Category Archives: Spor Haberleri

Bülent Uygun: Üç Puanı Kazanan
Taraf Olmak Mutluluk Verici

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por’u 5-3 mağ­lup eden Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, üç puan al­dık­la­rı için mutlu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Uygun, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da güçlü bir ta­kı­ma karşı 2-0 geri düş­me­le­ri­ne rağ­men tak­tik ve tek­nik ola­rak iyi geri dönüş ser­gi­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Fut­bol­cu­la­rın gü­cü­nü ve ye­te­nek­le­ri­ni yan­sı­ta­rak üç puan al­dık­la­rı­na de­ği­nen Uygun, “Bazen üç gün ara ile maç oy­na­dı­ğı­nız­da böyle mo­ti­ve ka­yıp­la­rı olu­yor. Acı­sı­nı ilk 15 da­ki­ka­da çek­tik ama geri dön­me­si­ni bil­dik. Üç puanı ka­za­nan taraf olmak mut­lu­luk ve­ri­ci. İnşal­lah bun­dan sonra yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz.” dedi. Tür­ki­ye’de küme düşme adayı ta­kım­la­rı alıp psi­ko­lo­jik so­run­la­rı te­da­vi etmek zo­run­da kal­dı­ğı­nı kay­de­den Uygun, “Bu­ra­da fut­bol­cu­la­rın de­mo­ra­li­ze ol­du­ğu,10 hafta ka­za­na­ma­mış bir or­tam­dan, oyun an­la­yı­şı ve fel­se­fe­si ile ka­zan­ma­ya odak­lan­mış, her maç po­zis­yo­na giren, keyif veren teb­rik­le­ri hak eden bir takım olan fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi kut­lu­yo­rum. Bu ba­şa­rı­yı onlar hak etti. Kalan maç­lar­da mü­ca­de­le ede­rek ge­liş­mek zo­run­da­yız. Fut­bol adına in­şal­lah Ri­zes­por daha iyi yer­le­re ge­lecek.” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Galibiyet Pozu!

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por kendi sa­ha­sın­da İH Kon­yas­por’u 5-3’lük skor­la mağ­lup etti. Ka­ra­de­niz ekibi maçın ar­dın­dan 5-3’lük skoru Rize’nin pla­ka­sı ola­rak pay­laş­tı.

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da Kon­yas­por’u sa­ha­sın­da 5-3 mağ­lup eden Çay­kur Ri­zes­por, lig­de­ki yük­se­li­şi­ni sür­dür­dü. 13. sı­ra­dan 11. sı­ra­ya yük­se­le­rek Kon­yas­por’u ge­ri­de bı­ra­kan Ka­ra­de­niz ekibi maçın ar­dın­dan ga­li­bi­yet pozu verdi. Ye­şil-ma­vi­li­ler, 5-3 biten maçın ar­dın­dan ‘İti­nay­la plaka ya­zı­lır: 5-3’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Gol Oldu Yağdı

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, FT An­tal­yas­por’a konuk oldu. At­ma­ca İsmail Köy­ba­şı (dk. 3), Bold­rin (dk. 6), Sabo’nun (dk. 65) gol­le­ri ile altın de­ğe­rin­de 3 puanı ha­ne­si­ne yaz­dır­dı.

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, FT An­tal­yas­por’a konuk oldu. At­ma­ca İsmail Köy­ba­şı (dk. 3), Bold­rin (dk. 6), Sabo’nun (dk. 65) gol­le­ri ile altın de­ğe­rin­de 3 puanı ha­ne­si­ne yaz­dır­dı.
Maç­tan da­ki­ka­lar(ilk yarı)
3. da­ki­ka­da İsmail Köy­ba­şı’nın ceza yayı üze­rin­den sert şutu ağ­lar­la bu­luş­tu. 0-1

