Author Archives: yenicayeli

Rize’de 6 Bin 331 Kişi Aşı Oldu

Tür­ki­ye’deki gün­lük aşı tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı ya­pı­lan il 24 bin 802 kişi ile Sam­sun oldu. Rize’de ise 6 bin 331 kişi aşı oldu.

Tür­ki­ye’de 14 Ocak’ta baş­la­yan aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı, “Ko­vid-19 Aşısı Bil­gi­len­dir­me Plat­for­mu” üze­rin­den an­be­an takip edi­le­bi­li­yor. Şu ana kadar 1 mil­yon 250 bin 903 ki­şi­nin aşı­lan­dı­ğı bil­gi­si­ne yer ve­ri­len si­te­de ay­rı­ca Tür­ki­ye’nin aşı ha­ri­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve bilim ku­ru­lu üye­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı aşı­la­ma sü­re­ci, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ar­dın­dan hu­zu­rev­le­rin­de ka­lan­lar ve ça­lı­şan­lar­la devam edi­yor. Plat­form üze­rin­de ay­rı­ca aşı­la­ma ha­ri­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye’deki tüm il­le­rin yer al­dı­ğı ha­ri­ta­da, ne­re­de ne kadar aşı ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si gö­rü­le­bi­li­yor. Ve­ri­le­re göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı­la­ma Sam­sun’a ya­pıl­dı.
Ka­ra­de­niz’de en çok aşı Sam­sun’da ya­pıl­dı
Tür­ki­ye’deki gün­lük aşı tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz’de en çok aşı ya­pı­lan il 24 bin 802 kişi ile Sam­sun oldu. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan diğer il­ler­de ise; Art­vin’de 3 bin 20 kişi, Rize’de 6 bin 331 kişi, Trab­zon’da 15 bin 473 kişi, Gi­re­sun’da 8 bin 434 kişi, Ordu’da 13 bin 40 kişi, Sinop’ta 3 bin 348 kişi, Kas­ta­mo­nu’da 5 bin 872 kişi, Bar­tın’da 2 bin 555 kişi, Zon­gul­dak’ta 9 bin 409 kişi, Amas­ya’da 6 bin 675 kişi, Tokat’ta 10 bin 986 kişi, Gü­müş­ha­ne’de 2 bin 63 kişi, Bay­burt’ta bin 167 kişi, Bolu’da 8 bin 68 kişi, Düzce’de 5 bin 700 kişi, Ka­ra­bük’te 3 bin 598 kişi ve Çorum’da ise 9 bin 622 ki­şi­ye Ko­vid-19 aşısı ya­pıl­dı.
İllere göre aşı da­ğı­lı­mı 10 da­ki­ka­da bir gün­cel­le­ne­rek, ye­ni­le­ni­yor.

Haber Mer­ke­zi

Vergi yapılandırmasının bozulmaması için bunu yapmak şart

Vergi ya­pı­lan­dır­ma­sı baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Türk Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Vakfı (TÜSİAV) Vergi Plat­for­mu Baş­ka­nı Ser­kan Kum­dak­cı, “Baş­vu­ru­la­rın son güne bı­ra­kıl­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Bunun ya­nın­da ya­pı­lan­dır­ma­da ilk tak­sit ta­ri­hi 1 Mart’a öte­len­di. İlk iki tak­si­tin sü­re­sin­de ve tam ola­rak öden­me­si ge­re­ki­yor. Aksi tak­dir­de ya­pı­lan­dır­ma bo­zu­lur.” dedi.

Mil­yon­lar­ca vergi mü­kel­le­fi­ni ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Baş­vu­ru­la­rın za­ma­na ya­yıl­ma­sı ve pan­de­mi dö­ne­min­de ya­şa­nan zor­luk­la­rın bir hak kay­bı­na yol aç­ma­ma­sı adına Sayın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­len baş­vu­ru sü­re­si ve ilk tak­sit ödeme sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı­na iliş­kin 3343 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı. Ka­ra­ra göre; 7256 sa­yı­lı ka­nun­da ya­pı­lan­dır­ma­ya tabi ku­rum­la­ra ait tüm borç­lar için, Vergi Da­ire­si­ne, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’na, İl Özel İda­re­le­ri’ne ve Be­le­di­ye­le­re ve Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na (SGK) baş­vu­ru­lar en geç 31.01.2021 ta­ri­hi­ne kadar ancak; 31.01.2021 ta­ri­hi resmî ta­ti­le rast­la­dı­ğı için 01.02.2021 gün so­nu­na kadar ya­pı­la­bi­lecek. İlk tak­sit öde­me­si ise; Vergi Borç­la­rı ve Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’na, İl Özel İda­re­le­ri’ne ve Be­le­di­ye­le­re bağlı tah­sil da­ire­le­ri­ne öde­necek olan borç­la­rın ta­ma­mı veya ilk tak­sit öde­me­si 01.03.2021 ta­ri­hi­ne kadar ya­pı­la­cak.
Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na olan borç­la­rın ta­ma­mı veya ilk tak­sit öde­me­le­ri ise 31.03.2021 ta­ri­hi­ne kadar ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
“İLK İKİ TAKSİTTE GECİKME OLUR­SA YA­PI­LAN­DIR­MA BO­ZU­LUR”
Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Türk Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Vakfı (TÜSİAV) Vergi Plat­for­mu Baş­ka­nı Ba­ğım­sız De­net­çi Ser­kan Kum­dak­cı, “İlk iki tak­si­tin sü­re­sin­de ve tam ola­rak öden­me­si ge­re­ki­yor. Bir tak­vim yılı içe­ri­sin­de iki­den fazla tak­si­tin öden­me­me­si veya eksik öden­me­si du­ru­mun­da ya­pı­lan­dır­ma bo­zu­la­cak­tır.
Ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Baş­vu­ru­la­rın son güne bı­ra­kıl­ma­ma­sı adına bu hafta kri­tik önem arz edi­yor. Hem mü­kel­lef­le­rin nefes al­ma­sı hem de dev­le­tin vergi tah­si­lat hı­zı­nı ar­tır­ma­sı açı­sın­dan söz ko­nu­su dü­zen­le­me hem mü­kel­lef­ler hem de ülke eko­no­mi­si açı­sın­dan büyük önem ta­şı­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ha­ber-Fo­to: Salih SER­BEST

1001 GÖZLE RİZE FİLM FESTİVALİ’NDE DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ TAKDİM EDİLDİ

Rize Be­le­di­ye­si’nin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­riy­le ve Rize Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi ve Bilgi Evi’nin ko­or­di­ne­sin­de dü­zen­le­di­ği “1001 Gözle Rize” isim­li ödül­lü kısa film ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren eser sa­hip­le­ri­ne pla­ket ve ödül­le­ri tak­dim edil­di.

pan­de­mi ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, Rize Be­le­di­ye­si top­lan­tı sa­lo­nun­da Rize Be­le­di­ye­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal GENÇ, de­re­ce­ye gi­ren­le­re pla­ket­le­ri­ni tak­dim etti. Meh­met Ali Güneş’in yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Yeşil Pe­le­rin­li Şehir bi­rin­ci­lik ödülü, Alper Er­çe­tin­göz ve Bay­ram Küçük’ün yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Dönüş adına Er­do­ğan Mu­ra­doğ­lu’na ikin­ci­lik ödülü, İbra­him Abay’ın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Hem­şin’in İlmek­le­ri üçün­cü­lük ödülü, Beh­zat Ak­tu­ra’nın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Geç­miş­ten Ge­le­ce­ğe Sıcak Adım­lar jüri özel ödülü, Jüri Üyesi Esra Alem­da­roğ­lu’na te­şek­kür pla­ke­ti ve fes­ti­val kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen söy­le­şi prog­ram­la­rı­nın mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü yapan Gül­han Ata­bek’te te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim edil­di.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

ÇAYKUR’DA İSTANBUL MAĞAZA AÇILDI SIRA ANKARA MAĞAZASINDA

Çay­kur’da, “81 ilde 81 Çay Satış Ma­ğa­za­sı” pro­je­si tam gaz devam edi­yor. Çay­kur’da 100 ayrı fark­lı ürün yel­pa­ze­si­ni bulan ürün çe­şit­le­ri­nin bir arada tü­ke­ti­ci­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­mak ama­cıy­la aç­ma­ya baş­la­dı­ğı, Çay satış ma­ğa­za­la­rı­nın 6.sını, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’ın ka­tı­lı­mıy­la İstan­bul, Sa­rı­yer Çay­kur Bölge Mü­dür­lü­ğü­nün bu­lun­du­ğu nok­ta­da hiz­me­te açıl­dı. Ma­ğa­za­nın açı­lı­şı­na ka­tı­lan çok sa­yı­da çay müş­te­ri­si, İstan­bul’a özel Aya­sof­ya Camii fo­toğ­ra­fı­nın yer al­dı­ğı çay pa­ke­ti tü­ke­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan büyük be­ğe­ni to­pal­dı.

Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü­nün, 2020 yılı ba­şın­da baş­lat­mış ol­du­ğu, “81 İlde 81 Çay satış Ma­ğa­za­sı” pro­je­si hız kes­me­den devam edi­yor. Rize Genel Mü­dür­lük önün­de ilk çay satış ma­ğa­za­sı­nın açı­lı­şı­nın aka­bin­de, Gi­re­sun’un Ti­re­bo­lu İlçe çay satış ma­ğa­za­sı, Art­vin, Ke­mal­pa­şa il­çe­si çay satış ma­ğa­za­sı, Rize Çay­kur Cum­hu­ri­yet çay fab­ri­ka­sı çay satış ma­ğa­za­sı, Er­zu­rum’un Ya­ku­ti­ye İlçesi çay satış ma­ğa­za­sı ve İstan­bul Sa­rı­yer il­çe­si çay satış ma­ğa­za­sı­nın ar­dın­dan, yakın bir ta­rih­te An­ka­ra çay satış ma­ğa­za­sı hiz­me­te gi­recek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Çay­kur’a ait bölge Mü­dür­lük­le­rin bu­lun­du­ğu büyük şe­hir­ler­de çay satış ma­ğa­za­la­rı­nın açı­lış etüt proje ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni ifade eden, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, Tü­ke­ti­ci­le­ri­miz tüm ürün­le­ri­mi­ze tek çatı al­tın­da ula­şa­cak­lar.
He­def­le­ri­nin çay tir­ya­ki­le­ri­nin ÇAY­KUR’un mev­cut ve yeni çıkan ürün­le­ri­ni bir arada görüp kendi damak ta­dı­na ve büt­çe­si­ne uygun olan ürünü al­ma­sı ve diğer ta­raf­tan Çay­kur’un ürün zen­gin­li­ği­ni gös­ter­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim: “Ma­ğa­za­la­rı­mı­zın il­ki­ni Rize Mer­kez’de Genel Mü­dür­lük bi­na­mı­zın önün­de tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne açtık. Daha sonra Ti­re­bo­lu ar­dın­dan Ke­mal­pa­şa, Cum­hu­ri­yet ve en son Er­zu­rum Satış Ma­ğa­za­mı­zı aç­mış­tık. Şimdi de İstan­bul’daki ma­ğa­za­mı­zı açtık. Bir son­ra­ki ma­ğa­za­mı­zı ise Mart ayı so­nun­da An­ka­ra’da aça­ca­ğız.
Ma­ğa­za­la­rı­mız aç­ma­mız­da­ki ama­cı­mız ürün­le­ri­mi­zin ta­ma­mı­nı tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin bir arada gö­re­bil­me­si do­ku­na­bil­me­si böyle bir çay da var mı di­ye­bil­me­si, ka­li­te­si­ni, ren­gi­ni, çe­şi­di­ni ve ken­di­ne göre eba­dı­nı seçip ka­ra­rı­nı büt­çe­si­ni eko­no­mi­si­ne göre ve­re­bil­me­si için her türlü ça­yı­mı­zı bu şe­kil­de tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin be­ğe­ni­si­ne sun­mak. Bunu da güzel bir kon­sept­le ya­pa­lım is­te­dik. Yak­la­şık 90 çeşit ürü­nü­müz tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­ze zaten ula­şı­yor­du ancak is­te­dik ki in­san­la­rı­mız bütün çe­şit­le­ri­mi­zi ve kendi böl­ge­le­ri­ne özel üret­ti­ği­miz ürü­nü­mü­zü tek çatı al­tın­da bu­la­bil­sin. Hem bizim hem de tü­ke­ti­ci­le­ri­miz için güzel bir hiz­met ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. İnşal­lah ma­ğa­za­la­rı­mı­zın tüm il­ler­de açıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor” dedi. İstan­bul’a özel Aya­sof­ya Çayı Ma­ğa­za­la­rın açıl­dık­la­rı böl­ge­le­re özel ürün­ler üret­tik­le­ri­ni be­lir­ten Çay­kur Genel Mü­dü­rü ALİM: “Her ma­ğa­za­mı­za özel, o böl­ge­ye ait bir sem­bo­lü ta­şı­yan ve sa­de­ce o ma­ğa­za­da sa­tıl­mak üzere özel bir çe­şi­di ya­pa­lım is­te­dik. Er­zu­rum’da­ki­ne Pa­lan­dö­ken Çifte Mi­na­re sem­bol­le­ri içe­ren pa­ke­tiy­le Pa­lan­dö­ken çayı, İstan­bul’daki ma­ğa­za­mız­da sa­tı­la­cak olan İstan­bul’la öz­deş­le­şen ve İstan­bul için en özel ola­bi­lecek ismi Aya­sof­ya diye be­lir­le­dik ve bu an­lam­da içe­ri­sin­de elek altı özel ça­yı­mız­dan dolum ya­pa­rak tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin damak ta­dı­na sun­duk.” dedi. Yoğun ilgi gören ma­ğa­za­nın açı­lı­şı­na, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Pı­nar­baş, Ak Parti Sa­rı­yer İlçe Baş­ka­nı Hü­se­yin Ce­va­hi­roğ­lu, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Daire Baş­ka­nı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, İstan­bul Çay­kur Bölge Mü­dü­rü Ferat Tur­gut ve çok sa­yı­da Çay­kur ba­yi­le­riy­le, Çay­taş Saha yö­ne­ti­ci­le­ri ve per­so­ne­li bir­lik­te bölge halkı ka­tıl­dı­lar.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

İyi Bir Kadro İle Çıkarsak Fenerbahçe’yi Zorlarız

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, 1-2 oyun­cu­yu daha kad­ro­la­rı­na ka­ta­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Kar­tal, 22. haf­ta­da oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe ma­çıy­la il­gi­li ise, “İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­ya­bi­li­riz” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, 1-2 oyun­cu­yu daha kad­ro­la­rı­na ka­ta­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Kar­tal, 22. haf­ta­da oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe ma­çıy­la il­gi­li ise, “İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­ya­bi­li­riz” dedi.
Süper Lig’in 21. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, dep­las­man­da karşı kar­şı­ya gel­di­ği Me­di­pol Ba­şak­şe­hir ile 1-1 be­ra­be­re kaldı. Maçın ar­dın­dan Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mü­sa­ba­ka­yı de­ğer­len­di­ren Baş­kan Kar­tal, “1-0’dan sonra 1-1 ol­ma­sı iyi ol­ma­dı. Ne­ti­ce­de şans­sız­lık ka­le­ci­nin ya­ka­la­ya­bi­le­ce­ği bir top, bizim ço­cu­ğa çarp­tı ve girdi. Be­ra­ber­lik de iyi bir puan. Ba­şak­şe­hir de in­şal­lah daha iyi yer­ler­de olur. İyi gü­zi­de bir ku­lü­bü­müz ama 1-0 biz al­say­dık daha iyi olur­du. Ne kadar ek­si­ği­miz ol­ma­sı­na rağ­men yak­la­şık 10-12 tane ek­si­ği­miz ol­ma­sı­na rağ­men bu şart­lar al­tın­da ta­kı­mı­mız çok iyi bir ba­şa­rı gös­ter­di. Ana kad­ro­nun yok­lu­ğu­nu hiç arat­ma­dı­lar. El­le­rin­den ge­le­ni yap­tı­lar. İnan­dı­lar, sa­vaş­tı­lar ama ga­li­bi­yet olsa daha iyi olur­du” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Bir­kaç tane daha iyi oyun­cu ol­say­dı 3 pu­an­la dö­ner­dik”
An­laş­ma­ya var­dık­la­rı yeni tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın iyi bir tek­nik di­rek­tör ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Baş­kan Kar­tal, “İnşal­lah Rize’de daha iyi ol­du­ğu­nu gös­te­rir. Mü­da­ha­le edi­yor. Bil­di­ğim ka­da­rıy­la so­yun­ma oda­sın­da da bazı şey­ler söy­lü­yor. Bizim Ersin ho­ca­mız da iyi. Gayet iyi yö­ne­ti­yor. İnşal­lah o da ile­ri­de iyi bir aşa­ma­da olur ama ço­cuk­la­rın mü­ca­de­le­si ho­ca­la­rı­mı­zın mü­ca­de­le­si hep­si­ni bir araya top­la­dı­ğın zaman ba­şa­rı­yı ge­ti­ri­yor. As­lın­da ben bunu ba­şa­rı kabul et­mi­yo­rum. Kad­ro­muz­da bir­kaç tane daha iyi oyun­cu ol­say­dı bu­ra­dan 3 pu­an­la gi­der­dik ama ma­ale­sef 1 pu­an­la dö­nü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
“1-2 oyun­cu­yu daha kad­ro­mu­za ka­ta­bi­li­riz”
Trans­fer­le il­gi­li yö­nel­ti­len so­ru­ya ise Hasan Kar­tal şu ya­nı­tı verdi: Ek­sik­le­ri­mi­zi bi­li­yo­ruz. Ho­ca­mız­la da gö­rüş­tük. Ho­ca­mız da ta­kı­mı in­ce­le­di ek­sik­le­ri­mi­zi bi­li­yor. Bu sü­reç­te ho­ca­nın söy­le­mi doğ­rul­tu­sun­da 1-2 spor­cu daha belki alı­rız ve kad­ro­yu sağ­lam­laş­tı­rı­rız.”
“İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­rız”
Ligin 22. haf­ta­sın­da oy­na­ya­cak­la­rı Fe­ner­bah­çe maçı ile il­gi­li de ko­nu­şan Baş­kan Kar­tal, “Fe­ner­bah­çe ma­çı­na kadar sa­nı­yo­rum kadro biraz daha ta­mam­la­nır. Ko­ro­na çı­kan­lar olu­yor. Remy ye­ti­şecek mi bil­mi­yo­rum. Sağ­lık eki­bi­ne bağlı. İyi bir kadro ile çı­kar­sak Fe­ner­bah­çe’yi zor­la­ya­bi­li­riz. İnşal­lah eli­miz­de­ki ço­cuk­lar dü­ze­lir” açık­la­ma­sı­nı yaptı.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Zorlu Deplasmanda Bir Puanı Söktü Aldı

Süper Lig’in 21. haf­ta­sın­da Me­di­pol Ba­şak­şe­hir, sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı Çay­kur Ri­zes­por ile 1-1 be­ra­be­re kaldı.

Çay­kur Ri­zes­por Süper Lig’in 21. haf­ta­sın­da zorlu Ba­şak­şe­hir dep­las­ma­nın­dan bir puan ile ay­rıl­dı. Hafta için ta­kım­da çıkan Co­vit-19 va­ka­la­rı ve sa­kat­lık­lar ne­de­ni ile bir­çok eksik ile İstan­bul’a giden yeşil ma­vi­li edip kar­şı­laş­ma­nın 49. da­ki­ka­sın­da Sa­mu­dio’nun pe­nal­tı­dan kay­det­ti­ği gol ile öne geçse de 64. da­ki­ka­da Meh­met Topal’ın go­lü­ne engel ola­ma­ya­rak bir puan ile ye­tin­di.
Me­di­pol Ba­şak­şe­hir 1 – 1 Çay­kur Ri­zes­por
Stat: Ba­şak­şe­hir Fatih Terim
Ha­kem­ler: Ümit Öz­türk xx, İlker Tak­pak xx, Osman Gök­han Bilir xx
Me­di­pol Ba­şak­şe­hir: Mert xx, Ra­fa­el x (Mu­ham­med Emin dk. 35 x, Azu­bu­ike dk. 84 ?), Du­ar­te xx (Mah­mut dk. 84 ?), Epu­re­anu xx, Hasan Ali xx (Alek­sic dk. 84 ?), Ber­kay xx, Meh­met Topal xxx, Guldb­rand­sen xx (Ba dk. 57 x), Deniz xx, İrfan Can xx, Cri­vel­li xx
Ye­dek­ler: Vol­kan, Ravil, Ponck, Uğur, Ce­ma­li
Tek­nik Di­rek­tör: Okan Buruk
Çay­kur Ri­zes­por: Zafer xx, Onur xx (Murat dk. 88 ?), Selim xx, Me­ri­ah xx, Meln­jak xx, Don­sah xx, Ab­dul­lah Durak xx (Emir dk. 74 x), Sa­mu­dio xxx, Sabo xx (Al­berk dk. 79 ?), Doğan xx, Mic­ha­lak xx
Ye­dek­ler: Tarık, Bo­ğaç­han, Chat­zi­isa­i­as, Kemal, Jo­va­no­vic
Tek­nik So­rum­lu: Ersin Aka
Gol­ler: Sa­mu­dio (dk. 49 pen.) (Çay­kur Ri­zes­por), Meh­met Topal (dk. 64) (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir)
Sarı kart­lar: Cri­vel­li, Ber­kay, Okan Buruk (Tek­nik Di­rek­tör) (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir) Ab­dul­lah, Doğan, Ersin Aka (Tek­nik So­rum­lu) (Çay­kur Ri­zes­por)
Haber Merkezi

RİZE BELEDİYESİN’DEN SOKAK HAYVANLARINA YEM HİZMETİ

Rize’de yağdı, ya­ğa­cak der­ken iki gün devam eden kar ya­ğı­şı şehir mer­ke­zi ve ma­hal­ler­de 5 cm. buldu.

İki gün ara­lık­lı devam eden kar ya­ğı­şı ile bir­lik­te kış et­ki­si­ni iyice his­set­ti­rir­ken, yi­yecek bulma sı­kın­tı­sı çeken sokak hay­van­la­rı­nın im­da­dı­na, Rize Be­le­di­ye­si Ve­te­ri­ner­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı, Sokak Hay­van­la­rı­nın Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ekip­le­ri ye­tiş­ti.
Şehir mer­ke­zi ve şeh­rin bir­çok fark­lı nok­ta­la­rın­da sokak hay­van­la­rı için yem ve yi­yecek bı­ra­kı­lır­ken, hasta olan hay­van dost­la­rı­mız­da ba­rı­nak­la­ra gö­tü­rü­lü­yor. Bay­ram, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu sis­te­min par­ça­sı olan hay­van­la­rı ko­ru­ma­nın ve on­la­rın hak­la­rı­nı sa­vun­ma­nın bi­lin­cin­de olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.


Sokak hay­van­la­rı­na ve­ri­len hiz­me­tin öne­mi­ne vurgu yapan Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİM, “Kal­bin­de mer­ha­met ol­ma­ya­na cen­net yok­tur” sö­zü­nü ha­tır­la­ta­rak, ta­bi­atın ni­met­ler­le bol­luk için­de ol­du­ğu­nu ve sa­de­ce in­san­la­rın bu ni­met­le­ri tü­ke­te­rek ya­şam­la­rı­nı idame et­tir­me­ye­cek­le­ri­nin bi­lin­cin­de­yiz.
O ne­den­le sa­hip­siz hay­van­la­rın sı­ğı­na­ğı be­le­di­ye­miz ve hay­van se­ver­ler­dir.
Bu kap­sam­da hay­van­la­ra her bak­tı­ğı­mız­da sa­de­ce hay­van­dan öte bir canlı gör­me­li­yiz.
Her can­lı­nın yaşam hakkı kut­sal­dır ve hiç­bir hay­van ka­de­ri­ne terk edi­le­mez.
Bunun için üs­tü­mü­ze dü­şe­ni sür­dü­recek ve her fır­sat­ta ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

KIZILAY’A KÖSE-KÖSEOĞLU-KÖSOĞLU AİLESİNDEN KAN BAĞIŞI

Rize’de Kö­se­oğ­lu-Kö­soğ­lu-Kö­se aile­sin­den Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şı ya­pıl­dı.

Co­vid-19 sal­gı­nı sü­re­sin­ce kan stok­la­rı­nın azal­dı­ğı bir dö­nem­de Rize Tuz­cu­oğ­lu Memiş Ağa Par­kın­da­ki Kı­zı­lay Kan alma mer­ke­zin­de ‘kan ver bir cana hayat ver’ sos­yal et­kin­li­ği ya­pıl­dı. Kö­se-Kö­se­oğ­lu-Kö­soğ­lu aile­si­nin Der­nek­le­ri va­sı­ta­sıy­la Filiz Kö­soğ­lu’nun or­ga­ni­ze et­ti­ği prog­ram­da sağ­lık­lı bir­çok kişi kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du.
Yoğun ilgi gören kam­pan­ya­da Co­vid-19 dö­ne­min­de kan ih­ti­ya­cı­nın çok art­tı­ğı ve kana ih­ti­yaç ol­du­ğu be­lir­til­di.
De­re­pa­za­rı AK Parti İlçe Baş­ka­nı Erkan Köse Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ile başta olmak üzere des­tek ve­rir­ken ço­ğun­lu­ğu Kö­se­oğ­lu, Köse ve Kö­soğ­lu aile­si­ne men­sup çok sa­yı­da du­yar­lı va­tan­daş kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du.
8 yıl­dan beri Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan ve geçen ay

25.​ka­nı­nı veren Ha­zi­ran ayın­da ya­pı­la­cak tö­ren­de Gümüş Ma­dal­ya ala­cak olan İsmail Kö­se­oğ­lu’da ka­tı­la­rak des­tek verdi.
Rize’de Kö­se­oğ­lu Kö­soğ­lu aile­si ta­ra­fın­dan ilk kez’kan ver bir cana hayat ver’ sos­yal et­kin­li­ği­ne des­tek veren va­tan­daş­lar Pan­de­mi se­be­biy­le kan stok­la­rı­nın azal­dı­ğı bir za­man­da bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­ra ih­ti­ya­cı­mız var.

Bugün bu et­kin­li­ği ya­pan­la­rı teb­rik edi­yo­ruz.
İnşal­lah önü­müz­de­ki gün­ler­de başka aile­le­rin­de böyle pro­je­le­re des­tek verip bu güzel bu­luş­ma tab­lo­su­na kat­kı­da bu­lu­nur­lar.
Bu et­kin­lik­ten hem Kı­zı­lay hem de hasta olan va­tan­daş­la­rı­mız karlı çı­ka­rak mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

KAÇIRILAN GEMİDE 3 RİZELİDEN İKİZDERELİ İLYAS BAŞ

İKİZDER 23 Ocak 2021 sabah sa­at­le­rin­de Af­ri­ka Kı­ta­sı­nın Gine açık­la­rın­da M/V Mo­zart isim­li bir Türk ge­mi­si, si­lah­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan rehin alın­dı. İlk be­lir­le­me­le­re göre, mü­ret­te­bat­tan 1 kişi öl­dü­rül­dü, 15 kişi ka­çı­rıl­dı.

Ge­mi­nin 4'üncü kap­ta­nı Fur­kan Yaren "Kör bir şe­kil­de seyir ya­pı­yo­rum" dedi.
Gine açık­la­rın­da Sao Tome'nin 100 deniz mili ku­zey­ba­tı­sın­da M/V Mo­zart isim­li bir Türk ge­mi­si, Ni­jer­ya­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan rehin alın­dı.
Ni­jer­ya'nın Lagos ken­tin­den Güney Af­ri­ka’nın Cape Town ken­ti­ne git­mek üzere yola çıkan ge­mi­nin 19 mü­ret­te­ba­tı bu­lu­nu­yor­du.

2’NCİ MÜ­HENDİS ÖL­DÜ­RÜL­DÜ
Ya­pı­lan ilk açık­la­ma­la­ra göre gemi mü­ret­te­ba­tın­dan 15 ki­şi­nin ka­çı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Ge­mi­nin 4’üncü kap­ta­nı Fur­kan Yaren 2. Mü­hen­dis Azer­bay­can­lı Far­man Is­ma­yı­lov’un ise öl­dü­rül­dü­ğü­nü açık­la­dı.
“KÖR BİR ŞEKİLDE SEYİR YA­PI­YO­RUM”
Yaren “Kör bir şe­kil­de seyir ya­pı­yo­rum. Ben de ba­ca­ğım­dan ya­ra­lan­dım.
Başım fe­la­ket ağ­rı­yor” dedi. GEMİDE 3 MÜ­RET­TE­BAT RİZELİ-
İkiz­de­re­li İlyas Baş’ın aile­si İstan­bul’da ya­şı­yor.
İkiz­de­re Gür­de­re Kö­yün­den Hızır oğlu 1994 do­ğum­lu bekar olan İlyas Baş aile­siy­le İstan­bul’da ya­şı­yor.
Gemi mü­ret­te­ba­tın­da­ki bu 3 Ri­ze­li ge­mi­ci­le­rin akı­be­ti dik­kat­le takip edi­li­yor.
Rize nü­fu­su­na ka­yıt­lı diğer ge­mi­ci­ler Ünal Dil­siz ve ge­mi­nin aş­çı­sı Rize Pazar nü­fu­su­na ka­yıt­lı Mus­ta­fa Benk­li­oğ­lu ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
Gür­de­re Köyü Muh­ta­rı Er­do­ğan Baş’ bizde ak­ra­ba­mız olan İlyas Baş’ın bir an önce ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.

Ak­ra­ba­mız İstan­bul’da ya­şı­yor ama ak­ra­ba ola­rak köy­de­yiz ve takip edi­yo­ruz.
15 ka­çı­rı­lan va­tan­da­şı­mı­zın bir an önce ser­best bı­ra­kı­la­rak yurda ge­ti­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
İnşal­lah sağ salim yurda ge­le­cek­ler.
Gö­zü­müz ku­la­ğı­mız te­le­viz­yon ve te­le­fon­lar­da kaldı, en­di­şe için­de bek­li­yo­ruz’ dedi.

M/V Mo­zart ge­mi­si­nin mü­ret­te­bat lis­te­si.
Kap­tan-Mus­ta­fa Kaya

 1. Kap­tan-Me­lih Çetin
 2. Kap­tan-Do­ğan­can Cen­gil
 3. Kap­tan-Fur­kan Yaren
  Baş­mü­hen­dis-Sü­ha Tat­lı­gül
 4. Mü­hen­dis-Far­man Is­ma­yı­lov
 5. Mü­hen­dis-Ya­sin Alper Şeker
  Elekt­ro­tek­nik za­bi­ti-Gök­han
  Buran
  Re­is-Ve­dat Aksan
  Ge­mi­ci-Er­di Erman
  Ge­mi­ci-Ha­lil Gül­çür
  Ge­mi­ci-Ün­sal Dil­siz
  Ge­mi­ci-Adil Alkan
  Ge­mi­ci-İlyas Baş
  Fi­ter-Me­sut Meral
  Yağ­cı-Ba­ha­dır Ye­şi­la­lan
  Yağ­cı-Gök­han Lale
  Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TGK’DAN AÇIKLAMA

Basın İlan Ku­ru­mu’na, ya­zı­lı ba­sı­na ve yerel ga­ze­te­le­re yö­ne­lik sos­yal med­ya­da yer alan eleş­ti­ri­ler üze­ri­ne Tür­ki­ye’nin en üst çatı basın mes­lek ör­gü­tü olan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu ya­zı­lı bir açık­la­ma yaptı.

Eleş­ti­ri­nin hak­sız ol­du­ğu ve ‘eksik bilgi’den kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifade edi­len ya­zı­lı açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di.
“Tüm dün­ya­da ve özel­lik­le ge­liş­miş de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de, hal­kın haber alma öz­gür­lü­ğü adına görev yapan basın ku­ru­luş­la­rı çe­şit­li yön­tem­ler­le des­tek­len­mek­te­dir. Ba­sı­nın des­tek­len­me­si, de­mok­ra­si­le­rin ge­liş­me­sin­de, be­nim­sen­me­si­ne ve özel­lik­le ye­rel­de­ki so­run­la­rın gün­de­me ge­ti­ri­le­rek çözüm yol­la­rı üre­til­me­sin­de büyük önem taşır.
Bu des­tek­ler her ül­ke­de fark­lı yön­tem­ler­le ger­çek­le­şir­ken, ül­ke­miz­de, 1961 yı­lın­da 195 sa­yı­lı Kanun ile ku­ru­lan ve özerk bir ya­pı­sı olan Basın İlan Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan, net ku­ral­lar çer­çe­ve­sin­de uy­gu­lan­mak­ta­dır.
Resmi ilan­la­rın adil bir şe­kil­de ga­ze­te­le­re da­ğı­tıl­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan Basın İlan Ku­ru­mu, 1961 yı­lın­dan gü­nü­mü­ze ‘fikir ve içe­rik farkı gö­zet­mek­si­zin’ ara­cı­lık hiz­me­ti­ni ba­şa­rıy­la sür­dür­müş­tür.
“Basın”, “Hü­kü­met” ve “Ta­raf­sız­lar” olmak üzere üç grup­ta top­lam 36 üyesi bu­lu­nan Basın İlan Ku­ru­mu Genel Ku­ru­lu, her grup­tan eşit tem­sil­le olu­şan De­net­çi­ler ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile Genel Mü­dür­lük ve Şu­be­ler­den oluş­mak­ta­dır.
Basın ku­ru­luş­la­rı ve bu ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan yak­la­şık 35 bin mes­lek­ta­şı­mız için ha­ya­ti öneme sahip olan Basın İlan Ku­ru­mu, 2019 yılı sonu iti­ba­riy­le ba­sı­nı­mı­za 467 mil­yon Türk Li­ra­sı des­tek­te bul­muş­tur. Bu des­tek özel­lik­le yerel ga­ze­te­ler için “can suyu” olmuş, Ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de ar­ta­rak devam eden des­tek sa­ye­sin­de

ga­ze­te­le­ri­miz ayak­ta kal­ma­yı ba­şar­mış­tır.
Ba­sı­nı­mı­zın ge­li­şe­rek bu gün­le­re gel­me­sin­de büyük rol oy­na­yan Basın İlan Ku­ru­mu, her ga

­ze­te­ye des­tek ver­me­mek­te, şan­taj­cı, teh­dit­çi, çı­kar­cı çev­re­le­ri sü­rek­li ola­rak de­net­le­mek­te­dir. Fikir iş­çi­si sa­yı­sı, satış ve yü­zöl­çü­mü başta olmak üzere kri­ter­le­re göre ga­ze­te iş­let­me­le­ri­ne kredi, basın der­nek­le­ri­ne de nakdi yar­dım ve basın mes­le­ğin­de fik­ren veya be­de­nen ça­lı­şan­la­ra fa­iz­siz borç ver­mek­te­dir.
Basın mes­le­ğin­de fik­ren veya be­de­nen görev ya­par­ken ça­lı­şa­maz ve yar­dı­ma muh­taç du­ru­ma düşen mes­lek­taş­la­rı­mı­za muh­taç­lık yar­dı­mı, ya­şa­mı­nı yi­ti­ren mes­lek­taş­la­rı­mı­zın aile­le­ri­ne de ölüm yar­dı­mı yap­mak­ta­dır.
Basın ku­ru­luş­la­rın­dan basın der­nek­le­ri­ne, ga­ze­te­ci­ler­den aile­le­ri­ne kadar geniş bir yel­pa­ze­de yar­dım­lar yapan, eği­tim se­mi­ner­le­ri or­ga­ni­ze eden, des­tek­ler veren Basın İlan Ku­ru­mu’na yö­ne­lik hak­sız eleş­ti­ri­ler­den büyük üzün­tü duy­du­ğu­mu­zu ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne su­na­rız.
Say­gı­la­rı­mız­la.”
Haber: Mus­ta­fa SAKLI

BÖLGEMİZDEKİ GALERİCİLER ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA BELGELENDİRİLDİ

Rize ve Art­vin Böl­ge­sin­de oto alım satım yapan iş­let­me sa­hip­le­ri ve ça­lı­şan­la­rı mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si almak için sı­na­va girdi.

Ça­ye­li TSO ön­cü­lü­ğün­de ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­len Bölge Oto Ga­le­ri­ci­ler Si­te­si pro­je­si, Oto ga­le­ri­ci­lik sek­tö­rün­de böl­ge­de lo­ko­mo­tif Pazar ola­cak şe­kil­de ta­sar­lan­mış ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ge­ti­ri­len ya­sa­la­ra uygun ola­rak ya­pı­mı plan­la­nan Ga­le­ri­ci­ler si­te­si ta­mam­lan­dı­ğın­da böl­ge­de fa­ali­yet­te bu­lu­nan ve bu­lu­na­cak olan ga­le­ri­ci iş­let­me­le­re hiz­met sağ­la­ya­cak­tır.
Bu kap­sam­da; Böl­ge­de oto alım sa­tı­mı yapan iş­let­me­ler ve ça­lı­şan­la­rı­na yö­ne­lik ola­rak Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si için devam eden sı­nav­la­rın 6. Sı Ça­ye­li TSO da dü­zen­len­di. Daha önce Oda da ger­çek­leş­ti­ri­len sı­nav­lar­la be­ra­ber top­lam­da Ga­le­ri­ci iş­let­me­le­re ve­ri­len belge sa­yı­sı 300’e ulaş­tı. Ko­ro­na virüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ya­pı­lan sı­nav­lar mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı alım satım so­rum­lu­su se­vi­ye 5 ka­te­go­ri­sin­de ger­çek­leş­ti. 35 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı sınav so­nu­cun­da ba­şa­rı­lı olan ka­tı­lım­cı­lar Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­le­ri­ni al­ma­ya hak ka­za­na­cak­lar. Ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­lar ise te­la­fi sı­na­vı­na gi­re­cek­ler. Sı­nav­la il­gi­li Oda­dan ve­ri­len bil­gi­de “Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 13/02/2018 ta­rih­li ve 30331 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı­nın ti­ca­re­ti hak­kın­da­ki yö­net­me­lik ile bir­lik­te, ki­şi­le­rin İkinci El Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Ti­ca­re­ti Yetki Bel­ge­si ala­bil­me­si için, Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Alım Satım So­rum­lu­su (Se­vi­ye 5) Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si­ne sahip ol­ma­la­rı zo­run­lu hale gel­miş­tir. Ay­rı­ca alım-sa­tı­mı yapan ki­şi­ler, satış mü­dür­le­ri ve satış per­so­ne­li için de mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si zo­run­lu­dur. Ancak mes­le­ki ye­ter­li­lik bel­ge­si ye­ter­li değil, İkinci El Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Ti­ca­re­ti ya­pa­bil­mek için ge­rek­li olan Yetki Bel­ge­si şart­la­rın­dan sa­de­ce biri. 13/02/2018 ta­rih­li ve 30331 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı­nın ti­ca­re­ti hak­kın­da yö­net­me­lik idare ta­ra­fın­dan ya­pı­lan er­te­le­me­ler­den sonra 1 Eylül 2020 ta­ri­hi iti­ba­riy­le yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. İşyeri Açma ve Ça­lış­ma Ruh­sat­la­rı­na İliş­kin Yö­net­me­lik­te 9 Ha­zi­ran 2020 ta­ri­hin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­ti ya­pı­lan iş yer­le­ri­nin ta­şı­ma­sı ge­re­ken ni­te­lik­ler ye­ni­den be­lir­len­di. İkinci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­tiy­le iş­ti­gal eden iş­let­me­le­re, yeni dü­zen­le­me­ye ay­kı­rı du­rum­la­rı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­la­rı için 9 Eylül 2020 ta­ri­hi­ne kadar (üç ay) süre ve­ril­di­ği” ha­tır­la­tıl­dı. Ancak böl­ge­miz başta olmak üzere ülke ge­ne­lin­de ara­nan fi­zi­ki şart­lar kar­şı­la­na­ma­dı­ğın­dan İşyeri Açma ve Ça­lış­ma Ruh­sat­la­rı­na İliş­kin Yö­net­me­lik­te 9 Eylül 2020’de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile iş­let­me­le­re ve­ri­len süre 31 Tem­muz 2021 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı­ğı­nı kay­de­dil­di “Bu kap­sam­da, ikin­ci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­ti ile iş­ti­gal eden iş­let­me­le­rin iş yeri açma ve ça­lış­ma ruh­sat­la­rı ve iş yeri uy­gun­luk bel­ge­si te­mi­nin­de ya­şa­dık­la­rı mağ­du­ri­yet­le­ri­nin ön­len­me­si için İşlet­me­le­re ve­ri­len süre sona erin­ce­ye kadar, ‘iş­let­me­den, söz ko­nu­su süre için­de iş yeri açma ve ça­lış­ma ruh­sa­tı ile iş yeri uy­gun­luk bel­ge­si­ni İkinci El Mo­tor­lu Kara Ta­şı­tı Ti­ca­re­ti Bilgi Sis­te­mi­ne ak­ta­ra­ca­ğı­na veya Ti­ca­ret İl Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim ede­ce­ği­ne dair ta­ah­hüt alın­mak su­re­tiy­le’ bu bel­ge­ler yetki bel­ge­si şartı ola­rak aran­ma­dan işlem ya­pıl­mak­ta­dır. İkinci el mo­tor­lu kara ta­şı­tı ti­ca­re­tin­de, tü­ke­ti­ci mağ­du­ri­yet­le­ri­nin son bul­ma­sı ve vergi kay­bı­nın önüne ge­çi­le­bil­me­si için, 1 Eylül’de baş­la­tı­lan yeni dö­nem­de, bölge de fa­ali­yet gös­te­ren iş­let­me­le­rin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­la­rı için dü­zen­le­di­ği­miz sınav so­nuç­la­rı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı di­lek­le­rin­de bu­lu­nul­du.Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU

Rize İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Görevden Alındı

Rize İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı Salih Yel­ken­ci ve Mus­ta­fa Ka­len­der’in Gö­rev­den Alın­dık­la­rı Bil­gi­li­si­ne Ula­şıl­dı.

Rize İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı Salih Yel­ken­ci ve Mus­ta­fa Ka­len­der’in gö­rev­den alın­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
İl Milli Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­la­rı Yel­ken­ci’nin ye­ri­ne Sinop Bo­ya­bat Dum­lu­pı­nar İlko­ku­lu Mü­dü­rü Ahmet Gür­büz’ün, Ka­len­der’in ye­ri­ne ise Rize Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de Şube Mü­dü­rü ola­rak görev yapan Meh­met Ki­ba­roğ­lu’nun atan­dı­ğı;
Yel­ken­ci ve Ka­len­der’in ise Rize Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de Araş­tır­ma­cı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di­ği öğ­re­nil­di.
Haber Merkezi

İlimizde Bir Kaymakam Açığa Alındı,Bir Kaymakam da Görevden Alındı

İlçemiz eski Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­türk’ün açığa alın­dı­ğı, Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ufuk Özen Ali­be­yoğ­lu’nun ise gö­rev­den alın­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Kısa bir süre önce gö­rev­den alı­na­rak Rize Va­li­li­ği Hukuk Mü­şa­vir­li­ği’ne ata­nan Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­türk’ün açığa alı­na­rak gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ufuk Özen Ali­be­yoğ­lu’nun ise gö­re­vin­den alın­dı­ğı ve Rize Va­li­li­ği Hukuk Mü­şa­vir­li­ği’ne atan­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
Öz­türk’ün yü­rü­tü­len bir so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­dı­ğı, Ali­be­yoğ­lu’nun da yine yü­rü­tü­len bir so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­rev­den alın­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı.
Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »