Category Archives: Güncel Haberler

Fındık çubuğundan yaptığı sepet ve ürünler yoğun ilgi görüyor

Gi­re­sun’da, emek­li öğ­ret­men Şu­ayip Gün­doğ­du’nun fın­dık çu­bu­ğun­dan yap­tı­ğı sepet ve çe­şit­li ürün­ler, Tür­ki­ye’nin bir­çok ilin­den talep gö­rü­yor. Gün­doğ­du, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yak­la­şık 15 yıl önce emek­li ol­duk­tan sonra hobi ola­rak baş­la­dı­ğı sepet örü­cü­lü­ğü­nü iler­le­yen yıl­lar­da ge­liş­tir­di­ği­ni söy­le­di.Son yıl­lar­da halk eği­tim mer­kez­le­rin­de de ders­ler ver­di­ği­ni ak­ta­ran Gün­doğ­du, yö­re­de bi­li­nen ancak unu­tul­ma­ya yüz tut­muş bu sa­na­tı ya­şat­ma­yı he­def­le­di­ği­ni be­lirt­ti.Başta sepet olmak üzere

Devamını oku

Yeşil Mavililer Sivasspor’a hazırlanıyor

Çay­kur Ri­zes­por Süper Ligin 27. haf­ta­sın­da Cu­mar­te­si günü saat 16.00’da oy­na­ya­ca­ğı Demir Grup Si­vass­por ve 28. haf­ta­da Çar­şam­ba günü saat 19.00’da oy­na­ya­ca­ğı Hes Kablo Kay­se­ris­por maç­la­rı için ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­rin­de devam edi­yor. Tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us-Ni­nel Şu­mu­dică yö­ne­ti­min­de ısın­ma ha­re­ket­le­riy­le baş­la­yan ant­ren­man daha sonra iki grup ha­lin­de devam etti.Ön­ce­ki maçta oy­na­yan fut­bol­cu­lar ye­ni­le­me ant­ren­ma­nı yaptı, diğer grup ise kuv­vet ve

Devamını oku

Sumudica’nın ‘Çay Molası’ Herkesi Güldürdü

Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın ‘Çay mo­la­sı’ diye ba­ğır­ması her­ke­si gül­dür­dü. Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü son za­man­lar­da sos­yal medya üze­rin­de yap­tı­ğı vi­de­olu pay­la­şım­la­rıy­la be­ğe­ni top­lu­yor.Bu kez yeni bir video ile ta­raf­ta­rın kar­şı­sı­na çıkan Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü­nün Rize’nin sem­bo­lü çayı ön plana çı­kar­ma­sı ve ön plana çı­ka­rır­ken söy­le­di­ği ‘Çay mo­la­sı’ söz­le­ri her­ke­si gül­dür­dü.Öte yan­dan dün Fa­na­tik Ga­ze­te­si’nin resmi he­sa­bın­dan Su­mu­di­ca’nın

Devamını oku

Rize’de Ormanlık Arazide Bulduğu Yaralı Kızıl Şahini DKMP’ye Teslim Etti

Rize’de Mus­ta­fa Havuz isim­li va­tan­daş or­man­lık ara­zi­de ya­ra­lı ola­rak bul­du­ğu ‘Kızıl Şahin’ ile önce fo­toğ­raf çek­tir­di sonra DKMP’ye tes­lim etti. Hava almak için ge­zin­di­ği sı­ra­da bul­du­ğu ya­ra­lı yavru kızıl şa­hi­ni DKMP ekip­le­ri­ne tes­lim etti. Rize’de Mus­ta­fa Havuz isim­li va­tan­daş or­man­lık ara­zi­de gez­di­ği sı­ra­da kar­şı­sı­na ya­ra­lı yavru kızıl şahin çıktı.Dere ke­na­rın­da fark et­ti­ği kızıl şa­hi­nin ha­re­ket et­me­di­ği­ni fark eden Havuz, bu­lun­du­ğu

Devamını oku

THK RİZE ŞUBE BAŞKANI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

THK Rize Şube Baş­ka­nı emek­li eği­tim­ci Meh­met Demir 3 aydır ya­ka­lan­dı­ğı COVİD-19 vi­rü­süy­le mü­ca­de­le edi­yor­du. THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir uzun sü­re­dir Dev­let Has­ta­ne­si yoğun ba­kı­mın­da te­da­vi al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek sos­yal med­ya­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da ’Ya­ra­ta­na şükür 3 ay so­nun­da bu kadar to­par­lan­dım.3 aydır yoğun ba­kım­da yat­tı­ğım için fi­zi­ken bitap düş­tüm. Bir süre daha has­ta­ne­de Fizik te­da­vi­si gö­re­ce­ğim. Fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de

Devamını oku

Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Fuat ÇAKMAKÇI; “RİZE’DE 32. VERGİ HAFTASI KUTLAMALARINI BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ”