 1. da­ki­ka­da Bold­rin’in ceza sa­ha­sı dı­şın­dan sert şutu fi­le­le­re gitti. 0-2
 2. da­ki­ka­da Po­dols­ki’nin ceza alanı dı­şın­dan sert şutu ka­le­ci­de kaldı.
  1. da­ki­ka­da ceza alanı sağ çap­ra­zın­da ka­za­nı­lan ser­best vu­ruş­ta Eren Al­bay­rak’ın pe­nal­tı nok­ta­sı üze­ri­ne kes­ti­ği or­ta­da Vey­sel Sarı ka­fay­la meşin yu­var­la­ğı fi­le­le­re yol­la­dı. 1-2
   Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
  2. da­ki­ka­da Do­ğu­kan Sinik’in ceza alanı dı­şın­dan sert şu­tu­nu ka­le­ci son anda to­kat­la­ya­rak kor­ne­re çeldi.
  3. da­ki­ka­da Ab­dul­lah Durak’ın uzun pa­sın­da ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kalan Sabo’nun şutu ağ­la­ra gitti. 1-3
 3. da­ki­ka­da Mic­ha­lak’ın sağ çiz­gi­den ceza alanı arka di­re­ğe or­ta­sın­da So­der­lund’un kafa vu­ru­şu ka­le­ci­de kaldı.
 4. da­ki­ka­da Hakan Öz­mert’in köşe vu­ru­şun­da ceza alanı için­de topla bu­lu­şan Naldo’nun kafa vu­ru­şu ağ­la­ra gitti. 2-3
  90+5. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ceza alanı içine giren Dos San­tos’un set şu­tu­nu ka­le­ci kor­ne­re çeldi.
  Stat: An­tal­ya
  Ha­kem­ler: Suat Ars­lan­bo­ğa xx, Er­dinç Se­zer­tam xx, Esat San­cak­tar xx
  FT An­tal­yas­por: Bof­fın x, Mert Yıl­maz x (Omar İmeri dk. 87 ?), Naldo xxx, Eren Al­bay­rak xx, Ali Eren İyican x (Ufuk Akyol dk. 58 x), Ba­ha­dır Öz­türk x (Hakan Öz­mert dk. 46 x), Vey­sel Sarı xx, Do­ğu­kan Sinik x, Amil­ton x, Ser­dar Gür­ler x (Or­gill dk.78 x), Po­dols­ki x
  Ye­dek­ler: Do­ğu­kan Özkan, Fer­hat Kap­lan, Ersan Adem Gülüm, Drole, Mev­lüt­han Eke­lik, Fehmi Koç
  Tek­nik Di­rek­tör: Ersun Yanal
  Çay­kur Ri­zes­por: Tarık Çetin xx, Selim Ay xx, Talbi xx, İsmail Köy­ba­şı xxx, Do­ko­viç xx, Ba­i­ano xx, Sabo xxx (Dos San­tos dk. 82 ?), Bold­rin xxx (Mo­ro­zı­uk dk. 90+2 ?), Sa­mu­dio xx (Toft So­der­lund dk. 82 ?), Ab­dul­lah Durak xx (Yasin Peh­li­van dk. 66 x), Remy xx (Mic­ha­lak dk. 66 x)
  Ye­dek­ler: Can Cey­lan, Yasin Peh­li­van, Emir Di­la­ver, Onur Bulut, Meln­jak, Me­rı­ah
  Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uygun
  Gol: İsmail Köy­ba­şı (dk. 3), Bold­rin (dk. 6), Sabo (dk. 65) (Çay­kur Ri­zes­por) Vey­sel Sarı (dk. 32), Naldo (dk. 87) (FT An­tal­yas­por)
  Sarı kart­lar: Vey­sel Sarı, Po­dols­ki (FT An­tal­yas­por), Ba­i­ano, Yasin Peh­li­van (Çay­kur Ri­zes­por) (İA-TK-S)

Maçı Daha Çok İsteyen Çaykur Rizespor Galip Geldi!

FT An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ersun Yanal, Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da geçen hafta ka­zan­ma­la­rı­na rağ­men bu hafta maçı daha çok is­te­yen ra­kip­le­ri­nin galip gel­di­ği­ni be­lirt­ti.

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da FT An­tal­yas­por, sa­ha­sın­da ağır­la­dı­ğı Çay­kur Ri­zes­por’a 3-2 mağ­lup oldu. Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Yanal, geçen hafta ka­zan­ma­la­rı­na rağ­men bu hafta, ken­di­le­rin­den daha çok puana ih­ti­ya­cı olan ta­kı­mın maçı ka­zan­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Çok zorlu bir sezon ge­çir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Yanal, “Hafta içi ve hafta sonu oy­na­mak uzun yol­cu­luk­lar yap­mak he­pi­mi­zi ol­duk­ça yıp­rat­tı. Zorlu bir se­zo­nun son­la­rı­na doğru yak­laş­tık. Süre al­ma­yan oyun­cu­la­rı­mı­za süre ver­dik. Oyun ba­şın­da 2 uzak­tan şut ile mağ­lup baş­la­dık. Süre al­ma­yan oyun­cu­la­rın ve­rim­li­ği­ni düşük oldu. Daha sonra kont­ro­lü eli­mi­ze alıp yük­len­dik ama ka­za­na­ma­dık. Fır­sat bul­duk­ça genç oyun­cu­la­rı ka­zan­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Önü­müz­de­ki hafta için­de sakat ve prob­le­mi olan oyun­cu­la­rı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la tam kad­ro­suy­la bir­lik­te ol­ma­ya da gay­ret ede­riz. Ekst­ra bir sezon bütün ta­kım­la­rın çok zor­lan­dı­ğı kadro de­rin­li­ği ol­ma­yan ta­kım­la­rın prob­lem ya­şa­dı­ğı bir sezon ola­rak ak­lı­mız­da ka­la­cak” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Bülent Hoca Takıma Öz Güven Aşıladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su Selim Ay, Tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar­la ta­kı­ma öz güven aşı­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

