Category Archives: Güncel Haberler

Bakan Kurum Rize’deki Yatırımları İnceledi

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum, Rize’ye ge­le­rek Ayder’deki kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­sı ve Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­sı­nı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Bakan Kurum, be­ra­be­rin­de Bakan Yar­dım­cı­sı Fatma Va­rank, Rize Va­li­si Kemal Çeber, AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Osman Aşkın Bak ve Mu­ham­med Avcı, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri, il­gi­li kamu kurum amir­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler­le Çam­lı­hem­şin il­çe­si­ne bağlı Ayder Yay­la­sı’na ge­le­rek yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı in­ce­le­di.
Ayder de va­tan­daş­lar­la gö­rü­şen Kurum, Ayder’deki kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin ta­lep­le­ri din­le­di. Bakan Kurum, ya­pı­mı ta­mam­la­nan ev­le­ri gez­dik­ten sonra ga­ze­te­ci­le­re, Ayder Yay­la­sı’nda, doğal alan­la­rın ko­run­ma­sı ama­cıy­la çevre ve doğa ko­ru­ma pro­je­si yü­rüt­tük­le­ri­ni söy­le­di. Bu­ra­da­ki tüm doğal gü­zel­lik­le­ri ko­ru­mak, yay­la­yı bir dünya mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­mek adına gay­ret gös­ter­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Kurum, Ayder Yay­la­sı’nı ye­ni­le­me pro­je­si­ni etap­lar ha­lin­de yü­rüt­tük­le­ri­ni ifade etti. Bakan Kurum, “Alt­ya­pı­yı ta­mam­la­ma­ya mü­te­akip apart otel­le­ri­mi­zin in­şa­sı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. 52 odalı apart ote­li­miz, 76 odalı ter­mal ote­li­mi­zin in­şa­sı devam edi­yor. İnşal­lah önü­müz­de­ki yılın ilk çey­re­ğin­de bu­ra­la­rın in­şa­sı­nı ger­çek­leş­tir­miş ola­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Ayder’in si­lu­eti­ne zarar veren ya­pı­la­rın ta­şın­ma sü­re­ci­ni de yü­rüt­tük­le­ri­ne ifade eden Kurum, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni de aldık. Va­tan­da­şı­mı­zı mağ­dur et­me­den, on­la­rın ta­lep­le­ri­ni ala­rak, is­ti­şa­re ede­rek bu pro­je­yi yü­rü­yo­ruz.
Bu­ra­ya her yıl bin­ler­ce kişi ge­li­yor. Bu tra­fik yü­kün­den ve araç­lar­dan do­la­yı böl­ge­de gezme im­kâ­nı yok. Bu ne­den­le Ayder’in gi­ri­şin­de oto­park in­şa­atı­mız var, yüzde 40 se­vi­ye­le­ri­ne geldi ve önü­müz­de­ki yılın ilk ay­la­rın­da bu­ra­yı ta­mam­la­ya­ca­ğız. Bu­ra­ya gelen va­tan­daş­la­rı­mız, araç­la­rı­nı gü­ven­li alana park ede­rek, ring­ler­le böl­ge­ye ge­lecek ve tra­fik yükü ol­ma­dan Ayder’i ge­ze­cek­ler. Top­lam­da 160 ya­pı­yı, yeni alan­la­ra ta­şı­mak su­re­tiy­le önem­li bir dö­nü­şü­mü yü­rü­tü­yor ola­ca­ğız.” Ayder’e, Çevre Ko­ru­ma Pro­je­si kap­sa­mın­da arıt­ma te­si­si inşa et­tik­le­ri­ni bil­di­ren Kurum, “Bu­ra­sı da Ayder’e hiz­met edi­yor, atık sular arı­tı­lı­yor. Bu­ra­da­ki eko­lo­jik ya­şa­mın sür­me­si ve do­ğa­nın ko­run­ma­sı adına bu pro­je­miz de fa­ali­ye­te geç­miş oldu.” dedi.
Kurum, bu­ra­da imar ba­rı­şı­nı su­i­is­ti­mal eden 118 yapı ol­du­ğu­nu, bun­la­rın 46’sının yı­kı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Bu kap­sam­da hayal et­ti­ği­miz Ayder’i, yem­ye­şil or­man­la­rıy­la mas­ma­vi göl­le­ri, de­re­le­ri, ır­mak­la­rıy­la ge­le­cek­ler ne­sil­le­re ak­tar­mak­tır. Bu böl­ge­de yine sa­lın­cak­lar vardı, yak­la­şık 22 bin met­re­ka­re­lik alanı kesin ko­ru­na­cak alan ilan ettik. Hemen sa­lın­cak­la­rı kal­dır­mak su­re­tiy­le yay­la­nın en önem­li me­kâ­nı­nı va­tan­da­şı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk.
Şimdi bu me­ra­mız­da ho­ron­lar çe­ki­lecek, şen­lik­ler ya­pı­la­cak. Ama­cı­mız Ayder’i en güzel şe­kil­de ge­le­ce­ğe ta­şı­mak­tır.” Ayder’deki in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Rize Mer­ke­ze gelen Bakan Kurum bu­ra­da Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti. Ar­dın­dan Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı kent­sel dö­nü­şüm ala­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak basın açık­la­ma­sı yaptı. Bakan Kurum, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Rize mer­kez­de eski be­le­di­ye blok­la­rı diye bil­di­ği­miz alan­da­yız. Bu­ra­sı dep­rem riski ta­şı­yan bir alan­dı, 21 bin met­re­ka­re­lik bu alan­da kent­sel ye­ni­le­me pro­je­si baş­lat­tık. Şu an iti­ba­riy­le va­tan­daş­la­rı­mız­la uz­la­şa­rak, on­la­rı mağ­dur et­me­den ta­şın­ma ve kira yar­dı­mı ver­mek su­re­tiy­le pro­je­mi­zin baş­lan­gı­cı­nı ver­miş olduk. Zemin iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor ve kot iti­ba­riy­le bak­tı­ğı­mız­da deniz se­vi­ye­si­nin al­tı­na inmiş bu­lun­mak­ta­yız. Bu­ra­da ge­rek­li zemin iyi­leş­tir­me­le­ri de ya­pı­lı­yor. Bir yıl için­de 404 adet ofis, 200’de ti­ca­ri ünite olmak üzere önem­li bir pro­je­yi ger­çek­leş­tir­miş ola­ca­ğız. 1 yıl için­de ta­mam­la­yıp, Rize mer­kez­de ta­ri­hi bir dö­nü­şü­mü ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Bu­ra­sı şeh­rin kalbi ve hemen önüne de mil­let bah­çe­si ya­pa­ca­ğız.” dedi. Bakan Kurum, in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan ili­miz­den ay­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Ümmet Durmuş Fındıklı İlçe Müftüsü olarak atandı

Çayelili hemşerimiz Ümmet Durmuş Fındıklı İlçe Müftüsü olarak atanarak görevine başladı.

İl­çe­mi­zin ye­tiş­tir­miş ol­du­ğu Ümmet Dur­muş ho­ca­mız Fın­dık­lı İlçe müf­tü­sü olarak atan­dı. Rab­bi­miz­den Ha­yır­lı ol­ma­sı­nı rı­za­sı­na uygun hiz­met­ler et­me­si­ni niyaz edi­yo­ruz.
Ümmet Dur­muş Kim­dir
Rize İli Ça­ye­li İlçe­sin­de 02/06/1969 ta­ri­hin­de doğdu.İlko­ku­lu bi­tir­dik­ten sonra ha­fız­lı­ğı­nı ta­mam­la­dı. Fark­lı ho­ca­lar­dan Arap­ça dersi aldı. 1993 yı­lın­da Rize İmam-Ha­tip Li­se­si­ni ta­mam­la­dı.2011 yı­lı­na kadar Ça­ye­li il­çe­sin­de İmam-Ha­tip ola­rak görev yaptı.2009 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si­ni bi­tir­di.2014 yı­lın­da Rize Yusuf Ka­ra­li Dini Yük­sek İhti­sas Eği­tim Mer­ke­zin­den mezun oldu ve aynı yıl Ça­ye­li İlçe­sin­de Vaiz ola­rak atan­dı.2018 yı­lın­da İlçe Müf­tü­sü ola­rak Rize İli Hem­şin İlçe­si­ne atan­dı.08.08.2018 ta­ri­hin­den iti­ba­ren Hem­şin İlçe Müf­tü­sü ola­rak halen görev yap­mak­ta­dır. Evli ve dört çocuk ba­ba­sı­dır.

Haber-Foto: Adem SIRMALI

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü etkinliklerle kutlandı

Rize İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dür­lü­ğü 11 Tem­muz “DÜNYA NÜFUS GÜNÜ” do­la­yı­sıy­la Rize ge­ne­lin­de görev yapan per­so­nel kah­val­tı prog­ra­mın­da bir araya ge­le­rek Dünya Nüfus gü­nü­nü kut­la­dı.

İlçe­miz Ağa­ran Şe­la­le­si’nde ger­çek­le­şen prog­ram­da Rize Va­li­si Kemal Çeber’in he­di­ye­le­ri de günün anı­sı­na ka­tı­lım­cı­la­ra tak­dim edil­di.
Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı­nın (UNDP) 1989’da BM Genel Ku­ru­lu­na sun­du­ğu öne­ri­nin kabul edil­me­siy­le her yıl 11 Tem­muz, dün­ya­da­ki nüfus kay­nak­lı prob­lem­le­re dik­kat çek­mek ama­cıy­la “Dünya Nüfus Günü” ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Dünya Nüfus Günü, halk­lar ara­sın­da Kü­re­sel Nüfus me­se­le­le­ri­ne dik­kat çek­mek, bu ko­nu­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak is­te­ni­len bir gün­dür. Nüfus ar­tı­şı değil, Sağ­lık­lı Nüfus Ar­tı­şı­nı den­ge­de tu­ta­bil­mek adına ili­miz­de de et­kin­lik­ler­le kut­la­nıl­dı. İl Nüfus ve Va­tan­daş­lık Mü­dü­rü Enes Tü­fek­çi, kut­la­ma­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ” İlimiz ge­ne­lin­de hiz­met veren per­so­ne­li­miz­le bir­lik­te bu özel günü bazı et­kin­lik ve fa­ali­yet­ler­le kut­la­mak­ta­yız. “Dünya Nüfus Günü” far­kın­da­lı­ğı­nın oluş­ma­sın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ile Nüfus ve Va­tan­daş­lık Genel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ver­dik­le­ri des­tek çok de­ğer­li­dir. Bunun bi­lin­ci ile biz­ler­de bu amaç­la mesai mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin ça­lış­mak­ta­yız. Tüm Nüfus ça­lı­şan­la­rı­mı­za özel­lik­le pan­de­mi sü­re­cin­de va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­mek ko­nu­sun­da gös­ter­dik­le­ri öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rim. Bu ça­lış­ma­lar sa­ye­sin­de Nüfus hiz­met­le­rin­de ak­sak­lı­ğa mahal ver­me­den va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met ver­dik.” Dedi
İli­miz­de Nüfus Mü­dür­lük­le­ri Kon­sept ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da bu­gü­ne kadar 7 İlçe Nüfus Mü­dür­lü­ğü­nü yeni kon­sep­te uygun ta­mam­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Tü­fek­çi, bu ayın sonu iti­ba­riy­le Fın­dık­lı, Kal­kan­de­re ve İkiz­de­re İlçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin de kon­sept ça­lış­ma­la­rı­nın ne­ti­ce­le­ne­ce­ği­ni ifade etti. İli­mi­ze ait tüm ilçe Nüfus Mü­dür­lük­le­ri­nin kon­sept ça­lış­ma­la­rı­nın ise Eylül ayı sonu iti­ba­riy­le bi­tir­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, kurbanlık fiyatlarını açıkladı

TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, “Bu yıl yak­la­şık 960 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 3 mil­yon 760 bin baş hay­van ke­si­le­ce­ği­ni tah­min edi­yo­ruz”

