Category Archives: Güncel Haberler

Ali KÜÇÜKİSLAMOĞLU Kurulda alınan kararları Kamuoyuyla paylaştı

Çayeli Ziraat Odası Başkanı Rize Ziraat odaları Kordinasyon Kurul Başkanı Ali KÜÇÜKİSLAMOĞLU Kurulda alınan kararları Kamuoyuna açıkladı.

Rize ilin­de 2021 yılı Çay ha­sa­dın­da ça­lı­şa­cak iş­çi­le­re iliş­kin ko­nu­lar ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. Rize Va­li­li­ği’nde ya­pı­lan top­lan­tı­da Rize Va­li­li­ği, İlgili Kamu kurum ku­ru­luş­la­rı ve Rize İli Zi­ra­at Oda­la­rı­nın ka­tı­lı­mı ile tav­si­ye ka­rar­la­rı alın­dı. Alı­nan ka­rar­lar Çay iş­çi­si yev­mi­ye mik­ta­rı 175 lira ola­rak be­lir­len­di.
Rize’de 2021 yaş çay ha­sı­nın baş­la­ma­sı­na kısa bir süre kala yet­ki­li­ler se­zo­nun iyi ge­çi­ri­le­bil­me­si adına tav­si­ye ka­rar­lar al­dı­lar. Rize Vali Yar­dım­cı­sı Baş­kan­lı­ğın­da ki top­lan­tı­ya, Rize Ça­lış­ma Ve İş Ku­ru­mu Mü­dü­rü, Hasan Kiraz, Rize İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Murat Genç, Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü, Osman Kö­se­oğ­lu, Ti­ca­ret Borsa Mec­lis Baş­ka­nı, Resul Oku­muş, Rize İl göç ida­re­si Mü­dü­rü, Mü­rev­vet Serap Aydın, Rize Zi­ra­at Odası Nev­zat Paliç,Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Ar­de­şen Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Turan Ka­ba­oğ­lu, De­re­pa­za­rı Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Bün­ya­min Albay­rak, Çam­lı­hem­şin Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Kemal Kes­ti­oğ­lu, Fın­dık­lı Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Meh­met Ali Özsoy, Gü­ney­su Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kars­lı, İyi­de­re Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Recep Ali Çelik, Kal­kan­de­re Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Yıl­maz, İkiz­de­re Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Meh­met Ali Bek­ta­şoğ­lu ve Pazar Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­ret­tin ince, ka­tıl­dı.
Ku­rul­da alı­nan ka­rar­la­rı Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Rize Zi­ra­at oda­la­rı Kor­di­nas­yon Kurul Baş­ka­nı Ali KÜÇÜKİSLA­MOĞ­LU Ka­mu­oyu­na açık­la­dı.
Çay ha­sa­dın­dan işçi yev­mi­ye­le­ri­nin 4857 sa­yı­lı İş Ku­ru­mu’nun haf­ta­lık ça­lış­ma sa­at­le­ri dik­ka­te alı­na­rak 200 lira ola­rak be­lir­len­di. Ay­rı­ca kilo işi top­la­yan yev­mi­ye­ci­le­rin ise kg fi­ya­tı 0,95 Tl ola­rak be­lir­le­nir­ken ton fi­ya­tı 950 lira ola­rak tav­si­ye edil­di.
Tav­si­ye­le­rin uy­gu­lan­ma­sın­da bir­le­te­lik çağrı vur­gu­la­na­rak çay müs­tah­sil­le­ri­nin ve zi­ra­at oda­la­rı­nın ortak bir tutum ser­gi­len­me­si tav­si­ye edil­di.
TOP­LAN­TI­DA ALI­NAN TAVSİYELER;
Çay üre­ti­ci­le­ri için alı­nan tav­si­ye­ler, Çay top­la­ma iş­le­rin­de ça­lı­şa­cak iş­çi­le­re yaş ve cin­si­yet ay­rı­mı ya­pıl­mak­sı­zın yemek dahil ve en az 250 kg çay top­la­mak şartı ile gün­lük net üc­re­tin 200 ola­rak be­lir­len­me­si tav­si­ye edil­di.
İl dı­şın­dan ge­lecek ara­cı­la­rı­na bağlı iş­çi­le­rin il­çe­mi­ze ge­le­ne ka­dar­ki mas­raf­la­rı­nın ken­di­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı­nı tav­si­ye olu­nur.
Ko­nak­la­ma, yemek, çay top­la­ma mal­ze­me­le­ri, ko­nak­la­ma ye­rin­den çay bah­çe­si­ne kadar yol mas­ra­fı bahçe sa­hi­bi ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­sı du­ru­mun­da iş­çi­ye gün­lük net 175 lira ücret ve­ril­me­si­ne (bu fi­ya­ta en 250 kg çay top­la­mak şartı ve top­la­nan çayın çay alım ye­ri­ne ge­ti­ri­le­rek sa­tıl­ma­sı işi de dahil) tav­si­ye edi­lir.
Kilo he­sa­bı ile çay top­la­yan­la­rı­nın işçi üc­ret­le­ri­nin kilo ba­şı­na 0,95 kuruş ola­rak be­lir­len­me­si (ton fi­ya­tı­nın 950 TL ol­ma­sı­na) tav­si­ye edi­lir.
İşçi üc­ret­le­ri­nin iş bi­ti­min­de öden­me­si tav­si­ye olur.
Çay ta­rı­mın­dan ça­lı­şa­cak­la­ra yö­ne­lik be­lir­le­nen üc­ret­ler 4857 sa­yı­lı İş Ku­ru­mu’nun haf­ta­lık ça­lış­ma sa­at­le­ri dik­ka­te alı­na­rak be­lir­len­miş­tir.
Çay müs­tah­sil­le­ri­nin ve arazi sa­hip­le­ri­nin zo­run­lu zi­ra­at odası üye­lik­le­ri göz önün­de alı­nıl­dı­ğın­da çay top­la­ma hu­su­sun­da pi­ya­sa eko­no­mi­si­nin ger­çek­le­ri ve ser­best pi­ya­sa il­ke­le­ri çer­çe­ve­sin­de iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­nın doğru fiyat den­ge­ci­si­nin oluş­ma­sı için ör­güt­lü al­ter­na­tif iş­gü­cü­nün olu­şu­mu için zi­ra­at oda­la­rı­nın al­ter­na­tif ortak tutum ser­gi­le­me­le­ri köklü çözüm için tav­si­ye edi­lir.


Haber Merkezi

RİZELİ ÜNLÜ HUKUKÇU KARAAHMETOĞLU’NA TÜMBİFED’DEN ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Kısa adı, TÜMBİFED olan Tür­ki­ye’nin en ta­nın­mış Fe­de­ras­yo­nu, Tüm Bü­rok­rat­lar ve İş İnsan­la­rı Fe­de­ras­yo­nu bu yıl ki, “Aka­de­mi Kül­tür ve Bilim Ödül­le­ri’ni gör­kem­li bir tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne tak­tim etti. Tür­ki­ye’nin ta­nın­mış ba­şa­rı­lı bü­rok­rat, ba­şa­rı­lı bilim in­sa­nı, ba­şa­rı­lı iş in­sa­nı ve ba­şa­rı­lı Sa­nat­çı­la­rı­nın ödül al­dı­ğı tö­ren­de, Medya ala­nın­da yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı, Aka­de­mi ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan yılın ”Kitap Ödülü ”ne, Rize Eski Baro Baş­ka­nı, Ç. Ri­zes­por eski İkinci Baş­ka­nı, TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Pro­fes­yo­nel Fut­bol eski Di­sip­lin Ku­ru­lu Baş­ka­nı Avu­kat Hü­se­yin KA­RA­AH­ME­TOĞ­LU layık gö­rü­len isim oldu.

İki dönem, Rize Baro Baş­kan­lı­ğı yapan ve 17 yıl Çay­kur Ri­zes­por’da bir fiil ba­şa­rı­lı yö­ne­ti­ci­li­ği ve Türk Fut­bo­lu­nun bir­çok ka­de­me­sin­de yer al­dık­tan sonra, Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu YK Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de de bu­lun­du.
İki yıl önce, “Spor­da Irk­çı­lık ve Ay­rım­cı­lık” adıy­la ya­yım­la­dı­ğı, dünya spo­run­da ırk­çı­lı­ğın gel­di­ği son nokta ve alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler­le bir­lik­te ala­nın­da tek ya­zıl­mış kay­nak eser olma öze­li­ği­ni ta­şı­yan ki­ta­bı ya­yım­lan­dı­ğın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bir hayli be­ğe­ni­lip yankı uyan­dır­mış­tı.
TÜMBİFED; Tüm Bü­rok­rat­lar ve İş İnsan­la­rı Fe­de­ras­yo­nu­nun bu yıl dü­zen­le­miş ol­du­ğu, Aka­de­mik Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen bu yıl ki ödül­ler­den bi­ri­si­ne layık gö­rü­len İstan­bul’da ta­nın­mış Ri­ze­li Avu­kat Hü­se­yin KA­RA­AH­ME­TOĞ­LU ’un ka­le­me al­dı­ğı, “Spor­da Irk­çı­lık ve Ay­rım­cı­lık” ki­ta­bı üstün ba­şa­rıy­la ödül­len­di­ril­di.
Ara­la­rın­da Ri­ze­li ünlü Avu­kat Hü­se­yin Ka­ra­ah­me­toğ­lu ile bir­lik­te, Cü­neyt Arkın, Ahmet Hakan, YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hülya Koç­yi­ğit, Meh­met Akif Ersoy, gibi ala­nın­da ba­şa­rı­lı isim­le­rin­de yer al­dı­ğı ko­mis­yon ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ki­şi­ler, pan­de­mi şart­la­rı ne­de­niy­le tek tek zi­ya­ret edi­le­rek ödül­le­ri ken­di­le­ri­ne su­nul­du. Kendi alan­la­rın­da uzman aka­de­mis­yen­ler­den olu­şan TÜMBİFED Aka­de­mi Kül­tür ve Bilim Ödül­le­ri Ko­mis­yo­nu’nun ay­lar­ca süren ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu in­san­lık adına katkı sağ­la­yan kişi ve ku­ru­luş­la­rı ödül­len­dir­di.
Ödül tö­re­ni son­ra­sı ko­nu­şan TÜMBİFED Genel Baş­ka­nı Meh­met HÜS­REV, “Pan­de­mi ku­ral­la­rın­dan ötürü ödül tö­re­ni­miz biraz ge­cik­me­li oldu. Bugün de pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uya­rak, az ka­tı­lım­lı sanal ortam üze­rin­den ilgi ve ala­ka­sı yük­sek olan ve ta­raf­sız bir tes­pit ça­lış­ma­sı so­nu­cun­da ödül tö­re­ni­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Ta­raf­sız tes­pit so­nu­cu ödül­le­ri­ni sa­hip­le­riy­le bu­luş­tur­duk. Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz prog­ram­la bir­lik­te ödül­ler sa­hi­bi­ni buldu. Bugün bu­ra­da sa­de­ce proje yap­mak için değil, önem­li ça­lış­ma­la­ra imza atan ki­şi­le­ri bir kez daha ha­tır­la­mak ve ödül­len­dir­mek için bu­ra­day­dık” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

AK Parti Çayeli İlçe Başkanlığı’ndan Sırt Köyü’ne Anlamlı Ziyaret

Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak KARAHAN ve beraberindeki partililer ile birlikte Sırt Kö­yü’n­de tek ba­şı­na ya­şa­yan 87 ya­şın­da­ki Hilmi Kutlu am­ca­yı evin­de zi­ya­ret etti.

Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak KARAHAN yaptığı açıklamada;
Yaşam şart­la­rı ol­duk­ça kötü olan evde, ha­yır­se­ver­ler eliy­le baş­la­tı­lan iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de görme im­ka­nı bul­duk.
İçe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­muz mü­ba­rek Ra­ma­zan ayın­da, böyle bir hayra ve­si­le olan başta Sırt Köyü Muh­ta­rı­mız Nedim SARI olmak üzere tüm ha­yır­se­ver­ler­den Mev­lam razı olsun dedi.


Haber-Foto: İbrahim SAKLI

Rize’de 109 Bin 481 Doz Aşı Uygulandı

Tür­ki­ye’de ko­ro­na vi­rü­sün (Co­vid-19) en yay­gın ol­du­ğu böl­ge­ler­den biri olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 1 mil­yon 543 bin 864 bi­rin­ci doz, 1 mil­yon 30 bin 221 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 574 bin 85 doz aşı ya­pıl­dı. Rize’de ise 66 bin 819 bi­rin­ci doz, 42 bin 662 ikin­ci doz olmak üzere 109 bin 481 doz aşı uy­gu­lan­dı.

