Author Archives: yenicayeli

Rize’de Elektrik Tüketiminde Yüzde 23’lük Azalma

Aksa Elekt­rik, hiz­met böl­ge­sin­de­ki il­le­rin 2020 yı­lı­na ait elekt­rik tü­ke­tim ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı. Çoruh böl­ge­sin­de­ki tü­ke­tim­de en be­lir­gin azal­ma yüzde 23’lük dü­şüş­le Rize’de ger­çek­leş­ti.

Şir­ket­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Trab­zon, Rize, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne ve Art­vin’in yer al­dı­ğı Çoruh böl­ge­sin­de­ki elekt­rik tü­ke­ti­mi 2020’de bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 15 azal­dı.
Çoruh böl­ge­sin­de­ki tü­ke­tim­de en be­lir­gin azal­ma yüzde 23’lük dü­şüş­le Rize’de ger­çek­leş­ti. Bunu yüzde 19 dü­şüş­le Gü­müş­ha­ne, yüzde 15 dü­şüş­le Art­vin ve Trab­zon, yüzde 7’lik bir dü­şüş­le de Gi­re­sun takip etti. Ma­lat­ya, Ela­zığ, Bin­göl ve Tun­ce­li’nin yer al­dı­ğı Fırat böl­ge­sin­de­ki elekt­rik tü­ke­ti­mi ise bir ön­ce­ki yıla göre az da olsa artış gös­ter­di. Ela­zığ’da elekt­rik tü­ke­ti­mi bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 5 artış gös­te­rir­ken,Ma­lat­ya’da yüzde 1’in al­tın­da da olsa artı. Bin­göl’deki elekt­rik tü­ke­ti­mi ise bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 7, Tun­ce­li’de yüzde 2 se­vi­ye­sin­de düştü. Öte yan­dan 2020’nin son çey­rek ra­kam­la­rı­nı da açık­la­yan şir­ket, söz ko­nu­su dö­nem­de Çoruh böl­ge­sin­de elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 25’ten fazla azal­dı­ğı­nı, Fırat böl­ge­sin­de ise yüzde 5’ten fazla art­tı­ğı­nı açık­la­dı.

 • Ti­ca­ret­ha­ne ve sa­na­yi gru­bun­da­ki tü­ke­tim son 6 ayda arttı
  Şir­ket, Çoruh böl­ge­sin­de­ki ti­ca­ret­ha­ne gru­bu­nun top­lam elekt­rik tü­ke­ti­mi­nin, 2020’nin son 6 ayın­da yılın ilk ya­rı­sı­na göre yüzde 20, sa­na­yi gru­bun­da­ki tü­ke­ti­min yüzde 34 art­tı­ğı­nı bil­dir­di. Fırat böl­ge­sin­de ise ti­ca­ret­ha­ne gru­bu­nun top­lam tü­ke­ti­min­de, 2020 yı­lı­nın son 6 ayın­da yılın ilk ya­rı­sı­na göre yüzde 22’lik artış ya­şa­nır­ken, sa­na­yi gru­bun­da­ki artış oranı yüzde 18 ola­rak ger­çek­leş­ti. Ay­rı­ca Çoruh böl­ge­sin­de 2020’nin so­nun­da abone sa­yı­sı­nın bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 3, Fırat böl­ge­sin­de ise yüzde 4’ten fazla art­tı­ğı kay­det­ti. Söz ko­nu­su dö­nem­de Fırat böl­ge­sin­de sa­na­yi ve ti­ca­ret­ha­ne gru­bun­da­ki abone sa­yı­sı yüzde 16 ar­tar­ken, Çoruh böl­ge­sin­de sa­na­yi ve ti­ca­ret­ha­ne gru­bun­da­ki abone sa­yı­sı 2020’de yüzde 3 artış gös­ter­di.
 • Yeni ya­ban­cı abone sa­yı­sı azal­dı
  Ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi­le­re ait abo­ne­lik bil­gi­le­ri­ni de açık­la­yan Aksa Elekt­rik, 2020 yı­lın­da bir ön­ce­ki yıla göre yeni ya­ban­cı abone sa­yı­sın­da aza­lış ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Buna göre, Çoruh böl­ge­sin­de 2020’de yeni ya­ban­cı abone sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 15 ora­nın­da azal­dı. Fırat böl­ge­sin­de ise söz ko­nu­su dö­nem­de yeni ya­ban­cı abone sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 13 ora­nın­da düştü. Haber Merkezi

RİZEDE NELER OLUYOR

Son gün­ler­de bazı kadro de­ği­şik­lik­le­ri­ne şahit olu­yo­ruz de­va­mı olur mu bi­le­mem.
Bir süre önce Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­türk Rize Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğü­ne çe­kil­miş de­nil­di, fazla bir süre geç­me­den bugün açığa alın­dı­ğı ha­be­ri­ni öğ­ren­dik.
Ça­ye­li Kay­ma­ka­mın­dan sonra şim­di­de Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ufuk Özen Ali­be­yoğ­lu Ar­de­şen Kay­ma­kam­lı­ğın­dan alı­na­rak Va­li­lik Hukuk İşleri Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­len­di­ril­di.
Şunu her­kes bilir ki hiç­bir Kay­ma­kam Hukuk İşle­rin­de gö­rev­de bu­lun­mak is­te­mez zira der­ler ya kızak görev öyle bir şey orası.
Kay­ma­kam­lar ara­sın­da gö­rev­den al­ma­lar devam eder mi bil­me­yiz ama bir­çok ismin rahat du­rum­da ol­ma­dı­ğı iki mes­lek­taş­la­rı­nın el çek­ti­ril­me­sin­den te­dir­gin­lik du­yu­yor­lar.
Üç yıla yakın ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü gö­re­ve asa­le­ten ata­nan Yusuf Ziya Alim Genel Mü­dü­re ÇAY­KUR’daki yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­rim.
Genel Müdür Y.​Ziya Alim’in dı­şa­rı­dan gel­me­yen bir isim ol­ma­ma­sı Çay için şans­tır.
Rize dı­şın­dan gelen çayı bak­kal­da ve bar­dak­ta gören Genel Mü­dü­rü is­te­me­di­ği­mi­zi bir­kaç ya­zım­da da be­lirt­miş­tim.
Her dö­nem­de Genel Baş­kan ve Ba­kan­lar et­ki­siy­le si­ya­se­tin çok baskı al­tın­da tut­tu­ğu ÇAY­KUR’da ne olsun olum­suz bas­kı­la­ra mey­dan ve­ril­me­me­li.
Böl­ge­mi­zin en önem­li gelir ve geçim kay­na­ğı olan ÇAY’ın olum­lu yönde ge­liş­me­si için her­ke­sin yar­dım­cı ve des­tek ol­ma­sı ge­re­kir. İsraf ko­nu­sun­da güven ka­za­nan yeni Genel Müdür Alim’in he­de­fi kurum ola­rak yaş çay alım­la­rı ve kuru çay sa­tı­şı ko­nu­sun­da üre­ti­ci ve ku­ru­mun men­fa­at­le­ri­ni her zaman ön plan­da tut­ma­lı­dır.
Ga­ze­te­ci ola­rak Rize’ye her ko­nu­da olum­lu ça­lış­ma kim ya­par­sa yap­sın her daim ya­nın­da­yız bi­lin­me­sin­de fayda var. Sağ­lık Ba­ka­nı An­ka­ra’da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da 1000 ya­tak­lı Rize Has­ta­ne­si 2023 de ta­mam­la­na­cak diye bah­set­miş, Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı Gün­doğ­du’da deniz dol­du­ru­la­cak yerde ya­pı­la­cak diye ye­ri­ni gös­ter­miş­ti.
Daha önce 200 dönüm için 800 ya­tak­lı has­ta­ne de­nil­miş­ti şimdi 1000 yatak için 300 dönüm arazi deniz dol­du­ru­la­rak ka­za­nı­la­cak ama or­ta­da daha fol yok yu­mur­ta yok fakat açık­la­nan 2023 de Has­ta­ne ta­mam­la­na­cak mı bek­li­yo­ruz. Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­de önem­li oy­na­ma­lar oldu.
Bir süre önce ve­kâ­le­ten ata­nan İl Mü­dü­rü­nün yakın za­man­da asa­le­ti onay­lan­dı. Asa­le­ti­nin de­va­mın­da Yar­dım­cı­la­rı de­ğiş­ti.
İl Müdür Yar­dım­cı­la­rı Ça­ye­li­li Salih Yel­ken­ci ile Gü­ney­su­lu Mus­ta­fa Ka­len­der’in de­ği­şim se­be­bi­ni bil­mi­yo­ruz, idari ta­sar­ruf­tur.
Gö­rev­den alı­nan Mü­dü­rü Yar­dım­cı­la­rı İl Mü­dür­lü­ğün­de araş­tır­ma­cı ola­rak gö­rev­len­di­ril­miş­ler, yeni Müdür Yar­dım­cı­la­rı Şube Mü­dür­le­rin­den Meh­met Ki­ba­roğ­lu ve Si­nop-Bo­ya­bat’tan İlko­kul Mü­dü­rü Ahmet Gür­büz oldu. Son de­ği­şim­ler­den bi­ri­si İl Tarım Mü­dür­lü­ğün­de oldu. Tarım Mü­dü­rü­nün de­ği­şi­mi as­lın­da çok geç kal­mış bir ge­liş­me.
Ata­nan Müdür Murat Genç’i ta­nı­mam fakat ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
ÇAY­KUR’dan kurum de­ği­şi­mi ya­pı­la­rak Tarım İl Mü­dür­lü­ğü­ne ata­nan Murat Genç’in ili­miz zi­ra­at, tarım ve hay­van­cı­lık ba­kı­mın­dan kat­kı­la­rı­nı bek­li­yo­ruz. Rize’de, ili­mi­ze has yö­re­sel önem­li or­ga­nik ürün­le­ri­miz var.
Man­da­li­na, Por­ta­kal, Li­ka­pa, ko­ku­lu üzüm, hay­van­cı­lık ko­nu­sun­da Te­re­ya­ğı, Kaşar ve Ka­vur­ma ko­nu­su­nu ge­liş­ti­ri­ci pro­je­ler­de des­tek bek­li­yor üre­ti­ci­le­ri­miz. Rize’de ye­tiş­me­si için çok el­ve­riş­li top­ra­ğı olan Ken­dir ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ko­nu­sun­da köy­lü­le­ri­mi­ze bil­gi­len­di­ri­ci top­lan­tı­lar­la teş­vik et­me­li­si­niz.

Çağlayan Şelalesini Doğallığını Koruyarak Turİzme Kazandırmayı Hedeflİyoruz

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Kal­kan­de­re il­çe­sin­de­ki Çağ­la­yan Şe­la­le­si­ni zi­ya­ret ede­rek ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Vali Çeber, Çağ­la­yan Şe­la­le­si­ni zi­ya­re­tin­den önce Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı­nı zi­ya­ret ede­rek Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Sefa Gök­me­noğ­lu’ndan il­çe­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve Çağ­la­yan Şe­la­le­si’nde ki son durum hak­kın­da bilgi aldı.
Vali Çeber, Kay­ma­kam­lık zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Çağ­la­yan Şe­la­le­si­ni zi­ya­ret ede­rek ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı de­tay­lı bir şe­kil­de in­ce­le­di.
Ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Vali Çeber, “Rize bin­bir çeşit doğal gü­zel­li­ği içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran, bun­la­rı ta­ri­hi do­ku­su ile bü­tün­leş­ti­ren ve bu gü­zel­lik­le­ri in­san­la­rı ile renk­len­di­ren çok özel bir şehir. İlimiz içe­ri­sin­de yer alan doğal gü­zel­lik­le­rin bir bö­lü­mü faz­la­sı ile bi­lin­mek­te, bir bö­lü­mü ise aynı gü­zel­lik­te ol­ma­sı­na rağ­men di­ğer­le­ri kadar bi­lin­me­mek­te­dir. Biz­ler­de yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­lar­la bu do­ğal­lı­ğı ko­ru­ya­rak bu böl­ge­le­ri tu­riz­me ka­zan­dır­ma­yı he­def­li­yo­ruz.
İlçe­miz içe­ri­sin­de yer alan Çağ­la­yan Şe­la­le­si ’de, Kal­kan­de­re ilçe mer­ke­zi­ne 3 ki­lo­met­re me­sa­fe­de bu­lun­mak­ta­dır. Şe­la­le­mi­zin et­ra­fı kes­ta­ne, gür­gen, ıh­la­mur ve kayın ağaç­la­rıy­la çev­ri­li­dir. Bu­ra­da yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar ile bir­lik­te yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­ri­mi­zin bu alana ulaş­ma­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak, bunu ya­par­ken de en önem­li ön­ce­lik­le­ri­miz­den olan do­ğa­yı ko­ru­ma nok­ta­sın­da çok dik­kat­li ola­ca­ğız. Bu­ra­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da emeği geçen her­ke­se ve özel­lik­le des­tek­le­rin­den ötürü bölge va­tan­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. “ dedi. Vali Çeber’e ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret ve in­ce­le­me­ler­de, Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Sefa Gök­me­noğ­lu, Kal­kan­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kenan Yıl­dı­rım, İl Özel İdare Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin Sarı ve Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu eşlik etti.

Haber Merkezi

DAVETSİZ MİSAFİR KORONAVİRÜS

Ko­ra­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­miz ili­miz ge­ne­lin­de bir yan­dan yaş grup­la­rı­na göre sı­ra­sı ge­len­le­ri­nin aşı­lan­ma­sı, diğer yan­dan ise fil­yas­yon ekip­le­ri­nin kapı kapı, ev ev ge­ze­rek yü­rüt­tük­le­ri te­mas­lı ta­kip­le­ri ile de yoğun bir bi­çim­de devam et­mek­te­dir.

Lakin son za­man­lar­da bir­çok po­zi­tif va­tan­da­şı­mı­zın ıs­ra­rı­mı­za rağ­men ger­çek­te temas et­tik­le­ri kim­se­le­ri ye­te­rin­ce bil­dir­me­yip, isim­le­ri­ni giz­le­dik­le­ri gö­rül­mek­te­dir.
Temas et­tik­le­ri ki­şi­le­ri bil­dir­me­mek­le on­la­ra iyi­lik et­tik­le­ri­ni dü­şün­se­ler de ger­çek­te asla bu durum bil­dir­me­dik­le­ri ki­şi­nin le­hi­ne de­ğil­dir.
Bu se­bep­le za­ma­nın­da tes­pi­ti ya­pı­lıp, hem erken te­da­vi­ye baş­la­ma­la­rı, hem de baş­ka­la­rı­na ve sev­dik­le­ri­ne bu­laş­tır­ma­la­rı en­gel­le­ne­bi­lecek iken sırf bil­di­ril­me­me­le­ri se­be­bi ile so­run­lar bü­yü­yüp, acı­lar ço­ğal­mak­ta­dır.
Yap­tı­ğı­mız göz­lem­ler­de halen süre gelen kı­sıt­la­ma­la­rın ciddi olum­lu et­ki­si­ne rağ­men bu­laş­ma­nın aynı evde kal­ma­yan yakın aile fert­le­ri­nin, yakın ak­ra­ba eş dost, komşu zi­ya­ret­le­ri­nin kı­sıt­la­ma gün­le­rin­de dahi büyük öl­çü­de devam et­me­si so­nu­cu or­ta­ya çık­tı­ğı tes­pit edil­miş­tir.
Bu min­val­de vi­rü­sün ya­yıl­ma­sı­nı, hal­kı­mı­zın olum­suz et­ki­len­me­si­ni en aza in­di­re­bil­mek ama­cıy­la artık so­nu­cu po­zi­tif çıkan hasta veya has­ta­la­rı­mı­zın ol­du­ğu eve komşu du­rum­da­ki gerek apart­man da­ire­si ge­rek­se de ma­hal­le ve köy yer­le­rin­de­ki müs­ta­kil ev­ler­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mız­dan da fil­yas­yon ekip­le­ri­mi­zin uygun gör­dü­ğü ki­şi­ler­den nu­mu­ne alı­na­cak­tır.
Yani sa­de­ce po­zi­tif çıkan ki­şi­nin te­mas­lı ola­rak be­lirt­ti­ği ki­şi­ler­den değil, çev­re­de yakın temas ih­ti­ma­li yük­sek olan ki­şi­ler­den de nu­mu­ne alımı sağ­lan­mış olu­na­cak­tır. Çünkü komşu aile­le­ri­nin ço­cuk­la­rı­nın dahi bir­bi­riy­le temas et­me­siy­le bile virüs bu­la­şa­bil­mek­te­dir.
İnsan­la­rı­mı­zı daha iyi ko­ru­mak ve vi­rü­sün ya­yı­lım hı­zı­nı azalt­mak adına bu ted­bir de uy­gu­la­ma­ya baş­la­tıl­mış­tır. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan kendi fay­da­la­rı­na ola­cak bu uy­gu­la­ma­ya tam des­tek ol­ma­la­rı­nı talep edi­yo­ruz.
İlimiz ge­ne­lin­de halen 80 yaş ve üzeri va­tan­daş­la­rı­mı­zın aşı­lan­ma­sı­na sağ­lık te­sis­le­ri­miz­de devam edil­mek­te­dir. Ran­de­vu ala­ma­dı­ğı için aşı yap­tır­mak ama­cıy­la aile he­kim­le­ri­mi­ze veya has­ta­ne­le­ri­mi­ze ge­le­me­yen veya ge­ci­ken in­san­la­rı­mız ka­ti­yen en­di­şe et­me­sin­ler. Şuan için 80 yaş üze­rin­de ol­ma­la­rı şar­tıy­la ran­de­vu ala­ma­yan in­san­la­rı­mız­da di­rekt aile he­kim­le­ri­ne veya has­ta­ne­le­ri­mi­ze baş­vu­ra­bi­lir­ler. Sağ­lık per­so­ne­li­miz ken­di­le­ri­ne ran­de­vu şartı aran­mak­sı­zın mut­la­ka yar­dım­cı ola­cak­lar­dır.
Tü­ne­lin so­nun­da­ki ışık her ne kadar gö­rün­müş gibi olsa da önü­müz­de soğuk kış gün­le­ri bizi bek­le­di­ği ha­se­biy­le vaka sa­yı­la­rı­nın tek­rar­dan art­ma­sı ola­sı­lı­ğı­na kar­şın her za­man­ki kadar ted­bir­li ve tem­kin­li olmak zo­run­da­yız. Asla ve asla re­ha­ve­te ka­pıl­ma­ya­lım. Henüz fır­tı­na din­miş, teh­li­ke geç­miş de­ğil­dir.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.
Haber: Mus­ta­fa SAKLI

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZLEM DAĞ; UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA KONUŞTU


Uzaktan eğitim kesintili de olsa bir yıla yakındır devam ediyor. Son bir yılı göz önüne alarak uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasındaki farklılıklar hakkında neler söylersiniz?

Eği­tim ister yüz yüze ister on­li­ne olsun bizim için ka­za­nım he­def­le­ri açı­sın­dan bir de­ği­şik­lik yok. Eği­tim, plat­form­lar­dan ba­ğım­sız ola­rak aka­de­mik, psi­ko­sos­yal ve fi­zik­sel ge­li­şim açı­sın­dan ke­sin­ti­siz devam et­me­li­dir. Di­ji­tal eği­tim, pan­de­mi son­ra­sın­da da eği­tim­de es­ki­sin­den daha çok yer tu­ta­cak. Pan­de­miy­le bir­lik­te özel­lik­le branş öğ­ret­men­le­ri­nin hem yüz yüze hem on­li­ne eği­ti­mi aynı anda yü­rüt­tü­ğü­nü göz önün­de bu­lun­du­rur­sak, pan­de­miy­le bir­lik­te ha­ya­tı­mı­za giren “hib­rit öğ­ret­men” kav­ra­mı üze­ri­ne de ça­lı­şıl­ma­ya devam edi­lecek.

Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de di­ji­tal eği­tim ya­tı­rım­la­rı­mız 12 yılı aşkın sü­re­dir devam edi­yor. Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nin de des­te­ğiy­le di­ji­tal eği­ti­min pe­da­go­ji­si üze­ri­ne de ça­lı­şı­yor, öğ­ret­men eği­tim­le­ri­mi­zi buna göre şe­kil­len­di­ri­yo­ruz. Öğ­ret­men­le­ri­miz, Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren Ye­ni­lik­çi Eği­tim Ge­liş­tir­me Araş­tır­ma Mer­ke­zi (YEGAM) ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len “Di­ji­tal Pe­da­go­ji Prog­ra­mı”na ka­tı­lı­yor­lar. Tek­nik alt­ya­pı­mı­zı her geçen gün daha da ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Ders içe­rik­le­ri­mi­zi de di­ji­tal pe­da­go­ji­ye uygun şe­kil­de ta­sar­lı­yo­ruz. Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin di­ji­tal yet­kin­lik­le­ri­ni ar­tı­rı­yo­ruz. Her öğ­ret­me­ni­mi­zin bir “di­ji­tal eği­tim li­de­ri” ol­ma­sı için tüm do­na­nım­la­rı ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Di­ji­tal eği­tim ta­sa­rım­la­rı da yap­ma­la­rı için 6 kam­pü­sü­müz­de pilot uy­gu­la­ma ola­rak Di­ji­tal Eği­tim Mer­ke­zi’mizi ha­ya­ta ge­çir­dik. Bu mer­ke­zi

tüm kam­püs­le­ri­miz­de yay­gın­laş­tır­mak için plan­la­ma ya­pı­yo­ruz. Hem ve­li­le­ri­mi­zin hem öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin daha iyi öğ­ren­me ve sür­dü­rü­le­bi­lir di­ji­tal eği­ti­me dair bek­len­ti­le­ri­nin öte­sin­de, 360 de­re­ce di­ji­tal eği­tim çö­zü­mü su­nu­yo­ruz.
Hib­rit model, eği­tim­de bir zo­run­lu­luk ol­mak­tan çık­tı­ğın­da da aynı şe­kil­de devam edecek mi?
Hib­rit model, ka­lı­cı ola­cak­tır. Eği­tim­de di­ji­tal dö­nü­şüm pan­de­mi ön­ce­si baş­la­yan bir süreç. Ancak pan­de­mi ko­şul­la­rı, di­ji­tal eği­tim­de dünya ge­ne­lin­de yol alın­ma­sı­nın önünü açtı. Di­ji­tal eği­tim ola­nak­la­rı­nın öğ­ret­men­le­ri öz­gür­leş­tir­di­ği­ni, ma­ter­yal ola­rak zen­gin­leş­tir­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­re gel­di­ği­miz­de, öz di­sip­lin ko­nu­la­rın­da ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­ri­yor­lar. Kendi öğ­ren­me de­ne­yim­le­ri­ni ta­sar­lı­yor­lar. Öğ­ren­mek bir görev değil yaşam boyu sü­recek bir alış­kan­lık ola­rak be­nim­se­ni­yor. Yaşam boyu öğ­ren­me ko­nu­sun­da