-“Fi­yat­lar geçen yıla göre, bü­yük­baş­ta yüzde 19,73, kü­çük­baş­ta ise yüzde 17,33 ora­nın­da art­mış­tır”
-“İllere ve canlı ağır­lı­ğa göre fark­lı­lık gös­ter­mek­le bir­lik­te fi­yat­la­rın, hay­van ba­şı­na bü­yük­baş­ta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, kü­çük­baş­ta ise 1.300 lira ile 5 bin lira ara­sın­da de­ği­şe­ce­ği­ni tah­min edi­yo­ruz”
-“Ül­ke­miz­de ye­ter­li sa­yı­da kur­ban­lık bu­lun­mak­ta­dır”
-“Yem fi­yat­la­rı son bir yılda yüzde 100’e varan oran­da arttı”
-“Kur­ban Bay­ra­mı eko­no­mik ha­re­ket­li­li­ğin ol­du­ğu bir dö­nem­dir”
-“2021 yı­lın­da kur­ban­lık hay­van­la­ra 17,8 mil­yar lira öde­ne­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir”
-“Eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak tah­mi­ni deri satış de­ğe­ri 142,1 mil­yon lira”
-“Hay­van pazar yer­le­rin­de­ki çadır ki­ra­la­rı hâlâ çok yük­sek”
-“Ka­sap­la­ra bu yıl öde­necek tah­mi­ni ücret 664 mil­yon li­ra­yı bu­la­cak”
-“Vakıf, der­nek­ler ve mar­ket­ler ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lan ve­kâ­let­le ke­sim­ler­de üre­ti­ci­le­ri­mi­ze des­tek olun­ma­lı­dır”
-“Kur­ban­lık eko­no­mi­si yasal çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­lı­dır”
-“Et ve Süt Ku­ru­mu bay­ram son­ra­sın­da elde kalan hay­van­la­rı uygun bir fi­ya­ta al­ma­lı­dır”
An­ka­ra- 10.07.2021- Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği (TZOB) Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, bu yıl yak­la­şık 960 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 3 mil­yon 760 bin kesim ya­pı­la­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği­ni bil­dir­di. Kur­ban kes­me­nin, dinî bir ve­ci­be ol­ma­sı­nın yanı sıra çe­şit­li eko­no­mik fa­ali­yet­le­ri de için­de ba­rın­dı­ran bir iba­det ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Bay­rak­tar, “Allah’ın rı­za­sı­nı ka­zan­mak için ya­pı­lan bu iba­de­tin dinî açı­dan be­lir­li ku­ral­la­rı ol­du­ğu gibi eko­no­mik açı­dan da yasal ve etik ku­ral­la­ra uygun ol­ma­sı ge­re­kir” dedi. Bay­rak­tar, her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da kur­ban­lık fi­yat­la­rı­nın il­le­re ve böl­ge­le­re göre fark­lı ol­du­ğu­nu bil­dir­di ve şöyle devam etti: “Kimi yer­ler­de canlı ağır­lık ve kar­kas fi­ya­tı üze­rin­den, kimi yer­ler­de ise canlı hay­van üze­rin­den pa­zar­lık­la sa­tıl­mak­ta­dır. Özel­lik­le bü­yük­şe­hir­ler­de son za­man­lar­da kesim fi­ya­tı da hay­van satış fi­ya­tı­na dâhil edil­mek­te­dir. Zi­ra­at Oda­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız bil­gi­le­re göre, kur­ban­lık hay­van fi­yat­la­rı; il­le­re, canlı ağır­lı­ğa ve ır­kı­na göre de­ğiş­mek­te­dir. Fi­yat­lar, bü­yük­baş­ta inek, düve, tosun, kü­çük­baş­ta ise koyun, koç, toklu ve keçi ol­ma­sı­na göre fark­lı­lık gös­ter­mek­te­dir.”

