Category Archives: Güncel Haberler

Uğur İşleyen İnstagram Kullanıcılarını Uyarıyor!

Ünlü isim­le­rin de Sos­yal Medya Da­nış­man­lı­ğı­nı yapan Uğur İşle­yen, İns­tag­ram’daki yeni do­lan­dı­rı­cı­lık yön­te­mi ile il­gi­li sos­yal medya kul­la­nı­cı­la­rı­nı uyar­dı.

Son za­man­lar­da konu hak­kın­da çok fazla şi­ka­yet al­dı­ğı­nı be­lir­ten İşle­yen , do­lan­dı­rı­cı­la­rın yeni tak­ti­ği­nin ins­tag­ram kul­la­nı­cı­la­rı­na DM veya What­sapp üze­rin­den telif hak­kı­nı ihlal et­tik­le­ri­ne dair me­saj­lar gön­de­rip, oluş­tur­duk­la­rı form ara­cı­lı­ğıy­la şifre ve ge­rek­li bil­gi­le­ri ele ge­çir­mek ol­du­ğu­nu ifade etti.
İns­tag­ram Size DM Atmaz!
Sos­yal Medya Uz­ma­nı Uğur İşle­yen: ” Ins­tag­ram kul­la­nı­cı­la­rı­na DM veya What­sapp üze­rin­den ulaş­maz, ula­şa­maz. Ins­tag­ram he­sa­bı­nız ile il­gi­li bir sorun varsa size bil­di­rim yada mail yo­luy­la ula­şı­lır. Ay­rı­ca he­sa­bı­nız ele ge­çi­ril­diy­se zaman har­ca­ma­dan adli ma­kam­la­ra baş­vu­ru yap­ma­lı­sı­nız. Özel­lik­le ta­kip­çi sa­yı­sı yük­sek olan kul­la­nı­cı­la­rın daha dik­kat­li ol­ma­sı­nı tav­si­ye ede­rim. Do­lan­dı­rı­cı­lar he­sa­bı­nı­zı ele ge­çirdik­ten sonra geri ver­mek için ödeme talep edi­yor. Lüt­fen bu tarz me­saj­la­ra iti­bar et­me­yin.”
Do­lan­dı­rı­cı­la­rın Asıl He­de­fi Ünlü İsim­ler!

Son gün­ler­de Fe­no­men­le­rin ve Ünlü isim­le­rin bu ko­nu­da şi­ka­yet­le­ri de art­mış du­rum­da.
Ta­kip­çi sa­yı­la­rı yük­sek oldu­ğu için özel­lik­le ünlü isim­le­ri hedef alan do­lan­dı­rı­cı­lar, geç­ti­ği­miz ay­lar­da Ali Şan’ın eşi Buse Varol ve çev­re­sin­de ta­nı­dı­ğı bir­kaç ar­ka­da­şı­nın da he­sa­bı­nı hack­le­miş­ti. İnsan­la­rın zayıf nok­ta­la­rı üze­rin­den bağ­lan­tı kuran do­lan­dı­rı­cı­lar özel­lik­le son dö­nem­ler­de sıkça rast­la­dı­ğı­mız kadın ci­na­yet­le­rin­den do­la­yı “Ka­dı­na Şid­det” konu baş­lık­lı me­saj­lar­la in­san­la­rın hem vic­da­ni duy­gu­la­rıy­la oy­nu­yor hem de he­sa­bı ele ge­çi­rip maddi ola­rak zarar ve­ri­yor.
Bu ko­nu­da daha dik­kat­li olun­ma­sı ko­nu­sun­da kul­la­nı­cı­la­rı uya­ran Uğur İşle­yen; he­sa­bın gü­ven­li ol­ma­sı ve teh­dit­le­ri sa­vuş­tur­ma­sı adına mut­la­ka gü­ven­lik için 2 fak­tör­lü giriş se­çe­nek­le­ri­nin aktif edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ak­tar­dı. Ayar­lar sek­me­sin­den giriş ayar­la­rı­nı “Kısa Mesaj” şek­lin­de ayar­la­dı­ğı­nız tak­dir­de sizin dı­şı­nız­da bi­ri­nin he­sa­ba eri­şi­mi ol­du­ğu zaman ins­tag­ram size kısa mesaj kodu gön­der­mek­te. Ay­rı­ca 3 ayda 1 mut­la­ka şifre de­ği­şik­li­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ilet­ti.
He­sa­bı­nı­zı Nasıl Geri Ala­bi­lir­si­niz?
He­sa­bı­nı­zın ilk mail ad­re­si­ni bi­li­yor ve aktif kul­la­nı­yor­sa­nız; help.​ins­tag­ram.​com ad­re­sin­den ”Sorun gi­der­me ve giriş yar­dı­mı” sek­me­si­ne ge­çe­rek ”Ins­tag­ram he­sa­bı­mın başka bi­ri­nin eline geç­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum” se­çe­ne­ğin­den ge­rek­li adım­la­rı takip edip, he­sa­bı­nı­zı geri ala­bi­lir­si­niz. Siz­den talep ede­cek­le­ri bilgi genel ola­rak ilk mail ad­re­si­niz ve kim­lik fo­to­ko­pi­niz ola­cak­tır. Mail ad­re­si­ni­ze Ins­tag­ram ta­ra­fın­dan kod içe­ren bir mail ala­cak olur­sa­nız şun­la­rı uy­gu­la­ya­cak­sı­nız. 30×15 bo­yut­la­rın­da bir ka­ğı­da gelen kodu, adı­nı­zı so­ya­dı­nı­zı, kul­la­nı­cı adı­nı­zı yazıp ka­ğı­dı el­le­ri­ni­zi ve yü­zü­nü­zü gös­te­recek şe­kil­de fo­toğ­raf çe­ke­cek­si­niz. Son­ra­sın­da gör­se­li gelen maile JPEG for­ma­tın­da gön­de­re­bi­lir­si­niz. Mail içe­ri­ği­ne de ya­şa­dı­ğı­nız so­ru­nu ya­za­bi­lir­si­niz. Bu adım­la­rı uy­gu­la­ma­nız he­sa­bı­nı­zı geri al­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak­tır


Ha­ber-Fo­to: Erkan Doğan

Kurbanlar yoksulların bayramı oldu, Milletin vekaleti 3 kıta 30 ülkeye ulaştı

Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği, 23 yılın ver­di­ği gü­ven­le bu yıl kur­ban ça­lış­ma­la­rı­nı Tür­ki­ye ile bir­lik­te 3 kı­ta­da 30 ülke ve 35 böl­ge­de ger­çek­leş­tir­di.

“Kur­ban­la­rı­nız Yok­sul­la­rın Bay­ra­mı Olsun” slo­ga­nıy­la yola çıkan Deniz Fe­ne­ri geç­ti­ği­miz se­ne­nin üze­rin­de bir ve­ka­let ala­rak büyük bir ba­şa­rı­ya imza attı. Der­nek, bu bay­ram­da ba­ğış­la­nan his­se­ler­le yak­la­şık 350 bin ih­ti­yaç sa­hi­bi­ne ba­ğış­çı­la­rı­nın des­te­ğiy­le ulaş­tı.

Kur­ban ça­lış­ma­la­rı ve­si­le­siy­le geç­ti­ği­miz se­ne­ler dün­ya­nın dört bir ya­nı­na da­ğı­lan gö­nül­lü­ler, bu sene sal­gın has­ta­lık “Co­vi­d­19” göl­ge­sin­de ken­di­le­ri­ni dört gözle bek­le­yen maz­lum ve mağ­dur ih­ti­yaç sa­hi­bi in­san­la­ra ulaş­tı.

Af­ri­ka’ya sa­de­ce kur­ban eti gö­tür­mek­le kal­ma­yan Deniz Fe­ne­ri, aynı za­man­da hayat ko­şul­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yö­ne­lik pro­je­ler­le de maz­lum­la­rın ya­nın­da yer alı­yor. Cami, mes­cit, su ku­yu­su, eği­tim mer­ke­zi, ye­tim­ha­ne gibi bir­çok proje ger­çek­leş­ti­ri­yor. Ağır­lık­lı ola­rak kriz ve savaş ve ku­rak­lı­ğın hüküm sür­dü­ğü böl­ge­ler­de kur­ban ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor. Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği kur­ban gö­nül­lü­le­ri, bu ül­ke­le­rin yanı sıra dün­ya­da Müs­lü­man­la­rın ya­şa­dı­ğı ve ih­ti­yaç du­yu­lan diğer böl­ge­le­re de ula­şa­rak kur­ban ke­sim­le­ri­ni ve da­ğı­tım­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yor.

AV. MEH­MET CENGİZ’İN BAY­RAM ME­SA­JI
Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı Av. Meh­met Cen­giz yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı ifade etti: “Bir kur­ban bay­ra­mı’nda daha dün­ya­da­ki maz­lum ve mağ­dur müs­lü­man kar­deş­le­ri­miz için yol­la­ra düş­tük. Muh­taç­la­ra eli­mi­zi, sof­ra­mı­zı ve gön­lü­mü­zü aça­rak kar­deş­li­ğin ta­dı­nı yü­re­ği­miz­de his­set­me­ye siz­ler­den al­dı­ğı­mız ema­net­le­ri kar­deş­le­ri­ni­ze ulaş­tır­mak için bir kez daha yol­la­ra revan olduk. Kur­ban, ina­nan­la­rın Ya­ra­dan’a bağ­lı­lık­la­rı­nı gös­ter­di­ği, Onun rı­za­sı­nı ka­zan­mak için ger­çek­leş­tir­di­ği bir iba­det­tir. Allah rı­za­sı için ke­si­len tüm kur­ban­la­rı­nı­zı şim­di­den Allah cc kabul etsin.”


Ha­ber-Fo­to: Fevzi Yal­çın

Geleceğin diyetisyenleri bu üniversitede yetişiyor

YKS sı­na­vı so­nuç­la­rı açık­lan­ma­dan aday öğ­ren­ci­ler şim­di­den hangi bö­lü­mü seç­me­le­ri ile il­gi­li araş­tır­ma­la­ra baş­la­dı­lar. Son za­man­lar­da Ko­vid-19’la önemi daha da or­ta­ya çıkan, ça­lış­ma alan­la­rı ol­duk­ça fazla olan bölüm ise “Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü’’ oldu. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü Baş­ka­nı Dr.​Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar öğ­ren­ci­le­rin neden bu bö­lü­mü seç­me­le­ri ile il­gi­li de­tay­lı bilgi verdi.

Son yıl­lar­da tüm dünya ve ül­ke­miz­de sağ­lık ko­nu­sun­da bir bi­linç­len­me oldu. Bu doğ­rul­tu­da in­san­lar has­ta­la­nıp ilaç kul­lan­mak ye­ri­ne doğru bes­le­ne­rek ve ha­re­ket­li ola­rak daha sağ­lık­lı, ka­li­te­li bir yaşam sür­me­yi ter­cih edi­yor­lar. Bu sü­reç­te sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­lu­yor diyen Dr.​Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar özel­lik­le di­ye­tis­yen­ler bu gru­bun en önem­li kıs­mı­nı oluş­tur­mak­ta­dır diye be­lirt­ti.
Ye­ni­pı­nar, bes­len­me ve di­ye­te­tik bö­lü­mün­den mezun olan öğ­ren­ci­le­rin iş alan­la­rı hak­kın­da da bilgi verdi.
‘’Di­ye­tis­yen­ler, bes­len­me­nin ve gı­da­nın ol­du­ğu her alan­da iş bu­la­bil­mek­te­dir. Bu se­bep­le dev­le­te bağlı ku­ru­luş­lar ve özel ku­ru­luş­lar, spor sa­lon­la­rı, huzur ev­le­ri vb. yer­ler dik­ka­te alın­dı­ğın­da ay­rı­ca kendi iş­le­ri­ni de kurma im­kâ­nı dü­şü­nül­dü­ğün­de iş im­kâ­nı­nın bir­çok mes­le­ğe göre çok daha fazla ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bu ko­nu­da di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği­ni seçen öğ­ren­ci­ler üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da; di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği­nin top­lum­da say­gın­lı­ğı olan, ki­şi­lik­le­ri­ne uygun, po­pü­ler, ça­lış­ma alan­la­rı­nın yay­gın, iş im­kâ­nı olan bir mes­lek ol­du­ğu vur­gu­lan­mış­tır.’’ Dr. Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar söz­le­ri­ne şöyle devam etti:’’Gü­nü­müz dün­ya­sın­da sağ­lık ala­nın­da­ki bakım ve te­da­vi­ler sü­rek­li de­ği­şim gös­ter­mek­te­dir. Bu ne­den­le di­ye­tis­yen­lik mes­le­ği iyi bir bes­len­me bil­gi­si ya­nın­da gün­cel bilgi ve tek­no­lo­ji­yi iz­le­mek, iyi dü­zey­de ile­ti­şim be­ce­ri­si­ni de ge­rek­tir­mek­te­dir. Gün­cel ola­rak araş­tır­ma­lar ve bil­gi­le­ri takip et­me­yi, etik ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de, bi­li­min ışı­ğın­da ve ka­nıt­la­ra da­ya­lı bil­gi­ler­le ken­di­si­ni ye­ni­le­me­yi seven ve in­san­la­rın sağ­lık­lı, ka­li­te­li bir yaşam sür­me­si­ni sağ­la­ya­rak yap­tı­ğı­nız her işte bir iz bı­rak­mak is­ti­yor­sa­nız bu mes­lek size gö­re­dir.
Çünkü Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü’nü ter­cih ede­rek, sek­tör­de Di­ye­tis­yen ola­rak ça­lış­mak is­te­yen­ler; İle­ti­şi­mi güçlü, üret­ken, ya­ra­tı­cı, so­rum­lu­luk sa­hi­bi, araş­tır­ma­cı, sor­gu­la­yı­cı, öğ­ren­me­ye me­rak­lı, fen bi­lim­le­ri, özel­lik­le kimya ve bi­yo­lo­ji ile il­gi­li, sa­bır­lı ve hoş­gö­rü­lü, etik il­ke­ler ve ev­ren­sel de­ğer­le­re bağlı, iş­bir­li­ği ile ça­lı­şa­bi­len, in­san­la­ra yar­dım et­mek­ten, kat­kı­da bu­lun­mak­tan hoş­la­nan bi­rey­ler ol­ma­lı­dır’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Dr. Zey­nep Güler Ye­ni­pı­nar ‘’Ge­li­şi­me açık bi­riy­se­niz İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü­nü okur­ken Psi­ko­lo­ji, Fiz­yo­te­ra­pi, Spor bi­lim­le­ri, Hem­şi­re­lik, Çocuk Ge­li­şi­mi, Sağ­lık Hiz­met­le­ri gibi başka bilim dal­la­rın­da da li­sans dip­lo­ma­sı alma hak­kı­na sahip ola­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca mezun ol­duk­tan sonra kendi da­lın­da veya bi­yo­kim­ya, ana­to­mi vb. ko­nu­lar­da li­san­süs­tü eği­tim­le­ri ala­bi­lir, aka­de­mis­yen ola­rak ka­ri­ye­ri­ni­ze de devam ede­bi­lir­si­niz’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

VERÇENİK DAĞCILIKTAN KAÇKAR ZİRVESİ

Rize’deki önem­li ve en et­ki­li dağ­cı­lık ku­lü­bü VER­ÇENİK Dağ­cı­lık Ku­lü­bü­nün fa­ali­yet­le­ri ara­lık­sız devam edi­yor. Ver­çe­nik ta­ra­fın­dan Kaç­kar­la­rın 3937 metre zir­ve­si­ne Türk Bay­ra­ğı di­kil­di.

Ver­çe­nik dağ­cı­lık Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi Bü­lent Erkan 3937 metre yük­sek­te­ki Kaç­kar kuzey zir­ve­ye tır­ma­nı­şı ger­çek­leş­tir­di. Kaç­kar­la­rın Kuzey Zir­ve­si­ne zorlu bir zirve yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Bü­lent Erkan’Ver­çe­nik Dağ­cı­lık ola­rak et­kin­lik­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz. Kaç­kar’ın 3937 metre zir­ve­si­ne çıkıp bay­ra­ğı­mı­zı dal­ga­lan­dır­mak­tan ve Ver­çe­nik pan­kar­tı­nı as­mak­tan mut­lu­luk duy­dum. Zirve ça­lış­ma ve fa­ali­yet­le­ri­miz devam edecek’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çay ithalatı Tarım Bakanını ilgilendirmiyormuş!

İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, çay üret­me­yen Azer­bay­can’dan çay ül­ke­si Tür­ki­ye’ye çay it­ha­la­tı­nın ne­de­ni­ni sordu, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, çay it­ha­lat kota tah­si­si­nin kendi görev ala­nın­da ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di.

