Author Archives: yenicayeli

Rize’de Kültür Sokağı İçin Kamulaştırılan Alanda Yıkımlar Başladı

Rize’de ‘Kültür sokağı’ olarak planlanan sokaktaki binaların yıkımına başlandı.

Mer­ke­ze bağlı Pi­ri­çe­le­bi Ma­hal­le­si An­ti­ka Sokak üze­rin­de bu­lu­nan ya­pı­lar Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Kül­tür So­ka­ğı Pro­je­si ne­de­niy­le yı­kıl­ma­ya baş­lan­dı.
Hemen 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nın üst kıs­mın­da olan so­kak­ta ilk etap­ta Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü’nün ver­di­ği otu­rul­maz ra­po­ru­na is­ti­na­den bo­şal­tı­la­rak ka­mu­laş­tı­rı­lan 5 bi­na­nın yı­kıl­ma­sı plan­la­nır­ken, 7 bina ise ta­şın­ma iş­lem­le­ri­nin bit­me­si­nin ar­dın­dan yı­kıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Böy­le­lik­le top­lam­da 12 bina yı­kı­la­rak açı­la­cak alan­da altı oto­park olmak üzere Rize’nin yö­re­sel ürün­le­ri­nin ser­gi­le­ne­bi­le­ce­ği kül­tür ev­le­ri ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Haber Merkezi

Türk Futbolunun Efsane İsmi Suat Mamat, Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı

Aslen Ri­ze­li olan ve Çay­kur Ri­zes­por’da da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Türk fut­bo­lu­nun ef­sa­ne isim­le­rin­den Suat Mamat, ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mün­de anı­lı­yor.

Türk fut­bo­lu­na oyun­cu, tek­nik di­rek­tör ve yö­ne­ti­ci ola­rak uzun yıl­lar hiz­met eden, 3 Şubat 2016’da 85 ya­şın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den aslen Ri­ze­li olan ve 1975-76 se­zo­nun­da Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Suat Mamat, ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mün­de anı­lı­yor.
Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF), Tür­ki­ye A Milli Fut­bol Ta­kı­mı`nın Dünya Ku­pa­sı fi­nal­le­ri ta­ri­hin­de­ki ilk go­lü­nü atan Suat Mamat’ın ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le anma me­sa­jı ya­yım­la­dı. TFF’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “1954 Dünya Ku­pa­sı kad­ro­muz­da yer alan Suat Mamat’ı ölü­mü­nün 5. yı­lın­da saygı ve rah­met­le anı­yo­ruz.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di. De­mir­yol­la­rın­da ça­lı­şan bir ba­ba­nın ikin­ci oğlu ola­rak 30 Kasım 1930’da Ba­kır­köy’de dün­ya­ya gelen Suat Mamat, ağa­be­yi Nev­zat’ın An­ka­ra De­mirs­por’da ka­le­ci­lik yap­ma­sı se­be­biy­le erken yaşta fut­bo­la ilgi duydu. So­kak­lar­da, ar­sa­lar­da top oy­na­yan Suat Mamat, fut­bo­la 16 ya­şın­day­ken Ye­di­ku­le De­mirs­por’da baş­la­dı. Bu­gü­nün de­yi­şiy­le “10 nu­ma­ra” po­zis­yo­nun­da oy­na­yan Suat Mamat, Ye­di­ku­le De­mirs­por’da bir süre forma giy­dik­ten sonra Ba­kır­köy Sü­mers­por ta­kı­mı­na geçti ve resmi ka­ri­ye­ri­ne de bu­ra­da 19 ya­şın­da adım attı. As­ker­lik ça­ğın­da fut­bol­dan kop­ma­ya­rak İstan­bul Ka­ra­gü­cü’nde top koş­tu­ran Suat Mamat, bu­ra­da et­ki­li per­for­mans gös­ter­di. 1949 ile 1952 yıl­la­rın­da An­ka­ra De­mirs­por for­ma­sı­nı ter­le­ten Suat Mamat, ka­ri­ye­rin­de­ki en büyük sıç­ra­ma­yı ise Ga­la­ta­sa­ray’a trans­fer ola­rak yaptı.

Ama­tör fut­bol­cu­luk­tan ef­sa­ne­li­ğe
Suat Mamat, 1952 yı­lın­da trans­fer ol­du­ğu Ga­la­ta­sa­ray’da adını ef­sa­ne fut­bol­cu­lar ara­sı­na yaz­dır­dı. As­ker­lik­ten sonra üni­for­ma­sı üze­rin­dey­ken sa­rı-kır­mı­zı­lı renk­le­re 175 lira ma­aş­la imza atan genç Suat, Ga­la­ta­sa­ray’daki ilk dö­ne­min­de ama­tör ola­rak forma giydi. İstan­bul Ligi’nde pro­fes­yo­nel ve ama­tör oyun­cu­la­rın bir arada oy­na­dı­ğı o dö­nem­de ha­ya­li­ni kur­du­ğu sa­rı-kır­mı­zı renk­le­re ka­vu­şan Suat Mamat, Ga­la­ta­sa­ray for­ma­sıy­la ilk resmi ma­çı­na ise 16 Kasım 1952’de Be­yoğ­lus­por kar­şı­sın­da çıktı. Ga­la­ta­sa­ray­lı­lı­ğı ile bi­li­nen Suat Mamat, sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip­te 1952’den 1963’e kadar 11 yıl forma giydi ve 3’ü İstan­bul Ligi, 1’i Tür­ki­ye Ligi olmak üzere top­lam­da 4 şam­pi­yon­luk ya­şa­dı. Ant­re­nör Gün­düz Kılıç’ın yoğun is­te­ği üze­ri­ne Ga­la­ta­sa­ray ile 1953 yı­lın­da pro­fes­yo­nel söz­leş­me im­za­la­yan Suat Mamat, sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar­da top­lam­da 79 gol kay­det­ti. Ga­la­ta­sa­ray for­ma­sıy­la son ma­çı­nı ise daha sonra for­ma­sı­nı gi­ye­ce­ği Be­şik­taş’a karşı oy­na­yan Suat Mamat, sa­rı-kır­mı­zı­lı for­may­la son şam­pi­yon­lu­ğu­nu da bu mü­ca­de­le­nin ar­dın­dan kut­la­dı. 1962-1963 se­zo­nu so­nun­da Be­şik­taş ile şam­pi­yon­luk kar­şı­laş­ma­sı­na çıkan Suat Mamat ön­der­li­ğin­de­ki Ga­la­ta­sa­ray, ku­pa­yı ka­zan­dı.

 • Milli for­may­la yak­la­şık 10 yıl
  Suat Mamat, Ga­la­ta­sa­ray’da oy­na­dı­ğı yıl­lar­da gös­ter­di­ği per­for­mans­la milli ta­kı­ma kadar yük­sel­me­yi de ba­şar­dı. Ay-yıl­dız­lı­lar­la ilk ma­çı­na 14 Mart 1954 yı­lın­da İspan­ya ile oy­na­nan Dünya Ku­pa­sı eleme mü­sa­ba­ka­sı­nın rö­van­şın­da çıkan

Suat Mamat, yak­la­şık 10 sene milli for­ma­yı ter­let­ti. Tür­ki­ye, dünya ku­pa­la­rı­na ilk kez 1954 İsviç­re’de ka­tıl­dı. Ele­me­ler­de İspan­ya ile eş­le­şen mil­li­ler, ilk maçı 4-1 kay­be­dip, ikin­ci kar­şı­laş­ma­da ise 1-0 galip geldi. Ave­raj uy­gu­la­ma­sı ol­ma­dı­ğı için üçün­cü kar­şı­laş­ma İtalya’nın baş­ken­ti Roma’da oy­nan­dı. Bu maç da 2-2 be­ra­be­re bi­tin­ce, ya­zı-tu­ra atışı ya­pıl­dı. İtal­yan çocuk Fran­co’nun yap­tı­ğı atış­ta Tür­ki­ye ka­za­nıp, dünya ku­pa­la­rı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­zan­dı.

