Author Archives: yenicayeli

Rize Valisi Kemal Çeber: En Ufak Bir Dikkatsizlikte Vaka Sayıları Hızla Yükseliş Eğiliminde

Rize Va­li­si Kemal Çeber, kamu kurum mü­dür­le­riy­le ger­çek­leş­tir­di­ği top­lan­tı­da pan­de­mi sü­re­cin­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri ve diğer ku­rum­la­rın yoğun bir mesai yap­tı­ğı­nı ve buna pa­ra­lel ola­rak vaka sa­yı­la­rı­nın düş­tü­ğü­nü söy­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın mü­dür­le­ri ile bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di. Top­lan­tı­da, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (ko­vid-19) sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri ve diğer ku­rum­la­rın yoğun bir mesai yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Vali Çeber, en ufak bir dik­kat­siz­lik­te vaka sa­yı­la­rın hızlı bir yük­se­liş eği­li­min­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Vali Kemal Çeber, kent­te­ki kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da­ki ko­or­di­nas­yon ve et­ki­le­şi­mi ar­tır­mak amacı ile pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uygun bir şe­kil­de Rize İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da kurum ve ku­ru­luş amir­le­ri ile top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di.
Top­lan­tı­nın ilk bö­lü­mün­de il ge­ne­lin­de yeni ata­ma­sı ya­pı­lan mü­dür­ler ken­di­le­ri­ni ta­nı­tır­ken, top­lan­tı­nın de­va­mın­da Vali Çeber, top­lan­tı­nın ya­pıl­ma amacı ve be­lir­le­nen gün­dem mad­de­le­ri hak­kın­da bilgi verdi.
Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin devam et­ti­ği­ni ifade eden Vali Çeber; “Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki va­ka­lar­la doğru oran­tı­lı ola­rak ili­miz­de­ki vaka sa­yı­la­rı da artıp azal­mak­ta. Pan­de­mi sü­re­ci içe­ri­sin­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri­miz ve diğer ku­rum­la­rı­mız yoğun bir mesai yap­mak­ta­lar. Ya­pı­lan tüm bu ça­lış­ma­la­rın so­nu­cun­da vaka sa­yı­la­rın­da ge­ri­le­me olsa da en ufak bir dik­kat­siz­lik­te vaka sa­yı­la­rın hızlı bir yük­se­liş eği­li­mi ol­du­ğu­nu gör­mek­te­yiz. Bu ve­si­le ile alı­nan ted­bir­le­re has­sa­si­yet­le uy­ma­mız ciddi önem arz et­mek­te­dir. “ dedi.
Esnek Ça­lış­ma Sis­te­min­de Va­tan­daş­la­rı­mız Mağ­dur Edil­me­yecek
Esnek ça­lış­ma sis­te­mi uy­gu­la­nır­ken ku­rum­la­rın iş­le­yi­şin­de her­han­gi bir ak­sak­lık ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Vali Çeber; “Pan­de­mi sü­re­cin­de vaka sa­yı­la­rı­nı azalt­ma adına esnek ça­lış­ma sis­te­mi­ne ge­çil­di. Esnek ça­lış­ma sis­te­mi­ni uy­gu­lar­ken, ku­rum­la­rı­mız­da per­so­nel yo­ğun­lu­ğun­dan olu­şa­bi­lecek risk­le­ri azalt­ma­yı he­def­le­dik. Bu ve­si­le ile mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ku­rum­da ol­ma­yan per­so­nel­le­ri­miz ev­le­rin­de ol­ma­sı ve so­kak­lar­da olu­şa­cak yo­ğun­lu­ğun da azal­tıl­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta­dır.
Bun­la­rın yanı sıra iş ve iş­lem­le­rin ak­sa­tıl­ma­ma­sı ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­dur edi­le­me­me­si adına be­lir­le­nen mesai sa­at­le­ri­ne tüm per­so­ne­li­miz has­sa­si­yet­le uy­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

İLÇEMİZDE MANTAR ÜRETİMİ

İlçe­miz Sırt Kö­yün­de genç gi­ri­şim­ci Mu­ham­met Altay ta­ra­fın­dan man­tar üre­ti­mi­ne kısa süre önce baş­lan­dı.

Daha ön­ce­le­ri Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na (MEB)bağlı ola­rak Sırt Kö­yün­de il­köğ­re­tim ve orta öğ­re­nim ola­rak kul­la­nı­lan, uzun yıl­lar önce ta­şı­ma­lı eği­ti­me ge­çil­me­siy­le atıl du­ru­ma düşen 4 katlı bi­na­da şuan man­tar üre­ti­mi ya­pıl­mak­ta.
Genç gi­ri­şim­ci ta­ra­fın­dan Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­den ki­ra­la­nan bi­na­da man­tar üre­ti­mi­ne baş­la­yan Mu­ham­met Altay, çok yoğun uğraş ve araş­tır­ma­lar­dan sonra man­tar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ne baş­la­dı­ğı­nı, şuan iti­ba­riy­le si­pa­riş­le­re cevap ve­re­mez hale gel­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Altay, man­tar üre­ti­mi ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin zor ve me­şak­kat­li bir iş ol­du­ğu­nu, or­ta­mın ve şart­la­rın man­tar üre­ti­mi­ne uygun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Özel­lik­le man­ta­rın ol­maz­sa ol­ma­zı ru­tu­bet­li ortam ve hava sı­cak­lı­ğı­nın is­te­nen se­vi­ye­de ol­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Man­ta­rın yak­la­şık ola­rak 35 gün gibi bir sü­re­de ye­tiş­ti­ği­ni, kısa bir süre için­de taze tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, şuan iti­ba­riy­le 300-350 kg man­tar üre­ti­mi yap­tık­la­rı­nı, yoğun ta­le­bi kar­şı­la­ya­ma­mak­tan ya­kı­nan Altay, yük­sek olan ma­li­yet yü­kü­nün as­ga­ri­ye çe­kil­me­si için şuan ki üre­tim ala­nı­na ek ola­rak yeni üre­tim alan­la­rı oluş­tur­mak gay­re­ti için­de bu­lun­duk­la­rı­nı, kısa süre zar­fın­da mev­cut ka­pa­si­te­le­ri­nin en az iki üç ka­tı­na çık­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni, bu sa­ye­de bir neb­ze­de olsa ma­li­yet yü­kü­nün aşa­ğı­ya çe­kil­me­si­nin sağ­la­na­ca­ğı gibi, bir neb­ze­de olsa hal­kın ta­le­bi­ne de cevap ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Altay, Besin de­ğe­ri ba­kı­mın­dan zen­gin bir gıda ürünü olan man­ta­rın, va­tan­da­şın ke­se­si­ne de uy­gun­lu­ğu­na dik­ka­ti çekti.
Bizde kö­yü­mü­zün de­ğe­ri genç gi­ri­şim­ci ar­ka­da­şı­mı­zın yo­lu­nun bah­tı­nın açık ol­ma­sı di­lek­le­ri­miz­le, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.
Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI

İlçemizde Elektrik Kesintisi Uygulanacak

ÇORUH EDAŞ, İlçemizin bazı böl­ge­le­rin­de 6 Şubat Cu­mar­te­si günü prog­ram­lı elekt­rik ke­sin­ti­si uy­gu­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di.

ÇORUH Elekt­rik Da­ğı­tım A.Ş. (ÇORUH EDAŞ), İlçemizde yük­le­ni­ci ta­ra­fın­dan Ka­ra­ağaç DM ta­di­lat iş­le­ri­nin ta­mam­la­na­rak dev­re­ye alın­ma­sı­nın ya­pı­la­cak ol­ma­sı ne­de­niy­le iş gü­ven­li­ği ku­ral­la­rı ge­re­ği prog­ram­lı elekt­rik ke­sin­ti­si­nin talep edil­di­ği­ni bil­di­re­rek, bu kap­sam­da; 6 Şubat 2021 ta­ri­hin­de Saat 09:00 – 14:00 ara­sın­da elekt­rik ke­sin­ti­si uy­gu­la­na­cak yer­le­ri şöyle açık­la­dı: “Bü­yük­köy Bel­de­si Ma­hal­le­ler ve De­re­cik, Or­ta­köy, Ye­ni­hi­sar, De­mir­hi­sar, Ye­ni­te­pe, Ha­rem­te­pe, Gür­gen­li, Şi­rin­köy, Mu­sa­da­ğı, Ge­mi­ci­ler, Be­şik­çi­ler, Ka­ra­ağaç, Ar­mut­lu, Ye­şil­köy, Çeş­me­li, Yıl­dı­ze­li, Gü­zel­te­pe ve Be­yaz­su Köy­le­ri”
Haber Merkezi

Doğu Karadeniz’in radar üsleri Hava trafiğini gözetliyor

Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­sin­de bir­bi­ri­ne yakın te­pe­ler­de ku­ru­lan radar üs­le­ri ile Doğu Ka­ra­de­niz’in hava tra­fi­ği di­ji­tal or­tam­da sağ­la­nır­ken, hava du­ru­mun­da­ki de­ği­şik­lik ise ön­ce­den tes­pit edi­li­yor.

Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­si­ne bağlı Mer­sin ma­hal­le­sin­de hakim bir te­pe­ye ku­ru­lan radar is­tas­yo­nuy­la Trab­zon Ha­va­li­ma­nı 1957 yı­lın­dan bu yana kul­lan­dı­ğı ma­nu­el sis­tem­den di­ji­tal sis­te­me geçti.

Bu sis­tem ile Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’nın so­rum­lu­luk sa­ha­sın­da­ki uçuş­lar, radar mer­ke­zi ile di­ji­tal or­tam­da çok daha hızlı ve gü­ven­li şe­kil­de yön­len­di­ri­li­yor.
İzmir, İstan­bul, An­ka­ra, An­tal­ya, Da­la­man ve Bod­rum’daki mer­kez­le­rin ar­dın­dan 7. radar mer­ke­zi 2013 yı­lın­da Trab­zon’da dev­re­ye gi­rer­ken, he­li­kop­ter pis­ti­nin de yer al­dı­ğı radar is­tas­yo­nu, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra göre inşa edil­di.
Yak­la­şık 200 mil ya­rı­ça­pın­da­ki bütün uçak­la­rı görme ye­te­ne­ği­ne sahip 2013 yı­lı­na kadar Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’nda ma­nu­el yön­tem­ler­le hiz­met ve­ri­lir­ken, kont­ro­lör­ler pi­lot­la­ra po­zis­yon­la­rı­nı so­ra­rak, on­la­rın bil­dir­di­ği po­zis­yon­la­ra ve kendi görüş ala­nın­da­ki uçak­la­rın po­zis­yon­la­rı­na göre uçak­la­rı yö­ne­ti­yor­du.
Al­çal­ma, tır­man­ma ta­li­mat­la­rı ise uçak­la­rın kap­tan­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­le­re ve ta­li­mat­la­ra göre ya­pı­lı­yor­du.
Uçak­la­rın yak­laş­ma­sı, in­di­ri­lip kal­dı­rıl­ma­sı bu şe­kil­de sağ­la­nır­ken, uçak­lar 2013 yı­lın­da iti­ba­ren yeni ku­ru­lan radar sis­te­mi sa­ye­sin­de Trab­zon’da daha gü­ven­li iniş kal­kış ya­pa­bi­li­yor.
Mer­sin ma­hal­le­sin­de­ki te­pe­ye ku­ru­lan radar is­tas­yo­nu, yak­laş­ma sis­te­mi­nin bir par­ça­sı olu­yor.
Bu radar, Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’na gelen, Trab­zon’dan kal­kan ve hava sa­ha­sı­nı kul­la­nan uçak­lar­la il­gi­li al­dı­ğı gö­rün­tü­le­ri Trab­zon Ha­va­li­ma­nı­na ak­ta­rı­yor. Trab­zon Ha­va­li­ma­nı da ek­ran­dan uça­ğın ko­nu­mu­nu takip edip uçağı yön­len­di­ri­yor.
Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra göre inşa edi­len radar sis­te­mi, yak­la­şık 200 mil ya­rı­ça­pın­da­ki bütün uçak­la­rı görme ye­te­ne­ği­ne sahip. Radar üs­sün­de 200 ki­lo­met­re­lik alan­da me­te­oro­lo­jik ve­ri­ler takip edi­li­yor Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­si­ne bağlı Mer­sin ma­hal­le­si te­pe­sin­de ku­ru­lan Radar Üssü de 2012 yı­lı­nın son ay­la­rın­dan dev­re­ye girdi.
571 ra­kım­lı Mer­sin Te­pe­si’nde yak­la­şık 6 mil­yon TL’ye mal olan radar üssü ile Or­du-Sarp ara­sı­nı kap­sa­ya­cak 200 ki­lo­met­re­lik alan­da me­te­oro­lo­jik ve­ri­ler takip edi­li­yor. Böl­ge­de özel­lik­le ani ya­şa­nan sel bas­kın­la­rı, şid­det­li ya­ğış­lar lokal ola­rak 2 saat ön­ce­sin­den tah­min edi­lip yet­ki­li­ler uya­rı­lı­yor. Radar üssü lokal ya­ğış­lar­da, nokta tes­pi­tin­de önem­li ve­ri­ler ve­rir­ken, radar üssü İzmir ve Sam­sun’dan sonra Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren 3. büyük radar üssü ola­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­mış­tı. Or­du-Sarp ara­sın­da­ki sa­hil­de­ki 200 ki­lo­met­re­lik alan­da kap­sa­ma ala­nı­na giren hava küt­le­le­ri­nin iz­le­ne­bi­le­ce­ği sis­tem ile böl­ge­de ani sel­le­re karşı en az 2 saat ön­ce­den bilgi elde edi­le­bi­li­yor. Bu­lu­tun yönü, gü­zer­ga­hı ve ne kadar yağış bı­ra­ka­ca­ğı artık lokal ola­rak tes­pit edi­lir­ken, özel­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si için eko­no­mik ve can ka­yıp­la­rı­na yol açan sel fe­la­ket­le­ri en az 2 saat ön­ce­sin­den öğ­re­ni­le­rek ge­rek­li uya­rı­la­rın ya­pıl­ma­sı müm­kün olu­yor.
Haber Merkezi

Vali Çeber, DKMP 12. Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü ve Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­nü zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da Vali Kemal Çeber’in il­gi­li kurum mü­dür­le­rin­den ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi al­dı­ğı ifade edi­le­rek, ”Rize çok güzel doğa ve bitki ör­tü­sü­ne sahip bir şehir. Bu yüz­den Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü­mü­ze ve Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­mü­ze büyük bir so­rum­lu­luk düş­mek­te. İlgili ku­rum­la­rı­mız da bu so­rum­lu­luk bi­lin­ci ile bu güzel do­ğa­yı ko­ru­mak ve ge­liş­tir­mek adına ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­ra imza at­mak­ta­lar. Ken­di­le­ri­ne yap­mak­ta ol­duk­la­rı ve ya­pa­cak­la­rı ça­lış­ma­lar­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.“ dedi.