Geçen yıla göre fi­yat­lar, bü­yük­baş­ta yüzde 19,73, kü­çük­baş­ta ise yüzde 17,33 ora­nın­da art­mış­tır”
Bay­rak­tar bu yıl ül­ke­miz­de or­ta­la­ma kur­ban fi­yat­la­rı­nın, hay­van ba­şı­na bü­yük­baş­ta 6 bin 500 ile 35 bin lira, kü­çük­baş­ta ise bin 300 lira ile 5 bin lira ara­sın­da ol­du­ğu­nu açık­la­dı ve söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Canlı ağır­lık fi­ya­tı da ki­log­ram ba­şı­na bü­yük­baş hay­van­lar­da 24 ile 35 lira, kü­çük­baş hay­van­lar­da ise 24 ile 40 lira ara­sın­da­dır. Bu fi­yat­lar bay­ram yak­laş­tık­ça ve ta­le­bin du­ru­mu­na göre de de­ği­şe­cek­tir. Ül­ke­miz­de­ki or­ta­la­ma fi­yat­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da, bü­yük­baş hay­van­la­rın canlı ağır­lık ki­log­ram fi­ya­tı­nın 29 lira 46 kuruş, kü­çük­baş canlı ağır­lık ki­log­ram fi­ya­tı­nın ise 33 lira 36 kuruş ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Or­ta­la­ma fi­yat­lar,geçen yıla göre, bü­yük­baş­ta yüzde 19,73, kü­çük­baş­ta ise yüzde 17,33 ora­nın­da art­mış­tır. Or­ta­la­ma fiyat ki­log­ram ba­şı­na bü­yük­baş­ta 24 lira 61 ku­ruş­tan 29 lira 46 ku­ru­şa, kü­çük­baş­ta 28 lira 43 ku­ruş­tan, 33 lira 36 ku­ru­şa çık­mış­tır.
Sa­tış­la­rın en fazla ol­du­ğu üç büyük ili­miz­de canlı ki­log­ram ola­rak bü­yük­baş hay­van fi­yat­la­rı, İstan­bul’un Av­ru­pa ve Ana­do­lu ya­ka­sın­da 32 ile 35 lira, An­ka­ra’da 26 ile 30 lira, İzmir’de ise 24 ile 35 lira ara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir.
Canlı ki­log­ram ola­rak kü­çük­baş hay­van fi­yat­la­rı, İstan­bul’un Av­ru­pa ve Ana­do­lu ya­ka­sın­da 35 ile 40 lira, An­ka­ra’da 30 ile 36 lira, İzmir’de ise 25 ile 40 lira ara­sın­da sey­ret­mek­te­dir.”
“Ül­ke­miz­de ye­ter­li sa­yı­da kur­ban­lık bu­lun­mak­ta­dır”
Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı’nın, bu yıl için kur­ban­lık vasfı ta­şı­yan 1 mil­yon 350 bin bü­yük­baş, 3 mil­yon 700 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 5 mil­yon ci­va­rın­da kur­ban­lık bu­lun­du­ğu­nu açık­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Bay­rak­tar, geç­miş yıl­lar­da­ki ve­ri­le­ri pay­laş­tı:
“Ül­ke­miz­de Kur­ban Bay­ram­la­rın­da daha ön­ce­ki yıl­lar­da ke­si­len hay­van sa­yı­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da, 2015 yı­lın­da 867 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 700 bin kü­çük­baş, 2016 yı­lın­da 920 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 950 bin kü­çük­baş, 2017 yı­lın­da 817 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 720 bin kü­çük­baş, 2018 yı­lın­da 866 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 700 bin kü­çük­baş, 2019 yı­lın­da 800 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 682 bin kü­çük­baş ve 2020 yı­lın­da ise 960 bin bü­yük­baş, 2 mil­yon 800 bin baş kü­çük­baş hay­van kur­ban ola­rak ke­sil­miş­ti.
Son yıl­lar­da­ki kur­ban sa­tış­la­rı göz önüne alın­dı­ğın­da, 2021 yı­lın­da da geçen yıla yakın bir oran­la 960 bin bü­yük­baş ve 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş olmak üzere top­lam 3 mil­yon 760 bin kesim ya­pı­la­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir.”
“Yem fi­yat­la­rı son bir yılda yüzde 100’ü geçen oran­da arttı”
“Hay­van­cı­lı­ğın en önem­li gir­di­si yem­dir” diyen TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, “Yem fi­yat­la­rın­da­ki artış hay­van­sal üre­ti­mi ve fi­yat­la­rı da ciddi an­lam­da et­ki­le­mek­te­dir” di­ye­rek söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Yem fi­yat­la­rı ha­zi­ran ayı iti­ba­riy­le geçen yıla göre yüzde 100’e varan oran­lar­da art­mış­tır.
Bir yıl­lık dö­nem­de yem ham­mad­de­le­ri­nin or­ta­la­ma fi­ya­tı ton ba­şı­na; Ar­pa­da yüzde 103,5 ar­tış­la bin 300 li­ra­dan 2 bin 645 li­ra­ya, mı­sır­da yüzde 80,7 ar­tış­la bin 370 li­ra­dan 2 bin 475 li­ra­ya, buğ­day ke­pe­ğin­de yüzde 88,5 ar­tış­la bin 170 li­ra­dan 2 bin 205 li­ra­ya, pamuk to­hu­mu küs­pe­sin­de yüzde 86,7 ar­tış­la bin 500 li­ra­dan 2 bin 800 li­ra­ya, kırık buğ­day­da yüzde 70,9 ar­tış­la bin 410 li­ra­dan iki bin 410 li­ra­ya, besi ye­min­de yüzde 62,2 ar­tış­la bin 811 li­ra­dan 2 bin 938 li­ra­ya, sa­man­da yüzde 34,5 ar­tış­la 782 li­ra­dan bin 52 li­ra­ya yük­sel­di.
Yem fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan bu anor­mal ar­tış­lar üre­ti­ci­le­ri­mi­zi sı­kın­tı­ya sok­muş­tur. Do­la­yı­sıy­la ma­li­yet­ler kur­ban­lık fi­yat­la­rı­nı da et­ki­le­miş­tir. Ama bu fi­yat­la­ra ye­te­rin­ce yan­sı­tı­la­ma­mış­tır.”
Kur­ban Bay­ra­mı eko­no­mik ha­re­ket­li­li­ğin ol­du­ğu bir dö­nem­dir”
Bay­rak­tar, Kur­ban Bay­ra­mı için mil­yon­lar­ca hay­va­nın be­si­ye alın­dı­ğı­nı, uzun süre bes­len­di­ği­ni ve 4 gün gibi kısa bir sü­re­de ke­sil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Bu süreç eko­no­mik ola­rak ciddi bir ha­re­ket­len­me­ye de yol aç­mak­ta­dır. Üre­ti­ci­le­rin besi amaç­lı hay­van alım­la­rı, bes­le­nen kur­ban­lık­la­rın sa­tış­la­rı, yem, ve­te­ri­ner hiz­met­le­ri, hay­van­la­rın satış mer­kez­le­ri­ne na­kil­le­ri, satış yeri ki­ra­la­rı, ki­şi­sel mas­raf­lar, kasap kesim üc­ret­le­ri, sa­ka­tat ve de­ri­le­rin sa­tıl­ma­sı­na kadar bir­çok ti­ca­ri fa­ali­yet bu dö­nem­de ya­pıl­mak­ta­dır” dedi.
“2021 yı­lın­da kur­ban­lık hay­van­la­ra 17,8 mil­yar lira öde­ne­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir”
Or­ta­la­ma 400 ki­log­ram canlı ağır­lı­ğa sahip bü­yük­baş hay­va­nın canlı ağır­lık ki­lo­su­nun 29,46 lira ci­va­rın­da sa­tı­la­ca­ğı tah­min et­tik­le­ri­ni açık­la­yan Bay­rak­tar, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Bay­ram sü­re­sin­ce ke­si­lecek yak­la­şık 960 bin bü­yük­baş hay­va­na öde­necek para 11 mil­yar 312 mil­yon 640 bin li­ra­yı bu­la­cak­tır.
Bir kü­çük­baş hay­va­nın or­ta­la­ma 2 bin 300 li­ra­dan sa­tı­la­ca­ğı dü­şü­nül­dü­ğün­de ke­si­lecek 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş hay­va­na öde­necek para ise 6 mil­yar 440 mil­yon li­ra­nın üze­ri­ne ola­cak­tır. Top­lam­da ke­si­lecek yak­la­şık 3,8 mil­yon kur­ban­lı­ğa ise va­tan­daş­la­rı­mız 17,8 mil­yar lira para öde­ye­ce­ği bek­len­mek­te­dir.
Ay­rı­ca resmi açık­la­ma­la­ra bak­tı­ğı­mız­da ül­ke­miz­de bu yıl Kur­ban Bay­ra­mı’nda ke­si­le­ce­ği tah­min edi­len hay­van sa­yı­sın­dan daha fazla kur­ban­lık bu­lun­mak­ta­dır. Bu durum va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ban­lık hay­van bul­ma­sın­da sı­kın­tı ya­şa­ma­ya­ca­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Zi­ra­at Oda­la­rı­mız ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler de bunu des­tek­ler ni­te­lik­te­dir. Yani va­tan­daş­la­rı­mı­zın kur­ban­lık hay­van te­mi­ni ko­nu­sun­da en­di­şe et­me­le­ri­ne gerek yok­tur.”
“Eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak tah­mi­ni deri satış de­ğe­ri 142,1 mil­yon lira”
Bu sü­reç­te bir diğer önem­li ko­nu­lar­dan bi­ri­si­nin de kur­ban de­ri­le­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bay­rak­tar, kur­ban­la­rın işin ehli ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ke­sil­me­si du­ru­mun­da de­ri­den eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak ge­lir­de ka­yıp­lar ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti ve şöyle devam etti:
“Stan­dart­la­ra uygun ke­sil­miş ve tuz­lan­mış yaş koyun de­ri­si­nin adeti or­ta­la­ma 12 li­ra­ya sa­tıl­mak­ta­dır. 2 mil­yon 800 bin kü­çük­baş hay­van ke­si­le­ce­ği dü­şü­nül­dü­ğün­de kü­çük­baş hay­van­la­rın de­ri­le­ri­nin eko­no­mik de­ğe­ri yak­la­şık ola­rak 33 mil­yon 600 bin li­ra­yı bul­mak­ta­dır.
Diğer ta­raf­tan 400 ki­log­ram­lık bir sı­ğır­dan or­ta­la­ma 30 ki­log­ram deri çık­mak­ta­dır. Stan­dart­la­ra uygun, tuz­lan­mış sığır de­ri­si­nin ki­lo­su­nun 5 lira ol­du­ğu göz önüne alın­dı­ğın­da ke­si­lecek 960 bin bü­yük­baş hay­van­dan elde edi­lecek de­ri­nin de­ğe­ri 144 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak­tır.
Böy­le­ce kur­ban­lık­lar­dan top­lam 177 mil­yon 600 bin li­ra­lık deri ge­li­ri elde edi­le­cek­tir. Fakat kur­ban­lık­lar çoğu yerde ehil ol­ma­yan ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ke­sil­di­ği için ma­ale­sef de­ri­de yüzde 20 ci­va­rın­da eko­no­mik kayıp oluş­mak­ta­dır. Top­lam kay­bın 35,5 mil­yon li­ra­yı bul­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir. Buna göre, ka­yıp­lar ne­de­niy­le, Kur­ban Bay­ra­mı’nda eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­lan deri satış de­ğe­ri 142,1 mil­yon lira ci­va­rın­da­dır.”
“Hay­van pazar yer­le­rin­de­ki çadır ki­ra­la­rı hala çok yük­sek”
Kur­ban­lık sat­mak is­te­yen üre­ti­ci­le­rin, bü­yük­şe­hir­ler­de ku­ru­lan satış yer­le­ri­ne çadır ki­ra­sı öde­di­ği­ni ha­tır­la­tan TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, bu fi­yat­la­rın da il­le­re ve il­çe­le­re göre fark­lı­lık gös­ter­di­ği­ni be­lir­te­rek, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:
“Kur­ban ça­dır­la­rın­dan yük­sek üc­ret­ler alın­ma­ma­sı yö­nün­de be­le­di­ye­le­re her yıl çağ­rı­da bu­lun­ma­mı­za rağ­men, ne yazık ki bu yük­sek fiyat uy­gu­la­ma­sı devam et­mek­te­dir. Kur­ban sa­tı­cı­la­rı 15 gün kal­dık­la­rı sü­re­de; An­ka­ra’da 4 bin lira ile 6 bin 500 lira, İstan­bul’da 16 bin lira ile 22 bin lira, İzmir’de 5 bin lira ile 7 bin 500 lira ara­sın­da çadır ki­ra­sı öde­mek­te­dir­ler. Bu ko­nu­da­ki ta­le­bi­mi­zi tek­rar­la­mak­ta fayda gö­rü­yo­ruz. Hay­van satış yer­le­riy­le il­gi­li ola­rak Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mız müm­kün­se bu­ra­lar­dan ücret al­ma­sın­lar ya da uygun fi­yat­tan ki­ra­la­sın­lar. Üre­ti­ci­ler Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan kur­ban­lık­la­rı­nı şe­hir­ler­de­ki kur­ban satış yer­le­ri­ne nak­let­mek için de nak­li­ye pa­ra­sı öde­mek­te­dir. Bu yıl geçen yıla göre nak­li­ye üc­ret­le­ri­nin yüzde 56’lara varan oran­da art­mış­tır. Ör­ne­ğin, 25 bü­yük­baş hay­va­nın nak­li­ye­si için üre­ti­ci­ler Kars’tan An­ka­ra’ya 9 bin, Bursa, İstan­bul ve İzmir’e 12-13 bin lira arası ödeme yap­mak­ta­dır. Üre­ti­ci­ler, ay­rı­ca sat­tık­la­rı hay­van­la­rı, alı­cı­la­rın kesim ya­pa­cak­la­rı yer­le­re ta­şı­mak­ta, bunun için de ila­ve­ten para har­ca­mak­ta­dır. Bu yüz­den özel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı dö­ne­min­de, ta­le­be bağlı ola­rak artan nak­li­ye fi­yat­la­rı­nın kur­ban satış fi­yat­la­rı­na et­ki­si­ni azal­ta­bil­mek için mut­la­ka de­ne­tim­ler ya­pıl­ma­lı ve fır­sat­çı­lık ya­pıl­ma­sı­na imkân ve­ril­me­me­li­dir. Unut­ma­ya­lım ki, ma­li­yet­ler ne kadar çok dü­şer­se hem üre­ti­ci­nin hem de tü­ke­ti­ci­nin ke­se­si­ne o kadar olum­lu yan­sı­ya­cak­tır.”
“Ka­sap­la­ra bu yıl öde­necek tah­mi­ni ücret 664 mil­yon li­ra­yı bu­la­cak”
Bay­rak­tar, Kur­ban Bay­ra­mı’nın son yıl­lar­da ka­sap­lar için önem­li bir gelir ka­pı­sı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti ve şu de­tay­la­rı pay­laş­tı: “Ka­sap­lar, hay­van­la­rı kesme, yüzme, par­ça­la­ma gibi işler için ya­pı­lan işe göre fark­lı üc­ret­ler al­mak­ta­dır. Ki­mi­le­ri kur­ba­nı sa­de­ce kesip dörde böl­mek­te­dir, ki­mi­le­ri ise daha ay­rın­tı­lı par­ça­la­mak­ta­dır. Ka­sap­lar bu iş­lem­ler için kü­çük­baş­ta or­ta­la­ma 200 lira, bü­yük­baş­ta ise or­ta­la­ma 800 lira ci­va­rın­da ücret al­mak­ta­dır.
Bü­yük­baş hay­van­la­rı­nın ya­rı­sı­nın ka­sap­lar ta­ra­fın­dan üc­re­ti mu­ka­bi­lin­de ke­si­le­ce­ği tah­mi­niy­le, 480 bin bü­yük­baş hay­van için ka­sap­la­ra öde­necek tutar 384 mil­yon li­ra­dır.
Aynı şe­kil­de kü­çük­baş hay­van­la­rın ya­rı­sı­nın ka­sap­lar ta­ra­fın­dan ke­si­le­ce­ği he­sa­bıy­la 1 mil­yon 400 bin kü­çük­baş hay­van için ka­sap­la­ra öde­necek tutar 280 mil­yon li­ra­dır. Buna göre, bu bay­ram ka­sap­la­rın ka­zan­cı­nın top­lam­da 664 mil­yon li­ra­yı bul­ma­sı bek­len­mek­te­dir.
Kelle, iş­kem­be, ba­ğır­sak gibi sa­ka­tat­lar kur­ban ke­sen­ler ta­ra­fın­dan alın­ma­mak­ta, kesim yer­le­ri­ne veya top­la­yı­cı­la­ra bı­ra­kıl­mak­ta­dır. Bu da ciddi bir eko­no­mik değer oluş­tur­mak­ta­dır.”
“Vakıf, der­nek­ler ve mar­ket­ler ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lan ve­kâ­let­le ke­sim­ler­de üre­ti­ci­le­ri­mi­ze des­tek olun­ma­lı­dır”
Kur­ban Bay­ra­mı dö­ne­min­de bir­çok der­nek ve vâ­kı­fın, va­tan­daş­la­rı­mı­zın al­dı­ğı ve­kâ­let­le onlar adına kur­ban kes­tir­di­ği­ni ha­tır­la­tan Bay­rak­tar, bu ku­ru­luş­la­rın üre­ti­ci­le­ri­miz­den kur­ban­lık hay­van al­ma­la­rı­nın olum­lu bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bay­rak­tar şöyle devam etti:
“Ya­pı­lan toplu alım­lar­da fi­yat­lar düşük tu­tul­mak­ta­dır. Hem üre­ti­ci­nin hem de tü­ke­ti­ci­nin hak­kı­nı ko­ru­mak adına bu ko­nu­da adım atıl­ma­lı ve makul fiyat po­li­ti­ka­sı uy­gu­lan­ma­lı­dır.
Küçük ve orta öl­çek­li hay­van üre­ti­ci­le­ri başta olmak üzere bütün üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mas­raf ve emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.
Ülke için­de­ki ve dı­şın­da­ki muh­taç Müs­lü­man­la­ra ya­pı­la­cak her kuruş yar­dı­mın daima des­tek­çi­yiz. Ancak şunu da unut­ma­mız ge­re­kir. Kur­ban ke­si­mi­ni yurt için­de yapıp, yurt dı­şın­da­ki Müs­lü­man­la­ra gön­de­rir­sek üre­ti­ci­mi­zi ve hay­van­cı­lı­ğı­mı­zı ko­ru­muş olu­ruz. Tüm der­nek ve va­kıf­lar­dan bu has­sa­si­ye­te uya­rak Müs­lü­man kar­deş­le­ri­miz için ara­cı­lık yap­ma­la­rı­nı bek­le­mek­te­yiz.”
“Kur­ban­lık eko­no­mi­si yasal çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­lı­dır”
Bay­rak­tar, “Va­kıf­lar, der­nek­ler, mar­ket­ler ara­cı­lı­ğıy­la ve bi­rey­sel ger­çek­le­şen kur­ban­lık hay­van sa­tış­la­rı­na bağlı ola­rak hay­van pa­zar­la­rı, hay­van ke­sim­le­ri, nak­li­ye, tes­li­mat, de­riy­le il­gi­li iş­lem­ler gibi bir­çok eko­no­mik fa­ali­yet bir haf­ta­dan daha kısa bir sü­re­de ger­çek­leş­mek­te­dir” dedi. Bay­rak­tar ay­rı­ca kur­ban­lık eko­no­mi­si­nin yasal bir çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek şöyle devam etti: “Toplu ke­si­me ve va­tan­da­şın ve­kâ­le­ti­ne talip olan bu ku­ru­luş­la­rın üre­ti­ci­le­ri­miz­den toplu hay­van al­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Yal­nız pi­ya­sa ger­çek­le­riy­le uyuş­ma­yan düşük fi­yat­lar­dan toplu alı­nan hay­van­lar yü­zün­den üre­ti­ci­le­ri­miz mağ­dur ol­mak­ta­dır. Ay­rı­ca vakıf ve der­nek­le­rin yurt­dı­şı fi­yat­la­rı­nı ülke içi fi­yat­la­rı­na göre daha düşük tut­tu­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bu fi­yat­lar bir­çok va­tan­da­şı­mı­zın ucuz diye ora­la­ra yö­nel­me­si­ne neden ol­mak­ta­dır. Bu da iç pazar sa­tış­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. Hü­kü­me­ti­mi­zin yoğun emek ve­ri­len ve yük­sek meb­lağ­la­rın dön­dü­ğü bir fa­ali­yet ala­nı­nı daha kap­sam­lı bir yasal çer­çe­ve­ye oturt­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Bu kap­sam­da ha­zır­la­na­cak “kur­ban­lık ti­ca­re­ti­nin dü­zen­len­me­si” mev­zu­atıy­la:
-İl/ilçe dü­ze­yin­de ku­ru­la­cak ve içe­ri­sin­de Zi­ra­at Odası, Ti­ca­ret Bor­sa­la­rı, Üre­ti­ci Ör­güt­le­ri, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı il/ilçe mü­dür­lük­le­ri ve il­gi­li diğer pay­daş­la­rın ol­du­ğu ko­mis­yon­lar ka­na­lıy­la üre­ti­ci ma­li­yet­le­ri­ni dik­ka­te alan bir ‘taban fiyat’ be­lir­len­me­li­dir.
-Top­lu alım ya­pa­cak vakıf, der­nek ve mar­ket­le­rin bu fi­ya­tın al­tın­da alım yap­ma­sı ön­le­ne­rek üre­ti­ci­le­ri­miz ko­run­ma­lı­dır. Vakıf ve der­nek­ler kesim ön­ce­si be­lir­le­dik­le­ri alım mik­tar­la­rı­nı Ba­kan­lı­ğa bil­dir­me­li­dir. Ne kadar hay­va­nı ne­re­den, kaç li­ra­ya al­dı­ğı­nı, hay­van kü­pe­si ka­yıt­la­rıy­la bir­lik­te, ve­kâ­let­le kes­tir­di­ği hay­van­lar­dan elde edi­len et­le­ri nasıl da­ğıt­tı­ğı­nı bel­ge­le­me­si is­ten­me­li­dir. Böy­le­ce kayıt dı­şı­lık en­gel­le­ne­cek­tir.
-Ka­sap­la­rın kur­ban­lık kesim üc­ret­le­ri bu ko­mis­yon ka­na­lıy­la be­lir­len­me­li ve üc­re­te uyu­mun sağ­lan­ma­sı de­net­len­me­li­dir.
-Va­kıf ve der­nek­le­rin yur­ti­çi/yurt dışı ola­rak tek fiyat be­lir­le­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.
-Kur­ban­lık hay­van pa­zar­la­rın­da­ki ça­dır­la­rın be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan makul üc­ret­le ki­ra­ya ver­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.
-Kur­ban satış dö­ne­min­de nak­li­ye be­del­le­ri­ne stan­dart ge­ti­ril­me­li, fahiş fiyat ar­tış­la­rı ön­len­me­li­dir.”
“Et ve Süt Ku­ru­mu bay­ram son­ra­sın­da elde kalan hay­van­la­rı uygun bir fi­ya­ta al­ma­lı­dır”
Bay­rak­tar, üre­ti­ci­ler­den, bu yıl sa­tış­la­rı­nın geçen yıla göre daha yavaş sey­ret­ti­ği bil­gi­si al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Te­men­ni­miz ta­le­bin can­la­na­rak sa­tış­lar­da bek­len­ti­le­rin kar­şı­lan­ma­sı, üre­ti­ci­le­rin hay­van­la­rı­nın ta­ma­mı­nı uygun fi­ya­ta sa­ta­rak emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı, tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin de makul fi­yat­lar­dan alım yap­ma­sı­dır.
Sa­tış­la­rın bek­len­di­ği gibi ger­çek­leş­me­me­si du­ru­mun­da bay­ram­da sa­tı­la­ma­yan hay­van­lar, Et ve Süt Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan üre­ti­ci­le­rin yap­tı­ğı ‘ek mas­raf­lar’ da dik­ka­te alı­na­rak uygun fi­yat­tan satın alın­ma­lı­dır.
Her yıl Kur­ban Bay­ra­mı’nı sa­bır­sız­lık­la bek­le­yen üre­ti­ci­ler, bu yıl pan­de­mi ne­de­niy­le ta­le­bin da­ral­ma­sın­dan en­di­şe et­mek­te­dir­ler. Kur­ban pa­zar­la­rın­da­ki ha­re­ket­li­li­ğin geç­miş bay­ram­la­rı arat­ma­ma­sı­nı, üre­ti­ci­le­rin eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.”
“Pan­de­miy­le mü­ca­de­le sü­rer­ken Kur­ban Bay­ra­mı­nı idrak ede­ce­ğiz”
Bu yılda Kur­ban Bay­ra­mı’nın, pan­de­miy­le mü­ca­de­le sü­rer­ken idrak edi­le­ce­ği­ni be­lir­ten TZOB Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, üre­ti­ci ve va­tan­daş­la­ra büyük so­rum­lu­luk düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Pa­zar­lar­da be­le­di­ye­le­re, üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ve va­tan­daş­la­rı­mı­za her za­man­kin­den daha büyük bir so­rum­lu­luk düş­mek­te­dir. Alış­ve­riş ya­par­ken önce sağ­lı­ğı­mı­zı dü­şün­mek zo­run­da­yız. Kur­ban pa­zar­la­rın­da ve kesim yer­le­rin­de hij­yen ted­bir­le­ri­ne her za­man­kin­den daha fazla has­sa­si­yet gös­te­ril­me­li­dir. Üre­ti­ci­le­ri­miz ve va­tan­daş­la­rı­mız sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­lı, mas­ke­le­ri­ni mut­la­ka tak­ma­lı ve ki­şi­sel hij­ye­ne dik­kat et­me­li­dir. Bu yıl da pa­zar­lı­ğı­mı­zı bir­bi­ri­mi­ze do­kun­ma­dan söz­le­ri­miz­le ve göz­le­ri­miz­le ya­pa­lım. Ken­di­mi­zin ve sev­dik­le­ri­mi­zin sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye at­ma­ya­lım. Üre­ti­ci­sin­den tü­ke­ti­ci­si­ne bütün va­tan­daş­la­rı­mı­zın yak­la­şan Kur­ban Bay­ram­la­rı­nı kut­lu­yor ve bu mü­ba­rek gün­le­rin ül­ke­mi­ze be­re­ket ge­tir­me­si­ni di­li­yo­ruz.”

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Türkiye’nin İyilik Elçileri Yeryüzüne Dağılıyor!

Tür­ki­ye, dün­ya­nın dört bir ya­nın­da yar­dı­ma muh­taç in­san­la­rın yü­zü­nü mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nda da gül­dü­recek.

Hem dev­let hem de sivil yar­dım ku­ru­luş­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la maz­lum coğ­raf­ya­lar­da mil­yon­lar­ca in­sa­na yar­dım elini uza­ta­cak.
Dünya ve Tür­ki­ye sal­gın has­ta­lık Co­vi­d­19 pan­de­mi­si se­be­biy­le zor za­man­lar­dan geç­ti­ği bu dö­nem­de bile sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­dı.
Tür­ki­ye’de kro­nik hasta, yaşlı ve ih­ti­yaç sa­hip­le­ri de pa­yı­na düşen sı­kın­tı­yı bu dö­nem­de yoğun ola­rak his­set­ti.
Deniz Fe­ne­ri, 23 yılın ver­di­ği tec­rü­be ile bu yıl da yine maz­lum­la­rın ya­nın­da ola­cak; kur­ban­la­rı­nı­zı ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak için “Kur­ban­la­rı­nız Yok­sul­la­rın Bay­ra­mı Olsun” slo­ga­nıy­la dün­ya­nın 30 ülke ve böl­ge­si­ne yola çı­ka­cak.
Der­ne­ğin bu bay­ram be­lir­le­miş ol­du­ğu kur­ban be­de­li ise Yurt dı­şın­da 880 TL olur­ken yurt içi ve Su­ri­ye’de ve­ka­let üc­re­ti 1650 TL ola­rak be­lir­len­di.
Ay­rı­ca Fi­lis­tin’de 2500 TL olan kur­ban­lık fi­ya­tı Yemen, Lüb­nan ve Bal­kan­lar­da 1400TL ola­rak açık­lan­dı.
Ve­ka­let yo­luy­la kur­ban­la­rı­nı der­ne­ğe ba­ğış­la­mak is­te­yen ha­yır­se­ver­ler, kur­ban ça­lış­ma­la­rı için be­lir­le­nen ül­ke­ler ara­sın­dan di­le­di­ğin­de kur­ba­nı­nı kes­ti­rip ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ra­cak.
Kur­ban be­de­li­nin yurt dı­şın­da 880 TL ola­rak be­lir­len­di­ği kam­pan­ya kap­sa­mın­da geçen yıl bin­ler­ce hisse kesen Deniz Fe­ne­ri’nin Genel Baş­ka­nı Av Meh­met Cen­giz yap­tı­ğı kısa açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di ” Kur­ban­la­rın bir bö­lü­mü­nün Tür­ki­ye’de, bir bö­lü­mü­nün de yurt dı­şın­da açlık, yok­sul­luk ve iç ça­tış­ma­la­rın yoğun ola­rak ya­şan­dı­ğı ül­ke­ler­de ke­si­le­rek ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rı­la­cak” dedi.
Peki Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği Ne ya­pa­cak?
Yüz­yı­lın iyi­lik ha­re­ke­ti, 2021 yılı Kur­ban ça­lış­ma­sı kap­sa­mın­da Tür­ki­ye ile bir­lik­te 30 ülke ve böl­ge­de kur­ban ba­ğış­la­rı­nı sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­ra­cak.
Bu yıl da kur­ban ve­si­le­siy­le yer­yü­zü­ne da­ğı­la­cak iyi­lik el­çi­le­ri, ken­di­le­ri­ni dört gözle bek­le­yen kar­deş­le­ri­ne sa­de­ce kur­ban eti gö­tü­re­rek değil, aynı za­man­da hayat ko­şul­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yö­ne­lik çe­şit­li pro­je­ler­le de des­tek ol­ma­ya devam edecek.
Der­ne­ğin kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nun­da ön­ce­li­ği, mül­te­ci kamp­la­rı, savaş, doğal afet, kro­nik açlık ve yok­sul­luk böl­ge­le­ri ile yaş­lı­lar, kim­se­siz­ler, dul­lar, ye­tim­ha­ne­ler, okul­lar ve has­ta­ne­le­re ve­ri­lecek.
Bu kap­sam­da Su­ri­ye, Fi­lis­tin, So­ma­li, Kenya, Yemen, Bang­la­deş ve Ara­kan ön plan­da tu­tu­la­cak. 3 Kı­ta­da Kur­ban Or­ga­ni­zas­yo­nu Af­ri­ka’dan Bal­kan­la­ra, Gü­ney­do­ğu Asya’dan Or­ta­do­ğu’ya kadar üç kı­ta­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve ye­tim­le­re ula­şa­cak olan der­ne­ğin bu yıl kur­ban ça­lış­ma­la­rı için zi­ya­ret ede­ce­ği bazı ülke ve böl­ge­ler şun­lar: Ugan­da, Eti­yop­ya, Kenya, So­ma­li, Fil­di­şi Sa­hil­le­ri, Tan­zan­ya.
Kur­ban­lık­lar Nasıl Ke­si­li­yor?
Kur­ban­lık­lar Deniz Fe­ne­ri gö­rev­li­le­rin­ce kesim ya­pı­la­cak olan ülke ve böl­ge­ler­de kur­ban olma özel­lik­le­ri­ne uygun ola­rak satın alı­nır.
Kur­ban­lık­lar İslami usul­le­re uygun ola­rak ke­si­lir.
Ke­si­len kur­ban­lar ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne elden da­ğı­tı­lır.
Kur­ban ke­sim­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ği­ne dair bilgi, kısa mesaj ile ve­ka­let sa­hip­le­ri­ne ile­ti­lir. Ay­rı­ca kur­ban ke­si­mi sı­ra­sın­da alı­nan video da link ola­rak ve­ka­let sa­hi­bi­nin cep te­le­fo­nu­na gön­de­ri­lir.
Kur­ba­nı­nı­zı Nasıl Ba­ğış­la­ya­bi­lir­si­niz?

Ba­ğış­lar, Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği’nin mer­kez­le­ri­ne gi­di­le­rek elden, in­ter­net üze­rin­den on­li­ne ola­rak ya da ku­ru­mun 0212 414 60 60 nu­ma­ra­lı te­le­fon nu­ma­ra­sın­dan de­tay­lı bilgi alı­na­rak ya­pı­la­bi­lecek.


Ha­ber-Fo­to: Fevzi Yal­çın

ÇEVRE BAKAN KURUM’DAN BAŞKAN METİN’E ZİYARET

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat KURUM, Ayder Yay­la­sın­da devam eden Kent­sel Dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı­nın in­ce­len­me­si­nin ar­dın­dan, Rize Be­le­di­ye­si­ne bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­re­rek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ile ma­ka­mın­da bir araya geldi.

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Deniz si­te­si sa­kin­le­ri­nin çiçek tak­di­mi ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’u, Be­le­di­ye bi­na­sı gi­ri­şin­de kar­şı­la­dı.