Co­vid-19’un mu­tas­yo­na uğ­ra­ma­sı­nın ar­dın­dan Tür­ki­ye’de vi­rü­sün ya­yı­lım hızı, Sam­sun başta olmak üzere tüm Ka­ra­de­niz’de ol­duk­ça et­ki­li oldu. Nor­mal­leş­me adım­la­rı­na katkı sağ­la­ma­sı ve vi­rü­sün ya­yı­lım hı­zı­nın dü­şü­rül­me­si için baş­la­tı­lan aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan 18 ilde şim­di­ye kadar 1 mil­yon 543 bin 864 bi­rin­ci doz, 1 mil­yon 30 bin 221 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 574 bin 85 doz aşı ya­pıl­dı.
Ka­ra­de­niz’de en çok aşı ya­pı­lan iller sı­ra­sıy­la Sam­sun, Trab­zon, Ordu, Tokat ve Zon­gul­dak oldu.
Ka­ra­de­niz’deki 18 ilde 2 mil­yon 574 bin doz­dan fazla aşı ya­pıl­dı
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı Sam­sun’da ya­pıl­dı. Sam­sun’da 245 bin 953 bi­rin­ci doz, 160 bin 552 ikin­ci doz olmak üzere 406 bin 505 doz aşı uy­gu­lan­dı. Art­vin’de 36 bin 482 bi­rin­ci doz, 25 bin 296 ikin­ci doz olmak üzere 61 bin 778 doz aşı ya­pıl­dı. Rize’de 66 bin 819 bi­rin­ci doz, 42 bin 662 ikin­ci doz olmak üzere 109 bin 481 doz aşı uy­gu­lan­dı. Trab­zon’da 154 bin 455 bi­rin­ci doz, 103 bin 921 ikin­ci doz olmak üzere 258 bin 376 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bay­burt’ta 10 bin 314 bi­rin­ci doz, 6 bin 586 ikin­ci doz olmak üzere 16 bin 900 doz aşı uy­gu­lan­dı. Gü­müş­ha­ne’de 19 bin 881 bi­rin­ci doz, 12 bin 635 ikin­ci doz olmak üzere 32 bin 516 doz aşı uy­gu­lan­dı. Gi­re­sun’da 105 bin 62 bi­rin­ci doz, 70 bin 407 ikin­ci doz olmak üzere 175 bin 469 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ordu’da 153 bin 247 bi­rin­ci doz, 101 bin 405 ikin­ci doz olmak üzere 254 bin 652 doz aşı uy­gu­lan­dı. Tokat’ta 114 bin 912 bi­rin­ci doz, 78 bin 145 ikin­ci doz olmak üzere 193 bin 57 doz aşı uy­gu­lan­dı. Amas­ya’da 73 bin 803 bi­rin­ci doz, 50 bin 604 ikin­ci doz olmak üzere 124 bin 407 doz aşı uy­gu­lan­dı. Çorum’da 102 bin 236 bi­rin­ci doz, 69 bin 912 ikin­ci doz olmak üzere 172 bin 148 doz aşı uy­gu­lan­dı. Sinop’ta 53 bin 336 bi­rin­ci doz, 34 bin 678 ikin­ci doz olmak üzere 87 bin 14 doz aşı uy­gu­lan­dı. Kas­ta­mo­nu’da 84 bin 645 bi­rin­ci doz, 56 bin 314 ikin­ci doz olmak üzere 140 bin 959 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ka­ra­bük’te 46 bin 290 bi­rin­ci doz, 30 bin 723 ikin­ci doz olmak üzere 77 bin 13 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bar­tın’da 40 bin 852 bi­rin­ci doz, 26 bin 941 ikin­ci doz olmak üzere 67 bin 793 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bolu’da 62 bin 944 bi­rin­ci doz, 44 bin 49 ikin­ci doz olmak üzere 106 bin 993 doz aşı uy­gu­lan­dı. Zon­gul­dak’ta 115 bin 618 bi­rin­ci doz, 76 bin 142 ikin­ci doz olmak üzere 191 bin 760 doz aşı uy­gu­lan­dı. Düzce’de 61 bin 248 bi­rin­ci doz, 39 bin 790 ikin­ci doz olmak üzere 101 bin 38 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde böy­le­ce 1 mil­yon 543 bin 864 bi­rin­ci doz, 1 mil­yon 30 bin 221 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 574 bin 85 doz aşı ya­pıl­mış oldu.
18 Nisan 2021 iti­ba­riy­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 12 mil­yon 179 bin 43 bi­rin­ci doz, 7 mil­yon 787 bin 275 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 19 mil­yon 966 bin 318 doz aşı uy­gu­lan­mış oldu. Tür­ki­ye’de ya­pı­lan 12 mil­yon 179 bin 43 bi­rin­ci doz aşı­nın 1 mil­yon 543 bin 864’ü Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan 18 ilde uy­gu­lan­dı. Aynı za­man­da Tür­ki­ye’de ya­pı­lan 7 mil­yon 787 bin 275 ikin­ci doz aşı­nın 1 mil­yon 30 bin 211’i de Ka­ra­de­niz’deki il­ler­de uy­gu­lan­dı. Öte yan­dan, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de uy­gu­la­nan 19 mil­yon 966 bin 318 doz aşı­dan 2 mil­yon 574 bin 85 dozu yine Ka­ra­de­niz’deki il­ler­de uy­gu­lan­dı.


Haber Merkezi

Günlük Çay Yevmiyesi 200 TL olarak belirlendi

2021 yılı yaş çay se­zo­nun­da, çay top­la­ma işin­de ça­lı­şa­cak iş­çi­le­rin gün­lük yev­mi­ye­le­ri, en az 250 kilo çay top­la­ma­sı şartı ile 200 Lira ola­rak be­lir­len­di.

Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan il­gi­li kamu kurum ku­ru­luş­la­rı ve Rize zi­ra­at oda­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la 2021 yılı yaş çay se­zo­nun­da ça­lı­şa­cak iş­çi­le­re ve­ri­lecek üc­ret­ler ko­nu­sun­da tav­si­ye ni­te­li­ğin­de bazı ka­rar­lar alın­dı.
Top­lan­tı­da alı­nan ka­rar­la­ra göre, çay top­la­ma iş­le­rin­de ça­lı­şa­cak iş­çi­ler için en az 250 kilo çay top­la­mak şartı ile gün­lük net 200 TL ücret öden­me­si tav­si­ye edil­di.
Geçen yıl 250 kilo çay top­la­mak şartı ile be­lir­le­nen ücret ye­mek­li 150 TL, ye­mek­siz 180 TL şek­lin­dey­di.


Haber Merkezi

Kuyruk 20 kilometreyi geçti!

Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda yoğun tır kuy­ru­ğu oluş­tu.

Tür­ki­ye’nin Kaf­kas­lar ve Orta Asya’ya açı­lan ka­pı­sı ko­nu­mun­da­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda tır­lar yo­ğun­luk oluş­tur­du.

İhra­cat yük­le­ri­ni tes­lim ede­cek­le­ri ad­res­le­re gö­tür­mek için yola çıkan tır­lar, Sarp Sınır Ka­pı­sı’nda yo­ğun­lu­ğa neden oldu. Gür­cis­tan sı­nı­rın­da­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan baş­la­ya­rak Ke­mal­pa­şa, Hopa ve Ar­ha­vi ilçe mer­ke­zi­ne kadar uza­nan tır kuy­ru­ğu, 20 ki­lo­met­re­yi aştı. Sarp Mülki İdare Amir­li­ğin­den alı­nan bil­gi­ye göre, son 15 günde ka­pı­dan yurt dı­şı­na, gün­lük or­ta­la­ma 550-600 tır çıkış ya­pı­yor. Güm­rük­te­ki ge­çiş­ler­de her­han­gi bir ak­sa­ma ya­şan­maz­ken tır kuy­ru­ğu­na ih­ra­cat­ta­ki artış ile bazı Kaf­kas ve Orta Asya dev­let­le­riy­le tran­sit geçiş bel­ge­si­nin (doz­vo­la) te­mi­nin­de ya­şa­nan ge­cik­me­nin neden ol­du­ğu öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi

Karate Federasyonu Başkanı Rizeli Esat Delihasan Hayatını Kaybetti

Bir sü­re­dir ko­ro­na virüs te­da­vi­si gören Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Esat De­li­ha­san 52 ya­şın­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Karate Federasyonu Başkanı Rizeli Esat Delihasan Hayatını Kaybetti

Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Esat De­li­ha­san’ın geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­pı­lan ko­ro­na virüs testi po­zi­tif çık­mış­tı.
Du­ru­mu kö­tü­le­şen De­li­ha­san’ın te­da­vi­si, İstan­bul’daki özel bir has­ta­ne­de yoğun ba­kı­ma alı­na­rak sür­dü­rül­dü.
Te­da­vi­ye yanıt ver­me­yen Esat De­li­ha­san, ha­ya­ta göz­le­ri­ni yumdu.
Fe­de­ras­yon­dan ya­pı­lan resmi açık­la­ma­da ise, “Öm­rü­nü Türk ka­ra­te­si­ne ada­mış baş­ka­nı­mız Esat De­li­ha­san’ı kay­bet­tik.
De­li­ha­san aile­si­ne ve ca­mi­amı­za baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.
Me­ka­nı cen­net olsun” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Esat De­li­ha­san kim­dir
1969 yı­lın­da Rize’de doğan De­li­ha­san ilk ve or­ta­okul öğ­re­ni­mi­ni Rize’de ta­mam­la­dık­tan sonra, li­se­yi İstan­bul’da bi­tir­di.
1984 yı­lın­da Emi­nö­nü Kül­tü­rel Ka­ra­te İhti­sas Spor Ku­lü­bü’nde Ali Koca ne­za­re­tin­de ka­ra­te ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı.
1988 yı­lın­da Atil­la Çe­lik­türk ve Hakan Alpay dö­ne­min­de Milli Ta­kı­ma se­çi­le­rek Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda ül­ke­mi­zi tem­sil etti.
1988 yı­lın­da ya­pı­lan Dünya Şam­pi­yo­na­sı’nda dün­ya­nın en iyi dö­vü­şen sekiz spor­cu­sun­dan biri ola­rak Tür­ki­ye’den ilk defa Dünya Kar­ma­sı’na se­çil­di. 120 kez milli for­ma­yı giydi. De­fa­lar­ca ulus­la­ra­ra­sı tur­nu­va­lar­da ve şam­pi­yo­na­lar­da ma­dal­ya ka­zan­dı. 1994 yı­lın­da İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Spor Ku­lü­bü­ne trans­fer oldu. 1995 yı­lın­da ta­kı­mın ba­şı­na ant­re­nör ola­rak ge­ti­ril­di. 2008’den gü­nü­mü­ze kadar Tür­ki­ye Ka­ra­te Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lık gö­re­vi­ni yap­mış­tır.


Haber Merkezi

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: Çaya En Az Yüzde 30 Zam Verilmesini Bekliyoruz

Yak­la­şan 2021 yılı yaş çay se­zo­nu ön­ce­sin­de çay üre­ti­ci­le­ri, açık­la­na­cak ki­log­ram ba­şı­na yaş çay taban fi­ya­tı­nın be­lir­len­me­si­ni bek­le­me­ye baş­la­dı.

2021 yılı yaş çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sı­na yak­la­şık 1 ay kala çay müs­tah­sil­le­ri çay bah­çe­le­rin­de­ki bakım ve bu­da­ma­lar için çay­lık­la­ra gi­re­rek ba­kım­la­rı­nı ta­mam­la­ma­ya baş­la­dı. Şimdi ise göz­ler geç­ti­ği­miz yıl 3 lira 27 kuruş olan yaş çay taban fi­ya­tı­nın Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı­nın be­lir­le­ye­ce­ği bu yıl ki fi­ya­ta çev­ril­di.
Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (ÇA­YU­DAD) Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi be­lir­le­necek yaş çay taban fi­ya­tı­nın enf­las­yon zam­mı­nın al­tı­na düş­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du. Mavi “Son 1 yıl içe­ri­sin­de­ki gıda enf­las­yo­nu göz önüne alın­dı­ğı zaman yüzde 30’luk bir zam ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Pen­de­mi ve ülke şart­la­rın­dan do­la­yı bütün gıda fi­yat­la­rı or­ta­la­ma yüzde 30 arttı. Bunun için çaya en az yüzde 30 zam ve­ril­me­si­ni, bu yüzde 30 zam­mın des­tek­le­me­ye de ve­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Bu zam ve­ril­di­ğin­de 4 lira 45 ku­ru­şa ge­li­yor. Bu zam ve­ril­di­ği tak­dir­de enf­las­yon ile mü­ca­de­le­miz denk­le­şir” dedi.
Çaya ve­ri­len güb­re­nin ton fi­ya­tı­nın geçen yıla na­za­ran yüzde 50 zam­lan­dı­ğı­nı bu ne­den­le yaş çay taban fi­ya­tı­nın da bu zam­la­ra göre be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Mavi “Geç­ti­ği­miz yıl gübre fi­yat­la­rı sabit kal­mış­tı. Çay taban fi­ya­tı da düşük kal­mış­tı. Bu yıl gübre fi­yat­la­rın­da yak­la­şık yüzde 50 bir zam oldu. Onun için yaş çay taban fi­ya­tı­nın da bu denli yük­sel­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Üre­ti­ci bu ko­nu­da baya bir mağ­du­ri­yet ya­şa­dı. Zaten üre­ti­ci­nin yüzde 80’i des­tek­le­me­den ya­rar­la­na­mı­yor. Çünkü ÇKS yap­tı­ra­ma­dı­ğı için üre­ti­ci­ler bu des­tek­ler­den ya­rar­la­na­mı­yor. İnşal­lah bu yıl yaş çaya zam ve­ril­di­ğin­de des­tek­le­me­ye de aynı oran­da zam ya­pı­lır. Geç­ti­ği­miz ger­çek­ten fe­da­kar­lık ettik.
Son 20 yılın en düşük zammı ya­pıl­dı çaya, özel sek­tör bunun da daha aşa­ğı­sın­da çay aldı” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rizeli Meryem Baş 9 Yıllık Marangoz Ustası

Rize’de bir mo­bil­ya fab­ri­ka­sın­da kadın işçi alı­na­ca­ğı­nı duy­duk­tan sonra fab­ri­ka­ya baş­vu­ran Mer­yem Baş, 9 yıl­dır ma­ran­goz us­ta­lı­ğı ya­pı­yor.

9 yıllık marangoz ustası kadın erkeklere taş çıkartıyor

Ken­di­si­ne bir iş ara­yan Mer­yem Baş, bir mo­bil­ya fab­ri­ka­sı­na bayan ele­man alı­na­ca­ğı­nı duydu.
Fark­lı bir iş olsun diye baş­vur­ma­yı dü­şü­nen Baş, ‘Ba­şa­ra­bi­lir miyim?’ diye kork­mak­tan da ken­di­si­ni alı ko­ya­ma­dı.
İşe kabul edi­len Baş bu kez kol­la­rı sı­va­dı ve şim­di­ler­de ise değme mo­bil­ya us­ta­la­rı­na taş çı­kar­tan bir usta oldu.
İlk baş­lar­da kork­sa da mo­bil­ya işi­nin şimdi ken­di­si­ne zor gel­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Mer­yem Baş “Mo­bil­ya fab­ri­ka­sın­da panel bö­lü­mün­de ma­ran­goz us­ta­sı ola­rak dokuz yıl­dır ça­lış­mak­ta­yım.
Fab­ri­ka zaten evi­mi­zin ya­kı­nın­day­dı. Bayan ele­man alı­na­ca­ğı­nı du­yur­du­lar.
Biz de öğ­re­nin­ce baş­vur­mak is­te­dik. Ken­dim için de bir fark­lı­lık olsun is­te­dim. Önce ya­pa­mam dedim ama daha son­ra­sın­da işe alış­tım ve şimdi ra­hat­lık­la ya­pa­bi­li­yo­rum. Artık pek zor gel­mi­yor” dedi.

9 yıllık marangoz ustası kadın erkeklere taş çıkartıyor


‘Fab­ri­ka­da ça­lış­mak ak­lı­mın ucun­dan geç­mez­di’
Ahşap ile uğ­raş­ma­nın ken­di­si­ni ruhen de ra­hat­lat­tı­ğı­nı söy­le­yen ma­ran­goz us­ta­sı Baş “Bir mo­bil­ya fab­ri­ka­sın­da ça­lış­mak ak­lı­mın ucun­dan bile geç­mez­di. Oraya gi­din­ce ilk gün biraz bo­ca­la­dım ama daha sonra daha kolay ya­pa­bil­me­ye baş­la­dım. Ahşap ile uğ­raş­mak çok güzel bir his. Böy­le­lik­le dokuz yıl­dır ça­lı­şı­yo­rum” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

9 yıllık marangoz ustası kadın erkeklere taş çıkartıyor

‘Ya­dır­ga­yan­lar olu­yor’
Er­kek­le­rin yap­tı­ğı işi ka­dın­la­rın da ya­pa­bi­le­ce­ği­ni ve hiç­bir zor­luk­tan çe­kin­me­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş “Çev­rem­den ‘Sen hala ça­lı­şı­yor musun? Zor değil mi? Neden erkek işi ya­pı­yor­sun?’ gibi sü­rek­li so­ru­lar ge­li­yor­du. Ben de cevap ola­rak ‘Erkek işi diye bir şey yok­tur. İster­sek aynı işi biz de ya­pa­bi­li­riz.’ di­yor­dum. Ça­lış­ma or­ta­mım­da aşırı bir zor­luk yok. Erkek ar­ka­daş­lar var. Hep­siy­le abi kar­deş gi­bi­yiz. Dı­şa­rı­dan bir müş­te­ri gel­di­ği zaman ‘bu­ra­da kadın mı ça­lı­şı­yor?’ di­ye­rek şa­şı­rı­yor­lar. Ki­mi­le­ri de ya­dır­ga­ya­rak yak­la­şı­yor. Ama on­la­ra artık al­dı­rış et­me­den işime odak­la­nı­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.

9 yıllık marangoz ustası kadın erkeklere taş çıkartıyor


‘İle­ri­de kendi dük­kâ­nı­mı açmak is­te­rim’
Ba­şa­rı­lı kadın ma­ran­goz Mer­yem Baş, Çı­rak­lık kurs­la­rın­da eği­tim al­dı­ğı­nı ve he­de­fi­nin kendi dük­ka­nı­nı açmak ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Te­orik kurs­la­ra git­me­ye devam edi­yo­rum. Li­se­yi de mes­lek li­se­si ola­rak mo­bil­ya bö­lü­mün­den bi­tir­mek is­ti­yo­rum. Us­ta­lık bel­ge­mi de aldım. İmkâ­nım olur­sa ileri ki yıl­lar­da kendi dük­kâ­nı­mı açmak is­te­rim” dedi.

9 yıllık marangoz ustası kadın erkeklere taş çıkartıyor


Haber Merkezi

BAŞKAN AK, “DAHA GÜÇLÜ BİR KALP İÇİN, DAHA ÇOK YÜRÜ” DEDİ

Ak Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak Ak, Kadın Kol­la­rı Genel Mer­kez MKYK üyesi Nuran Alim, İlçe Baş­kan yar­dım­cı­la­rı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te Kalp Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le “Daha Güçlü bir Kalp için, Daha çok Yürü “ slo­ga­nıy­la yü­rü­yüş ger­çek­leş­tir­di.

Baş­kan Ak, et­kin­lik­le ala­ka­lı ola­rak “Halk için­de mu­te­ber bir nesne yok dev­let gibi ol­ma­ya dev­let cihan da bir nefes sıh­hat gibi.
Bu Pan­de­mi dö­ne­mi bize gös­ter­di ki sağ­lık en büyük ni­me­ti­miz. Bize ema­net edi­len bu be­de­ni bizde en iyi şe­kil­de ko­ru­ma­lı­yız. İçinde bu­lun­du­ğu­muz haf­ta­nın Kalp Sağ­lı­ğı Haf­ta­sı ol­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le eki­bi­miz­le bir­lik­te Pan­de­mi ku­ral­la­rı has­sa­si­ye­tiy­le “Daha güçlü bir kalp için, daha çok yürü” slo­ga­nıy­la yü­rü­yü­şü­mü­zü ger­çek­leş­ti­re­rek, insan sağ­lı­ğı­nın te­me­li olan Kalp sağ­lı­ğı­na dik­kat çek­mek is­te­dik. Uzun ve sağ­lık­lı bir yaşam sür­mek is­ti­yor­sak, sağ­lı­ğı­mı­za dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor.


Kalp sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ma­da fi­zik­sel ak­ti­vi­te­nin ya­rar­la­rı, özel­lik­le yü­rü­yüş yap­ma­nın et­ki­li ol­ma­sı ko­nu­sun­da top­lum bi­lin­ci oluş­tur­ma­da ön ayak olmak is­te­dik. Kalp has­ta­lık­la­rı gibi bir­çok has­ta­lık­tan ko­run­ma­nın yolu fi­zik­sel ak­ti­vi­te­yi ya­şa­mı­mı­zın bir par­ça­sı ha­li­ne ge­tir­mek­tir. El­de­ki im­kân­lar doğ­rul­tu­sun­da daha fazla ha­re­ket ede­rek, sağ­lık an­la­mın­da ya­şan­tı­mı­zı daha ka­li­te­li hale ge­ti­re­bi­li­riz. İnşal­lah alı­nan bütün ted­bir­ler ve hal­kı­mı­zın da ted­bir­le­re ri­ayet gös­ter­me­si ne­ti­ce­sin­de şu an yük­se­liş­te olan tablo ye­ni­den alt se­vi­ye­le­re ine­cek­tir. Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan bu sal­gın sü­re­ci­nin tüm iz­le­ri­nin si­lin­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ruz. Maske, me­sa­fe, sağ­lı­ğa uy­gun­luk ku­ral­la­rı ve aşı ile in­şal­lah va­tan­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te ye­ni­den öz­le­nen za­man­la­ra geri dö­ne­ce­ğiz. Bu sü­re­ci hep bir­lik­te ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de yö­ne­te­rek, sal­gın­dan kur­tul­mak he­pi­mi­zin tek te­men­ni­si. Bu arada biz­ler için her türlü ko­şul­da gece gün­düz de­me­den ça­lı­şan fe­da­kâr sağ­lık or­du­mu­za da emek­le­ri için min­net­ta­rız. ”dedi.


Ak Parti Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Burak AK ve be­ra­be­rin­de­ki ekip yü­rü­yüş et­kin­li­ğin­den sonra Ama­tör Fut­bol sa­ha­sı­na gi­de­rek, ASKF Rize Baş­ka­nı Ali Çelik ile bir­lik­te sa­ha­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.


Haber: Bay­ram Ali KA­VAL­CI
Foto: Ayfer KOÇAL

RİZELİ DOKTOR TUS SINAVINDA TÜRKİYE 4. OLDU

Ri­ze­li Dok­tor Eren Coş­kun’un 21 Mart 2021 ta­ri­hin­de ya­pı­lan TUS sı­na­vın­da Tür­ki­ye 4. ol­ma­sı mem­le­ke­tin­de de se­vinç­le kar­şı­lan­dı. ÖSYM ta­ra­fın­dan 21 Mart 2021 ta­ri­hin­de ya­pıl­mış olan TUS sı­na­vın­da “temel tıp 78.41 puan” ve “kli­nik tıp 78.16 puan” ile iki ayrı alan­da Tür­ki­ye TUS 4. lük­le­ri­ni elde et­miş­tir.

Rize-İkiz­de­re­li Dr. Eren Coş­kun 21 Mart­ta gir­di­ği TUS (Tıpta Uz­man­lık Eği­ti­mi Sı­na­vı)’nda Tür­ki­ye 4. ola­rak de­re­ce­ye gir­me­si Rize’deki hem­şe­ri­le­ri ta­ra­fın­dan se­vinç­le kar­şı­lan­dı. Dr. Eren Coş­kun sınav so­nu­cu hak­kın­da yap­tı­ğı kısa açık­la­ma­da’ Tıp Fa­kül­te­si me­zu­nu olup ala­nın­da uz­man­lık eği­ti­mi almak is­te­yen aday­la­rın gir­di­ği, Tür­ki­ye ‘de ya­pı­lan en zor sı­nav­lar­dan bi­ri­dir. TUS ‘a gi­re­bil­mek için aday­la­rın be­lir­li ko­şul­la­rı sağ­la­ma­la­rı, tıp ala­nın­da­ki be­ce­ri­le­ri­ni ölçen so­ru­la­rı ce­vap­la­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Çok ça­lış­tım. Bu ça­lış­ma­da aile­min ve ar­ka­daş­la­rı­mın çok des­te­ği­ni gör­düm. Yılda iki kez ya­pı­lan sı­nav­da Temel Tıp Bi­lim­le­ri ve Kli­nik Tıp Bi­lim­le­ri olmak üzere iki bölüm bu­lun­mak­ta. Her bölüm 120 so­ru­dan olu­şu­yor ve sınav 150 da­ki­ka sürdü. Ana­to­mi, Fiz­yo­lo­ji, Bi­yo­kim­ya, Pa­to­lo­ji, Far­ma­ko­lo­ji, İç Has­ta­lık­la­rı gibi 11 fark­lı ko­nu­dan olu­şan sınav hem temel tıp bil­gi­le­ri­ni hem de tıbbi kav­ram ve has­ta­lık­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik bil­gi­le­ri test et­mek­te­dir. Bu bö­lüm­ler­den 45 ve üzeri puan alan aday­lar ter­cih ya­pa­bil­mek­te­dir­ler. Temel tıp 78.41 puan ve Kli­nik Tıp 78.16 puan ile iki ayrı alan­da Tür­ki­ye TUS 4. lü­ğü­nü elde ettim. Çok se­vinç­li­yim. Mes­le­ği­mi­zi in­sa­na sağ­lık hiz­me­tin­de bu­lun­mak. Ya­rar­lı olmak is­ti­yo­rum ’dedi.
TIP ta bir alan­da uz­man­laş­ma­nın yolu bu sı­nav­dan geç­mek­te­dir. Aday­lar TUS sı­na­vı­na gi­re­rek al­dık­la­rı puana göre Eği­tim-Araş­tır­ma Has­ta­ne­le­rin­de ve üni­ver­si­te­le­rin tıp fa­kül­te­le­rin­de uz­man­lık eği­ti­mi ala­bil­mek için ya­rış­mak­ta­dır­lar. TUS ta­ri­hi­nin puan re­ko­ru; temel tıp 81.45 ve kli­nik tıp 80.77 puan ile Mart 2021 deki bu sı­nav­da kı­rıl­mış.
Dr. Eren Coş­kun Ri­ze­li eği­tim­ci bir aile­nin ço­cu­ğu ola­rak An­ka­ra’da doğdu. İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni TED An­ka­ra Ko­le­ji’nde ta­mam­la­dı. Yük­se­köğ­re­ni­mi­ne An­ka­ra Yük­sek İhti­sas Üni­ver­si­te­si TIP Fa­kül­te­sin­de in­törn Dr. ola­rak devam et­mek­te­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizeli Ali Kotil Üsküdar’da Go Kart Hurdalarını Sanat Eserine Çeviriyor

Üs­kü­dar’da go kart iş­let­me­ci­si Ali Kotil, go kart araç­la­rı­nın hur­da­la­rı­nı sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor.

İşi ge­re­ği elin­de kalan hurda par­ça­la­rın­dan çe­şit­li ob­je­ler ta­sar­la­yan Kotil, gö­ren­le­ri ken­di­si­ne hay­ran bı­rak­tı. Hur­da­lar­dan ya­pı­lan sanat eser­le­ri­ni gören müş­te­ri­ler ise şaş­kı­na dö­nü­yor. Üs­kü­dar Bey­ler­be­yi’nde 10 yıl­dır go kart iş­le­ten Ri­ze­li Ali Kotil’in hi­ka­ye­si, iş­let­me­sin­de go kart araç­la­rı­nın ta­mi­ra­tın­dan artan hurda par­ça­la­rıy­la baş­la­dı. Pan­de­mi dö­ne­min­de go kart araç­la­rı­nın ta­mi­ra­tın­dan artan par­ça­lar­dan çe­şit­li ob­je­ler ta­sar­la­yan Kotil, bu işten keyif al­dı­ğı­nı fark edin­ce ta­sa­rım­la­rı­na devam etti. Ali Kotil’e ait ta­sa­rım­lar ara­sın­da mo­to­sik­let­ten ge­mi­ye, tank­tan, çe­şit­li hay­van fi­gür­le­ri­ne kadar bir­çok ta­sa­rım bu­lu­nu­yor. Pan­de­mi­nin et­ki­len­di­ği eğ­len­ce sek­tö­rün­de go­kart iş­le­ten Ali Kotil, iş­le­ri­nin azal­ma­sıy­la bir­lik­te, go kart araç­la­rı­nın ta­mi­ra­tın­dan artan hurda par­ça­la­rıy­la çe­şit­li ob­je­ler ta­sar­la­ma­ya baş­la­dı. Gemi, mo­to­sik­let, tank, araba gibi ob­je­ler ta­sar­la­yan Kotil, iş­le­rin­den vakit bul­duk­ça ta­sa­rım­la­rı­na devam edi­yor. Ko­ro­na vi­rüs­le bir­lik­te iş­le­ri­nin azal­dı­ğı­nı ek­le­yen Kotil, ta­sa­rım­la­rı­nı ya­par­ken za­ma­nın nasıl geç­ti­ği­ni fark et­me­di­ği­ni be­lirt­ti. Kotil, Go kart için iş­let­me­ye gelen müş­te­ri­le­rin sanat ob­je­le­ri­nin ken­di­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce çok şa­şır­dık­la­rı­nı söy­le­di.
“Pan­de­mi dö­ne­min­de güzel bir eğ­len­ce oldu”
Pan­de­mi dö­ne­min­de can sı­kın­tı­sın­dan ob­je­ler ta­sar­la­dı­ğı­nı be­lir­ten go kart iş­let­me­ci­si Ali Kotil, “Go kart işi­miz­den do­la­yı eli­miz­de atık ma­ter­yal­ler olu­yor, bu mal­ze­me­le­ri çöpe at­ma­ya kı­ya­mı­yor­dum. Bu pan­de­mi dö­ne­min­de de can sı­kın­tı­sın­dan bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­dum. Or­ta­ya çıkan eser­ler ho­şu­ma gitti, he­ve­si­mi ar­tır­dı der­ken yeni yeni ob­je­ler yap­ma­ya baş­la­dım. Bu pan­de­mi dö­ne­min­de benim için güzel bir eğ­len­ce oldu” dedi.
“Metal ob­je­le­ri gören müş­te­ri­le­ri­miz çok şa­şı­rı­yor”
Metal ob­je­le­ri gören müş­te­ri­le­rin çok şa­şır­dı­ğı­nı ifade eden Ali Kotil, “Hurda atık­lar­dan ho­şu­ma giden her türlü ob­je­yi ta­sar­la­ya­bi­li­yo­rum. İlk ola­rak bir mo­to­sik­let yap­tım. De­va­mın­da de­ni­zi sev­di­ğim için gemi yap­tım. Tak­tan hay­van fi­gür­le­ri­ne kadar bir­çok eser or­ta­ya koy­dum. Bu­ra­ya gelen müş­te­ri­le­ri­miz ne­re­den kaç pa­ra­ya satın al­dı­nız diye so­ru­yor­lar. Ken­dim yap­tı­ğı­mı söy­le­di­ğim­de çok şa­şı­rı­yor­lar. Satın almak is­ti­yor­lar ama ben sat­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Gelen müş­te­ri­le­ri­me bu­ra­da iş ye­rim­de ser­gi­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

ÇAYKUR’DAN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU

14 Nisan 2021 ta­ri­hin­de sos­yal medya ve çe­şit­li basın yayın or­gan­la­rın­da, “Çay­kur kura çe­ki­min­de hile id­di­ası” baş­lı­ğıy­la ya­yın­la­nan ha­ber­ler ile ka­mu­oyun­da yan­lış an­la­ma­ya sebep ola­cak ni­te­lik­te­ki yo­rum­la­ra is­ti­na­den Tür­ki­ye No­ter­ler Bir­li­ği adına açık­la­ma yapma ge­re­ği doğ­muş bu­lun­mak­ta­dır.

Ön­ce­lik­le söz ko­nu­su haber ve sos­yal med­ya­da ya­yın­la­nan kura çe­ki­mi­ne iliş­kin gö­rün­tü­ler­de, id­di­ala­ra konu iş­lem­le il­gi­li eksik ve ya­nıl­tı­cı bil­gi­le­rin yer al­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir.
Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü’nün (ÇAY­KUR) Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­ne bağlı fab­ri­ka­la­rın­da ça­lı­şa­cak 300 asıl ve 300 yedek olmak üzere top­lam 600 ge­çi­ci beden iş­çi­si­nin isim­le­ri­nin be­lir­len­me­si­ne yö­ne­lik 12 Nisan 2021 ta­ri­hin­de noter hu­zu­run­da kura çekim iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.
No­ter­ler, No­ter­lik Ka­nu­nun 61. mad­de­si uya­rın­ca davet edil­dik­le­rin­de pi­yan­go ve özel ku­ru­luş­la­rın kura, seçim ve top­lan­tı­la­rın­da hazır bu­lu­na­rak du­ru­mu bel­ge­len­di­rir­ler; aynı Ya­sa­nın 102. mad­de­si uya­rın­ca da, Ya­sa­nın 101. mad­de­sin­de be­lir­ti­len hu­sus­la­rı ih­ti­va edecek şe­kil­de bir tu­ta­nak­la du­ru­mu tev­sik eder­ler. Bah­se­di­len hü­küm­ler dı­şın­da bir hak, hiz­met veya im­kân­dan ya­rar­la­na­cak olan­la­rın se­çi­mi, ön­ce­lik sı­ra­la­rı­nın be­lir­len­me­si için ya­pı­lan ve ik­ra­mi­ye ta­ah­hü­dü içer­me­yen, bu ni­te­lik­te­ki kura çe­ki­liş­le­ri­nin tes­pi­ti ile il­gi­li iş­lem­le­rin hangi usul ve esas­la­ra göre ya­pı­la­ca­ğı ay­rı­ca be­lir­len­me­miş­tir.
İşlemi yapan noter ta­ra­fın­dan, iş sa­hi­bi­nin ta­le­biy­le bir­lik­te, işin ma­hi­ye­ti ve kap­sa­mı dik­ka­te alı­na­rak çe­ki­liş yön­te­mi sap­tan­mak­ta­dır. Bu bağ­lam­da il­gi­li­nin ta­le­bi üze­ri­ne her çe­ki­liş ön­ce­si ka­rış­tı­rıl­mak ve çe­ki­liş anın­da nu­ma­ra­la­rın gö­rün­me­me­si için ted­bir ama­cıy­la san­dık üze­ri­ne bez ör­tül­mek su­re­tiy­le ta­lih­li ki­şi­ler tek tek lis­te­de­ki baş­vu­ru sıra nu­ma­ra­la­rı­na göre be­lir­le­nip isim lis­te­sin­de işa­ret­len­miş ve ka­za­nan­la­rın lis­te­si, çe­ki­liş sı­ra­sı­na göre tan­zim edil­miş­tir.
Bi­lin­di­ği üzere, No­ter­lik, hu­ku­ki gü­ven­li­ği sağ­la­mak ve hu­ku­ki an­laş­maz­lık­la­rı ön­le­mek ama­cıy­la bel­ge­le­re res­mi­yet veren ve ka­nun­la ve­ril­miş diğer gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek ama­cıy­la ku­rul­muş en önem­li hu­ku­ki gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan bi­ri­dir.
No­ter­ler, hukuk sis­te­mi­nin ay­rıl­maz par­ça­sı, “ön­le­yi­ci hu­kuk­çu” kim­li­ğiy­le gü­ve­nin sem­bo­lü­dür­ler.
Başta ti­ca­ri hayat olmak üzere gün­lük ya­şam­da­ki tüm hu­ku­ki ko­nu­lar­da si­gor­ta gö­re­vi gören no­ter­li­ğin, il­gi­li ha­ber­ler­de yer alan ifa­de­ler­le konu edil­me­si ka­mu­oyu önün­de mes­lek iti­ba­rı­nı ze­de­le­yi­ci ni­te­lik­te­dir. Tür­ki­ye No­ter­ler Bir­li­ği ola­rak il­gi­li ha­ber­de bah­se­dil­di­ği üzere ya­pı­lan iş­lem­de bir ihmal bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı­nı ti­tiz­lik­le takip et­ti­ği­mi­zi, ko­nu­ya iliş­kin TNB Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ge­rek­li araş­tır­ma ve in­ce­le­me ya­pıl­ma­sı için De­net­le­me Ku­ru­lu­mu­za görev ve­ril­di­ği hu­su­su­nu ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­ruz, şek­lin­de açık­lan­dı. Tür­ki­ye No­ter­ler Bir­li­ği-


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

“COVİD-19 TEDBİR VE AŞI İLE KONTROL SAĞLANIR”

BİLİM KURULU ÜYESİ RİZELİ PROF.
DR. RECEP ÖZTÜRK;

“COVİD-19 TEDBİR VE AŞI İLE KONTROL SAĞLANIR”

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Recep Öz­türk’Co­vid-19’dan kur­tul­mak için alı­nan ted­bir­le­re top­lum ola­rak uymak zo­run­da­yız ’dedi.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi Ri­ze­li hem­şe­ri­miz Prof.​Dr. Recep Öz­türk son ay­lar­da Tür­ki­ye’de artış gös­te­ren Co­vid-19 hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lun­du.
Kurul Üyesi Prof.​Dr. Recep Öz­türk açık­la­ma­sın­da aşı­la­ma­yı her­kes yap­ma­lı, aşı ya­pı­lan ül­ke­ler­de vaka sa­yı­la­rı azal­dı di­ye­rek ’15 Nisan 2021 iti­ba­riy­le bazı ül­ke­le­rin Covid 19 sa­yı­sı ve aşı­la­ma du­ru­mun da önem­li de­ği­şik­lik­ler olu­yor.
Me­se­la, İsrail aşı­la­ma oranı %119 (İki aşı ya­pıl­dı­ğı için top­lam %200 ola­cak), gün­lük vaka sa­yı­sı 8-9 bin­den, 200-250 ye inmiş.
İngil­te­re; aşı­la­ma oranı %60,3. Gün­lük vaka sa­yı­sı 60 bin­den 2500 e inmiş; ABD aşı­la­ma oranı %59,3. Ggün­lük vaka sa­yı­sı 270-280 bin­den 60-70 bine düş­müş; Ja­pon­ya’da en yük­sek gün­lük vaka sa­yı­sı 8 bin, şu anda günde 2500. Aşı­la­ma oranı %0,9.​Ja­pon­ya işin ba­şın­dan beri maske, me­sa­fe­ye en iyi uyum sağ­la­yan bir kaç ül­ke­den biri (Ja­pon­ya’da az vaka sa­yı­sı ku­ral­la­ra özen­le uyum­la il­gi­li).
Tür­ki­ye aşı­la­ma oranı %23,6.​Bir yıl önce Nisan 2020 de 5.100 olan vaka sa­yı­sı ka­pan­ma ted­bir­le­riy­le 700-800 e indi.
Ma­ale­sef “yeni nor­mal dönem ”de ted­bir­le­re uy­ma­dık; va­ka­lar 32 bine çıktı; ted­bir­ler alın­dı 7-8 bine indi.
Ne yazık ki, kişi, top­lum, kurum ve ku­ru­luş­lar ted­bir­ler­de re­ha­ve­te ka­pıl­dı, şimdi 63 bin gün­lük va­ka­ya ulaş­tık.
Gö­rül­dü­ğü gibi ted­bir­ler ve aşı ile sal­gın kont­rol edi­le­bi­li­yor.
PROF. DR. RECEP ÖZ­TÜRK KİMDİR?

­ 1962 yı­lın­da İkiz­de­re’de (Rize) doğdu. Tu­lum­pı­nar Köyü Meh­met Akif İlko­ku­lu, İkiz­de­re Or­ta­oku­lu, Rize Li­se­si, İstan­bul Üniver­si­te­si (İ.Ü.) Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­sin­den mezun oldu (1984).
En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­man­lı­ğı­nı İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­sin­de yaptı.
1994’te do­çent, 2000’de pro­fe­sör oldu.
İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­li­ğin­den 2016’da emek­li oldu.
Ön­ce­lik­li uğraş alan­la­rı; has­ta­ne en­fek­si­yon­la­rı, HIV en­fek­si­yo­nu, en­fek­si­yöz is­hal­ler, en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı la­bo­ra­tu­var ta­nı­sı ile yük­se­köğ­re­tim­de ve sağ­lık­ta ka­li­te­dir.
2009-2013’te Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK) Üye­li­ği, 2011-2015’te Tıpta Uz­man­lık Ku­ru­lu (TUK) üye­li­ği yapan Öz­türk, Has­ta­ne En­fek­si­yon­la­rı, Grip ve Boğ­ma­ca Bi­lim­sel Da­nış­ma Ku­rul­la­rı Üye­si­dir.
Dr. Öz­türk, halen Me­di­pol Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üye­si­dir.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TÜRKİYEDEN ANAYURDA 3 BİN KİŞİYE İFTAR YARDIMI

Tür­ki­ye’deki ha­yır­se­ver işa­dam­la­rı­nın yar­dım­la­rıy­la Güney Tür­kis­tan da ki Müs­lü­man Türk­le­re iftar ye­me­ği ve yar­dım­la­rı ya­pı­lı­yor.

Tür­ki­ye’deki sağ­du­yu sa­hi­bi işa­da­mı ve Ül­kü­cü­le­rin dü­zen­le­di­ği yar­dım kam­pan­ya­sıy­la top­la­nan gıda, gi­yecek mal­ze­me­si Türk ana­yur­du Güney Tür­kis­tan’a gön­de­ril­di.

KUYAŞ Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len iftar ye­mek­le­ri­ne günde 3 bin ki­şi­ye yemek ve­ri­li­yor.

KUYAŞ Tür­ki­ye tem­sil­ci­le­rin­den Erhan Öz­tunç Güney Tür­kis­tan’daki soy­daş­la­rı­mız için ve­ri­len iftar ye­mek­le­ri hak­kın­da bir açık­la­ma yaptı.

Öz­tunç açık­la­ma­sın­da’3 bin kar­de­şi­mi­ze iftar için sıcak yemek ve ekmek ikram edil­di.
Biz yok­lu­ğun­da pay­la­şan bir fikir zen­gin­li­ği ha­re­ke­ti­yiz.
Bu ra­ma­zan in­şal­lah bir gü­zel­lik için­de kar­deş­le­ri­miz mü­ba­rek Ra­ma­zan ayını idrak ede­cek­ler.
Katkı sağ­la­yan, des­tek veren, Hiz­met­le­ri ile bu gü­zel­lik­le­re hayat bul­du­ran her­ke­se can­dan te­şek­kür­ler edi­yo­ruz.
İnşal­lah Ra­ma­zan bo­yun­ca iftar sof­ra­la­rı­mız hiç dur­ma­ya­cak­tır’ dedi.
KUYAŞ ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan 2021 Ra­ma­zan İftar prog­ra­mın­da Rah­met­li olan Türk dün­ya­sı bü­yük­le­ri­nin isim­le­ri ve­ril­di.
Kam­pan­ya­da mer­hum Kasım Ko­zi­noğ­lu, Rah­me­tul­lah Man­tı­ki, Murad Argun, Asur Peh­li­van, Azad­beg Ke­ri­mi, Ab­duk­ke­rim Mah­dum, Al­pas­lan Tür­keş, Rauf Denk­taş, Dün­dar Taşer, Ebul­feyz El­çi­bey, Bay Mirza Hayıt, Şev­ket Ça­kı­roğ­lu adına Turan Ça­kı­roğ­lu, İsmail ve Se­bi­ha Şeker aile­si adına olmak üzere iftar ik­ram­la­rı ger­çek­leş­ti.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

« Older Entries