ön­ce­den be­nim­se­dik­le­ri alış­kan­lık­la­rı da ge­liş­ti­ri­yor­lar. Pan­de­mi­nin ge­tir­di­ği tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men di­ji­tal dö­nü­şüm ko­nu­sun­da ya­rat­tı­ğı zo­run­lu­luk­lar­la or­ta­ya çıkan ino­vas­yon­lar, eği­tim başta olmak üzere ya­şa­mın pek çok ala­nın­da ka­lı­cı ola­rak devam ede­cek­tir. Uzak­tan eği­tim sü­re­cin­de ve­li­le­ri en çok kay­gı­lan­dı­ran ko­nu­lar neler oldu? Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de veli ile­ti­şi­mi­ni­zi bu an­lam­da nasıl yü­rü­tü­yor­su­nuz? Uzak­tan eği­tim sü­re­ci­nin ba­şın­dan bu yana tüm ve­li­le­rin, aka­de­mik ge­li­şi­min ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­dan devam et­me­si ko­nu­sun­da çok has­sas ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Eği­tim­ci­ler ola­rak biz, eği­ti­min yal­nız­ca aka­de­mik ge­li­şim­den iba­ret ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor, di­ji­tal eği­ti­me 360 de­re­ce ba­kı­yor ve bu an­lam­da ge­liş­tir­me­ler ya­pı­yo­ruz. Eği­ti­min en önem­li ayak­la­rın­dan biri, okul ve ebe­veyn iş bir­li­ği. Ko­şul­lar ne olur­sa olsun eği­tim en iyi şe­kil­de devam et­me­li ve

veli iş bir­li­ği­ni de bun­dan ayrı tut­mak müm­kün değil. Bah­çe­şe­hir Ko­le­jin­de uzak­tan eği­tim sü­re­ci­ni öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin aka­de­mik, psi­ko­sos­yal ve fi­zik­sel ge­li­şim­le­ri­ni ke­sin­ti­siz sür­dür­mek üzere yü­rü­tü­yo­ruz. Ve­li­le­ri­miz­le olan iş bir­li­ği­miz­de de tıpkı yüz yüze eği­tim­de ol­du­ğu gibi hem aka­de­mik ge­li­şim ko­nu­sun­da­ki iş bir­li­ği­mi­zi hem de psi­ko­sos­yal des­te­ği­mi­zi aynı şe­kil­de devam et­ti­ri­yo­ruz. Uzak­tan eği­tim sü­re­cin­de tek­no­lo­ji­nin des­te­ğiy­le bu des­te­ği­mi­zin daha yakın ve kap­sa­yı­cı bir hale gel­di­ği­ni de söy­le­mek müm­kün. Özel­lik­le ça­lı­şan ebe­veyn­ler için öğ­ret­men ve ida­re­ci­ler­le bire bir gö­rüş­me ola­nak­la­rı zaman ve mekân sı­nı­rı­nın or­ta­dan kalk­ma­sıy­la bir­lik­te daha ko­lay­laş­tı. Veli iş bir­li­ği­mi­zin önem­li ayak­la­rın­dan olan veli se­mi­ner­le­ri de aynı şe­kil­de. Daha önce iş yo­ğun­lu­ğu ne­de­niy­le veli se­mi­ner­le­ri­mi­ze ka­tı­la­ma­yan ebe­veyn­ler, gö­rün­tü­lü gö­rüş­me plat­form­la­rıy­la dü­zen­le­di­ği­miz veli se­mi­ner­le­ri­ne daha rahat ka­tı­lım gös­te­re­bil­di­ler. Veli se­mi­ner­le­ri­mi­zi yıl­lar­dır, ve­li­le­ri­mi­zin yoğun il­gi­siy­le ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Pan­de­mi ön­ce­si Tür­ki­ye’nin 63 ilin­de bu­lu­nan kam­püs­le­ri­miz­de sü­rek­li ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz se­mi­ner­ler­le ve­li­le­ri­mi­zi di­ji­tal eği­tim­den, ebe­veyn ve çocuk iliş­ki­si­ne, sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğın­dan ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­ne dek çok geniş bir konu ha­vu­zun­da ko­nu­nun uz­man­la­rı ve aka­de­mis­yen­ler­le bu­luş­tu­ru­yor­duk. Pan­de­mi dö­ne­mi, veli se­mi­ner ve eği­tim­le­ri­mi­zi di­ji­tal plat­form­la­ra ta­şı­ma­mı­zı ge­rek­tir­di. Yüz yüze se­mi­ner­le­re zaman kı­sıt­la­ma­sı ne­de­niy­le ka­tı­la­ma­yan ve­li­le­ri­miz, on­li­ne se­mi­ner­ler için çok yoğun talep gös­ter­di. 1000 kişi ile sı­nır­lı olan on­li­ne se­mi­ner­le­re gös­te­ri­len ta­le­bi kar­şı­la­mak için ek se­mi­ner­ler koy­duk. On­li­ne se­mi­ner­le­re aile ola­rak ka­tı­lan ve­li­le­ri­mi­zi de göz önün­de bu­lun­du­rur­sa her otu­rum­da iki bini aşkın ve­li­mi­ze ses­len­dik.
Haber-Foto: Mustafa SAKLI

Berkay Sandıkçı Bergama Belediyespor’da

Çay­kur Ri­zes­por Alt­ya­pı­sın­da ye­ti­şen 20 ya­şın­da­ki genç fut­bol­cu Ber­kay San­dık­çı, 3. Lig ekip­le­rin­den Ber­ga­ma Be­le­di­yes­por ile 1,5 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.

TFF 3. Lig 4. Grup’un İzmir ekip­le­rin­den Ber­ga­ma Be­le­di­yes­por, Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sın­da ye­ti­şe­rek pro­fes­yo­nel olan 20 ya­şın­da­ki Sol Bek oyun­cu­su Ber­kay San­dık­çı ile 1,5 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.
Fut­bo­la 11 ya­şın­da Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sın­da baş­la­yan ve 18 ya­şın­da Ye­şil-Ma­vi­li Kulüp ile 2 yıl­lık pro­fes­yo­nel söz­leş­me im­za­la­yan Ber­kay, bu­gü­ne kadar ku­lü­büy­le 23’ü U21 Li­gin­de olmak üzere 175 maça çık­mış ve 24 gole imza at­mış­tı. Çay­kur Ri­zes­por ile sezon ba­şın­da söz­leş­me­si sona eren genç fut­bol­cu, ken­di­si­ni 1,5 yıl­lı­ğı­na Ber­ga­ma Be­le­di­yes­por­lu yapan im­za­yı ata­rak, yeni ta­kı­mıy­la ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı.

Haber Merkezi

Rizespor’da Sumudica, Sabo Ve Dokovic İçin İmza Töreni Düzenlendi

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len Ma­ri­us Su­mu­di­ca ile fut­bol­cu­lar Erik Sabo ve Dam­jan Do­ko­vic için imza tö­re­ni dü­zen­len­di.

Çay­kur Didi Stadı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len tö­re­ne kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, Su­mu­di­ca, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, fut­bol­cu­lar Erik Sabo ve Dam­jan Do­ko­vic ka­tıl­dı.
Kar­tal, imza tö­re­nin­de Su­mu­di­ca’nın söz­leş­me­si­nin yer al­dı­ğı ka­ğı­da “Eşin­le hiç kavga et­me­ye­ce­ğim. Ölene kadar” yaz­ma­sı gü­lüş­me­le­re yol açtı.
Su­mu­di­ca, bunu eşine ile­te­ce­ği­ni söy­le­di. Kar­tal, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, gö­rev­den ay­rı­lan St­je­pan Tomas’a te­şek­kür ede­rek, öz­ve­ri­li dav­ra­na­rak ta­kı­mın önünü aç­tı­ğı­nı be­lirt­ti.
Su­mu­di­ca ile Ri­zep­sor’da yıl­lar­ca bir­lik­te ça­lış­mak is­te­dik­le­ri­ne de­ği­nen Kar­tal, “Hoca de­ği­şik­li­ği iyi değil. Tomas iyi bir in­san­dı. Giden ho­ca­la­rı­mız­dan kop­mu­yo­ruz. Şimdi Su­mu­di­ca ile be­ra­be­riz. Belki bir gün gi­decek ama kop­ma­ya­ca­ğız.
İnşal­lah uzun süre ho­ca­mız­la devam ede­riz.” dedi. Su­mu­di­ca ile söz­leş­me­nin Ga­zi­an­tep FK ku­lü­bü ile aynı öl­çü­de ol­du­ğu­na işa­ret eden Kar­tal, “Ho­ca­mız ile ayrı bir mad­de­miz yok.
Biz­de­ki hoca an­la­yı­şı, ho­ca­mız git­mek is­ti­yor­sa, daha iyi yere git­mek is­ti­yor­sa, bu­ra­da mutlu de­ğil­se git­mek is­ti­yor­sa sık boğaz et­me­den gi­decek. Biz kimse ile prob­lem ya­şa­mak is­te­mi­yo­ruz. Ya­şa­ma­ya­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Trans­fe­rin ho­ca­nın işi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kar­tal, “Trans­fe­re hoca karar ve­recek.
Alı­na­cak gi­decek ka­rar­la­rı bugün ve­recek. Biz ho­ca­mı­zın ver­di­ği ka­rar­la­rı spor­tif di­rek­tö­rü­müz ile hal­le­de­ce­ğiz. Yıl­maz Bal ben ol­du­ğum müd­det­çe devam edecek. İşi bilen bi­ri­si ile ça­lı­şı­yo­ruz. Yıl­maz Bal bu­ra­da benim spor ile il­gi­li da­nış­ma­nım. Beni yön­len­di­recek adam.
Ekibi iyi ku­ra­cak­sı­nız. Ta­kı­ma hocam ba­ka­cak, Yıl­maz Bal ile bir­lik­te da­ya­nış­ma için­de ola­cak.
Bizde bun­la­ra sahip çı­ka­ca­ğız. Bir­bi­ri­mi­zin açı­ğı­nı ka­pa­ta­ca­ğız.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 • Su­mu­di­ca:”Rize’ye 1,5 yıl­lık kont­ra­tı bi­tir­me­ye gel­dim”
  Su­mu­di­ca, kalp­le­ri aynı anda aynı ri­tim­de ata­cak iki in­sa­nın bir araya gel­di­ği­ni, Hasan Kar­tal’ın ken­di­si için büyük bir şans ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ga­zi­an­tep’te ya­şa­dık­la­rı­na de­ğin­me­yen Su­mu­di­ca, “Ga­zi­an­tep ile olum­lu olum­suz bir şey söy­le­mek is­te­mi­yo­rum.
  On­la­ra ge­le­cek­te şans di­li­yo­rum. İyi per­for­mans gös­ter­di­ğim kulüp ve 3. sı­ra­da 31 puan ile bı­rak­tım ama bizim için orası bitti.” dedi.
  Çay­kur Ri­zes­por’un sık hoca de­ğiş­tir­me­si ile il­gi­li de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Su­mu­di­ca,

“Ben son sekiz se­ne­de ça­lış­tı­ğım ku­lüp­te bir se­ne­den az ça­lış­ma­dım. Ro­man­ya, Ara­bis­tan, Tür­ki­ye’de ça­lış­tı­ğım her yerde hep ilk üç ant­re­nör ara­sın­da gös­te­ril­dim. Rize’ye altı ay­lı­ğı­na gel­me­dim. Bana yarın 3-5 mil­yon av­ro­luk tek­lif gelse eli­min tersi ile ite­ce­ğim. Rize’ye 1,5 yıl­lık kont­ra­tı bi­tir­me­ye gel­dim. Orta va­de­li bir pla­nım var. Uma­rım bu uzun va­de­li­ye döner.
Çünkü iki taraf bir­bi­rin­den mem­nun olur­sa bunu ar­tı­ra­bi­li­riz. Baş­ka­nım ben­den mem­nun ol­ma­dı­ğı müd­det­çe gitme is­te­ği­min ol­ma­ya­ca­ğı­nın sö­zü­nü ve­ri­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu. Su­mu­di­ca, yurt dı­şın­dan çok sa­yı­da tek­lif gel­di­ği­ni, Tür­ki­ye’de ol­ma­yı sev­di­ği için Rize’yi kabul et­ti­ği­ni ak­tar­dı. Tür­ki­ye’de Çay­kur Ri­zes­por’da ça­lış­ma­yı is­te­di­ği­ni bazı ke­sim­le­re dile ge­tir­di­ği­ni vur­gu­la­yan Su­mu­di­ca, “Pro­fes­yo­nel bir ku­lüp­te­yim. Gel­di­ğim­den iti­ba­ren çok iyi kar­şı­lan­dım. Bu­ra­da Ga­zi­an­tep ile 2-1’lik bir ga­li­bi­yet elde et­miş­tim, şehri ta­nı­yo­rum. Ar­kam­da büyük bir baskı oluş­muş­tu. Bende o bas­kı­yı çok be­ğen­miş­tim. Çünkü maç­lar­da biraz de­li­ri­yo­rum. Be­nim­le bir­lik­te ar­kam­da de­li­recek in­san­la­ra ih­ti­ya­cım vardı. Onu bu­ra­da bu­la­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum. De­li­li­ğin bir­leş­me­si ile iyi bir per­for­mans or­ta­ya çı­ka­ra­ca­ğız. Çünkü Rize’nin iyi oyun­cu­la­rı var.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
-” Tür­ki­ye benim ikin­ci ülkem”
Geç­mi­şi ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Su­mu­di­ca, “Ben sa­de­ce Rize’ye mo­ti­ve olmak is­ti­yo­rum. Bir fut­bol ku­lü­bü medya gücü ar­ka­sın­da ol­maz­sa asla ba­şa­rı­lı ola­maz. Bir aile ola­maz­sa, oyun­cu­lar­la ça­lı­şan­lar­la hiç­bir şey ya­pa­maz. Ben Ga­zi­an­tep’te ba­şar­dım. Bunun ay­nı­sı­nı Rize’de uy­gu­la­mak is­ti­yo­rum.” dedi.
Ga­zi­an­tep’te Türk pa­sa­por­tu­nu almak için her şeyi yap­tı­ğı­nı kay­de­den Su­mu­di­ca, şöyle devam etti:
“Bana yar­dım sağ­la­na­ma­dı. Ro­man­ya pa­sa­por­tu ile dün­ya­nın her ye­ri­ne gi­de­bi­li­rim. Vi­ze­ye gerek yok. Ben bu ül­ke­ye say­gı­mı gös­ter­mek is­ti­yo­rum. Çünkü bu­ra­da para ka­za­nı­yo­rum. Tür­ki­ye

benim kal­bim­de olan bir ülke. Rize’den değil Tür­ki­ye’den bah­se­di­yo­rum. Tür­ki­ye benim ikin­ci ülkem. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a hay­ran­lı­ğı ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Su­mu­di­ca, “Sa­de­ce spora olan düş­kün­lü­ğü ile değil. Bu ülke için yap­tık­la­rı için tak­tir ettim. Ken­di­si ile ta­nış­mak is­te­di­ği­mi Kay­se­ris­por’un eski baş­ka­nı Erol Bedir beye söy­le­miş­tim. Bu­ra­da da bu is­te­ğim devam edi­yor. Uma­rım onun­la bu­ra­da ça­lış­tı­ğım sü­re­ce ta­nış­ma fır­sa­tım olur. Ül­ke­si için çok ça­lı­şan bir baş­kan. Uma­rım ölene kadar bu ül­ke­ye hiz­met eder ben de bu­ra­da olu­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sabo ve Do­ko­vic’i trans­fer et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Sa­mu­di­ca, “Trans­fer­le­ri­mi­zi or­tak­la­şa ya­pı­yo­ruz. En az bir tane daha for­vet oyun­cu­su al­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Bunu iki ye de çı­ka­ra­bi­li­riz. Remy hak­kın­da sağ­lık ekibi ile ko­nuş­tum. Bana gelen bilgi 1,5 ay ta­kım­dan ayrı ka­la­bi­lir. Bu da on maç kay­be­de­cek­tir. Bunu göz önün­de bu­lun­du­ra­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu. Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın zor ola­ca­ğı­na de­ği­nen Su­mu­di­ca, “Ba­şak­şe­hir ma­çın­da ta­kı­mın ya­rı­sı yoktu ama ga­li­bi­ye­ti ka­çır­dık. Ka­fa­sın­da kay­bet­me en­di­şe­si olan oyun­cu­mu­zu İstan­bul’a gö­tür­me­ye­ce­ğim. Ken­di­le­ri­ne bunu söy­le­ye­ce­ğim. Bu sa­ha­nın için­de öl­me­yecek, bu takım için te­ri­nin son dam­la­sı­na kadar sa­vaş­ma­ya­cak, kap­tan olsun, kim olur­sa olsun, her ünlü oyun­cu kimse sa­ha­da te­ri­nin son dam­la­sı­na kadar sa­vaş­mı­yor­sa yedek ku­lü­be­sin­de ya­nım­da otu­rur. Ben yedek ku­lü­be­sin­de de­li­ri­yo­rum.
Ben sa­va­şı­mı kav­ga­mı ve­ri­yo­rum. O sa­va­şı kav­ga­yı sa­ha­da gör­mek is­ti­yo­rum. Son iki maçta benim ta­kı­mım bunu yaptı.” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du. Su­mu­di­ca, açık­la­ma­sı­nı “Çay­kur Ri­zes­por Su­mu­di­ca ile be­ra­ber hiç­bir zaman son iki üç hafta düş­me­ye oy­na­yan takım po­zis­yo­nu­na gel­me­yecek. Bunun sö­zü­nü ve­ri­yo­rum.” ifa­de­le­ri ile ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı. Sabo ve Do­ko­vic de Rize’ye trans­fer­le­rin­den do­la­yı mutlu ol­duk­la­rı­nı, ta­kı­ma katkı ver­mek için mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Haber Merkezi

MHP’Lİ BAŞKANLARDAN MHP’Lİ BAŞKANA ZİYARET

Bir süre önce Co­vid-19 do­la­yı­sıy­la ra­hat­sız ola­rak uzun süre Rize’de Has­ta­ne­de te­da­vi al­tın­da olan De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’e geç­miş olsun zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor.

Rize’de MHP’li üç ilçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın bir araya gel­di­ği zi­ya­ret­te İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ve Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi Co­vid-19 dan iyi­le­şen Baş­ka­nı­mı­za geç­miş olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk. Sağ­lı­ğı­nı gayet güzel gör­dük.
Baş­ka­nı­mız ta­bur­cu oldu geldi gö­re­vi­ne bı­rak­tı­ğı yer­den devam edi­yor.
De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin’de zi­ya­ret hak­kın­da ’ar­ka­daş­la­rı­mın zi­ya­re­tin­den mem­nun oldum.
Çok şükür Co­vi­di yen­dim. Her­ke­sin sos­yal me­sa­fe, maske ve te­miz­lik ko­nu­su­na çok dik­kat et­me­le­ri lazım. Zaman çok kötü. Her­ke­sin ted­bir­le­re uy­ma­sı lazım, ka­la­ba­lık yer­ler­den uzak dur­ma­sı lazım’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de 1 Aylık Proje İle 470 Ailenin Gönlü Alındı

Rize’de baş­la­tı­lan ‘Bir gö­nül­de sen al’ pro­je­si ile 470 aile­ye gıda, giyim ve ya­ka­cak yar­dı­mı ulaş­tı­rıl­dı.

Rize’de Ara­lık ayın­da baş­la­tı­lan ‘Bir gö­nül­de sen al’ pro­je­si ile aile­le­re gıda, giyim ve ya­ka­cak yar­dı­mı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Proje kap­sa­mın­da ba­ğış­çı­lar­dan alı­nan ürün­ler Kal­kan­de­re Muh­tar­lar Der­ne­ği’nde sta­tü­le­ri­ne göre sı­nıf­lan­dı­rı­la­rak Rize İl Göç İda­re­si’nden alı­nan lis­te­le­re ve muh­tar­lar­dan alı­nan isim­le­re göre da­ğı­tıl­ma­ya baş­lan­dı. Aile­le­re ih­ti­yaç­la­rı­na göre giyim, gıda ve ya­ka­cak yar­dı­mı ya­pı­lan kam­pan­ya ise bugün iti­ba­riy­le son buldu. 1 ay süren kam­pan­ya ile top­lam­da 470 aile­ye yar­dım ulaş­tı­rıl­dı.
470 aile­nin gön­lü­nün alın­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği (AKES-DER) Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu “Ara­lık ayın­da ‘Bir gö­nül­de sen al’ pro­je­si­ni baş­lat­mış­tık. Bugün iti­ba­riy­le de pro­je­mi­zi son­lan­dır­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Proje kap­sa­mın­da Rize ge­ne­lin­de olmak şar­tıy­la 470 aile­ye giyim, gıda, odun, kömür yar­dım­la­rın­da bu­lun­duk. Proje kap­sa­mın­da ay­rı­ca il dı­şın­da da 70 aile­ye gıda ve giyim yar­dım­la­rı­nı ulaş­tır­mış olduk. Bize gelen ta­lep­ler­de 1 aile­nin 2 aylık ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mış olduk. Pro­je­ye biz baş­la­dı­ğı­mız­da Kal­kan­de­re Muh­tar­lar Der­ne­ği ve Kal­kan­de­re’de ki es­naf­lar­la baş­la­dık. Çok şükür tüm es­naf­la­rı­mız da muh­tar­la­rı­mız ile bir­lik­te du­yar­lı­lık gös­ter­di. Ger­çek­ten bir se­fer­ber­lik içe­ri­sin­de pro­je­mi­zi yap­tık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Pro­je­nin bir diğer pay­da­şı Kal­kan­de­re Muh­tar­lar Der­ne­ği’nin Baş­ka­nı Ni­ya­zi Ka­boğ­lu ise bu tür kam­pan­ya­la­rın hız kes­me­den devam ede­ce­ği­ni dile ge­ti­re­rek “AKES-DER ve Kal­kan­de­re­li es­naf­la­rı­mız ile bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü­müz pro­je­mi­zi bugün iti­ba­riy­le son­lan­dı­ra­ca­ğız. İnşal­lah bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de bu tip et­kin­lik­le­ri­mi­zi yine iş bir­li­ği içe­ri­sin­de yü­rüt­me­yi plan­lı­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar 470 aile­ye yar­dım­la­rı­mı­zı ulaş­tır­dık” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

İlçemizin Yeni Kaymakamı Göreve Başladı

İlçemizde boşalan kaymakamlık görevine yeni kaymakam atanarak görevine başladı.

Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı ola­rak görev yapan Meh­met Öz­türk’ün açığa alın­ma­sı­nın ar­dın­dan bo­şa­lan kay­makam­lık gö­re­vi­ne Bay­ram Tür­ker atan­dı.
Kay­ma­kam Tür­ker, il­çe­mize ge­le­rek gö­re­vi­ne baş­la­dı.
Mem­le­ke­ti De­niz­li – Sa­ray­köy olan Kay­ma­kam Tür­ker, ilçemize ata­nma­dan önce Mar­din – Savur İlçe Kay­ma­ka­mı ve kay­yum Be­le­di­ye Baş­kan ve­kil­li­ği gö­re­vi­ni yü­rüt­mek­tey­di.
Haber Merkezi

İğneada’dan da Beklenen Hamsi Gelmeyince Tezgâhlar Hamsisiz Kaldı

Ka­ra­de­niz’de hamsi avı ya­sa­ğı­nın 28 Ocak ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Trab­zon’a hamsi İğne­ada açık­la­rın­da av­la­nan tek­ne­ler va­sı­ta­sı ile ge­lir­ken orada da hava mu­ha­le­fe­ti ne­de­niy­le hamsi avı ya­pı­la­ma­yın­ca Trab­zon’da ilk kez tez­gah­lar ham­si­siz kaldı.

Trab­zon Balık Hali’nde tez­gâh­lar­da ham­si­nin dı­şın­da diğer balık çe­şit­le­ri­ne rast­la­nır­ken, ba­lık­çı es­na­fı İğne­ada’dan gelen ham­si­nin ken­di­le­ri­ne pek der­man ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ler.
Yıl­lar­dır bu dö­nem­ler­de ilk kez tez­gah­lar­da ham­si­nin yer al­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten ba­lık­çı­lar ham­si­de umut­la­rı­nı hemen hemen yi­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek kalan sü­re­de de ham­si­nin iri­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­me­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler.
Ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Emin Avcı, İğne­ada’dan pek hamsi gel­me­di­ği­ni be­lir­te­rek “İğne­ada’dan pek hamsi gel­me­di. Gelen hamsi de çok az ol­du­ğu için fi­ya­tı da pa­ha­lı. Do­la­yı­sıy­la gelen hamsi de bize de pek der­man oldu di­ye­me­yiz. Böyle bir se­zo­nu hiç ha­tır­la­mı­yo­rum. Balık pek yok. Bu sene is­tav­rit de hiç ol­ma­dı. 28 Ocak’tan sonra hamsi avı ya­sa­ğı kal­ka­cak ancak ondan da pek umu­du­muz yok gibi. Çünkü o ham­si­nin de ince ola­ca­ğı­nı tah­min edi­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la ham­si­nin 10-20 günde iri­le­şe­ce­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum. Bu ya­sa­ğın 3-5 ay ol­ma­sı lazım. Sezon baş­la­ma­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­di. Deniz ba­lı­ğı pek gel­mi­yor. Çupra, lev­rek, somon ol­maz­sa tez­gâ­hı aça­cak ha­li­miz yok” dedi. Ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Minür Yıl­maz da “28 Ocak gü­nü­ne kadar Ka­ra­de­niz’de hamsi avı ya­sa­ğı var. Bize de İğne­ada’dan ge­li­yor ancak bugün gel­me­di. İğne­ada’dan gelen hamsi de bize der­man ol­ma­dı. Ta­şı­ma suyla de­ğir­men döner mi? Zaten orası uzak hamsi bu­ra­ya ge­le­ne kadar kan­la­nı­yor, ezi­li­yor. Do­la­yı­sıy­la bu­ra­sı­nın ham­si­si gibi ol­mu­yor, tat ola­rak da fark­lı. Gelen ham­si­nin de fi­yat­la­rı yük­sek. 20 TL ci­va­rın­da. Hamsi avı 28 Ocak’ta tek­rar baş­la­ya­cak ancak yine ince çı­kar­sa uza­tır­lar, avı dur­du­rur­lar. Dur­dur­ma­la­rı da ge­re­kir. İnce çık­tı­ğı sü­re­ce av­lan­ma­ma­sı ge­re­kir. Bu sezon ham­si­den yana sı­kın­tı­lı­yız. İnce ol­du­ğu için av­lan­mı­yor şu an da doğru ola­nı­nı ya­pı­yor­lar. Daha ön­ce­le­ri yap­ma­la­rı ge­re­kir­di. İnce çık­tı­ğı sü­re­ce av­lan­ma­sın” diye ko­nuş­tu. Bugün iti­ba­riy­le İğne­ada’dan ham­si­nin gel­me­di­ği­ni be­lir­ten ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Sü­ley­man Çakır ise “İğne­ada’da hamsi avı ol­ma­mı­şı. Şu anda hamsi yok. Orada bize der­man ol­ma­dı. Bir haf­ta­dan beri İğne­ada’dan gelen ham­si­yi sa­tı­yor­duk bugün gel­me­di. Do­la­yı­sıy­la orada bize der­man ol­ma­dı. Şu anda sar­gan, çupra, lev­rek, mez­git sa­tı­yo­ruz. İğne­ada­dan gelen ham­si­yi de 20-25 TL ci­va­rın­da sa­tı­yor­duk. Hamsi 10-15 günde bü­yü­mez. Yine yasak ge­lecek. Do­la­yı­sıy­la se­zo­nu ka­pat­tık gibi. Mez­git 40 TL, çupra 40 TL, lev­rek 50 TL, sar­gan 45 TL. Ham­si­nin ola­ma­yı­şı bu balık çe­şit­le­ri­nin fi­ya­tı­nı ar­tır­dı di­ye­bi­li­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Türk çayı en çok Avrupa’da tüketiliyor

TÜRKİYE’de üre­ti­len doğal ve sağ­lık­lı çay, dün­ya­da 114 ül­ke­ye ihraç edi­li­yor. Bel­çi­ka, Al­man­ya ve Hol­lan­da’da tü­ke­ti­len Türk çayı geçen yıl ilk kez 13 ülke ta­ra­fın­dan da ter­cih edil­me­ye baş­lan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­ri­ne göre, geçen yıl 114 ül­ke­ye 4 bin 750 ton Türk çayı sa­tıl­dı, 15 mil­yon 247 bin dolar ka­zanç elde edil­di. Bir ön­ce­ki yıla göre çay ih­ra­ca­tın­da yak­la­şık yüzde 19 artış sağ­lan­dı. Türk çayı dün­ya­da en çok Bel­çi­ka’da tü­ke­ti­li­yor. Bel­çi­ka’ya geçen yıl 1341 ton çay ihraç edi­lir­ken, bu ül­ke­yi Al­man­ya ve Hol­lan­da iz­le­di. Geçen yıl ilk kez Uru­gu­ay, Yemen, En­do­nez­ya, Pa­na­ma, Eti­yop­ya, Sır­bis­tan, Gabon, Cape Verde, Es­ton­ya, Zam­bi­ya, Vi­et­nam, Ma­uri­ti­us ve Do­mi­nik Cum­hu­ri­ye­ti’ne de Türk çayı sa­tıl­dı.
‘TÜRK ÇAYI EN DOĞAL ÇAY’
Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Türk ça­yı­nın dün­ya­da be­ğe­nil­di­ği­ni ve is­te­nil­di­ği­ni söy­le­di. Dün­ya­da Türk­le­rin ol­du­ğu her yerde Türk ça­yı­nın sa­tıl­dı­ğı­na dik­kat çeken Alim, “Türk­ler bu­lun­du­ğu ül­ke­ler­de ça­yı­mı­zı arı­yor. Av­ru­pa’da, Türk ça­yı­nın en fazla sa­tı­lı­yor ol­ma­sı­nın se­be­bi de bu­ra­lar­da Türk­le­rin yo­ğun­luk­ta ol­ma­sı. Tabii ki bizim ça­yı­mız üze­ri­ne kar yağan bir çay ol­du­ğu için diğer ül­ke­ler­de ol­du­ğu gibi hiç­bir ilaç­la­ma yok, pes­ti­sit ka­lın­tı­sı yok, doğal bir çay. Bah­çe­den ge­li­yor, iş­le­ni­yor ve bar­da­ğı kadar gi­di­yor. Sağ­lık açı­sın­dan za­ra­rı ol­ma­dı­ğı gibi fay­da­la­rı var” dedi.
‘TÜRK ÇA­YI­NI AN­LA­TAN MEK­TUP­LAR YA­ZI­YO­RUZ’
İnsan­lar gör­dük­çe, tat­tık­ça ya­ban­cı çay­lar­la Türk ça­yı­nı kar­şı­laş­tık­la­rı zaman ara­da­ki farkı, do­ğal­lı­ğı gör­dük­le­ri­ni ifade eden Alim, “Bizim ça­yı­mı­zın men­şei, ya­pı­lı­şı, üre­ti­mi belli, kim­ya­sal hiç­bir bağı yok, doğal, sağ­lık açı­sın­dan da fay­da­lı. Bunu da Türk­ler çok iyi bil­dik­le­ri için ne­re­de olur­lar­sa ol­sun­lar Türk ça­yı­nı arı­yor, bu­lu­yor, tü­ke­ti­yor­lar. Bu an­lam­da da Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki sa­tı­şı­mız fazla. Ancak satış ra­kam­la­rı­nı ar­tır­ma­mız ge­re­ki­yor. Ti­ca­ri ate­şe­le­ri­mi­zin ol­du­ğu ül­ke­le­re ça­yı­mı­zın ka­li­te­si­ni, üre­ti­mi­ni, sağ­lık için fay­da­la­rı­nı an­la­tan mek­tup­lar ya­zı­yo­ruz. Ti­ca­ri ate­şe­le­rin bu­lun­duk­la­rı ül­ke­ler­de çay ti­ca­re­ti yapan ki­şi­le­re ulaş­ma­yı he­def­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rize’de 6 Bin 331 Kişi Aşı Oldu

Tür­ki­ye’deki gün­lük aşı tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı ya­pı­lan il 24 bin 802 kişi ile Sam­sun oldu. Rize’de ise 6 bin 331 kişi aşı oldu.

Tür­ki­ye’de 14 Ocak’ta baş­la­yan aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı, “Ko­vid-19 Aşısı Bil­gi­len­dir­me Plat­for­mu” üze­rin­den an­be­an takip edi­le­bi­li­yor. Şu ana kadar 1 mil­yon 250 bin 903 ki­şi­nin aşı­lan­dı­ğı bil­gi­si­ne yer ve­ri­len si­te­de ay­rı­ca Tür­ki­ye’nin aşı ha­ri­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve bilim ku­ru­lu üye­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı aşı­la­ma sü­re­ci, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ar­dın­dan hu­zu­rev­le­rin­de ka­lan­lar ve ça­lı­şan­lar­la devam edi­yor. Plat­form üze­rin­de ay­rı­ca aşı­la­ma ha­ri­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye’deki tüm il­le­rin yer al­dı­ğı ha­ri­ta­da, ne­re­de ne kadar aşı ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si gö­rü­le­bi­li­yor. Ve­ri­le­re göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı­la­ma Sam­sun’a ya­pıl­dı.
Ka­ra­de­niz’de en çok aşı Sam­sun’da ya­pıl­dı
Tür­ki­ye’deki gün­lük aşı tab­lo­su­na göre Ka­ra­de­niz’de en çok aşı ya­pı­lan il 24 bin 802 kişi ile Sam­sun oldu. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan diğer il­ler­de ise; Art­vin’de 3 bin 20 kişi, Rize’de 6 bin 331 kişi, Trab­zon’da 15 bin 473 kişi, Gi­re­sun’da 8 bin 434 kişi, Ordu’da 13 bin 40 kişi, Sinop’ta 3 bin 348 kişi, Kas­ta­mo­nu’da 5 bin 872 kişi, Bar­tın’da 2 bin 555 kişi, Zon­gul­dak’ta 9 bin 409 kişi, Amas­ya’da 6 bin 675 kişi, Tokat’ta 10 bin 986 kişi, Gü­müş­ha­ne’de 2 bin 63 kişi, Bay­burt’ta bin 167 kişi, Bolu’da 8 bin 68 kişi, Düzce’de 5 bin 700 kişi, Ka­ra­bük’te 3 bin 598 kişi ve Çorum’da ise 9 bin 622 ki­şi­ye Ko­vid-19 aşısı ya­pıl­dı.
İllere göre aşı da­ğı­lı­mı 10 da­ki­ka­da bir gün­cel­le­ne­rek, ye­ni­le­ni­yor.

Haber Mer­ke­zi

Vergi yapılandırmasının bozulmaması için bunu yapmak şart

Vergi ya­pı­lan­dır­ma­sı baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Türk Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Vakfı (TÜSİAV) Vergi Plat­for­mu Baş­ka­nı Ser­kan Kum­dak­cı, “Baş­vu­ru­la­rın son güne bı­ra­kıl­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Bunun ya­nın­da ya­pı­lan­dır­ma­da ilk tak­sit ta­ri­hi 1 Mart’a öte­len­di. İlk iki tak­si­tin sü­re­sin­de ve tam ola­rak öden­me­si ge­re­ki­yor. Aksi tak­dir­de ya­pı­lan­dır­ma bo­zu­lur.” dedi.

Mil­yon­lar­ca vergi mü­kel­le­fi­ni ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Baş­vu­ru­la­rın za­ma­na ya­yıl­ma­sı ve pan­de­mi dö­ne­min­de ya­şa­nan zor­luk­la­rın bir hak kay­bı­na yol aç­ma­ma­sı adına Sayın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­len baş­vu­ru sü­re­si ve ilk tak­sit ödeme sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı­na iliş­kin 3343 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı. Ka­ra­ra göre; 7256 sa­yı­lı ka­nun­da ya­pı­lan­dır­ma­ya tabi ku­rum­la­ra ait tüm borç­lar için, Vergi Da­ire­si­ne, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’na, İl Özel İda­re­le­ri’ne ve Be­le­di­ye­le­re ve Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na (SGK) baş­vu­ru­lar en geç 31.01.2021 ta­ri­hi­ne kadar ancak; 31.01.2021 ta­ri­hi resmî ta­ti­le rast­la­dı­ğı için 01.02.2021 gün so­nu­na kadar ya­pı­la­bi­lecek. İlk tak­sit öde­me­si ise; Vergi Borç­la­rı ve Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’na, İl Özel İda­re­le­ri’ne ve Be­le­di­ye­le­re bağlı tah­sil da­ire­le­ri­ne öde­necek olan borç­la­rın ta­ma­mı veya ilk tak­sit öde­me­si 01.03.2021 ta­ri­hi­ne kadar ya­pı­la­cak.
Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu’na olan borç­la­rın ta­ma­mı veya ilk tak­sit öde­me­le­ri ise 31.03.2021 ta­ri­hi­ne kadar ger­çek­leş­ti­ri­lecek.
“İLK İKİ TAKSİTTE GECİKME OLUR­SA YA­PI­LAN­DIR­MA BO­ZU­LUR”
Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Türk Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Vakfı (TÜSİAV) Vergi Plat­for­mu Baş­ka­nı Ba­ğım­sız De­net­çi Ser­kan Kum­dak­cı, “İlk iki tak­si­tin sü­re­sin­de ve tam ola­rak öden­me­si ge­re­ki­yor. Bir tak­vim yılı içe­ri­sin­de iki­den fazla tak­si­tin öden­me­me­si veya eksik öden­me­si du­ru­mun­da ya­pı­lan­dır­ma bo­zu­la­cak­tır.
Ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı 31 Ocak’ta sona eri­yor. Baş­vu­ru­la­rın son güne bı­ra­kıl­ma­ma­sı adına bu hafta kri­tik önem arz edi­yor. Hem mü­kel­lef­le­rin nefes al­ma­sı hem de dev­le­tin vergi tah­si­lat hı­zı­nı ar­tır­ma­sı açı­sın­dan söz ko­nu­su dü­zen­le­me hem mü­kel­lef­ler hem de ülke eko­no­mi­si açı­sın­dan büyük önem ta­şı­yor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ha­ber-Fo­to: Salih SER­BEST

1001 GÖZLE RİZE FİLM FESTİVALİ’NDE DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ TAKDİM EDİLDİ

Rize Be­le­di­ye­si’nin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­riy­le ve Rize Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi ve Bilgi Evi’nin ko­or­di­ne­sin­de dü­zen­le­di­ği “1001 Gözle Rize” isim­li ödül­lü kısa film ya­rış­ma­sın­da de­re­ce­ye giren eser sa­hip­le­ri­ne pla­ket ve ödül­le­ri tak­dim edil­di.

pan­de­mi ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik­te, Rize Be­le­di­ye­si top­lan­tı sa­lo­nun­da Rize Be­le­di­ye­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal GENÇ, de­re­ce­ye gi­ren­le­re pla­ket­le­ri­ni tak­dim etti. Meh­met Ali Güneş’in yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Yeşil Pe­le­rin­li Şehir bi­rin­ci­lik ödülü, Alper Er­çe­tin­göz ve Bay­ram Küçük’ün yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Dönüş adına Er­do­ğan Mu­ra­doğ­lu’na ikin­ci­lik ödülü, İbra­him Abay’ın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Hem­şin’in İlmek­le­ri üçün­cü­lük ödülü, Beh­zat Ak­tu­ra’nın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Geç­miş­ten Ge­le­ce­ğe Sıcak Adım­lar jüri özel ödülü, Jüri Üyesi Esra Alem­da­roğ­lu’na te­şek­kür pla­ke­ti ve fes­ti­val kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen söy­le­şi prog­ram­la­rı­nın mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü yapan Gül­han Ata­bek’te te­şek­kür pla­ke­ti tak­dim edil­di.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

« Older Entries Recent Entries »