Haber Merkezi

Karadenizli Sanatçı Resul Dindar’dan Vali Kemal Çeber’e Ziyaret

Ka­ra­de­niz­li Sa­nat­çı Resul Din­dar, Rize Va­li­si Kemal Çeber’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ka­ra­de­niz­li Sa­nat­çı Resul Din­dar’ı ma­ka­mın­da kabul etti.
Va­li­lik Ma­ka­mın­da soh­bet or­ta­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Vali Kemal Çeber, Resul Din­dar’ın ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade ede­rek; “Ka­ra­de­niz Böl­ge­si do­ğa­sıy­la, in­sa­nıy­la çok renk­li bir ya­pı­ya sahip.
Bu renk­li yapı da yö­re­miz sa­nat­çı­la­rı­na yan­sı­mış du­rum­da.
Resul Din­dar da tüm Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan se­vi­len ve bi­li­nen bir sa­nat­çı. Ken­di­si­ne ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret­ten ötürü te­şek­kür edi­yor, ge­lecek ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.” Dedi.
Haber Merkezi

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Trab­zon’un Be­şik­dü­zü il­çe­sin­de bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nu­nun LPG dolum pom­pa­sın­da çıkan yan­gın­da fa­ci­anın eşi­ğin­den dö­nül­dü. Yan­gın it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sön­dü­rü­lür­ken, o anlar gü­ven­lik ka­me­ra­sı­na yan­sı­dı.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Be­şik­dü­zü il­çe­sin­de­ki bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nun­da, LPG pom­pa­sı­na yak­la­şan bir oto­mo­bi­le yakıt ik­ma­li ya­pı­lır­ken, henüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le LPG dolum pom­pa­sın­da yan­gın çıktı. Yan­gı­nı fark eden ça­lı­şan­lar du­ru­mu 112 ve it­fa­iye ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Olay ye­ri­ne ula­şan Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri, pom­pa­dan yük­se­len yan­gı­na mü­da­ha­le etti. Kısa sü­re­de sön­dü­rü­len yan­gın­da fa­ci­adan dö­nü­lür­ken, akar­ya­kıt is­tas­yo­nu ve oto­mo­bil­de hasar mey­da­na geldi.

Haber Merkezi

Paketini 50 TL’ye Aldığı Kaçak Çay Paketlerinin İçinden Hayvan Gübresi Çıktı!..

Adı­ya­man’da 4 paket çay alan bir kişi pa­ket­le­ri aç­tı­ğın­da ha­ya­tı­nın şo­ku­nu ya­şa­dı. Pa­ket­le­rin için­den çay ye­ri­ne hay­van güb­re­si ve torf top­ra­ğı çıktı.

Adı­ya­man mer­kez­de akıl­la­ra dur­gun­luk veren bir olay ya­şan­dı. Adı­ya­man­lı va­tan­daş Uğur Ay, sey­yar sa­tı­cı­dan 900 gram­lık 4 paket dökme çay aldı. Ünlü bir çay mar­ka­sı­na ben­zer isim­le pa­ket­le­nen dökme çayın pi­ya­sa fi­ya­tı 120 TL iken, Uğur Ay pa­ke­tin ta­ne­si­ni 50 TL’ye aldı.
Uygun fi­ya­ta al­dı­ğı çayı eve gö­tü­ren ve pa­ke­ti açan Uğur Ay, çay ye­ri­ne hay­van güb­re­si gö­rün­ce göz­le­ri­ne ina­na­ma­dı. İlk aç­tı­ğı pa­ket­ten sonra ikin­ci pa­ket­te de aynı gö­rün­tü ile kar­şı­la­şın­ca du­ru­mu po­li­se bil­dir­di.
Pa­ket­le­re hay­van pis­li­ği ve torf top­ra­ğı ka­rı­şı­mın dol­du­rul­du­ğu ve dökme ‘çay’ diye sa­tıl­dı­ğı or­ta­ya çıktı. Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, çay pa­ket­le­rin­den nu­mu­ne aldı.
Uğur Ay, ken­di­si­nin düş­tü­ğü du­ru­ma baş­ka­la­rı­nın da düş­me­me­si için sey­yar sa­tı­cı­lar­dan bu tür gıda ürün­le­ri­nin alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Akşam evime gi­der­ken çay sa­tıl­dı­ğı­nı gör­düm. Fi­ya­tı uygun ol­du­ğu için 4 paket aldım. Eve gidip pa­ke­ti aç­tı­ğı­mız­da pa­ket­ten hay­van güb­re­si çıktı. Du­ru­mu polis ekip­le­ri­ne bil­dir­dim.
Va­tan­daş­lar dik­kat et­sin­ler. Dı­şa­rı­dan böyle şey­ler almak ye­ri­ne be­lir­li yer­ler­den alır­lar­sa, benim gibi mağ­dur ol­maz­lar” diye ko­nuş­tu.
Siz siz olun,Dünya’da üze­ri­ne kar yağ­dı­ğın­dan do­la­yı kim­ya­sal madde kul­la­nıl­ma­dan Doğu Ka­ra­de­niz’de Başta Rize’de olmak üzere üre­ti­len tek doğal çay Türk Çay’ıdır.
Haber Merkezi

Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu

Art­vin’in Borç­ka il­çe­si be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu(52), içme suyu şe­be­ke­sin­de mey­da­na gelen arı­za­yı onar­mak için gir­di­ği çu­ku­run­da ça­lış­tı­ğı es­na­da, top­rak ve beton mo­loz­la­rı­nın üze­ri­ne düş­me­si so­nu­cu ha­ya­tın kay­bet­ti.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre akşam sa­at­le­rin­de Borç­ka Ay­dın­lar ma­hal­le­sin­de içme suyu şe­be­ke­sin­de arıza mey­da­na geldi. Arı­za­yı gi­der­mek için açı­lan çu­ku­ra giren be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu, ça­lış­tı­ğı es­na­da üze­ri­ne düşen top­rak ve beton moloz yı­ğı­nın al­tın­da kaldı.

İş ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan çu­kur­dan çı­kar­tı­lan Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu kal­dı­rıl­dı­ğ Borç­ka Dev­let Has­ta­ne­sin­de ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Evli ve bir çocuk ba­ba­sı olan Be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu için, yarın be­le­di­ye bi­na­sı önün­de dü­zen­le­nen tö­re­nin ar­dın­dan top­ra­ğa ve­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di.

Haber Merkezi

Baharın habercisi erik ve kayısı ağaçları çiçek açtı

Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­de soğuk ve karlı hava hüküm sü­rer­ken Art­vin’de hava sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­ret­me­si ne­de­niy­le ba­ha­rın ha­ber­ci­si ola­rak bi­li­nen sik­la­men çi­çek­le­ri, erik ve ka­yı­sı ağaç­la­rı çiçek açtı.

Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­de soğuk ve karlı hava hüküm sü­rer­ken Art­vin’de hava sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­ret­me­si ne­de­niy­le ba­ha­rın ha­ber­ci­si ola­rak bi­li­nen sik­la­men çi­çek­le­ri, erik ve ka­yı­sı ağaç­la­rı çiçek açtı. Son dö­nem­de kar ve yağ­mur ya­ğış­la­rı ya­şan­sa­da 3 aydır ülke ge­ne­lin­de ciddi an­lam­da ku­rak­lık ya­şan­dı­ğı­nı ifade eden Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Top­rak İlmi ve Eko­lo­ji Ana Bilim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tü­fek­çi­oğ­lu, Art­vin’in de bu du­rum­dan na­si­bi­ni al­dı­ğı­nı söy­le­di. Tü­fek­çi­oğ­lu, “Son 3 ayda Art­vin’de yüzde 60‘ın al­tın­da bir yağış azal­ma­sı söz ko­nu­su. Do­la­yı­sıy­la ya­ğış­la­rın az ol­ma­sı mev­sim­le­rin­de yu­mu­şa­ma­sıy­la bir­çok meyve ağa­cın­da ba­ha­rın ha­ber­ci­si olan çi­çek­le­rin aç­ma­ya baş­la­dı. Bir­çok meyve ağacı to­mur­cuk pat­lat­mış du­rum­da. Bazı yıl­lar bahar erken gelir bazı yıl­lar geç gelir. Tüm dün­ya­ya ait ve­ri­le­re bak­tı­ğı­mız­da dünya ge­ne­lin­de 1 ile 1.5 de­re­ce sı­cak­lık ar­tı­şı söz ko­nu­su Art­vin’de bun­dan na­si­bi­ni alı­yor. Yani doğ­ru­dan iklim de­ği­şik­li­ği­ne bağ­la­mak doğru değil ama iklim de­ği­şik­li­ği­nin­de et­ki­si var” dedi.
“Kaç­kar Dağ­la­rı ve Kar­çal dağ sil­si­le­si Art­vin’e yağış alı­şı­nı en­gel­li­yor”

“Art­vin’in sahil ke­si­mi­nin ciddi an­lam­da yük­sek yağış alır­ken iç ke­sim­le­ri kurak geçen bir ili­miz” diyen Tü­fek­çi­oğ­lu “İlin iç ke­sim­le­ri Ka­ra­de­niz’in almış ol­du­ğu ya­ğış­lar kadar yağış al­mı­yor. Sa­hil­de 2 bin 200 mm yağış var­ken iç ke­sim­ler­de bu mik­tar 300-350 mm’ye dü­şü­yor. Kaç­kar Dağ­la­rı ve Kar­çal dağ sil­si­le­si Art­vin’e yağış alı­şı­nı en­gel­li­yor. Bu dağ­lar özel­lik­le de de­niz­ler­den gelen ya­ğış­la­rın iç ke­si­me ulaş­ma­sın­da engel teş­kil edi­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Rize’de Bir İş Yerinde Silah Ve Çok Sayıda Kesici Alet Ele Geçirildi

Rize’de bir iş ye­rin­de 1 ruh­sat­sız, 6 ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, uyuş­tu­ru­cu madde ile çok sa­yı­da ke­si­ci alet ele ge­çi­ril­di.

İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube ekip­le­rin­ce yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da kent mer­ke­zin­de­ki bir iş ye­rin­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ara­ma­da, 1 ruh­sat­sız ta­ban­ca, bu ta­ban­ca­ya ait 2 şar­jör, 173 uya­rı­cı madde özel­li­ği­ne sahip hap, uyuş­tu­ru­cu içi­min­de kul­la­nı­lan madde, 19,34 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu, 6 ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, 2 bilye atar ta­ban­ca, 1 pom­pa­lı tüfek, 1 av tü­fe­ği, 2 ke­lep­çe, 1 bıçak, 3 pala, 5 kılıç, 2 balta, 1 döner bı­ça­ğı, 1 orak ile çe­şit­li çap­lar­da 94 fişek ele ge­çi­ril­di.
Olay­la il­gi­li bir şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı.

Haber Merkezi

İşte Rizeli BİR çılgın daha “Kaçkarlı Viking”

RİZE’de Vi­king­le­re il­gi­si ne­de­niy­le yö­re­de ‘Kaç­kar­lı Vi­king’ ola­rak ta­nı­nan tu­rizm­ci Muço Türk­yıl­maz (47), giyim tarzı ve dav­ra­nış­la­rıy­la ilgi çe­ki­yor. Vi­king şap­ka­sı ile do­la­şan, bal­ta­sıy­la kır­dı­ğı buzlu su­lar­da yüzen Türk­yıl­maz, kö­yün­de doğa ile iç içe sakin bir yaşam sü­rü­yor.

Çam­lı­hem­şin il­çe­si Çat kö­yün­de ya­şa­yan tu­rizm­ci Muço Türk­yıl­maz’ın Vi­king il­gi­si ya­şa­mı­na yan­sı­yor. İzle­di­ği di­zi­nin ar­dın­dan Vi­king­le­rin ya­şa­mı­nı ken­di­nin­ki­ne ben­ze­ten Türk­yıl­maz, ba­şın­da Vi­king şap­ka­sı elin­de bal­ta­sı ile yaşam sü­rü­yor.
Ken­di­si­ni ‘Kaç­kar­lı Vi­king’ ola­rak ta­nı­tan Türk­yıl­maz’ın il­ginç giyim tarzı ve dav­ra­nış­la­rı gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor. Pay­laş­tı­ğı vi­de­olar sos­yal med­ya­da ilgi gö­rür­ken ba­şın­da Vi­king şap­ka­sı ile gezen Türk­yıl­maz, bal­ta­sı ile buz kırıp soğuk su­lar­da yü­zü­yor. Türk­yıl­maz, Vi­king­le­re yakın il­gi­siy­le köy evin­de bir köşe ya­pa­rak hem kül­tü­rel ak­se­su­ar­la­rı hem de Vi­king­le­ri an­la­tan par­ça­la­rı ser­gi­li­yor. De­va­sa bir balta da yap­tı­ran Türk­yıl­maz’ın ‘Son Vi­king’ adıy­la ha­zır­lat­tı­ğı video ise pay­la­şıl­dı­ğı sos­yal med­ya­da il­giy­le iz­le­ni­yor.

‘VİKİNGLERİN HA­YA­TI­NI KENDİ HA­YA­TI­MA BEN­ZETTİM’
Vi­king­le­rin sa­vaş­çı ru­hu­nun kal­ma­dı­ğı­nı an­la­tan Muço Türk­yıl­maz, “Ço­cuk­lu­ğum­da bu dağ­lar­da elim­de bal­tay­la, inek­ler­le, ke­çi­ler­le vakit ge­çir­dim. Ço­ban­lık yap­tım. Vi­king di­zi­si­ni sey­ret­tik­ten sonra on­la­rın ha­ya­tı­nı ken­di­me ben­zet­tim. Onlar da do­ğa­ya uyum­lu bir yaşam sü­rü­yor bende. On­la­ra ait eş­ya­la­rı top­la­ya­rak bir köşe oluş­tur­dum. Vi­king­le­rin sa­vaş­çı ruhu kal­ma­dı artık, sa­de­ce yap­tı­ğı­mız, do­ğa­ya zarar ver­me­den ya­şa­mak. Vi­king şap­ka­mı gün­lük ha­ya­tım­da kul­la­nı­yo­rum ve ço­cuk­la­rın­da çok il­gi­si­ni çe­ki­yor. De­va­sa balta yap­tır­dım. Us­ta­ya tarif ettim, o da yaptı, arada kul­la­nı­yo­rum, buz kır­dım. Ar­ka­daş­la­rım Vi­king ha­li­me, soğuk suya gir­me­me deli di­yor­lar ama ru­hu­muz­da de­li­lik var. Kaç­kar Dağı’nın etek­le­rin­de­ki Çat kö­yün­de ya­şa­dı­ğım için de ken­di­me Kaç­kar­lı Vi­king di­yo­rum. Ol­duk­ça sade bir ha­ya­tım var, huzur bu­lu­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi

Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1,3 milyon yolcu giriş çıkış yaptı

Tür­ki­ye’nin Kaf­kas­lar ve Orta Asya’ya açı­lan ka­pı­la­rın­dan Gür­cis­tan sı­nı­rın­da­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 1 mil­yon 330 bin 804 yolcu, giriş çıkış yaptı.

Sarp Mülki İdare Amir­li­ğin­den al­dı­ğı bil­gi­ye göre, sınır ka­pı­sı­nın yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da 15 Mart 2020’de yaya ge­çiş­le­ri­ne ka­pa­tıl­ma­sıy­la, yolcu ge­çiş­le­ri bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 80,4 azal­dı.
Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan 686 bin 209 kişi Tür­ki­ye’ye gi­rer­ken çıkan yolcu sa­yı­sı ise 644 bin 595 oldu.

Yol­cu­la­rın 453 bin 641’ini Türk va­tan­daş­la­rı, 877 bin 163’ini ya­ban­cı uy­ruk­lu­lar oluş­tur­du. Sarp Sınır Ka­pı­sı’nı geçen yıl 736 bin 639 ki­şiy­le en çok Gürcü uy­ruk­lu­lar kul­lan­dı.
Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen sene 165 bin 800 giriş, 169 bin 94 çıkış olmak üzere top­lam 364 bin 894 araç geçti.
Geçiş yapan araç­la­rın 305 bin 429’unu ti­ca­ret amaç­lı giriş çıkış yapan tır ve kam­yon­lar oluş­tur­du.
Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dü­rü Recep Bil­gin, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Sarp Sınır Ka­pı­sı’nın hem tu­rizm hem de ti­ca­ret nok­ta­sın­da bölge için önem­li ko­nu­ma sahip ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Art­vin’de it­ha­lat ve ih­ra­ca­tın Hopa Güm­rük Mü­dür­lü­ğü üze­rin­den ya­pıl­dı­ğı­nı ifade eden Bil­gin, “Sarp Sınır Ka­pı­mız söz ko­nu­su ih­ra­ca­tın ya­pıl­dı­ğı, tır­la­rın yurt dı­şı­na gidiş ve ge­liş­le­ri­nin geçiş nok­ta­sı­dır. Sarp Sınır Ka­pı­sı sa­de­ce ti­ca­ret için değil, tu­rizm için de çok önem­li ko­nu­ma sahip. Ül­ke­mi­zin en fazla yolcu ge­çiş­le­ri­nin ol­du­ğu kara hudut ka­pı­la­rın­dan biri.” dedi.
Bil­gin, Hopa Güm­rük Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de­ki Hopa Li­ma­nı ve Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 539 mil­yon 247 bin dolar ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şöyle devam etti:
“2019 yı­lın­da­ki ih­ra­ca­ta göre yüzde 26 ora­nın­da artış var. Bu da sal­gın dö­ne­min­de çok önem­li bir ra­kam­dır. Çünkü pan­de­mi her şeyi et­ki­le­di. Bu ih­ra­cat ra­ka­mı­na ulaş­mak ül­ke­miz, bölge için önem­li. İtha­lat ra­kam­la­rın­da ise yüzde 30 düşüş var. 2019’da 84 mil­yon 728 bin dolar olan it­ha­lat ra­ka­mı 2020’de 59 mil­yon 718 bin do­lar­da kaldı.”
Bil­gin, ihraç edi­len ürün­le­rin Gür­cis­tan ve Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri başta olmak üzere bir­çok Orta Asya ül­ke­si­ne gön­de­ril­di­ği­ni kay­det­ti.
Haber Merkezi

Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin’de İhracat Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 16 Arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine (DKİB) bağlı Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin’den 2021’in ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, yetki alan­la­rın­da bu­lu­nan Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den 1-31 Ocak ta­rih­le­rin­de 145 mil­yon 419 bin 423 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti.
İhra­cat­ta geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 16 artış ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, Ocak 2019’da 124 mil­yon 855 bin 397 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni kay­det­ti.
Kal­yon­cu Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat­ta 84 mil­yon 849 bin 357 do­lar­la fın­dık ve ma­mul­le­ri­nin bi­rin­ci, 20 mil­yon 873 bin 840 do­lar­la yaş meyve sebze ürün­le­ri­nin ikin­ci, 14 mil­yon 787 bin 977 do­lar­la metal ma­den­ci­lik ürün­le­ri­nin üçün­cü, 10 mil­yon 583 bin 146 do­lar­la da su ürün­le­ri­nin dör­dün­cü sı­ra­yı al­dı­ğı­na işa­ret etti.
Saf­fet Kal­yon­cu, iller ba­zın­da ba­kıl­dı­ğın­da Trab­zon’dan ya­pı­lan ih­ra­ca­tın yüzde 10, Rize’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın yüzde 73, Gü­müş­ha­ne’den ya­pı­lan ih­ra­ca­tın yüzde 240 art­tı­ğı­nı, Art­vin’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın ise yüzde 23 azal­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Gü­müş­ha­ne ve Rize ih­ra­ca­tın­da ya­şa­nan yük­sek oran­lı ar­tış­ta­ki en önem­li et­ke­nin, maden sek­tö­rü­nün ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın et­ki­si­ni üze­rin­den at­ma­ya baş­la­ma­sı ol­du­ğu­na işa­ret eden Kal­yon­cu, maden sek­tö­rü ih­ra­ca­tın­da to­par­lan­ma sü­re­ci­ne gi­ril­di­ği­ni ve alı­nan yeni si­pa­riş­ler­le sek­tör ih­ra­ca­tı­nın can­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Kal­yon­cu, yıl­ba­şı ne­de­niy­le yakın komşu ülke pa­za­rın­da ya­şa­nan dur­gun­lu­ğun Art­vin ih­ra­ca­tın­da dü­şü­şe neden ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek ge­lecek ay­lar­da pi­ya­sa­la­rın açıl­ma­sı ile bu ilden ya­pı­la­cak ih­ra­ca­tın tek­rar artış tren­di­ne gi­re­ce­ği­nin ön­gö­rül­dü­ğü­nü kay­det­ti.
Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de tarım ürün­le­ri sek­tö­rün­de en fazla ih­ra­cat ar­tı­şı­nın, su ürün­le­rin­de don­du­rul­muş balık ih­ra­ca­tın­da ya­şan­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Kal­yon­cu, “Don­du­rul­muş balık ih­ra­ca­tı 2021’in ilk ayın­da ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 54 ar­ta­rak 10 mil­yon 309 bin 798 dolar ola­rak ger­çek­leş­miş­tir. Bu ar­tı­şın ya­nın­da sek­tör için se­vin­di­ri­ci olan bir başka husus ise ihraç birim fi­yat­la­rı­nın 2 kat art­mış ol­ma­sı ile sek­tör ih­ra­ca­tın­da ya­şa­nan katma değer ar­tı­şı ol­muş­tur.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Bir­li­ğe bağlı 4 ilden ocak ayın­da 84 ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, en fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ül­ke­le­rin sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Po­lon­ya, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti ve Bul­ga­ris­tan ol­du­ğu­nu bil­dir­di.
Kal­yon­cu, Bul­ga­ris­tan’a ya­pı­lan ih­ra­ca­tın geçen yılın aynı ayına göre 20 kat art­tı­ğı­na işa­ret ede­rek şun­la­rı kay­det­ti:
“İtalya’ya ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat yüzde 131, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne yüzde 96, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 40, Po­lon­ya’ya da yüzde 37 arttı. 2021 yılı ilk ayın­da bölge ih­ra­ca­tı­mı­zın yeni yıla ar­tış­la baş­la­ma­sı, belli sek­tör­ler­de ya­şa­nan yük­sek oran­lı ih­ra­cat ar­tış­la­rı, ih­ra­cat ca­mi­amı­zı ümit­len­dir­di ve ih­ra­cat­çı­mı­za do­ping et­ki­si yaptı. Önü­müz­de­ki ay­lar­da Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin aşı ça­lış­ma­la­rı ile kont­rol al­tı­na alın­ma­sı so­nu­cu yurt dışı pi­ya­sa­lar­da ya­şa­na­cak talep ar­tış­la­rı­nın, bölge ih­ra­ca­tı­mı­zı çok daha üst ra­kam­la­ra ulaş­tı­ra­ca­ğı­nı ön­gör­mek­te­yiz.”
İhra­cat­çı­la­rın yılın ilk ay­la­rın­da gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı­nın ken­di­le­ri­ni gu­rur­lan­dır­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, “Bu ve­si­le ile tüm ih­ra­cat ca­mi­amı­za ve biz­le­re des­tek veren tüm ke­sim­le­re şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. Ya­ka­la­nan bu artış iv­me­si­nin çok daha üst oran­la­ra çık­ma­sı için çok de­ğer­li hü­kü­me­ti­miz­den özel­lik­le lo­jis­tik ma­li­yet­le­rin­de bir mik­tar des­tek sağ­lan­ma­sı­nı ve uzun sü­re­dir bek­le­yen KDV iade­le­rin­de sü­re­cin hız­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­tir­ham edi­yo­ruz. Bu alan­lar­da ya­pı­la­cak iyi­leş­tir­me­ler hem bölge hem de ülke ih­ra­ca­tı­mız­da büyük sıç­ra­ma yap­tı­ra­cak­tır.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »