Category Archives: İsmet KÖSOĞLU

LOJİSTİĞ’E TRABZON’UN BAKIŞI

Son gün­ler­de gün­dem­den düş­me­yen İyi­de­re Lo­jis­tik için Sür­me­ne­li gı­ya­ben ta­nı­dı­ğım Kenan Kuru bir yazı yaz­mış.
Yazı yaz­mak in­sa­nı bil­gi­len­dir­mek ve ay­dın­lat­mak için ol­ma­lı.
Kenan Kuru ya­zı­sın­da aynen şunu yaz­mış’ ’Trab­zon ili, Sür­me­ne İlçe­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan lo­jis­tik liman için, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Li­ma­nın İyi­de­re’ ye alın­dı­ğı­nı müjde diye açık­la­mış­tı.
Trab­zon TÜR­KAV, Lo­jis­tik Mer­ke­zin sağ­la­ya­ca­ğı ka­za­nım­la­rı­nı ta­rih­sel ba­kış­la ifade ede­rek Trab­zon – Sür­me­ne’ den kay­dı­rıl­ma­sı­nın doğru ol­ma­ya­ca­ğı­nı 2020 ta­ri­hin­de ka­mu­oyu­na açık­la­mış­tı.
2020 ta­ri­hin­de iha­le­si ya­pı­lan pro­je­nin çok önem­li proje ol­du­ğu­nu TÜR­KAV ifade etmiş ol­ma­sı­na rağ­men Trab­zon sa­de­ce sey­ret­miş­tir’’
Bu­ra­da açık­lan­mak is­te­nen kom­şu­muz ölsün biz ya­şa­ya­lım dü­şün­ce­si­dir.
Ri­ze­li hiç­bir zaman Trab­zon’da ol­ma­sın bizde olsun de­me­di. Trab­zon’da ya­pı­lan size de ya­pıl­sın dü­şün­ce­sin­de olur.
Halkı ay­dın­lat­mak bil­gi­len­dir­mek ama­cın­da olan yazar bu kadar fa­na­tik şo­ve­nist ol­ma­ma­lı.
TÜR­KAV Trab­zon İl Baş­ka­nı Kenan Kuru, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı nın söy­le­di­ği ‘’çok ça­lış­tık ve ba­şar­dık” sö­zü­ne ta­kıl­mış.
Lo­jis­tik mer­kez ve li­ma­nın özel­lik­le Sür­me­ne’de ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ti­tiz­lik­le yazan Kuru Sür­me­ne’nin ta­rih­sel özel­li­ğin­den bah­set­miş.
Kenan Bey kar­de­şi­miz ’Sür­me­ne is­ke­le­si, kara yolu ile 16 ker­van ko­na­ğı me­sa­fe ile Kars’a bağ­lan­mak­tay­dı ’der­ken asır­la­dır ko­nu­şu­lan ve ni­ha­yet ya­pı­lan şu an dün­ya­nın 3.​uzun tü­ne­li olan Ovit Tü­ne­li­nin öne­mi­ni bil­mi­yor ga­li­ba.
Batum – Sür­me­ne is­ke­le­si­ne 120 mil uzak­tay­mış bunu eli­niz­den alan yok ki de­ğer­li ar­ka­da­şım.
Sür­me­ne’nin deniz ko­nu­sun­da­ki öne­mi­ni ve ta­ri­hi­ni bi­li­riz ama İyi­de­re’nin önü Ovit Tü­ne­liy­le açı­lı­yor.
Sür­me­ne’de yal­nız deniz var, ne Doğu Ana­do­lu’ya açı­lan ka­pı­sı ne de de­mir­yo­lu bu­lu­nu­yor.
Kenan Kuru gibi Trab­zon’dan yazan bazı dost­la­rın Rize’de ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­rı çe­ke­me­mez­lik­le­ri­ne Rize’ye ol­ma­sın diye is­te­me­mez­lük­le­ri­ne Allah ıslah etsin di­yo­rum.
Rize – İyi­de­re’ de ya­pı­la­cak pro­je­nin iş­let­me­ye açıl­ma­sı ha­lin­de ka­za­nım­la­rı­na dik­kat çeken Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı­na so­ru­yo­ruz diyen yazar ‘’Rize’ye kay­dı­rı­lan Lo­jis­tik üssün ka­za­nım­la­rı ko­nu­sun­da sa­yı­sız fay­da­la­rı­nın ola­ca­ğı mu­hak­kak­tır.
Öyle ol­mak­ta­dır ki büyük mü­ca­de­le­ler ve­ri­le­rek Trab­zon’dan Rize’ye kay­dı­rıl­dı­ğı­nı İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı ifade ede­rek ama­cı­nın dı­şı­na ta­şı­mış­tır. Sür­me­ne’nin elin­den alı­nan liman üs­sü­nün, büyük bir is­tih­dam ve ha­re­ket­li­lik ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı gö­re­me­miş ola­cak­lar ki bek­len­miş­tir? Proje ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ha­lin­de İstih­dam gibi, Yak­la­şık 500 mil­yon do­lar­lık üre­tim et­ki­si gibi… 1.000 ki­şi­ye doğ­ru­dan 8.000 ki­şi­ye do­lay­lı is­tih­dam edi­le­rek bölge eko­no­mi­sin­de önem­li yer ala­ca­ğı ifade edil­miş­tir. Ancak, Trab­zon’ a, Sür­me­ne’ ye is­tih­dam için bu sa­yı­nın ka­çı­nın ve­ri­le­ce­ği ve Lo­jis­tik üssün Trab­zon için eko­no­mik gir­di­le­ri de­ğer­len­di­ril­miş midir? Trab­zon’daki ku­rum­la­ra Rize’den kaç kon­ten­jan ay­rıl­mış ki Rize’deki pro­je­yi şim­di­den pa­zar­lık ko­nu­su yap­tı­nız Bay Kuru.

İKİZDEREDEN GEZİ ÇIKMAZ-3

İşken­ce dere Va­di­sin­de ya­pıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren köy in­sa­nı­na bir­çok ke­sim­den des­tek olu­yor. Ya­pı­lan işin ne kadar doğru yan­lış ol­du­ğu­na gir­mek is­te­mi­yo­rum.
Bu­ra­da ya­kın­dan göz­lem­le­di­ğim şu ki, des­tek gös­te­ri­yo­ruz adı al­tın­da gü­ven­lik güç­le­ri­nin söy­le­di­ği aşırı uç­la­rın pro­va­ka­tif ça­lış­ma­sı var.
45 gün­dür ara­lık­sız devam eden hal­kın haklı is­ya­nı­na ka­tıl­ma­mak müm­kün değil. Zira o güzel va­di­yi Taş Ocağı ya­pıl­sın diye karar ve­ren­ler­den çok daha iyi bi­li­yo­rum. Orada Taş Ocağı ol­ma­ma­lı. Liman dol­gu­su için al­ter­na­tif mal­ze­me kul­la­nı­la­bi­lir beton tab­li­ye­ler gibi.
Tepki ey­le­min­de yöre in­sa­nı­nın ta­ma­men haklı ol­du­ğu­nu ra­hat­lık­la söy­le­rim.
Bu saf­ha­ya gel­me­de, va­tan­da­şı iş yapan firma ile karşı kar­şı­ya ge­tir­me­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın il­gi­li ka­de­me­le­ri sı­nıf­ta kal­mış­tır. Yöre in­sa­nı­nı adam ye­ri­ne koy­ma­dan, sorgu sual ve bilgi ver­me­den köy hal­kı­nın ara­zi­si­ne iş ma­ki­ne­siy­le gi­ri­şil­me­si­nin kabul edi­lir yönü yok­tur.
Of’ta bu Ba­ka­nın kö­yü­ne aynı iş ma­ki­ne­si sorgu sual et­me­den girse ne ya­pı­lır­dı, Ba­ka­nın ağ­zın­dan öğ­ren­mek is­ter­dim. Cevap ve­re­ce­ği­ni san­mam zira halka bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­nı halk­tan ka­çı­rır­ca­sı­na Ga­ze­te­ci­ye yasak, liste dışı köy­lü­le­rin iz­le­me­si­ne yasak koyan zih­ni­yet­ten olum­lu cevap bek­le­mi­yo­rum. İşken­ci­de­re Va­di­sin­de Taş Oca­ğı­na ulaş­mak­la için yol ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor ve 45 gün­dür yöre in­sa­nı­nın tepki gös­ter­me­si­ne ve eylem yap­ma­sı­na rağ­men devam edi­yor.
Bu­ra­da köy hal­kı­na hak­sız­lık ya­pıl­dı­ğı doğ­ru­dur.
Hak­sız­lık­lar­la karşı kar­şı­ya kalan köy halkı kim­den des­tek gö­rü­yor­sa ha­liy­le on­la­rın ya­nın­da olu­yor. Des­tek verme ko­nu­sun­da do­ğa­ya du­yar­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen mar­ji­nal gu­rup­lar yok değil. Böyle gu­rup­lar sa­ye­sin­de Va­li­lik ta­ra­fın­dan iki kez 15 er gün­lük ola­ğa­nüs­tü hal ilan edil­me­si­nin bir se­be­bi olsa gerek. Köy in­sa­nı­nın 45 gün­dür gös­ter­di­ği tep­ki­ler ne zaman sona erer bi­lin­mez ama bu in­san­la­ra des­tek ve­ri­yo­ruz diye yur­dun Gü­ney­do­ğu­da­ki en ucun­dan Hak­kâ­ri’den Kal­kan­de­re Ce­za­evin­de yatan yan­daş­la­rı­nı zi­ya­ret et­tik­ten sonra İkiz­de­re’ye ge­len­le­rin ve İşken­ce­de­re Va­di­sin­de o malum işa­ret­le­ri ya­pan­la­rın des­te­ği­ne de inan­mak biraz zor dost­la­rım.
Rize in­sa­nı­nın o des­te­ğe ih­ti­ya­cı yok.
Hak­kâ­ri’den gelen bö­lü­cü ka­til­le­ri­ni sa­vu­nan­la­ra ka­tıl­mak müm­kün de­ğil­dir. Bö­lü­cü ka­til­le­ri sa­vu­nan­la­rın İkiz­de­re’de ne işi var.
Ad­la­rı­nı kolay kolay anmak ve yaz­mak is­te­me­di­ğim bö­lü­cü eş­kı­ya­nın, vatan ev­la­dı asker ve po­lis­le­rin, öğ­ret­men ve hem­şi­re­le­rin ka­til­le­ri­ni sa­vu­nan Hak­kâ­ri­li Avu­kat­la­rın sa­vun­ma­sı­na İkiz­de­re’nin, İşken­ci de­re­nin ih­ti­ya­cı yok­tur. Asker, Polis, Öğ­ret­men ka­til­le­ri­ni sa­vu­nan­la­rın İkiz­de­re’yi sa­vun­ma­sı­nı ben kal­dı­ra­mı­yo­rum.

GEÇMİŞİ YAŞARKEN

Anı­la­rı yaz­mak ve pay­laş­mak ge­le­ce­ğe dönük önem­li bir ça­lış­ma ol­ma­lı. Ya­zı­lı belge ta­rih­sel do­kü­man­lar­dır.
Bugün ya­şa­dık­la­rı­mız­dan, il­çe­miz­den bazı ko­nu­la­rı ak­tar­mak is­te­dim.
Dün­ya­da de­ğiş­me­yen tek şey de­ği­şim­dir’ diye bir söz var. Fi­zi­ki ola­rak her sa­ha­da her şeyin za­man­la de­ği­şe­bi­le­ce­ği­ni gö­rü­yo­ruz.
Bu an­lam­da ge­lecek nes­lin ma­zi­de neler ya­şan­dı­ğı­nı bil­me­le­ri açı­sın­dan ha­tı­ra­la­rı ya­zı­ya dö­ken­ler­de­nim. Eli kalem tutan her­ke­sin bi­ri­kim­le­ri­ni ka­mu­oyu­na sun­ma­sın­dan ta­raf­ta­rım.
Bi­lin­sin diye ya­zı­yo­rum. Önü­müz­de­ki en önem­li ger­çek Ovit yolu ko­nu­sun­da 1880 yı­lın­da­ki Nafia Ba­kan­lı­ğı­nın ya­zı­sı­nı yıl­lar önce ba­sın­da yaz­mış­tım. O ha­ber­ler son­ra­sı Dev­le­tin en tepe nok­ta­sın­da görev ya­pan­lar hep bu ta­ri­hi baz ala­rak açık­la­ma­lar­da bu­lun­muş­tu. Oysa geçit ver­me­yen Ovit da­ğı­nın asır­lar­dır orada bu­lun­du­ğu­nu her­kes bi­li­yor.
Fazla ge­ri­ye gi­de­me­ye­ce­ğim ama il­çe­ye ilk kam­yon 1951 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da gel­miş. Bunu o za­man­ki Rize Yerel Ga­ze­te­le­rin­den öğ­re­ni­yo­ruz.
İlçede ka­lo­ri­fer­li bina yoktu. Bu­gü­ne ba­kın­ca resmi ku­rum­lar, loj­man­lar ve yeni özel bi­na­lar, mer­kez­de­ki İmam Hatip ve Lise bi­na­la­rı­mız ka­lo­ri­fe­re ka­vuş­muş. Kay­ma­ka­mın makam oda­sın­da soba ya­kıl­dı­ğı dönem çok uzak­ta de­ğil­dir. Kay­ma­kam­lık bi­na­sın­da­ki hemen her odada (kömür ol­ma­dı­ğı için)odun so­ba­sı­nın yan­dı­ğı­nın şa­hit­le­rin­de­nim.
İlk ve Or­ta­okul­da sı­nıf­lar­da odun so­ba­sı ya­nar­dı. Okul­lar­da­ki müs­tah­dem­le­rin soğuk ha­va­lar­da soba yakma ba­kı­mın­dan iş­le­ri epey zordu. Or­ta­oku­lun küçük dere ta­ra­fın­da­ki köp­rü­nün hemen ya­nın­da bu­lu­nan odun­lu­ğu dönem öğ­ren­ci­le­ri­nin ta­ma­mı ha­tır­lar.
İlçede te­le­fon­la­rın man­ye­to­lu ol­du­ğu dö­ne­mi ha­tır­la­yan var­dır. Te­le­fon yal­nız kamu ku­rum­la­rın­da ve es­na­fın ba­zı­sın­da bu­lu­nur­du. Köy ve ma­hal­le­ler­de alt­ya­pı ol­ma­dı­ğı için man­ye­to­lu­da olsa te­le­fon yoktu. Mev­cut PTT bi­na­sı­nın 1985 ler de ya­pıl­ma­sıy­la te­le­fon sant­ral sa­yı­sı bir nebze art­tı­rı­la­rak ev­ler­de de 4 ra­kam­lı te­le­fo­na sahip olu­nu­yor­du.
Ben, Ye­şil­yurt ma­hal­le­de­sin de ki evde iyi ha­tır­lı­yo­rum Rah­met­li babam 1976 da te­le­fon al­dı­ğın­da nu­ma­ra­sı 3 ra­kam­lı 136 idi. Te­le­fon kolla çev­ri­lin­ce direk PTT sant­ra­lın­da­ki me­mur­la kar­şı­na çı­kar­dı. Me­mur­dan ko­nuş­mak is­te­ni­len nu­ma­ra­yı bağ­la­ma­sı­nı is­ter­dik.
Şe­hir­le­ra­ra­sı nor­mal, acele ve yıl­dı­rım diye ter­cih­li ve üc­re­ti fark­lı ta­ri­fe­ler vardı. Bugün halen o te­le­fo­nu kul­la­nı­rım. Te­le­fon sant­ral ka­pa­si­te­si ar­tın­ca nu­ma­ra sa­yı­sı da ar­ta­rak baş ta­ra­fı­na yeni nu­ma­ra­lar ilave edil­me­siy­le yedi ra­ka­ma çıktı.
İkiz­de­re’de iki cad­de­miz vardı. Mev­cut bi­na­lar en fazla 2-3 kat­lıy­dı. Kay­ma­kam­lık bod­rum­la bir­lik­te 3 kat, Or­ta­okul 2 kat, Jan­dar­ma bod­ru­muy­la 3 kat, bugün ol­ma­yan As­ker­lik Şu­be­si 2 kat­lıy­dı. Orman İşlet­me­si­nin bi­na­sı 2 katlı üzeri loj­man­dı.
Öğ­ret­me­ne­vi olan Be­le­di­ye bi­na­sı­nın üstü ön­ce­le­ri Si­ne­ma ola­rak kul­la­nı­lı­yor­du ve bina 3 kat­lıy­dı. Si­ne­ma­nın is­mi­ni ha­tır­la­ya­ma­dım ama iş­let­me­ci­si­ni unut­ma­dım. Halen si­ne­ma­cı Ahmet diye anı­lır. (Ahmet De­mir­han) Yıl­lar­ca il­çe­nin tek et­kin­li­ğiy­di. Gün­düz ve akşam ma­ti­ne­le­ri olur tek film oynar ama kaç gün devam eder­di ha­tır­la­mı­yo­rum. Film baş­la­ma­dan önce si­ne­ma dı­şı­na ve­ri­len Yıl­dı­ray Çınar tür­kü­le­ri­nin sesi evden du­yu­lur­du.
O zaman yok­luk­lar vardı ama İkiz­de­re il­çe­sin­de 2 fo­toğ­raf­çı vardı. Foto Dur­sun Ali Ergin(Foto Dur­su­na­li) ve şak­şak­çı Şev­ket Aksu (Şev­ket amca) Şev­ket amca acele ve­si­ka­lık is­te­yen­le­re dük­kâ­nı­nın ka­pı­sın­da ku­ru­lu ayak­lı büyük ma­ki­ne­sin­de elini ma­ki­ne­nin içine so­ka­rak çe­ker­di. O zaman fazla de­ta­yı­nı bil­mi­yor­dum. Foto Dur­su­na­li ise ve­si­ka­lık ve boy re­sim­le­ri çe­ker­di.
Öğ­ren­ci­le­rin ve­si­ka­lık fo­toğ­raf­la­rı­nı ço­ğun­luk­la Dur­su­na­li Foto çe­ker­di.
Dük­kâ­nı bu­gün­kü Dur­sun Ali Be­ki­roğ­lu’nun iş­let­ti­ği büfe ola­rak ha­tır­lı­yo­rum.
İlçede pan­to­lon, takım el­bi­se diken ter­zi­ler­de vardı.
Ilıca kö­yün­den Terzi Ahmet 80 ön­ce­si­nin en po­pü­ler ter­zi­siy­di.
Hiç unut­mu­yo­rum 1972 veya 73 de 500 li­ra­ya bir takım el­bi­se bana dik­miş­ti.
İki tane ayak­ka­bı­cı dük­kâ­nı vardı.
Ki­şi­de Ka­ra­göz ak­ra­ba­sı, Kara las­tik ve ayak­ka­bı sa­tar­lar, bo­zu­lan de­for­me olan ayak­ka­bı­la­rı da tamir eder­ler­di.
Ali Ka­ra­göz ve Sey­ful­lah Ka­ra­göz.
Bugün oğlu Dur­sun ali Ka­ra­göz ba­ba­sı­nın mes­le­ği­ni ta­mi­rat ya­pa­rak sür­dü­rü­yor.

İKİZDEREDEN GEZİ ÇIKMAZ-2

Son za­man­da çok gün­dem olan İkiz­de­re için de­ği­şik se­nar­yo­lar çi­zi­li­yor.
Şunu ön­ce­lik­le tek­rar söy­le­ye­yim İkiz­de­re’den Gezi Çık­maz.
Bu cen­net va­di­den gezi bek­le­yen­ler bo­şu­na bek­le­me­sin.
İkiz­de­re’yi uzak­tan iz­le­yen­ler her gün bir­kaç se­nar­yo üre­ti­yor. Bu­ra­da yöre hal­kı­nın haklı veya hak­sız yap­tı­ğı Ta­şo­ca­ğı İste­mi­yo­ruz ey­le­mi çok fark­lı alan­la­ra çe­kil­mek is­te­ni­yor.
Tek­rar söy­lü­yo­rum İkiz­de­re’den Gezi çık­maz bey­ler, bo­şu­na he­ves­len­me­yin.
Ku­lak­tan duyma veya uç ha­ber­le­ri kaale ala­rak var­sa­yım­lar­da bu­lun­ma­yın.
Ko­run­ma al­tın­da­ki va­di­de Taş Ocağı is­ten­mi­yor.
Ge­rek­çe çevre kir­li­li­ği ve do­ğa­nın geri dö­nü­le­mez tah­ri­ba­tı.
Tür­ki­ye’de açı­lan taş ve maden ocak­la­rı­nın ge­ri­de bı­rak­tı­ğı en­ka­zı gör­me­mek için kör olmak lazım.
Aynı re­za­le­ti İkiz­de­re’de ya­şa­mak is­te­me­yen yöre halkı 20 Nisan’dan bu yana isyan ede­rek haklı tep­ki­si­ni gös­te­ri­yor.
Gün­ler­dir aç susuz top­ra­ğı­nı, ye­şi­li­ni, or­ma­nı­nı ko­ru­mak için me­de­ni­yet ca­na­va­rı­nın iş ma­ki­ne­le­ri önün­de ağ­la­ya­rak tepki gös­te­ri­yor.
Bu tep­ki­ler­de kırma dökme yok.
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de yıkım eki­bi­ni ko­ru­yan dev­le­tin jan­dar­ma­sı hemen her gün tepki ala­nı­na gelen sivil va­tan­da­şa gbt gibi bir nevi fiş­le­me uy­gu­la­ma­sı yapsa da haklı mü­ca­de­le eden in­san­lar tep­ki­le­rin­den geri dur­mu­yor.
Ve­ri­len haklı mü­ca­de­le­ye hemen her­gün il dı­şın­dan des­tek ekip­le­ri var.
Si­ya­si parti genel baş­kan­la­rın­dan mil­let­ve­kil­le­ri­ne kadar bir­çok Par­la­men­ter yük­se­len haklı sese kulak tı­ka­ma­dı. İşken­ce­de­re Va­di­si­nin sesi TBMM de hemen hemen bütün genel baş­kan­lar ta­ra­fın­dan ses­len­di­ri­le­rek ta­ri­he ve­si­ka ola­cak not­lar ara­sın­da yer aldı.
İkiz­de­re bunca yıl­dır hiç bu kadar sos­yal ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da yer al­ma­mış­tı.
Ya­zı­lı ve sos­yal med­ya­da çok yer al­ma­sı­na rağ­men konu hak­kın­da İkiz­de­re’yi gör­me­yen bir­çok şah­sın ya­zı­lar yaz­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.
Böl­ge­nin ha­va­sı­nı so­lu­ma­dan ora­da­ki hava du­ru­mu hak­kın­da açık­la­ma yap­mak ne kadar doğru.
İşken­ce dere va­di­si­ni hiç bil­me­yen­le­rin çok­bil­miş gibi ahkâm kes­me­le­ri­ni kabul et­mi­yo­rum.
Bu güzel va­di­ye ölüm ka­ra­rı olan taş ocağı ka­ra­rı ve­ren­ler An­ka­ra’dan va­di­yi gör­me­yen­ler­dir.
Oysa hal­kın sesi, gözü, ku­la­ğı ol­ma­sı ge­re­ken Basın men­su­bu işin ko­la­yı­na kop­ya­cı­lı­ğı­na kaç­ma­dan ye­rin­de gör­dük­ten sonra olum­lu ha­ber­ler yap­sa­lar daha inan­dı­rı­cı olur­du.

İKİZDERE’DEN GEZİ ÇIKMAZ

İYİ Parti Genel Baş­ka­nı Meral Ak­şe­ner geçen hafta ilk kez İkiz­de­re’ye geldi.
Bu prog­ram İlçe Baş­ka­nın söy­le­di­ği­ne göre Ra­ma­zan ayın­da ha­zır­lan­mış. İşken­ce­de Va­di­sin­de gün­ler­dir tepki gös­te­ren yöre in­sa­nı­nın der­di­ni din­le­mek ama­cıy­la An­ka­ra’dan Trab­zon’a uçak­la sonra di­rekt İkiz­de­re’ye gel­miş.
Ka­la­ba­lık bir araç kon­vo­yu eş­li­ğin­de il­çe­ye gel­di­ğin­de İlçe Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan çi­çek­le kar­şı­la­na­na kadar her şey güzel ce­re­yan etti.
Bu ilçe mi­sa­fir­per­ver­dir, bu­gü­ne kadar gelen mi­sa­fi­re kötü söz kaba dav­ra­nış yap­tı­ğı gö­rül­me­miş, şah­sen Kürt­çü ol­du­ğu­nu sak­la­ma­yan Ba­yın­dır­lık Ba­ka­nı Şe­ra­fet­tin Elçi’yi bu il­çe­de gör­müş bi­ri­si­yim(yıl 1978) ve sağ sol kav­ga­la­rı­nın zir­ve­de ol­du­ğu o dö­nem­de hiç­bir olum­suz tepki ol­ma­mış­tır.
Şe­ra­fet­tin Elçi’ye tepki gös­ter­me­yen o in­san­lar aptal değil mi­sa­fir­per­ver­di.
Bu ha­tı­ra­yı niye yaz­dım, demek is­te­di­ğim İkiz­de­re in­sa­nı uy­sal­dır ve mi­sa­fi­re say­gı­lı­dır.
Gör­dük­le­ri­mi­zi bil­dik­le­ri­mi­zi süz­geç­ten ge­çi­re­rek yaz­ma­ya ça­lı­şan ga­ze­te­ci­yim.
Si­ya­set­çi­nin se­ve­ni ol­du­ğu kadar sev­me­ye­ni de var­dır.
Hiç kimse kim­se­yi sev­mek mec­bu­ri­ye­tin­de de değil ama saygı gös­ter­mek zo­run­da­dır.
Meral Ak­şe­ner si­ya­set­çi, eski bakan ve Mec­lis­te Gu­ru­bu olan bir par­ti­nin Genel Baş­ka­nı. Si­ya­se­ten Er­do­ğan’ın da ra­ki­bi, ay­rı­ca Rize ge­li­ni ve üs­te­lik İkiz­de­re’ye yöre hal­kı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­di­ği Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren­le­ri din­le­mek için il­çe­ye ge­li­yor.
Nasıl bir hırs veya hınç var ki ara­cın­dan inip es­naf­la se­lam­laş­mak üze­rey­ken adeta düş­man­mış gibi pro­tes­to ve tep­ki­ler­le kar­şı­la­şı­yor. İsim­ler üze­rin­de du­ra­cak de­ği­lim ama ya­pı­lan pro­vo­kas­yon­lar or­ta­da.
Bö­lü­cü ha­in­le­re çadır mah­ke­me­le­ri ku­ru­lur­ken, bö­lü­cü ha­inin mek­tu­bu dev­le­tin te­le­viz­yo­nun­dan oku­nur­ken böyle tepki gös­te­ril­me­di. Bu tepki gös­te­ren­ler o zaman koyun mu bek­li­yor­du.
Ak­şe­ner, An­ka­ra’da Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı için tas­vip et­me­di­ği­miz söz­ler söy­le­di. O söz­ler asla kabul edi­le­mez, şah­sen bende kı­nı­yo­rum.
An­ka­ra’da söy­le­nen sözün cevap yeri İkiz­de­re de­ğil­di.
Genel Baş­kan­la­rın söy­lem­le­ri­ni eleş­ti­rip so­nu­ca var­ma­nın yeri İkiz­de­re de­ğil­di. Onlar An­ka­ra’da bir­bir­le­ri­ne her türlü ce­va­bı ve­re­bi­lir­di, acaba İkiz­de­re’deki ucuz kah­ra­man­lı­ğa ma­dal­ya mı yoksa Gezi mi bek­le­ni­yor.
Nahoş ge­liş­me­ler­den sonra gün­ler­dir ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da Sn. Ak­şe­ner’in uğ­ra­dı­ğı Rize ve do­la­yı­sıy­la İkiz­de­re gün­dem­den hiç düş­me­di. Daha doğ­ru­su kö­şe­de atıl­mış ilçe İkiz­de­re hiç bu kadar ya­zı­lıp söy­len­me­miş­ti.
Bu olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı la­zım­dı.
Şunun bi­lin­me­si­ni is­te­rim ki İkiz­de­re’den Gezi çık­maz her­kes bunu bil­sin.

LOJİSTİK VE TAŞ OCAĞI

Rize’nin en geri kal­mış il­çe­si İkiz­de­re gün­ler­dir çok de­ğer­li TAŞ’ından do­la­yı yurdu aşa­rak dünya gün­de­min­de yer aldı.
Bu böl­ge­de doğan ya­şa­yan ve yazan bi­ri­si ola­rak TAŞ’ımı­zın çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu bu sü­reç­te öğ­ren­miş oldum.
Mem­le­ke­te bir ya­tı­rım ya­pı­la­cak­sa karşı çık­mak akıl karı değil. Ol­ma­sı ge­re­ken hiç­bir pro­je­ye kimse karşı çık­maz.
İkiz­de­re’de Gür­de­re köy­lü­sü ağır­lık­lı ola­rak bir­çok kim­se­nin 20 Ni­san­da baş­lat­tı­ğı ki­mi­ne göre eylem, ki­mi­ne göre di­re­niş niye ya­pı­lı­yor.
Biz bi­li­riz ki bu il­çe­de kimse dev­le­ti­ne karşı gel­mez, jan­dar­ma­sıy­la sür­tüş­mez çünkü hepsi biz­ler için gö­rev­de.
Bir­çok kimse ha­tır­la­maz, biz­ler sü­rek­li yaz­dı­ğı­mız için ha­fı­za­mız­da ve ya­zı­la­rı­mız­da durur.
İyi­de­re’de bugün deniz dol­gu­sun­da ya­pıl­ma­sı için ihale ka­ra­rı alı­nan Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­sin­de ilk za­man­lar LİMAN de­ni­len bir şey yoktu.
Bugün AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı olan dö­ne­min Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı de­fa­lar­ca seçim za­ma­nın­da İyi­de­re Lo­jis­tik mer­ke­zin dere bo­yun­ca yu­ka­rı doğru ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.
Ben­zer açık­la­ma­la­rı de­fa­lar­ca o za­man­lar AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li olan Hasan Karal ta­ra­fın­dan da ya­pı­la­rak ça­lış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı, proje iha­le­si ya­pıl­dı­ğı gibi ba­sı­na yan­sı­yan çok açık­la­ma­la­rı­na şahit olduk.
İkiz­de­re De­re­si­nin Ka­ra­de­niz’e dö­kül­dü­ğü hav­za­da dere ya­ta­ğı­nın yu­ka­rı­ya doğru ge­niş­le­ti­le­rek, te­miz­le­ne­rek ge­mi­le­rin gi­re­bi­le­ce­ği alana dö­nü­şe­ce­ği ve kıyı bo­yun­da LOJİSTİK ÜS de­dik­le­ri ala­nın ya­pı­la­ca­ğı söy­len­miş­tir.
Bir süre sonra ne ol­duy­sa kim veya hangi uya­nık­lar çomak sok­tuy­sa bu proje de­ğiş­ti­ri­le­rek deniz dol­gu­sun­da LİMAN işine döndü.
Lo­jis­tik mer­kez ka­ra­dan de­ni­ze niye kay­dı­rıl­dı kimse sor­gu­la­mı­yor.
Hav­za­da ya­pı­la­cak pro­je­nin geç­mi­şi 1999-2000 yı­lı­na da­ya­nı­yor.
ANAP-DSP-MHP ko­alis­yon hü­kü­me­tin­de Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­nın Enis Öksüz ol­du­ğu dö­nem­de, RO-RO ge­mi­le­ri­ne uygun dere ya­ta­ğı­nın ge­niş­le­ti­le­rek ya­pı­la­ca­ğı açık­la­nan bir proje vardı. Dere ya­ta­ğı­nın deniz araç­la­rı­na açıl­ma­sı o araç­lar için çok özel doğal bir bakım sa­ha­sı da ola­cak­tı. Tatlı su ve kum ile ge­mi­le­rin alt ta­ba­nı böyle or­tam­da te­miz­le­nir­miş. Tek­nik bir konu ol­du­ğu için fazla ay­rın­tı ver­mek is­te­mem.

RİZEDE SİYASET ÇALKANTIDA MI?

Rize’nin Mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı 3
Son genel se­çim­de önü­mü­ze ko­nu­lan lis­te­de AK Parti’nin 3 adayı Er­do­ğan rüz­gâ­rı al­tın­da se­çil­di. Bunu kimse inkâr ede­mez.
Rize’deki mev­cut 3 Ve­kil­den kaçı Er­do­ğan genel baş­kan ol­ma­say­dı se­çi­le­bi­lir­di?
Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mez, sü­rek­li yazan bi­ri­si ola­rak ki­min­le gö­rüş­tüy­sem biz Er­do­ğan’dan do­la­yı OY ver­dik tü­rün­de ifa­de­ler­de bu­lun­du. Daha fark­lı söy­le­yen­ler­de oldu ama sa­tır­la­rı­ma almak is­te­me­dim.
Geçen hafta sos­yal med­ya­da Mu­ham­met Avcı Ve­ki­li­miz­den bir açık­la­ma ya­pıl­mış. Ken­di­siy­le gö­rüş­me­dim in­ter­net si­te­le­rin­de oku­dum.
Ve­ki­li­miz ta­ra­fın­dan bu­gü­ne kadar ya­lan­lan­ma­dı­ğı­na göre demek ki doğ­ruy­muş.
Genel se­çim­ler­de değil aday, aday adayı olmak için dahi ne tak­la­lar atıl­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­rim. Ce­bin­de çok pa­ra­sı olan ve çok iyi tak­la­lar ata­bi­len­ler aday ve Mil­let­ve­ki­li olmak ister. Bunu kimse inkâr ede­mez.
Çok hayli rağ­bet ve eğer se­çil­di­ğin­de son­ra­sın­da sı­nır­sız iti­bar gö­ren­le­rin Mil­let­ve­kil­li­ği­ne hayır de­me­si­ni an­la­mak zor.
Sn. Avcı bu açık­la­ma­sıy­la Rize’nin ka­fa­sı­nı ka­rış­tır­dı. Recep Ali Ak­soy­lu dos­tu­muz­da bu konu hak­kın­da de­tay­lı­ca yaz­mış­tı.
‘Se­çil­di­ğim gün­den beri her or­tam­da tek­rar aday ol­ma­ya­ca­ğı­mı ifade ettim ve aday ol­ma­yı da dü­şün­mü­yo­rum ’diyen Avcı neyi ima etmek is­te­di acaba.
Son gün­ler­de bazı Ba­kan­la­rın prog­ra­mı­na İkiz­de­re ve Rize’de ka­tıl­ma­ma­sı dik­kat çekti.
Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­nın prog­ra­mı­na eski Ba­kan­lar­dan bi­ri­si ka­tı­lır­ken daha önce İkiz­de­re’de ya­pı­lan ve iki eski Ba­ka­nın ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da da ol­ma­ma­sı par­ti­li­le­ri ta­ra­fın­dan da doğ­ru­su ya­dır­gan­dı.
Et­kin­lik­le­re ka­tıl­ma­ma­yı yeğ­le­yen Sn. Avcı’nın daha sonra yap­tı­ğı bir daha aday ol­ma­ya­ca­ğım söy­le­mi­nin se­be­bi ne ola­bi­lir.
Rize’de AK Parti’de se­çi­len Ve­kil­ler ara­sın­da önce Hasan Karal sonra Mu­ham­met Avcı iyi bi­li­ni­yor ki hal­kın en kolay ulaş­tı­ğı me­se­le­si­ni ilet­ti­ği ve­kil­ler­dir.
Kim­se­ye kolay kolay nasip ol­ma­ya­cak genç de­ni­lecek bir yaşta si­ya­se­tin en tepe nok­ta­sı­na kadar yük­se­len Mu­ham­met Avcı’yı bu açık­la­ma­ya iten sebep ne ola­bi­lir. Rize’de halen Bakan ha­va­sıy­la ara sıra gezen iki eski Ba­ka­nın et­ki­si ola­bi­lir mi?
Ri­ze­li ile so­kak­ta ma­hal­le­de en çok hem­hal olan şu anki Mil­let­ve­ki­li­nin Mu­ham­met Avcı ol­du­ğu inkâr edi­le­mez.
Niye aday ol­ma­ya­ca­ğı­nın ar­dın­da genç yaşta Rize’nin yü­kü­nü kal­dı­ra­ma­mak mı var. Genel Baş­ka­nın mem­le­ke­tin­de si­ya­set yap­mak her­ke­sin harcı değil. Sebep ağır tem­po­ya da­ya­na­ma­mak­ta ola­bi­lir.

GAZETECİYE YASAĞI KINIYORUM

Gün­ler­dir ka­mu­oyun­da yer alan önem­li bir ilçe oldu İkiz­de­re. Ne kadar önem­liy­mi­şiz ki dev­le­tin te­pe­sin­de­ki­ler An­ka­ra’dan kopup ge­li­yor.
Ge­len­ler ara­sın­da Mec­lis­te görev yapan AK Par­ti-MHP hariç her par­ti­den ve­kil­ler oldu. Ta­şo­ca­ğın­da doğru veya yan­lış nöbet tu­tan­lar­da var.
Gür­de­re-Ce­viz­lik köy­le­ri­nin bir­leş­ti­ği İşken­ce­de­re Va­di­sin­de 13.5 Hek­tar­lık Ruh­sat ala­nın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Taş Ocağı yöre in­sa­nı­nı ikiye böl­müş. Haklı ola­rak is­te­yen­de var is­te­me­yen­de.
Bir süre önce AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve O. Aşkın Bak be­ra­ber­le­rin­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı ve Ya­tı­rım­lar Genel Mü­dü­rü ile çok geç kal­mış bir halkı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı yap­tı­lar.
Bu top­lan­tı­da İkiz­de­re ta­şı­nın çok ağır, sağ­lam ve de­ni­ze iyi batan taş ol­du­ğu­nu biz bil­mez­ken biz­zat Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti Ya­zı­cı’dan öğ­ren­miş olduk.
Yu­kar­da yaz­dım bu taş ocağı çok önem­li ve de­ğer­li ki gelen gi­de­nin sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum.
Ga­ze­te­ci ola­rak or­ta­da ha­ber­lik konu varsa biz ora­da­yız.
Bende öyle ya­pı­yor­dum.
30 Ni­san­da ya­pı­lan İkiz­de­re Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da ya­pı­lan AK Parti ağır­lık­lı eski Ba­kan­la­rın ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­dan daha top­lan­tı baş­la­ma­dan Polis ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­mış­tım, sonra prog­ra­mı yine takip ettim o ayrı bir vaka idi.
Bu zih­ni­yet kimi kim­den ko­ru­yor veya ka­çı­rı­yor veya ya­yın­lan­ma­sı­nı is­te­mi­yor.
Dün, atan­mış Ulaş­tır­ma Alt­ya­pı Ba­ka­nı has­sa­si­yet ka­za­nan TA­ŞO­CA­ĞI ko­nu­sun­da çok geniş bir ka­tı­lım­cı ile bir git bak diye An­ka­ra’dan gön­de­ril­di.
Kay­ma­kam­lık­ta kendi eki­biy­le gö­rüş­me­ler yaptı. Daha sonra Gür­de­re kö­yün­den iki bayan olmak üzere top­lam beş kişi ve İDEF Avu­ka­tı­nı isim­le­ri gü­ven­lik amaç­lı sıkı bir şe­kil­de kont­rol edi­le­rek Kay­ma­kam­lık ma­ka­mın­da özel gö­rüş­me yap­tı­lar.
Prog­ram Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da hal­kın ka­tı­lı­mıy­la devam ede­cek­ti. Geçen top­lan­tı­da ol­du­ğu gibi bu kez de ha­zır­la­nan lis­te­ye göre ço­ğun­lu­ğu köylü ol­ma­yan AK Pa­ti­li­le­rin ya­zıl­dı­ğı lis­te­de adı olan­lar sa­lo­na alın­dı. Oysa konu İşken­ce­de­re Va­di­sin­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın Cen­giz’e yap­tır­mak is­te­di­ği Taş ocağı idi fakat o Ta­şo­ca­ğı­nı is­te­me­yen köy­lü­le­rin büyük bir ço­ğun­lu­ğu ya­zı­lı lis­te­de yoktu.
Lis­te­de köy­lü­ler gibi BASIN da yoktu.
Sa­lo­na gir­di­ğim­de Ba­kan­lık gö­rev­li­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen şahıs prog­ra­mın BA­SI­NA KA­PA­LI ol­du­ğu­nu ve içeri al­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­me­si ’neyi sak­lı­yor­su­nuz so­ru­su­nu ken­di­me sor­dur­du.
Sahi atan­mış Bakan, İkiz­de­re’ye halkı bil­gi­len­dir­mek için mi gel­di­niz halk­tan bazı şey­le­ri sak­la­mak için mi gel­di­niz.
Ey atan­mış Bakan, Sa­lo­na Ga­ze­te­ci­le­rin gi­ri­şi­ne niye izin ve­ril­me­di. Kim­den neyi sak­lı­yor­su­nuz. İzin ver­me­yen Polis değil Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rev­li­siy­di ha­tır­la­ta­yım.
Hal­kın doğru bil­gi­len­dir­me­sin­den niye kor­ku­yor­su­nuz.
Halka açık bir top­lan­tı­da, Ga­ze­te­ci­nin Haber alma hak­kı­nı en­gel­le­yen bu zih­ni­ye­ti şid­det­le KI­NI­YO­RUM.

RİZE LOJİSTİK NEREDE

Bu ya­zı­mı 6 yıl önce 2015 de yaz­mış­tım. tek­rar yaz­mak­ta fayda gör­düm.
‘’ İyi­de­re va­di­sin­de Lo­jis­tik Tesis ya­pı­la­cak sö­zü­nü unut­ma­dık.
7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­sin­de­ki 2 yıl­lık sü­reç­te bil­has­sa AK Parti Mil­let­ve­ki­li ve yerel yö­ne­ti­ci­le­ri her fır­sat­ta Rize’de ya­pı­la­cak İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi­nin ge­ti­ri­sin­den bah­set­ti.
Ya­tı­rım yap­mak çok güzel.
Yal­nız böl­ge­mi­ze değil Tür­ki­ye’de ya­pı­lan her ya­tı­rı­mın ya­nın­da­yız. Des­tek olmak ne demek, mem­le­ke­te iş­gü­cü is­tih­da­mı sağ­la­ya­cak eko­no­mik gelir ge­ti­recek her ya­tı­rı­mı kim ya­par­sa yap­sın sa­hip­le­ni­riz al­kış­la­rız, des­tek­le­riz.
Lo­jis­tik mer­kez­le­rin ya­pı­mı için bazı şart­la­rın et­ki­li ol­du­ğu ve özel­lik­le ula­şım im­kân­la­rı­nın mu­hak­kak böl­ge­de bu­lun­ma­sı­nın ilk şart­lar­dan ol­du­ğu söy­le­nir.
Böl­ge­miz­de Trab­zon’du Sür­me­ney­di der­ken İkiz­de­re de­re­si­nin Ka­ra­de­niz’e ulaş­tı­ğı İyi­de­re Va­di­sin­de böyle bir tesis ya­pı­la­ca­ğı müj­de­si ik­ti­dar yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan seçim za­ma­nı da ol­du­ğu için hiç dil­ler­den dü­şü­rül­me­di.
Seçim mey­dan­la­rın­da Rize deki büyük pro­je­ler­den bah­se­di­lir­ken baş­la­tı­lan Ovit Tü­ne­lin­den sonra Lo­jis­tik Mer­kez ve Ha­va­li­ma­nı kesin ya­pı­la­cak söz­le­riy­le çok mu­ha­tap olduk.
Rize büyük ya­tı­rım­lar için %80 lere varan OY da verdi.
7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­si 26-27 Mayıs 2015 ta­rih­le­rin­de An­ka­ra’da iha­le­nin ya­pı­la­ca­ğı müj­de­siy­le seç­men­den OY is­ten­miş­ti. Seçim bitti Lo­jis­ti­ğin ihale ve ta­ri­hi unu­tul­du gitti. Aynen İkiz­de­re Or­ga­nik çay Fab­ri­ka­sı gibi.
AK Parti yet­ki­li­le­rin­den çıt çık­mı­yor.
Geçen hafta Dünya Ga­ze­te­sin­de İbra­him Ekin­ci im­za­sıy­la Tür­ki­ye’de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Mer­kez­ler hak­kın­da de­tay­lı­ca bir ha­ber-ya­zı vardı.
Ha­be­re göre 10 yıl önce baş­la­yan pro­je­de ilk etap­ta 17 yer be­lir­len­miş­ti. Yakın za­man­da Habur, Tat­van ve İzmir-Ke­mal­pa­şa pro­je­ye dâhil edi­le­rek top­lam 20 Mer­kez ya­pı­la­ca­ğı­nı öğ­re­ni­yo­ruz.
20 Lo­jis­tik ara­sın­da çok bah­se­di­len Rize-İyi­de­re ma­ale­sef yok. Oysa 7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­sin­de 26-27 Mayıs’ta ihale ya­pı­la­cak ha­be­ri ya­yıl­mış­tı. Üst­ge­çit­ler, mey­dan­lar Lo­jis­tik pan­kart­la­rıy­la süs­le­ne­rek gün­dem­de önem­li yer al­mış­tı.
Pro­je­nin TCDD ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü gör­dük­ten son­ra­da Rize de De­mir­yo­lu yani Tren ula­şı­mı ol­ma­dı­ğı için bu pro­je­nin hayal ol­du­ğu in­sa­nın ak­lı­na ge­li­yor.’’

LOJİSTİK NİYE DENİZE KAYDIRILDI

Ha­fı­za­yı yok­la­yın­ca bu gün­ler­de çok ko­nu­şu­lan İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nın bir­kaç yıl ön­ce­si hak­kın­da yaz­mak is­te­dim.
Ha­ya­ti Ya­zı­cı’nın Ti­ca­ret Ba­ka­nı ol­du­ğu yıl­lar o dö­nem­de­ki se­çim­ler­de AK Parti’li par­ti­li­le­rin çok büyük ya­tı­rım, proje diye dil­ler­den dü­şür­me­dik­le­ri Lo­jis­tik İyi­de­re dere boyu olan Va­di­de içe­ri­ye doğru ya­pı­la­cak­tı.
Ka­mu­oyun­da ve ba­sın­da de­fa­lar­ca bu ha­ber­ler pay­la­şıl­dı ya­yın­lan­dı.
Avu­kat Ateş Ha­ti­noğ­lu dos­tu­muz yazdı. Önem­li ol­du­ğu için ha­tır­la­ya­lım diye sü­tu­nu­ma al­dı­ğım pa­rag­raf aynen şöyle’’ Lo­jis­tik Mer­kez Lo­jis­tik Mer­ke­zin ilk pro­je­sin­de Ka­la­pa­to­moz De­re­si bo­yun­ca içe­ri­ye doğru inşaa edi­le­ce­ği­ni bi­li­yor­duk.
An­la­tı­lan ve gös­te­ri­len pro­je­de; Lo­jis­tik mer­ke­zin dere ya­ta­ğı bo­yun­ca içe­ri­ye doğru Deniz gören, Yay­la­cı­lar ve Ka­le­cik köy­le­ri­ni içer­di­ği ve bu alan­da; Yö­ne­tim Mer­ke­zi, Ti­ca­ri Alan­lar, Ti­ca­ri De­po­la­ma, Ant­re­po, Güm­rük­le­me alan­la­rı, Sa­na­yi Alan­la­rı, Fuar Alanı, Park­lar, Dini Tesis Alan­la­rı, Spor Alan­la­rı ile Bakım ve de Akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı yer al­dı­ğı söy­len­miş­ti.
Şimdi bun­dan vaz ge­çe­rek bütün bu alanı de­ni­ze dolgu ya­pa­rak oluş­tur­ma­ya neden karar ve­ril­di? Bu hu­sus­ta ka­mu­oyu­nun bi­lim­sel ve tek­nik ge­rek­çe­ler­le ay­dın­la­tıl­ma­sı ge­rek­mez mi?’’
Proje hak­kın­da çok ko­nu­şul­du
20.4.2014 Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal’ ’İyi­de­re hav­za­sın­da ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik üs için Orman Ba­kan­lı­ğı­nın bu havza gi­ri­şin­de bu­lu­nan te­sis­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Orman Ba­kan­lı­ğı­nın bu havza gi­ri­şin­de bu­lu­nan Of Fi­dan­lı­ğı­nı kal­dır­mak için ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Orman Ba­kan­lı­ğı­na eş de­ğer­de 3 ayrı yerde arazı bu­lun­du ancak Orman Ba­kan­lı­ğı bu ara­zi­le­ri kabul et­me­di. Bunun üze­ri­ne Orman Ba­kan­lı­ğı 140 mil­yon arazı be­de­li ola­rak para is­te­di ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­dan bu pa­ra­nın çık­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Yakın bir ta­rih­te ÇET ra­po­ru iha­le­si ya­pı­la­cak” dedi.
Dö­ne­min AK Parti Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal 29 Ha­zi­ran 2016 da yap­tı­ğı bir başka açık­la­ma­da “İyi­de­re lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zin proje iha­le­si so­nuç­lan­dı ve iha­le­yi alan fir­ma­da belli oldu. Proje ça­lış­ma­la­rı fi­ilen baş­la­ya­cak. Lo­jis­tik mer­kez pro­je­si Rize’nin değil Tür­ki­ye’nin en büyük pro­je­le­rin­den bir ta­ne­si­dir. Mayıs ayın­da iha­le­si ger­çek­leş­ti­ri­len İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zin proje iş­le­ri iha­le­si­nin so­nuç­lan­dı­ğı­nı ve iha­le­yi Denar Deniz Araş­tır­ma­la­rı Ano­nim Şir­ke­ti­nin al­dı­ğı­nı ve ihale be­de­li­nin 257.500.00 TL ol­du­ğu­nu, İş sü­re­si­nin ise 310 gün ol­du­ğu­nu ‘’söy­le­miş­ti.
CHP Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu’da araş­tır­mış
Vadi bo­yun­ca ya­pı­la­ca­ğı açık­lan­dı­ğın­da dö­ne­min Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Ahmet Ars­lan ta­ra­fın­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı için CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ri­ze­li Meh­met Be­ka­roğ­lu ta­ra­fın­dan 17.4.2018 ta­rih­li ya­zı­lı bir soru öner­ge­si ve­ril­miş ama cevap alı­na­ma­mış­tı.
Be­ka­roğ­lu öner­ge­sin­de şun­la­rı so­rul­muş­tu,
2013 yı­lın­dan iti­ba­ren AK Parti Hü­kü­me­ti ba­kan­la­rı ve mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ri­len Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Üst Mer­ke­zi Pro­je­si, ilk gün­den bu yana çok tar­tı­şıl­mış, yeri ve ra­kam­sal bü­yük­lü­ğü ko­nu­sun­da uz­laş­ma sağ­la­na­ma­mış­tır. Tür­ki­ye’nin en büyük lo­jis­tik mer­ke­zi ola­rak ifade edi­len proje, 2014 yı­lın­da Doğu Ka­ra­de­niz En­düst­ri­yel Mer­ke­zi ola­rak ad­lan­dı­rıl­mış­tır. Dö­ne­min AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal ta­ra­fın­dan söz ko­nu­su proje için Ba­kan­lar Ku­ru­lu onayı bu­lun­du­ğu ve bu kap­sam­da İyi­de­re va­di­si­nin lo­jis­tik alan ola­rak ilan edil­di­ği, lo­jis­tik alan önün­de ti­ca­ri bir li­ma­nın da gün­dem­de ol­du­ğu ifade edil­miş­tir. Aynı yıl ka­bi­ne­de de­ği­şik­lik ya­pıl­mış, İyi­de­re Köprü’den İyi­de­re mer­ke­ze kadar uza­nan liman ve bunun ya­nın­da Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin, yeni Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ma­li­yet­li bu­lu­na­rak kü­çül­tül­dü­ğü iddia edil­miş­tir.
Pro­jey­le il­gi­li ola­rak 2015 yı­lın­da ya­pı­lan başka bir açık­la­ma­da, pro­je­nin Doğu Ka­ra­de­niz En­düst­ri­yel Mer­ke­zi ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı­ğı, proje için de­ni­zin dol­du­ru­la­ca­ğı ve ka­mu­laş­tı­rıl­ma­la­rın bir an önce ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği kayda ge­çi­ril­miş­tir.
Nisan 2018 ta­ri­hin­de dö­ne­min AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal ta­ra­fın­dan daha önce iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı be­lir­ti­len proje için daha önce pro­je­yi al­dı­ğı iddia edi­len Denar adlı şir­ke­tin 2017 yı­lın­da pro­je­yi tes­lim et­me­di­ği, bu ne­den­le Ekim ve Kasım ay­la­rın­da ye­ni­den ihale ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­miş­tir. İha­le­nin ar­dın­dan ça­lış­ma­la­ra baş­la­nı­la­ca­ğı­nın be­lir­til­di­ği açık­la­ma­da, pro­je­nin ilk ihale be­de­li de 450 tril­yon ola­rak ifade edil­miş­tir.
Rize Va­li­li­ği 2018 ya­tı­rım prog­ra­mın­da ve Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı ya­tı­rım­la­rın­da hiç­bir şe­kil­de be­lir­til­me­yen söz ko­nu­su proje için AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal dı­şın­da Ba­kan­lar ve Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan her­han­gi bir açık­la­ma da ya­pıl­ma­mış­tır. Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı­nın ya­tı­rım­la­rı ara­sın­da Rize İyi­de­re için sa­yı­lan tek ya­tı­rım Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı Etüt-Pro­je iş­le­ri ola­rak gö­rün­mek­te­dir.

İKİZDEREDE KORUYANDA RİZELİ YIKANDA RİZELİ

İkiz­de­re Va­di­si, dün­ya­da 200 ko­run­ma­sı ge­re­ken doğal Va­di­den bir ta­ne­si. Ka­ra­de­niz’e akan, böl­ge­de­ki ta­bi­ata hayat veren bu va­di­nin kıl­cal da­mar­lar­dan bi­ri­si­de İşken­ce­de­re­si.
İşte bu cen­net va­di­de bir haf­ta­dır iş ma­ki­ne­le­ri köy­lü­nün kes­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı ağaç­la­rı ko­par­ma­ya kır­ma­ya baş­la­dı. Ya­zı­mın baş­lı­ğı­na koy­du­ğum, ka­mu­oyun­da dil­len­di­ri­len ’ko­ru­yan­da Ri­ze­li, yı­kan­da Ri­ze­li ’sözü ko­nu­ya cuk diye otur­du.
Ri­ze­li, ünlü çev­re­ci, De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu’ndan, Avu­kat Remzi Kaz­maz bo­şu­na ko­nuş­maz, Kaz­maz çok id­di­alı “Cen­giz’in milli parkı taş ocağı yapma gi­ri­şi­mi hu­kuk­suz­dur” diyor. Liman ya­pı­mı için taş oca­ğı­na ih­ti­yaç var. Liman böl­ge­si­ne 5 km, 10 km me­sa­fe­de ruh­sat­lı Taş ocak­la­rı du­rur­ken şir­ke­tin 35 km me­sa­fe­de­ki İşken­ce­de­re Va­di­si’nden neden taş ta­şı­ya­ca­ğı merak ko­nu­su. Remzi Kaz­maz, “Pis ko­ku­lar var” di­yor­sa bo­şu­na de­ğil­dir.
İddi­ala­ra göre Ja­pon­ya’dan kredi bu­lun­muş. Bu kre­di­nin önem­li kısmı taş çı­kar­ma ve nak­li­ye işin­de har­ca­na­cak. Nak­li­ye­yi yapan ta­şe­ron şir­ke­tin de eski AK Parti’li bir mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu­nu söy­lü­yor Avu­kat Kaz­maz. İkiz­de­re­li ünlü ses sa­nat­çı­sı Tar­kan, Ri­ze­li çev­re­ci Remzi Kaz­maz ve köy­lü­ler, or­man­da, kı­yı­da, koyda rant pe­şin­de koşan bu Ri­ze­li­ye karşı di­re­ni­yor.
Tar­kan’ın şu söz­le­ri çok şey an­la­tı­yor “Güzel mem­le­ke­ti­mi­ze bu kat­li­am­la­rı reva gö­ren­ler… bi durun artık, yeter ’“Ya­nı­nız­da­yım”. İkiz­de­re köy­lü­le­ri di­re­niş­le­rin­de yal­nız değil. İkti­dar hariç bir­çok si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­ni her gün orada gör­mek müm­kün. Köy­lü­ler gün­ler­dir yeşil bitki ör­tü­sü bo­zul­ma­sın or­ma­nı­mız harap ol­ma­sın diye di­re­ni­yor.
Jan­dar­ma gü­ven­li­ği sağ­la­mak için gün­ler­dir köylü ile iş ma­ki­ne­si ara­sın­da yeşil hat gibi ko­ru­ma du­va­rı örmüş. ba­zen­de bi­ber­ga­zı ik­ra­mın­da bu­lun­muş. Tek te­sel­li­miz si­lah­la bu­gü­ne kadar işlem ya­pıl­ma­ma­sı,
İnşa­atı yapan şir­ket Meh­met Cen­giz’e ait. Remzi Kaz­maz’ın söy­le­di­ği gibi ’Hani, et­ti­ği küfür ile “unu­tul­maz­lar” ara­sı­na giren, Meh­met Cen­giz’in do­zer­le­ri­ni yığ­dı­ğı or­ma­nın bi­ti­şi­ğin­de kendi il­çe­si Kal­kan­de­re var. Yok, ede­ce­ği do­ğa­nın ku­ca­ğın­da doğ­muş. Son asrın en ay­rı­ca­lık­lı mü­te­ah­hi­di olup ününe ün kat­mış’. İkiz­de­re Va­di­sin­den taş ala­ca­ğız diye doğa kat­li­amı ya­şan­dı­ğı bir ger­çek. Bu ger­çe­ği gör­mez­den gelen AK Parti hü­kü­me­ti yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si­ni çe­ki­yor. Bu­gü­ne kadar Dev­le­tin Va­tan­daş­tan ko­ru­du­ğu or­man­la­rı ne acı­dır ki şimdi Va­tan­daş Dev­le­tin ko­ru­ma­sın­da­ki Cen­giz hol­din­gin iş ma­ki­ne­le­rin­den ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yor.

RİZEDE PANDEMİ KİM İÇİN

Be­şik­taş ile oy­na­nan fut­bol ma­çın­da tri­bün­de Pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uyul­ma­ma­sı çok tepki çekti.
Ma­dem­ki maça giriş ser­best­ti, diğer tri­bün­le­re se­yir­ci niye alın­ma­dı.
TSYD İl Tem­sil­ci­si, usta ga­ze­te­ci Osman Can işin için­de ol­du­ğu için de­tay­lı­ca aşa­ğı­da­ki me­sa­jı pay­laş­tı.
Bana göre çok önem­li ol­du­ğu için Osman Can üs­ta­dı­mın ya­zı­sı­nı aynen sü­tu­nu­ma al­mak­ta fayda gö­rü­yo­rum. Ben bir ga­ze­te­ci ola­rak tri­bü­ne alın­mı­yo­rum ama bunca se­yir­ci nasıl gi­ri­yor.
Osman Can’ın ya­zı­sı’ ’KA­PAN­MAY­LA SAL­GI­NI ÖN­LE­YE­CEK­LERİNİ SÖY­LE­YEN­LE­RE İTHAF OLU­NUR !!!
Pan­de­mi ku­ral­la­rı kim­le­re uy­gu­la­nı­yor ???
Ko­ra­na vi­rüs­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da en uzun sü­re­li pan­de­mi ka­pan­ma­sı­nın baş­la­dı­ğı sa­at­ten 1, 5 saat sonra Rize’de oy­na­nan ÇAY­KUR Ri­zes­por- Be­şik­taş ma­çın­da sta­dın du­ru­mu.
Hani es­ki­den bir deyim vardı kim takar Ya­lo­va Kay­ma­ka­mı­nı diye ((gerçi Ya­lo­va artık vi­la­yet oldu. Kay­ma­ka­mı kal­ma­dı) Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi lig­le­ri­miz­de de kar­şı­laş­ma­la­ra se­yir­ci alın­ma­sı ya­sak­lan­mış­tı.
Bu ne per­hiz ne la­ha­na tur­şu­su.
ÇAY­KUR Ri­zes­por – Be­şik­taş ma­çın­da ku­ral­lar rafa kal­dı­rıl­dı.
Nor­mal maç­lar­da gö­rül­me­yen bir ka­la­ba­lık vardı.
Stat dı­şın­da da araç par­kın­da yer yoktu. Rize sta­dın­da pan­de­miy­le adeta dalga ge­çil­di.
Bu­ra­sı Tür­ki­ye her kural las­tik gibi asıl­dı­ğın o ta­ra­fa gelir..
Be­şik­taş’ın 20 ki­şi­lik kon­ten­ja­nı vardı. 19 ki­şiy­le kon­ten­ja­nı­nı ka­pat­tı. Be­şik­taş Baş­ka­nı Trab­zon­lu olun­ca su kur­naz­lı­ğıy­la yo­lu­nu bulup Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kon­ten­ja­nın­dan 20 ki­şi­lik ek ak­re­di­tas­yon kon­ten­jan al­ma­yı ba­şar­dı Trab­zon­lu dost­la­rı için. Tri­bü­nün dol­ma­sı­na se­yir­ci kalan Fe­de­ras­yon tem­sil­ci­si emir yu­kar­dan ge­lin­ce ça­re­siz kaldı. Pan­de­mi ya­sa­ğı­nın baş­la­dı­ğı saat 19 dan sonra bu kadar ki­şi­nin nasıl so­ka­ğa çık­tı­ğı­nı kim açık­la­ya­cak, do­ğa­cak so­nuç­lar­dan kim so­rum­lu ola­cak merak edi­yo­rum’’. Osman Can ar­ka­da­şı­mın ya­zı­sı aynen böyle. An­la­ma­dı­ğım Rize’de ku­ral­lar, ka­nun­lar, ko­nu­lar ada­mı­na göre mi de­ği­şir.
Büyük ta­kım­dan isen, AK Par­ti­li isen, Trab­zon­lu isen ve de Sa­ra­ya yakın isen ku­ral­sız­lık mı ol­ma­lı. Yazık ki yazık Rize’me. Kim­le­rin elin­de kal­dın.
Yet­ki­li ara­ma­ya gerek yok ka­nı­sın­da­yım, yet­ki­siz­lik had saf­ha­da çünkü.

LOJİSTİK İÇİN 75 YIL FAZLA

İyi­de­re lo­jis­tik için deniz dol­gu­su­na taş ta­şı­na­cak.
Yer ve uzak­lık ko­nu­su tar­tı­şıl­ma­ya değer.
35 km den daha yakın yer­ler var­ken uzak me­sa­fe ter­ci­hi neden.
Gün­ler­dir ya­pıl­ma­sı plan­la­nan yerde köy­lü­ler ve ilçe halkı Ra­ma­zan günü oruç­lu halde nö­bet­te.
Ya­şa­tı­lan ezi­yet­ten kimse mem­nun değil.
Taş Ocağı ya­pıl­mak is­te­nen arazi hiç bo­zul­ma­mış bakir bir alan.
Mev­cut yer­den 3-5 km aşa­ğı­da 2 tane ruh­sat alın­mış taş ocağı var.
Yöre in­sa­nı­nın haklı di­le­ği İşken­ce­de­re­den değil bu ocak­lar­dan taş alın­ma­sı.
Ay­rı­ca bir de­ta­yı kimse dik­ka­te ala­rak ses­len­dir­mi­yor.
İşken­ce­de­re Va­di­sin­de ya­pıl­mak is­te­nen Taş Ocağı ÇED dos­ya­sın­da be­lir­til­di­ği­ne gö­re­75 yıl iş­le­necek.
Bu 75 yıl çok uzun bir süre ol­du­ğu için tepki çe­ki­yor ama kim­se­nin umu­run­da değil.
Taş ta­şı­na­rak do­la­cak olan İyi­de­re Lo­jis­tik ya­pı­mı 75 yıl mı sü­recek.
Her­kes bilir ki hiç­bir proje 75 yıl devam etmez. Böyle uzun bir pro­je­ye hiç­bir şir­ket he­ves­len­mez.
Dün­ya­nın en uzun çift tüplü tü­ne­li Ovit 6 yılda de­lin­di.
Deniz dol­du­ru­la­rak hiz­me­te açı­lan ilk ha­va­li­ma­nı­mız Or­du-Gi­re­sun 3 yılda ta­mam­lan­dı.
2017 de deniz dol­du­ru­la­rak baş­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı sona ermek üzere demek ki 4-5 yılda ya­pı­la­bi­li­yor.
Bunca örnek var­ken İyi­de­re Lo­jis­tik dol­gu­su için 75 yıl­lık bir Taş Oca­ğın­da ısrar etmek niye.
Bu­ra­dan an­la­şı­lan şu ki, Lo­jis­tik dol­gu­su ya­pıl­dık­tan sonra en az 70 yıl bu­ra­dan kaya, taş, kum alı­na­rak bi­ri­le­ri para ka­za­na­cak.
Plan­la­nan 100 hek­tar­lık bir alan. ÇED 29 yıl­dan faz­la­sı­na izin ver­mi­yor. İzin ver­me­di­ği için­de 30+30+30 ola­rak plan­lan­mış buda yak­la­şık 75 yıla denk ge­li­yor. An­la­dı­ğı­mız liman ta­mam­la­nın­ca bu Ocak­tan 70 yıl taş alı­na­cak.
Bölge in­sa­nı­nın tep­ki­si de buna.
İkti­dar sa­hip­le­ri yöre in­sa­nı­nı adam ye­ri­ne ko­ya­rak bil­gi­len­dir­me hiç yap­ma­dı. Se­be­bi ne bil­mi­yo­ruz.
Ra­ma­zan günü yaşlı genç kadın erkek iftar sa­at­le­ri­ne kadar bunca hak sa­hi­bi­ne cefa çek­ti­rip bed­dua al­dık­la­rı­nın far­kın­da mı?
Maz­lu­mun ga­ri­ba­nın duası kabul olur.
Mü­ba­rek ayda o ara­zi­yi bu­gü­ne kadar bek­le­yen, ko­ru­ya­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­yan köy­lü­nün suçu ha­in­lik yap­ma­mak mı?
O köy­lü­le­rin kes­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı ko­ca­man ağaç­lar iş ma­ki­ne­le­ri­nin ca­na­var diş­le­ri ara­sın­da yok olu­yor.
İçi kan ağ­la­yan İkiz­de­re in­sa­nı­nın sesi du­yu­lur mu merak edi­yo­rum.

ZÜMRÜT RİZE 72 YAŞINDA

5 MAYIS 1950 Züm­rüt Rize’nin doğum günü.
Geçen yıl ol­du­ğu gibi 2021 deki doğum yı­lı­mı­zı da ko­ro­na virüs kap­sa­mın­da aile ara­sın­da buruk kut­la­ya­ca­ğız.
Züm­rüt Ga­ze­te­si 5 Mayıs günü İstan­bul’da yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı.
Yal­nız böl­ge­nin değil Tür­ki­ye’nin sa­yı­lı ga­ze­te­le­ri ara­sın­da ha­yat­ta olan, aman­sız yıl­la­ra da­ya­nan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si kim­se­nin değil hal­kın sesi ola­rak 1950 den bu yana çok şükür ya­yı­nı­na ara­lık­sız devam edi­yor.
Yal­nız Ana­do­lu’da değil İstan­bul’da dahi bir­çok ga­ze­te eko­no­mik se­bep­ler­den ke­penk ka­pa­tır­ken Rize’de 72 yıl­dır ya­yın­lan­mak hiç te kolay iş değil dost­lar.
72 yılı ge­ri­de bı­ra­kır­ken çok sı­kın­tı­lar çek­tik. Bugün dün­ya­da ya­şa­nı­lan Ko­ro­na­vi­rüs teh­li­ke­si­ni bizde ya­kın­dan his­set­ti­ği­miz için Züm­rüt Rize’nin do­ğu­şu­nu ses­siz se­da­sız geçen yıl ol­du­ğu gibi buruk kut­lu­yo­ruz.
Çok kıt im­kân­lar­la ya­yın­lan­mak sabır ister, be­ce­ri ister, mü­ca­de­le ister.
Bir in­sa­nın or­ta­ma öm­rü­nü elli alt­mış sa­yar­sak demek ki bu ga­ze­te insan öm­rü­nü aşan sü­re­de yayın ha­ya­tı.
Bugün Tür­ki­ye’de 72 ya­şı­nı aşan gün­lük ga­ze­te sa­yı­sı çok azdır. Sa­yı­la­rı iki el par­mak­la­rı­nı geç­me­yen kı­dem­li Ga­ze­te­ler ara­sın­da say­gın bir yer edi­nen Züm­rüt Ga­ze­te­miz bin bir türlü maddi zor­lu­ğa rağ­men yıl­ma­dan ya­yın­lan­ma­ya devam edi­yor.
Yal­nız Rize değil Bölge Ba­sı­nı için­de çok önem­li bir bel­ge­sel olan Züm­rüt Ga­ze­te­si­nin var­lı­ğı inkâr edi­le­me­yecek kadar mühim ve önem­li­dir.
Yaşı iti­ba­riy­le Yerel Ba­sı­nın Rize’deki Oku­lu­dur. İsim­le­ri­ni sa­ya­ma­ya­ca­ğım bir­çok ga­ze­te­ci bu okul­dan geç­miş­tir.
Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 yıl­dır çok önem­li bir boş­lu­ğu dol­dur­muş ve üze­ri­ne düşen gö­re­vi her geçen gün daha bir özen­le yap­mak­ta­dır.
Gü­nü­müz­de Rize’nin so­run­la­rı­na par­mak basan ve çözüm ara­yan yayın ku­ru­lu­şu par­mak­la ara­nır oldu. Sesi çıkan ga­ze­te sa­yı­sı çok az.
Rize Züm­rüt Ga­ze­te­si hal­kın is­tek­le­ri­ne ve ya­pıl­ma­yan ko­nu­la­ra par­mak bas­tı­ğı için uya­rı­cı ro­lü­ne so­yun­muş, dev­le­tin ya­nın­da, mil­le­ti­nin hiz­me­tin­de po­li­ti­ka iz­le­me­ye kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın devam ede­cek­tir.
Rize Züm­rüt Ga­ze­te­si ya­zar­la­rı ara­sın­da her si­ya­si gö­rüş­te ar­ka­da­şı­mız var ama par­ti­ler üstü yayın yapar. Si­ya­set için­de­dir fakat si­ya­se­tin em­rin­de de­ğil­dir. Rize men­fa­ati ol­ma­yan ha­ber­le­re yer ver­mez.
Sesi çık­ma­yan top­lum­lar hak­sız­lı­ğa, yok­lu­ğa ve unu­tul­muş­lu­ğa mah­kûm­dur.
Züm­rüt Rize, Rize’nin ilk va­sıf­lı ofset ga­ze­te­si­dir.
Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 yıl­dır hiç ak­sa­ma­dan, sü­rek­li çı­ka­rak Rize’nin ba­ğı­ran sesi, gören gözü, işi­ten ku­la­ğı ol­muş­tur.
Ben bu Ga­ze­te­de 1995 yı­lın­dan beri köşe ya­zı­sı ve haber ya­zı­yo­rum.
Bu sü­tun­la­ra daha dün gibi yaz­ma­ya baş­la­dı­ğım ya­zı­la­rın üze­rin­den ta­ri­he ba­kar­sa­nız 26 sene geç­miş. Mu­ha­bir­lik ya­nın­da yak­la­şık 10 yıl­dır Baş­ya­zar­lık gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yo­rum. 3 yıla ya­kın­dır Züm­rüt Ga­ze­te­si­nin kad­ro­sun­dan basın kartı sa­hi­bi­yim.
Bu güne kadar çe­şit­li yerel ve ulu­sal ba­sın­da haber yaz­dım. Ulu­sal Ba­sı­na yaz­dı­ğı­nız ha­ber­ler Tür­ki­ye ge­ne­lin­de oku­na­ca­ğı için çok daha se­çi­ci olu­yor. Her yaz­dı­ğı­nız haber ya­yın­lan­maz. Fazla ma­ga­zin­sel de­ğil­se ga­ze­te­ye hiç koy­maz­lar.
Oysa Rize’mizin öz ga­ze­te­si, se­si­miz ve gö­zü­müz Züm­rüt Rize 72 yıl­dır Rize’de gör­dü­ğü­mü­zü, is­te­ği­mi­zi ve ek­si­ği­mi­zi yaz­mak­ta.
Züm­rüt Ga­ze­te­si ol­ma­say­dı yıl­lar­ca ko­nu­şu­lan OVİT Tü­ne­li gün­dem­de böy­le­si yer bul­maz­dı.
Rize ‘ye hiz­met yapan kim olur­sa olsun, hangi ce­nah­ta bu­lu­nur­sa bu­lun­sun dün ol­du­ğu gibi bugün ve ya­rın­da ya­nın­da­yım. Yasal olan her ko­nu­da, gayrı meşru ol­ma­yan her işte Rize’mize hiz­met­te varım.
Biz Ga­ze­te­ci ola­rak nasıl ya­za­rak gö­re­vi­mi­zi ya­pı­yor­sak gö­rev­de­ki her­kes va­zi­fe­si­ni ya­pa­cak.
Yap­maz­sa demek ki biz yaz­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
72 yıl­dır Rize’nin Sesi ol­ma­sı­nı ba­şa­ran Züm­rüt Ga­ze­te­mi­ze nice 72 yıl­lar di­li­yo­rum.
Ga­ze­te­nin ha­zır­lan­ma­sın­da, ba­sıl­ma­sın­da ve siz okur­la­ra ulaş­ma­sın­da emeği geçen isim­siz kah­ra­man­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yor ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Rize’deki basın ha­ma­lı Züm­rüt Ga­ze­te­mi­ze sağ­lık­lı nice 70 yıl­lar di­li­yo­rum.

GÜNDEME DAİR

Mart ayı ba­şın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, “Yük­sek ve çok yük­sek risk gru­bun­da bu­lu­nan il­le­ri­miz­de halen uy­gu­lan­mak­ta ol­du­ğu gibi ce­na­ze­le­re ka­tı­lım 30 kişi ile sı­nır­lan­dı­rı­la­cak­tır” açık­la­ma­sı yap­mış­tı.
Ana­do­lu’da kovit ile ve­fa­tı ger­çek­le­şen ga­ri­ba­nın ce­na­ze­si­ne ka­tı­lım en ya­kı­nı 30 kişi ile sı­nır­lan­dı­rı­lır­ken bir zen­gin, bir ta­ri­kat şeyhi veya si­ya­set­çi­nin ce­na­ze­si le­ba­lep ka­tı­lım­la kal­dı­rı­lı­yor.
Al­dı­ğı ka­ra­ra uy­ma­yan Hü­kü­me­tin çe­li­şen ha­re­ke­ti ol­mu­yor mu bu dav­ra­nış.
Sen sı­nır­la sen uyma oh ne ala mem­le­ket.
Ti­ca­ret Ba­ka­nı vardı, hak­kın­da etik ol­ma­yan ti­ca­ret alış­ve­ri­şi olmuş. Aile şir­ke­tin­den iha­le­siz ba­kan­lı­ğı­na yüklü mik­tar­da de­zen­fek­te mal­ze­me­si al­dı­ğı id­di­ası gün­ler­dir ko­nu­şul­du.
Bu olum­suz­lu­ğa ses çı­kar­ma­yan atan­mış Ba­ka­nı­mız yap­tı­ğı ha­ta­yı kabul eder­ce­si­ne hep sus­kun kaldı.
Bi­li­yor­su­nuz sus­mak ik­rar­dan gelir.
Du­yar­lık gös­te­ren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan si­ya­set dı­şın­dan gelen ata­dı­ğı Bayan Ba­ka­nı bu gece ya­rı­sı ope­ras­yo­nu ile gö­rev­den aldı ve en iyi­si­ni yaptı. Ya­kı­şan bu ol­ma­lıy­dı.
Komşu Ba­kan­sız kal­mı­yor.
Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ha­tır­la­ya­lım ata­nan Trab­zon­luy­du gö­rev­den alı­nın­ca ye­ri­ne ata­nan da yine Trab­zon­lu.
Reis Ri­ze­li ama ekibi ma­şal­lah hep Trab­zon­lu­lar­dan.
Demek ki Reis Ri­ze­li­den daha çok Trab­zon­lu­la­ra gü­ve­ni­yor. Ri­ze­li­ye gü­ven­sey­di bir Bakan atar­dı. Ri­ze­li yal­nız OY ver­sin yeter, Ba­kan­lık ne­yi­ne.
Güven her şey­den önce gelir. Daha önce gö­rev­den az­le­di­len 2 Ba­kan­da Trab­zon­luy­du biri damat Berat Al­bay­rak di­ğe­ri Cahit Tur­han.
17 Ba­kan­lı hü­kü­met­te Trab­zon­lu atan­mış Bakan sa­yı­sı damat Ada­let Ba­ka­nıy­la bir­lik­te 5,5 oldu.
Dik­kat çe­ki­yor ata­nan­la­rın yal­nız­ca 1 ta­ne­si mer­kez ta­ra­fın­dan di­ğer­le­rin­den 3 ta­ne­si Of So­lak­lı Va­di­sin­den son ata­nan 3 dönem İstan­bul Mil­let­ve­kil­li­ği yapan Sür­me­ne­li.
Nük­le­er Ener­ji ve Ulus­la­ra­ra­sı Pro­je­ler Genel Mü­dür­lü­ğü­ne AK Parti Gurup Baş­ka­nı Naci Bos­tan­cı’nın oğlu Afşin Burak Bos­tan­cı atan­mış.
84 mil­yon içe­ri­sin­de sa­de­ce AK Parti’li­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ka­fa­sı çok iyi ça­lış­tı­ğı için mi tüm kol­tuk­la­ra ata­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. 3-5 maaş alan­lar ayrı ekip, ama on­lar­da AK Parti’li dost­lar. Yiyin tık­sı­rın­ca­ya kadar yiyin. İşsiz­lik had saf­ha­da iken Allah şahit hak­kı­nı helal et­me­yen mil­yon­lar­ca insan var. Siz­ler li­ya­kat değil itaat sa­hi­bi ya­kın­la­rı­nı­zı ma­ka­mın gü­cü­nü kul­la­na­rak kol­tuk­la­ra oğul, kız eniş­te hısım ak­ra­ba de­me­den dol­dur­ma­ya bakın. ‘’Ema­ne­ti eh­li­ne verin’’ ha­di­si­ne ina­nan Müs­lü­man­lar­da­nız ya siz.

« Older Entries