Bakan Kurum ve be­ra­be­rin­de­ki he­ye­ti ma­ka­mın­da ağır­la­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Rize’de ya­pı­mı devam eden ya­tı­rım­lar­la il­gi­li Bakan Kurum’a bil­gi­len­dir­me verdi. Rize Be­le­di­ye Baş­kan METİN; Yağ­lı­taş Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si, Be­le­di­ye Blok­la­rı, Mil­let Bah­çe­si, Kül­tür So­ka­ğı, Sos­yal Tesis pro­je­le­ri ve sa­hil­de devam eden dolgu ça­lış­ma­la­rı­nın hangi aşa­ma­da ol­du­ğu­na dair gör­sel sunum eş­li­ğin­de Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du.
Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı, Be­le­di­ye Blok­la­rı­nın ye­rin­de in­ce­len­me­si üze­ri­ne, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’in Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a Be­le­di­ye şeref def­te­ri­nin im­za­la­tıl­ma­sı ve he­di­ye tak­di­miy­le son buldu.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Basın Bü­ro­su

HAZİRAN 2021 ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Araş­tır­ma Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi’nin yap­mış ol­du­ğu 2021 Ha­zi­ran ayına ait as­ga­ri geçim en­dek­si so­nuç­la­rı açık­lan­mış­tır. Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ar-Ge Mer­ke­zi’nin yap­mış ol­du­ğu araş­tır­ma­yı de­ğer­len­di­ren Tür­ki­ye Kamu Sen Genel Baş­ka­nı Önder Kah­ve­ci, sa­de­ce he­def­le­nen enf­las­yo­na değil, ger­çek­le­şen enf­las­yon, har­ca­ma­lar­da­ki artış ve bü­yü­me­nin de dik­ka­te alın­dı­ğı bir sis­tem­de maaş zam­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizdi.

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’ndan alı­nan Ha­zi­ran 2021 fi­yat­la­rı­na göre ya­pı­lan araş­tır­ma­da ça­lı­şan tek ki­şi­nin yok­sul­luk sı­nı­rı 4.206,39 TL ola­rak he­sap­lan­mış­tır. Dört ki­şi­lik bir aile­nin as­ga­ri geçim haddi ise 8.804,97 lira ola­rak be­lir­len­miş­tir. So­nuç­lar, dört ki­şi­lik bir aile­nin as­ga­ri geçim had­di­nin bir ön­ce­ki aya göre 149,85 TL, %1,73 ora­nın­da art­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir.
Ça­lı­şan tek ki­şi­nin açlık sı­nı­rı ise bir ön­ce­ki aya göre 53,85 TL, %1,67 ora­nın­da yük­sel­miş ve 3.270,51 lira ola­rak he­sap­lan­mış­tır. Tür­ki­ye’de 4 ki­şi­lik bir aile­nin or­ta­la­ma gıda ve ba­rın­ma har­ca­ma­la­rı top­la­mı ise Ha­zi­ran ayın­da 3.263,58 lira ola­rak tah­min edil­miş­tir.
Ya­pı­lan araş­tır­ma­da, 4 ki­şi­lik bir aile­nin sağ­lık ku­ru­luş­la­rı­nın be­lir­le­di­ği gibi sağ­lık­lı bir bi­çim­de bes­le­ne­bil­me­si için ge­rek­li har­ca­ma­nın Ha­zi­ran 2021 ve­ri­le­ri­ne göre gün­lük 69,459 lira ol­du­ğu be­lir­len­miş­tir. Aile­nin aylık gıda har­ca­ma­sı top­la­mı ise 2.083,77 lira ol­muş­tur.
Ha­zi­ran 2021 iti­ba­ri ile or­ta­la­ma 4.806,24 TL ücret alan bir me­mu­run aile­si için yap­tı­ğı gıda har­ca­ma­sı, ma­aşı­nın %43,36’sini oluş­tur­muş­tur.
Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu ve­ri­le­rin­de 1.179,81 lira ola­rak be­lir­le­nen kira gi­de­ri ise Ha­zi­ran 2021 or­ta­la­ma ma­aşı­nın %24,55’ine denk gel­miş­tir. Buna göre bir memur, or­ta­la­ma ma­aşı­nın %67,91’ini yal­nız­ca gıda ve ba­rın­ma har­ca­ma­la­rı­na ayır­mak zo­run­da kal­mış­tır. Diğer ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için ise ma­aşı­nın %32,09’u kal­mış­tır.
Or­ta­la­ma üc­ret­le ge­çi­nen bir memur aile­si­nin ula­şım, sağ­lık, eği­tim, ha­ber­leş­me, giyim gibi diğer zo­run­lu ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­sı için Ha­zi­ran 2021 ma­aşın­dan ge­ri­ye yal­nız­ca 1.542,32 TL kal­mış­tır.
KAH­VECİ: NE ZA­MA­NA KADAR, MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ HE­DEF­LE­NEN ENF­LAS­YON KADAR MAAŞ ZAMMI GİRDA­BI­NA MAH­KÛM OLA­CAK­TIR?
Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ar-Ge Mer­ke­zi’nin yap­mış ol­du­ğu araş­tır­ma­yı de­ğer­len­di­ren Tür­ki­ye Kamu Sen Genel Baş­ka­nı Önder Kah­ve­ci, sa­de­ce he­def­le­nen enf­las­yo­na değil, ger­çek­le­şen enf­las­yon, har­ca­ma­lar­da­ki artış ve bü­yü­me­nin de dik­ka­te alın­dı­ğı bir sis­tem­de maaş zam­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Aile­le­riy­le bir­lik­te yak­la­şık 20 mil­yon va­tan­da­şı­mı­zı ya­kın­dan il­gi­len­di­ren Toplu Söz­leş­me sü­re­ci­ne sa­yı­lı gün­ler kala, sa­de­ce he­def­le­nen enf­las­yo­na değil, ger­çek­le­şen enf­las­yon, har­ca­ma­lar­da­ki artış ve bü­yü­me­nin de dik­ka­te alın­dı­ğı bir sis­tem­de maaş zam­la­rı­nın be­lir­len­me­si­nin ha­ya­ti de­re­ce­de önem­li ol­du­ğu or­ta­ya çıktı. Geç­ti­ği­miz hafta açık­la­nan Ha­zi­ran ayı enf­las­yon ra­ka­mı­nın ar­dın­dan toplu söz­leş­me­de %3 ola­rak be­lir­le­nen ora­nın üs­tü­ne %5.45 enf­las­yon farkı ve­ril­me­si bu ger­çe­ği iyice su yü­zü­ne çı­kar­mış­tır.
%8,45 memur ma­aş­la­rı­na 2021 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sı için ya­pı­la­cak zammı ifade et­me­mek­te, yılın ilk yar­sın­da ma­aş­la­rı­nın %5,45 ora­nın­da eri­di­ği­ni tes­cil et­mek­te­dir. Buna göre memur ma­aş­la­rı 2021 yılı bo­yun­ca sü­rek­li eri­miş, ger­çek­le­şen enf­las­yon ocak ayın­da ve­ri­len %3’lük zammı ne­re­dey­se 3’e kat­la­mış­tır.
Kamu ça­lı­şan­la­rı­mız ve memur emek­li­le­ri­miz ma­sa­da ba­ğıt­la­nan ra­ka­mın ne­re­dey­se üç katı ora­nın­da enf­las­yon farkı ala­cak­tır. Daha önce de her plat­form­da de­fa­lar­ca dile ge­tir­di­ği­miz gibi, resmi ra­kam­la­rın ya­nın­da çarşı pa­zar­da­ki enf­las­yon sabit ve dar ge­lir­li­nin be­li­ni bü­kecek de­re­ce­de yük­sel­miş­tir.
Bu durum göz ardı edi­le­mez. Me­mur­la­rı­mı­zı ve emek­li­le­ri­mi­zi zo­run­lu ih­ti­yaç­la­rı­nı bile kar­şı­la­ya­ma­ya­cak du­ru­ma dü­şür­mek­ten kur­tar­ma­nın za­ma­nı çok­tan gel­miş­tir.
Ar-Ge Mer­ke­zi­mi­zin yap­tı­ğı araş­tır­ma da gös­ter­miş­tir ki, gün geç­tik­çe alım gücü azal­mak­ta­dır. Sa­de­ce bir ön­ce­ki aya göre he­sap­lan­dı­ğın­da bile, as­ga­ri geçim haddi yak­la­şık 150 TL art­mış­tır. 4 ki­şi­lik bir aile­nin or­ta­la­ma gıda ve ba­rın­ma har­ca­ma­la­rı top­la­mı 3.270 TL ol­muş­ken me­mur­la­rı­mız ve memur emek­li­le­ri kalan ma­aşı­nı ne­re­ye ye­tiş­ti­re­cek­ler­dir?
Kur­ban­lık fi­yat­la­rı or­ta­da­dır. Bu du­rum­da kur­ban ke­se­rek dini ve­ci­be­le­ri­ni bile ye­ri­ne ge­ti­re­me­yecek du­rum­da olan kamu ça­lı­şan­la­rı­na bay­rak ik­ra­mi­ye­si­ni çok gören an­la­yı­şı kabul etmek müm­kün de­ğil­dir. Diğer ça­lı­şan­la­ra ve emek­li­le­re bay­ram ik­ra­mi­ye­si ve­ri­lir­ken sa­de­ce me­mur­la­ra ve­ril­me­me­si­ni an­la­mı­yo­ruz. Bay­ram ön­ce­si bir müjde ver­mek bu kadar zor ol­ma­ma­lı­dır diye dü­şü­nü­yo­ruz.
Hal böyle iken, sabit ve dar ge­lir­li ne­re­ye kadar da­ya­na­cak, ne za­ma­na kadar ma­aş­lar­da eri­me­ye mah­kûm ola­cak­tır? Me­mur­la­rı­mız ve emek­li­le­ri­miz yıl­lar­dan beri ancak enf­las­yon kadar maaş zammı ala­bil­mek­te­dir. Bu da ma­aş­la­rın ger­çek­te hiç art­ma­dı­ğı, memur ve emek­li­le­re yıl­lar­dır sıfır zam ve­ril­di­ği an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Eko­no­mik bü­yü­me de he­sa­ba ka­tıl­dı­ğın­da ülke zen­gin­le­şir­ken ge­li­ri düşen ve sü­rek­li fa­kir­le­şen tek gru­bun memur ve emek­li­ler ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir.
Gün bu­gün­dür. Sa­de­ce he­def­le­nen enf­las­yo­na değil, ger­çek­le­şen enf­las­yon, har­ca­ma­lar­da­ki artış ve bü­yü­me­nin de dik­ka­te alın­dı­ğı bir sis­tem­de maaş zam­la­rı­nın be­lir­le­ne­rek kamu ça­lı­şan­la­rı­na zam ya­pıl­ma­sı­nı bir kez daha talep edi­yo­ruz. Geç­miş yıl­lar­da­ki ka­yıp­la­rı­mı­zın te­la­fi edil­me­si nok­ta­sın­da ay­lar­dır dile ge­tir­di­ği­miz ek zam bir an önce kamu gö­rev­li­le­ri­ne ve­ril­me­li­dir. Bu ek zam aynı za­man­da eko­no­mi­ye de ciddi kat­kı­lar sağ­la­ya­cak ve pi­ya­sa­yı ha­re­ket­len­di­re­cek­tir.
Bu eko­no­mik şart­lar al­tın­da bu maaş ar­tış­la­rı­nın hak­ka­ni­yet, ada­let ve eko­no­mik ger­çek­ler­le bağ­da­şır hale gel­me­si için ta­lep­le­ri­mi­zin ha­ya­ta geç­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Toplu söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri için gün sa­yar­ken memur ve emek­li­le­rin ma­sa­ya ala­cak­lı ola­rak otur­ma­ma­la­rı için bu eri­me­nin mut­la­ka te­la­fi edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Hak­kı­mız olanı is­te­mek­ten başka bir ga­ye­miz yok­tur.
Ya­şa­nı­lan zor­luk­la­ra rağ­men en kri­tik za­man­lar­da canla başla ça­lı­şan kamu ça­lı­şan­la­rı­nın hak et­ti­ği maaşı al­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” dedi.


Haber: Cey­hun KA­LEN­DER

Üniversite, burs imkanlarını duyurdu

Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı (2021-YKS) geç­ti­ği­miz gün­ler­de ger­çek­leş­ti. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si de, sınav son­ra­sı aday öğ­ren­ci­le­re sağ­la­ya­ca­ğı burs­lar hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­ler verdi. Üni­ver­si­te, ken­di­le­ri­ni ter­cih eden aday­la­ra ‘Yöre Bursu, Ter­cih Bursu ve Ru­me­li Bursu’ ve­re­ce­ği­ni du­yur­du.

6 yıl­lık genç bir üni­ver­si­te ol­ma­la­rı­na rağ­men, dünya üni­ver­si­te­si olma yo­lun­da hızlı adım­lar­la iler­le­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Reh­ber­lik Uz­ma­nı Tuğba Zırıh öğ­ren­ci­le­re sun­duk­la­rı burs im­kân­la­rı ile il­gi­li bilgi verdi. “Üni­ver­si­te­mi­zin Yöre Bursu, Ter­cih Bursu ve Ru­me­li Bursu olmak üzere üç çeşit burs se­çe­ne­ği yer alı­yor” diyen Zırıh söz­le­ri­ne şöyle devam etti;
“İlk 3 ter­cih­te %45 Yöre Bur­su­muz, İstan­bul İli Ar­na­vut­köy, Av­cı­lar, Ba­şak­şe­hir, Bey­lik­dü­zü, Bü­yük­çek­me­ce, Ça­tal­ca, Esen­yurt ve Si­liv­ri İlçe­le­ri Te­kir­dağ İli ve tüm il­çe­le­ri, Kırk­la­re­li İli ve tüm il­çe­le­ri, Edir­ne İli ve tüm il­çe­le­ri­ni kap­sı­yor. Li­sans ve ön li­sans prog­ram­la­rı için (İlk ve Acil Yar­dım Prog­ra­mı ha­ri­cin­de), ilk üç ter­cih­te yazan ve yer­le­şen tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze yüzde 45 ora­nın­da yöre bursu ve­re­rek öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze aka­de­mik eği­tim im­kâ­nı su­nu­yo­ruz.’’
Zırıh, ‘’Bir diğer bur­su­muz olan, ilk 5 ter­cih­te %30 ter­cih bur­su­muz ile ilk 5 ter­cih­te üni­ver­si­te­mi­zi ter­cih eden ve ÖSYM Ba­şa­rı bursu ile yer­le­şen tüm öğ­ren­ci­le­re tüm bölüm ve prog­ram­lar­da + yüzde 30 ora­nın­da Ter­cih Bursu ola­na­ğı sağ­lı­yo­ruz’’dedi.
Tuğba Zırıh, “Yöre Bursu kap­sa­mı dı­şın­da kalan böl­ge­ler­de üni­ver­si­te­mi­zin tüm li­sans bö­lüm­le­ri (Psi­ko­lo­ji Bö­lü­mü Hariç) ile Ön­li­sans Prog­ram­la­rın­da (İlk ve Acil Yar­dım Prog­ra­mı Hariç) tam üc­ret­li ola­rak ilk 3 ter­ci­hin­de yazan ve yer­le­şen öğ­ren­ci­le­re 2020 – 2021 Eği­tim öğ­re­tim üc­re­ti mali ka­yıt­la­rın­da Li­sans Bö­lüm­le­rin­de, yüzde 30+ yüzde 30, ön­li­sans bö­lüm­le­rin­de ise yüzde 30 + yüzde 15 ora­nın­da ilk 3 ter­cih­te Ru­me­li Bursu uy­gu­la­na­cak­tır” dedi ve ek­le­di:
“YKS so­nuç­la­rı­nın 4 Ağus­tos’ta açık­lan­ma­sı plan­la­nı­yor. So­nuç­lar açık­lan­dık­tan sonra öğ­ren­ci­ler ter­cih­le­ri­ni ya­par­ken, bu burs de­tay­la­rı­nı in­ce­le­mek ve bilgi almak için call cen­ter üze­rin­den üni­ver­si­te yet­ki­li­le­ri­ne ya da web si­te­miz­den de­tay­lı bil­gi­ye ula­şa­bi­lir­ler’’


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

Koruyucu maske ve tulum ihracatında hibe şartları kaldırıldı

2020’de pan­de­mi­nin et­ki­siy­le ih­ra­cat­ta re­kor­lar kıran me­di­kal tek­nik teks­til ürün­le­rin­de Dev­let Mal­ze­me Ofisi’ne hibe şartı kal­dı­rıl­dı.

Sek­tör, me­di­kal teks­til ih­ra­ca­tı­nın dü­şü­şe geç­ti­ği­ni ve bu ka­ra­rın geç alın­dı­ğı gö­rü­şün­de.
Ege İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri Ko­or­di­na­tör Baş­ka­nı ve Ege Teks­til ve Ham­mad­de­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Jak Es­ki­na­zi, “5 adet cer­ra­hi maske ih­ra­ca­tı için 1 adet cer­ra­hi maske hibe, 10 adet ko­ru­yu­cu tulum ih­ra­ca­tı için 1 adet ko­ru­yu­cu tulum ya da 3 adet ko­ru­yu­cu tulum ih­ra­ca­tı için 20 adet cer­ra­hi maske hibe şartı bu­lu­nu­yor­du. Yak­la­şık 2 se­ne­dir devam eden pan­de­mi­nin so­nu­na doğru me­di­kal ürün gru­bun­da re­ka­be­ti za­yıf­la­tan mev­cut hibe şart­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı sek­tö­rü­müz için çok geç alı­nan bir karar.” dedi.
Es­ki­na­zi, geçen sene Tür­ki­ye ge­ne­li Ha­zi­ran ayın­da me­di­kal teks­til ih­ra­ca­tı­nın 247 mil­yon do­lar­ken bu sene 20 mil­yon do­lar­da sey­ret­ti­ği­ni ve yüzde 92 düşüş ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
“2021’in ilk ya­rı­sın­da da me­di­kal teks­til ih­ra­ca­tı­mız 566 mil­yon do­lar­ken bu sene yüzde 42 dü­şüş­le 329 mil­yon do­la­ra ge­ri­le­di. Bu tablo bize karar için çok geç ol­du­ğu­nu ve pa­zar­la­rın kay­be­dil­di­ği­ni açık­ça gös­te­ri­yor. Pan­de­mi baş­la­dı­ğın­dan beri hibe şar­tı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ta­le­bi­mi­zi her mec­ra­da yi­ne­le­dik, çağ­rı­lar yap­tık. Ha­zır­gi­yim, kon­fek­si­yon teks­til sek­tör­le­ri­nin pan­de­mi dö­ne­min­de ayak­ta kal­ma­sın­da kü­re­sel ta­le­bin yoğun ol­du­ğu me­di­kal ürün­le­rin payı bü­yük­tü. 2020’de Tür­ki­ye ge­ne­li me­di­kal teks­til ih­ra­ca­tı­mız yüzde 2 bin 204 ar­tış­la 1,4 mil­yar dolar ola­rak ger­çek­leş­miş­ti. Me­di­kal tek­nik teks­til ih­ra­ca­tı­nın ar­tı­şın­da da asıl payı oluş­tu­ran cer­ra­hi el­bi­se­ler ve mas­ke­ler­di. Hemen ref­leks gös­te­ril­sey­di du­ru­mu le­hi­mi­ze çe­vi­rip yıl­lık ih­ra­ca­ta yak­la­şık 5 mil­yar dolar katkı sağ­la­ya­bi­lir­dik. Ne­ti­ce­de çağ­rı­mız geç de olsa kar­şı­lık bul­muş oldu.” Jak Es­ki­na­zi, ka­ra­rın ne­ti­ce­len­di­ril­me­sin­de büyük rol oy­na­yan Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Ti­ca­ret Ba­ka­nı Dr. Meh­met Muş, Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve Tür­ki­ye İhra­cat­çı­lar Mec­li­si Baş­ka­nı İsmail Gülle’ye te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti.

Ha­ber-Fo­to: Murat DEMİRCAN

Şeker Hastalığı (Diyabet) Nasıl Kontrol Altında Tutulur?