 • Dünya ku­pa­la­rın­da­ki ilk gol Suat Mamat’tan
  Suat Mamat, Tür­ki­ye’nin dünya ku­pa­la­rın­da­ki ilk go­lü­ne imza attı. Batı Al­man­ya ma­çı­nın henüz 2. da­ki­ka­sın­da milli ta­kı­mı 1-0 öne ge­çi­ren Suat Mamat, böy­le­ce Türk fut­bol ta­ri­hi­ne adını yaz­dır­mış oldu. Biri B Milli olmak üzere ay-yıl­dız­lı for­ma­yı 27 kez ter­le­ten Suat Mamat, top­lam­da 5 gol atma ba­şa­rı­sı gös­ter­di. Suat Mamat, dünya ku­pa­la­rın­da milli takım adına top­lam­da at­tı­ğı 3 golle, Bur­han Sar­gun ve İlhan Man­sız’la be­ra­ber hala bu kul­var­da rakip fi­le­le­ri en çok ha­va­lan­dı­ran 3 fut­bol­cu­dan biri.
 • Türk fut­bo­lu­na ak­ro­ba­tik ha­re­ket­le­ri ge­ti­ren adam
  Suat Mamat, fut­bol­cu­luk dö­ne­min­de ba­şa­rı­la­rı kadar ak­ro­ba­tik ha­re­ket­le­riy­le de ön plana çıktı. Üst düzey top tek­ni­ği­ne sahip olan ve bi­ti­ri­ci ara pas­la­rıy­la ta­nı­nan ef­sa­ne isim, dö­ne­min­de es­te­tik fut­bo­lun us­ta­sı ola­rak anıl­dı. Özel­lik­le rö­ve­şa­ta ha­re­ke­ti­ni fut­bol ha­ya­tı­nın ilk yıl­la­rın­dan iti­ba­ren ba­şa­rıy­la uy­gu­la­yan Suat Mamat, at­le­tik ye­te­nek­le­riy­le dik­ka­ti çekti.
 • Hem attı hem tuttu
  Suat Mamat, gol yol­la­rın­da­ki per­for­man­sı­nı ka­le­ci­li­ğe de ta­şı­dı. Mamat, ka­le­ci­nin sa­kat­lan­dı­ğı ve oyun­cu de­ğiş­tir­me hak­kı­nın bu­lun­ma­dı­ğı bazı kar­şı­laş­ma­lar­da ka­le­yi de ko­ru­du ve üstün bir per­for­man­sa imza attı.
 • Be­şik­taş’ta 4 yıl forma giydi
  Suat Mamat, Ga­la­ta­sa­ray’dan ay­rıl­dık­tan sonra 4 yıl Be­şik­taş için ter döktü. Ken­di­si­ne 1961-1962 se­zo­nun­da talip olan si­yah-be­yaz­lı ta­kı­ma 1963 se­ne­sin­de imza atan Suat Mamat, 1967 yılı so­nu­na kadar Be­şik­taş for­ma­sı­nı giydi. Si­yah-be­yaz­lı­lar­la 1965-1966 ve 1966-1967 se­zon­la­rın­da üst üste 2 kez şam­pi­yon­luk ya­şa­yan Suat Mamat, Be­şik­taş for­ma­sıy­la 7 gole imza attı.
 • Fut­bo­lu Vefa’da bı­rak­tı
  Suat Mamat, fut­bol­cu­luk ka­ri­ye­ri­ni Vefa’da nok­ta­la­dı. Bahsi geçen yıl­lar­da Tür­ki­ye’de fut­bol­cu­lar 30’lu yaş­la­rın ba­şın­da ka­ri­yer­le­ri­ne son ve­rir­ken, ef­sa­ne isim 37 ya­şın­day­ken Vefa’ya trans­fer oldu. Dö­ne­min güçlü ta­kım­la­rın­dan Vefa’da 1967-1968 se­zo­nun­da top koş­tu­ran Suat Mamat, bu for­may­la 9 maça çıkıp 1 gol kay­det­ti.
 • Haber Merkezi

Gabriel Margarit: Kolay Ve Şanssız Bir Gol Yedik

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, Ka­sım­pa­şa kar­şı­sın­da golün ar­dın­dan kon­sant­ras­yon prob­le­mi ya­şa­dık­la­rı­nı ve şans­sız bir gol ye­dik­le­ri­ni ifade etti.

Süper Lig’in 23. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Ka­sım­pa­şa ile karşı kar­şı­ya gel­di­ği maç­tan bir puan ile ay­rıl­dı.
Maçın ar­dın­dan basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Gab­ri­el, üç puan için mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni ancak basit ha­ta­lar ile be­ra­ber­lik al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Gab­ri­el açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Bugün çok kolay puan kay­bet­tik. Sabit bir anda kon­sant­ras­yo­nu­mu­zu kay­bet­tik.
Üç puan için çok mü­ca­de­le ettik ama kolay ve şans­sız bir gol yedik. Sağ­lık so­run­la­rı, sa­kat­lık­lar, sarı ve kır­mı­zı kart ce­za­lı top­lam­da 7 oyun­cu­muz ek­sik­ti. Biraz bir şey­ler çı­kar­mak için za­ma­na ih­ti­ya­cı­mız var. Her maç­tan puan yada pu­an­lar top­la­mak için mü­ca­de­le ede­ce­ğiz.”
Haber Merkezi

Bir Puan Paşa’ya Bir Puan Atmaca’ya

Süper Lig’in 23. hafta kar­şı­laş­ma­la­rın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Ka­sım­pa­şa’yı ağır­la­dı. Kar­şı­laş­ma 1-1 be­ra­ber­lik­le ta­mam­lan­dı.

Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)
9. da­ki­ka­da Bold­rin’in pa­sın­da ceza sa­ha­sı dışı sağ çap­raz­dan topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.
13. da­ki­ka­da sağ çap­raz­dan Bold­rin’in yap­tı­ğı or­ta­da topa kafa vu­ru­şuy­la kar­şı­lık veren So­der­lund şu­tun­da top ka­le­ci Er­tuğ­rul’da kaldı.
19. da­ki­ka­da ge­li­şen Ka­sı­ma­pa ata­ğın­da ceza sa­ha­sı­nın içe­ri­sin­de topla bu­lu­şan Hod­zic’in vu­ru­şun­da top di­rek­ten döndü.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
59. da­ki­ka­da ge­li­şen Çay­kur Ri­zes­por ata­ğın­da sol çap­raz­dan or­ta­yı yapan Emir Di­la­ver’in pa­sın­da topa kafa ile kar­şı­lık veren So­der­lund’un vu­ru­şun­da Ka­le­ci Er­tuğ­rul topu uzak­laş­tır­dı.
85. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­da sa­vun­ma­dan geri gelen topla bu­lu­şan Doğan Er­do­ğan’ın vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-0
90. da­ki­ka­da kul­la­nı­lan köşe vu­ru­şun­da The­lin önüne düşen topa vu­ru­şu­nu ger­çek­leş­tir­di ve top fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-1
Ha­kem­ler: Ser­kan Tokat xx, Er­dinç Se­zer­tam xx, Bilal Gölen xx
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han xx, Emir x, Mo­roz­yuk xxx, Onur x, Me­ri­ah x, And­ra­de x, Bold­rin xxx, Sa­mu­dio xxx, Don­sah x, Djo­ko­vic x, So­der­lund xx
Ye­dek­ler: Tarık, Zafer Gör­gen, Murat Sağ­lam, Talbi, Yasin Peh­li­van, Doğan, Mit­hat, Mic­ha­lak, Celal Emir, Ab­dul­lah Durak
Ant­re­nör: Gab­ri­el Mar­ga­rit
Ka­sım­pa­şa: Er­tuğ­rul xx, Tomas xx, Flo­rent x, Had­da­di x, Luc­kas­sen xx, Bist­ro­vic xx, Ko­om­son x, Haj­ra­di­no­vic xx, Aytaç x, The­lin xx, Hod­zic xx
Ye­dek­ler: Ra­ma­zan, Meh­met Feyzi, Tosic, Do­ğu­can, Evren Eren, Varga, Anıl Koç, Hasan Emre, Yusuf, Fur­kan
Tek­nik Di­rek­tör: Fuat Çapa
Gol­ler: Doğan Er­do­ğan (dk. 85) (Çay­kur Ri­zes­por), The­lin (dk. 90) (Ka­sım­pa­şa)
Sarı Kart­lar: Bold­rin, Emir Di­la­ver (Çay­kur Ri­zes­por), Haj­ra­di­no­vic (Ka­sım­pa­şa)
Haber Merkezi

PUTİN’i, AĞARAN ŞELALESİ’ne davet etti

TÜRKİYE’nin yanı sıra dün­ya­yı gezip, do­ğa­ya, ya­şa­ma ve kül­tü­rel ha­ya­ta dair çek­ti­ği sıra dışı bin­ler­ce fo­toğ­raf­la­rıy­la ilgi odağı olan fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Resul Çelik, kış or­ta­sın­da soğuk ha­va­ya al­dı­rış et­me­den ilçemizdeki Ağa­ran Şe­la­le­si’ne girdi. Buz gibi suda yüzen Çelik, Or­to­doks Hı­ris­ti­yan­la­rın Epi­fa­ni Bay­ra­mı’nı kut­la­mak için eksi 20 de­re­ce­de­ki buzlu suya giren Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’i, ilçemizdeki Ağaran Şelalesi’ne gir­me­ye davet etti.

Ri­ze­li fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Resul Çelik, Tür­ki­ye’nin ar­dın­dan dün­ya­yı ge­ze­rek do­ğa­ya, ya­şa­ma ve kül­tü­rel ha­ya­ta dair fo­toğ­raf­lar çe­ki­yor.Dev ka­ya­la­ra, zir­ve­le­re tır­ma­nan, tim­sah­la­rın ara­sı­na giren, köp­rü­le­rin ayak­la­rı­na çıkan, buzlu su­lar­da yüzen Çelik, sıra dışı an­la­rı sos­yal med­ya­da pay­la­şı­yor. Çelik bu kez ilçemizde bulunan Ağaran Şelalesi’nin buz gibi su­yuna girdi.
Kışın or­ta­sın­da buz gibi su­lar­da ad­re­na­lin ya­şa­yan Çelik, Or­to­doks Hı­ris­ti­yan­la­rın Epi­fa­ni Bay­ra­mı’nı kut­la­mak için buzlu suya giren Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’i, İlçemizdeki Ağaran Şelalesi’ne gir­me­ye davet etti.

BUZLU SU BENİM İÇİN TEDAVİ’
Ağa­ran Şe­la­le­si­nin su­yu­nun diğer yer­le­re göre daha sıcak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çelik, “Bu­ra­sı çok sıcak, eksi 10-15 de­re­ce ola­bi­lir, ama bana basit bir yer.
Daha soğuk yer­le­re git­mem gerek. Ge­re­kir­se Si­bir­ya’ya. Bu­gü­ne kadar yüz­dü­ğüm en soğuk su Van Mu­ra­di­ye şe­la­le­siy­di. Her yerim be­yaz­la­dı, kol­la­rım buz tuttu, zor sal­lan­dım ama orada da yüz­düm. Bu soğuk sular sa­ye­sin­de gü­cü­mü to­par­lı­yo­rum, yeri gel­di­ğin­de ar­ka­mız­da 30 kilo yükle dağ­la­rı tır­ma­nı­yo­ruz. Buzlu su benim için te­da­vi. Şu anda sanki An­tal­ya’da, Muğla’da yü­zü­yo­rum, büyük keyif alı­yo­rum” dedi.
PUTİN’E ÖZEL DAVET
Git­ti­ği Ve­ne­zu­ela, Ja­pon­ya, Bre­zil­ya, Ko­lom­bi­ya, Ar­jan­tin ve Gam­bi­ya’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu pek çok ül­ke­de il­ginç an­la­rı fo­toğ­raf­la­yan ve kayda al­dı­ğı an­la­rı sos­yal med­ya­da yoğun ilgi gören Çelik, Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’e ses­le­ne­rek, ken­di­si­ni İlçemizdeki Ağaran Şelalesi’nde yüz­me­ye davet etti. Çelik, “Sayın Putin’i de buzlu ha­vuz­da yü­zer­ken gör­düm. Ken­di­si­ni Tür­ki­ye’ye davet edi­yo­rum. Belki ha­vuz­da yüz­mek­te zor­dur ama be­nim­le bir­lik­te Ağaran Şe­la­le­si’nde yü­zer­se sı­nıf­tan geçer diye dü­şü­nü­yo­rum, ken­di­si­ni bek­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
‘YAZIN DENİZDE YÜZER GİBİ YÜZDÜ’
Resul Çelik’i buz gibi suda yü­zer­ken iz­le­yen Ahmet Bay­rak­tu­ran da, “Biz ke­nar­da du­rur­ken do­nu­yo­ruz. Ama ken­di­si suyun için­de adeta yazın de­niz­de yüzer gibi yüzdü” ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.
Haber-Foto: Ahmet BAYRAKTUTAN

Rize Belediyesi kanunlara uymakta neden zorluk çekiyor?

Rize Be­le­di­ye­sin­de­ki mal alım­la­rı­nın iha­le­siz ola­rak doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le ya­pıl­ma­sı­nın ya­sa­la­ra ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Sa­yış­tay de­ne­ti­min­de bir­çok usul­süz uy­gu­la­ma­sı tes­pit edi­len Rize Be­le­di­ye­si­nin ka­nun­la­ra uy­mak­ta neden zor­luk çek­ti­ği­ni sordu.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan Rize Be­le­di­ye­si 2019 yılı De­ne­tim Ra­po­run­da­ki, “Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­miş olan mal alım­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nün iha­le­siz bir şe­kil­de doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le ya­pıl­dı­ğı ve doğ­ru­dan temin sı­nı­rı için ön­gö­rü­len %10 li­mi­ti­nin aşıl­dı­ğı” bul­gu­su­na dik­kat çeken CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, ya­sa­lar­da mal alım­la­rın­da doğ­ru­dan temin yön­te­mi­nin bütçe ka­le­mi­nin yüzde 10’unu aş­ma­sı du­ru­mun­da Kamu İhale Ku­ru­mu­nun uy­gun­luk gö­rü­şü­nün alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Rize Be­le­di­ye­sin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­de; mal alım­la­rı için 25.740.000 TL öde­nek ay­rıl­dı­ğı, söz ko­nu­su öde­ne­ğin 5.755.037,09 li­ra­lık kıs­mı­nın doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le mal alımı ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifade eden Be­ka­roğ­lu, bunun ay­rıl­mış olan öde­ne­ğin % 22,36’sına te­ka­bül et­ti­ği­ni, mal alım öde­ne­ği­nin %10’unu aşan 3.181.037,09 li­ra­lık kısım için Kamu İhale Ku­ru­mun­dan uy­gun­luk gö­rü­şü alın­ma­sı ge­re­kir­ken uy­gun­luk gö­rü­şü alın­ma­dan mal alımı ya­pıl­dı­ğı­nın Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan tes­pit edil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Rize Be­le­di­ye­si, ka­nu­nun açık hü­küm­le­ri­ni çiğ­ne­miş; say­dam­lık, re­ka­bet, eşit mu­ame­le, ka­mu­oyu de­ne­ti­mi gibi temel il­ke­le­re ay­kı­rı ola­rak mal alımı yap­mış­tır.” dedi.

Be­ka­roğ­lu, Bakan Soylu’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:
1. Rize Be­le­di­ye­sin­de tes­pit edi­len bu usul­süz­lük, diğer be­le­di­ye­ler­de de rast­la­nan rutin uy­gu­la­ma­lar­dan mıdır?
2. Rize Be­le­di­ye­sin­ce ya­pı­lan bir bölüm iha­le­ler­de; say­dam­lı­ğı,re­ka­be­ti, eşit mu­ame­le­yi, gü­ve­ni­lir­li­ği, giz­li­li­ği, ka­mu­oyu de­ne­ti­mi­ni, ih­ti­yaç­la­rın uygun şart­lar­la ve za­ma­nın­da kar­şı­lan­ma­sı­nı ve kay­nak­la­rın ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak gibi il­ke­le­re neden uyul­ma­mak­ta­dır?
3. Rize Be­le­di­ye­sin­de ya­pı­lan iha­le­ler­de doğ­ru­dan temin usu­lü­nün se­çil­me­sin­de­ki ısrar ne­re­den kay­nak­lan­mak­ta­dır? Bu ko­nu­da bir araş­tır­ma yap­tır­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
4. Bu şe­kil­de ihale usu­lün­de ısrar ne­de­niy­le ne ka­dar­lık kamu za­ra­rı­na yol açıl­mış­tır? Varsa kamu za­ra­rı­nın il­gi­li­ler­den tah­sil edil­me­si için gi­ri­şim­de bu­lun­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
5. Bu usul­süz uy­gu­la­ma­la­rı yapan il­gi­li­ler hak­kın­da adli ve idari so­ruş­tur­ma ta­ra­fı­nız­ca baş­la­tıl­mış mıdır?
6. Sa­yış­tay de­ne­ti­min­de bir­çok usul­süz uy­gu­la­ma­sı tes­pit edi­len Rize Be­le­di­ye­si, ka­nun­la­ra uygun işlem tesis et­mek­te neden zor­lan­mak­ta­dır? Ya­sa­lar­da be­le­di­ye­le­rin uy­ma­sı müm­kün ol­ma­yan mad­de­ler mi var­dır yoksa uy­gu­la­yı­cı­la­rın ek­sik­li­ği mi söz ko­nu­su­dur? Haber Mer­ke­zi

İYİ Parti’den Yusuf Ziya Alim’e hayırlı olsun ziyareti

İYİ Parti Rize il teş­ki­la­tı Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­ril­di.

İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, teş­ki­lat baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren, mer­kez ilçe baş­ka­nı Gönül Er, il sek­re­te­ri Meh­met Başar Yıl­maz ve il baş­kan yar­dım­cı­sı Şenol Köse ile bir­lik­te 20121/46 Sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­ra­rıy­la ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na asa­le­ten ata­nan Yusuf Ziya Alime ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­di.
Yeni gö­re­vin­de Alim’e ba­şa­rı­lar di­le­yen il baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den do­la­yı te­şek­kür eder­ken ”Çayin ve şeh­ri­mi­zin genel so­run­la­rı­nı, pay­daş­la­rın kar­şı­lık­lı so­rum­lu­luk­la­rı­nın neler ol­du­ğu­nu ve çayın ge­le­ce­ği için neler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ko­nuş­tuk.Ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi

MHP İl Başkanı İhsan Alkan ‘Çayeli Belediyesi’ Hakkındaki İddiaları Yanıtladı

MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ka­tıl­dı­ğı canlı yayın prog­ra­mın­da Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni işe al­ma­sı ko­nu­su­nu de­ğer­len­di­re­rek id­di­ala­ra cevap verdi.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, Çay TV ek­ran­la­rın­da ya­yın­la­nan Meh­met Can Peçe ile Can’lı Gün­dem prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu oldu. Ga­ze­te­ci Meh­met Can Peçe’nin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Baş­kan Alkan, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’nde işe al­ma­sı ko­nu­sun­da­da ko­nu­şa­rak id­di­ala­ra cevap verdi. Baş­kan Alkan aynı za­man­da Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’nin dev­ral­dık­la­rın­da eski Baş­kan Atil­la Esmen’den kalan borcu da açık­la­dı.
Ça­ye­li Be­le­di­ye baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni işe al­ma­sın­da tek sı­kın­tı­nın söz ko­nu­su ki­şi­nin Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın ağa­be­yi ol­ma­sı ol­du­ğu­nu ve onun dı­şın­da bir sı­kın­tı gör­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan “Rize’deki 3 be­le­di­ye­miz­de el­le­rin­den ge­le­ni ya­pı­yor­lar. Eko­no­mi­de ül­ke­miz­de önem­li bir bütçe da­ral­ma­sı oldu. So­rul­du­ğu zaman be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız ne ol­du­ğu­nu an­la­ta­bi­li­yor­lar. Ça­ye­li Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız aday ol­du­ğun­da da söy­le­miş­ti, Be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğum zaman maaş al­ma­ya­ca­ğım. Bunu İstan­bul’da An­ka­ra’da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mız­da bi­li­yor. İsmail baş­ka­nın be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ma­aşı­na ih­ti­ya­cı yok. Abi­si­nin de yok. Ça­ye­li’nin ima­rıy­la ala­ka­lı ciddi bir sı­kın­tı vardı. Baş­ka­nı­mı­zın da İstan­bul Büyük Şehir Be­le­di­ye­sin­de imar mü­dür­lü­ğü yap­mış bir abisi vardı. Gelip Ça­ye­li Be­le­di­ye­sin­de de in­san­la­ra yar­dım­cı olu­yor­du. İmar ko­nu­sun­da her şe­kil­de orada va­tan­da­şı­mı­za yar­dım­cı olma hu­su­sun­da her şeyi ya­pı­yor­du. Bir mec­lis top­lan­tı­sın­da top­lan­tı­da ki ar­ka­daş­la­rı­mız neden bu iş­le­re ka­rı­şı­yor di­ye­rek tepki gös­ter­di. Orada da di­yor­lar ki madem öyle işe alın ken­di­si­ni. Baş­ka­nı­mız da tamam diyor. Bunu söy­ler­ken de al­tı­nı çi­ze­rek söy­le­ye­lim ora­dan maaş al­mı­yor. Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­da maaş ol­mu­yor aynı şe­kil­de kar­de­şi de maaş al­mı­yor. Bu­ra­da tek sı­kın­tı be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın abisi ol­ma­sı. Bu sü­reç­le ala­ka­lı bizim Ça­ye­li ile ala­ka­lı De­re­pa­za­rı ve İkiz­de­re be­le­di­ye­siy­le ala­ka­lı emek­li olmuş, bu­ra­lar­la il­gi­li pro­je­si olan planı olan İstan­bul ve ya başka bir be­le­di­ye de ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de görev yap­mış va­tan­daş­la­rı­mız varsa para al­ma­dan be­le­di­ye­le­ri­ne hiz­met etmek is­te­yen­ler varsa, bu­yur­sun gel­sin. Biz bu­nu­la mut­lu­luk du­ya­rız.” Dedi.
Esmen’den 28 Mil­yon Borç Kal­mış!
Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’nin AK Par­ti­li Atil­la Esmen’den dev­ra­lın­dı­ğı zaman 28 mil­yon borcu ol­du­ğu­nu ve bu bor­cun yüzde 50’sinin öde­ne­rek 14 mil­yo­na kadar dü­şü­rül­dü­ğü­nün al­tı­nı çizen Alkan “Ça­ye­li be­le­di­ye­si ile ala­ka­lı ben bir iki örnek ve­re­yim. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’ni 28 mil­yon borç ile İsmail Hakkı Çift­çi dev­ral­dı. Şu­an­da 14 mil­yon ci­va­rın­da bir bor­cu­muz var. Özel­lik­le bu pan­de­mi sü­re­cin­de bor­cu­mu­zu yarı ya­rı­ya in­dir­dik. Bunu da çöp top­la­ma­ya­rak ve ya başka kı­sıt­la­ma­la­ra gi­de­rek azalt­ma­dık. Ça­ye­li be­le­di­ye­si yine ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­rek do­ğal­gaz ile ala­ka­lı bir sürü prog­ram­la­ma­lar yaptı. Su pro­je­si ile ala­ka­lı be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­la be­ra­ber gi­de­rek ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz. Yakın zaman da Ça­ye­li büyük bir sel fe­la­ke­ti ya­şa­dı ve buna rağ­men bor­cu­muz 14 mil­yo­na kadar indi” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Rize’de Karadeniz Somonu İhracatından 32 Milyon 654 Bin 674 Dolar Gelir Sağlandı

Rize’den 2020’de ya­pı­lan Ka­ra­de­niz so­mo­nu ih­ra­ca­tı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 55 ar­ta­rak 32 mil­yon 654 bin 674 do­la­ra ulaş­tı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den yap­tı­ğı der­le­me­ye göre, Rize’den geçen yıl 7 ül­ke­ye 6 bin 926 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edil­di, ih­ra­cat­tan da 32 mil­yon 654 bin 674 dolar gelir sağ­lan­dı.
Buna göre 2020’de ih­ra­cat, 3 bin 665 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu kar­şı­lı­ğı 21 mil­yon 38 bin 120 dolar ka­zanç elde edi­len 2019’a göre mik­tar­da yüzde 89, de­ğer­de yüzde 55 arttı.
Ka­ra­de­niz so­mo­nu dış sa­tı­mın­da 30 mil­yon 656 bin 44 do­lar­la Rusya Fe­de­ras­yo­nu ilk sı­ra­da yer aldı. Bu ül­ke­ye 6 bin 359 ton­luk ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di.
Kent­ten ön­ce­ki yıl ise Rusya’ya 3 bin 595 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edi­le­rek 20 mil­yon 670 bin 358 dolar ka­za­nıl­mış­tı. Böy­le­ce, Rusya’ya ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat­ta da ön­ce­ki yıla oran­la mik­tar­da yüzde 77, de­ğer­de yüzde 48 artış sağ­lan­dı.
Rize’den 2019’da Rusya ve Gür­cis­tan’a Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edi­lir­ken, 2020’de bu ül­ke­le­rin yanı sıra Po­lon­ya, Fran­sa, Hol­lan­da, Beyaz Rusya ve Ka­za­kis­tan’a da Ka­ra­de­niz so­mo­nu sa­tı­şı ya­pıl­dı.

 • “İhra­ca­tın yüzde 92’si Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na ger­çek­leş­ti­ril­di”
 • DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, Rize’nin 2020’de Ka­ra­de­niz so­mo­nu ih­ra­ca­tı­nı rekor dü­zey­de bir ar­tış­la ka­pat­tı­ğı­nı söy­le­di.
 • İhra­ca­tın yüzde 92’sinin Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ne işa­ret eden Kal­yon­cu, Ka­ra­de­niz so­mo­nu­nun son yıl­lar­da böl­ge­nin önem­li ihraç ürün­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı, son 5 yılda da çok önem­li çıkış ya­pa­rak, ih­ra­ca­tı­nı yüzde 100’lere yakın dü­zey­de ar­tır­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti.
 • Kal­yon­cu, Ka­ra­de­niz so­mo­nu­nun ta­ma­men böl­ge­de üre­ti­le­rek, böl­ge­nin is­tih­dam ve gay­ri­sa­fi ha­sı­la­sı­na katkı yap­tı­ğı­nı kay­de­de­rek, Fın­dık­lı il­çe­sin­de ku­ru­lan mo­dern te­sis­te 500’e yakın yöre in­sa­nı­na is­tih­dam sağ­lan­dı­ğı­nı ifade etti.
 • Haber Merkezi

Rizeli Kadınların Yaptıkları Paçika Ve Uşakopo’lar Beğeni Topluyor

Ça­lış­ma azmi ve ka­rar­lı­lı­ğı ile bi­li­nen Ka­ra­de­niz ka­dın­la­rı, Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (KKDD) ça­tı­sı al­tın­da bir araya ge­le­rek emek­le­ri­ni gö­rü­nür hale ge­tir­di­ler. Ku­ze­yin ka­dın­la­rı­nın üret­ti­ği ‘Pa­çi­ka’ ve ‘Uşa­ko­po’ isim­li bez be­bek­ler, hem ev eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak is­te­yen ka­dın­la­ra ilham olu­yor hem de yö­re­nin ta­nı­tı­mı­na katkı sağ­lı­yor.

İlçemize bağlı Ma­den­li Bel­de­si’nde bir araya ge­le­rek Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’ni kuran ka­dın­lar, el sa­nat­la­rı hü­ner­le­ri ile ka­zanç elde et­me­ye baş­la­dı­lar. 3 yıl önce ‘Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı’ adıy­la atöl­ye fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­yan yöre ka­dın­la­rı, Ça­ye­li yö­re­sin­de küçük kız ço­cuk­la­rı­na söy­le­nen ‘Pa­çi­ka’ ve erkek ço­cuk­la­rı­na söy­le­nen ‘Uşa­ko­po’ ismi ile mar­ka­laş­tır­dık­la­rı bez be­bek­le­ri dik­me­ye baş­la­dı­lar. Der­nek üyesi ka­dın­lar, tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan pan­de­mi sü­re­cin­de ise bez maske üre­ti­mi de ya­pa­rak hem kendi ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lar­ken, hem de ev eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­du­lar. Kuzey Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Öğr. Gör. Yıl­dız Genç, der­nek ola­rak dü­zen­le­dik­le­ri top­lan­tı ve eği­tim­ler­le ka­dın­la­rın öz gü­ven­le­ri­ni art­tır­mak için ki­şi­sel ge­li­şim ve mes­le­ki eği­tim üze­ri­ne ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Ma­den­li Bel­de­si’ndeki bir­kaç ka­dı­nın bez bebek üre­ti­mi is­te­ği ile küçük bir ‘Pa­çi­ka’ atöl­ye­si ku­rul­du. Daha sonra biz daha fazla ka­dı­na ulaş­mak ama­cıy­la bir der­nek kurma ih­ti­ya­cı duy­duk. Şu anda 24 üye­miz var.
Ki­şi­sel ge­li­şim ve mes­le­ki eği­tim fa­ali­yet­le­ri­mi­zin ya­nın­da sos­yal et­kin­lik­ler de dü­zen­le­mek­te­yiz.
Maske, bez bebek, bez çanta ve ti­şört ta­sa­rı­mı gibi el sa­nat­la­rı ile tu­riz­me de katkı sağ­la­ya­bil­di­ği­miz ürün­le­ri­miz var.
Böy­le­ce hem ka­dın­la­rın aile eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­la­rı­nı hem de sos­yal­leş­me­le­ri­ni amaç­lı­yo­ruz” dedi.
Ka­zan­cı­nı sağ­la­ya­bil­di­ği için ken­di­si­ni öz­gü­ven­li his­set­ti­ği­ni ifade eden der­nek üyesi Ha­ni­fe Şeker ise “3 yıl­dır bu işin içe­ri­sin­de­yiz ama ondan ön­ce­sin­de 5 yıl­lık bir eği­tim aşa­ma­sın­dan geç­tik.
Daha sonra atöl­ye­mi­zi kur­duk. Sağ olsun ho­ca­mız da ya­nı­mız­dan hiç ay­rıl­ma­dı, des­tek­le­ri­ni biz­ler­den esir­ge­me­di. Bu işe baş­la­dı­ğı­mız gün­den bu­gü­ne biz­le­re des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Ça­ye­li Bakır İşlet­me­le­ri’ne, Bü­yük­de­re Va­di­si İskan Vakfı’na, Ma­den­li Be­le­di­ye­si, Ça­ye­li Kay­makam­lı­ğı ve Ça­ye­li Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’ne te­şek­kür edi­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. KKDD’nin ilk etap­ta bir elin par­mak­la­rı­nı geç­me­yecek sa­yı­da ka­dı­nın bir araya gel­me­siy­le ku­rul­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Usta Öğ­re­ti­ci Zey­nep Yurt­taş da “Yö­re­miz­de ka­dı­nın ge­liş­me­si, sos­yal­leş­me­si, ge­lecek için maddi ma­ne­vi bir şey­ler yap­ma­sı çok önem­li. El be­ce­ri­le­ri­miz­le üret­ti­ği­miz ürün­le­ri­miz var.
Özel­lik­le bez be­bek­le­ri­miz

çok güzel. Bütün ev ha­nım­la­rı­na da örnek olu­yo­ruz. 4-5 ka­dı­nın bir araya gel­me­sin­den oluş­tu bu 24 kişi. Bu sayı daha da ar­ta­cak­tır. Ka­dın­la­rı­mız ye­te­nek­li ve bu tür ürün­le­ri ev­le­rin­de zaten bi­rey­sel ola­rak yap­mak­ta­lar.
Bir araya ge­le­rek daha plan­lı ve prog­ram­lı ça­lış­mak­ta­yız.
İler­le­yen za­man­lar­da daha da güzel işler ya­pa­ca­ğı­mı­za inan­cı­mız tam­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Gürcistan’a geçiş başlıyor ama şartları var

Gür­cis­tan Hü­kü­me­tin­ce alı­nan ka­rar­la, iki doz Ko­vid-19 aşısı ol­duk­la­rı­nı bel­ge­le­ye­bi­len tüm ya­ban­cı ülke va­tan­daş­lar Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­bi­lecek.

Tif­lis Bü­yü­kel­çi­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da;
Gür­cis­tan Hü­kü­me­tin­ce alı­nan ka­rar­la, iki doz Ko­vid-19 aşısı ol­duk­la­rı­nı bel­ge­le­ye­bi­len tüm ya­ban­cı ülke va­tan­daş­la­rı­nın Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­bi­le­ce­ği ve mev­cut tüm aşı çe­şit­le­ri­nin kabul edi­le­ce­ği açık­lan­mış­tır.
Va­tan­daş­la­rı­mı­za say­gıy­la du­yu­ru­lur.” de­nil­di.
Haber Merkezi

Türk VatandaşlarınınKimlik GösteripGirebildiği Ülkelerin Sayısı 5’e Yükseldi

74 ül­ke­ye vize al­ma­dan pa­sa­port­la gi­de­bi­len Türk va­tan­daş­la­rı’nın, sa­de­ce kim­lik gös­te­rip gi­re­bil­di­ği ül­ke­le­rin sa­yı­sı da beşe yük­sel­di. Sı­ra­da Rusya ve Be­la­rus var.

Türk va­tan­daş­la­rı­nın sa­de­ce kim­lik­le yurt dı­şı­na çı­ka­rak se­ya­hat ede­cek­le­ri ül­ke­le­rin sa­yı­sı ar­tı­yor.
Son ola­rak Türk va­tan­daş­la­rı­nın Azer­bay­can’a yap­tık­la­rı se­ya­hat­ler­de vize ve pa­sa­port en­ge­li or­ta­dan kalk­tı.
Bun­dan sonra Azer­bay­can’dan Tür­ki­ye’ye, Tür­ki­ye’den de Azer­bay­can’a ya­pı­la­cak se­ya­hat­ler­de sa­de­ce kim­lik ye­ter­li ola­cak.
Böy­le­ce Türk va­tan­daş­la­rı­nın, vize al­ma­dan ve pa­sa­port­suz gi­de­bi­le­ce­ği ülke sa­yı­sı beşe yük­sel­di.
VİZE YOK, PA­SA­PORT YOK
Daha önce Gür­cis­tan, KKTC, Mol­do­va ve Uk­ray­na ile kar­şı­lık­lı kim­lik­le se­ya­hat ko­lay­lı­ğı sağ­la­nır­ken bu yıl için­de ay­rı­ca Be­la­rus ve Rusya ile de ben­zer an­laş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Kim­lik­le se­ya­hat­le bir­lik­te va­tan­daş­lar, yurt dışı se­ya­hat­le­ri için uğ­raş­tı­rı­cı ve yo­ru­cu vize iş­le­rin­den kur­tul­muş olu­yor.
Öte yan­dan Türk va­tan­daş­la­rı­nın vize al­ma­dan sa­de­ce pa­sa­port ile gi­de­bi­le­cek­le­ri ülke sa­yı­sı da 5’e yük­sel­di.
Bugün Türk va­tan­daş­la­rı kar­şı­lık­lı ola­rak vize uy­gu­la­ma­sı­nın kal­dı­rıl­dı­ğı 74 ül­ke­yi sa­de­ce pa­sa­port ile zi­ya­ret ede­bi­li­yor.
Haber Mer­ke­zi

Bölgemizin Teminatı Çay ve ÇAYKUR İçin Alınacak Tedbirler!..

Dün­ya­da, en çok para bı­ra­kan şey­ler­den biri olan sıvı içe­cek­ler yeni pa­zar­lar edin­mek için kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le için­de­ler. Bunun için zin­cir cafe mar­ka­la­rı üre­til­di. Bu mar­ka­lar dün­ya­nın bir­çok ye­rin­de öne çık­tı­lar ve peş­le­rin­den yerel ca­fe­le­ri sü­rük­le­di­ler.

ÇA­YI­MIZ VE GE­LE­CEĞİ İÇİN TEDBİRLER
Ül­ke­miz­de bu tür bin­ler­ce cafe var. Bir tür kı­ra­at­ha­ne/kahve kül­tü­rü­mü­zün mo­dern hali olan ca­fe­ler, ya­ban­cı sıcak içe­cek­le­rin tem­sil­ci­le­ri ol­du­lar. Ha­liy­le yerel ca­fe­ler­de on­la­rı takip et­ti­ler.
Bugün orta yaş üstü in­san­la­rı bu ca­fe­le­re sokun orada su­nu­lan içecek tür­le­rin­den sa­de­ce kahve ve çayı ta­nı­dık­la­rı­nı, di­ğer­le­ri­nin hiç­bi­ri­nin ad­la­rı­nı dahi bil­me­dik­le­ri­ni gö­re­cek­si­niz.
Hala bu tü­ke­tim pa­za­rı otur­muş değil ve yeni yeni ürün­ler ken­di­le­ri­ne yer bul­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
Dün­ya­da, bu içecek çe­şit­le­ri­nin için­de en önde olan kahve ve Ancak Tür­ki­ye’de durum ter­si­ne­dir ve çay tü­ke­ti­mi baş­ta­dır. Diğer içe­cek­le­rin çayı tah­tın­dan in­dir­me­si için çok uğ­ra­şıl­mış olsa da bunun ba­şa­rıl­ma­sı müm­kün ol­ma­dı. Diğer içe­cek­ler pa­za­rı­nı bü­yü­tür­ken çay tü­ke­tim pa­za­rı da bü­yü­dü. Ve bu pazar git gide daha da bü­yü­yor. Bu durum göz­le­rin Tür­ki­ye çay pa­za­rı­na di­kil­me­si­ne yol açı­yor. Her­kes bu çok kârlı olan pa­zar­dan pay almak is­ti­yor ve kı­ya­sı­ya bir yarış söz ko­nu­su..
Bu ya­rı­şın bir­çok ak­tö­rü var;
Baş­lan­gıç­ta Türk ça­yı­nın tek ad­re­si Çay­kur’du. Son­ra­sın­da çay, özel sek­tö­re de açıl­dı. Türk ça­yı­nın üre­ti­mi ve tü­ke­ti­mi arttı.
Bu arada bil­has­sa Doğu il­le­ri­miz­de de kaçak çay­la­rın pazar payı bü­yü­dü. Bu çay­lar kaçak yol­lar­la gel­di­ği için Türk ça­yın­dan ucuz­du. Bir tür ka­çak­çı­lık üze­rin­den ge­li­re dö­nü­şen ya­ban­cı men­şe­li çay­lar bu böl­ge­ler­de damak tadı oluş­tur­du ve kök­leş­ti.
Diğer yan­dan Türk çay sek­tö­rü­ne giren bazı özel fir­ma­lar Çay­kur çay­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu damak ta­dı­nı gev­şe­te­rek pazar pa­yı­nı bü­yüt­me he­de­fiy­le Türk çayı ile ya­ban­cı çay­la­rı har­man­la­yıp kendi mar­ka­la­rıy­la pi­ya­sa­da yer edin­me­ye ça­lış­tı­lar. Bu gibi gi­ri­şim­ler ya­ban­cı çay­la­ra olan il­gi­yi ar­tır­dı.
Bugün, çay tü­ke­tim pa­za­rı­na bak­tı­ğı­mız­da artık ya­ban­cı men­şe­li çay­lar (resmî/gayri resmî) önem­li bir pa­za­ra sahip.
Çok­la­şan tü­ke­ti­ci ter­cih­le­ri ne­de­niy­le de pa­zar­da her tür aktör boy gös­te­ri­yor.
Bir­çok gıda sek­tö­rün­de ol­du­ğu gibi çay tü­ke­tim pa­za­rın­da da sah­te­kar­lar, hi­le­baz­lar, ka­çak­çı­lar, kolay ka­zanç elde etmek is­te­yen­ler bu pa­za­rın için­de­ler ve (tabir ca­iz­se) uzun yıl­lar­dır bu pa­zar­da at oy­na­tı­yor­lar. Bugün kuru çay pa­za­rın­da mev­cut olan­la­ra ba­kı­lın­ca şu man­za­ra­lar­la kar­şı­la­şı­rız;
-Pi­ya­sa­da­ki en pa­ha­lı Türk çayı olan Çay­kur çay­la­rın­da git gide ka­li­te­nin düş­tü­ğü, en pa­ha­lı Çay­kur ça­yı­nın da di­ğer­le­ri­ne ben­ze­me­si­nin yanı sıra es­ki­den beri ya­pı­lan bir sah­te­kâr­lı­ğın sür­dü­ğü, sahte Çay­kur pa­ket­le­ri­nin içi­nin ka­li­te­siz çay­lar­la dol­du­ru­lup pi­ya­sa sü­rül­dü­ğü tah­min edil­mek­te­dir.
– Çay atık­la­rı, çay çöp­le­ri ve 4. Sür­gün de­ni­le­rek ko­pa­rı­lan odun­su çay­la­rın içine boya ve diğer renk­len­di­ri­ci vs gibi ürün­ler ka­tı­la­rak elde edi­len çay­lar.
– Türk Çayı ile İran çayı gibi şek­len Türk çay­la­rı­na ben­ze­yen çay­la­rın har­man­lan­ma­sıy­la oluş­tu­ru­lan çay­lar.
– Resmî yol­lar­la ül­ke­ye giren, ithal edi­len mar­ka­lı, yük­sek fi­yat­lı pa­tent­li çay­lar.
– Mar­ka­lı ya­ban­cı çay pa­ket­le­ri­nin sah­te­si­ni üre­tip, içine başka çay­lar ko­nu­lup, aynı fi­yat­lar­dan sa­tı­şa su­nul­muş çay­lar.
– Türk mar­ka­sı olup, içine ithal çay­la­rın kon­du­ğu ve ya­ban­cı çay diye Tür­ki­ye’de sa­tı­lan çay­lar
– ihraç kay­dıy­la ithal edi­lip,Tür­ki­ye’de or­ga­ni­ze ve ser­best böl­ge­ler­de pa­ket­le­nip ihraç edi­len ve aynı za­man­da aynı mar­ka­lar­la yurt için­de de sa­tı­lan ya­ban­cı çay­lar.
– Kaçak yol­lar­la yurda so­ku­lup hem ya­ban­cı mar­kay­la, hem Türk pa­tent­li ya­ban­cı isim­li mar­kay­la sa­tı­lan çay­lar
– Kaçak çayla har­man­lan­mış Türk çayı diye pi­ya­sa­ya sü­rül­müş çay­lar

 • Çe­şit­li isim­ler al­tın­da açık ola­rak sa­tı­lan çay­lar. Şu an kuru çay pa­za­rın­da­ki mev­cut tablo bu. Bu tab­lo­yu ana­liz et­ti­ği­miz­de şöyle bir so­nuç­la kar­şı­la­şı­rız; -Tür­ki­ye kuru çay tü­ke­tim pa­za­rı cazip hale gel­di­ği için re­ka­bet kı­zı­şı­yor -Ül­ke­ye kaçak çay gi­ri­şi hızla devam edi­yor -Çay­kur ka­li­te­li çay üre­te­mi­yor ve bu durum ka­li­te­li çay ara­yı­şı­nı hız­lan­dı­rı­yor. -Çay sek­tö­rün­de­ki özel ku­ru­luş­lar ka­li­te­yi yük­sel­te­rek para ka­zan­ma­nın zor ol­du­ğu­nu gör­dük­le­ri için, çay üze­rin­den para ka­zan­mak adına çe­şit­li yol­la­ra baş vu­ru­yor­lar. Bu so­nuç­lar­dan da an­la­şıl­dı­ğı gibi pi­ya­sa­da çay­dan en kolay ka­zanç yolu, hile ya­pı­la­rak üre­ti­len çay­lar­dan ve kaçak çay­lar üze­rin­den sağ­la­nı­yor.. Peki çay ül­ke­ye hangi yol­lar­la kaçak ola­rak gi­ri­yor?
  • Kaçak Çay yo­lu­nun bi­rin­ci­si ser­best böl­ge­ler, or­ga­ni­ze böl­ge­ler; Art ni­yet­li fir­ma­lar ya­ban­cı men­şe­li çay­la­rı ihraç kay­dıy­la ser­best böl­ge­ye in­di­ri­yor­lar, bu­ra­da pa­ket­le­yip yurt dı­şı­na sa­ta­cak­la­rı­nı beyan et­tik­le­ri için vergi öde­mi­yor­lar. Ancak bu çayın ya tü­mü­nü ya da bir kıs­mı­nı yurt için­de sa­tı­yor­lar. De­ği­şik, kirli yön­tem­ler­le çayı ihraç et­tik­le­ri­ni gös­te­ri­yor­lar.
  • Kara yo­luy­la tran­sit geçiş yani başka ül­ke­ye çay gö­tür­dük­le­ri­ni beyan edip bu çaya vergi öde­me­yip, içe­ri­de sa­tı­yor­lar. Bu tır­la­rın pla­ka­la­rı başka tır­la­ra ta­kı­lı­yor ve güm­rük­ler­den çıkIş ya­pı­yor. Bazın çay tır­la­rı­nın izi bu­lu­na­mı­yor veya sı­nır­lar­dan çık­mış gibi gö­rü­nü­yor­lar.
   -Bil­has­sa Doğu sı­nır­la­rı­mız­dan at, eşek sır­tın­da diğer kaçak ürün­le­ri gibi çay ge­ti­ri­yor­lar.
   -Sı­nır ti­ca­re­tin­den çı­ka­rıl­mış ol­ma­sı­na rağ­men kont­rol­ler­den bir şe­kil­de ge­çe­rek yurda so­ku­lan, yolcu be­ra­be­rin­de ver­gi­siz ya­ban­cı çay ge­ti­ri­yor­lar.
   -Ek­sik ve fark­lı be­yan­da bu­lu­nup güm­rük­ler­den bir şe­kil­de fazla çay ge­çi­ri­yor­lar.
   -(Geç­miş­te or­ta­ya çı­ka­rı­lan güm­rük rüş­vet­le­rin­den an­la­şıl­dı­ğı­na göre)Bir tek fa­tu­ray­la on­lar­ca çay dolu tır yurt dı­şın­dan yurda so­kul­muş­tu.
   Bu ve ben­ze­ri yön­tem­ler­le her yıl ül­ke­miz­de üret­ti­ği­miz kuru çayın üçte biri ka­da­rı­nın da yurt dı­şın­dan kaçak ola­rak yur­du­mu­za gir­di­ği tah­min edil­mek­te..
   PEKİ BUN­LA­RI ÖN­LE­MEK İÇİN NELER YA­PIL­MA­LI
   Ön­ce­lik­le şunu be­lirt­me­li; Çay it­ha­li ol­duk­ça zor­laş­tı­rıl­mış, ithal çay fi­yat­la­rı­na alt sınır ve 145 vergi kon­muş­tur. O ne­den­le bi­ri­le­ri­nin be­lirt­ti­ği gibi ithal çay­la­rın Türk ça­yıy­la har­man­lan­ma­sı cazip de­ğil­dir. Har­man­lan­mış çay için­de­ki ya­ban­cı men­şe­li çay kaçak de­ğil­se cazip olmaz. O ne­den­le ithal çay ko­nu­su bu tar­tış­ma­la­rın dı­şın­da­ki bir tar­tış­ma­dır.
   Ya­pı­la­cak­la­ra ge­lin­ce;
   -Har­man­lan­mış çay­la­rın için­de­ki çay­lar ve oran­la­rı paket üze­rin­de be­lir­til­me­li­dir.
   -Açık çay sa­tış­la­rı ya­sak­lan­ma­lı­dır. Zira bun­la­rın de­ne­ti­mi has­sas şe­kil­de ya­pıl­ma­dı­ğı İçin men­şe­le­ri be­lir­siz­dir.
   -Bi­rey­sel ana­liz için ana­liz mer­kez­le­ri ku­rul­ma­lı, satın al­dı­ğı çay­dan kuş­ku­la­nan kişi bunu üc­ret­siz tah­lil yap­tı­ra­bil­me­li­dir.
   -Pi­ya­sa­da ya­ban­cı isim­le sa­tı­lan çay­la­rı da il­gi­li ba­kan­lı tah­lil et­me­li, iç­le­rin­de ne ol­du­ğu ka­mu­oyu­na açık­lan­ma­lı­dır. (Bu­gü­ne kadar ba­kan­lık sa­de­ce bazı Türk mar­ka­lı çay­la­rı tah­lil ede­rek iç­le­rin­de boya ve katkı mad­de­si olan­la­rı teş­hir et­miş­tir. Oysa, ya­ban­cı mar­ka­lı çay­la­rın için­de sağ­lı­ğa za­rar­lı her türlü katkı mad­de­si­nin ol­du­ğu iddia edil­mek­te­dir.)
   -Mar­ka kont­rol­le­ri sık­laş­tı­rıl­ma­lı­dır. Bazı fir­ma­la­rın pa­ket­le­ri­nin sah­te­le­ri ba­sıl­mak­ta iç­le­ri kötü çayla dol­du­rul­mak­ta­dır. Bu du­rum­dan Sri­lan­ka çay kon­se­yi bile şi­ka­yet­çi olmuş, Tür­ki­ye’de sa­tı­lan Sri­lan­ka men­şe­li çay­la­rın sah­te­le­ri­nin üre­til­di­ği­ni basın yo­luy­la du­yur­muş­lar­dır.
   -Ka­çak çay­la­rı satın alan­lar­la, on­lar­la iş­bir­li­ği ya­pan­la­rın tes­pi­ti ha­lin­de sek­tör­de­ki fa­ali­yet­le­ri ya­sak­lan­ma­lı­dır.
   -Çay ka­çak­çı­la­rı­na ve­ri­lecek ce­za­lar ar­tı­rıl­ma­lı­dır.
   -Ça­yın gü­ven­ce­si olan Çay­kur ikin­ci sa­tı­cı­ya pa­ket­siz, torba çay sat­ma­ma­lı­dır.
   -Ge­rek güm­rük­ler­de, ge­rek­se çay fab­ri­ka­la­rın­da, pa­ket­le­me­ler­de de­ne­tim­ler sı­kı­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.
   -Türk çayı pa­ket­le­yen pa­ket­le­me­ler çay ih­ti­sas güm­rü­ğü­nün ol­du­ğu böl­ge­de ol­ma­lı­dır.
   -Kuru çay üre­ti­mi çe­şit­len­di­ril­me­li, pa­zar­da­ki ya­ban­cı çayın pa­za­rı da­ral­tıl­ma­lı­dır. Böy­le­ce bu pa­za­rın ka­çak­çı­lar için ca­zi­be­si kıs­men aza­la­cak­tır. Elbet bu ted­bir­ler ço­ğal­tı­la­bi­lir. Önem­li olan bu mü­ca­de­le­de ka­rar­lı olmak, kim­se­ye hiç­bir şe­kil­de göz yum­ma­mak.
   Haber: A.O.

TEBRİK

ARDEŞEN’İN SESİ GAZETESİ’NİN 48. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ EN SAMIMI DUYGULARIMLA “TEBRİK” EDER,

Tam 47 yıldır tüm “ARDEŞEN’in ve ARDEŞENLİLERİNSesi, gözü ve kulağı” olan ARDEŞEN’İN SESİ GAZETESİ’nin başta kurucusu ve şuanki Başyazarı olan  Av. SEDAT KAHYA, olmak üzere, İmtiyaz Sahibi CEVRİYE KAHYA, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü SELİM GÜNER, Sayfa Editörü OSMAN REMZİ KULABER, Muhabirler MURAT UÇKAN ve SAVAŞ KALYONCU ile birlikte diğer katkı sağlayan Emekçi arkadaşlarımı da ayrı ayrı “TEBRİK” ediyor ve “BAŞARILARININ”devamlarını diliyorum.

Ayrıca 13 Aralık 2020 tarihinde de vefat ederek aramızdan ayrılan AHMET ÖZCAN’ı da bir kez daha “RAHMET”le anıyor ve tüm ailesine, sevenlerine, dostlarına ve okurlarına da “SABIRveBAŞSAĞLIĞI” diliyorum.

RİZE GAZETECİLER DERNEĞİ

“Rİ-GA-DER” YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FAİK BAKOĞLU

(TGF DENETLEME KURULU BAŞKANI)

ZÜMRÜT RİZE GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİVE TGF RİZE İL TEMSİLCİSİ

Rize’ye 5 adet 4×4 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığınca Rize iline 5 adet 4×4 ambulans tahsis edildi. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı 112 is­tas­yon­la­rın­da kul­la­nıl­mak üzere gön­de­ri­len 4×4 olmak üzere 5 adet tam do­na­nım­lı am­bu­lans­lar 112 İl Am­bu­lans Ser­vi­si Baş­he­kim­li­ği­ne tes­lim edil­di.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­dan Rize’ye gön­de­ri­len am­bu­lans­lar Mer­kez 9 Nolu, Ça­ye­li 2 Nolu, Pazar 2 Nolu, Çam­lı­hem­şin 1 Nolu ve Ar­de­şen 1 Nolu Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri İstas­yon­la­rı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­cak­tır.
Am­bu­lans­lar Sağ­lık Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op.​Dr.​Talip Başak ta­ra­fın­dan is­tas­yon so­rum­lu­la­rı­na da­ğı­tım tö­re­ni eş­li­ğin­de tes­lim edil­di.
İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, konu ile il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan ili­mi­ze gön­de­ri­len yeni 4×4 ni­te­lik­te­ki am­bu­lans­la­rı­mız ili­mi­ze ge­le­rek İl Am­bu­lans Ser­vi­si Baş­he­kim­li­ği­ne tes­lim edil­di.” dedi.
Yeni am­bu­lans­la­rın gerek il­çe­le­rin vaka yo­ğun­lu­ğu­na ge­rek­se de mev­cut am­bu­lans­la­rın kul­la­nım öm­rü­ne göre plan­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Tepe, 112 Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri İstas­yon­la­rı­mı­zın fi­zi­ki im­kân­la­rı güç­len­di­ril­di­ği gibi do­na­nım ve tıbbi yön­den de des­tek­le­ri­miz devam et­mek­te ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Yeni gelen son tek­no­lo­ji im­kân­lar­la do­na­tıl­mış am­bu­lans­la­rı­mız 112 fi­lo­mu­za güç kat­tı­ğı­nı ifade eden Tepe, “Am­bu­lans­la­rı­mız ke­sin­ti­siz hal­kı­mı­za hiz­met ver­mek­te­dir.
Bu ve­si­le ile am­bu­lans­la­rı­mı­zı ili­mi­ze ka­vuş­tu­ran başta Sağ­lık Ba­ka­nı­mız Dr. Fah­ret­tin Koca olmak üzere Bakan Yar­dım­cı­mız Dr. Şu­ayip Bi­rin­ci ve Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Genel Mü­dü­rü­müz Dr. Semih Kor­kut’a te­şek­kür edi­yo­ruz ve yeni am­bu­lans­la­rı­mı­zın hal­kı­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.
Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

« Older Entries Recent Entries »