Rize RSMM­MO Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Vergi bi­lin­ci­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne be­nim­se­til­me­si ve ver­gi­ye gö­nül­lü uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la her yıl şubat ayı­nın son haf­ta­sı “Vergi Haf­ta­sı” ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Vergi mev­zu­atı­nın daha adil, etkin, an­la­şı­la­bi­lir ve kolay ula­şı­la­bi­lir bir ya­pı­ya sahip ol­ma­sı, vergi ta­ba­nı­nın ge­niş­le­til­me­si, ver­gi­ye uyum ma­li­ye­ti­nin azal­tı­la­rak ya­tı­rım or­ta­mı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, is­tih­dam ar­tı­şı, ka­yıt­lı eko­no­mi­ye ge­çi­şi özen­di­re­rek eko­no­mi­de ve­rim­li­lik ve re­ka­bet

Devamını oku

MHP BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR

İkiz­de­re Be­le­di­ye­si­nin Yö­re­sel Ürün­le­ri il­çe­de pa­zar­la­ma ve sat­mak ama­cıy­la seçim ön­ce­si vaat et­ti­ği pro­je­ler­den Yö­re­sel Ürün Çar­şı­sı için ça­lış­ma­lar devam edi­yor. MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ’İkiz­de­re yö­re­sel ürün­ler pa­za­rı ve dere ge­çi­şi ka­mel­ya pro­je­le­ri­mi­zin proje ça­lış­ma­la­rı bitti ham­dol­sun.Ka­mel­ya­lar için alt be­ton­la­rı­nı dök­tük ve ahşap be­le­di­ye­mi­zin atöl­ye­sin­de ima­la­tı­na baş­la­dık.Ka­mel­ya­lar bu yaza ye­ti­şecek in­şal­lah.İlçede yö­re­sel ürün­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si pa­zar­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ek­si­ği­miz

Devamını oku

Süper Lig’de 27. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig’in 27. haf­ta­sın­da oy­na­na­cak mü­sa­ba­ka­la­rı yö­ne­tecek ha­kem­ler açık­lan­dı. Cu­mar­te­si günü Çay­kur Ri­zes­por – Si­vass­por kar­şı­laş­ma­sın­da Özgür Yan­ka­ya düdük ça­la­cak. Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF), Süper Lig’de 27. haf­ta­nın ha­kem­le­ri­ni du­yur­du. Haf­ta­nın en önem­li mü­ca­de­le­si olan Trab­zons­por – Fe­ner­bah­çe ma­çı­nı Yaşar Kemal Uğur­lu yö­ne­tecek. Be­şik­taş – De­niz­lis­por kar­şı­laş­ma­sın­da Cü­neyt Çakır, Ga­la­ta­sa­ray – BB Er­zu­rums­por mü­sa­ba­ka­sın­da da Mete Kal­ka­van düdük ça­la­cak.Süper Lig’in

Devamını oku

Rize’de gençlerin yetenekleri test ediliyor

Tür­ki­ye Spor­tif Ye­te­nek Ta­ra­ma­sı ve Spora Yön­len­dir­me Pro­je­si­nin Re­ak­si­yon ve Denge test­le­ri Rize’de baş­la­dı. Tür­ki­ye Spor­tif Ye­te­nek Ta­ra­ma­sı ve Spora Yön­len­dir­me Pro­je­si kap­sa­mın­da 2017-2018 eği­tim/öğ­re­tim yı­lın­da Rize’de se­çi­len öğ­ren­ci­le­rin son test­le­ri Çok Amaç­lı Spor Sa­lo­nu’nda Co­vid-19 ted­bi­ri kap­sa­mın­da ya­pıl­dı.4 aşa­ma­dan olu­şan ta­ra­ma­da boy, kilo, kulaç uzun­lu­ğu, otur­ma yük­sek­li­ği, denge testi ve re­ak­si­yon test­le­ri ya­pıl­dı.Proje tes­ti­ni zi­ya­ret eden Rize Genç­lik ve

Devamını oku

DİSK Rize Tem­sil­ci­si Ra­ma­zan Sa­rı­oğ­lu, Çay üre­ti­ci­si ve Çay­kur ça­lı­şan­la­rı sa­hip­siz ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. “Çay üreticileri artan gübre fiyatlarından rahatsız”

Yaş çay se­zo­nu ön­ce­si üre­ci­le­rin ve ÇAY­KUR ça­lı­şan­la­rı­nın kay­gı­la­rı­nı ak­ta­ran DİSK Rize Tem­sil­ci­si Ra­ma­zan Sa­rı­oğ­lu, Çay üre­ti­ci­si ve Çay­kur ça­lı­şan­la­rı sa­hip­siz ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ya­zı­lı açık­la­ma yapan Sa­rı­oğ­lu;Çay üre­ti­ci­le­rin ta­lep­le­ri­ne se­si­ne kulak tı­ka­yan­la­ra bu­ra­dan yük­sek sesle çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­rum, çay üre­ti­ci­si­nin yak­la­şan çay ba­kı­mı güb­re­le­me za­ma­nı yak­la­şır­ken çay üre­ti­ci­si kara kara dü­şü­nü­yor 2020 yı­lın­da al­dı­ğı gübre 2100 tl den.Bugün ala­cak olsa 2800

Devamını oku
« Önceki Yazılar Recent Entries »