Be­ka­roğ­lu, “Çay it­ha­la­tı ko­nu­su Çay­kur’un bağlı ol­du­ğu Tarım Ba­ka­nı­nı il­gi­len­dir­mi­yor­sa kimi il­gi­len­di­ri­yor? Böyle so­rum­suz­luk olmaz” dedi.
2 Mart 2021 tarih ve 31411 Sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan 3583 Nolu Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile Azer­bay­can’dan 300 ton’a kadar ya­pı­la­cak çay it­ha­la­tı­nın güm­rük ver­gi­sin­den muaf ol­ma­sı­na CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu tepki gös­ter­miş; Çay­kur’un de­po­la­rı çayla do­luy­ken, Çay­kur’a, yaş ve kuru çay üre­ti­ci­le­ri­ne darbe ni­te­li­ğin­de­ki bu ka­ra­rın ne­de­ni­ni Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye sor­muş­tu. TBMM baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği Ya­zı­lı Soru Öner­ge­sin­de; üre­ti­mi tü­ke­ti­mi­ni kar­şı­la­ma­yan Azer­bay­can’dan bir çay ül­ke­si olan Tür­ki­ye’ye ya­pı­la­cak çay it­ha­la­tı­na ge­ti­ri­len güm­rük mu­afi­ye­ti­nin an­lam­sız ol­du­ğu­nu ve “iha­net” ola­rak al­gı­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, bi­ri­le­ri­nin özel çı­kar­la­rı için bütün Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin göz­den çı­ka­rıl­dı­ğı­nı sa­vun­muş­tu.
Bakan Pak­de­mir­li’ye kamu ve özel sek­tör eliy­le üre­ti­len ve stok faz­la­sı bu­lu­nan çayın, Çay­kur’un ve bölge hal­kı­nın aley­hi­ne olan bu ka­ra­rın hangi çev­re­le­rin is­te­ği ile alın­dı­ğı­nı soran Be­ka­roğ­lu, çay it­ha­la­tın­da­ki güm­rük mu­afi­ye­ti ka­ra­rı­nın Türk ça­yı­na, ta­rı­mı­na kat­kı­sı­nın ne ol­du­ğu­nun ve 300 ton çayı Azer­bay­can’dan kim­le­rin ge­ti­re­ce­ği­nin açık­lan­ma­sı­nı is­te­miş­ti.
Özel bir çıkar grubu adına alın­dı­ğı iz­le­ni­mi veren ve ka­mu­oyu­nun tep­ki­si­ni çeken bu ka­ra­rın iptal edil­me­si­ni is­te­yen Be­ka­roğ­lu, Çay­kur’un stok­la­rın­da­ki çay­la­rın sa­tıl­ma­sı için Ba­kan­lı­ğın ne tür gi­ri­şim­le­ri ol­du­ğu­nu da sor­muş­tu.
BAKAN’DAN ŞA­ŞIR­TAN CEVAP
Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, sü­re­si geç­tik­ten sonra öner­ge­ye ver­di­ği ce­vap­ta çay it­ha­lat kota tah­si­si­nin Ba­kan­lı­ğı­nın görev ala­nın­da ol­ma­dı­ğı­nı, ülke ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da be­lir­len­di­ği­ni ifade etti.
Çay­kur’un çay sa­tış­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı için yurt için­de ve yurt dı­şın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni söy­le­yen Pak­de­mir­li’nin ce­va­bı­nı ye­ter­siz bulan Be­ka­roğ­lu, “Tarım Ba­ka­nı, ta­rım­sal ürün­le­rin it­ha­la­tı­nın Tarım Ba­kan­lı­ğı­nın görev ala­nın­da ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor, bu nasıl iş? Çay it­ha­lat ko­ta­la­rı be­lir­len­me­si Tarım Ba­ka­nı­nı il­gi­len­dir­mi­yor­sa, ko­ta­lar be­lir­le­nir­ken Ba­ka­na so­rul­mu­yor­sa orada ne için otu­ru­yor? Böyle so­rum­suz­luk olur mu? Ül­ke­ye güm­rük­süz çay so­ku­lu­yor ve Tarım Ba­ka­nı ‘bu konu benim görev ala­nım­da değil’ di­yor­sa o Bakan is­ti­fa etsin. Bu ül­ke­nin Tarım Ba­ka­nı bu ül­ke­nin çift­çi­si­nin, çay, fın­dık, tütün üre­ti­ci­si­nin hak­kı­nı gö­zet­me­li­dir.” dedi. Be­ka­roğ­lu, “Bu Azeri ça­yı­nı kim­ler pa­zar­lı­yor, yük­lü­ce rek­lam büt­çe­si ayı­ran­lar kim­ler­dir? Azer­bay­can’da ihraç edecek kadar çay üre­til­me­di­ği­ne göre; Tür­ki­ye’ye ihraç ede­cek­le­ri çay ne­re­den ge­li­yor?” diye sordu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “İletişim Başkanlığının Üçüncü Kuruluş Yıldönümü” Dolayısıyla Açıklama Yaptı

Kur­ban Bay­ra­mı­nın hemen ar­dın­dan, 24 Tem­muz’da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı ola­rak ku­ru­lu­şu­mu­zun üçün­cü yı­lı­nı kut­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.

24 Tem­muz’un ay­rı­ca Aya­sof­ya-i Kebir Ca­mi-i Şe­ri­fi­nin “aziz bir kitap gibi” ye­ni­den açı­lı­şı­nın bi­rin­ci se­ne­idev­ri­ye­si ol­ma­sı se­vin­ci­mi­zi ve he­ye­ca­nı­mı­zı kat­lı­yor.
Bu üç an­lam­lı zaman di­li­mi­ni bir arada idrak et­me­nin güzel bir te­va­fuk ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum.
Baş­kan­lık ola­rak ilk gün­den bu yana Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın li­der­li­ğin­de bütün im­kan­la­rı­mız­la bir ile­ti­şim se­fer­ber­li­ği yü­rü­tü­yo­ruz. Milli çı­kar­la­rı­mız doğ­rul­tu­sun­da oluş­tur­du­ğu­muz ve uy­gu­la­dı­ğı­mız ka­mu­sal ile­ti­şim st­ra­te­ji­siy­le, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı bo­yut­ta ül­ke­mi­zin say­gın­lı­ğı­nı ko­ru­yup yük­sel­tecek fa­ali­yet­ler ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Mil­le­ti­mi­zin se­si­ni, dev­le­ti­mi­zin haklı mü­ca­de­le­si­ni bütün dün­ya­ya du­yur­mak için var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz. Kamu dip­lo­ma­si­sin­den halk­la iliş­ki­le­re, kriz yö­ne­ti­min­den ka­mu­sal ile­ti­şim fa­ali­yet­le­ri­ne, geniş bir yel­pa­ze­de, mis­yo­nu­mu­zu ve so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zı hak­kıy­la ye­ri­ne ge­tir­mek için gay­ret gös­te­ri­yo­ruz. Bütün ba­kan­lık­la­rı­mız ve il­gi­li ku­rum­la­rı­mız­la eş güdüm ve uyum ha­lin­de iş­le­yen bir sis­tem için­de, Tür­ki­ye’nin ba­şa­rı hi­ka­ye­si­ni, tez­le­ri­ni an­lat­mak için ile­ti­şi­min tüm araç ve yön­tem­le­riy­le, geniş ka­tı­lım­lı ve çok pay­daş­lı bir süreç yö­ne­ti­yo­ruz. Po­zi­tif ile­ti­şim kam­pan­ya­la­rın­dan de­zen­for­mas­yon­la mü­ca­de­le­ye kadar ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bütün ça­lış­ma­la­rı her zaman ve sa­de­ce ha­ki­kat te­me­li üze­ri­ne yük­sel­ti­yo­ruz. Bun­dan sonra da Tür­ki­ye mar­ka­sı­nı güç­len­dir­mek adına ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı bo­yut­ta öncü ve ye­ni­lik­çi ça­lış­ma­la­ra imza at­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. Bu yoğun ve zorlu sü­reç­te gay­ret ve sa­mi­mi­yet­le ça­lı­şan, her biri büyük emek ve öz­ve­ri gös­te­ren de­ğer­li mesai ar­ka­daş­la­rı­ma yü­rek­ten te­şek­kür edi­yo­rum. Kıy­met­li des­tek­le­ri­ni her zaman his­set­ti­ği­miz Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za bir kez daha şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

GÜNEYSU’DA HEYELANA KARŞI AK PARTİ AFİŞLİ TEDBİR

14 Tem­muz­da ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­ne karşı va­tan­daş­la­rın al­dı­ğı ted­bir­ler­de dik­kat çe­ki­yor.

Maddi hasar ve can kay­bı­nın ol­du­ğu Gü­ney­su il­çe­si­nin Or­ta­köy kö­yün­de çay bah­çe­si­nin he­ye­lan­la kop­ma­sı kar­şı­sın­da daha yu­kar­da olan ev için ted­bir AK Parti pan­kart­lı afiş top­rak ze­mi­ni­ne dö­şe­ne­rek alın­dı. He­ye­lan mey­da­na gelen yerin ilk nok­ta­sı­na AK Parti pan­kar­tı dö­şe­yen va­tan­daş­la­rın çö­zü­mü göz­le­yen­ler ta­ra­fın­dan dik­kat çe­ki­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

GÜNEYCE TÜNELİ DÖKÜLÜYOR

Rize-İkiz­de­re ara­sın­da ya­pı­lan 3820 metre uzun­lu­ğun­da­ki çift tüplü tü­ne­lin du­va­rın­da ya­pı­lan kap­la­ma­la­rın düş­me­si va­tan­daş­la­rın tep­ki­si­ni çe­ki­yor.

Gü­ney­ce Tü­ne­li­nin Ce­viz­lik Köyü mev­ki­in­de­ki çıkış ağ­zın­da beton du­var­lar ya­pıl­mış­tı. Beton du­var­lar­da ya­pı­lan mer­mer türü kap­la­ma­la­rın düş­me­si tepki çe­ker­ken va­tan­daş­lar ’bu­ra­ya para ve­ril­di. Bu taş­la­rı bu­ra­ya ko­yan­lar işin so­nu­na bak­mı­yor mu? Hiç mi kont­rol ya­pıl­mı­yor. Tü­ne­lin tes­li­ma­tı belki ya­pıl­ma­dı ama yeni ya­pı­lan böyle bir ça­lış­ma kesin ka­bu­lü ya­pıl­ma­dan niye dö­kü­lü­yor. Yazık gü­nah­tır. Taş­la­rın eksik mal­ze­me kul­la­nıl­dı­ğı için düş­tü­ğü ka­nı­sın­da­yız. Uma­rım yük­le­ni­ci firma veya Ka­ra­yol­la­rı bu arı­za­yı gö­re­rek ta­mam­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olur­lar’ de­di­ler.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor Yeni Sezon Öncesi Düzce’de Hazırlıklarını Sürdürdü

Yeni sezon ön­ce­si Düzce’de kamp yapan Çay­kur Ri­zes­por, çift ant­ren­man­la ha­zır­lık­la­rı­na devam etti.

Kay­naş­lı il­çe­sin­de­ki Fe­ner­bah­çe Ser­kan Acar Re­sort & Sports Topuk Yay­la­sı Te­sis­le­ri’nde sezon ön­ce­si 3. kam­pı­nı yapan Ka­ra­de­niz ekibi, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de sabah ve akşam sa­at­le­rin­de ger­çek­leş­tir­di­ği id­man­lar­la ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü.
Günün ilk ant­ren­ma­nın­da ısın­ma ve kuv­vet ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan is­tas­yon­da ça­lış­ma yapan fut­bol­cu­lar, akşam id­ma­nın­da ise ko­or­di­nas­yon ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.
İdmana ka­tı­lan yeni trans­fer­ler Gök­han Gönül ve Alper Potuk, gös­ter­dik­le­ri per­for­mans­la tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı Uygun’u mem­nun etti. Öte yan­dan Çay­kur Ri­zes­por’un golcü oyun­cu­su Loic Remy takım ar­ka­da­şı ile gir­di­ği ikili mü­ca­de­le­de sa­kat­lık ge­çir­di. Uzun süre sa­ha­da acı çeken Remy, kulüp sağ­lık ekip­le­ri­nin eş­li­ğin­de sa­ha­yı terk etti. Bü­lent Uygun, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yeni sezon ha­zır­lık­la­rı­nın tüm hı­zıy­la devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Topuk Yay­la­sı’ndaki güzel or­tam­da ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam edi­yo­ruz. 3. kamp dö­ne­mi­miz şu anda ek­sik­le­ri­mi­zi gör­mek adına ve oy­na­ya­ca­ğı­mız ha­zır­lık maç­la­rıy­la gayet güzel ge­çi­yor.” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun: “Kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu aramıza katacağız”

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, çok ye­te­nek­li, ken­di­le­ri­ni dünya fut­bo­lu­na ka­nıt­la­mış 3 fut­bol­cu­yu daha trans­fer ede­cek­le­ri­ni bil­dir­di.

Kay­naş­lı il­çe­sin­de­ki Fe­ner­bah­çe Ser­kan Acar Re­sort & Sports Topuk Yay­la­sı Te­sis­le­ri’nde sezon ön­ce­si 3. kam­pı­nı yapan Ka­ra­de­niz eki­bi­nin tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­sı Uygun, sezon ha­zır­lık­la­rı­nın hızla devam et­ti­ği­ni söy­le­di.
Ta­kı­ma çok önem­li tak­vi­ye­ler ya­pıl­dı­ğı­nı an­la­tan Uygun, “Yap­tı­ğı­mız trans­fer­ler, ta­kı­ma çok önem­li tak­vi­ye­ler sağ­la­dı. Anıl, Alper, Hol­men gibi çok önem­li trans­fer­le­ri­miz var. Çok ye­te­nek­li ar­ka­daş­lar ken­di­le­ri. 2. eta­bı­mız­da ta­kı­mı­mı­za yine tak­vi­ye­le­ri­miz oldu. Onlar tabii bazı sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı 1 ay kadar ge­le­me­di­ler, o yüz­den id­man­sız ol­ma­la­rı bizim için han­di­kap­tı.” diye ko­nuş­tu. Trans­fer ça­lış­ma­şa­rı­nın devam et­ti­ği­ni bil­di­ren Uygun, “Tabii trans­fer kolay ol­mu­yor. Baş­ka­nı­mız, is­te­di­ği­miz isim­ler üze­rin­de ça­lı­şı­yor. İste­di­ğim 2 fut­bol­cu daha vardı. Onlar bazı ne­den­ler­le ara­mı­za ka­tıl­ma­ya­bi­lir ama çok ye­te­nek­li, ken­di­si­ni dünya fut­bo­lu­na ka­nıt­la­mış 3 fut­bol­cu­yu daha ara­mı­za ka­ta­ca­ğız.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Uygun, Gök­han Gönül trans­fe­rin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek, oyun­cu­nun son 10 yılda Türk fut­bo­lu­na damga vur­du­ğu­nu, tec­rü­be­siy­le ta­kı­ma çok şey ka­ta­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü kay­det­ti.
“Ya­ban­cı oyun­cu ku­ra­lı, teker teker dü­şü­rül­me­liy­di”
Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ta­ra­fın­dan alı­nan ya­ban­cı oyun­cu ka­ra­rı­nı da de­ğer­len­di­ren Bü­lent Uygun, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Ku­ra­lın de­ğiş­me­siy­le eli­miz­de 14 ya­ban­cı oyun­cu­muz bu­lu­nu­yor­du. Yerli oyun­cu­nun kı­sıt­lı ol­ma­sı, alt­ya­pı­da­ki olu­şu­mun çok kötü ol­ma­sı, alt­ya­pı ho­ca­la­rı­mı­zın ma­aş­la­rı­nın çok kötü ol­du­ğu bir or­tam­da, Türk oyun­cu­nun ye­tiş­me sü­re­ci biraz sı­kın­tı­lı ge­çi­yor. İnşal­lah fe­de­ras­yon bu ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pa­cak­tır. Fe­de­ras­yon, ya­ban­cı oyun­cu ku­ra­lı­nı teker teker dü­şür­sey­di, ku­lüp­ler zarar gör­mez­di. 6 oyun­cu­yu oy­nat­ma­sa­nız ve sizin id­ma­nı­nız­da çekip git­me­ye kalk­sa, ay­rı­ca sizin idman dü­ze­ni­ni­zi bozsa ku­lü­be ver­di­ği za­ra­rı büyük olur. En azın­dan ya­ban­cı ku­ra­lı için 11 fut­bol­cu­ya izin ve­ril­se ve 3 fut­bol­cu yedek tu­tul­sa çok doğru olur­du. Ay­rı­ca alt­ya­pı ça­lış­mı­yor ki, milli ta­kım­da sol bek bu­la­mı­yor­su­nuz. Ku­lüp­le­ri­mi­zin alt­ya­pı­la­rı çok kötü. Maaş ve saha ol­ma­yan or­tam­da fut­bol­cu ye­tiş­mez. Biz­ler sokak ara­la­rın­da ye­tiş­tik ama o za­man­ki fut­bol bü­yük­le­ri­miz, bize her türlü bilgi pay­la­şı­mı­nı ya­pı­yor­du. Siz­ler ant­re­nör­le­ri top­la­yıp, ‘Türk fut­bo­lu için ne yap­ma­lı­yız?’ diye sor­du­nuz mu? Yö­ne­ti­ci­ler ola­rak yap­tı­ğı­nız top­lan­tı­lar­da al­dı­ğı­nız ka­rar­lar sa­de­ce Türk fut­bo­lu­na ve­ri­len za­rar­lar… İnşal­lah kısa süre içe­ri­sin­de doğru, in­te­rak­tif ve uzak­tan eği­tim­le Av­ru­pa fut­bo­lun­da oy­na­yan Türk genç­le­ri­ni çı­kar­tır ve ye­tiş­ti­ri­riz.”
“Ku­lüp­le­ri­miz ho­ca­la­rı­nı eği­tim al­ma­la­rı için yurt dı­şı­na yol­la­ma­lı”
Son dö­nem­de ya­ban­cı ye­ri­ne Türk ça­lış­tı­rı­cı­la­rı­nın ter­cih edil­me­si­nin güzel bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu fakat ant­re­nör­le­rin ken­di­si­ni ge­liş­ti­re­rek yurt dı­şı­na açıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Uygun, “Türk ho­ca­lar ola­rak yurt dı­şı­na bir türlü açı­la­ma­dık. Ya dil prob­le­mi­miz var ya da başka prob­lem­ler­den do­la­yı ama ya­ban­cı fut­bol­cu ge­tir­me ko­nu­su­na ba­kıl­dı­ğın­da ma­şal­la­hı­mız var. Bazı ho­ca­la­rı­mız ken­di­le­ri­ni çok ge­liş­tir­di ama çok büyük ho­ca­la­rı­mız ara­sın­dan ara­mı­za ka­tı­lan hoca ol­ma­dı. Her­kes kendi ken­di­ne ça­ba­la­ya­rak ken­di­si­ni ge­liş­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Bence böyle ol­ma­ma­lı. Ku­lüp­le­ri­miz, ho­ca­la­rı­nı eği­tim al­ma­la­rı için yurt dı­şı­na yol­la­ma­lı.” şek­lin­de ko­nuş­tu. Uygun, yeni se­zon­da ta­raf­tar­la­rı­na ka­vu­şa­cak­la­rı için çok mutlu ol­duk­la­rı­nı ama sal­gı­nın henüz bit­me­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, çok dik­kat­li olun­ma­sı­nı is­te­di.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor 10 numarasını buldu

Çay­kur Ri­zes­por, Bre­zil­ya­lı Ro­nal­do Cesar Men­des de Me­de­iros ile 2 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.

İstan­bul’da ger­çek­le­şen imza tö­re­nin­de Çay­kur Ri­zes­por Kulüp Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Basın Söz­cü­sü Selim Se­li­moğ­lu da hazır bu­lun­du.
Ku­lüp­ten ya­pı­lan resmi açık­la­ma­da, ken­di­si­ni 2 yıl­lı­ğı­na mavi yeşil renk­le­re bağ­la­yan im­za­yı atan Men­des için, “Ro­nal­do Men­des’e ku­lü­bü­mü­ze Hoş gel­din diyor, ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.” de­nil­di.
2016 yı­lın­dan beri Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri 1. Ligi ta­kım­la­rın­dan Al-Wash’ın oyun­cu­su olan ve geç­ti­ği­miz üç se­zo­nu bu ku­lüp­te ge­çi­ren 28 ya­şın­da­ki orta saha oyun­cu­su Men­des, ka­ri­ye­ri­ne Bre­zil­ya Serie B ta­kım­la­rın­dan Cent­ro Spor­ti­vo Ala­go­ano’da baş­la­mış­tı.


Haber Merkezi

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI METİN’DEN ÇAYKUR’A ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih METİN, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ziyarette, Çaykur Genel Müdürü ve YK Başkanı Yusuf Ziya ALİM ile bilgi karşılıklı paylaşımında bulundular.

Geçen hafta, Rize ve Artvin’de yaşanan sel ve heyelanların ardından meydana gelen can kaybı ve büyük çapta hasarlardan dolayı bölge insanlarına, Çaykur Üreticilerine ve Çaykur çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih METİN, sel bölgelerindeki incelemelerinin ardından Çaykur Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Tarım ve Orman Bakan Bakan Yardımcısı METİN ziyaretinde bölgede yaşanan afet sonrası çaylık alanlarda ve Çaykur’a bağlı fabrikalarda meydana gelen zararlar hakkında, Genel Müdürü ve YK Başkanı Yusuf Ziya Alim’den bilgi alırken yapılacak çalışmalar hakkında da karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.  

Fotoğraflar: Çaykur Basın

Haber: Bayram Ali Kavalcı

ÇAYKUR BAYRAMDA’DA TAM KAPASİTE YAŞ ÇAY ALIMLARINA DEVAM DİYOR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR) Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la arife ve kur­ban ke­si­mi­nin yo­ğun­luk­ta ya­şa­dı­ğı bi­rin­ci günün son­ra­sın­da, ikin­ci sür­gün yaş çay alım­la­rı­na hiç ara ver­me­den tam ka­pa­si­te ola­rak devam edi­yor.

Kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si Rize’nin Gü­ney­su İlçesi ve Bü­yük­köy Bel­de­sin­de mey­da­na gelen büyük çapta sel afe­tin­den bir hayli zarar gören, Çay­kur’a ait An­bar­lık ve Bü­yük­köy Çay fab­ri­ka­la­rın­da hiç ara ver­me­den ya­pı­lan yoğun ça­lış­ma­la­ra so­nu­cu bu iki fab­ri­ka­da da yaş çay üre­ti­mi­ne ge­çil­me­nin se­vin­ci ya­şa­nı­yor.
Çay­kur, 1’inci sür­gün­de ta­ri­hi­nin en yük­sek ra­ka­mı­na sahip yaş çay alı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­rek yeni bir re­ko­ru ha­ya­ta ge­çir­miş­ti. Çay­kur, Rize’nin bir kısım ilçe, belde, ma­hal­le ve köy­le­rin­de ya­şa­na sel fe­la­ke­ti­ne rağ­men tüm kad­ro­suy­la geçe gün­düz ara­lık­sız ya­pı­lan ça­lı­şa­lar so­nu­cun­da hiç bir üre­ti­ci­nin mağ­dur ol­ma­ma­sı için ikin­ci sür­gü­ne de tam ha­zır­lık­lı giriş yaptı. Rize’de ara­lık­sız iki gün devam eden aşı­rır ya­ğış­la­rı­nın so­nu­cun­da mey­da­na gelen sel­le­ri­nin ar­dın­dan Çay­kur yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ya­pı­lan hızlı ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da, Çay­kur’da yaş çay alı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı böl­ge­nin tü­mün­de 2’cı sür­gün yaş çay alım­la­rı­na tam ka­pa­si­te ola­rak fab­ri­ka­lar­da üre­tim ak­sa­ma­dan devam edi­yor. Ha­tır­la­na­ca­ğı üzere, Rize’de met­re­ka­re­ye yağan 220 ki­log­ram ya­ğı­şın ar­dın­dan mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan­lar­dan Çay­kur’a ait Bü­yük­köy ve Am­bar­lık Çay Fab­ri­ka­la­rı da et­ki­len­miş­ti. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM ve eki­bi­nin sıkı ko­or­di­ne­si ile sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar­la fab­ri­ka­lar tam ka­pa­si­te ye­ni­den üre­ti­me alın­dı. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, 1’inci sür­gün­de ol­du­ğu gibi be­ra­be­rin­de, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı ve Çay­kur Daire Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te fab­ri­ka ve alım yer­le­ri­ni de­net­le­me­yi sür­dü­rü­yor. Alım ve üre­ti­min ak­sa­ma­dan tam ka­pa­si­te sür­dü­rül­me­si için ça­lış­ma yü­rü­ten Genel Müdür ve ekibi erken sa­at­ler­den iti­ba­ren Rize, Trab­zon ve Art­vin’de de­ne­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, bu ve­si­ley­le üre­ti­ci­le­rin, tü­ke­ti­ci­le­rin, ça­lı­şan­la­rın ve sa­na­yi­ci­le­rin mü­ba­rek kur­ban Bay­ra­mı’nı teb­rik etti.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

MHP AFET BÖLGELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

MHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yaşar Yıl­dı­rım baş­kan­lı­ğın­da­ki MHP he­ye­ti Rize’de sel za­ra­rı gö­rü­len yer­ler­de in­ce­le­me­de bu­lun­du yet­ki­li­ler­den bilgi al­dı­lar.

Rize’nin Ça­ye­li, Gü­ney­su il­çe­le­ri ile Mu­ra­di­ye Bel­de­sin­de can ka­yıp­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı sel afet­le­rin­de in­ce­le­me­de bu­lu­nan MHP he­ye­ti yet­ki­li­ler­den bilgi ala­rak mağ­dur olan va­tan­daş­la­ra ya­ra­la­rın aci­len sa­rı­la­ca­ğı sö­zü­nü ver­di­ler. MHP Genel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’nin ta­li­mat­la­rı ile Rize’ye ge­le­rek afet böl­ge­si­ne geçen Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yaşar Yıl­dı­rım ve Tokat Mil­let­ve­ki­li Yücel Bulut, MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, MHP li İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz, Trab­zon Şal­pa­za­rı MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Refik Ku­ru­kız, Çar­şı­ba­şı MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mümin Nu­hoğ­lu, MHP İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ab­dur­rez­zak Uzun ve par­ti­li­ler önce Ça­ye­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret ede­rek MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’den hasar ko­nu­sun­da bilgi al­dı­lar. Prog­ra­ma Ça­ye­li Bü­yük­köy Bel­de­sin­de in­ce­le­mey­le devam eden MHP ekibi sel­den büyük zarar gören ÇAY­KUR’a ait Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sın­da mey­da­na gelen ha­sa­rı gördü. Mu­ra­di­ye Bel­de­sin­de­ki hasar gören yer­le­ri in­ce­le­yen MHP ekibi vefat eden aile­le­re baş­sağ­lı­ğı zi­ya­re­ti yaptı. Gü­ney­su İlçe­sin­de Kay­ma­kam­lık top­lan­tı sa­lo­nun­da İçiş­le­ri Bakan Yar­dım­cı­sı İsmail Ça­tak­lı ve Vali Kemal Ceber’in ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da hasar gören va­tan­daş­la­rın za­rar­la­rı­nın en kısa sü­re­de kar­şı­la­na­ca­ğı ve sel tah­ri­ba­tıy­la ha­sa­ra uğ­ra­yan yol, köprü, men­fez gibi sanat ya­pı­la­rı için ke­şif­le­rin ya­pı­la­rak ona­rım­la­ra baş­la­nı­la­ca­ğı açık­lan­dı.
Sel ha­sar­la­rı­nı te­miz­le­me ve kayıp va­tan­daş­la­rın arama ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­li­yor. Çevre il­ler­den bir­çok iş ma­ki­ne­si ve kur­tar­ma ekibi Rize’ye gön­de­ril­di. Er­zu­rum, Art­vin, Sam­sun, Bay­burt, Ordu, Gü­müş­ha­ne, Trab­zon dan 7 eks­ka­va­tör ve 5 yük­le­yi­ci top­lam 12 araç gel­di­ği açık­lan­dı. 143 köy et­ki­len­miş olup, ula­şım sağ­la­na­ma­yan köy bu­lun­mu­yor.67 köyde yol te­miz­le­me ve har­fi­yat kal­dır­ma ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. İl Özel İda­re­si­nin yol ağın­da top­lam 146 iş ma­ki­na­sı 166 per­so­nel ile ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te. Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den 1 kombi vi­dan­jör, 1 nor­mal vi­dan­jör, 1 eks­ka­va­tör, 4 kam­yon Gü­ney­su İlçe­si­ne gö­rev­len­di­ril­di. Mu­ra­di­ye Bel­de­si, Ça­ye­li il­çe­si ve Bü­yük­köy bel­de­si ile Gü­ney­su ve Ar­de­şen il­çe­sin­de ilk tes­pit­le­re göre 67 köyde 510 üre­ti­ci­ye ait 740 dekar çay bah­çe­si­nin zarar gör­dü­ğü açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA İHRACATÇI ÜYELERİNE VE İHRACAT POTANSİYELİ OLAN ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK DESTEĞİ DÖNEMİ BAŞLADI

Ça­ye­li Ti­ca­ret Ve Sa­na­yi Oda­sın­da, ih­ra­cat­çı ve ih­ra­cat po­tan­si­ye­li olan üye­ler için güm­rük iş­lem­le­ri mev­zu­atı, dış ti­ca­ret ve ih­ra­cat iş­lem­le­ri için da­nış­man­lık des­te­ği hiz­me­ti baş­la­dı.

Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ile CLS Güm­rük Mü­şa­vir­li­ği ara­sın­da, ih­ra­cat­çı üye­le­ri­miz, ih­ra­cat yap­mak is­te­yen ve ih­ra­cat­la il­gi­li bilgi edin­mek is­te­yen üye­le­ri­miz için da­nış­man­lık an­laş­ma­sı ya­pıl­dı.
An­laş­ma, Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı Meh­met Ali MERT ile CLS Güm­rük Mü­şa­vir­li­ği Fir­ma­sı yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Rıza UZUN ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.
İhra­cat yap­mak is­te­yen üye­le­ri­miz, güm­rük­le­me ve dış ti­ca­ret mev­zu­atı ko­nu­sun­da da­nış­man fir­ma­mız­la ir­ti­ba­ta geçip ih­ra­cat­la il­gi­li ko­nu­lar hak­kın­da bilgi edi­ne­bi­le­cek­tir.
İste­yen üye­le­ri­miz Oda­mız­la ir­ti­ba­ta geçip da­nış­man firma ir­ti­bat bil­gi­le­ri­ni edi­ne­bi­lir.


Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU

« Older Entries