Category Archives: Güncel Haberler

Çay Çarşısı Ağustos ayında hizmete girecek

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı (RTB), Rize Be­le­di­ye­si ve DOKAP iş­bir­li­ği ile ya­pı­lan Çay Çar­şı­sı pro­je­sin­de, çevre dü­zen­le­me ve kule ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı.

Çay Çar­şı­sı’nın Ağus­tos ayın­da hiz­me­te gir­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, “Çay çar­şı­sın­da bu­lu­nan iş yer­le­ri­nin ta­ma­mı bitti, çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­tık.
Bunun ya­nın­da seyir ku­le­si için karar ver­di­ği­miz mal­ze­me­nin gel­me­si­ni bek­li­yo­ruz, önü­müz­de­ki gün­ler­de mal­ze­me gel­me­si ile bir­lik­te man­to­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı baş­la­ta­ca­ğız” dedi.
Pan­de­mi ne­de­niy­le bazı ge­cik­me­ler ol­du­ğu­nu be­lir­ten Er­do­ğan, “Daha önce bi­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor­du, firma çok iyi ça­lış­tı, kule in­şa­atı­mız tamam.
Ay so­nu­na kadar çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın bit­me­si­ni ümit edi­yo­ruz, bu ça­lış­ma­lar ile bir­lik­te bir tek seyir ku­le­si ka­la­cak ve bu ça­lış­ma­la­ra ağır­lık ve­re­ce­ğiz.” dedi. Alt yapı ça­lış­ma­la­rı devam eden Çay çar­şı­sın­da çay bah­çe­si itina ile ha­zır­la­nı­yor. Çay çar­şı­sı or­ta­sın­da yer alan Çay bah­çe­si yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin hiz­me­ti­ne açı­la­cak.

Rize'nin Devasa Çay Bardağı Büyüklüğü İle Rekorlar Kitabına Girecek


Haber Merkezi

Türkiye’de ilk kez Rize’de uygulandı: Taşkınlara karşı ‘cam korkuluk

Taş­kın risk­le­ri­ne karşı 3 ta­ba­ka­dan olu­şan, özel kim­ya­sal­lar ile bir­leş­ti­ril­me­siy­le 30 mi­li­met­re ka­lın­lı­ğa ula­şan cam­lar, ilk ola­rak Rize’nin Gü­ney­su il­çe­sin­de dere ya­ta­ğı­na uy­gu­lan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde her yıl can ve mal ka­yıp­la­rı­na yol açan sel ile he­ye­lan­lar­da taş­kın ris­ki­ni azalt­mak için dere ke­nar­la­rı­na yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar monte edi­li­yor. 3 ta­ba­ka­dan olu­şan, özel kim­ya­sal­lar ile bir­leş­ti­ril­me­siy­le 30 mi­li­met­re ka­lın­lı­ğa ula­şan cam­lar, ilk ola­rak Rize’nin Gü­ney­su il­çe­sin­de dere ya­ta­ğı­na uy­gu­lan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz’de her yıl ya­şa­nan, can ve mal ka­yıp­la­rı­na yol açan sel ve he­ye­lan­lar­da taş­kın ris­ki­ni azalt­mak için yeni proje ha­ya­ta ge­çi­ril­di.
Dev­let Su İşleri (DSİ) Trab­zon Bölge Mü­dür­lü­ğü’nce uy­gu­la­nan proje ile yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar, dere ke­nar­la­rı­na monte edi­li­yor.
3 TA­BA­KA­DAN OLU­ŞU­YOR, 30 MİLİMETRE KA­LIN­LI­ĞA SAHİP
3 ta­ba­ka­dan olu­şan, özel kim­ya­sal­lar­la bir­leş­ti­ri­len ve 30 mi­li­met­re ka­lın­lı­ğa ula­şan cam­lar, taş­kın­la­rı ön­le­me­de kul­la­nı­la­cak.
KI­RIL­MA­YA, ÇARP­MA­YA DA­YA­NIK­LI
Gazi Üni­ver­si­te­si Mal­ze­me La­bo­ra­tu­va­rı’nda test edi­len yerli üre­tim cam­lar kı­rıl­ma­ya, çarp­ma­ya ve su yük­sel­me­si­ne karşı test­ler­den olum­lu not aldı.
Av­ru­pa’da uy­gu­la­nan proje ile 1 san­ti­met­re ka­re­si 998 ki­log­ram kuv­ve­te da­ya­nık­lı cam­lar, ilk ola­rak Rize’nin Gü­ney­su il­çe­sin­de dere ya­ta­ğı­na uy­gu­lan­dı.
”İLK KEZ UY­GU­LAN­DI”

DSİ 22’nci Bölge Mü­dü­rü Dr. Emre Ak­ça­lı, Doğu Ka­ra­de­niz’de sık sık taş­kın ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bunun için de­re­le­rin akış ka­pa­si­te­le­ri­ni ar­tır­mak ge­re­ki­yor.
Bu­nun­la il­gi­li yeni bir uy­gu­la­ma baş­la­dı.
Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de de uy­gu­la­nan yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar Tür­ki­ye’de ilk kez Rize’de uy­gu­lan­dı.
Yılda yak­la­şık met­re­ka­re­ye 2500 mi­li­met­re ile en çok yağış alan il Rize ol­du­ğu için ilk uy­gu­la­ma­yı bu­ra­da yap­tık. Yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar, kı­rıl­ma­ya, çarp­ma­ya ve su yük­sel­me­si­ne ol­duk­ça da­ya­nık­lı. 1 san­ti­met­re ka­re­si yak­la­şık 1 ton kuv­ve­te da­ya­nık­lı. Yani hem suyun yük­sel­me­si­ne hem de ağaç­la­rın çarp­ma­sı­na da­ya­nık­lı ola­rak yüzde 100 yerli üre­til­di” diye ko­nuş­tu.
”GÖR­SEL GÜ­ZELLİK DE YA­ŞA­NA­CAK”
Özel üre­tim cam­la­rın dere ke­nar­la­rın­da kul­la­nı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Ak­ça­lı, “İlk uy­gu­la­ma­sı­nı Rize Gü­ney­su’da ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Ba­şa­rı­lı sonuç ala­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­ruz son­ra­sın­da yay­gın­laş­tı­ra­ca­ğız. Beton duvar ye­ri­ne cam kor­ku­luk­la­rın ya­pıl­ma­sı ile de­re­ler in­san­la­rın görüş açı­sın­dan çık­ma­ya­cak. Cam kor­ku­luk­lar sa­ye­sin­de hem dere ke­na­rın­da ol­ma­nın gör­sel gü­zel­li­ği­ni ya­şa­na­cak hem de taş­kın ko­ru­ma gö­re­vi sağ­lan­mış ola­cak” dedi.


Haber Merkezi

Kısıtlamaların Kalkması İle Birlikte Ak Parti İl Başkanı Alim Saha Çalışmalarına Hız Verdi

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim nor­mal­leş­mey­le bir­lik­te saha ça­lış­ma­la­rı­na hız verdi. Alim bir yan­dan esnaf zi­ya­ret­le­ri ya­pa­rak va­tan­daş­lar­la bir araya ge­lir­ken bir yan­dan da teş­ki­lat ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.

İl Baş­ka­nı Alim bugün ber­be­rin­de­ki il baş­kan yar­dım­cı­la­rıy­la bir­lik­te Ar­de­şen’de bir dizi prog­ra­ma ka­tıl­dı.
İl Baş­ka­nı Alim ilk ola­rak Ar­de­şen ilçe teş­ki­la­tıy­la bir araya ge­le­rek teş­ki­lat ça­lışm­la­rıy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.
Ar­dın­dan Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Kül­tür mer­ke­zin­de; İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Terzi, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya, ön­ce­ki dönem; ilçe yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, be­le­di­ye mec­li­si üye­le­ri, il genel mec­lis üye­le­ri, kadın kolu ve genç­lik kolu baş­kan­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len is­ti­şa­re top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı.
İl baş­ka­nı İshak Alim top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da nor­mal­leş­me ile bir­lik­te AK Parti teş­ki­lat­la­rı­nın güçlü bir şe­kil­de sa­ha­da ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek,” Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la zi­ya­ret­le­ri­mi­ze ara ver­mek du­ru­mun­da kal­mış­tık artık nor­mal­leş­mey­le bir­lik­te tüm teş­ki­lat­la­rı­mız­la sa­ha­da ola­ca­ğız.
Va­tan­da­şı­mız­la te­ma­sı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz ya­tı­rım­la­rı­mı­zı an­la­ta­ca­ğız. Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin so­run­la­rı, ta­lep­le­ri­ni ve biz­le­re olan öne­ri­le­ri­ni din­le­ye­ce­ğiz.
Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin dert­le­riy­le dert­le­nip, se­vinç­le­riy­le mutlu ola­ca­ğız. On­la­rın se­si­ne kulak ve­re­ce­ğiz on­la­rı din­le­ye­ce­ğiz. Allah’a şükür ili­mi­zin ya­tı­rım ko­nu­sun­da bir sı­kın­tı­sı yok. Tüm ya­tı­rım­la­rı­mız, başta mega pro­je­le­ri­miz olmak üzere büyük bir hızla devam edi­yor. O yüz­den bize düşen va­tan­daş­la­rı­mız­la iç içe olup iliş­ki­le­ri­mi­zi daha da güç­len­dir­mek­tir. Mil­le­tin se­si­ne kulak ver­me­li­yiz. Hem­şe­ri­le­ri­miz biz­ler için çok de­ğer­li­dir işte biz­ler on­la­ra ver­di­ği­miz bu de­ğe­ri his­set­tir­me­li­yiz. Teş­ki­lat ola­rak çok güç­lü­yüz bu gü­cü­mü­zü sa­ha­ya yan­sıt­ma­lı­yız.”dedi.

Haber Merkezi

ÇAY’ın Geleceği İçin Umutlandıran Adım

Ancak mev­cut du­rum­da­ki top­rak çok asi­dik. Bu uy­gu­la­ma bu ko­nu­da baş­lan­gıç ni­te­li­ğin­de­ki bir uy­gu­la­ma­dır. Ya­pı­lan bu de­ne­me­le­rin ve kont­rol­ler so­nu­cun­da top­ra­ğın ya­pı­sı de­ği­şip PH de­ğe­ri 5.5-6 dü­ze­yi­ne çık­tı­ğın­da ça­yı­mı­zın ge­le­ce­ği güven al­tı­na gir­miş ola­cak­tır.

Çay Ta­rı­mı yap­tı­ğı­mız başta Rize olmak üzere , Art­vin ve Trab­zon’daki çay bah­çe­le­ri­ne ver­miş ol­du­ğu­muz gübre do­la­yı­sıy­la top­ra­ğın ya­pı­sı ve pH de­ğe­ri dü­şe­rek top­ra­ğın doğal özel­li­ği­ni kay­bet­ti­ğin­den do­la­yı, hem çay ve­ri­mi azal­dı hem de top­ra­ğın deyim ye­rin­dey­se, doğal or­ga­nik ya­pı­sı bo­zul­du!

Çünkü böl­ge­miz Tür­ki­ye’nin en ya­ğış­lı böl­ge­si ol­du­ğun­dan do­la­yı çay bah­çe­le­ri­miz­de ya­ğış­la­rın top­rak­ta­ki kal­si­yum ve mag­nez­yum yı­ka­ya­rak top­rak­tan uzak­laş­tır­ma­sı so­nu­cu PH de­ğe­ri dü­şe­rek top­ra­ğın doğal özel­li­ği­ni kay­bet­me­si so­nu­cu ve kul­la­nı­lan aşırı kim­ya­sal güb­re­le­me top­ra­ğın asit­leş­me­si­ni hız­lan­dır­mış­tır.
Ya­pı­lan öl­çüm­le­re göre top­ra­ğın pH de­ğe­ri 4 ci­va­rın­da, bunun en az 5,5- 6 do­lay­la­rı­na ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
Bun­dan do­la­yı ÇAY­KUR ve Tarım Ba­kan­lı­ğı ön­der­li­ğin­de ÇAY­KUR Çay fab­ri­ka­la­rı­nın bu­lun­du­ğu tüm böl­ge­ler­de, Yak­la­şık 3 üç dört ay için­de gö­nül­lü müs­tah­sil­ler va­sı­ta­sıy­la, ha­zır­lan­mış olan tarım ki­re­ci de­di­ği­miz bu özel mad­de­yi top­ra­ğa verip ka­rış­tır­dık­tan sonra, top­rak ya­pı­sı­nın nor­mal de­ğe­ri­ne gelip geç­me­di­ği kont­rol edi­lecek.
Eğer bu önem­li uy­gu­la­ma is­te­ni­len dü­ze­ye ula­şır­sa ger­çek­ten böl­ge­miz ve ça­yı­mız için dev­rim ni­te­li­ğin­de bir proje ola­cak­tır.
İlk uy­gu­la­ma yer­le­rin­den bi­ri­de, Gün­doğ­du böl­ge­sin­de ÇAY­KUR yet­ki­li­le­ri Tarım Ba­kan­lı­ğın­dan gelen ekip­ler ve müs­tah­sil­ler ile bir­lik­te bunun ilk uy­gu­la­ma­sı çay tar­la­sı­na ger­çek­leş­ti­ril­di.
UY­GU­LA­MA NASIL OLA­CAK?
Çay­kur – il tarım mü­dür­lük­le­ri ile ku­ru­lan de­ne­me­ler­de amaç ; top­rak PH’la­rı­nı yük­sel­mek­tir.
Kul­la­nı­lan tarım ki­re­ci ise “ Gra­nül kal­si­yum oksit ( Sön­me­miş Kireç) for­mü­las­yo­nu dadır.
Dozaj: pazar zi­ra­at oda­sın­da­ki top­rak tah­lil­le­ri so­nu­cu be­lir­len­miş­tir.
Uy­gu­la­ma son­ra­sın­da tarım ki­re­ci­nin mu­hak­kak top­ra­ğı ça­pay­la ka­za­rak ka­rış­tı­rıl­ma­sı ge­rek­li­dir.
Bu uy­gu­la­ma, yani tarım ki­re­ci uy­gu­la­ma­sı bu yıl ya­pı­la­cak. Ancak 1 yıl sonra tarım ki­re­ci uy­gu­la­nan yer­ler­de­ki pH tek­rar öl­çü­lecek, 2 yıl sonra tek­rar top­rak nu­mu­ne­si alı­nıp tek­rar öl­çü­lecek.
Yani tarım ki­re­ci uy­gu­la­ma­sın­dan sonra yıl son­la­rın­da­ki top­rak PH la­rın­da­ki de­ği­şim öl­çü­lecek.
Tarım Ki­re­ci ( kal­si­yum oksit) uy­gu­la­ma­sı daha önce hiç bir ( son 60 yılda hiç uy­gu­lan­ma­mış) çay­lık­ta ya­pıl­ma­mış.
Bu yüz­den çay­lık­lar­da ilk uy­gu­la­ma özel­li­ği ta­şı­yor.
Bu uy­gu­la­ma ile çay­lık­lar­da­ki PH ne kadar yük­se­le­bi­lecek bil­mi­yo­ruz.
Daha önce hiç ya­pıl­ma­dı­ğı için bu de­ne­me so­nu­cun­da pH lar­da­ki de­ği­şim kayıt al­tı­na alı­na­cak.
Ancak mev­cut du­rum­da­ki top­rak çok asi­dik.
Bu uy­gu­la­ma bu ko­nu­da baş­lan­gıç ni­te­li­ğin­de­ki bir uy­gu­la­ma­dır.
Ya­pı­lan bu de­ne­me­le­rin ve kont­rol­ler so­nu­cun­da top­ra­ğın ya­pı­sı de­ği­şip PH de­ğe­ri 5.5-6 dü­ze­yi­ne çık­tı­ğın­da ça­yı­mı­zın ge­le­ce­ği güven al­tı­na gir­miş ola­cak­tır.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

Pazar Sahil Müfrezesi Şehitliği Tamamlandı

Rize’nin Pazar il­çe­sin­de bu­lu­nan “Pazar Sahil Müf­re­ze­si Şe­hit­li­ği” in­şa­atı­nın ta­mam­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.Rize İl Özel İda­re­sin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de bu­lu­nan şehit kab­ris­tan­lık­la­rı­nın yapım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­nın Şe­hit­lik Yö­net­me­li­ği­ne uygun ha­zır­la­nan pro­je­ler doğ­rul­tu­sun­da devam et­ti­ği be­lir­til­di.

Açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şın­da böl­ge­de mü­ca­de­le ede­rek şe­ha­de­te yü­rü­yen şe­hit­le­ri­mi­zin ka­bir­le­ri için Pazar il­çe­si­ne bağlı Şe­hit­lik kö­yün­de 2020 yılı tem­muz ayın­da baş­la­nı­lan anıt in­şa­atı ta­mam­lan­mış­tır. Ge­çi­ci ka­bu­lü ya­pı­lan in­şa­at­ta 1 şe­hit­lik anıtı, 2 ki­ta­be, 32 şehit mo­zo­le­si ve çevre dü­zen­le­me­si ima­lat­la­rı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.”

Haber Merkezi

ÇAYKUR: Kontenjan Limitleri Kontrollü bir Şekilde Artırılmakta

ÇAY­KUR, yaş çay alım­la­rın­da ko­ta­sı­nı dol­du­ran ve ça­yı­nı bi­ti­ren üre­ti­ci­le­rin bu­lun­du­ğu alım yer­le­rin­de kon­ten­ja­nın kont­rol­lü bir şe­kil­de ar­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

ÇAY­KUR’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, gün­lük yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­nin 9 bin 50 ton ol­ma­sı­na rağ­men ka­pa­si­te­nin üze­ri­ne çı­kı­la­rak günde 9 bin 200 ile 9 bin ton yaş çay iş­len­di­ği­ni ve yaş çay alım­la­rı­nın 9 bin ton ile 10 bin 500 ton ara­sın­da devam et­ti­ği ifade edi­le­rek, “17 Ma­yıs­ta baş­la­yan yaş çay alım­la­rı­na ka­pa­si­te­mi­zi zor­la­ya­rak devam et­mek­te­yiz.
Ön­ce­ki açık­la­ma­la­rı­mız­da be­lir­til­di­ği gibi ka­pa­si­te­miz gün­lük 9.050 ton olup, alım­la­rı­mız gün­lük ka­pa­si­te­nin çok üze­rin­de ger­çek­leş­mek­te­dir. Şöyle ki; alım­la­rı­mız gün­lük 9.000 tonla 10.500 ton ara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir.
47 iş­let­me­miz­de yoğun bir şe­kil­de gün­lük 9.200 ton ile 9.400 ton ara­sın­da çay iş­len­mek­te ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ça­yı­nı ala­bil­mek için ge­rek­li bütün adım­lar atıl­mak­ta­dır. Çay ha­sa­dı bugün iti­ba­riy­le 24.gü­nün­de ve be­lir­le­nen li­mit­ler doğ­rul­tu­sun­da devam et­mek­te­dir. Ko­ta­sı­nı dol­du­ra­rak ay­rı­lan ve alım­la­rın düş­tü­ğü alım yer­le­ri­miz­de kon­ten­jan li­mit­le­ri kont­rol­lü şe­kil­de ar­tı­rıl­mak­ta­dır. Bi­lin­me­li ki Çay­kur; her zaman ol­du­ğu gibi üre­ti­ci­nin ya­nın­da­dır; önü­mü­ze gelen her me­se­le ve karar sü­re­ci, üre­ti­ci­le­ri­miz­den yana de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir” de­nil­di.

Haber Merkezi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Rize’ye 150 adet karyola bağışladı

Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ta­le­bi üze­ri­ne İstan­bul İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ih­ti­yaç faz­la­sı olan 150 adet hasta kar­yo­la­sı ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rın hiz­me­tin­de kul­la­nıl­ma­sı için ili­mi­ze ba­ğış­lan­dı.

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan bu­gü­ne kadar 2 bine kadar ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­ya ma­nu­el/oto­ma­tik kar­yo­la des­te­ği sağ­lan­dı.
Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Sa­kat­lık, has­ta­lık veya yaş­lı­lık ne­de­niy­le ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rı­mı­zın hem iyi­leş­me sü­reç­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­mak hem de bu­lun­duk­la­rı fi­zik­sel ev or­ta­mın­da ra­hat­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la has­ta­la­rı­mı­za im­kân­lar dâ­hi­lin­de hasta kar­yo­la­la­rı temin et­mek­te­yiz.” dedi. Tepe, bu ça­lış­ma­yı evde sağ­lık hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da hiz­met alan has­ta­lar­da yatak ya­ra­la­rı­nın oluş­ma­ma­sı, bes­len­me ve ba­kım­da ih­ti­yaç­la­rı­nın daha iyi kar­şı­la­na­bil­me­si için yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Tepe “Sağ­lık an­la­mın­da son de­re­ce zor du­rum­da olan ve belki de bun­dan son­ra­ki tüm ya­şam­la­rı­nı ya­ta­ğa ba­ğım­lı ola­rak ge­çir­mek zo­run­da ka­la­cak bu in­san­la­rı­mı­za yar­dım­cı olmak ama­cıy­la SGK ta­ra­fın­dan ödeme kap­sa­mın­da ol­ma­yan, has­ta­ne­le­rin ih­ti­yaç faz­la­sı kar­yo­la­la­rı ile ha­yır­se­ver­ler­den al­dı­ğı­mız des­tek­ler­le bu hiz­me­ti sür­dür­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma hem has­ta­la­rı­mız hem de ba­kım­la­rı­nı üst­le­nen hasta ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan büyük ilgi gör­mek­te­dir.” dedi. İlimiz ge­ne­lin­de 2 bin ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­mı­za kar­yo­la yar­dı­mı yap­ma­mı­za rağ­men zaman zaman temin ko­nu­sun­da sı­kın­tı­lar ya­şa­mak­ta­yız di­ye­rek, şöyle devam etti: “Ve­ri­len kar­yo­la­lar hasta iyi­le­şin­ce veya vefat edin­ce geri alı­nıp, sı­ra­da bek­le­yen diğer ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rı­mı­za ve­ril­mek­te, böy­le­ce kar­yo­la­la­rın sü­rek­li hiz­met ver­me­si sağ­lan­mak­ta­dır. Ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­lar az şey­le­re ih­ti­yaç du­yar­lar ama o az şey­le­re çok ih­ti­yaç du­yar­lar. Son de­re­ce zor du­rum­da olan ve belki de bun­dan son­ra­ki ya­şam­la­rı­nı ya­ta­ğa ba­ğım­lı ola­rak ge­çir­mek zo­run­da ka­la­cak bu in­san­la­rı­mı­za yar­dım­cı olmak, on­la­rı biraz da olsa rahat et­ti­re­bil­mek top­lum ola­rak he­pi­mi­zin amacı ol­ma­lı bu ne­den­le; tüm ha­yır­se­ver ve du­yar­lı in­san­la­rı­mız­dan bu an­lam­da des­tek bek­li­yo­ruz.” Bu­gü­ne dek biz­le­re bu an­lam­da ba­ğış­ta bu­lu­nan tüm ha­yır­se­ver­le­ri­mi­ze yü­rek­ten te­şek­kür eden Tepe; ‘‘150 hasta kar­yo­la­sı­nın ili­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan hem­şeh­ri­le­ri­miz İstan­bul İl Sağ­lık Mü­dü­rü sayın Prof. Dr. Kemal Me­mi­şoğ­lu ve Sağ­lık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı sayın Uzm.​Dr. Hasan Basri Ve­li­oğ­lu’na des­tek ve yar­dım­la­rın­dan do­la­yı hal­kı­mız adına son­suz te­şek­kür edi­yo­ruz.’’ diye ko­nuş­tu. Kar­yo­la bağış yap­mak is­te­yen­ler ve ih­ti­yaç duyan va­tan­daş­la­rı­mız Mü­dür­lü­ğü­mü­ze ait 0(464) 210 00 90 -0(464) 212 20 24 -0(464) 212 20 27 nu­ma­ra­lı te­le­fon­lar­dan ile­ti­şi­me ge­çe­bi­lir­ler.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RİZE BELEDİYESİ ARABALI SİNEMA ETKİNLİĞİNDE, “NAİM SÜLEYMANOĞLU” FİLİMİ

Rize’de 2.’si dü­zen­le­necek olan “Ara­ba­lı Si­ne­ma” et­kin­li­ği Rize Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de pan­de­mi ön­lem­le­ri çer­çe­ve­sin­de 17 Ha­zi­ran 2021 Per­şem­be günü Saat 19.30’da sahil oto­par­kın­da üc­ret­siz ola­rak ya­pı­la­cak.

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­riy­le dü­zen­le­necek et­kin­lik­te Rize Be­le­di­ye­si kar­şı­sı sahil açık oto­par­kın­da ku­ru­la­cak olan dev ek­ran­da gös­te­ri­me gi­recek olan “Cep Her­kü­lü Naim Sü­ley­ma­noğ­lu” isim­li filmi va­tan­daş­lar kendi oto­mo­bil­le­ri­nin içe­ri­sin­den iz­le­ye­bi­le­cek­ler.
Üc­ret­siz ik­ram­la­rın da ve­ri­le­ce­ği et­kin­lik, sahil açık oto­park­ta ku­ru­la­cak ekran önün­de, va­tan­daş­la­rı­mı­zın kendi oto­mo­bil­le­ri içe­ri­sin­de kal­mak su­re­tiy­le radyo fre­kan­sı üze­rin­den ses ya­yı­nı ile ger­çek­le­şecek.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

ÇAYKUR ERZURUM BÖLGE MÜDÜRÜ ZENGİN’DE EMEKLİLER KERVANINA KATILDI

Çay­kur Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü Resul ZENGİN yaş had­din­den emek­li oldu. Zen­gin’den bo­şa­lan, Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne, Ça­ye­li Sa­bun­cu­lar Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dü­rü Yakup AK­PI­NAR ge­ti­ril­di.

40 yılı aş­kın­dır Çay­kur’un bir­çok ka­de­me­sin­de görev yapan, Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğün se­vi­len yö­ne­ti­ci­le­rin­den Resul ZANGİN; 1956 yı­lın­da Art­vin Şav­şat il­çe­si Dutlu Kö­yün­de doğdu. İlk öğ­re­ni­mi­ni aynı köyde 1969 da ta­mam­la­dı.
Or­ta­oku­lu Mey­dan­cık Na­hi­ye­sin­de 1969-1972 yı­lın­da okudu. Li­se­yi 1972-1975 yı­lın­da Art­vin Kazım Ka­ra­be­kir Li­se­sin­de ta­mam­la­dı. 1978’de As­ker­lik hiz­me­ti­ni yap­tım.
10.06.1980 yı­lın­da, Çay­kur Çift­lik Çay Fab­ri­ka­sın­da Ay­ni­yat me­mu­ru ola­rak gö­re­ve baş­la­dı.
1982 yı­lın­da Mu­ha­se­be Me­mu­ru ola­rak kad­ro­su de­ğiş­ti. 1985 yı­lın­da Ambar me­mu­ru ola­rak görev yaptı. 1988 yı­lın­da mu­ha­se­be şefi ola­rak atan­dı. 25.11.1991 yı­lın­da, Çay­kur Cum­hu­ri­yet Çay fab­ri­ka­sı­na şef ola­rak atan­dı. 26.11.1994 yı­lın­da Gün­doğ­du Çay Fab­ri­ka­sı Mu­ha­se­be Mü­dür­lü­ğü­ne ve­kâ­le­ten atan­dı. 26.05.1997 yı­lın­da Mu­ha­se­be Müdür Ve­ki­li ola­rak Azak­lı Çay Fab­ri­ka­sı­na atan­dı. 26.06.1997 ta­ri­hin­de şef ola­rak Gü­ney­su Çay Fab­ri­ka­sı­na atan­dı. 2001 yı­lın­da Ön li­sans 2009 yı­lın­da ise İşlet­me Fa­kül­te­sin­de Li­san­sı­nı ta­mam­la­dı. 15 yıl Gü­ney­su Çay Fab­ri­ka­sın­da ça­lış­tı. Çay­kur Gü­ney­su Çay Fab­ri­ka­sı­nın 2012 yı­lın­da ka­pan­ma­sı ne­de­niy­le, Çay­kur Ulu­ca­mi çay fab­ri­ka­sı­na atan­dı. 2012 yı­lın­da kısım mü­dür­lü­ğü sı­nav­la­rı so­nun­da Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü Mali ve İdari İşler Kısım Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü ola­rak atan­dı. 01.07.2021 ta­ri­hi iti­ba­ri ile yaş had­din­den emek­li­ye ay­rıl­dı. Evli 2 kız ve 1 erkek çocuk ba­ba­sı olan, Zen­gin bun­dan sonra ki ya­şa­mı­nı, kıs­men Er­zu­rum’da ya­şa­ya­cak.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

AK-ES-DER’DEN HAKKÂRİ VALİLİĞİNE PROJE

AK-ES-DER tarafından hazırlanan kamu kurumlarında Engelli Vatandaşları yönlendirme levhaları Hakkâri Valiliğinde gerçekleşti. Valilik binasındaki yönlendirme levhaları Vali İdris Akbıyık tarafından asıldı.

     Özel İnsanlara Özel projesi Hakkâri Valiliğinde uygulanmaya başlandı. Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık proje kapsamında hazırlanan yönlendirme levhalarını kendisi astı.

    Hakkâri Valisi İdris Akbıyık ’Bu çalışmada engelli insanımızın düşünülmesi güzel bir işlem. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kimseye muhtaç olmadan Valiliğimize gelen vatandaş ekrandan görerek gideceği yere rahatlıkla ulaşabilecek. işitme engellilerin yönlendirme levhalar sayesinde artık hiçbir sıkıntı yaşamadan kurumlara girerek sorun ve dile getirebilecekler’ dedi. 

  Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği (AKES) Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu ” İşitme engellilerin iletişimi işaret dili ile rahatça sağladıklarını dilin eğitmenleri ile detaylar görüşüldü. Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği Projesinin asıl hedefi işitme engelli vatandaşlarımızın Valilik binasına geldiklerinde yanlarında tercüman veya bağımlı kaldıkları bir kişi olmadan, gidecekleri birime ulaşabilmeleri sağlamaktır.  Bu program ile ekrandan işaret dili ile yön göstergesinin çevirisi, alt yazı ve görsel valilik binası yön videosunu takip ederek valilik binası içerisindeki işlerini kolayca sıkıntı yaşamadan yapabilmeleridir. Uygulamaya başladıklarında verilen hizmetin ne kadar anlamlı olduğunu ve kalaylık sağladığını mutlulukla takip etmekteyiz. Projenin uygulanmasında öncelikle işaret dili uzmanlarıyla ve işitme engelli vatandaşlarla görüşüldü. Kamu kurumlarında, Valilik binasına ilk girdikleri andan itibaren hangi konuların sıkıntı olduğu, bu sıkıntıların neden kaynaklandığı belirlendi. Bu doğrultuda öncelik hedefleri saptandı. İlk olarak Valilik binası ilk girişinden başlanarak kurumda danışmanın ne tarafta olduğu, bilgi işlem müdürü odasının hangi bölümde olduğu, millî Eğitim Müdürü’nün odasının sağ-sol -orta kısımlarda yer aldığı yönler, Tapu işlemlerinin bulunduğu alan ve katlar, hangi blokta hangi bölümlerin olduğu belirlendi. Valilik binası girişinden başlayarak bütün kapı, oda koridor, katlar ve bloklar metin halinde yazıldı. Sonrasında işaret dili uzmanı ile birlikte Valilik binası metni işaret dili ile anlatıldı. İşaret dili ile anlatılan bölümler görsel bir şekilde ekrandan yansıtılarak kelebek sistemi denilen alt kare ekrandan aynı anda işaret dili ile çevirisi, ses yanıt sistemi ve ekran alt yazı sistemi ile birleştirildi.

      Yapılan bu görsel videolar valilik binasındaki her giriş kapısının karşısında olacak şekilde monitörden yansıtılacaktır. Aynı zamanda her kat için yönlendirme levhaları görsel olarak hazırlanıp katlara asılacaktır. Yönlendirme levhaları ve tabelalar katlara, merdiven başlarına, asansörlere ve odaların girişlerine asılacaktır”

dedi.Haber-Foto: İsmet KÖSOĞLU

İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmete Girdi

İli­miz­de, acil çağ­rı­la­rın tek mer­kez­den yö­ne­ti­le­ce­ği 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi hiz­me­te açıl­dı.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca tüm acil çağ­rı­la­rın tek nu­ma­ra ve mer­kez­den kar­şı­la­na­rak sevk ve ko­or­di­ne edil­me­si ama­cıy­la 81 ilde ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek “112 Acil Çağrı Mer­ke­zi”, Rize’de dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te girdi.

Mer­kez­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Vali Kemal Çeber, bir ba­yıl­ma va­ka­sı­na ait çağ­rı­ya cevap ve­re­rek il­gi­li bi­ri­me yön­len­dir­di. Çeber, daha sonra hiz­met bi­na­sın­da­ki diğer bi­rim­le­ri ge­ze­rek yet­ki­li­ler­den bilgi aldı.
Vali Çeber, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, artık çağrı hiz­me­ti veren 7 ku­ru­mu bir çatı al­tın­da top­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Mer­ke­zin, 112 acil çağrı hiz­met­le­ri­ni su­na­cak, dün­ya­da­ki son ge­liş­miş si­te­me sahip ol­du­ğu­na işa­ret eden Çeber, “Bu kadar acil çağrı mer­ke­zi nu­ma­ra­sı­nı bir çatı al­tın­da bir­leş­tir­di­ği­miz­de ku­rum­lar arası eş­gü­düm ve ko­or­di­nas­yo­nu üst dü­zey­de sağ­la­dık. Va­tan­daş açı­sın­dan en önem­li­si, bir sürü nu­ma­ra­yı ka­fa­sın­da tut­ma­sı­na gerek kal­ma­dan sa­de­ce 112’yi ara­ya­bi­lecek. Bu kir­li­lik­ten in­san­la­rı­mı­zı kur­tar­mış olduk.” dedi.
Çeber, geçen yıl 7 ku­ru­mun yak­la­şık 465 bin çağrı al­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, şöyle ko­nuş­tu:
“Bu çağ­rı­la­rın yak­la­şık 170 bini asıl­sız çağrı. Yani yüzde 36’sı. Asıl­sız çağ­rı­yı yapan ve bunu kül­tür edi­nen­ler var. Garip bir durum. Öyle va­tan­daş­lar var. Asıl­sız çağrı uz­ma­nı. 100 tane ya­pı­yor bunu. Bir ayda 100 kere şu öldü, şu kaçtı ve şu tra­fik ka­za­sı yaptı gibi. Bu tip va­tan­daş­la­rı­mız­la il­gi­li de hu­ku­ki sü­reç­ler iş­le­ti­lecek. Sa­ni­ye­le­rin önem­li ol­du­ğu bu acil çağrı hiz­met­le­ri an­la­mın­da du­yar­lı­lık rica edi­yo­ruz. Ger­çek acil çağ­rı­lar için bu nu­ma­ra­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu süre içe­rin­de bir ya­kı­nı­mız ve sev­di­ği­mi­zi Allah ko­ru­sun kay­bet­miş olu­ruz. Za­ma­nın­da oraya ula­şıl­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bi­li­riz. Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­rı­mız­dan du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz.”
Çeber, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yakın za­man­da Rize’ye ge­le­ce­ği­ni, bi­na­nın resmi açı­lı­şı­nı o zaman ya­pa­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İller İda­re­si Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Nur­taç Ars­lan ise ha­zi­ran sonu iti­ba­rıy­la 81 ilin ta­ma­mın­da acil çağ­rı­la­rın tek mer­kez­den yö­ne­ti­le­ce­ği 112 Acil Çağrı Mer­kez­le­ri­ni dev­re­ye al­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Prog­ra­ma, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Albay Hakan De­de­ba­ğı, Vali Yar­dım­cı­la­rı Bay­ram Sağır, Gül­ha­ni Ozan Sarı ve Sedat Sezi ile kurum mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.

Haber Merkezi

Aksa Elektrik’in üçüncü geleneksel resim yarışması başladı!

Aksa Elekt­rik’in bu yıl üçün­cü­sü­nü dü­zen­le­di­ği “Senin Ener­jin Senin Res­min” resim ya­rış­ma­sı 7 Ha­zi­ran’da baş­la­dı. Tür­ki­ye’nin 81 ilin­de 5, 6, 7 ve 8. sınıf dü­ze­yin­de eği­tim gören ço­cuk­la­rın ka­tı­la­bi­le­ce­ği pro­je­de, çocuk gö­zün­den “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” res­me­di­lecek.

De­re­ce­ye giren ilk 20 esere ödül­le­rin ve­ri­le­ce­ği ya­rış­ma­ya ço­cuk­lar, #Ta­sar­ruf­Biz­den­So­ru­lur eti­ke­tiy­le ener­ji ta­sar­ru­fu­na dik­kat çe­kecek re­sim­le­riy­le baş­vu­ra­bi­li­yor.
Aksa Elekt­rik’in bu yıl üçün­cü­sü­nü dü­zen­le­ye­ce­ği “Senin Ener­jin Senin Res­min” ya­rış­ma­sı 7 Ha­zi­ran’da baş­la­dı. Hayal güç­le­ri­ni ye­te­nek­le­riy­le bu­luş­tu­ra­cak ge­le­ce­ğin büyük res­sam­la­rı bu yıl “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” nu res­me­decek.
Bu yıl üçün­cü­sü dü­zen­le­nen “Senin Ener­jin Senin Res­min’’ ya­rış­ma­sı, ço­cuk­la­rın ener­ji ta­sar­ru­fu ko­nu­sun­da far­kın­da­lık­la­rı­nın art­ma­sı ve bi­linç­len­me­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” te­ma­sıy­la ger­çek­le­şi­yor. Co­vid-19 ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da, on­li­ne ka­nal­lar­dan ka­tı­lı­mın sağ­la­na­ca­ğı resim ya­rış­ma­sı pro­je­si­ne ço­cuk­lar, Aksa Elekt­rik’in Fa­ce­bo­ok ve Ins­tag­ram sos­yal medya he­sap­la­rı­na re­sim­le­ri­ni gön­de­re­rek ka­tı­la­bi­lecek. Pro­je­ye, 21 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hi­ne kadar tüm Tür­ki­ye’den 5, 6, 7 ve 8’inci sı­nıf­ta eği­tim gören ço­cuk­lar baş­vu­ra­bi­lecek.
Ya­rış­ma­yı ka­za­nan­lar 28 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de Aksa Elekt­rik’in sos­yal medya ka­nal­la­rın­da açık­la­na­cak. Aksa Elekt­rik ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen jü­ri­nin seç­ti­ği ya­rış­ma­da ilk 10’ a gir­me­ye hak ka­za­nan ço­cuk­lar tab­let, 11-20 ara­sın­da de­re­ce­ye giren 10 çocuk da kır­ta­si­ye mas­raf­la­rı için 250 TL’lik he­di­ye çeki ka­za­na­cak.
Çocuk gö­zün­den “ener­ji ta­sar­ru­fu” res­me­di­lecek
Aksa Elekt­rik “Senin Ener­jin Senin Res­min” ya­rış­ma­sı­na baş­vur­mak için ebe­veyn­le­rin veya yasal tem­sil­ci­le­rin, Aksa Elekt­rik’in Ins­tag­ram veya Fa­ce­bo­ok he­sap­la­rı­nı takip et­me­si ve sos­yal med­ya­dan mesaj yo­luy­la re­sim­le­ri ilet­me­si ye­ter­li ola­cak. Ka­tıl­mak is­te­yen ço­cuk­la­rın, kur­şun ka­lem­le çizip bo­ya­dık­la­rı veya di­rekt pas­tel boya, sulu boya, ke­çe­li kalem, kuru boya gibi al­ter­na­tif bo­ya­lar­la yap­tık­la­rı re­sim­le­rin is­te­dik­le­ri bir bö­lü­mü­ne #Ta­sar­ruf­Biz­den­So­ru­lur ya­za­rak re­sim­le­ri­ni ebe­veyn­le­ri­nin bil­gi­le­riy­le bir­lik­te pay­laş­ma­sı ge­re­ki­yor. Re­sim­le­rin sağ arka kö­şe­si­ne ya­rış­ma­ya ka­tı­lan ço­cu­ğun adı so­ya­dı, yaşı, ve­li­si­nin adı so­ya­dı ve cep te­le­fo­nu bil­gi­si ya­zı­la­rak, bu kıs­mın da gör­sel ola­rak mesaj bö­lü­mün­den ile­til­me­si ya­rış­ma­nın şart­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Aksa Elekt­rik’in “Senin Ener­jin Senin Res­min” / #Ta­sar­ruf­Biz­den­So­ru­lur Resim Ya­rış­ma­sı’na ka­tı­lım ko­şul­la­rı hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­ye Aksa Elekt­rik’in Ins­tag­ram, Fa­ce­bo­ok say­fa­la­rın­dan veya web si­te­si üze­rin­den ula­şı­la­bi­li­yor.


Ha­ber: Ezgi Kay­gı­sız

Karadeniz’in Samsun-Sarp Demiryolu Israrı

Ordu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (OTSO) Baş­ka­nı Ser­vet Şahin, bölge eko­no­mi­si için Sam­sun-Sarp De­mir­yo­lu Pro­je­si’nin, Ordu ve Gi­re­sun’dan geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni, bunun eko­no­mi­yi can­lan­dı­ra­ca­ğı­nı söy­le­di.

OTSO Baş­ka­nı Ser­vet Şahin, ula­şım ala­nın­da son yıl­lar­da büyük ge­liş­me sağ­la­nan Ordu’da, mut­la­ka Sam­sun-Sarp De­mir­yo­lu’nun geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Şahin, ti­ca­ret­te en pa­ha­lı şeyin ula­şım ol­du­ğu­nu ve de­mir­yo­lu ula­şı­mı­nın, ka­ra­yo­lu­na göre daha düşük ma­li­yet­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, Ordu’da üre­ti­len ürün­le­rin diğer il­le­re hatta diğer ül­ke­le­re gön­de­ril­me­sin­de bu de­mir­yo­lu­nun önem­li ol­du­ğu­nu, Ordu’dan Rize’ye kadar tüm oda baş­kan­la­rı­nın da bu gö­rüş­te ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
“Ka­ra­de­niz-Ak­de­niz yolu bit­ti­ğin­de de­mir­yo­lu da is­te­ye­ce­ğiz”
Baş­kan Ser­vet Şahin, hem eko­no­mik hem de daha az bakım is­te­yen de­mir­yo­lu pro­je­si­nin, kente ka­zan­dı­ra­cak­la­rın­dan bah­se­de­rek, “Hem ti­ca­ret sek­tö­rü hem de de­mir­yo­lu­nun bağ­lan­tı yeri Çin’e uza­nan yol ola­cak. Fın­dı­ğı belki de kargo ile de­mir­yo­lu­nu kul­la­na­rak Çin’e gön­de­re­ce­ğiz. Diğer üret­ti­ği­miz ürün­le­ri Çin’eve diğer ül­ke­le­re gön­de­re­ce­ğiz. İpek­yo­lu se­fer­le­ri­miz baş­la­dı ve üre­ti­len ürün­ler Çin’e kadar gi­di­yor. Bu yol Ordu’da üre­ti­len bir ürü­nün, 5-6 sa­at­te İsken­de­run’a ulaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak. Biz, Ka­ra­de­niz- Ak­de­niz yolu bit­ti­ğin­de o yol hat­tın­da de­mir­yo­lu da is­te­ye­ce­ğiz. Çünkü 42 tane vi­la­ye­te bu yol ha­re­ket ver­mek­te. Bu yol açıl­dı­ğın­da de­mir­yo­lu ile daha hızlı ve daha ucuza nak­li­ye ola­cak. Tür­ki­ye’yi zaten demir ağ­la­rı ile örmek zo­run­da­yız. Biz de­niz­ yo­lu­nu zaten hiç kul­lan­mı­yo­ruz. De­niz­yo­lu­mu­zun biran önce açıl­ma­sı lazım. Rize’den, Ordu’dan, Gi­re­sun’dan ve Trab­zon’dan artık İstan­bul’a di­rekt ola­rak se­fer­ler ol­ma­sı lazım. Çünkü de­niz­yo­lu ma­li­ye­ti ka­ra­yo­lu ma­li­ye­ti­nin 4’te biri kadar” dedi. Şahin, böl­ge­de alt­ya­pı­da çok fazla ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu ya­tı­rım­la­rın ciddi oran­da yük­sek ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, daha da ile­ri­ye ta­şın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.

Haber Merkezi

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ziraat Botanik Çay Bahçesini İnceledi

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, araş­tır­ma ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı devam eden Zi­ra­at Bo­ta­nik Çay Bah­çe­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Bak, be­ra­be­rin­de ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim ve genel müdür yar­dım­cı­la­rı ile örnek çay bah­çe­le­ri, gezi alan­la­rı­nı in­ce­le­ye­rek bilgi aldı.
ÇAY­KUR’un böl­ge­nin sos­yal ve eko­no­mik açı­dan çok önem­li bir değer ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bak, şeh­rin en büyük mar­ka­sı­nın ge­li­şi­mi için ça­ba­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Yerli ve ya­ban­cı mi­sa­fir­le­re çayı an­lat­mak için gay­ret gös­te­ril­di­ği­ni ak­ta­ran Bak, “Çay bölge kül­tü­rü­nü yan­sı­tan en önem­li tarım ürünü. Daha ya­kın­dan ta­nı­ta­bil­mek, çay üre­tim ve tadım sü­re­ci­ni bi­re­bir gös­ter­mek için Zi­ra­at Bo­ta­nik Bah­çe­si­ni ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Ama­cı­mız, Tür­ki­ye’de ben­ze­ri ol­ma­yan çay bah­çe­le­ri ve gezi alan­la­rı oluş­tur­mak. Aynı za­man­da zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­ze bu­ra­da­ki mini fab­ri­ka­da çayın iş­le­ni­şi­ni gös­ter­mek.” diye ko­nuş­tu. ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Alim ise Zi­ra­at Bo­ta­nik Bah­çe­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si için çaba har­ca­dık­la­rı­nı ve pro­je­de son aşa­ma­ya ge­lin­di­ği­ni ifade etti.


Haber Merkezi

Karadeniz Bölgesi’nde En Çok Kamp Alanı Rize’de Bulunuyor

Yaz ay­la­rı­nın gel­me­si ve ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yeni nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te va­tan­daş­la­rın en çok merak et­ti­ği kamp alan­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­dı. Bu kap­sam­da Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 97 kamp alanı bu­lu­nu­yor.

Ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yeni nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te va­tan­daş­lar doğal alan­lar­la bu­luş­ma­ya baş­la­dı. Bu kap­sam­da ülke ge­ne­lin­de kamp alan­la­rı be­lir­len­di. En çok kamp alanı Ege Böl­ge­si’nde yer alır­ken, ikin­ci en çok kamp alanı ise Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde yer alı­yor. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 97 kamp alanı bu­lu­nur­ken, en çok kamp alanı bu­lu­nan şehir ise Rize oldu. Rize’de 17 kamp alanı bu­lu­nur­ken, Art­vin, Bay­burt, Tokat ve Kas­ta­mo­nu’da ise 1 kamp alanı bu­lu­nu­yor. İkinci sı­ra­yı alan Ordu’da kamp alanı sa­yı­sı ise 12 ola­rak be­lir­len­di. En çok kamp alanı olan şe­hir­ler­de üçün­cü sı­ra­da bu­lu­nan Düzce ve Sinop’ta 10’ar kamp alanı bu­lu­nu­yor. Bolu, Bar­tın ve Ka­ra­bük’te kamp alan­la­rı sa­yı­sı 7 ola­rak be­lir­le­nir­ken, Gi­re­sun’da 5, Sam­sun ile Amas­ya’da sayı 4 ola­rak be­lir­len­di. Zon­gul­dak’ta 3, Çorum ve Gü­müş­ha­ne’de 2’şer kamp alanı bu­lu­nu­yor.


Haber Merkezi

« Older Entries