Selim Ay, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki ant­ren­man ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ligde son oy­na­nan Fra­port TAV An­tal­yas­por kar­şı­sın­da al­dık­la­rı 3-2’lik ga­li­bi­ye­tin ta­kı­mın mo­ra­li­ni yu­ka­rı çek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Takım ola­rak ka­li­te­li ol­duk­la­rı­nı ve bir hava ya­ka­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Selim Ay, “Bü­lent ho­ca­nın gel­me­si ile bizim en et­ki­li si­la­hı­mız gü­cü­müz, ener­ji­miz. Bü­lent hoca id­man­lar­da, maç­lar­dan ön­ce­ki ko­nuş­ma­la­rın­da ta­kı­ma öz güven aşı­la­dı. Gel­di­ği gün­den iti­ba­ren far­kın­da­lı­ğı ar­tır­ma­ya ça­lış­tı.” dedi. Selim Ay, bu du­ru­mun alı­nan so­nuç­lar­dan da gö­rü­le­bil­di­ği­ne işa­ret ede­rek, “Sa­de­ce ta­kı­mın sa­ha­da­ki mü­ca­de­le az­min­den değil, oy­na­yan oy­na­ma­yan, yö­ne­ti­min, tesis ça­lı­şan­la­rı­nın bile mo­ti­vas­yo­nu­nun art­tı­ğı­nı gö­re­bi­li­yo­ruz. Ta­kı­mın çok güzel ener­ji­si var. İnşal­lah emin adım­lar­la daha iyi yer­le­re iler­le­ye­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
Ken­di­si için hiç bir zaman,”ça­lış­ma­dı” şek­lin­de bir söy­le­min du­yul­ma­ya­ca­ğı­na söz ver­di­ği­ni dile ge­ti­ren Selim Ay, şöyle devam etti:
“Te­ri­min son dam­la­sı­na kadar sa­va­şa­ca­ğım. Oy­na­ma­dı­ğım za­man­lar da oldu, hiç­bir zaman küs­me­dim, bı­rak­ma­dım. Oy­na­ma­dı­ğım za­man­lar, oy­na­mak için neler yap­mam ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­ne­rek ça­lı­şı­yo­rum. For­ma­yı kap­tık­tan sonra iyi de­ğer­len­dir­di­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum. Oy­na­dı­ğım zaman elim­den ge­le­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­tin­de ola­ca­ğım.”

Haber Merkezi

Futbolcu Kardeşlerimizi Tek Tek Tebrik Ediyorum

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, An­tal­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan ligin alt sı­ra­la­rı­nın ateş çem­be­ri­ne dön­dü­ğü or­tam­da al­dık­la­rı 3 pu­anın çok de­ğer­li ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı FT An­tal­yas­por’u 3-2 mağ­lup etti.
Maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Uygun, çok önem­li ta­kı­ma karşı 3 gol ata­rak galip gel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Hafta içi ant­ren­man­lar­da ça­lış­tık­la­rı po­zis­yon­la­rı sa­ha­ya uy­gu­la­dık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Uygun, “Fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi­zi tek tek teb­rik edi­yo­rum. Önü­müz­de zorlu maç­lar baş­lı­yor. Kon­yas­por, ar­dın­dan Genç­ler­bir­li­ği ve Be­şik­taş maç­la­rı­mız var.
Ligin alt sı­ra­la­rı­nın bir nevi ateş çem­be­ri ol­du­ğu or­tam­da al­dı­ğı­mız 3 puan çok önem­li. Önü­müz­de­ki maç­la­rı da ka­za­nıp ligde üst sı­ra­la­ra tır­man­ma­lı­yız. Lig­de­ki ye­ri­mi­zi per­çin­le­me­miz ge­re­ki­yor. Bunu ya­pa­lım ki ge­lecek se­zo­nun plan­la­ma­sı­na baş­la­ya­bi­le­lim” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları ertelendi

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Sağ­lık Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­may­la Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı Mayıs ayına er­te­len­di.

Geç­ti­ği­miz sezon Ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı ne­de­niy­le 15 Mart ta­ri­hin­den sonra oy­nan­ma­yan ve yeni se­zo­nun oy­nan­ma­sı için ay­lar­ca bek­le­ni­len Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı bir kez daha er­te­len­di.
Özel­lik­le Eylül ayın­dan iti­ba­ren Süper Lig başta olmak üzere diğer pro­fes­yo­nel lig­le­rin oy­nan­ma­sın­dan do­la­yı, se­zo­na baş­la­nıl­ma­sı­nı is­te­yen bin­ler­ce Ama­tör fut­bol­cu için Şubat ayı için­de müj­de­li haber ve­ril­miş ve 29 Mart ta­ri­hin­de de Böl­ge­sel Ama­tör Lig için grup ku­ra­la­rı çe­kil­miş­ti.
9 böl­ge­de 52 grup­ta top­lam 266 ta­kı­mın 17 Nisan ta­ri­hin­de baş­la­ma­sı plan­la­nan lig­le­ri, TFF Sağ­lık Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­sı ile Mayıs ayı son haf­ta­sı­na er­te­len­di.
Kurul ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Yeni ted­bir­le­ri zo­run­lu kılan mev­cut sü­reç­te, gerek şart­la­rın el­ve­riş­li ol­ma­dı­ğı ge­rek­se 266 ta­kı­mın ka­tı­lı­mı­nın söz ko­nu­su ol­du­ğu lig or­ga­ni­zas­yo­nu­nun yeni risk­ler ta­şı­dı­ğı ko­nu­sun­da Sağ­lık Ku­ru­lu görüş bir­li­ği­ne var­mış­tır.
Bu kap­sam­da, daha önce 17 Nisan’da baş­la­tıl­ma­sı plan­la­nan Böl­ge­sel Ama­tör Lig’in sağ­lık şart­la­rı uygun ol­du­ğu tak­dir­de Mayıs ayı­nın son haf­ta­sı baş­la­tıl­ma­sı uygun bu­lun­muş­tur.” de­nil­di.


Haber Merkezi

ÇAYKURSPORLU GENÇ GÜREŞCİLER ANTALYA’DAN ŞAMPİYON OLARAK DÖNDÜLER

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan, 09-11 Nisan 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da, An­tal­ya Kemer Be­le­di­ye Spor Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen, 2021 Genç­ler Gre­ko-Ro­men Güreş Av­ru­pa ve Dünya Şam­pi­yon­la­rı Milli Takım Kamp Kad­ro­su Be­lir­le­me seç­me­le­rin­de, 77 ki­lo­da Çay­kurs­por Güreş (TOHM) Yük­sel SARIÇİÇEK ve 97 ki­lo­da Çay­kurs­por Güreş (TOHM) Mus­ta­fa OLGUN ya­rış­ma­nın Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu bi­rin­ci­li­ği­ni elde et­ti­ler.

Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu, Gre­ko-Ro­men Güreş Genç­ler Milli takım seç­me­le­ri adı al­tın­da, An­tal­ya Kemer’de ger­çek­le­şen Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın ’da, Çay­kurs­por gü­reş­çi­le­rin­den 60 ki­lo­da Bekir ATEŞ ve 67 ki­lo­da Nihat KARA Tür­ki­ye üçün­cü­lü­ğü ba­şa­rı­sı elde et­ti­ler.
Çay­kurs­por’lu bir başka genç gü­reş­çi 55 ki­lo­da Mü­ca­hit TİRYAKI ise, Şam­pi­yo­na­nın be­şin­ci­si oldu.
Çay­kurs­por Genç­ler Güreş ta­kı­mı mü­sa­ba­ka­la­rı­nın so­nun­da takım ha­lin­de şam­pi­yo­na­nın bi­rin­ci­li­ği­ni elde eden en ba­şa­rı­lı takım ol­du­lar.
Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ve Çay­kurs­por Ku­lü­bü As Baş­ka­nı Mahir BİBE­ROĞ­LU, “Genç gü­reş­çi­le­ri­miz, ata spo­ru­muz bu mü­sa­ba­ka­lar­da or­ta­ya koy­muş ol­duk­la­rı ba­şa­rı­lı gü­reş­le­riy­le, elde etmiş ol­duk­la­rı bi­rin­ci­lik, üçün­cü­lük şam­pi­yon­luk­la­rıy­la, ül­ke­mi­ze, Rize’mize, Çay­kur’a ve ku­lü­bü­mü­ze gurur ya­şat­mış­lar­dır. Bu ba­şa­rı­da ku­lü­bü­mü­ze her daim ver­miş ol­duk­la­rı des­tek­ler­den do­la­yı, Çay­kurs­por Ku­lü­bü Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı sn. Yusuf Ziya ALİM’e ve yine görev gel­di­ği gün­den bu­gü­ne değin, Güreş spo­ru­na sağ­la­mış ol­du­ğu des­tek­ten do­la­yı, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü sn.
Gür­han YIL­DIZ’a, şah­sım, Ant­re­nör­le­ri­miz ve spor­cu­la­rı­mız ola­rak şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. ”dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Rizespor’un Başarılı Eldiveni Tarık Çetin: Daha İyi Sonuçlar Alabilirdik

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da An­tal­yas­por ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan Çay­kur Ri­zes­por, maç ön­ce­si ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü. Genç ka­le­ci Tarık Çetin, ligde daha iyi so­nuç­la­ra imza ata­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Süper Lig’in 35. hafta kar­şı­laş­ma­la­rın­da 16 Nisan Cuma günü bugün saat 19.00’da An­tal­yas­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Çay­kur Ri­zes­por ha­zır­lık­la­rı­nı Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde sür­dür­dü.
Ant­ren­man ön­ce­sin­de ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma yapan Ri­zes­por’un ba­şa­rı­lı genç ka­le­ci­si Tarık Çetin ta­kım­da iyi bir hava ol­du­ğu­nu ifade ede­rek “Bü­lent ho­ca­nın gel­me­siy­le bir­lik­te güzel bir ener­ji ya­ka­la­dık.
Takım tek­rar­dan bir hava ka­zan­dı di­ye­bi­li­rim.
2 ga­li­bi­yet ile bunu saha içe­ri­sin­de gös­ter­dik.
Ya­şa­dı­ğı­mız puan ka­yıp­la­rı­na ge­lir­sek, kolay maç­lar de­ğil­di ama daha iyi so­nuç­lar ala­bi­lir­dik.
Ca­mi­amız her zaman daha iyi so­nuç­la­rı hak edi­yor. Biz de bunun için bu­ra­da­yız.
Uma­rım An­tal­ya ma­çı­nın ar­dın­dan tek­rar­dan 3 puan alış­kan­lı­ğı­mı­za devam ede­bi­li­riz” dedi.


Haber Merkezi

Karadeniz Derbisinde Puanlar Golsüz Paylaşıldı

Süper Lig’in 34. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, sa­ha­sın­da Trab­zons­por’u konuk etti. Kar­şı­laş­ma gol­süz eşit­lik­le ta­mam­lan­dı.

Karadeniz Derbisinde Puanlar Golsüz Paylaşıldı

Süper Lig’de 34. hafta mü­ca­de­le­sin­de Bü­lent Uygun’un ta­kı­mı Çay­kur Ri­zes­por ile Ab­dul­lah Avcı’nın ça­lış­tır­dı­ğı Trab­zons­por koz­la­rı­nı pay­laş­tı.

Çay­kur Didi Stad­yu­mu’nda oy­na­nan kar­şı­laş­ma 0-0’lık eşit­lik­le sona erdi.
Ri­zes­por ka­le­ci­si Tarık Çetin’in per­for­man­sıy­la öne çık­tı­ğı mü­ca­de­le­de Trab­zons­por golü bu­la­ma­dı.
Maçın ikin­ci dev­re­sin­de tempo bir hayli dü­şer­ken iki takım da birer puana razı oldu.
Konuk ekip­te Vitor Hugo 85. da­ki­ka­da gör­dü­ğü ikin­ci sarı kar­tın ar­dın­dan son bö­lüm­de ta­kı­mı­nı 10 kişi bı­rak­tı.
Alı­nan bu so­nu­cun ar­dın­dan Ri­zes­por 36 puana yük­se­lir­ken, Trab­zons­por 58 puana çıktı. Bordo ma­vi­li­ler 5 maç­lık ye­nil­mez­lik se­ri­si ya­ka­lar­ken, üst üste 3. be­ra­ber­li­ği­ni aldı.
Ligin bir son­ra­ki haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, An­tal­yas­por dep­las­ma­nı­na gi­decek. Trab­zons­por sa­ha­sın­da Ha­tays­por’u ağır­la­ya­cak.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)
27. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­da Sa­mu­dio’nun pa­sın­da topla bu­lu­şan Bold­rin’in vu­ru­şun­da sa­vun­ma­ya çar­pan top ka­le­ci Uğur­can’da kaldı.
31. da­ki­ka­da ceza alanı dı­şın­dan Fla­vio’nun sert şu­tu­nu ka­le­ci Tarık yum­ruk­la­ya­rak kor­ne­re çeldi.
35. da­ki­ka­da Ri­zes­por sa­vun­ma­sı­nın ha­ta­sın­da meşin yu­var­la­ğı önün­de bulan Ba­ka­se­tas, ceza sa­ha­sı dışı sol çap­raz­dan vu­ru­şu­nu yaptı ancak ka­le­ci Tarık uza­na­rak topu kor­ne­re gön­der­di.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
52. da­ki­ka­da Bold­rin orta sa­ha­dan al­dı­ğı topu Ba­i­ano’ya ak­tar­dı. Ceza sa­ha­sı­nın içe­ri­si­ne kadar gi­re­rek ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kalan Ba­i­ano’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.
58. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Trab­zons­por ata­ğın­da Yusuf’un or­ta­sın­da kafa vu­ru­şu­nu ger­çek­leş­ti­ren Dja­niny’nin şu­tun­da ka­le­ci Tarık topu kor­ne­re çeldi.
90+2. da­ki­ka­da sa­vun­ma­dan dönen topa ge­li­şi­ne vuran Do­ko­vic’in şu­tun­da top di­rek­ten döndü.
Stat: Çay­kur DİDİ
Ha­kem­ler: Cü­neyt Çakır xx, Ba­hat­tin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çay­kur Ri­zes­por: Tarık xx, Mo­ro­zi­uk xx, Selim xx, Talbi xx, İsmail xx, Do­ko­vic xx, Yasin xx (Mic­ha­lak dk. 80 ?), Ba­i­ano xx (Sabo dk. 60 x), Bold­rin xx (Ab­dul­lah dk. 89 ?), Sa­mu­dio xx (Fer­nan­do dk. 89 ?), Skoda xx (Remy dk. 60 x)
Ye­dek­ler: Can Cey­lan, Tunay, Onur, Meln­jak, Me­ri­ah
Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uygun
Trab­zons­por: Uğur­can xx, Hü­se­yin xx, V. Hugo x, Edgar xx, Rod­ri­gu­es xx, Da Silva xx, Lewis Baker xx, Anas­ta­si­os Ba­ka­se­tas xx, Ab­dul­ka­dir Par­mak x (Berat dk. 81 ?), Yunus x (Yusuf Sarı dk.28 x Hos­se­ini dk. 89 ?), Dja­niny xx
Ye­dek­ler: Erce Kar­deş­ler, Ser­kan Asan, Ata­kan Gün­düz, Faruk Can Genç, Ah­met­can, , Safa, Hakan,
Tek­nik Di­rek­tör: Ab­dul­lah Avcı
Sarı Kart­lar: Yasin Peh­li­van, Ba­i­ano, Selim, İsmail (Çay­kur Ri­zes­por), Ab­dul­ka­dir Par­mak (Trab­zons­por)


Haber Merkezi

“Oyunumuz, Bizim Adımıza Mutluluk Verici”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Trab­zons­por İle Gol­süz Be­ra­be­re Kal­dık­la­rı Maçın Ar­dın­dan Açık­la­ma­lar­da Bu­lun­du.

“Oyunumuz, Bizim Adımıza Mutluluk Verici”

Ga­li­bi­yet için maça çık­tık­la­rı­nı ama is­te­dik­le­ri sonuç ala­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen Bü­lent Uygun “Ke­yif­li ve zevk­li maç oldu.
İki ta­kı­mın da po­zis­yon­la­rı vardı. 1’er pu­an­la ay­rıl­dık, son da­ki­ka­da di­re­ğe ta­kıl­dık.
Oyu­nu­muz, bizim adı­mı­za mut­lu­luk ve­ri­ci. 8-9 hafta ka­za­na­ma­yan ta­kı­mın kim­li­ği de­ğiş­ti. Mutlu de­ği­liz, sa­ha­ya 3 puan için çık­tık. Ama fut­bol adına yap­tık­la­rı­mız mut­lu­luk ve­ri­ci.” dedi.
Kü­me­de kalma mü­ca­de­le­si hak­kın­da ko­nu­şan Bü­lent Uygun “Her maça ka­zan­mak için çı­ka­ca­ğız. Ligin boyu kı­sal­dı, artık her maç kri­tik. Arka ar­ka­ya 3 maç ka­za­nan çok çabuk üst ta­ra­fa zıp­la­ya­bi­li­yor. Bir aylık sü­reç­te­ki 8 maçı doğru yö­net­mek is­ti­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Bakır: Maalesef Şanssızlık Üzerimizdeydi

Trab­zons­por be­ra­ber­li­ği son­ra­sı açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Hasan Yavuz Bakır, “Oyu­nun son bö­lü­mün­de as­lın­da ne­ti­ce bu­la­cak po­zis­yon­lar da ya­ka­la­dık ama ma­ale­sef şans­sız­lık üze­ri­miz­dey­di” dedi.

Hasan Yavuz Bakır: Çok ciddi görüştüğümüz isimler var - Rizespor - Spor Haberleri

Süper Lig’in 34. haf­ta­sın­da Ri­zes­por, sa­ha­sın­da Trab­zons­por’la gol­süz be­ra­be­re kaldı. Mü­ca­de­le son­ra­sı basın men­sup­la­rı­na ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Hasan Yavuz Bakır, 1 pu­anın avan­taj ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni ifade etti. Bakır, “Bugün ka­zan­mak is­ti­yor­duk. As­lın­da her şey de ka­zan­ma­mız için mü­sa­it­ti. Özel­lik­le son haf­ta­lar­da kay­bet­ti­ği­miz pu­an­lar­dan sonra ligde ye­ni­den kri­tik dö­ne­me gel­dik ama ma­ale­sef ka­za­na­ma­dık. Oyu­nun son bö­lü­mün­de as­lın­da ne­ti­ce bu­la­cak po­zis­yon­lar da ya­ka­la­dık ama ma­ale­sef şans­sız­lık üze­ri­miz­dey­di, bir to­pu­muz di­rek­ten döndü. 1 puan en azın­dan avan­taj ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. İnşal­lah bun­dan sonra ki maç­lar­da, An­tal­ya’da ga­li­bi­ye­te uza­na­ca­ğız ve ga­li­bi­yet öz­le­mi­mi­zi sona er­di­re­ce­ğiz” cüm­le­le­ri­ne yer verdi.
“Ra­kip­ten daha fazla po­zis­yo­nu­muz ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum”
Ri­zes­por’un, Trab­zons­por kar­şı­sın­da daha net po­zis­yon­la­rı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Bakır, “Biz bu maça ka­zan­mak için çık­mış­tık. Trab­zons­por’un da haf­ta­lar­dır ka­za­na­ma­ma­sı maçın öne­mi­ni art­tır­dı. Bir Ka­ra­de­niz der­bi­si, spor­tif an­lam­da önem­li bir derbi ni­te­li­ği ta­şı­yor. Ta­raf­ta­rı­mı­za ga­li­bi­yet ar­ma­ğan etmek is­ti­yor­duk ama ol­ma­dı. Net po­zis­yon an­la­mın­da ra­kip­ten daha fazla po­zis­yo­nu­muz ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. So­nu­ca va­ra­ma­dık. Dj­ko­vic’in şutu gol ol­say­dı yılın en iyi gol­le­rin­den bir ta­ne­si olur­du. Ba­i­ano’nun po­zis­yo­nu vardı, bun­la­rı de­ğer­len­di­re­me­dik.
En azın­dan 1 puan için se­vinç­li­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Remy’nin uzun bir süre sonra ye­ni­den sa­ha­lar­da ol­ma­sı­nın önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Hasan Yavuz Bakır, “Remy’nin özel­lik­le dön­müş ol­ma­sı bizim için önem­li ama maç ek­si­ği var. Malum uzun bir sa­kat­lık dö­ne­mi ge­çir­di. Oy­na­dık­ça daha iyi ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Rizespor tek puanla yetindi

Bü­lent Uygun ile çıkış ya­ka­la­yan Ri­zes­por, evin­de oy­na­dı­ğı maçta Fatih Ka­ra­güm­rük kar­şı­sın­da gol kay­dı­na mu­vaf­fak ola­ma­dı.

Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, Fatih Ka­ra­güm­rük’ü konuk etti. Kar­şı­laş­ma gol­süz be­ra­be­re ta­mam­lan­dı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)3. da­ki­ka­da sağ çap­raz­dan Bold­rin’in or­ta­sın­da Scoda’yı geçen topu Ba­i­ano ta­mam­la­dı ancak top sa­vun­ma­dan kor­ne­re çıktı.42. da­ki­ka­da sol ta­ra­tan Bold­rin’in or­ta­sın­da Skoda’nın kafa bu­ru­şun­da meşin yu­var­lak auta çıktı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İkinci yarı)50. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Bold­rin’in ceza sa­ha­sı­na yap­tı­ğı or­ta­da Sabo’nun ge­li­şi­ne vu­ru­şun­da ka­le­ci Vi­vi­ano topu kor­ne­re çeldi.56. da­ki­ka­da Jimmy Dur­maz’ın ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan vu­ru­şun­da top az farka auta çıktı.
Stat: Çay­kur Di­di­

Ha­kem­ler: Ümit Öz­türk xx, Osman Gök­han Bilir xx, Kamil Çetin xx­Çay­kur

Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, İsmail Köy­ba­şı x (Meln­jak dk. 46 xx), Selim Ay xx, Mons­tar Talbi xx, My­ko­la Mo­roz­yuk xx (Fer­nan­do And­ra­de dk. 46 xx), Fab­ri­cıo Ba­i­ano xx, Erik Sabo xx (Ab­dul­lah dk. 68 x), Fer­nan­do Bold­rin xx (Doğan Er­do­ğan dk. 89 ?), Bra­i­an Sa­mu­dio xx (Tunay Torun dk. 80 ?), Dam­jan Djo­ko­vic x, Milan Skoda x

Ye­dek­ler: Tarık Çetin, Emir Di­la­ver, Yas­si­ne Me­ri­ah, Onur Bulut, Mit­hat Pa­la­

Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uy­gun­Fa­tih

Ka­ra­güm­rük: Emi­li­ao Vi­vi­ano xx, Enzo Roco x, Ervin Zu­ka­vo­nic xx, Koray Al­tı­nay x (Vegar He­dens­tad dk. 74 x), Jure Bal­ko­vec xx, Jimmy Dur­maz xx (Vato Ar­ve­lad­ze dk. 84 ?), Lucas Big­lia x, Lucas Cast­ro xx, Je­re­ma­in Lens x (Alas­sa­ne Ndao dk. 64 x), Yan­nis Sa­li­bur x (And­rea Ber­to­lac­ci dk. 64 x), Artur So­bi­ech x (Mev­lüt Er­dinç dk. 84 ?)

Ye­dek­ler: Aykut Özer, Gas­ton Campi, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Ser­hat Ah­me­toğ­lu­Tek­nik

Di­rek­tör: David Sas­sa­ri­ni­Kır­mı­zı

Kart: Skoda (dk. 56) (Çay­kur Ri­zes­por)

Sarı Kart­lar: İsmail Köy­ba­şı, (Çay­kur Ri­zes­por), Lucas Big­lia, Artur So­bi­ech (Fatih Ka­ra­güm­rük)


Fatih Ka­ra­güm­rük Tek­nik Di­rek­tö­rü David Sas­sa­ri­ni, Ri­zes­por ile 0-0 be­ra­be­re kal­dık­la­rı maçın ar­dın­dan “Ka­rar­lı­lı­ğı­mız ve ce­sa­re­ti­miz­den do­la­yı çok mut­lu­yuz” dedi.Mü­ca­de­le so­nun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Fatih Ka­ra­güm­rük Tek­nik Di­rek­tö­rü David Sas­sa­ri­ni, ta­kı­mın ka­rar­lı­ğı ve ce­sa­re­tin­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “Ka­rar­lı­lı­ğı­mız ve ce­sa­re­ti­miz­den do­la­yı çok mut­lu­yuz. Zor bir maç, ra­ki­bin kont­ra atak si­la­hı çok kuv­vet­li. Kanat oyun­cu­la­rı çok hızlı. 10 gün gibi kısa bir sü­re­de çok iyi iş ba­şar­dık. Daha iyi ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Özel­lik­le ofan­sif ta­raf­ta, son iti­ci­lik kıs­mın­da biraz daha ça­lış­mak zo­run­da ol­du­ğu­mu­zun far­kın­da­yız. Ama bu kısa sü­re­de çı­ka­cak işin genel du­ru­mun­dan mem­nu­nuz” dedi.Bü­lent Uygun: “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik”Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi.Bü­lent Uygun, “Ger­çek­ten güçlü bir ta­kı­ma karşı fazla po­zis­yon ver­me­den ve 40 da­ki­ka 10 kişi oy­na­dı­ğı­mız bir maçta pe­nal­tı­mız da ve­ril­me­di. Sabo ile gir­di­ği­miz bir po­zis­yon­da ka­le­ci muh­te­şem bir şe­kil­de çı­kar­dı. Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik. O ne­den­le fut­bol­cu­la­rı­mı teb­ri­ke di­yo­rum. Daha önü­müz­de ka­za­nıl­ma­sı ge­re­ken bir­çok puan, bir­çok maç var. Ta­kı­mı­mız­la bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Bülent Uygun: “Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik” dedi. Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kaldı. Mü­ca­de­le so­nun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ger­çek­ten güçlü bir ta­kı­ma karşı fazla po­zis­yon ver­me­den ve 40 da­ki­ka 10 kişi oy­na­dı­ğı­mız bir maçta pe­nal­tı­mız da ve­ril­me­di. Sabo ile gir­di­ği­miz bir po­zis­yon­da ka­le­ci muh­te­şem bir şe­kil­de çı­kar­dı. Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi bir mü­ca­de­le ettik. O ne­den­le fut­bol­cu­la­rı­mı teb­ri­ke di­yo­rum. Daha önü­müz­de ka­za­nıl­ma­sı ge­re­ken bir­çok puan, bir­çok maç var. Ta­kı­mı­mız­la bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Kartal’dan Hakem Ümit Öztürk’e Tepki

Süper Lig’de dün Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kalan Çay­kur Ri­zes­por’un kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ü ver­di­ği ka­rar­lar­dan ötürü eleş­tir­di.

Kar­tal yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sa­ha­la­rın­da Fatih Güm­rük ile yap­tık­la­rı maçın ikin­ci da­ki­ka­sın­da ra­ki­bin eline çar­pan topun ha­kem­ler ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­me­si ve maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ün VAR ta­ra­fın­dan po­zis­yo­nu iz­le­me­ye çağ­rıl­ma­ma­sı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ümit Öz­türk’ün ye­şil-ma­vi­li fut­bol­cu­la­ra çok kolay kart çı­kar­dı­ğı­nı, Skoda’nın faul bile ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü po­zis­yon­da ikin­ci sarı kart­la oyun­dan atıl­ma­sı­nı eleş­ti­ren Kar­tal, “Bu karar biz­le­ri ra­hat­sız etti. Kar­şı­laş­ma sey­re­di­li­yor. Gayet güzel baş­la­yan ve giden bir maçı hakem rezil etti, gitti. Fe­de­ras­yo­nun ha­kem­ler ko­nu­sun­da neye bak­tı­ğı­nı, ha­kem­le­ri nasıl de­ğer­len­dir­di­ği­ni, eleş­tir­di­ği­ni bil­mi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Kar­tal, ha­kem­le­rin nasıl pu­an­lan­dı­ğı­nın bi­lin­me­di­ği­ni, ata­ma­la­rın rast­ge­le ya­pıl­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, şöyle devam etti: “Kimi neye göre hangi maça ve­ri­yor­lar? Bun­lar hiç­bir kulüp ta­ra­fın­dan bi­lin­mi­yor. Hakem ata­ma­la­rı açık değil, bu iş­le­rin açık ol­ma­sı lazım. Pu­an­la­ma sis­te­mi­ne göre bizim maç­la­ra veya derbi diye ad­lan­dı­rı­lan maç­la­ra ve­ril­me­si lazım. Bun­la­rı hiç bil­mi­yo­ruz. Bi­ri­le­ri ya­zı­yor ve maç­la­ra gi­di­yor. Bana göre ku­rul­la­rı fe­de­ras­yon yö­ne­tecek. Başta MHK olmak üzere hep­si­nin hak­kın­da ken­di­le­ri karar ve­recek. Ku­lüp­le­rin hep­si­nin ken­di­si­nin ol­du­ğu­nu kabul edecek ve ha­kem­ler ata­na­cak. Adil ola­rak ceza, hak mah­ru­mi­ye­ti ve­recek.” Çay­kur Ri­zes­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın çok keyif ver­di­ği­ni ak­ta­ran Kar­tal, “Ha­ke­min işin içine gir­me­si ile sı­kın­tı çı­kı­yor. Gayet güzel sey­ret­ti­ği­miz bir mü­sa­ba­ka­da ar­ka­daş­la­rın si­nir­le­ri­nin bo­zul­ma­sı­na neden oldu. Bil­mi­yor­san, ‘Ben bu işi bil­mi­yo­rum.’ de, çıkma sa­ha­ya. Hakem ar­ka­da­şı­mız bu işi be­ce­re­me­di. Bun­dan son­ra­ki görev ve­ri­len maç­lar­da in­şal­lah başka ta­kım­la­rın sı­kın­tı­sı olmaz. İnşal­lah dü­ze­lir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kar­tal, maçı 10 kişi ta­mam­la­ma­la­rı­na rağ­men ka­zan­ma­ya yakın olan taraf ol­duk­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Bana göre 2 puan kay­bet­tik. Kır­mı­zı kart ol­ma­sa 3 puanı alır­dık. He­de­fi­miz, inan­cı­mız üç pu­an­dı ama 2 puan kay­bet­tik.” dedi. Ligde Göz­te­pe ve Trab­zons­por ile iki zorlu maç oy­na­ya­cak­la­rı­nı ha­tır­la­tan Kar­tal, “İnşal­lah ha­kem­le­rin ko­nu­şul­ma­dı­ğı maç­lar olur. Ri­zes­por kötü oy­na­dı­ğı zaman el­bet­te ye­ni­lecek ama önem­li olan et­ki­le­yi­ci fak­tör­le­rin ol­ma­ma­sı. Önü­müz­de­ki maç­lar­da in­şal­lah ha­kem­ler ke­yif­li maç yö­ne­tir. Güzel ve cen­til­men­ce ligi so­nuç­lan­dı­rı­rız.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

« Older Entries