Category Archives: Spor Haberleri

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ile 0-0 Berabere Kaldı

Süper Lig’in 2. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, Fatih Ka­ra­güm­rük’ü konuk etti. Mü­ca­de­le 0-0’lık be­ra­ber­lik­te so­nuç­lan­dı.

Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)
9. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan top süren Ce­ma­li’nin or­ta­sı­nı kar­şı­la­yan Dabo’nun şutu takım ar­ka­da­şı Sabo’ya çarp­tı ve ka­le­ci Vi­vi­ano ta­ra­fın­dan uzak­laş­tı­rıl­dı.
20. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ser­best vuruş kul­la­nan Big­lia’nın sert şu­tu­nu ka­le­ci Gök­han kor­ne­re çeldi.

 1. da­ki­ka­da sol ka­nat­ta topla bu­lu­şan Pesic’in sert şutu Gök­han’a çar­pa­rak kale di­re­ği­nin üs­tün­den kor­ne­re çıktı. Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
  1. da­ki­ka­da altı pas içe­ri­sin­den Ro­nal­do Men­des ta­ra­fın­dan çe­ki­len şut ka­le­yi bul­ma­dı.
  2. da­ki­ka­da Erhun, rakip ceza sa­ha­sı­nın hemen dı­şın­da ka­le­yi kar­şı­sı­na alıp çek­ti­ği şutu ka­le­ci Gök­han kur­tar­dı.
  3. da­ki­ka­da Tunay sol ka­nat­ta kor­ner bay­ra­ğı­na yakın bir nok­ta­dan ka­le­ye şut çekti, Al­berk Koç topu kale çiz­gi­sin­de kur­tar­dı.
   90+4. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan atak ge­liş­ti­ren Ahmed Musa ta­ra­fın­dan çe­ki­len şut ka­le­ci Gök­han ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı.
   Stat: Çay­kur Didi
   Ha­kem­ler: Vol­kan Ba­yars­lan, Erdem Bıyık, Can­daş Elbil
   Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han, Fabr­cio Ba­i­ano, Ce­ma­li (Emir dk. 89 ?), Djo­ko­vic, Yasin (Eren dk. 89 ?), Hol­men, Ro­nal­do Men­des (Al­berk dk. 74), Bryan Dabo, Gök­han, Sabo (Umar dk. 74), Alper
   Ye­dek­ler: Tarık, Emir Han, Anil, Selim, Uğur Can, Gü­venc
   Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uygun
   Fatih Ka­ra­güm­rük: Vi­vi­ano, He­dens­tad, Bal­ko­vec, Efe (Jimmy dk. 63) , Be­na­tia (Burak dk. 63), Zu­ka­no­vic, Ahmed, Big­lia, Pesic, Erhun (Ser­hat dk. 85 ?), Kerim (Tunay dk. 73)
   Ye­dek­ler: Aygun, Salih, Mu­ham­med, Munir, Ar­ve­lad­ze
   Tek­nik Di­rek­tör: Da­ni­ele Ca­val­let­to
   Sarı kart­lar: Fabr­cio Ba­i­ano (Çay­kur Ri­zes­por), Jimmy (Fatih Ka­ra­güm­rük)
  4. Haber Merkezi

“Çok Daha İyi Bir Rizespor İzleyeceğiz İnşallah”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Çok daha iyi bir Ri­zes­por iz­le­ye­ce­ğiz in­şal­lah” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 2. haf­ta­sın­da evin­de Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kaldı.
1Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Kendi evi­miz­de ka­zan­mak is­ti­yo­rum özel­lik­le yapı iti­ba­rıy­la sezon başı ol­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le, eksik kad­ro­mu­za rağ­men hem ra­ki­bi­mi­zi ana­liz ya­pa­rak bir nevi sat­ranç gibi ham­le­ler ya­pa­rak oyunu kendi le­hi­mi­ze çe­vir­me­ye ça­lış­tık.
İyi bir ta­kı­ma karşı en azın­dan takım hü­vi­ye­tin­de, özel­lik­le tak­tik­sel ola­rak duran top­lar­da golü bulma yo­lu­nu bu­la­bi­lir­dik ama yine de be­ra­be­re bitti. So­nu­cun­da her pu­anın çok önemi var. Fut­bol­cu­la­rı­mız ça­lış­ma­ya ge­liş­me­ye ve bu sü­re­cin içe­ri­sin­de Ri­zes­por ola­rak benim ar­zu­la­dı­ğım is­tek­li ag­re­sif ve po­zis­yon üre­ten ta­kı­ma dö­nü­şe­ce­ğiz.
Ta­raf­lar­dan tek ri­ca­mız sabır. Sabır özel­lik­le söy­le­me­min se­be­bi şu geçen sene 19-20 fut­bol­cu kar­de­şi­miz bu ta­kım­dan ay­rıl­dı ve bir ay sonra yeni gelen yö­ne­tim var. O arada söz­leş­me­le­ri bit­ti­ği için ay­rıl­dı­lar.
Bu­nun­la be­ra­ber diğer ta­raf­tan da bazı fut­bol­cu­la­rı­mız git­mek is­te­di. Biz bir­çok trans­fe­re geç baş­la­dık ve bir­çok trans­fer­de so­run­lar ya­şa­dık. O yüz­den de tam an­la­mıy­la takım hü­vi­ye­ti­nin ol­ma­ma­sı­na rağ­men biz gayet iyi­yiz. Ço­cuk­lar za­man­la daha iyi ola­cak­tır. Milli maç ara­sı­na yeni ge­lecek tak­vi­ye­ler ve şu anda elim­de­ki kadro ile bir­lik­te sa­kat­lık­la­rın­da geç­ti­ği bir or­tam­da çok daha iyi bir Ri­zes­por’u hep be­ra­ber iz­le­ye­ce­ğiz” dedi.


Haber Merkezi

İlimizde Red Bull Formulaz Fırtınası Esti

Ka­ra­de­niz’de ge­le­nek­sel­le­şen tahta ara­ba­la­rın mü­ca­de­le­si Red Bull For­mu­laz, Rize Ar­de­şen’in Tunca bel­de­sin­de dü­zen­len­di.

Bu sene 12’ncisi ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik bir kez daha renk­li an­la­ra sahne oldu. Dünya Şam­pi­yo­nu Cim­nas­tik­çi Red Bull spor­cu­su Ayşe Begüm On­ba­şı’nın da konuk ol­du­ğu tahta araba ya­rış­la­rı­nı bin­ler­ce kişi ye­rin­den takip etti.
Red Bull For­mu­laz et­kin­li­ği­ne İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu, Tunca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Naci Ay­te­miz, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Fur­kan Fatih Ersoy ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tur­gay Aktaş ka­tı­lım gös­ter­di. Tarih bo­yun­ca sivri ze­ka­sıy­la ün sal­mış Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın 1900’lü yıl­la­rın baş­la­rın­da yük­sek nok­ta­lar­dan aşağı daha hızlı inmek için üret­ti­ği tahta ara­ba­la­rın ya­rış­tı­ğı Red Bull For­mu­laz, 12’nci kez Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de­ki Tunca bel­de­sin­de dü­zen­len­di. Ana­do­lu’nun en eğ­len­ce­li, en ma­ce­ra dolu or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan bi­ri­si­ne ev sa­hip­li­ği yapan Rize’deki bu he­ye­can­lı ya­rı­şı iz­le­me­ye bin­ler­ce insan ka­tıl­dı. Ma­ran­goz­lar­da gün­ler­ce süren hum­ma­lı ça­lış­ma­nın so­nun­da or­ta­ya çıkan el emeği tahta ara­ba­la­rın büyük mü­ca­de­le­si renk­li an­la­ra sahne oldu.
Ayşe Begüm On­ba­şı konuk oldu
Rize’nin bü­yü­le­yi­ci at­mos­fe­rin­de, sarp dağ­lar­da, sa­de­ce eğ­len­ce­siy­le değil ku­ral­la­rıy­la da dik­kat çeken, fren, motor ya da demir par­ça­nın bu­lun­ma­dı­ğı 57 tahta ara­cın ya­rış­tı­ğı or­ga­ni­zas­yo­na Dünya Şam­pi­yo­nu Cim­nas­tik­çi Red Bull spor­cu­su Ayşe Begüm On­ba­şı konuk oldu.


Haber Merkezi

Bülent Uygun: ‘Zor Bir Maç Bizi Bekliyor’

Süper Lig’in 2. haf­ta­sın­da 21 Ağus­tos Cu­mar­te­si günü Va­va­Cars Fatih Ka­ra­güm­rük’ü konuk edecek Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, zor bir maçın ken­di­le­ri­ni bek­le­di­ği­ni söy­le­di.

Bü­lent Uygun, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde id­ma­nı ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, geçen sezon Fatih Ka­ra­güm­rük’ün oy­na­dı­ğı fut­bol­la iyi bir per­for­mans ser­gi­le­di­ği­ni, bu sezon da tak­vi­ye­ler ya­pa­rak yo­lu­na devam et­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Ra­kip­le­ri­nin çok iyi bir takım ol­du­ğu­nu ifade eden Uygun, “Oyun an­la­yı­şı, oyun man­ta­li­te­si, geçiş oyun­la­rı ve ge­ri­den oyun kur­ma­sı­na kadar. Zor bir maç bizi bek­li­yor. Benim bir şan­sım, ta­raf­ta­rı­mı­zın o gün bize olan coş­ku­su. Bize ola­cak des­te­ği, yap­tı­ğı­mız ha­ta­da bizi yer­den kal­dır­ma­sı, bize gös­te­re­ce­ği sevgi, Ka­ra­güm­rük ma­çın­da ta­kı­mı avan­taj­lı du­ru­ma ge­çi­re­cek­tir.” diye ko­nuş­tu.
“Sabra ve des­te­ğe ih­ti­ya­cı­mız var”
Uygun, ka­za­na­rak bu zor sü­reç­ten mutlu ay­rıl­mak is­te­dik­le­ri dile ge­ti­re­rek, “İnşal­lah ka­za­nan taraf olur ve bir nebze de olsa ya­ra­mı­za mer­hem olur. Ondan son­ra­ki sü­re­ce daha doğru ve güçlü bir şe­kil­de bak­ma­mı­zı sağ­lar.” dedi. Rize’de bir süre önce şid­det­li ya­ğı­şın ar­dın­dan doğal afet ya­şan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Uygun, “Sa­ha­la­rı­mız da çok büyük tah­ri­ba­ta uğ­ra­dı. Ant­ren­man ya­pa­maz hale gel­dik. Sa­ha­mı­zı ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Umut edi­yo­ruz hafta so­nu­na sa­ha­mız ye­ti­şir.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Uygun, el­le­rin­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, şöyle devam etti:
“Bu süreç için­de biraz za­ma­na, sabra ve des­te­ğe ih­ti­ya­cı­mız var. Bu an­lam­da başta yö­ne­tim ku­ru­lu­muz olmak üzere spor­tif di­rek­tö­rü­müz Fahri Tatan trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı devam et­ti­ri­yor. Malum, geçen sezon 18 oyun­cu­nun söz­leş­me­si­nin bit­me­si, bunun aka­bin­de bir ay için­de yö­ne­tim ku­ru­lu­nun de­ğiş­me­si ve yeni bir takım kur­gu­su oluş­tur­ma­sı çok zor­dur. Ma­ale­sef an­laş­tı­ğı­mız her fut­bol­cu­nun son­ra­sın­da hem başka me­na­jer­le­rin araya gi­re­rek fiyat yük­selt­me­le­ri hem de bon­ser­vis­le­ri­ne ek fiyat çık­mış ol­ma­sı trans­fer yap­ma­mı­zı hep en­gel­le­di. İna­nı­yo­rum ki yö­ne­ti­mi­miz milli takım maç ara­sı­na kadar 15 gün için­de ta­kı­mı­mı­za katkı ya­pa­cak trans­fer­le­ri ya­pa­cak­tır.”
Ta­kı­ma ka­tı­lan yeni oyun­cu­la­rın ba­zı­la­rı­nın sa­kat­lı­ğı­nın, ba­zı­la­rı­nın ise ant­ren­man­sız ol­ma­sı­nın iş­le­ri­ni daha da zor­laş­tır­dı­ğı­nı kay­de­den Uygun, “Ancak biz iyi­yiz, daha da iyi ola­ca­ğız. Trans­fer­ler bit­ti­ğin­de hep bir­lik­te çok mutlu ve güzel gün­le­re bir­lik­te gi­de­ce­ğiz. Tabii ki bu se­zon­ki süreç biraz daha zor ge­çecek. Ama bu sü­re­ci kendi le­hi­mi­ze çe­vi­re­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
Trans­fer ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor
Uygun, yö­ne­ti­min santr­for, sağ ve sol açık mev­ki­le­ri­ne, bir de sto­per ko­nu­sun­da ge­rek­li trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
“Aminu Umar’dan çok şey umduk. Umar tam is­te­ni­len per­for­man­sa ge­le­me­di. Bold­rin’in sa­kat­lı­ğı tüm plan­la­rı alt üst etti. Dön­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Remy’nin sa­kat­lı­ğı­nın nük­set­me­si ve giden fut­bol­cu­lar oldu. Biraz zor sü­reç­ten ge­çi­yo­ruz. Yö­ne­ti­mi­miz bu ko­nu­da ça­lı­şı­yor. İyi şey­le­ri milli takım maç ara­sı­na kadar hal­let­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Milli maç ara­sın­da da ta­ma­men ye­ni­len­miş, bam­baş­ka bir Ri­zes­por iz­le­me­ye baş­la­ya­ca­ğız.”
Fe­ner­bah­çe’de kadro dışı bı­ra­kı­lan Mame Thiam ve Lemos’un trans­fer sü­re­ci­ne de de­ği­nen Uygun, “Thiam’ is­ti­yo­ruz ancak 2 mil­yon avro bon­ser­vis is­te­ni­yor. Ken­di­si de yük­sek para is­ti­yor. Böyle bir para ve­re­bi­lecek du­ru­mu­muz yok. Do­la­yı­sıy­la is­te­mi­yo­ruz. Biz bu pa­ra­la­rı hiç kim­se­ye ve­re­me­yiz. 20 ve 21 ya­şın­da ge­le­ce­ği çok par­lak gör­dü­ğü­müz bir fut­bol­cu olsa ancak ona bu pa­ra­la­rı ve­re­bi­li­riz. Onun dı­şın­da Thiam ve Lemos ile her­han­gi bir yol al­mış­lı­ğı­mız yok. Ancak bir haf­ta­lık süre zar­fın­da 2-3 trans­fe­ri­mi­zi bi­tir­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Uygun, Caner Erkin ko­nu­sun­da her­han­gi bir ge­liş­me ol­ma­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi

Rize’nin Dur­gun­su Kano Ta­kı­mı Ma­dal­ya­ya Doy­ma­dı

Es­ki­şe­hir’de ger­çek­leş­ti­ri­len Dur­gun­su Kano Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da Rize ka­fi­le­si 16 adet 1.​lik ma­dal­ya­sı, 4 adet 2.​lik ma­dal­ya­sı, 10 adet 3.lük ma­dal­ya­sı ka­zan­dı.

13-15 Ağus­tos 2021 ta­rih­le­rin­de Es­ki­şe­hir ilin­de ger­çek­leş­ti­ri­len Dur­gun­su Kano Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı­na 11 il ve 24 ku­lüp­ten top­lam 209 spor­cu ka­tıl­dı.
Rize ka­fi­le­si 30 ki­şi­lik spor­cu ile ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da 16 adet 1.​lik ma­dal­ya­sı, 4 adet 2.​lik ma­dal­ya­sı, 10 adet 3.lük ma­dal­ya­sı ka­zan­dı.
Büyük Ka­dın­lar, Genç Ka­dın­lar ve Minik Ka­dın­lar ka­te­go­ri­le­rin­de Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu olan Rize ekibi Minik Er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de Tür­ki­ye 3.sü oldu. Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Gür­han Yıl­dız Se­zo­nun son ma­çın­da Es­ki­şe­hir ilin­de ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alan Dur­gun­su Kano ekibi ve spor­cu­la­rı teb­rik etti.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’un Orta Saha Oyuncusu Sertel: ‘Karagümrük Maçından Üç Puan Almak İstiyoruz’

Çay­kur Ri­zes­por’un orta saha oyun­cu­su Ce­ma­li Ser­tel, “Ka­ra­güm­rük ma­çı­na ha­zır­la­nı­yo­ruz, sa­ha­dan üç pu­an­la ay­rıl­mak is­ti­yo­ruz” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 2. haf­ta­sın­da 21 Ağus­tos Cu­mar­te­si günü saat 19.15’te Çay­kur Didi Stad­yu­mu’nda oy­na­ya­ca­ğı Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü.
Ant­ren­man ön­ce­sin­de açık­la­ma­da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por’un Ba­şak­şe­hir’den ki­ra­lık ola­rak kad­ro­su­na kat­tı­ğı Ce­ma­li Ser­tel, Fatih Ka­ra­güm­rük kar­şı­laş­ma­sın­dan iyi bir fut­bol­la 3 puan almak is­te­dik­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek, “Be­şik­taş kar­şı­sın­da is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­dık ama oyun ola­rak biraz daha iyi ola­bi­li­riz. Daha çok ça­lı­şa­ca­ğız, daha iyi olmak is­ti­yo­ruz. Ek­sik­le­ri­miz var, onlar gi­de­ri­lir in­şal­lah. Ka­ra­güm­rük ma­çı­na ha­zır­la­nı­yo­ruz. Ora­dan üç puan almak is­ti­yo­ruz. Ortam iyi, takım içi ar­ka­daş­lık iyi. İyi bir ortam var, bun­la­rı da maça yan­sıt­mak is­ti­yo­ruz. Bunun için de iyi bir mü­ca­de­le gös­ter­mek is­ti­yo­ruz. Önü­müz­de­ki maç­la­ra ba­ka­ca­ğız artık” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor farklı kaybetti

Süper Lig’de 2021-2022 se­zo­nu­nun açı­lış ma­çın­da Be­şik­taş, sa­ha­sın­da Ç.Ri­zes­por’u 3-0 mağ­lup etti.

Süper Lig 2021-2022 se­zo­nu­nun açı­lış ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por’u konuk eden son şam­pi­yon Be­şik­taş, sa­ha­dan 3-0’lık ga­li­bi­yet­le ay­rı­la­rak lige 3 pu­an­la baş­la­dı.
Süper Lig’de 2021-2022 se­zo­nu­nun açı­lış ma­çın­da son şam­pi­yon Be­şik­taş sahne aldı. 526 gün sonra ta­raf­ta­rıy­la bu­lu­şan si­yah-be­yaz­lı­lar, Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­sın­da Kevin N’Ko­udou, Atiba Hutc­hin­son ve Cyle Larin’in gol­le­riy­le 3-0 galip ge­lir­ken, se­zo­na da bı­rak­tı­ğı yer­den baş­la­dı. Maç bo­yun­ca ra­ki­bi­ne karşı üstün bir oyun or­ta­ya koyan ve po­zis­yon ver­me­yen si­yah-be­yaz­lı­lar, 8. da­ki­ka­da öne geçti. Yeni trans­fer Kenan Ka­ra­man’ın sağ­dan yap­tı­ğı or­ta­da ceza sa­ha­sı için­de topla bu­lu­şan Kevin N’Ko­udou, Selim Ay’dan sıy­rı­la­rak sert bir vu­ruş­la fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­dı. 2021-2022 se­zo­nu­nun ilk golü N’Ko­udou’dan ge­lir­ken, ilk asis­ti yapan isim de Kenan Ka­ra­man oldu. Ro­si­er asist­le baş­la­dı­Be­şik­taş’ta geç­ti­ği­miz sezon ki­ra­lık ola­rak forma giyen ve gös­ter­di­ği per­for­mans­la si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın sev­gi­li­si olan Ro­si­er de se­zo­na asist­le baş­la­dı. Maç bo­yun­ca çok koşan ve kri­tik mü­da­ha­le­ler­de bu­lu­nan Fran­sız yıl­dız, 52. da­ki­ka­da zor po­zis­yon­da meşin yu­var­la­ğı ceza sa­ha­sı için­de kont­rol ede­rek Atiba Hutc­hin­son’a güzel bir pas çı­kar­dı. Ka­na­da­lı yıl­dı­zın dü­zel­tip yap­tı­ğı vu­ruş­ta top ağ­la­ra gi­der­ken, Be­şik­taş da farkı 2’ye yük­selt­ti. Kar­şı­laş­ma­da son sözü ise Be­şik­taş’ın geç­ti­ği­miz sezon en çok go­lü­ne imza atan ismi olan Larin söy­le­di. 90+3. da­ki­ka­da Gök­han Töre’nin sert şu­tun­da ka­le­ci Gök­han’dan dönen topa düz­gün bir vuruş yapan Ka­na­da­lı golcü, se­zo­nu golle açar­ken, maçın da sko­ru­nu ilan etti: 3-0. Se­zo­na 3 pu­an­la baş­la­yan son şam­pi­yon Be­şik­taş, önü­müz­de­ki hafta Ga­zi­an­tep FK dep­las­ma­nın­da boy gös­te­recek.
Stat: Vo­da­fo­ne Park­Ha­kem­ler: Zor­bay Küçük xx, Kemal Yıl­maz xx, Hakan Ye­miş­ken xx­Be­şik­taş: Ersin xx, Ro­si­er xx, We­lin­ton xx, Vida xx, Nsa­ka­la xx, Josef xx, Ghez­zal xx (Gök­han dk. 78 x), Atiba xxx (Necip dk. 88 ?), Salih xx (Oğuz­han dk. 70 x), Nko­udu xx (Larin dk. 69 xx), Kenan xx (Güven dk. 79 x)Ye­dek­ler: Utku, Rıd­van, Ser­dar, Meh­met, Lja­jic­Tek­nik Di­rek­tör: Ser­gen Yal­çın­Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han x, Ba­i­ano x (Eren dk. 88 ?), Selim x, Hol­men xx, Ce­ma­li xx (Al­berk dk. 82 ?), Do­ko­vic xx, Dabo x (Yasin dk. 67 x), Sabo xx, Men­des xx (Mah­sun dk. 82 ?), Alper xx, Remy x (Emir dk. 67 x)Ye­dek­ler: Tarık, Emir Han, Aziz­Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Gol­ler: Nko­udou (dk. 9), Atiba (dk. 52), Larin (dk. 90+3) (Be­şik­taş)Sarı kart­lar: Sabo (Çay­kur Ri­zes­por), We­lin­ton, Güven (Be­şik­taş)Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)9. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topa bu­lu­şan Kenan Ka­ra­man, son çiz­gi­ye in­me­den pa­sı­nı ceza sa­ha­sı içe­ri­sin­de­ki Nko­udou’ya ak­tar­dı. Nko­udou’nun Selim Ay’dan sıy­rı­lıp sağ çap­raz­dan yap­tı­ğı vuruş ağ­lar­la bu­luş­tu. 1-024. da­ki­ka­da Salih Uçan’ın rakip orta sa­ha­dan ver­di­ği pasta sağ ka­nat­ta topla bir­lik­te ha­re­ket­le­nen Ro­si­er, ceza sa­ha­sı­na gir­me­den meşin yu­var­la­ğı içe­ri­ye çe­vir­di. Pe­nal­tı nok­ta­sı ya­kın­la­rın­da topu alan Atiba’nın bek­let­me­den pa­sın­da Ghez­zal’ın sağ çap­raz­dan sert şutu sa­vun­ma­ya çar­pıp kor­ne­re gitti.41. da­ki­ka­da sol ka­nat­ta Sabo’nun topuk pa­sın­da meşin yu­var­lak­la bu­lu­şan Alper Potuk’un ceza sa­ha­sı­na girip son çiz­gi­ye ine­rek or­ta­ya çe­vir­di­ği top ka­le­ci Ersin’de kaldı.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı) 52. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı sol çap­ra­zın­da Nko­udou, pa­sı­nı sağ ta­raf­tan ceza ala­nı­na ha­re­ket­le­nen Ro­si­er’e çı­kar­dı. Meşin yu­var­la­ğı güç­lük­le kont­rol eden Ro­si­er’in son çiz­gi­den içe­ri­ye çe­vir­di­ği topta Atiba, kale önün­de mü­sa­it po­zis­yon­da ağ­la­rı ha­va­lan­dır­dı. 2-090+3. da­ki­ka­da Josef orta sa­ha­da Eren’e yap­tı­ğı baskı so­nu­cu ka­zan­dı­ğı topu sağ ta­raf­ta­ki Gök­han’a ak­tar­dı. Gök­han’ın ceza sa­ha­sı­na gi­re­rek çek­ti­ği sert şut ka­le­ci Gök­han’dan döndü. Dönen topu pe­nal­tı nok­ta­sı ya­kın­la­rın­da önün­de bulan Larin’in vu­ru­şu fi­le­le­re gitti. 3-0
Bü­lent Uygun: “So­nuç­ta son şam­pi­yon­la oy­na­dık”Süper Lig’in açı­lış ma­çın­da Be­şik­taş’a dep­las­man­da 3-0 mağ­lup olan Çay­kur Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun maçın ar­dın­dan si­yah-be­yaz­lı ekibi teb­rik ede­rek, “18 oyun­cu­muz ay­rıl­dı ve yeni trans­fer­ler yap­tık. Henüz tam ola­rak kad­ro­muz hazır değil. So­nuç­ta son şam­pi­yon­la oy­na­dık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Süper Lig’in ilk haf­ta­sın­da Be­şik­taş dep­las­ma­nın­dan 3-0’lık mağ­lu­bi­yet­le ay­rı­lan Çay­kur Ri­zes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Be­şik­taş’ı teb­rik ede­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Bü­lent Uygun, “Son şam­pi­yon­la oy­na­dık. Takım ve kadro ya­pı­sı iti­ba­riy­le en iyi adam­la­rı­nı ta­kım­da tu­ta­rak, iyi de trans­fer­ler ya­pa­rak gü­cü­ne güç kattı Be­şik­taş. Yeni trans­fer­le­ri­miz 1 haf­ta­lık, 10 gün­lük ant­ren­man­la maça çıktı. 18 oyun­cu­muz ta­kım­dan ay­rıl­dı. Bugün bi­rey­sel ha­ta­lar dı­şın­da iyi bir per­for­mans oldu. Sa­kat­lık­lar dı­şın­da santr­for mev­ki­sin­de de­ği­şik bir tak­ti­ğe geç­mek zo­run­da kal­dık. Ta­kı­mı­mın ver­di­ği mü­ca­de­le­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. İnşal­lah yeni trans­fer­ler­le daha iyi bir Ri­zes­por iz­let­ti­re­ce­ğiz. Mevki ola­rak bazı ek­sik­le­ri­miz var. Yö­ne­ti­mi­miz trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor ve gö­rüş­me­le­ri­miz sü­rü­yor. 4 trans­fer daha ya­pa­ca­ğız. Kadro ya­pı­sı­nı ta­mam­la­ma­mız ge­re­ki­yor. Lig hem uzun bir ma­ra­ton hem de al­ter­na­tif­li bir kadro kur­mak adına ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne ka­ta­rak ge­re­ke­ni ya­pı­yo­ruz. Sağ açık, sol açık ve for­vet trans­fe­ri ko­nu­sun­da gi­ri­şim­le­ri­miz sü­rü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.“Caner Erkin’i ta­kı­mı­mız­da gör­mek is­te­riz”Ri­zes­por’un gün­de­min­de olan Caner Erkin’le il­gi­li ola­rak “Caner Erken yıl­lar­ca milli ta­kım­da oy­na­mış bi­ri­si. Biz ta­kı­mı­mız­da gör­mek is­te­riz. Yurt dı­şın­da tek­lif­ler var, on­lar­la da gö­rü­şü­yo­ruz. Bizim yö­ne­ti­mi­miz ve spor­tif di­rek­tö­rü­müz bu ko­nuy­la il­gi­le­ni­yor. Caner bil­di­ğim ka­da­rıy­la gö­rüş­me­le­re baş­la­dı diye bi­li­yo­rum” diyen Uygun, ta­kım­da ya­şa­nan de­ği­şik­lik­ler­le il­gi­li ola­rak da “Malum 18 tane fut­bol­cu gi­der­se ve gi­den­le­rin ye­ri­ne 1,5 ayda takım kurma ko­nu­sun­da bazı ya­pı­lan­ma­lar sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Takım kur­gu­su­nu yap­mak ve sis­te­mi oturt­mak çok zor böyle du­rum­lar­da. Za­ma­na ih­ti­yaç var. Be­şik­taş geçen sene gerek içe­ri­de, gerek dı­şa­rı­da çok iyi oy­nu­yor­du ve şu anda gelen oyun­cu­la­ra ba­kar­sak, çok iyi du­rum­da di­ye­bi­li­riz. Zaman zaman, bölüm bölüm oy­na­dı­ğı­mız oyun tar­zıy­la mem­nun ol­du­ğum bir Ri­zes­por var. Ben de her şey elim­de olsun, bütün trans­fer­ler ta­mam­lan­mış olsun is­ti­yo­rum. Ama bu kadar kısa sü­re­de bu kadar ta­kım­sal forma dön­mek zor­dur ama bunu ba­şar­dık. Bugün ye­nil­dik ama ye­nil­di­ği­miz takım da Be­şik­taş” açık­la­ma­sı­nı yaptı.“Sis­tem suçlu ama sis­te­mi de­ğiş­ti­re­mi­yo­ruz”Ri­zes­por’un ta­ri­hin en zor se­zo­nu­nu ya­şa­dı­ğı­nı da söy­le­yen Bü­lent Uygun, “Ben de 18 top­çu­nun git­me­si­ni is­te­mem. Ri­zes­por ta­ri­hi­nin en zor se­zo­nu­nu ya­şı­yo­ruz. Fe­de­ras­yon nasıl bir yapı ya­pa­ca­ğı­nı bil­mi­yor. Ma­te­ma­tik prob­le­mi gibi prob­lem­ler çöz­me­ye ça­lış­tık. Tahir baş­kan gö­re­ve lig bit­tik­ten 1 ay sonra geldi, pan­de­mi var, me­na­jer olay­la­rı var, aynı fut­bol­cu­yu 25 tane me­na­jer pa­zar­lı­yor. Fut­bol­cuy­la an­la­şı­yo­ruz, me­na­jer­ler fut­bol­cu­nun diğer ta­kı­mı­nı arı­yor ‘Ben size bon­ser­vis ka­zan­dı­ra­cak­tım’ diyor. Oyun­cu­yu arı­yor ‘Bu pa­ra­ya niye gi­di­yor­sun’ diyor. Yeni bir kadro ku­ra­ca­ğız. Scout ekip­le­ri yok, Türk fut­bo­lu­nun alt­ya­pı­sı yok. Böyle olun­ca 5. haf­ta­da, 8. haf­ta­da suçlu hoca olu­yor. Sis­tem suçlu ama ma­ale­sef sis­te­mi de­ğiş­ti­re­mi­yo­ruz” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın: – “1 ay sonra is­te­di­ği­miz se­vi­ye­de olu­ruz”Süper Lig’e 3-0’lık Çay­kur Ri­zes­por ga­li­bi­ye­tiy­le baş­la­yan Be­şik­taş’ta Tek­nik Di­rek­tör Ser­gen Yal­çın, maçın ar­dın­dan yıl­dız for­vet Bats­hu­ayi’nin haf­ta­ya ge­le­ce­ği­ni söy­le­di. Tec­rü­be­li tek­nik adam ta­kı­mın ise 1 ay sonra is­te­di­ği se­vi­ye­ye çı­ka­ca­ğı­nı ifade etti.Süper Lig’in açı­lış ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por’u sa­ha­sın­da 3-0 mağ­lup ede­rek se­zo­na 3 pu­an­la baş­la­yan Be­şik­taş’ta Tek­nik Di­rek­tör Ser­gen Yal­çın, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. 3 pu­anın öne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Ser­gen Yal­çın, “Bugün ka­zan­mak çok önem­liy­di. Oyun­dan zi­ya­de skor daha önem­liy­di. Çünkü henüz ha­zır­lık aşa­ma­sın­da­yız. İlk 3 hafta ve milli maç ara­sı­nı ha­zır­lık dö­ne­mi gibi gö­rü­yo­ruz. Son­ra­dan ka­tı­lan, geç ka­tı­lan oyun­cu­lar var. Ha­zır­la­nı­yo­ruz. Ta­kı­ma ka­tı­la­cak oyun­cu­lar var. On­la­rın da geliş ve ha­zır­lık sü­re­ci ola­cak. Doğal ola­rak kar­ma­şık bir ortam var. Bir süre sonra bunu to­par­la­ya­ca­ğız diye dü­şü­nü­yo­rum. Oyun­dan ve skor­dan mem­nu­num. Se­zo­nun ilk ma­çıy­dı ve zordu. Ta­raf­tar­la bu­luş­mak çok gü­zel­di. Uzun za­man­dır ta­raf­ta­rı­mı­zı gö­re­mi­yor­duk. İyi bir sezon baş­lan­gı­cı, in­şal­lah de­va­mı iyi olur. Kal­dı­ğı­mız yer­den devam et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bir oyun an­la­yı­şı­mız var, onu oturt­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Oyun­cu­lar de­ğiş­se de oyunu de­ğiş­tir­mek is­te­mi­yo­ruz. Fizik ola­rak çok hazır du­rum­da de­ği­liz ama 1 aylık sü­reç­te hazır ola­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Geçen se­ne­ki kad­ro­ya bak­tı­ğı­nız­da Kenan ve Salih fark­lı isim­ler­di bugün. Onlar ta­kım­la­rın­da önem­li isim­ler­di. Al­ter­na­tif­li ve geniş bir kadro ol­ma­sı bizim için daha iyi. Geçen sezon so­nun­da ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı her­kes bi­li­yor. İnşal­lah bu sene Şam­pi­yon­lar Ligi ve Tür­ki­ye Ligi’nde 50’nin üze­rin­de bir maç oy­na­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.“Bats­hu­ayi haf­ta­ya ge­lecek”Ya­pı­lan trans­fer­ler­de ku­lü­bün eko­no­mik du­ru­mu­na dik­ka­te al­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­yen Ser­gen Yal­çın, “Eli­miz­den gel­di­ğin­ce ku­lü­bü­mü­zü eko­no­mik ola­rak sı­kın­tı­ya sok­ma­dan, doğru trans­fer­le­ri yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu süreç bu ne­den­le uzu­yor. Geç kal­dık ama bu bizim is­te­ği­miz­le il­gi­li değil. Av­ru­pa’dan oyun­cu almak, doğru oyun­cu almak çok zor. 3-4 al­ter­na­ti­fi­miz vardı ama sı­kın­tı­lar ya­şa­dık. Bats­hu­ayi bir ak­si­lik ol­maz­sa önü­müz­de­ki hafta bu­ra­da ola­cak­tır. İste­di­ği­miz oyun­cu­lar var, iyi de üc­ret­ler ve­ri­yo­ruz ve Şam­pi­yon­lar Ligi’nde de oy­na­ya­ca­ğız. Bu durum da eli­mi­zi güç­len­di­ri­yor” dedi. Alex Te­ixe­ira’nın oyun sis­te­min­de ne­re­de ola­ca­ğıy­la il­gi­li de ko­nu­şan Yal­çın, “Kendi oyun sis­te­mi­mi­zi kul­la­nı­yo­ruz oyun­cu­la­ra göre sis­tem kur­mu­yo­ruz. İç saha oyu­nu­muz çok net. Alex çok ye­te­nek­li bir oyun­cu ve her oyun sis­te­mi­ne ayak uy­du­ra­cak du­rum­da. Fizik ola­rak da iyi du­rum­da. Önü­müz­de­ki hafta kad­ro­ya ala­ca­ğı­mı­zı tah­min edi­yo­rum. Fi­zik­sel du­ru­mu­na göre ha­re­ket ede­ce­ğiz. Onu da her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şa­ma­dan ta­kı­ma monte etmek is­ti­yo­ruz. So­nuç­ta 6-7 ay maç oy­na­ma­dı” diye ko­nuş­tu.“Mert Günok çok önem­li bir ka­le­ci”Oyun an­la­mın­da çok fazla ko­nuş­mak is­te­me­di­ği­ni çünkü ta­kı­mın henüz hazır ol­ma­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Ser­gen Yal­çın, “Oyun­sal an­lam­da çok ko­nuş­mak is­te­mi­yo­rum. 3 ha­zır­lık maçı oy­na­dık, bugün de se­zo­nun ilk ma­çı­nı oy­na­dık. Biraz daha fizik ola­rak yu­ka­rı çı­kar­sak, tempo yük­se­lin­ce oyun da daha yu­ka­rı­ya çı­ka­cak. Ge­nel­de arka bek­le­ri fazla öne çı­ka­rı­yo­ruz. Ön­de­ki oyun­cu­la­rı­mız da çok et­ki­li. N’Ko­udou, Larin, Ghez­zal, Gök­han Töre çok hızlı oyun­cu­lar. Biraz daha za­ma­na ih­ti­ya­cı­mız var açık­ça­sı. Bu zaman so­nun­da çok daha iyi du­ru­ma ge­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Belki milli maç ara­sın­da bir ha­zır­lık maçı dü­şü­nü­yo­ruz” dedi. Yö­ne­ti­min an­laş­ma­ya var­dı­ğı ve önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­lan­ma­sı bek­le­nen Mert Günok ko­nu­sun­da da ko­nu­şan Yal­çın, “Mert çok önem­li bir ka­le­ci. Geçen sezon Şam­pi­yon­lar Ligi de oy­na­dı. Bizim de be­ğen­di­ği­miz bir oyun­cu. Türk ol­ma­sı çok önem­li, ya­ban­cı olsa al­maz­dık. Kimin oy­na­ya­ca­ğı­na ge­lin­ce, biz her­kes­le oy­na­rız. Bizde her­kes oy­na­ya­bi­lir. Kim form­day­sa, kim is­te­di­ği­miz oyuna ayak uy­du­ru­yor­sa, o oynar. Benim için önem­li olan kimin oy­na­dı­ğı değil, oy­na­yan oyun­cu­nun sa­ha­da ne yap­tı­ğı. Hepsi is­te­dik­le­ri­mi­zi çok net şe­kil­de bi­li­yor­lar. Zaman zaman kay­be­de­bi­li­riz, bun­lar fut­bo­lun do­ğa­sın­da olan şey­ler. Geçen sezon şam­pi­yon olduk ama 8 maç kay­bet­tik” açık­la­ma­sı­nı yaptı.“Ta­raf­tar ne zaman ça­ğı­rır­sa çı­ka­rız”Yeni trans­fer­ler­den Salih Uçan’dan bek­len­ti­si­nin yük­sek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Yal­çın, “Bizde biraz daha fark­lı bir oyun an­la­yı­şı var. Salih’in buna alış­ma­sı biraz zaman ala­bi­lir. Ondan is­te­di­ği­miz şey­ler fark­lı. Atiba gibi öne git­me­si­ni, gol at­ma­sı­nı, fizik gü­cü­ne da­ya­lı tem­po­lu oy­na­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Sezon ba­şın­dan beri iyi ant­ren­man­lar yaptı. Za­man­la alı­şa­cak. Oyun­cu­la­ra biraz zaman ver­mek lazım. Artık bu oyun çok zor bir oyun oldu. Oyun­cu­la­rın 11, 12 km’ye yak­la­şan koşu me­sa­fe­le­ri var. O böl­ge­de oy­na­ya­cak çok oyun­cu­muz var. Sa­kat­lık olu­yor, ce­za­lı olu­yor, hazır olan­la­rı oy­na­ta­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nır­ken, ta­raf­tar­la il­gi­li ola­rak da “Ta­raf­ta­rı­mız beni içe­ri­den ça­ğır­dı ve çık­tım. Ta­raf­ta­rı­mız ne zaman ça­ğı­rır­sa çı­ka­rız. On­lar­la di­ya­lo­ğu­muz çok fark­lı. Bu­ra­ya gel­mem­de çok büyük rol oy­na­dı­lar, her zaman baş ta­cı­mız” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.