Di­ya­bet, diğer bir adıy­la di­abe­tes mel­li­tus, kan­da­ki şeker (gli­koz) se­vi­ye­si­nin aşırı de­re­ce­de yük­sel­me­si­ne (hi­perg­li­se­mi) neden olan bir has­ta­lık­tır. Di­abe­tes mel­li­tus, Yu­nan­ca’da şe­ker­li idrar an­la­mı­na gelir. Bunun ne­de­ni kanda çok yoğun olan şe­ke­rin id­ra­ra ka­rış­ma­sı­dır. Bu has­ta­lık, ka­lıt­sal ve çev­re­sel et­ken­le­rin bir­le­şi­mi ile olu­şur. Di­ya­bet, bir­çok has­ta­lı­ğın oluş­ma­sın­da bi­rin­ci sı­ra­da rol alır. İnsan­la­rın sağ­lı­ğı­nı teh­dit eden bu has­ta­lık tüm dün­ya­da yay­gın şe­kil­de gö­rül­mek­te­dir ve tıbbi ge­liş­me­ler sa­ye­sin­de mak­si­mum de­re­ce­de kont­rol al­tın­da tu­tul­mak­ta­dır. Di­ya­be­ti kont­rol al­tın­da tu­ta­bil­mek için son dö­nem­de yeni ci­haz­lar da üre­til­mek­te­dir. Bu ci­haz­lar sa­ye­sin­de has­ta­la­rın kan şe­ke­ri öl­çüm­le­ri sü­rek­li ve anlık ola­rak ya­pı­la­bil­mek­te­dir. Ölçüm so­nuç­la­rı, mobil ay­gıt­la­ra anlık ola­rak gön­de­ri­le­bil­mek­te veya in­ter­net üze­rin­den fark­lı veri ta­ban­la­rı­na kay­de­di­le­bil­mek­te­dir.
Pank­re­as, karın boş­lu­ğun­da, omur­ga­nın bel bö­lü­mü­nün önün­de yer alan salgı be­zi­dir. Pank­re­as, ye­ter­li mik­tar­da in­sü­lin hor­mo­nu üre­te­me­di­ğin­de veya üre­ti­len in­sü­lin hor­mo­nu­nu vü­cut­ta et­ki­li şe­kil­de kul­la­nı­la­ma­dı­ğın­da di­ya­bet olu­şur. Di­ya­bet­li bir has­ta­da, kana geçen gli­koz hüc­re­ler­de kul­la­nı­la­maz ve gli­ko­zun kan­da­ki se­vi­ye­si yük­se­lir.
Kan Şe­ke­ri Öl­çü­mün­de Umut Ve­ri­ci Ge­liş­me­ler
Son dö­nem­de tıp dün­ya­sın­da, di­ya­be­tin te­da­vi­siy­le il­gi­li kay­de­di­len be­lir­gin bir iler­le­me söz ko­nu­su de­ğil­dir. Bir asır­dan daha yakın bir zaman önce, di­ya­bet kont­rol edi­le­mez bir has­ta­lık ola­rak gö­rü­lü­yor­du ve özel­lik­le “tip 1 di­ya­bet” ölüm­cül bir has­ta­lık ola­rak kabul edi­li­yor­du. 1920’lerde in­sü­li­nin keşfi ve hasta bi­rey­ler­de kul­la­nı­mı, di­ya­be­ti be­lir­li bir öl­çü­de kont­rol ede­bil­me im­ka­nı sağ­la­mış­tır. Ancak kan şe­ke­ri testi tek­nik­le­ri o ta­rih­ten iti­ba­ren 50 yıl daha müm­kün ol­ma­mış­tır. Hasta bi­rey­ler yak­la­şık son 40 yıl­dır kendi kan test­le­ri­ni ya­pa­rak şeker oran­la­rı­nı takip ede­bil­mek­te­dir.
Es­ki­den has­ta­la­rın gün­lük ya­şam­la­rı di­ya­be­tin te­da­vi­si ve kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­sı et­ra­fın­da dö­nü­yor­du. Bu durum şı­rın­ga­la­rı kay­nat­mak, hay­van­sal in­sü­lin for­mü­las­yon­la­rı, katı ve de­ğiş­mez di­yet­ler ve gün­lük spor ak­ti­vi­te­le­riy­le kan şe­ke­ri se­vi­ye­le­ri­ni kı­sıt­lı bir şe­kil­de kont­rol ede­bil­me­yi içe­ri­yor­du. Son on yılda di­ya­bet­le il­gi­li önem­li ge­liş­me­ler kay­de­dil­miş­tir. Özel­lik­le, has­ta­la­rın kan şe­ke­ri se­vi­ye­le­ri­ni kont­rol ede­bil­me­le­ri için ge­liş­ti­ri­len ci­haz­lar test için ge­re­ken za­ma­nı ol­duk­ça aza in­dir­miş­tir. Sa­ni­ye­ler için­de öl­çüm­ler ya­pa­rak kan­da­ki şeker mik­ta­rı­nı test etmek müm­kün­dür. Bu sa­ye­de in­sü­lin te­da­vi­si­nin doğru za­man­da ve şe­kil­de uy­gu­la­na­bil­me­si sağ­lan­mak­ta­dır. İnsü­lin te­da­vi­si­nin amacı kan­da­ki gli­koz se­vi­ye­si­ni nor­ma­le ge­tir­mek­tir. Gli­koz se­vi­ye­si­nin nor­ma­le dön­me­si komp­li­kas­yon­la­rın ge­liş­me ris­ki­ni azalt­mak­ta­dır.
Özel­lik­le son bir­kaç yılda ge­liş­ti­ri­len yeni ci­haz­lar sa­ye­sin­de kanda bi­ri­ken gli­koz mik­ta­rı­nın tes­pit edil­me­si ve kayıt al­tı­na alın­ma­sı çok ko­lay­laş­mış­tır. Vü­cu­da her­han­gi bir şey ba­tır­ma­dan ve do­ku­yu ka­nat­ma­dan sü­rek­li ölçüm so­nu­cu ala­bil­mek müm­kün ol­muş­tur. Hatta çıkan so­nuç­la­ra göre in­sü­lin uy­gu­la­ma­sı da oto­ma­tik hale dö­nüş­tü­rül­müş­tür. Ci­haz­lar artık sü­rek­li ola­rak vü­cu­da bağlı şe­kil­de dur­mak­ta­dır ve anlık öl­çüm­ler­le ih­ti­yaç olan doğru mik­tar­da­ki in­sü­li­ni kana ver­mek­te­dir.
Yeni Ci­haz­lar Di­ya­bet Kont­ro­lü­nü Ko­lay­laş­tı­rı­yor
Yeni araş­tır­ma­lar, sü­rek­li kan şe­ke­ri öl­çü­mü yapan sen­sör­ler ile in­sü­lin pom­pa­la­rı­nın bir­leş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­mış­tır. Bu sa­ye­de takip ve te­da­vi daha dü­zen­li ya­pı­la­bil­mek­te­dir. Bu sis­tem ön­ce­ki ge­le­nek­sel yön­tem­le­re göre kan şe­ke­ri kont­ro­lü­nün daha iyi ya­pı­la­bil­me­si­ni sağ­la­mak­ta­dır. Kan­da­ki şeker mik­ta­rı ye­mek­ten önce ve uyku sı­ra­sın­da düşer, tok­luk ha­li­ne yük­se­lir. Gün bo­yun­ca de­ğiş­ken­lik gös­te­ren kan şe­ke­ri dü­zen­li ola­rak öl­çül­me­li ve doğru bir şe­kil­de kayıt al­tı­na alın­ma­lı­dır. Bu ka­yıt­lar he­kim­ler ta­ra­fın­dan kont­rol edi­le­rek has­ta­lı­ğın seyri ve te­da­vi yön­tem­le­ri be­lir­le­nir. Ma­ale­sef has­ta­lar ölçüm so­nuç­la­rı­nın doğru şe­kil­de kay­de­dil­me­si ko­nu­su­na ye­te­ri de­re­ce­de ri­ayet et­me­mek­te­dir. Hasta ya­kın­la­rı ise sü­rek­li ola­rak buna bir çözüm ara­mak­la meş­gul olur­lar ve has­ta­yı ikna et­me­ye ça­lı­şır­lar. Ancak çoğu zaman ba­şa­rı­sız olur­lar. Ge­le­nek­sel yön­tem­de ölçüm so­nuç­la­rı has­ta­lar ta­ra­fın­dan ma­ni­pü­le edi­le­bi­lir. Çünkü çıkan so­nuç­la­rın takip çi­zel­ge­si­ne doğru bir şe­kil­de ya­zıl­ma­sı ta­ma­men has­ta­nın ini­si­ya­ti­fin­de­dir. Has­ta­lar, rutin dok­tor kont­ro­lün­den, has­ta­ne­ye git­mek­ten veya in­sü­lin uy­gu­la­ma­sın­dan bık­tık­la­rı için ölçüm so­nuç­la­rı­nı fark­lı şe­kil­de kayıt al­tı­na ala­bil­mek­te­dir. Bu so­ru­nun çö­zü­mü için ih­ti­yaç olan şey oto­ma­tik ola­rak ça­lı­şan ci­haz­lar­dır. Yeni üre­ti­len bu ci­haz­lar has­ta­nın vü­cu­du­na bağlı kalır. Be­lir­li sü­re­ler­de vü­cu­da bağlı sen­sör­le­rin ye­ni­len­me­si ge­re­kir. Bunun dı­şın­da ci­haz­la­rın kul­la­nı­mı ve ba­kı­mı ge­le­nek­sel yön­tem­le­re göre ol­duk­ça ko­lay­dır. Hasta ini­si­ya­ti­fi­ni devre dışı bı­ra­kan bu sis­tem­ler gü­nü­müz­de üre­til­mek­te­dir ve her­ke­sin ula­şa­bil­me­si için makul fi­yat­lar­da sa­tıl­mak­ta­dır. Di­ya­bet­le il­gi­li takip ve kont­ro­lü ko­lay­laş­tı­ran bu ci­haz­la­rın genel adı mobil sağ­lık takip sis­te­mi­dir. Bu ci­haz­lar, ya­pı­lan öl­çüm­le­ri hem kendi ha­fı­za­la­rı­na kay­de­der hem de ki­şi­nin cep te­le­fo­nu­na gön­de­rir. Bunun dı­şın­da, veri ta­ban­la­rı­na in­ter­net üze­rin­den kay­de­di­len ölçüm so­nuç­la­rı is­te­nil­di­ğin­de has­ta­lar, hasta ya­kın­la­rı veya he­kim­ler ta­ra­fın­dan gra­fik­sel ola­rak da in­ce­le­ne­bi­lir. Böy­le­ce has­ta­lı­ğın top­lum­da­ki da­ğı­lı­mı ve te­da­vi et­kin­li­ği is­ta­tis­tik­sel ola­rak da de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir ve yeni te­da­vi yak­la­şım­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ne katkı sağ­la­ya­bi­lir. Di­ya­bet­te kul­la­nı­lan ci­haz­lar dı­şın­da tan­si­yon alet­le­ri, pulse ok­si­met­re ci­haz­la­rı ve bas­kül­ler gibi evde kul­la­nı­lan bir­çok tıbbi cihaz da bir­bi­riy­le ha­ber­le­şe­bi­lir veya öl­çüm­le­ri in­ter­net üze­rin­den kayıt al­tı­na ala­bi­lir şe­kil­de ge­liş­ti­ril­miş­tir. Yeni ge­liş­ti­ri­len ve ta­ma­men oto­ma­tik ça­lı­şan bu ci­haz­la­rın öl­çüm­le­ri akıl­lı te­le­fon­lar­dan da takip edi­le­bil­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ölçüm so­nuç­la­rı has­ta­nın ya­kı­nı­na veya pri­mer he­ki­mi­ne SMS ola­rak gön­de­ri­le­bi­lir. Bu sa­ye­de ba­kı­ma ih­ti­yaç duyan has­ta­lar sü­rek­li ola­rak kont­rol al­tın­da tu­tu­la­bi­lir. Ölçüm so­nuç­la­rı ha­ya­ti de­ğer­le­rin dı­şın­da olur­sa acil durum pro­se­dür­le­ri­ni hız­lı­ca uy­gu­la­mak müm­kün ola­bi­lir. Bu ci­haz­lar sa­ye­sin­de öl­çüm­ler ve in­sü­lin uy­gu­la­ma­la­rı oto­ma­tik hale dö­nüş­müş­tür. Bu durum hem ve­ri­le­rin doğru ve oto­ma­tik ola­rak iş­len­me­si­ni hem de ki­şi­nin ra­hat­sız­lık­la­rı­nın rutin bir iyi­leş­me sü­re­ci­ne gir­me­si­ni sağ­la­mak­ta­dır. Ya­pı­lan kli­nik ça­lış­ma­lar, dü­zen­li öl­çüm­le­rin ve sü­rek­li ta­ki­bin di­ya­bet has­ta­la­rın­da olum­lu so­nuç­lar do­ğur­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Mobil takip sis­tem­le­ri hem has­ta­la­rın 24 saat kont­rol al­tın­da ol­ma­sı­nı ve öl­çüm­le­ri­ni dü­zen­li bir şe­kil­de yap­ma­sı­nı hem de sü­rek­li ola­rak aile ve dok­tor gö­ze­ti­min­de ol­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta­dır. Bir­bir­le­riy­le ile­ti­şim ku­ra­bi­len mobil tıbbi ci­haz­lar artık sağ­lı­ğı­mı­zın bir par­ça­sı ol­muş­tur. Saat gibi kola ta­kı­la­bi­len gli­koz öl­çü­mü yapan ci­haz­lar da pi­ya­sa­ya su­nul­muş­tur. Yakın bir za­man­da di­ya­bet­li has­ta­lar par­mak­tan kan alma yön­te­miy­le kan şe­ke­ri ölç­mek­ten kur­tu­la­cak­lar­dır. Mobil sağ­lık takip sis­tem­le­ri­ne en­teg­re edi­le­bi­len bu tip ürün­ler ile öl­çüm­ler oto­ma­tik ola­rak in­ter­net üze­rin­de sak­lan­mak­ta­dır. Bu da has­ta­la­rın ve sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­nin üze­rin­de­ki büyük bir yükü or­ta­dan kal­dır­mak­ta­dır. Ay­rı­ca hasta ya­kın­la­rı­na güven veren bir durum oluş­tur­mak­ta­dır. Bu sis­tem­le­re ek­le­nen üc­ret­siz tıbbi da­nış­ma hiz­met­le­ri sa­ye­sin­de de hasta veya hasta ya­kın­la­rı is­te­dik­le­ri an te­le­fo­nun diğer ucun­da bir uzman he­kim­le gö­rüş­me fır­sa­tı bu­la­bil­mek­te­dir.

RİZE ŞEHRİ BEGONYA AÇTI

Rize Be­le­di­ye­si yaz mev­si­mi­nin baş­la­ma­sıy­la, renga reng la­le­ler­le süs­le­di­ği şehri mer­ke­zi gi­ri­şi ve şeh­ri­nin dört bir ya­nın­da bu­la­nan park­lar­dan ki çok be­ğe­ni­len lale ve çi­çek­ler­den sonra, mev­si­mi­ne göre fark­lı fark­lı çi­çek­ler­le şeh­ri­nin dört bir ya­nı­nı süs­le­me­ye devam edi­yor.

Rize Be­le­di­ye­si’nin yaz mev­si­mi için baş­lat­mış ol­du­ğu çi­çek­len­dir­me ça­lış­ma­la­rıy­la bir kısmı be­le­di­ye sera ala­nın­da üre­ti­len 200 bin be­gon­ya ve ka­di­fe çi­çe­ği şehri süs­le­yecek.
Rize Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan şeh­rin fark­lı yer­le­rin­de­ki park ve bah­çe­le­rin ba­kı­mı ve re­füj­le­rin çi­çek­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­lü­yor. Bu ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Çif­te­ka­vak, Ali­pa­şa, La­le­li cad­de­si, Sa­na­yi kav­şa­ğı, Dağ­di­bi kav­şa­ğı, Pa­ket­le­me Kav­şa­ğı, Araş­tır­ma kav­şa­ğı ve yol gü­zer­ga­hı ve şehir mer­ke­zi içe­ri­sin­de bu­lu­nan nok­ta­lar­da çi­çek­len­dir­me ve bakım ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. 110 bin çi­çe­ğin di­ki­mi­nin ta­mam­lan­dı­ğı, 90 bin çi­çe­ğin daha di­ki­le­ce­ği ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da top­lam­da 200 bin adet çiçek şehre ayrı bir gü­zel­lik ka­zan­dı­ra­cak.

Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın

Varlık Barışı Sezgin Baran Korkmazlar için mi?

Ka­ra­pa­ra ak­la­mak su­çun­dan Tür­ki­ye ve ABD ta­ra­fın­dan ara­nan, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Avus­tur­ya’da ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alı­nan Sez­gin Baran Kork­maz’ın Kings­ton Kar­deş­le­rin de yer al­dı­ğı Cum­hur­baş­ka­nı ile çe­kil­miş fo­toğ­ra­fı­nın içler acısı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Be­ka­roğ­lu, AK Parti dö­ne­min­de 11 kez Vergi affı ve Var­lık ba­rı­şı ge­ti­ril­di­ği­ni, bun­lar­dan 5’inin doğ­ru­dan Var­lık ba­rı­şı­nı kap­sa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, yasa çı­kar­tı­la­rak TBMM’nin bu iş­le­re alet edil­di­ği­ni söy­le­di.

TBMM’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da geç­ti­ği­miz gün­ler­de or­ta­ya çıkan Sez­gin Baran Kork­maz ve Kings­ton kar­deş­ler­le Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın çek­tir­di­ği fo­toğ­ra­fı gös­te­ren Be­ka­roğ­lu, “Kara para ak­la­mak su­çun­dan ara­nan Sez­gin Baran Kork­maz ile Tür­ki­ye’de her ke­sim­den, her sek­tör­den, si­ya­si­ler­den, bü­rok­ra­si­den, yar­gı­dan, ba­sın­dan iliş­ki kur­ma­yan ne­re­dey­se kimse kal­ma­mış” dedi.
VAR­LIK BA­RI­ŞI İLE TBMM ALET EDİLDİ
Sez­gin Baran Kork­maz’ın henüz bu kara para ak­la­ma iş­le­ri or­ta­ya çık­ma­dan önce ba­şa­rı­lı ve ha­yır­se­ver işa­da­mı ola­rak ta­nı­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Kork­maz’ın Cum­hur­baş­ka­nı’na ne zaman baş­vur­sa kar­şı­lık­sız bı­rak­ma­dı­ğı­nı, ya­ban­cı işa­dam­la­rı ile gö­rüş­me ta­lep­le­ri­ni hiç red­det­me­di­ği­ni söy­le­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. Kork­maz’ın, Cum­hur­baş­ka­nı ile işa­dam­la­rı­nın gö­rüş­me­le­ri­nin hemen son­ra­sın­da Tür­ki­ye’ye 270 mil­yon dolar para gir­di­ği­ni övü­ne­rek an­lat­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rı bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den Be­ka­roğ­lu, Tür­ki­ye’de Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si dö­ne­min­de 11 tane Vergi ve Var­lık Ba­rı­şı ge­ti­ren ya­sa­nın TBMM’de onay­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Bun­la­rın 5’inin doğ­ru­dan var­lık ba­rı­şı­nı içer­di­ği­ni ifade eden Be­ka­roğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “Dı­şa­rı­da ver­gi­len­di­ril­me­miş pa­ra­lar Tür­ki­ye’ye ge­lir­se vergi araş­tır­ma­sı ya­pıl­ma­ya­cak, bu­ra­da sis­te­me gi­recek. Var­lık ba­rı­şı özet­le bu. Bu para bu ka­nu­na da­ya­na­rak ge­li­yor. Ga­ze­te­ci­si, bü­rok­ra­tı, sav­cı­sı, si­ya­set­çi­si, ba­ka­nı hepsi bu işin için­de. Ma­ale­sef TBMM de bu işin için­de. Bu­ra­da bu kanun çı­kı­yor ve bu ka­nun­la ge­li­yor bu pa­ra­lar bu­ra­ya. Var­lık ba­rı­şı ka­nu­nu Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu­na gel­di­ği zaman de­fa­lar­ca biz orada sor­duk, söy­le­dik; bu pa­ra­la­rın kay­na­ğı so­rul­mak zo­run­da­dır. Vergi araş­tır­ma­sı ya­pı­la­maz, tamam ama hiç­bir şe­kil­de so­ruş­tur­ma açı­la­maz, kay­na­ğı so­ru­la­maz den­me­me­li­dir. Ya eroin ti­ca­re­tin­den, insan ti­ca­re­tin­den,ko­ka­in ti­ca­re­tin­den, çocuk por­no­sun­dan elde edil­miş­se bu para; hiç­bir şe­kil­de kay­na­ğı so­ru­la­ma­ya­cak! İşte bu ka­nun­lar çı­ka­rıl­dı Tür­ki­ye’de ve bu in­san­lar bu fo­toğ­raf ka­re­le­ri­ni oluş­tur­du­lar, bu pa­ra­lar Tür­ki­ye’ye geldi. Bun­dan do­la­yı kre­di­bi­li­te­si tü­ken­di. Şimdi gi­di­yor­lar üçün­cü dör­dün­cü de­re­ce ül­ke­ler­le; Katar’la, Çin’le, Azer­bay­can’la, Ma­lez­ya ile swap an­laş­ma­sı yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Güya para ge­tir­me­ye ve mil­le­tin gö­zü­nü bo­ya­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
VAR­LIK BA­RI­ŞI İLE TÜRKİYE’YE NE KADAR PARA GELDİ?
Bunu ben dö­ne­min Ba­ka­nı’na ve Baş­ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım’a sor­dum; Var­lık ba­rı­şı ile ne kadar para Tür­ki­ye’ye geldi, ne ka­da­rı bu­ra­da kaldı, ne ka­da­rı tek­rar dı­şa­rı çıktı? Bun­la­rı sor­dum, Bakan önce gör­mez­den geldi, sonra dedi ki, bu para bize gel­mi­yor, ban­ka­la­ra gi­di­yor. O zaman bu ban­ka­la­rın, güm­rü­ğün tabi ol­du­ğu Baş­ba­kan’a sor­dum; ne­re­den geldi diye. Hiç­bi­ri ciddi bir şe­kil­de cevap ver(e)medi.
KAÇ TANE KINGS­TON VAR, KAÇ TANE SBK?
Şimdi biz bir tek olay­dan söz edi­yo­ruz; bir Kings­ton Kar­deş­ler, Sez­gin Baran Kork­maz… Bu kadar mı? Bu­ra­dan so­ru­yo­rum; daha kaç tane Kings­ton Kar­deş­ler var. Kaç tane Kings­ton’ı Var­lık ba­rı­şı­nı kul­la­na­rak akla­dık. Kaç tane daha Sez­gin Baran Kork­maz var? Ama bun­la­rın sonu ge­lecek; ga­ze­te pat­ron­la­rı­nın büyük ço­ğun­lu­ğu bu ka­ran­lık iliş­ki­le­rin için­de. Onun için bu fo­toğ­ra­fı haber yap­mı­yor­lar. Gün­ler­den beri kara pa­ra­yı ko­nu­şu­yo­ruz, Sez­gin Baran Kork­maz’ı, ga­ze­te­ci­le­ri, ha­kim­le­ri, sav­cı­la­rı ko­nu­şu­yo­ruz ama bu fo­toğ­ra­fı hiç kimse haber yap­mı­yor.
Yerin di­bi­ne bat­ma­mız ge­re­kir. Yargı var­mış, Tür­ki­ye hukuk dev­le­tiy­miş, basın var­mış, hür­müş; bun­la­rın hepsi yalan! Bu kadar kısa bir sü­re­de koca bir ülke büyük bir hayal kı­rık­lı­ğı ile ku­rum­la­rın içi­nin bo­şal­tıl­ma­sı, çü­rü­me, ah­la­ki çö­kün­tü, ku­ral­sız­lık, hu­kuk­suz­luk… Ne­re­ye gi­di­yo­ruz, bun­la­rı kim nasıl to­par­la­ya­cak?
ÇARE ERKEN SEÇİM
Bun­la­rın tek bir ça­re­si var, nor­mal­leş­me için seçim ge­re­ki­yor. Böyle ka­ran­lık or­tam­lar­dan se­çi­me gi­de­rek bir çı­ka­bil­mi­şiz. Tür­ki­ye’nin der­hal seçim ka­ra­rı ver­me­si ge­rek­li­dir ve bu ik­ti­dar git­me­li­dir. Bu fo­toğ­ra­fın haber ol­ma­sı ve he­sa­bı­nın ve­ril­me­si ge­re­ki­yor. Zaten bir­bir­le­ri­ne gir­di­ler, gö­rü­yor­su­nuz. Cum­hur­baş­ka­nı’nın Ba­ka­nı’nı gay­ri­res­mi or­ta­ğı sa­vu­nu­yor. Bu, or­tak­lı­ğın ya­kın­da çat­la­ya­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor. Çünkü, bu kadar ka­ran­lı­ğı ta­şı­ya­cak hiç­bir or­tak­lık yok­tur.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

TARIM MÜÜDÜRLÜĞÜNDEN YALAK DAĞITILDI

Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan İkiz­de­re’de hay­van­la­rın su iç­me­si için Yalak da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı.

İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı Cafer Kay­mak­çı, Rize İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Murat Genç’in ka­tı­lı­mıy­la ilçe Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da konu hak­kın­da açık­la­ma­lar ya­pıl­dı. Köy ve Ma­hal­le Muh­tar­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da metal Su Ya­lak­la­rı (Sıvat) ih­ti­yaç bu­lu­nan köy­le­re sevk edil­di. İkiz­de­re İlçe Tarım ça­lı­şan­la­rı­nın kont­ro­lün­de Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan 40 adet Yalak (Sıvat) ın da­ğı­tı­mın­da temel ama­cın hay­van­la­rın me­ra­da temiz sağ­lık­lı su iç­me­le­ri ol­du­ğu be­lir­til­di. İhti­yaç ol­du­ğun­da yine Sıvat te­da­rik edi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Kay­ma­kam Cafer Kay­mak­çı’ temel ama­cı­mız il­çe­de hay­van­cı­lı­ğın ge­liş­me­si ve eko­no­mi­ye kat­kı­da bu­lun­ma­sı­dır. İl Tarım Mü­dür­lü­ğü­müz ih­ti­yaç his­se­di­len ve tes­pi­ti ya­pı­lan köy­le­ri­mi­ze Su Ya­lak­la­rı­nı tes­lim etti. Hay­van sa­hip­le­ri­miz bun­la­rı ko­ru­ya­rak hay­van­la­rı­na sağ­lık­lı temiz su iç­me­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma­lı­dır’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizesporlu Futbolcular Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti

Süper Lig temsilcimiz Çay­kur Ri­zes­por’da yeni sezon ön­ce­si fut­bol­cu­lar sağ­lık kont­ro­lün­den geçti.

Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, yeşil ma­vi­li fut­bol­cu­la­rın Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi’nde, sağ­lık kont­ro­lün­den geç­ti­ği be­lir­til­di.
De­tay­lı kan tet­kik­le­ri ya­pı­lan tek­nik ekip ve spor­cu­lar, efor test­le­ri ya­pı­lıp kalp eko­la­rı ve ak­ci­ğer film­le­ri çe­kil­dik­ten sonra or­to­pe­di, da­hi­li­ye, genel cer­ra­hi, ve kar­di­yo­lo­ji bö­lüm­le­rin­de mu­aye­ne edil­di.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’dan 36 yaşındaki Gökhan Gönül’e resmi teklif

Süper Lig ekibi Fe­ner­bah­çe ile olan söz­leş­me­si sona eren sağ bek oyun­cu Gök­han Gönül’e Çay­kur Ri­zes­por talip oldu.

Çay­kur Ri­zes­por, Alper Potuk, Se­bas­ti­an Hol­men ve Ce­ma­li Ser­tel’den sonra gö­zü­nü Gök­han Gönül’e dikti.
Çay­kur Ri­zes­por, Fe­ner­bah­çe ile söz­leş­me­si sona eren tec­rü­be­li sağ bek ile bir araya geldi. Çay­kur Ri­zes­por, Alper Potuk, Se­bas­ti­an Hol­men ve Ce­ma­li Ser­tel’den sonra gö­zü­nü Gök­han Gönül’e dikti. Çay­kur Ri­zes­por, Fe­ner­bah­çe ile söz­leş­me­si sona eren tec­rü­be­li sağ bek ile bir araya geldi. Gö­rüş­me­nin olum­lu so­nuç­lan­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, 36 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun kısa süre için­de imza ata­bi­le­ce­ği ifade edil­di. Ser­best oyun­cu ko­nu­mun­da­ki Gök­han, geçen sezon Fe­ner­bah­çe ile çık­tı­ğı 22 maçta 2 gol ve 2 asist kay­det­ti. Fatih Ka­ra­güm­rük’ün de adı oyun­cuy­la anı­lı­yor.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »