hem­şe­ri­miz bu ko­nu­da oto­ri­ter ve uzman bir isim­dir.
Bu marka isim­den fay­da­la­nıl­ma­lı­dır.
Bilim ada­mı­nın işini si­ya­set­çi bil­mez.
Bakan veya Bü­rok­rat su taş­kı­nı­nı hiç bil­mez.
Gü­nü­bir­lik sarı veya beyaz çizme gi­ye­rek ça­mur­lan­ma­mak için vaka ye­rin­de boy gös­te­ren­ler çözüm ge­tir­mez.
Su taş­kı­nı ko­nu­sun­da Uz­man­lar­dan ara­zi­de çözüm ve ça­re­ler aran­ma­lı.

BAYRAM MI TATİL Mİ?

Hemen her­ke­sin di­lin­de bir söz do­la­şır; Nerde eski bay­ram­lar diye.
Gü­nü­müz­de bay­ram­la­rı­mız hele dini bay­ra­mı­mız olan Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ram­la­rı­mı­zın ta­ti­le dö­nüş­tü­ğü­nü gö­rü­yo­ruz.
Ra­ma­zan ve Kur­ban Bay­ram­la­rı­mız ta­ti­le dö­nüş­tü­rül­dü­ğü için bo­şu­na sitem edi­li­yor.
Mil­le­ti­mi­ze ne zaman bu­laş­tı bil­mi­yo­rum, Ra­ma­zan Bay­ra­mı­mı­zın adına önce şeker bay­ra­mı de­ni­le­rek dini tem­sil mak­sa­dın­dan uzak­laş­tı­rıl­dı. Bugün Kur­ban Bay­ra­mı için­de aynı dü­şün­ce­yi pay­la­şa­bi­li­riz.
Kur­ban Bay­ra­mı di­ni­mi­zin ge­re­ği ya­pı­lan ve be­de­nen insan eme­ği­nin ol­ma­sı ge­re­ken bir iba­det. Ma­ze­re­ti olan­la­rın ve­kâ­let yo­luy­la da Kur­ban kes­me­si nor­mal fakat de­ğin­mek is­te­di­ğim Kur­ban­sız Kur­ban Bay­ra­mı kut­la­nı­yor.
Kur­ban kes­mek kolay bir iş değil ama di­ni­miz em­re­di­yor bir türlü ye­ri­ne ge­tir­mek lazım.
Di­ni­mi­zin bay­ram­la­rı tu­rizm gir­di­le­ri art­sın diye çok fark­lı cep­he­le­re ta­şı­nı­yor.
İkiz­de­re Tü­ne­li açı­lı­şı hak­kın­da
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan yakın za­man­da bir kez daha Rize’ye ge­lecek.
Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da İkiz­de­re Tü­ne­li­nin de açı­lı­şı Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak.
Ya ben an­la­mı­yo­rum ya açık­la­ma çok yan­lış.
Ulaş­tır­ma Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, İkiz­de­re Tü­ne­li­nin 3 aydır STOP et­ti­ği­ni yani mü­te­ah­hi­din işi bı­rak­tı­ğı­nı bil­mi­yor mu?
İkiz­de­re Tü­ne­li An­ka­ra’dan ça­lı­şı­yor mu gö­zü­kü­yor? Keşke ça­lı­şı­yor ol­say­dı.
Açı­lı­şı ya­pı­la­cak olan Gü­ney­ce Tü­ne­li ol­ma­lı ve bu Tünel İkiz­de­re’den 10 km aşa­ğı­da ya­pıl­mış.
İkiz­de­re Tü­ne­li 3340 metre uzun­lu­ğun­da ve bu­gü­ne kadar yak­la­şık 2000 met­re­si de­lin­miş. Ça­lış­ma öde­nek­siz­lik­ten 3 aydır STOP etmiş.
Ça­lış­ma­yan Tünel in­şa­atı­nın açı­lı­şı­nı Cum­hur­baş­ka­nı­na yap­tır­mak dalga geç­me­nin is­pa­tı­dır.
Ta­ma­mı de­lin­me­di­ği­ne göre demek ki Tünel hiz­me­te açı­la­cak du­rum­da değil.
aç Ocağı tep­ki­le­ri 100.gü­nün­de
20 Ni­san­dan bu yana Gür­de­re köy­lü­le­ri açıl­mak is­te­nen taş oca­ğı­na tepki gös­te­ri­yor.
Tep­ki­le­ri­nin 100.gü­nün­de İlçede top­la­nıp açık­la­ma ya­pı­la­cak.
‘’İkiz­de­re’yi ta­şo­cak­la­rı­na tes­lim et­me­mek için ça­ba­la­mak­ta­yız’’ slo­ga­nıy­la 20 Ni­san­dan bu yana ara­zi­de nöbet tutan köy­lü­ler buruk bir bay­ram ge­çir­di.
Köy­lü­ler yap­tı­ğı çağ­rı­da ‘’ Va­di­mi­ze İkiz­de­re’mize sahip çık­mak se­si­mi­zi du­yu­ra­bil­mek adına 31 Tem­muz 2021 Cu­mar­te­si günü İkiz­de­re’de top­lan­ma ka­ra­rı aldık. Se­si­miz olun, se­si­mi­zi du­yu­run, ya­nı­mız­da olun is­ti­yo­ruz’’ çağ­rı­sın­da bu­lun­du.

PANDEMİ BAHANE, İLLA RANDEVU

Co­vid-19 da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar alı­nan ted­bir­ler ve son çare aşı­la­ma do­la­yı­sıy­la in­şal­lah sona doğru yak­la­şı­yo­ruz.
He­pi­miz has­ta­lı­ğın cid­di­ye­ti ve öne­mi­nin far­kın­da­yız. Umur­sa­ma­yan­lar da yok değil.
An­lat­mak is­te­di­ğim Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ği bazı dev­let da­ire­le­rin­de va­tan­da­şın işi­nin gö­rül­me­di­ği veya zor­luk­lar çı­ka­rıl­dı­ğı hak­kın­da.
İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki bir kamu ku­ru­lu­şun­da va­tan­da­şın ya­şa­dı­ğı şi­kâ­ye­ti be­lirt­mem lazım, çünkü be­nim­de şahit ol­du­ğum bir konu.
Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ği bazı ku­rum­lar­da sos­yal me­sa­fe vs. yo­ğun­luk ya­şan­ma­sın diye te­le­fon­la ran­de­vu sis­te­mi ta­li­ma­tı ve­ril­miş.
Uy­gu­la­ma bir­çok ku­rum­da devam edi­yor.
An­ka­ra’dan ve­ri­len ta­li­mat büyük şe­hir­ler ve ka­la­ba­lık yer­ler için çok ge­rek­li­dir. Ye­rin­de bir uy­gu­la­ma­dır ama nü­fu­su çok az olan, iş yo­ğun­lu­ğu en as­ga­ri dü­zey­de olan il­çe­ler­de uy­gu­lan­ma­sı ke­sin­lik­le söy­lü­yo­rum ge­rek­siz­dir.
Mer­kez Nü­fu­su 2 binin al­tın­da İkiz­de­re il­çe­sin­de va­tan­daş­tan neyin ran­de­vu­su­nu is­ti­yor­su­nuz.
İlin Va­li­si, İlçe­nin Kay­ma­ka­mı bu­ra­da ini­si­ya­tif al­ma­lı.
Te­le­fon­la ran­de­vu alı­na­cak­mış. Ran­de­vu alı­nıp ge­li­ne­cek­se ora­da­ki me­mur­lar ne iş yapar.
Va­tan­da­şın kısa sü­re­li bir işini gör­me­mek için Ran­de­vu­suz olmaz de­me­nin an­la­mı yok­tur. Pan­de­mi ba­ha­ne­siy­le o ku­rum­da otu­ran me­mur­lar maaş al­mı­yor mu? Veya al­dık­la­rı maaşı hak edi­yor­lar mı?
Ben­zer uy­gu­la­ma­la­rı Ban­ka­da da ya­pa­lım öy­ley­se ban­ka­da işi olan Ran­de­vu­mu al­ma­lı. Veya Pos­ta­ne­de ran­de­vu mu ol­ma­lı. Nüfus me­mur­luk­la­rın­da ran­de­vu is­te­ni­yor ama ini­si­ya­tif alan memur kim­se­yi geri çe­vir­mi­yor, hemen işini gö­rü­yor.
Ran­de­vu te­le­fo­nu nu­ma­ra­sı­nı çok­bil­miş eda­sıy­la işa­ret eden memur 86 ya­şın­da­ki va­tan­da­şa üs­te­lik has­ta­ne­ye gi­din­ce ran­de­vu al­mı­yor mu­su­nuz, ran­de­vu­suz iş yap­ma­yız, bu­ra­ya ge­lir­ken de Ran­de­vu ala­cak­sı­nız em­ri­ni ver­me­si­ni ya­dır­ga­dım doğ­ru­su.
86 ya­şın­da kaç in­sa­nın in­ter­ne­ti var, kaç in­sa­nın akıl­lı te­le­fo­nu var, veya ran­de­vu al­ma­yı be­ce­re­bi­lir. Bu ya­pı­lan va­tan­da­şı dev­let ka­pı­sın­dan nef­ret et­tir­mek­tir. Va­tan­da­şı dev­le­ti­ne küs­tür­mek­tir ve bu ba­yan­la­rın böyle bir hakkı yok­tur. Ran­de­vu­su ol­ma­ya­na yar­dım­cı ol­du­ğu­nuz­da amir­le­ri­niz size ceza mı ve­ri­yor.
Bir Ga­ze­te­ci ola­rak bende o ku­rum­dan o me­mur­lar gi­din­ce­ye kadar içeri gir­me­me ka­ra­rı aldım. Bayan me­mur­la­ra o kol­tuk­lar bol gel­miş an­la­şı­lan. Aynı makam da daha önce var olan er­kek­ler­den böy­le­si bir uy­gu­la­ma ve amir ta­li­ma­tı gör­me­miş duy­ma­mış­tık.
Dev­let da­ire­sin­de görev yapan gelen va­tan­da­şın işini gör­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­dir. Ka­nun­suz bir işlem ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Kim­se­den ka­nun­suz iş yap­ma­sı­nı is­te­me­ye hak­kı­mız­da yok­tur. O kapı kim­se­nin ba­ba­sı­nın ka­pı­sı veya kol­tu­ğu de­ğil­dir. 86 ya­şın­da­ki adama git ran­de­vu al gel demek in­san­lık değil kamu gö­re­vi hiç de­ğil­dir. Be­da­va ça­lış­mı­yor­su­nuz.
Sn. Valim sözüm size İkiz­de­re’deki bu ku­ru­ma erkek memur gön­de­ri­niz. Ba­yan­lar­la kimse mu­ha­tap olmak is­te­mi­yor.

JANDARMA 182 YAŞINDA

14 Ha­zi­ran 1839 ku­ru­luş ta­ri­hi ola­rak baz alı­nan Jan­dar­ma­mız asa­yiş ve gü­ven­li­ği­miz için ol­maz­sa ol­ma­ya­cak ku­ru­luş­la­rı­mız­dan bi­ri­si­dir.
Dün­den bu­gü­ne ge­li­şen Jan­dar­ma hak­kın­da kro­no­lo­jik bir sı­ra­la­ma yap­mak is­ti­yo­rum.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Jan­dar­ma­sı, em­ni­yet ve asa­yiş ile kamu dü­ze­ni­nin ko­run­ma­sı­nı sağ­la­yan, diğer ka­nun­la­rın ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­le­ri­nin ver­di­ği gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ren, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na bağlı si­lah­lı genel kol­luk kuv­ve­ti­dir.
Ku­ru­lu­şu M.Ö.209 yı­lı­na da­ya­nan Türk Or­du­su’nun za­fer­ler­le dolu ta­ri­hi içe­ri­sin­de, adı Jan­dar­ma ol­ma­sa da em­ni­yet ve asa­yi­şin sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik hiz­met­ler; yar­gan, su­ba­şı ve zap­ti­ye ola­rak ifade edi­len, ko­nu­sun­da uz­man­laş­mış as­ke­ri sta­tü­lü kol­luk men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü.
3 Kasım 1839 ta­ri­hin­de ilan edi­len Tan­zi­mat Fer­ma­nı ile hal­kın can ve mal em­ni­ye­ti­nin ko­run­ma­sı gö­re­vi, eya­let ve san­cak va­li­lik­le­ri em­ri­ne gön­de­ri­len su­bay­lar ta­ra­fın­dan ye­ri­ne ge­ti­ril­di.
Tan­zi­mat Fer­ma­nı­nın ilan edil­di­ği 1839 yılı ile Asa­kir-İ Zap­ti­ye Ni­zam­na­me­si (As­ke­ri Kol­luk Tü­zü­ğü)’nin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 14 Ha­zi­ran günü bir­leş­ti­ri­le­rek, 14 Ha­zi­ran 1839 ta­ri­hi, Jan­dar­ma’nın ku­ru­luş ta­ri­hi ola­rak kabul edil­di.
1908 yı­lın­da 2’nci Meş­ru­ti­yet’in ilan edil­me­sin­den sonra, özel­lik­le Ru­me­li’de büyük ba­şa­rı­lar gös­te­ren Jan­dar­ma, 1909 yı­lın­da ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek, Har­bi­ye Ne­za­re­ti’ne bağ­lan­mış ve “Umum Jan­dar­ma Ku­man­dan­lı­ğı” adını aldı.
Jan­dar­ma bir­lik­le­ri, 1914–1918 ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şı ile 1919–1922 ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki kur­tu­luş sa­va­şı­mız­da, hem iç gü­ven­lik gö­rev­le­ri­ni sür­dür­müş­ler, hem de bir­çok cep­he­de si­lah­lı kuv­vet­le­rin ay­rıl­maz bir par­ça­sı ola­rak yurt sa­vun­ma­sı­na iş­ti­rak et­miş­ler­dir.
29 Ekim 1923’te Cum­hu­ri­ye­tin ila­nın­dan sonra, dev­le­tin bir­çok ku­ru­lu­şun­da ol­du­ğu gibi, Jan­dar­ma teş­ki­la­tın­da da ye­ni­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­dı.
Bu kap­sam­da; Jan­dar­ma Bölge Mü­fet­tiş­lik­le­ri ve İl Jan­dar­ma Alay Ko­mu­tan­lık­la­rı ye­ni­den teş­ki­lat­lan­dı­rıl­mış ve Sey­yar Jan­dar­ma Bir­lik­le­ri güç­len­di­ril­di.
1937 yı­lın­da, dö­ne­min jan­dar­ma teş­ki­la­tı­nın yasal da­ya­na­ğı­nı oluş­tu­ran “Jan­dar­ma Teş­ki­lat ve Va­zi­fe Ni­zam­na­me­si” yü­rür­lü­ğe gir­miş ve bu ka­nun­la em­ni­yet ve asa­yiş gö­rev­le­ri­ne ilave ola­rak, ce­za­ev­le­ri­nin ko­run­ma­sı gö­re­vi de Jan­dar­ma­ya ve­ril­di.
1939 yı­lın­da jan­dar­ma teş­ki­la­tı; Sabit Jan­dar­ma Bir­lik­le­ri, Sey­yar Jan­dar­ma Bir­lik­le­ri, Jan­dar­ma Eği­tim Bir­lik­le­ri ve Okul­lar olmak üzere dört grup ha­lin­de ye­ni­den dü­zen­len­di.
1956 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe giren bir ka­nun­la, Güm­rük Umum Ku­man­dan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len sınır, kıyı ve ka­ra­su­la­rı­mı­zın, em­ni­yet ve ko­run­ma­sı ile güm­rük böl­ge­le­rin­de ka­çak­çı­lı­ğı men, takip ve tah­kik görev ve so­rum­lu­lu­ğu, Jan­dar­ma Genel Ko­mu­tan­lı­ğı’na ve­ril­miş­tir.
Bu görev 21 Mart 2013 ta­ri­hin­den iti­ba­ren Kara Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı’na dev­re­dil­di.
1982 yı­lı­na kadar Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len kıyı ve ka­ra­su­la­rı­mı­zın ko­run­ma­sı gö­re­vi aynı yıl ku­ru­lan Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı’na dev­re­dil­di.
1983 Yı­lın­da gü­nü­müz Jan­dar­ma­sı­nın temel mev­zu­atı­nı teş­kil eden 2803 sa­yı­lı Jan­dar­ma Teş­ki­lat, Görev ve Yet­ki­le­ri Ka­nu­nu yü­rür­lü­ğe girdi.
2016 Yı­lın­da 668 sa­yı­lı kanun hük­mün­de ka­rar­na­me ile 2803 sa­yı­lı Jan­dar­ma Teş­ki­lat, Görev ve Yet­ki­le­ri Ka­nu­nu 4’üncü mad­de­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile Jan­dar­ma Genel Ko­mu­tan­lı­ğı İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lan­dı.
Ku­ru­lu­şun­dan bu yana daima top­lu­mun huzur ve gü­ven­li­ği için gay­ret gös­te­ren Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Jan­dar­ma­sı, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü, insan hak ve öz­gür­lük­le­ri çer­çe­ve­sin­de bi­re­yin ve ku­rum­la­rın hak­la­rı­nın gö­ze­til­di­ği, top­lum des­tek­li asa­yiş hiz­me­ti­ni, ken­di­ne temel amaç edin­miş­tir.
Gö­rev­le­ri­ni ka­nun­lar çer­çe­ve­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ren Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Jan­dar­ma­sı, insan mer­kez­li çağ­daş yö­ne­tim ve görev an­la­yı­şı ile ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da say­gın, gü­ve­ni­lir, ka­li­te­li hiz­met sunan örnek bir kol­luk kuv­ve­ti olmak için ça­lış­ma­la­rı­nı ge­le­cek­te de sür­dü­re­cek­tir. Gü­cü­nü Aziz Mil­le­ti­mi­zin inanç ve des­te­ğin­den alan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Jan­dar­ma­sı, yüz yıl­lar­dır Türk Mil­le­ti’nin hiz­me­tin­de ol­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şa­mak­ta­dır.
İstan­bul Bal­mum­cu­da­ki 10.​Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­tan­lı­ğın­da 12 Eylül dö­ne­min­de as­ker­lik gö­re­vi­mi yap­tım. Bu ve­si­le ile ken­di­mi Jan­dar­ma­nın ne­fe­ri sa­ya­rım.
İnsa­nı­mı­zın güven ve hu­zu­ru için ça­lı­şan Jan­dar­ma­mız anice yıl­lar di­li­yo­rum.

ONKOLOJİ DOKTORU

Rize Eği­tim Araş­tır­ma­nın bi­ti­şi­ğin­de­ki On­ko­lo­ji Has­ta­ne­sin­de On­ko­lo­ji dok­to­ru ek­sik­li­ği sık sık his­se­di­li­yor.
Şunu önce ya­za­yım, hasta sa­hip­le­ri ve Rize ka­mu­oyu ola­rak Ri­ze­li görev yapan He­kim­ler­den şi­kâ­yet et­mi­yor. Şi­kâ­yet­çi ol­duk­la­rı te­da­vi uy­gu­la­yan dok­tor­la­rın 1-2 yıl için­de mec­bu­ri hiz­met­le­ri­ni ta­mam­la­yın­ca Rize’den git­me­le­rin­den hasta sa­hip­le­ri ra­hat­sız.
Trab­zon Fa­ra­bi’ye çok sık giden bir hasta ya­kı­nı’ne olur bizi yol­la­ra mah­küm et­me­yin Ri­ze­de­ki bu mer­ke­ze dok­tor ata­yın­ki ra­hat­ça tva­vi­miz ya­pa­lım de­di­ler.
On­ko­lo­ji üze­ri­ne böl­ge­de­ki en önem­li sağ­lık mer­ke­zi olan RTEÜ Araş­tır­ma Has­ta­ne­si ya­nın­da­ki On­ko­lo­ji Has­ta­ne­si­ne niye dok­tor da­yan­mı­yor.
Hasta ve hasta sa­hip­le­ri her an hiz­met yapan tek dok­to­run­da gi­de­ce­ği en­di­şe­si­ni ta­şı­yor.
Rize ve doğu ya­ka­sın­da­ki böl­ge­nin in­sa­nı yıl­lar­ca has­ta­lık­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si nok­ta­sın­da çok dok­tor ek­sik­li­ği çek­miş­ti. Bu­ra­da ya­şa­yan bi­ri­si ola­rak ya­şa­nan­la­rı ya­kın­dan bi­li­yo­rum.
Rize’mizde bil­has­sa 986 Çer­no­bil ola­yı­nın üze­rin­den 10 yıl geç­tik­ten sonra yani 1996 yılı iti­ba­riy­le Kan­ser hasta sa­yı­mız­da ar­tış­lar ol­du­ğu göz­len­di. Bu artış Çer­no­bil pat­la­ma­sın­dan sonra ol­du­ğu söy­le­ni­yor ama daha ön­ce­de var olup dik­kat edil­de­me­di­ği de söy­le­ni­yor.
Ge­rek­çe Çer­no­bil değil ama böl­ge­miz­de, Rize’mizde hayli fazla has­ta­mız ol­du­ğu bir ger­çek.
On­ko­lo­ji bu has­ta­lı­ğın ana dalı.
Yet­ki­li­le­rin söy­le­di­ği­ne göre On­ko­lo­ji da­lın­da dok­tor çok zor ye­ti­şi­yor ve ül­ke­miz­de de sa­yı­sı azmış. On­ko­lo­ji he­kim­le­ri ye­ter­li sa­yı­da ol­ma­yın­ca ek­sik­li­ği çok his­se­di­li­yor. An­ka­ra, İstan­bul gibi met­ro­pol ve pa­ra­sı bol şe­hir­ler olun­ca Hekim Rize’yi ter­cih et­mi­yor diyor.
On­ko­lo­ji dok­to­ru kolay ye­tiş­mi­yor, çok pa­ha­lı bir dal gibi ba­ha­ne­ler ge­rek­çe ol­ma­ma­lı. Or­ta­da te­da­vi­ye muh­taç bir can var.
Dev­le­tin hemen her ilde Üni­ver­si­te­si var. Bu Üni­ver­si­te­le­rin bir­ço­ğun­da Tıp Fa­kül­te­si mev­cut. On­ko­lo­ji ko­nu­sun­da uzman ye­tiş­ti­ri­lecek önem­li bir kadro için ay­rı­ca­lık­lı im­kân­lar ta­nı­na­rak sağ­lık hiz­me­ti ve­recek On­ko­lo­ji Hekim sa­yı­sı art­tı­rı­la­bi­lir.
Tıp Fa­kül­te­le­rin­de On­ko­lo­ji­yi ter­cih edecek öğ­ren­ci­le­re çok ay­rı­ca­lık­lı im­kân­lar ta­nın­ma­lı. Bil­has­sa Burs ko­nu­sun­da çok cazip öde­me­ler ya­pı­la­rak On­ko­lo­ji bö­lü­mü ter­cih edil­me­li.
Görev yapan ho­ca­lar maaş ve sos­yal im­kân­lar ba­kı­mın­dan teş­vik edil­me­li. Ge­rek­ti­ğin­de On­ko­lo­ji oku­ya­cak öğ­ren­ci­le­re yemek, ba­rın­ma, ula­şım vs. hiz­met­ler gibi im­kân­lar öğ­re­ni­mi bo­yun­ca üc­ret­siz ve­ril­me­li.
Eği­tim ve öğ­re­tim­de ka­li­te olun­ca On­ko­lo­ji Dok­to­ru bu­gün­kü gibi ara­ma­ya­ca­ğız. On­ko­log eği­ti­mi alan he­kim­ler nokta tayin ya­pı­la­rak ih­ti­yaç his­se­di­len Has­ta­ne­le­re yön­len­di­ri­le­bi­lir ve bu sa­ye­de bir­kaç yıl için­de On­ko­log faz­la­sı dahi ola­bi­lir.
Dev­le­tin önem­li bir sos­yal hiz­me­ti­de dok­tor ek­sik­le­ri­ni gi­der­mek­tir.
Uma­rım Rize’de On­ko­log has­ta­la­rın mo­ra­le çok ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu za­man­da dok­tor­la­rı git­mez.

LOJİSTİĞ’E TRABZON’UN BAKIŞI

Son gün­ler­de gün­dem­den düş­me­yen İyi­de­re Lo­jis­tik için Sür­me­ne­li gı­ya­ben ta­nı­dı­ğım Kenan Kuru bir yazı yaz­mış.
Yazı yaz­mak in­sa­nı bil­gi­len­dir­mek ve ay­dın­lat­mak için ol­ma­lı.
Kenan Kuru ya­zı­sın­da aynen şunu yaz­mış’ ’Trab­zon ili, Sür­me­ne İlçe­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan lo­jis­tik liman için, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Li­ma­nın İyi­de­re’ ye alın­dı­ğı­nı müjde diye açık­la­mış­tı.
Trab­zon TÜR­KAV, Lo­jis­tik Mer­ke­zin sağ­la­ya­ca­ğı ka­za­nım­la­rı­nı ta­rih­sel ba­kış­la ifade ede­rek Trab­zon – Sür­me­ne’ den kay­dı­rıl­ma­sı­nın doğru ol­ma­ya­ca­ğı­nı 2020 ta­ri­hin­de ka­mu­oyu­na açık­la­mış­tı.
2020 ta­ri­hin­de iha­le­si ya­pı­lan pro­je­nin çok önem­li proje ol­du­ğu­nu TÜR­KAV ifade etmiş ol­ma­sı­na rağ­men Trab­zon sa­de­ce sey­ret­miş­tir’’
Bu­ra­da açık­lan­mak is­te­nen kom­şu­muz ölsün biz ya­şa­ya­lım dü­şün­ce­si­dir.
Ri­ze­li hiç­bir zaman Trab­zon’da ol­ma­sın bizde olsun de­me­di. Trab­zon’da ya­pı­lan size de ya­pıl­sın dü­şün­ce­sin­de olur.
Halkı ay­dın­lat­mak bil­gi­len­dir­mek ama­cın­da olan yazar bu kadar fa­na­tik şo­ve­nist ol­ma­ma­lı.
TÜR­KAV Trab­zon İl Baş­ka­nı Kenan Kuru, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı nın söy­le­di­ği ‘’çok ça­lış­tık ve ba­şar­dık” sö­zü­ne ta­kıl­mış.
Lo­jis­tik mer­kez ve li­ma­nın özel­lik­le Sür­me­ne’de ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ti­tiz­lik­le yazan Kuru Sür­me­ne’nin ta­rih­sel özel­li­ğin­den bah­set­miş.
Kenan Bey kar­de­şi­miz ’Sür­me­ne is­ke­le­si, kara yolu ile 16 ker­van ko­na­ğı me­sa­fe ile Kars’a bağ­lan­mak­tay­dı ’der­ken asır­la­dır ko­nu­şu­lan ve ni­ha­yet ya­pı­lan şu an dün­ya­nın 3.​uzun tü­ne­li olan Ovit Tü­ne­li­nin öne­mi­ni bil­mi­yor ga­li­ba.
Batum – Sür­me­ne is­ke­le­si­ne 120 mil uzak­tay­mış bunu eli­niz­den alan yok ki de­ğer­li ar­ka­da­şım.
Sür­me­ne’nin deniz ko­nu­sun­da­ki öne­mi­ni ve ta­ri­hi­ni bi­li­riz ama İyi­de­re’nin önü Ovit Tü­ne­liy­le açı­lı­yor.
Sür­me­ne’de yal­nız deniz var, ne Doğu Ana­do­lu’ya açı­lan ka­pı­sı ne de de­mir­yo­lu bu­lu­nu­yor.
Kenan Kuru gibi Trab­zon’dan yazan bazı dost­la­rın Rize’de ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­rı çe­ke­me­mez­lik­le­ri­ne Rize’ye ol­ma­sın diye is­te­me­mez­lük­le­ri­ne Allah ıslah etsin di­yo­rum.
Rize – İyi­de­re’ de ya­pı­la­cak pro­je­nin iş­let­me­ye açıl­ma­sı ha­lin­de ka­za­nım­la­rı­na dik­kat çeken Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı­na so­ru­yo­ruz diyen yazar ‘’Rize’ye kay­dı­rı­lan Lo­jis­tik üssün ka­za­nım­la­rı ko­nu­sun­da sa­yı­sız fay­da­la­rı­nın ola­ca­ğı mu­hak­kak­tır.
Öyle ol­mak­ta­dır ki büyük mü­ca­de­le­ler ve­ri­le­rek Trab­zon’dan Rize’ye kay­dı­rıl­dı­ğı­nı İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı ifade ede­rek ama­cı­nın dı­şı­na ta­şı­mış­tır. Sür­me­ne’nin elin­den alı­nan liman üs­sü­nün, büyük bir is­tih­dam ve ha­re­ket­li­lik ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı gö­re­me­miş ola­cak­lar ki bek­len­miş­tir? Proje ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ha­lin­de İstih­dam gibi, Yak­la­şık 500 mil­yon do­lar­lık üre­tim et­ki­si gibi… 1.000 ki­şi­ye doğ­ru­dan 8.000 ki­şi­ye do­lay­lı is­tih­dam edi­le­rek bölge eko­no­mi­sin­de önem­li yer ala­ca­ğı ifade edil­miş­tir. Ancak, Trab­zon’ a, Sür­me­ne’ ye is­tih­dam için bu sa­yı­nın ka­çı­nın ve­ri­le­ce­ği ve Lo­jis­tik üssün Trab­zon için eko­no­mik gir­di­le­ri de­ğer­len­di­ril­miş midir? Trab­zon’daki ku­rum­la­ra Rize’den kaç kon­ten­jan ay­rıl­mış ki Rize’deki pro­je­yi şim­di­den pa­zar­lık ko­nu­su yap­tı­nız Bay Kuru.

« Older Entries