Haber Merkezi

Rize’de ’12. Red Bull Formulaz Düzenlenecek

Rize’de 22 Ağus­tos’ta, “12. Red Bull For­mu­laz” tahta araba ya­rış­la­rı or­ga­ni­ze edi­lecek.

Red Bull’dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de 1900’lü yıl­la­rın baş­la­rın­da yük­sek nok­ta­lar­dan aşağı daha hızlı inmek için üre­ti­len tahta ara­ba­la­rın, daha sonra zaman için­de po­pü­ler­li­ği­ni ar­tı­ra­rak yerel halk ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ya baş­la­dı­ğı be­lir­til­di. Ka­ra­de­niz’in ge­le­nek­sel­le­şen tahta araba mü­ca­de­le­si Red Bull For­mu­laz’ın, 22 Ağus­tos Pazar günü Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Tunca bel­de­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği vur­gu­la­nan açık­la­ma­da, Red Bull ve For­mu­laz Der­ne­ği’nin 12. kez bir­lik­te dü­zen­le­ye­ce­ği ya­rı­şa 18 yaş üstü ki­şi­le­rin ka­tı­la­bi­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı.
Uzun ve yoğun ça­lış­ma­lar so­nun­da or­ta­ya çıkan tahta araç­la­rın en büyük ya­rı­şı ola­rak bi­li­nen Red Bull For­mu­laz’ın bir kez daha ken­di­ne özgü ku­ral­la­rı ve eğ­len­ce­li par­ku­ru ile hem ka­tı­lım­cı­la­ra hem de iz­le­yi­ci­le­re unu­tul­maz anlar ya­şa­ta­ca­ğı­nın altı çi­zi­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di: “Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan gelen ya­rış­ma­cı­lar, ken­di­le­ri­nin ta­sar­la­dı­ğı bir­bi­rin­den il­ginç tahta ara­ba­lar­la 1,6 ki­lo­met­re­lik par­ku­ru yer yer sa­at­te 60-70 ki­lo­met­re hıza eri­şe­rek en kısa sü­re­de ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şa­cak. Ya­rı­şa ka­tı­lan araç­la­rın ta­ma­men tah­ta­dan ve el ya­pı­mı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Araç­la­rın bo­yut­la­rı ise 170×70 san­ti­met­re ile sı­nır­lı ola­cak. Yön­len­dir­me için di­rek­si­yo­nu ve dört te­ker­le­ği bu­lun­ma­sı şart olan araç­lar­da, te­ker­lek yük­sek­lik­le­ri de 25 san­ti­met­re­yi aşa­mı­yor. İçle­rin­de motor bu­lun­ma­yan araç­lar, yer­çe­ki­mi ile yokuş aşağı ha­re­ket edi­yor. Red Bull For­mu­laz’ın Ka­ra­de­niz kül­tü­rü­nü ya­şa­tan bir başka özel­li­ği ise tüm ya­rış­ma­cı­la­rın giy­me­si­nin zo­run­lu ol­du­ğu kıl çorap ve kara las­tik ayak­ka­bı­lar.” Açık­la­ma­da, 40 yaş üstü ka­tı­lım­cı­la­rın ayrı bir ka­te­go­ri­de ya­rı­şa­ca­ğı Red Bull For­mu­laz’a ya­ra­tı­cı­lı­ğı ve hı­zı­na gü­ve­nen tahta araba sa­hi­bi her­ke­sin ya­şa­mak için baş­vu­ru ya­pa­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.


Haber Merkezi

Rize İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

2021-2022 se­zo­nu içe­ri­sin­de oy­na­na­cak spor mü­sa­ba­ka­la­rıy­la il­gi­li Rize İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sı yapıldı.

Çay­kur Ri­zes­por Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya il­gi­li kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Top­lan­tı­ya Vali Yar­dım­cı­sı Gül­ha­ni Ozan Sarı baş­kan­lık etti.
2021-2022 Süper Lig se­zo­nun­da mü­sa­ba­ka­la­rın 50 se­yir­ci ka­pa­si­te­siy­le oy­na­na­ca­ğı dik­ka­te alı­na­rak, İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da önlem ve yön­tem­le­rin tes­pi­ti ve çö­zü­mü ile il­gi­li ortak ka­rar­lar alın­dı. İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da alı­nan ka­rar­la­ra göre; Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun ya­yın­la­dı­ğı “Stad­yu­ma Giriş Usul­le­ri” baş­lık­lı ya­zı­da COVİD-19 aşısı yap­tır­mış se­yir­ci­le­rin HES/Pas­so­lig en­teg­ras­yo­nun­da bi­let­le­ri­ni ala­bi­le­cek­le­ri be­lir­til­miş­tir. Aşı yap­tır­ma­mış ve COVİD-19 vi­rü­sü­ne ya­ka­lan­ma­mış se­yir­ci­le­rin ise 48 saat ön­ce­den PCR testi yap­tır­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Aşı tak­vi­mi­ni henüz ta­mam­la­ma­mış se­yir­ci­ler için HES onayı ge­rek­mek­te­dir. Mi­sa­fir takım ile ev sa­hi­bi takım ta­raf­tar­la­rı ara­sın­da gö­rü­şü en­gel­le­yecek şe­kil­de ba­ri­yer ya­pıl­ma­sı ve ba­ri­ye­rin rek­lam pa­no­la­rı ile ka­pa­tıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır. Tri­bün­ler­de, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne ait gü­ven­lik kol­tuk­la­rı tah­sis edi­le­cek­tir.
Stad­yum tri­bün­le­rin­de bu­lu­nan bü­fe­ler­de bozuk para kul­la­nıl­ma­ma­sı, alış­ve­riş­le­rin 5 TL ve kat­la­rı üze­rin­den ya­pıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.
Stad­yum gi­ri­şin­de se­yir­ci üst ara­ma­sı ya­pı­lır­ken top­la­nan bozuk pa­ra­lar mak­buz kar­şı­lı­ğın­da Ye­şi­lay ve Kı­zı­lay Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­na dö­nü­şüm­lü ola­rak ve­ri­le­cek­tir.
15 Tem­muz De­mok­ra­si Mey­da­nı ve sahil dolgu sa­ha­sı açık oto­park alanı “Özel Seyir Alanı” ola­rak be­lir­len­miş­tir. Pan­de­mi ne­de­niy­le, özel­lik­le çift geçiş ve baş­ka­sı­nın kar­tı­nı kul­la­na­rak mü­sa­ba­ka­yı iz­le­mek is­te­yen se­yir­ci­le­re karşı dik­kat­li olun­ma­sı, 6222 sa­yı­lı ka­nu­na göre ge­rek­li cezai iş­le­min mut­lak su­ret­le uy­gu­lan­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.


Haber Merkezi

215 DAĞCI RİZEDE KAMP YAPTI

KDRK et­kin­li­ği kap­sa­mın­da Rize’de ku­ru­la­cak kampa yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­dan 215 dağcı ka­tıl­dı.

Ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bir açık­la­ma­da bu­lu­nan KDRK Baş­ka­nı Meh­met Emin Ayhan şun­la­rı söy­le­di’’
2 Tem­muz sa­ba­hı il Genç­lik spor Mü­dür­lü­ğü önün­de ya­pı­lan, tö­re­nin ar­dın­dan iki ül­ke­den 39 ya­ban­cı ve top­lam­da 215 do­ğa­se­ver ka­tı­lım­cıy­la be­ra­ber Kav­ron Yay­la­sı’na ha­re­ket edil­di.
Kav­run Yay­la­sı’nda kamp ku­ru­lup ko­nak­lan­dı. Er­te­si sabah Kav­run’dan Me­zo­vit’e dört sa­at­lik bir yü­rü­yü­şün ar­dın­dan Me­zo­vit ana kampa ula­şıl­dı ve ça­dır­lar ku­rul­du.
Ya­pı­lan top­lan­tı­da ta­nış­ma et­kin­li­ği­nin ar­dın­dan er­te­si gün ya­pı­la­cak olan fa­ali­yet prog­ra­mı açık­lan­dı.
Ka­tı­lım­cı­lar iki gu­ru­ba ay­rı­lır­ken Bir gurup Kaç­kar Zirve diğer gurup Me­zo­vit Gölü’ne gi­decek şe­kil­de prog­ram­lan­dı. Zir­ve­ye gi­decek isim­le­ri teyit edi­lip ekip­man­la­rı kont­rol edil­dik­ten sonra 4 Tem­muz sabah 05.30’da 123 kişi ile fa­ali­yet baş­la­dı. Fa­ali­yet­te 115 dağcı zir­ve­ye ulaş­tı. Bir sa­at­lik zirve mo­la­sı­nın ar­dın­dan dö­nü­şe ge­çil­di. 20.00 gibi Me­zo­vit kamp ala­nı­na va­rıl­dı. Diğer gurup Me­zo­vit Gö­lü­ne gi­de­rek et­kin­lik­le­ri­ni ta­mam­la­dı­lar. 5 Tem­muz sa­ba­hı Kav­ron Göl­ler’e fa­ali­yet ya­pıl­dı. 3200mt’deki Sel­dal göl­le­re va­rıl­dı. Tun­ce­li ilin­den fa­ali­ye­ti­mi­ze ka­tı­lan TDF’nin spor­cu­la­rı Varan Boyar, Cü­neyt Gün­pı­nar ve gölde kano gös­te­ri­si ya­pa­rak ve ka­tı­lım­cı­la­rı ka­no­ya bin­di­re­rek şen­li­ğe renk kat­tı­lar. Diğer ka­tı­lım­cı­lar buzul gö­lü­ne gi­re­rek eğ­len­ce­li vakit ge­çir­di­ler. İki sa­at­lik mo­la­nın ar­dın­dan Me­zo­vit ana kamp ala­nı­na geri dö­nül­dü. 6 Tem­muz için Me­zo­vit zirve et­kin­li­ği kondu. 6Tem­muz sa­ba­hı 23 ki­şi­lik ekip­le saat 08.00 de fa­ali­yet baş­la­dı­11.30 gibi zir­ve­ye va­rıl­dı. Zir­ve­de Ko­so­va­lı mi­sa­fi­ri­miz tüm ka­tı­lım­cı­la­ra kahve pi­şi­rip ikram etti. Mo­la­nın ar­dın­dan geri dönüş baş­la­dı. Üç sa­at­te Me­zo­vi­te inil­di.7 Tem­muz sa­ba­hı 10.00’da Me­zo­vit’den top­la­nan kamp Kav­ron’a ha­re­ket etti.11.30 gibi Kav­ron’a ge­lin­di ve hazır bek­le­yen araç­la Mer­kez’e ge­li­ne­rek fa­ali­yet son­lan­dı­rıl­dı’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Süper Lig’de statlar yeni sezona hazır

Ligde 2021-2022 he­ye­ca­nı 20 fark­lı stat­ta ya­şa­na­cak. Süper Lig maç­la­rı­nın oy­na­na­ca­ğı stat­lar ara­sın­da en fazla ka­pa­si­te­ye, 76 bin 761 ki­şiy­le Ata­türk Olim­pi­yat Stadı sahip. En düşük ka­pa­si­te ise Al­san­cak Stadı ta­mam­la­na­na kadar Altay’ın maç­la­rı oy­na­ya­ca­ğı İzmir’deki 9 bin 138 ki­şi­lik Bor­no­va Aziz Ko­ca­oğ­lu Stadı. Türk fut­bo­lu­nun en üst se­vi­ye or­ga­ni­zas­yo­nu olan Süper Lig’de 64. se­zo­nun baş­la­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler ka­lır­ken, mü­sa­ba­ka­la­rın oy­na­na­ca­ğı stat­lar da hazır du­rum­da.

Ligde sezon, 13 Ağus­tos Cuma günü son şam­pi­yon Be­şik­taş ile Çay­kur Ri­zes­por ara­sın­da oy­na­na­cak kar­şı­laş­may­la baş­la­ya­cak.
Süper Lig’de mü­ca­de­le edecek 20 takım, maç­la­rı­nı 20 stat­ta oy­na­ya­cak. Yeni se­zon­da lig mü­sa­ba­ka­la­rı 13 il­de­ki stat­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Süper Lig’de İstan­bul’dan 6, An­tal­ya ile İzmir’den 2’şer, Adana, Ga­zi­an­tep, Gi­re­sun, Hatay, Kay­se­ri, Konya, Ma­lat­ya, Rize, Sivas ve Trab­zon’dan da birer takım mü­ca­de­le edecek.

 • En fazla se­yir­ci ka­pa­si­te­li stat­lar
  Süper Lig’de en fazla se­yir­ci ka­pa­si­te­si­ne sahip stat­la­rın ba­şın­da Va­va­cars Fatih Ka­ra­güm­rük’ün iç saha maç­la­rı­nı oy­na­ya­ca­ğı Ata­türk Olim­pi­yat Stadı ge­li­yor.
  Tür­ki­ye’nin en fazla se­yir­ci ka­pa­si­te­li te­si­si ko­nu­mun­da­ki Ata­türk Olim­pi­yat Stadı’nda 76 bin 761 kol­tuk bu­lu­nu­yor.
  Ata­türk Olim­pi­yat Stadı’nın ar­dın­dan en fazla se­yir­ci ka­pa­si­te­si Ga­la­ta­sa­ray’ın iç saha maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı Türk Te­le­kom Stadı’nda. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ekibe ev sa­hip­li­ği yapan sta­dın ka­pa­si­te­si 52 bin 223 kişi.
  Fe­ner­bah­çe’nin maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı Ülker Stadı da 47 bin 834 kol­tuk­la en yük­sek ka­pa­si­te­ye sahip üçün­cü saha ko­nu­mun­da.
 • En az ka­pa­si­te­li stat­lar
  Yeni se­zon­da maç ya­pı­la­cak yer­ler için­de en az kol­tuk ka­pa­si­te­si­ne, İzmir’deki Bor­no­va Aziz Ko­ca­oğ­lu Stadı sahip.
  Ligin yeni ekibi Altay’ın ya­pı­mı devam eden Al­san­cak Stadı ta­mam­la­na­na kadar maç­la­rı­nı oy­na­ya­ca­ğı sta­dın 9 bin 138 ki­şi­lik ka­pa­si­te­si bu­lu­nu­yor.
  Alan­yas­por’un maç­la­rı­nı ya­pa­ca­ğı Bah­çe­şe­hir Okul­la­rı Stadı ise 10 bin 128 kol­tuk­la en az ka­pa­si­te­ye sahip ikin­ci saha ko­nu­mun­da.
 • Mo­dern stat­lar
  Süper Lig maç­la­rı son yıl­lar­da ya­pı­lan veya ye­ni­le­nen top­lam 617 bin 713 ka­pa­si­te­ye sahip mo­dern stat­lar­da oy­na­na­cak.
  Açı­lış­la­rı bu yıl için­de ger­çek­le­şen Yeni Hatay, Yeni Adana ve Gi­re­sun’daki Ço­ta­nak Spor Komp­lek­si ligin en yeni stat­la­rı ola­rak dik­ka­ti çe­ki­yor.
  İstan­bul’daki Türk Te­le­kom Stadı, Vo­da­fo­ne Park ve Ba­şak­şe­hir Fatih Terim Stadı, Trab­zon’daki Me­di­cal Park Stadı, Sivas’taki Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sivas 4 Eylül Stadı, Ga­zi­an­tep’teki Kal­yon Stadı, Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Stadı, An­tal­ya Stadı, İzmir’deki Gür­sel Aksel Stadı, Alan­ya’daki Bah­çe­şe­hir Okul­la­rı Stadı, Rize’deki Çay­kur Didi Stadı, Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kadir Has Stadı ile Yeni Ma­lat­ya Stadı, İzmir’deki Bor­no­va Aziz Ko­ca­oğ­lu Stadı 2009 yılı son­ra­sın­da açı­lan te­sis­ler ola­rak ön plana çı­kı­yor.
  İstan­bul’daki Ata­türk Olim­pi­yat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Stadı son dö­nem­de ya­pı­lan ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Türk fut­bo­lu­na hiz­met ve­ri­yor.
 • Stat­lar
  Süper Lig’de 2021-2022 se­zo­nun­da maç­la­rın ya­pı­la­ca­ğı stat­lar­da­ki kol­tuk ka­pa­si­te­le­ri şöyle:
  Takım Stat Ka­pa­si­te Yapım/Ye­ni­le­me yılı
  Adana De­mirs­por Yeni Adana 33.000 2021
  Alan­yas­por Bah­çe­şe­hir Okul­la­rı 10.128 2011
  Altay Bor­no­va Aziz Ko­ca­oğ­lu 9.138 2016
  Ata­kaş Ha­tays­por Yeni Hatay 25.000 2021
  Be­şik­taş Vo­da­fo­ne Park 42.590 2016
  Çay­kur Ri­zes­por Çay­kur Didi 15.332 2009
  Fe­ner­bah­çe Ülker 47.834 2006
  Fra­port TAV An­tal­yas­por An­tal­ya 32.537 2015
  Ga­la­ta­sa­ray Türk Te­le­kom 52.223 2011
  Ga­zi­an­tep Kal­yon 33.502 2017
  Gi­re­suns­por Ço­ta­nak Spor Komp­lek­si 22.028 2021
  Göz­te­pe Gür­sel Aksel 19.713 2020
  İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye 42.000 2014
  Ka­sım­pa­şa Recep Tay­yip Er­do­ğan 13.856 2010
  Kay­se­ris­por Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kadir Has 32.864 2009
  Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Ba­şak­şe­hir Fatih Terim 17.156 2014
  Si­vass­por Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sivas 4 Eylül 27.532 2016
  Trab­zons­por Me­di­cal Park 40.782 2016
  Va­va­cars Fatih Ka­ra­güm­rük Ata­türk Olim­pi­yat 74.753 2002
  Yeni Ma­lat­yas­por Yeni Ma­lat­ya 25.745 2017
  617.713

 • Haber Merkezi

MİNİK SPORCULAR ÇAYKURSPOR YAZ SPOR OKULUNDA ÇOK MUTLU

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü, Çay­kurs­por Fut­bol Ku­lü­bü ta­ra­fın­da 05-14 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra yaz ta­ti­li bo­yun­ca, Çay­kurs­por Fut­bol Ant­re­nör­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­len spor eği­ti­mi­ne aile­ler yoğun ilgi gös­ter­di.

ÇAY­KUR spor Ku­lü­bü­nün YK Baş­kan­lı­ğı­nı Yusuf Ziya ALİM’ın yü­rüt­tü­ğü Çay­kurs­por Ku­lü­bün­de Rize’de fut­bol­da en güçlü alt­ya­pı kad­ro­su­na sahip olan, Çay­kurs­por Ku­lü­bün­de ay­rı­ca pro­fes­yo­nel ola­rak, Ata sporu Gre­ko-Ro­men Güreş, Raf­ting-Ka­no ve Judo spor ta­kım­la­rı bu­lun­mak­ta­dır.

Her yıl dü­zen­le­nen yaz spor­la­rı eği­ti­miy­le il­gi­li bilgi veren, Çay­kurs­por Ku­lü­bü Spor­tif Branş­lar As Baş­ka­nı Mahir Bi­be­roğ­lu, “Çay­kur spor ku­lü­bü ola­rak 1996 yı­lın­dan bu yana 5 ayrı spor bran­şın­da alt ya­pı­dan yıl­lar­dır Türk spo­ru­na, Çay­kur Ri­zes­por’a ve ili­miz­de bu­lu­nan de­ği­şik spor­tif branş­la­ra spor­cu ye­tiş­ti­ren Çay­kurs­por ku­lü­bü­mü­zün bu yılki yaz spor­la­rı eği­ti­mi­ne aile­ler yoğun ilgi gös­ter­miş­ler­di.
Çay­kur’da ça­lı­şan ki­şi­le­rin ço­cuk­la­rıy­la sı­nır­lı tu­tul­ma­yan, şeh­ri­miz­de ya­şa­yan tüm aile­le­rin ço­cuk­la­rı­nın alın­dı­ğı yaz spor oku­lu­nu eği­tim­le­ri­miz 45 gün sür­mek­te­dir. Fut­bol ant­re­nör­le­ri­miz bu eği­tim­ler­de tes­pit et­tik­le­ri ye­te­nek­li spor­cu­la­rı yaş gu­rup­la­rı ka­te­go­ri­le­ri­ne göre tes­pit edip, yakın ta­rih­te baş­la­ya­cak olan Rize Ama­tör fut­bol grup­la­rın­da spor yap­ma­la­rı nok­ta­sın­da de­vam­la­rı­nı sağ­la­mak­ta ve li­sans­lı spor­cu kap­sa­mı­na al­mak­ta­yız. Alt­ya­pı­dan bu za­ma­na kadar yüz­ler­ce pro­fes­yo­nel spor­cu ye­tiş­ti­rip, başta Çay­kur Ri­zes­por olmak üzere Türk spo­ru­na, Ata sporu gü­re­şi­mi­ze ka­zan­dır­mış ol­du­ğu­muz milli spor­cu­lar nok­ta­sın­da ku­lü­bü­mü­ze her daim des­tek sağ­la­yan, Çay­kur Genel Müdür Ve­ki­li sn. Yusuf Ziya Alim ve yö­ne­tim ku­ru­lu­na ku­lü­bü­müz, ant­re­nör­le­ri­miz ve ço­cuk­la­rı­mız adına şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. Yıl­lar­dır ku­lü­bü­müz spor­cu­la­rı­mı­zı ser­vis ara­cıy­la ad­res­le­rin­den alıp, spor te­sis­le­ri­mi­ze gö­tü­rüp, eği­tim son­ra­sın­da yine ad­res­le­ri­ne tes­lim et­ti­ği­miz spor­cu adayı ço­cuk­la­rı­mı­za ve genç­le­ri­mi­ze üc­ret­siz ser­vis ay­rı­ca­lı­ğı ile spor yapma im­kâ­nı sağ­lı­yo­ruz. Bu yılda yine 100’e yakın çocuk ve gen­ci­mi­ze spor eği­ti­mi ver­me­nin mut­lu­ğu­nu ya­şa­dık.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Çaykur Rizespor hazırlık maçında Alanyaspor’a yenildi

Süper Lig ekip­le­ri­ni karşı kar­şı­ya ge­ti­ren ha­zır­lık ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por, Ay­te­miz Alan­yas­por’a 2-0 mağ­lup oldu.

Yeni sezon ha­zır­lık­la­rı­nı Düzce’nin Kay­naş­lı il­çe­sin­de bu­lu­nan Fe­ner­bah­çe Ser­kan Acar Re­sort&Sports Topuk Yay­la­sı Te­sis­le­ri’nde sür­dü­ren Ay­te­miz Alan­yas­por ile Çay­kur Ri­zes­por , ha­zır­lık ma­çın­da kar­şı­laş­tı. Te­sis­ler­de­ki bi­rin­ci ant­ren­man sa­ha­sın­da oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da Alan­yas­por, 40. da­ki­ka­da Da­vid­son’ın go­lüy­le öne geçti, 43. da­ki­ka­da Selim Ay’ın kendi ka­le­si­ne at­tı­ğı golle ilk ya­rı­yı 2-0 önde ka­pat­tı. Maçın ikin­ci ya­rı­sın­da her iki ta­kı­mın kar­şı­lık­lı atak­la­rı skoru de­ğiş­tir­mez­ken, Çay­kur Ri­zes­por sa­ha­dan 2-0 yenik ay­rıl­dı. Topuk Yay­la­sı’ndaki kamp­la­rı sona eren her iki takım, maçın ar­dın­dan oto­büs­ler­le te­sis­ten ay­rıl­dı.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Teknik Patronu Uygun’dan Tepki Alan Söylemler İle İlgili Açıklama

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Pat­ro­nu Bü­lent Uygun Geç­ti­ği­miz Gün­ler­de Ba­sın­da Yer Alan Alt Ya­pı­da­ki Oyun­cu­la­rın Ye­te­ri Kadar Ça­lış­tı­rıl­ma­dı­ğı Yö­nün­de­ki Tepki Alan Söy­lem­le­ri­ne Açık­lık Ge­tir­di.

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun geç­ti­ği­miz gün­ler­de ba­sın­da yer alan,Tür­ki­ye’de alt ya­pı­da­ki genç oyun­cu­la­rın ye­te­rin­ce eği­tim ala­ma­dı­ğı yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rı­na başta Rize’de Ama­tör Klüp tek­nik di­rek­tör­ler ve Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sın­da görev yap­mış tek­nik di­rek­tör­ler olmak üzere bir çok ke­sim­den tepki yağdı.
Gelen tep­ki­ler üze­ri­ne Uygun, ya­zı­lı bir basın açık­la­ma­sın­da bu­lu­na­rak açık­la­ma­la­rı­nın yan­lış an­la­şıl­dı­ğı­nı ve fark­lı yer­le­re çe­kil­di­ği­ni be­lirt­ti. Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik pat­ro­nu Bü­lent uygun açık­la­ma­sın­da; ”Ön­ce­ki gün ba­sın­da yer alan açık­la­ma­la­rım­dan ba­zı­la­rı yan­lış an­la­şıl­mış ve fark­lı yer­le­re çe­kil­miş­tir. Bir­çok ta­kım­da görev yap­tım ve bu gö­rev­ler es­na­sın­da edin­di­ğim genel bir tec­rü­be­ye de­ğin­dim. Alt­ya­pı­lar­da görev yapan ho­ca­la­rı­mı­zın büyük emek­le­ri var. Sis­tem açı­sın­dan ya­şa­nan so­run­lar, emek­le­rin boşa git­me­si­ni sağ­lı­yor. Rize’de fut­bo­la hiz­met ver­miş ve ver­me­ye devam eden de­ğer­li ar­ka­daş­la­rı­mız var. On­lar­la bir­lik­te ça­lış­ma­yı çok önem­si­yo­ruz do­la­yı­sıy­la bir­lik­te bu dü­ze­nin de­ği­şi­mi­ni sağ­la­ya­ca­ğız. Ri­zes­por’umu­zun ge­le­ce­ği olan genç­le­ri­miz adına eği­tim or­du­su ku­ru­lu­yor, her bir ev­la­dı­mız iyi eği­tim­ler­le birer yıl­dız olu­yor. Hep bir­lik­te ge­liş­me­ye ve güzel iş­le­re imza at­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Tüm mes­lek­taş­la­rı­mı sev­giy­le ku­cak­lı­yor, Allah’a ema­net edi­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi. Bü­lent Uygun Ne De­miş­ti?
“ALT­YA­PI­DA HALA SI­KIN­TI BÜYÜK”
“Alt­ya­pı­dan genç oyun­cu­la­rı­mı­zı kad­ro­ya dahil ettik. Şunu gör­dük ki, yıl­lar­dan beri dile ge­tir­di­ği­miz; po­zis­yon al­ma­sı­nı bil­me­yen, kafa to­pu­na nasıl vu­ru­la­ca­ğı­nı öğ­ren­me­miş, genel kuv­vet ça­lış­ma­mış ve bu­gün­le­re sa­de­ce salt ye­te­ne­ğiy­le gel­miş genç­ler var. Fakat Süper Lig çok fark­lı bir arena, biz de bu oyun­cu­la­rı alt lig­ler­de oy­na­ta­rak tec­rü­be edin­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız, iler­le­yen se­zon­lar­da Emir­han ve Eren gibi şans bul­ma­la­rı ola­ğan ve yük­sek bir ih­ti­mal.”

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’dan Orman Projesine 15.553 Fidan ve Gol Başına 500 Fidanla Destek

Çay­kur Ri­zes­por, TFF’nin baş­lat­tı­ğı Orman Pro­je­si­ne 15.553 fidan ve Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da ül­ke­mi­zi tem­sil eden her ta­kı­mın at­tı­ğı gol ba­şı­na 500 fi­dan­la des­tek ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu, 2021-2022 fut­bol se­zo­nun­dan baş­la­mak üzere, lig­ler­de gö­rü­len her sarı kart için 1 adet, her kır­mı­zı kart için de 5 adet fidan di­kil­me­si­ne iliş­kin TFF Or­ma­nı Pro­je­si ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­ma­sı­na karar verdi. Ka­ra­rın ar­dın­dan Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü de ül­ke­mi­zin ye­şil­len­di­ril­me­si için Çay­kur Didi Stad­yu­mu’ndaki se­yir­ci ka­pa­si­te­si olan 15.553 fidan ve Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da ül­ke­mi­zi tem­sil eden her ta­kı­mı­mı­zın at­tı­ğı gol ba­şı­na 500 fi­dan­la kam­pan­ya­ya des­tek ve­re­ce­ği­ni du­yur­du.
Süper Lig ku­lüp­le­ri ve fut­bol­cu­lar­dan fidan di­ki­mi kam­pan­ya­sı
Süper Lig ku­lüp­le­rin­den ilk ola­rak Göz­te­pe ata­ca­ğı her gol için 5 fidan di­ke­cek­le­ri­ni du­yu­ra­rak, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü­ne çağ­rı­da bu­lun­du. Ge­lecek se­zon­da ata­cak­la­rı her gole 27 fidan ba­ğış­la­ya­ca­ğı­nı du­yu­ran Ga­zi­an­tep ise sos­yal medya he­sa­bın­dan İstan­bul Ba­şak­şe­hir Fut­bol Ku­lü­bü­nü eti­ket­le­di.
At­tı­ğı gol ba­şı­na 34 fi­dan­la des­tek olan İstan­bul Ba­şak­şe­hir’in da­ve­tiy­le Ay­te­miz Alan­yas­por top­lam­da 1948 fidan ba­ğış­la­dı ve aynı şeh­rin ta­kı­mı Fra­port TAV An­tal­yass­por’a çağ­rı­da bulun­du. An­tal­yas­por da gol ba­şı­na 7 fidan ba­ğış­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ay­rı­ca sezon bo­yun­ca dik­ti­ği­miz fi­dan­la­rın iki ka­tı­nı da Ma­nav­gat il­çe­miz­de di­ke­ce­ğiz.” açık­la­ma­sı­nı yaptı.
Daha sonra An­tal­yas­por’un çağ­rı­sıy­la Trab­zons­por, her gol için plaka kodu olan 61 fidan di­ke­ce­ği­ni du­yur­du ve Çay­kur Ri­zes­por’u des­tek ol­ma­ya davet etti. Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü Çay­kur Didi Stad­yu­mu’ndaki se­yir­ci ka­pa­si­te­si olan 15.553 fidan ve Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da ül­ke­mi­zi tem­sil eden her ta­kı­mın at­tı­ğı gol ba­şı­na 500 fi­dan­la kam­pan­ya­ya des­tek ve­re­ce­ği­ni du­yur­ma­sı­nın ar­dın­dan Si­vass­por Ku­lü­bü­nü des­te­ğe davet etti.
Kam­pan­ya­ya Çay­kur Ri­zes­por’un ar­dın­dan Adana De­mirs­por da dahil oldu.
Fut­bol­cu­lar­dan ise Mert Hakan Yan­daş, İrfan Can Kah­ve­ci, Caner Erkin, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ozan Tufan, Altay Ba­yın­dır, Kerem Ak­tür­koğ­lu, Tay­lan An­tal­ya­lı, Okay Yo­kuş­lu ve Ozan Kabak gibi isim­ler de fidan di­ki­mi kam­pan­ya­sı­na des­tek­te bu­lun­du.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »