Author Archives: yenicayeli

Erik Sabo Resmen Çaykur Rizespor’da

Çay­kur Ri­zes­por pren­sip­te an­laş­tı­ğı­nı du­yur­du­ğu Fatih Ka­ra­güm­rük’te forma giyen Erik Sabo ile 1,5 yıl­lık an­laş­ma im­za­la­dı.

Geç­ti­ği­miz sezon 33 maçta 9 gol, bu sezon ise 12 maçta 5 gol atan Slo­vak­ya A milli orta saha oyun­cu­su Erik Sabo ken­di­si­ni 1,5 sezon Ye­şil-Ma­vi­li renk­le­ri­ne bağ­la­yan söz­leş­me­yi im­za­la­dı. Sebo Çay­kur Ri­zes­por’da 52 nu­ma­ra­lı for­ma­yı gi­yecek.

Haber Merkezi

Şumudica, Fenerbahçe maçıyla başlayacak

Çaykur Rizespor’un yeni hocası Marius Șumudică, Fenerbahçe maçıyla
birlikte takımın başında olacak.

Çaykur Rizespor’un yeni hocası Marius Șumudică, Fenerbahçe maçıyla birlikte takımın başında olacak.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da ligin 19. Hafta karşılaşmasındaYeni Malatyaspor deplasmanında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör StjepanTomas ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Gaziantep FK ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Rumen Teknik Direktör Marius Șumudică ile görüşmelere başlayanYeşil- Mavili takım, yeni hocasıyla 1,5 yıllık anlaştı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal anlaşmayı ulusal medyadan açıklarken, yeni hocanın Fenerbahçe maçında takımın başında olacağını, Çarşamba günü oynanacak olan Gaziantep FK maçında ise takımın başında Tomas’ın yardımcsı Ersin Aka’nın olacağını belirtti.
Haber Merkezi

Kovid-19’la Savaşı Anlatıyor

RTEÜ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doktor Öğretim Üyesi Tolga Koyuncu Kovid-19’la Savaşı Anlatıyor

Rize’de yeni tip ko­ro­na­vi­rü­sü (Ko­vid-19) 25 gün­lük te­da­vi son­ra­sı yenen Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Anes­te­zi ve Re­ani­mas­yon Uz­ma­nı Dok­tor Öğ­re­tim Üyesi Tolga Ko­yun­cu, “Ak­ci­ğer fil­min­de­ki be­yaz­lık­la­rın ar­tı­şı­nı gö­rün­ce daha çok kaygı bo­zuk­lu­ğu­na ka­pı­lı­yor­dum. Ar­ka­daş­la­rım ak­ci­ğer fil­mi­me bak­ma­mı ya­sak­la­mış­tı.” dedi.
Ko­yun­cu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, has­ta­lık sü­re­ci­ni ve yoğun ba­kı­ma düş­tü­ğü dö­nem­de ya­şa­dı­ğı kaygı bo­zuk­lu­ğu­nu an­lat­tı.
Nöbet tut­tu­ğu sı­ra­da ra­hat­sız­lı­ğı­nı his­set­ti­ği­ni be­lir­ten 43 ya­şın­da­ki Ko­yun­cu, gri­bal be­lir­ti­ler ve kas ağ­rı­sı­nın ol­du­ğu­nu, bu be­lir­ti­ler üze­ri­ne ken­di­si­ni izole et­ti­ği­ni ak­tar­dı.
Ko­yun­cu, has­ta­lık baş­lan­gı­cın­da her şeyin çok nor­mal ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­dı­ğım­da ‘Belli bir has­ta­lı­ğım yok.
Yaşım da genç sa­yı­lır. Bunu at­la­tır­sam belli bir süre ba­ğı­şık­lık ka­za­nı­rım.’ dü­şün­ce­sin­dey­dim. Bir hafta hiç­bir prob­lem yoktu.
Görev yap­tı­ğım has­ta­ne­de, ar­ka­daş­la­rım ta­ra­fın­dan izole edi­le­rek te­da­vi edil­dim.” dedi.
Bir haf­ta­lık sü­re­nin ar­dın­dan has­ta­lı­ğı­nın sey­ri­nin de­ğiş­ti­ği­ni, sü­re­cin ka­bu­sa dö­nüş­tü­ğü­nü kay­de­den Ko­yun­cu, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Bir akşam fe­na­laş­tım. Nefes ala­maz du­ru­ma gel­dim. Sü­re­ci bil­di­ğim için en­tü­be edi­le­ce­ği­mi dü­şü­nü­yor­dum. Yoğun ba­kı­ma alın­dım. Bu sü­reç­te çok zor gün­ler ge­çir­dim.
Eşi­min, aile­min, ar­ka­daş­la­rı­mın, ekip ar­ka­daş­la­rı­mın çok stres ya­şa­dık­la­rı­nı, ben­den do­la­yı çok kötü du­ru­ma düş­tük­le­ri­ni duy­dum. Çok yıp­ra­tı­cı bir süreç oldu. Kim­se­nin ken­di­ne gü­ven­me­me­si ge­re­ki­yor. ‘Ben iyi­yim, bana bir şey olmaz.’ diye bir şey yok. Kimde ne et­ki­ler bı­rak­tı­ğı belli değil.”
Ko­yun­cu, has­ta­ne­de yoğun bakım sü­re­ci­nin ağır geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “En kolay al­dı­ğım nefes, ala­ma­dı­ğım ne­fe­se dö­nüş­tü. Re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­cin­de evde yü­rür­ken bile zor­la­nı­yor­dum. Gün­lük ak­ti­vi­te­ni­zi bile ya­pa­maz ko­nu­ma ge­li­yor­su­nuz.
Artık belli bir süre işe bile dö­ne­me­ye­ce­ği­mi dü­şün­düm. Çok stres ya­şa­dım.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ara­dan üç ay geç­me­si­ne rağ­men hala tam ola­rak ken­di­ne ge­le­me­di­ği­ni an­la­tan Ko­yun­cu, “Belli oran­da nefes dar­lı­ğım var. Nö­ro­lo­jik et­ki­le­rin ne kadar ola­ca­ğı belli değil. Unut­kan­lık­la­rım var. Bazı şey­le­ri unu­tu­yo­rum ve es­ki­si gibi de­ği­lim.” diye ko­nuş­tu.
Sos­yal med­ya­da has­ta­lı­ğı önem­se­me­yen­le­ri ve ol­ma­dı­ğı­nı iddia eden­le­ri gö­rün­ce çok şa­şır­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ko­yun­cu, şun­la­rı söy­le­di:
“Böyle bir has­ta­lı­ğın ol­ma­dı­ğı­nı iddia eden­le­ri gö­rün­ce çok şa­şı­rı­yo­ruz. Has­ta­lık güm­bür güm­bür ge­li­yor ve çok teh­li­ke­li bir durum. Belli bir al­go­rit­ma takip et­mi­yor ve kimde ne etki bı­rak­tı­ğı belli değil. Sa­de­ce ken­di­miz için değil, ya­kın­la­rı­mız için de önem­li. Dok­tor ar­ka­da­şı­mı­zın Kovid’den öl­dü­ğü­nü gör­düm, ya­kın­la­rı­mı­zı kay­be­di­yo­ruz. Bunun tek yolu aşı olana kadar maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uymak. İnsan­lar­dan sab­ret­me­le­ri­ni ve dik­kat et­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum. ‘Bana bir şey olmaz’ de­mek­le ko­ru­nul­mu­yor. Sa­de­ce ken­di­si için değil, aile­si, ya­kın­la­rı, ço­cuk­la­rı için, her­kes için her­kes dik­kat et­me­li. Yaş­lı­la­rı ve ken­di­mi­zi ko­ru­ma­mız lazım. Ne kadar sü­rer­se sür­sün sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­mız lazım. Bu çok ciddi bir süreç.”
– “Vücut fonk­si­yon­la­rı­nın yavaş yavaş tü­ken­di­ği­ni gö­rü­yor­su­nuz”
Ko­yun­cu, psi­ko­lo­jik ola­rak ölüm kor­ku­su­nun has­ta­lık sü­re­cin­de üst nok­ta­ya ulaş­tı­ğı­na işa­ret ede­rek, “Bu süreç, ken­di­mi ölüme en yakın his­set­ti­ğim an. Basit bir nefes alış­ve­ri­şi­ni bile ya­pa­ma­dı­ğı­nız zaman artık vücut fonk­si­yon­la­rı­nın yavaş yavaş tü­ken­di­ği­ni gö­rü­yor­su­nuz. So­nu­cun­da so­lu­num ci­ha­zı­na bağlı yoğun bakım üni­te­si.
Sü­reç­te eşi­ni­zi, ço­cu­ğu­nu­zu dü­şü­nü­yor­su­nuz. An­la­tı­la­maz bir ank­si­ye­te (kaygı bo­zuk­lu­ğu) ya­şa­tı­yor. Ank­si­ye­te devam edi­yor. Kal­bim­de çar­pın­tı ol­du­ğu zaman ‘Kalp krizi mi ge­çi­ri­yo­rum?’ diye kay­gı­la­rım olu­yor ve bun­dan çık­mak müm­kün değil. Mer­di­ven­le­ri çı­kar­ken tı­ka­nı­yo­rum.” dedi.
– “Ar­ka­daş­la­rım ak­ci­ğer fil­mi­me bak­ma­mı ya­sak­la­mış­tı”
Zor bir sü­re­cin ar­dın­dan ha­ya­ta ye­ni­den dön­dü­ğü­nü dile ge­ti­ren Ko­yun­cu, şun­la­rı kay­det­ti:
“Yoğun ba­kım­dan çı­kın­ca çok se­vin­dim çünkü öle­ce­ği­mi dü­şün­müş­tüm. Sü­re­ci bi­li­yor­dum. Ak­ci­ğer fil­min­de­ki be­yaz­lık­la­rın ar­tı­şı­nı gö­rün­ce daha çok kaygı bo­zuk­lu­ğu­na ka­pı­lı­yor­dum. Ar­ka­daş­la­rım ak­ci­ğer fil­mi­me bak­ma­mı ya­sak­la­mış­tı. Kendi film­le­rim­le il­gi­len­me­mi ya­sak­la­mış­lar­dı çünkü stres fak­tö­rü de has­ta­lı­ğın gi­di­şa­tı­nı et­ki­le­yen fak­tör­ler­den biri.
Bi­lin­ci­niz açık­ken iş daha zor ge­çi­yor. Ka­fa­nız­da ku­ru­yor­su­nuz, ‘Ne zaman öle­ce­ğim? Ne ya­pa­ca­ğım? Eşim, dos­tum ailem, ço­cu­ğum ne ya­pa­cak?’ Çok zor bir süreç. Hiç kim­se­nin böyle bir po­zis­yon­da ol­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum.”
-“Dü­şün­me­ye gerek ol­ma­dan hemen gider aşı olu­rum”
Ko­yun­cu, has­ta­lık­tan mev­cut şart­lar­da en iyi kur­tu­luş yo­lu­nun aşı ol­du­ğu­na dik­ka­ti çekti.
Ko­yun­cu, şu de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du:
“Aşı olup bu has­ta­lı­ğı ya­şa­ma­ya­cak­sam hiç dü­şün­mem. Dü­şün­me­ye gerek ol­ma­dan hemen gider aşı olu­rum. ‘Han­gi­si daha teh­li­ke­li?’ diye dü­şün­dü­ğüm zaman hemen aşı olu­rum. Bu has­ta­lı­ğı ben ya­şa­dım, düş­ma­nı­mın bile ba­şı­na gel­me­sin. O de­re­ce çok kötü şart­lar­da sı­kın­tı çek­tim. Kendi şahsi fik­rim, hangi aşı ol­du­ğu­na bak­ma­dan ben olmak is­ter­dim.”
Tolga Ko­yun­cu, aşı gel­di­ği zaman her­ke­se en kısa sü­re­de aşı ol­ma­la­rı­nı tav­si­ye etti.
Haber Merkezi

Yangın Paniği

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­nin ecza de­po­su­nun ol­du­ğu bö­lüm­de yan­gın çıktı.
Alı­nan bil­gi­ye göre, Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­nin ecza de­po­sun­da elekt­rik kon­ta­ğın­dan kay­nak­lı yan­gın çıktı.
Yan­gı­nı fark eden has­ta­ne per­so­ne­li ta­ra­fın­dan ilk mü­da­ha­le­de bu­lu­nul­du.
Daha sonra du­ru­mun bil­di­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne it­fa­iye ekip­le­ri sevk edil­di.
Yan­gın, Rize Be­le­di­ye­si it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kont­rol al­tı­na alı­nır­ken, olay­la il­gi­li in­ce­le­me
baş­la­tıl­dı.
Haber-Merkezi

Kayıp Keçiler Bulundu

İlçemizde 3 Gündür Kayıp Olan Keçilerden 23’ü Jandarmanın Drone Destekli Aramaları Sonucu Bulundu
Olay il­çe­mize bağlı Kap­tan­pa­şa kö­yün­de geç­ti­ği­miz Cuma günü mey­da­na geldi. Alı­nan bil­gi­ye göre, 30 adet ke­çi­nin bu­lun­du­ğu sü­rü­yü dağa ot­la­ma­sı için çı­ka­ran Meh­met Şeker isim­li çoban, bir süre sonra ke­çi­le­rin göz­den kay­bol­du­ğu­nu fark etti. Çoban Şeker ve 10 ar­ka­da­şı kay­bo­lan ke­çi­le­ri bul­mak için bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Tüm dağda arama yapan va­tan­daş­lar ke­çi­le­ri bir türlü bu­la­ma­yın­ca jan­dar­ma­ya haber verdi. Olay ye­ri­ne gelen Ça­ye­li İlçe Jan­dar­ma ekip­le­ri böl­ge­de de­tay­lı bir arama ya­pa­bil­mek için drone kal­dır­dı. Tüm bölge drone ile ta­ran­dık­tan sonra 30 ke­çi­den 23’ü 3 günün so­nun­da bu­lu­na­bil­di. Ke­çi­le­rin ço­ba­nı Meh­met Şeker olay son­ra­sı mutlu ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “3 gün­dür ba­şı­ma bir hal geldi. Tah­mi­nim­ce bir ayı mı ne gel­diy­se bu malı bu­ra­da ür­küt­tü. Biz de 3 gün­dür arı­yo­ruz. 30 keçi kay­bet­tim. Haber ver­dim sağ olsun Ça­ye­li Jan­dar­ma­mız geldi. Her­kes bu­ra­da. Rize’den, Sa­lar­ha’dan ar­ka­daş­lar geldi. 23 malı canlı bul­duk ge­ri­si artık ne ol­duy­sa oldu. Her­kes­ten Allah razı olsun, sağ olsun, dev­le­ti­miz var olsun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Yeni Çayeli Gazetesi ve Matbaası

· 1969 yilinda Vural Kazmaz tarafindan ilçemizde kuruldu.
· 1972 yilinda imtiyaz sahipligi Memis SAKLI tarafindan alindi. 1993 yilindaki vefatindan sonra imtiyaz sahipligini kardesi Abdul Talip SAKLI devam ettirmektedir.
· Gazetenin ilk yayin yillarinda gazetenin ebadi 0,25 tek yaprak ve haftada tek gün (Çarsamba) yayinlanmakta iken; imtiyaz sahipligi Memis SAKLI’ya geçtikten sonra gazetenin ebadi 0,68 olup 4 sayfa ve haftada iki gün (Çarsamba—Cuma) yayinlanmaya baslanmis ve 1993 yilindan itibaren ayni günlerde devam edip gazete ebatlari 0,90 a çikarilarak 8 sayfa olarak yayinlanmaktadir.
Gazetemizin günlük yayinlanmasi için gerekli çalismalar yapilmaktadir.
Gazetemiz yerel ve ulusal haberlere yer vererek yayinlanmaktadir.·

Gazetemiz “YENI ÇAYELI” ilçemizin gözü ve kulagidir.

Recent Entries »