Author Archives: yenicayeli

Ardeşen’de Gençler Eski Okullarını Gençlik Merkezine Dönüştürüyor

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Sinan (Pa­li­vat) Köyü’nde bu­lu­nan il­ko­kul köylü genç­le­rin ortak ça­ba­sı ile genç­lik mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yor. Köy genç­le­ri el bir­li­ği yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ile örnek olu­yor.

İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de bu­lu­nan ancak ta­şı­ma­lı eği­tim sis­te­mi ne­de­niy­le ka­pa­lı du­rum­da olan Sinan Köy İlko­ku­lu’nun ge­çi­ci kul­la­nım hakkı Sinan Köy Muh­tar­lı­ğı’na ve­ril­di. Köy muh­tar­lı­ğı da okulu köylü genç­le­re tah­sis etti.
Genç­ler de köy oku­lu­nu genç­lik mer­ke­zi­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lış­ma baş­lat­tı.
Ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler veren Atil­la Sinan “1964 yı­lın­da açı­lan oku­lu­muz 1998 yı­lın­da ka­pan­mış­tı.

Ka­pan­dık­tan sonra hiç­bir fa­ali­yet için kul­la­nıl­ma­yan il­ko­ku­lu­mu­zu res­to­re edip genç­lik ve kül­tür mer­ke­zi­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lı­şı­yo­ruz.
Bir köyde ih­ti­yaç du­yu­lan her şeyin ya­pı­la­bi­le­ce­ği bir alan oluş­tur­mak için ça­lı­şı­yo­ruz.
Oyun ve spor alan­la­rı­mız ile kü­tüp­ha­ne­miz ola­cak.
Mev­cut kü­tüp­ha­ne­mi­zi can­lan­dı­ra­rak oluş­tu­ra­ca­ğı­mız yeni kü­tüp­ha­ne­miz­de kö­yü­mü­zün ta­ri­hi­ni yan­sı­ta­cak ma­ter­yal­ler ola­cak.
Emeği geçen başta kö­yü­mü­zün genç­le­ri­ne, de­ğer­li bü­yük­le­ri­mi­ze, sa­de­ce kö­yü­müz­den değil köy dı­şın­dan kat­kı­la­rı­nı sunan de­ğer­li iş adam­la­rı­mız ile hal­kı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz” dedi.
Köy genç­le­rin­den Mu­ham­met Öz­ya­nık ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da “İyi ni­yet­le baş­la­yan bu ha­re­ke­ti­miz oluş­tu­ru­lan what­sa­ap grubu ile bir­çok ki­şi­ye ulaş­tık.
İşle­ri­mi­zin büyük ço­ğun­lu­ğu­nu bi­tir­mek üze­re­yiz.
İç de­ko­ras­yon ça­lış­ma­la­rı bit­tik­ten sonra çevre dü­zen­le­me­le­ri ya­pı­la­cak.
Çok güzel bir alan oluş­tu­ru­yo­ruz.
En önem­li­si de ta­ri­hi­mi­ze sahip çı­kı­yo­ruz.
Katkı sunan her­ke­se şük­ran­la­rı­mız su­nu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ar­de­şen Sinan Köyü İlko­ku­lu’nun res­to­re edi­le­rek Tür­ki­ye’de örnek bir mer­kez ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Ar­de­şen eski be­le­di­ye baş­ka­nı Müm­taz Sinan ise genç­le­rin ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­mek ve on­la­ra des­tek olmak için köye gitti.
Bu­ra­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Sinan “Böy­le­si­ne güzel ve şirin bir köyde genç­lik ve kül­tür mer­ke­zi­nin oluş­tu­rul­ma­sı her­ke­si mem­nun edi­yor.
5 yıl ge­çir­di­ğim bu okul­da çok güzel ha­tı­ra­la­rı­mız var.
Yıl­lar önce ço­cuk­lu­ğu­mu­zun geç­ti­ği ha­tı­ra­la­rı­mı­zın en çok ya­şan­dı­ğı bir yerde genç­le­ri­mi­zin böyle güzel bir ça­lış­ma­ya ve­si­le ol­ma­la­rı beni zi­ya­de­siy­le mem­nun etti.
Bu okulu kül­tür mer­ke­zi ha­li­ne dö­nüş­tü­rüp kendi köy genç­le­ri­mi­zi, dı­şa­rı­dan ge­lecek mi­sa­fir­le­ri­mi­zi en güzel şe­kil­de ağır­la­mak, kül­tür fa­ali­yet­le­ri, ta­rih­sel ge­li­şim­le­ri takip etmek için çok önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Sinan Köyü’müze layık bir şe­kil­de bu­ra­yı can­lan­dı­ra­ca­ğız.
Ge­lecek ne­sil­le­re geç­mi­şi ak­tar­mak için iş­lev­sel ola­rak güzel bir hiz­met ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

RİZE ŞEHİR HASTANESİ İÇİN DOLGU DEĞİL DÜZKÖY

Rize’de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Has­ta­ne ko­nu­sun­da yer hak­kın­da bir açık­la­ma Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­tin­den ya­pıl­dı.

De­niz­de taş­la­ra para ve­ri­le­rek dolgu ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­yen Ba­ğım­sız­lar Ha­ra­ke­ti­nin açık­la­ma­sı şöyle’
Şehir Has­ta­ne­mi­zin yer ko­nu­su ile ilgii daha ön­ce­den yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­mız başta hal­kı­mı­zın tüm ke­sim­le­ri ta­ra­fın­dan STK ku­ru­luş­la­rın­dan ve si­ya­si par­ti­ler­den de çok olum­lu des­tek gör­me­sin­den do­la­yı ye­rin­de in­ce­le­me­si­ni kap­sa­yan 2. etap ça­lış­ma­mı­zı da yapıp ka­mu­oyu­nun ve si­ya­set­çi­le­ri­mi­zim tak­di­ri­ne bı­ra­kı­yo­ruz.
Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­ti ola­rak Şehir Has­ta­ne­miz re­sim­ler­de pay­laş­tı­ğı­mız yer ola­rak Düz­köy-Peh­li­van­ta­şı mev­ki­in­de daha önce Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zı da Şehir Has­ta­ne­si için onay alı­nan yerde ya­pıl­ma­sı plan­la­nan, fakat si­ya­si ne­den­le­ri­ni bi­le­me­di­ği­miz ve ka­mu­oyun­da açık­lan­ma­yan se­bep­ler­den do­la­yı bu yer­den vaz­ge­çil­di.
Ar­dın­dan Ve­ki­li­miz Ha­ya­ti Ya­zı­cı Bey ta­ra­fın­dan bir gece an­sı­zın Rize sa­hi­lin­de ya­pı­la­ca­ğı pro­je­si ve gör­se­li ile haber si­te­le­rin­de pay­la­şı­la­rak açık­lan­dı.
Daha sonra ma­lu­mu­nuz diğer ve­ki­li­miz Mu­ham­med Avcı Bey ta­ra­fın­dan da şim­di­ki Gün­doğ­du sa­hi­lin­de ya­pı­la­ca­ğı beyan edil­di. Biz­ler ve Rize’deki va­tan­daş­la­rı­mı­zın adına di­yo­ruz ki gelin bu pro­je­de­ki yer ko­nu­su­nu bir kez daha dü­şü­nün, hazır Re­isi­cum­hu­ru­muz­da Rize’mize gel­miş­ken ha­va­dan ge­re­ken in­ce­le­me­le­ri tek­rar yapıp Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za bu­ra­nın ne­den­le­ri ile il­gi­li ge­rek­li bil­gi­ler arz edi­lin­ce, ken­di­si­nin de buna gay­ret olum­lu ve doğ­ru­su­nun bu ol­du­ğu­nu d-söy­le­ye­ce­ği ka­na­atin­de­yiz.
Bu güzel pro­je­yi deniz dol­gu­sun­da de­ğil­de, re­sim­ler­de de pay­laş­tı­ğı­mız daha ön­ce­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zın da onay ver­di­ği bu ara­zi­de ya­pıl­ma­sı ya­kı­şır. Ge­rek­li in­ce­le­me­ler ya­pı­lın­ca neden bu kadar ıs­rar­lı ol­du­ğu­muz­da gayet iyi an­la­şı­la­cak­tır.
Ula­şım rahat
Biz­ler bu ara­zi­yi Mü­hen­dis ar­ka­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan da in­ce­le­dik. Ara­zi­de hiç­bir yapı mev­cut değil ve ha­va­sı, gü­ne­şi, do­ğa­sı gayet güzel, Ula­şım nok­ta­sın­da hem çevre yolu, hem de şehir mer­ke­zi­ne ya­kın­lı­ğı hem tü­nel­ler ile jer nok­ta­dan hiç­bir ula­şım prob­le­mi de bu­lun­mu­yor. Ay­rı­ca şeh­ri­mi­zin, iç kı­sı­ma doğru ge­niş­le­me­si açı­sın­dan da bir fır­sat, ma­li­yet açı­sın­dan da ele al­dı­ğı­mız proje, çok çok uygun, Rize’mizin ge­le­ce­ği­ni ya­rın­la­rı­nı dü­şü­nü­yor isek en doğ­ru­su budur, bı­ra­kın bu deniz di­bi­ne ve mü­te­ah­hit ce­bi­ne para dol­gu­su yap­ma­yı, bu­ra­da­ki arazi bir defa kat ve kat daha uygun ma­li­ye­te gelir, hem para ka­mu­laş­tır­ma ya­pı­la­rak hal­kı­mı­zın ce­bi­ne ve ara­zi­le­ri­nin de de­ğer­len­me­si­ne sebep olur.
Diğer bir al­ter­na­tif yer olan Şehir Has­ta­ne­miz için dü­şün­dü­ğü­müz Sa­lar­ha Va­di­sin­de Dört­yol ile Fen Li­se­si ara­sın­da ki arazi, iki yeri kı­yas­la­dı­ğı­mız­da ve pro­je­nin bir has­ta­ne ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la, DÜZ­KÖY OR­TA­PA­ZAR ta­ra­fı bunun için daha uygun ol­du­ğu gö­zük­mek­te­dir. Sa­lar­ha va­di­miz­de ki yerde başka bir proje hayat bu­la­bi­lir. Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­ti ola­rak biz­ler daima en doğ­ru­dan yana, çözüm odak­lı ve hal­kı­mı­za sev­da­lı gö­nül­lü­le­ri­miz ile top­lu­mun ta­ma­mı­nı ku­cak­la­yan on­la­ra değer veren ve din­le­yen si­ya­set üstü bir an­la­yış ile hiz­met yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İnşal­lah bu ça­lış­ma­mız­da Rize’miz için ha­yır­la­ra ve­si­le olur’ de­nil­di.
Bakan açık­la­ma­sı 1000 ya­tak­lı
Daha önce 800 ya­tak­lı ve İslam­pa­şa ma­hal­le­sin­de deniz dol­gu­su ya­pı­la­rak 200 dö­nüm­lük alan­da ya­pı­la­ca­ğı be­lir­ti­len Has­ta­ne için son açık­la­ma­yı Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı has­ta­ne­nin Gün­doğ­du’da deniz dol­du­ru­la­rak ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan An­ka­ra’da ya­pı­lan açık­la­ma­da ise önce 800 de­ni­len yatak sa­yı­sı 1000 ola­rak açık­lan­dı.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Ç. RİZESPOR KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, BB Er­zu­rums­por’u ağır­la­dı. Mü­ca­de­le konuk ta­kı­mın 2-0 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, BB Er­zu­rums­por’u konuk etti. İlk ya­rı­sı gol­süz be­ra­be­re ta­mam­la­nan maçın 2. ya­rı­sın­da 2 gol bulan konuk Er­zu­rums­por maçı 2-0 ka­zan­dı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
60. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­na uzak bir nok­ta­dan Mo­ro­zi­uk’un ser­best vu­ru­şun­da topla bu­lu­şan Ba­i­ano’nun vu­ru­şu de­fans­tan döndü. Dönen topa bir kez daha hamle yapan Ba­i­ano’nu şutu az fark­la auta çıktı.
68. da­ki­ka­da Leo Sc­h­wech­len’in pa­sın­da ceza sa­ha­sın­da topla bu­lu­şan Aatif’ın şu­tun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-0
90+4. da­ki­ka­da Oltan Ka­ra­kul­luk­çu’nun ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan sert vu­ru­şun­da top fi­le­ler­le bu­luş­tu. 2-0
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)
7. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topla bu­lu­şan Ba­i­ano’nun ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan yap­tı­ğı or­ta­da Sa­mu­du­io’nun kafa vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak ka­le­ci Jakub’un ku­ca­ğın­da kaldı.
38. da­ki­ka­da Don­sah ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan şu­tu­nu ka­le­ci Jakub topu kor­ne­re çeldi.
Stat: Çay­kur Didi
Ha­kem­ler: Cü­neyt Çakır xx, Ba­hat­tin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han x, Meln­jak x, Me­ri­ah xx, Talbi xx, Mo­roz­yuk xx (Onur Bulut dk. 84 ?), Sa­mu­dio xx (Fer­nan­do dk. 66 x), Mic­ha­lak xx, Ba­i­ano xx (Ab­dul­lah Durak dk. 84 ?), Djo­ko­vic xx, Don­sah xx (Doğan Er­do­ğan dk. 70 x), Skoda x (So­der­lund dk. 66 x)
Ye­dek­ler: Zafer, İsmail Köy­ba­şı, Selim Ay, Yasin Peh­li­van, So­der­lund, Tunay
Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Minel Su­mu­di­ca
BB Er­zu­rums­por: Jakub xx, Te­ikeu xx, Ma­nu­el Da Costa xx, Meh­met Murat xx, Sc­h­wech­len xxx, Bo­umal x (Osman Çelik dk. 58 x), No­vi­ko­vas xxx (Emrah Baş­san dk. 85 ?), Jo­han­na Omolo xx (Rah­man Buğra Ça­ğı­ran dk. 71 x), Aatif Cha­hec­ho­uhe xxx, Cenk Ahmet, Ri­car­do Gomes xx (Oltan Ka­ra­kul­luk­çu dk. 84 xx)
Ye­dek­ler: Ka­ya­can Er­do­ğan, Hasan Ha­ti­poğ­lu, Gök­han Kar­deş, Bog­dan Butko, Za­kar­ya Berg­dich, Bra­him Darri
Tek­nik Di­rek­tör: Mesut Bak­kal
Gol­ler: Aatif Cha­hec­ho­uhe (dk. 68), Oltan Ka­ra­kul­luk­çu (dk. 90+4) (BB Er­zu­rums­por)
Kır­mı­zı Kart: Fer­nan­do (dk. 83) (Çay­kur Ri­zes­por)
Sarı kart­lar: Ba­i­ano, Djo­ko­vic (Çay­kur Ri­zes­por), Jo­han­na Omolo, Bo­umal, Meh­met Murat (BB Er­zu­rums­por)
Haber Merkezi

SUMUDİCA’DAN OYUNCULARA UYARI

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 26’ncı haf­ta­sın­da oy­na­ya­ca­ğı MKE An­ka­ra­gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us Su­mu­di­ca, ant­ren­man ön­ce­si fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da uya­rı­lar­da bu­lun­du. Ligde yeni tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca ile çık­tı­ğı 4 maçta henüz ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­yan Çay­kur Ri­zes­por, An­ka­ra­gü­cü’nü ye­ne­rek kötü gi­di­şe son ver­mek is­ti­yor. Yeşil ma­vi­li­ler MKE An­ka­ra­gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ya­pı­lan ant­ren­man­la baş­la­dı. Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik heyet ve fut­bol­cu­la­rın mo­ral­le­ri­nin bozuk ol­du­ğu göz­le­nir­ken, ant­ren­man ön­ce­si oyun­cu­la­rı saha or­ta­sı­na top­la­yan tek­nik di­rek­tör Su­mu­di­ca, yak­la­şık 15 da­ki­ka gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di. 90 da­ki­ka süren ant­ren­man­da fut­bol­cu­lar­la bire bir il­gi­le­nen Su­mu­di­ca’nın bazı oyun­cu­la­ra da uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğu göz­len­di.
Haber Merkezi

Efsane Başkan Ekrem Cengiz’in Yönetimi Hasret Giderdi

Ri­zes­por’un ef­sa­ne yö­ne­ti­ci­le­ri bir araya gelip anı­la­rı ta­ze­le­di­ler.

Çay­kur Ri­zes­por’un ef­sa­ne Baş­ka­nı Ekrem Cen­giz’in baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de görev yapan yö­ne­ti­ci­ler­den Vedat Peker, Nu­ret­tin Cen­giz, Yıl­maz Ze­hi­roğ­lu, Resul Çolak, Yener Eyu­poğ­lu bir araya gelip has­ret gi­de­rip anı­la­rı ta­ze­le­di­ler. Uzun yıl­lar ye­şil-ma­vi­li ku­lüp­te yö­ne­ti­ci­lik yapan ef­sa­ne isim­ler Cen­giz, Ze­hi­roğ­lu, Çolak ve Eyu­poğ­lu, Vedat Peker’in Ça­ye­li’ deki evin­de bir araya gel­di­ler. Ef­sa­ne isim­ler Ri­zes­por’ da görev yap­tık­la­rı dö­nem­ler­de ya­şa­dık­la­rı anı­la­rı ta­ze­le­yip bol bol soh­bet et­ti­ler. Eski yö­ne­ti­ci­ler­den Vedat Peker, ortak sev­da­la­rı­nın Ri­zes­por ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ri­zes­por bizim sonu ol­ma­yan aş­kı­mız. Her zaman ya­nın­da ve des­tek­çi­si­yiz. Ta­kı­mı­mı­zın bu sezon gös­ter­di­ği kötü per­for­mans her Ri­ze­li­yi ol­du­ğu gibi beni de çok üzü­yor. Ri­zes­por bir an önce to­par­la­nıp için­de bu­lun­du­ğu du­rum­dan kur­tu­lup çı­kı­şa geç­me­si­ni is­ti­yo­rum” dedi. Ri­zes­por’un eski As Baş­kan­la­rın­dan Nu­ret­tin Cen­giz, her zaman Ri­zes­por’un ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ve ol­ma­ya da devam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ri­zes­por hem tesis hem de eko­no­mik ola­rak iyi şart­la­ra sahip. Buna rağ­men son yıl­lar­da spor­tif ola­rak bek­le­nen ba­şa­rı­yı gös­te­re­mi­yor. Ri­zes­por’u daha iyi yer­le­re ge­tir­mek için atı­la­cak adım­lar ka­li­te­li trans­fer­ler­le bir­lik­te genç ve ye­te­nek­li oyun­cu­lar­la spor­tif ba­şa­rı­yı ge­ti­re­cek­tir. İyi ve ka­li­te­li trans­fer­ler­le bir­lik­te kendi yıl­dız oyun­cu­nu ye­tiş­tir­me­nin spor­tif ba­şa­rı­yı ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ye­şil-ma­vi­li ku­lü­bün eski genel kap­tan­la­rın­dan Yıl­maz Ze­hi­roğ­lu, Ri­zes­por’un ba­şa­rı­sı için her­ke­se büyük görev düş­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Bu zor gün­ler­de bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ol­ma­lı­yız. Fut­bol­cu­la­rı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. On­la­rın ya­nın­da­yız. Zor gün­le­ri moral ve mo­ti­vas­yon­la aşıp ba­şa­rı­lı ola­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum” dedi.
Eski yö­ne­ti­ci­ler­den Resul Çolak, Ri­zes­por’da görev yapan eski yö­ne­ti­ci­ler ola­rak bir araya gelip fikir alış ve­ri­şin­de bu­lu­nup anı­la­rı­mı­zı ta­ze­le­dik­le­ri­ni ifade etti.
Ha­ber-Fo­to: Ali­han TE­LA­TAR

GÜNEYSU VADİSİNDEN HES FIŞKIRIYOR

Rize’de Cum­hur­baş­ka­nı­nın il­çe­si Gü­ney­su Va­di­sin­de ya­pı­lan 12 HES için yöre Halkı’El insaf bu nasıl Vic­dan ’di­ye­rek tepki gös­te­ri­yor.

17 Şubat 2021 Çar­şam­ba günü Rize Ad­li­ye­sin­de Alın­cak HES için iptal da­va­sı du­ruş­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Av. Remzi Kaz­maz ya­zı­lı bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Av. Remzi Kaz­maz açık­la­ma­sın­da’ Bu va­di­de­ki HES lere izin ve­ren­ler dönüp şu re­si­me bir bak­sın, Sa­lar­ha Gü­ney­su va­di­sin­de tam 12 adet HES var.
Bir avuç SU üze­rin­de ku­ru­lan bu HES lerin Rize’ye ne fay­da­sı var.
Ama be size bir­çok za­ra­rı­nı sa­ya­bi­li­rim Rize’nin içme suyu bu iki de­re­den Yani As­kı­roz de­re­sin­den Gü­ney­su Gür­gen de­re­sin­den kar­şı­la­nı­yor her gün artan Rize nü­fu­su­na iler­de bu içme suyu sı­kın­tı­sı­nı bir­lik­te ya­şa­ya­ca­ğız.
İkinci bir HATA ise
Bu va­di­ler­de önüne gelen sözüm ona bir ÇED ra­po­ru alan şir­ket­ler Ran­tın üze­ri­ne ba­lık­la­ma at­lar­ken bu izin­le­ri veren idare bu vadi üze­rin­de BÜ­TÜN­CÜL HAVZA PLAN­LA­MA­SI yaptı mı? Tabii ki hayır. Eğer yap­say­dı bu vadi üze­rin­de bu kadar HES asla ol­maz­dı zaten tek­nik ola­rak da ola­maz­dı. Vel­ha­sıl ida­re­nin özel­lik­le Rize de ya­pı­lan bu tür fa­ali­yet­ler­de ciddi bir in­ce­le­me yap­ma­dan bu fe­la­ke­tin önünü açı­yor. Olan Rize’ye ve O böl­ge­de ya­şa­yan in­san­la­ra olu­yor.
Yazık çok Yazık
En son İkiz­de­re’de Ta­şo­cak­la­rı ko­nu­su bu bölge halkı ta­ra­fın­dan is­ten­me­mi­ze rağ­men ma­ale­sef bu sorun ile­ri­de İkiz­de­re’nin tu­riz­mi­ne, do­ğa­sı­na, ba­lı­na zarar ve­re­cek­tir ama biz bu top­rak­la­rın ev­la­dı ola­rak bu şe­hi­re karşı vefa bor­cu­mu­zu ne­fe­si­mi­zin so­nu­na kadar hiz­met ola­rak ver­me­ye devam ede­cek­tir. İşte bu nok­ta­da her­kes kendi si­ya­si dü­şün­ce­le­ri­ni biran ke­na­ra bı­ra­kıp bu ken­tin men­fa­at­le­ri için her zaman bir araya gel­me­li­yiz.
Bu se­bep­le 17 Şubat 2021 Çar­şam­ba günü Saat 10.00 da Bütün RİZE SEV­DA­LI­LA­RI­NI Gü­ney­su Ali­cik HES ip­ta­li da­va­sı­na des­tek için bek­li­yo­ruz’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Sezon Ortasında Takım Almak Kolay Değil Bütün Yük Sizin Sırtınızda Oluyor

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, BB Er­zu­rums­por Ma­çı­nın Ar­dın­dan Ken­di­le­ri İçin Önem­li Bir Üç Puanı Kay­bet­tik­le­ri­ni İfade Etti.

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de BB Er­zu­rums­por ile kar­şı­laş­tı. Mü­sa­ba­ka Er­zu­rums­por’un 2-0’lık ga­li­bi­ye­tiy­le sona erdi. Maçın ar­dın­dan basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, bu­gün­den sonra daha sıkı ve fazla mü­ca­de­le et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni ve kay­be­di­len 3 puanı bir son­ra­ki maçta geri ka­zan­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Gab­ri­el Mar­ga­rit açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Sa­mu­di­ca ho­ca­mız bu­ra­da ol­ma­dı­ğı için üz­gü­nüm. So­yun­ma oda­sın­da dok­to­ru­muz­la be­ra­ber. Ken­di­ni iyi his­set­mi­yor. Bizim için çok önem­li olan 3 puan kay­bet­tik. Bu­gün­den daha fazla mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Ge­lecek maçta kay­bet­ti­ği­miz 3 puanı geri ka­zan­ma­mız ge­re­ki­yor. Uyan­ma­mız ve ayağa kalk­ma­mız ge­re­ki­yor. Eğer ayağa kal­ka­maz­sak çok geç ola­bi­lir. 3 günde bir maç oy­nu­yoruz. Ek­sik­le­ri­miz vardı. Oyun­cu­lar yavaş yavaş geri ge­li­yor­lar.
Ger­çek­ten kolay değil. Bütün lig bizim sır­tı­mız­da”
Haber Merkezi

İlçemizde fidanlar gençler için dikildi

“Bah­çe­ler Top­rak Olsun, Genç­ler Ye­şi­le Doy­sun” et­kin­li­ği kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le fi­da­na­lar top­rak­la bu­luş­tu.

“Bah­çe­ler Top­rak Olsun, Genç­ler Ye­şi­le Doy­sun” et­kin­li­ği kap­sa­mın­da Ça­ye­li Öğ­ret­me­ne­vi bah­çe­sin­de İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, Eği­tim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Yıl­maz Geçit, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Hü­se­yin Şahin, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Ömer Tarık Kök­dal ve daire amir­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la fidan dikme et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.

Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen ko­nuş­ma­sın­da ağaç dik­me­nin öne­min­den ay­rı­ca şim­di­den di­ki­len meyve fi­dan­la­rı­nın ge­lecek ne­si­le miras ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Daha sonra kür­sü­ye çıkan İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker böyle bir et­kin­lik­te bu­lun­mak­tan do­la­yı mut­lu­luk duy­du­ğu­nu, Ça­ye­li’ne bir fidan dik­mek­ten do­la­yı çok mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan meyve fi­da­nı di­ki­mi ya­pıl­dı.
Haber Merkezi

Genç Muhtardan Örnek Olacak Bir Davranış

Ma­den­li Aloğ­lu ma­hal­le­si muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu, yap­tı­ğı örnek dav­ra­nış ile adın­dan söz et­tir­di.

Soğuk kış ay­la­rı se­be­biy­le ma­hal­le­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın başka ika­met ad­res­le­ri­ne git­me­si üze­ri­ne sokak hay­van­la­rı kıs­men aç kal­dı­lar. Bunu far­ke­den ma­hal­le muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu ma­hal­le­nin fark­lı böl­ge­le­ri­ne mama bı­ra­ka­rak sokak hay­van­la­rı­na des­tek oldu.
ALOĞ­LU: BU İŞİN MANEVİ BO­YU­TU TAR­TI­ŞI­LA­MAZ
Aloğ­lu ma­hal­le­si muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu ” Ma­hal­le­miz­de­ki kedi ve kö­pek­ler kış mev­si­mi ol­ma­sı se­be­biy­le ma­hal­le­de­ki ika­met sa­yı­sı­nın azal­ma­sıy­la bir­lik­te yemek bul­mak­ta güç­lük çek­tik­le­ri­ni far­ket­tim. Bu­nun­la bir­lik­te kedi ve kö­pek­ler için mama temin edip ma­hal­le­mi­zin be­lir­li yer­le­ri­ne bı­rak­tık. Bunu bi­ri­le­ri gör­sün rek­lam olsun diye yap­ma­dım. Ma­ne­vi bo­yu­tu çok yük­sek bir hiz­met­ti benim için. Elim­den gel­di­ği kadar da bu hiz­me­ti­mi devam et­ti­re­ce­ğim.” Di­ye­rek ifa­de­le­ri­ne devam etti.
Haber Merkezi

Rize’nin yemek çeşitliliği Gastro Rize’de konuşuldu

Rize Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lan “Gast­ro Rize” kon­fe­ran­sın­da çe­şit­li fikir ve dü­şün­ce­ler or­ta­ya ko­nul­du.

Yemek kül­tü­rü­müz­de bi­li­nen damak tat­la­rı­mı­zın yanı sıra, bi­lin­me­yen yemek çe­şit­le­ri­mi­zin ön plana çı­kar­tıl­ma­sı ve bun­la­rın gerek Tür­ki­ye’nin fark­lı il­le­ri­ne ge­rek­se ulus­lar arası dü­zey­de fark­lı ül­ke­ler­de ta­nı­tıl­ma­sı adına ile­ri­ki ta­rih­ler­de dü­zen­len­me­si dü­şü­nü­len Ta­nı­tım Fes­ti­va­li ön­ce­si dü­zen­le­nen kon­fe­rans­ta il­gi­li bir çok konu ma­sa­da gö­rü­şül­dü.
Gast­ro Masa şir­ket yö­ne­ti­ci­si Or­ga­ni­za­tör Gök­men Sözen’in ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı­ğı kon­fe­ran­sa Rize Va­li­si Kemal Çeber, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, DOKA Genel Sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man, Rize Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­men­me­toğ­lu, İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu,Tu­rizm Der­nek­le­ri ve diğer pay­daş ku­ru­luş­la­rı­mı­zın tem­sil­ci­le­ri ka­tı­lım sağ­la­dı.
Dü­zen­le­nen Gast­ro Rize kon­fe­ran­sı­nın ar­dın­dan ise iler­le­yen sü­reç­te Gast­ro­no­mi turu dü­zen­le­necek. Gast­ro Rize kon­fe­ran­sı ile amaç Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin do­ğa­sı ve eşsiz lez­zet­le­riy­le öne çıkan şehri Rize’nin yurt için­de ve dı­şın­da bir gast­ro­no­mi des­ti­nas­yo­nu ola­rak ta­nı­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak, saklı kal­mış lokal ürün­le­ri, mut­fak us­ta­la­rı­nı ve us­ta­lık­la­rı­nı gün yü­zü­ne çı­kar­mak, ay­rı­ca özel­lik­le ili­mi­zin, Tür­ki­ye’nin çay böl­ge­si ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­mek, Anzer ve diğer bal­la­rın ha­ket­ti­ği de­ğe­ri gör­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­na­rak, ül­ke­mi­zin tu­rizm­de­ki otel, kafe ve res­to­ran­la­rı­nın me­nü­le­ri­ne gi­riş­le­ri­ni sağ­la­mak. Dü­zen­le­nen kon­fe­rans ve aka­bin­de dü­zen­le­necek olan Gast­ro­no­mi turu ile öne çı­ka­rı­lan ko­nu­la­rın ba­şın­da böl­ge­nin bi­yo­çe­şit­li­li­ği ve ta­rı­mı ge­li­yor. Tür­ki­ye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­den gelen gur­me­ler, şef­ler ve ya­tı­rım­cı­lar­dan olu­şan 100 ki­şi­lik bir grup­la,yerel ürün pa­zar­la­rı,ge­le­nek­sel lo­kan­ta­lar ge­zi­lecek, böl­ge­nin ye­mek­le­ri, ev ye­mek­le­ri ta­dı­la­cak, çay ha­sa­dı za­ma­nı çift­çi­ler ile bu­lu­şu­la­cak, ba­lık­çı­lar ve böl­ge­nin gur­me­le­ri ile soh­bet­ler ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Et­kin­lik­ler­de ta­nı­tı­mı ya­pı­la­cak konu baş­lık­la­rı ise Ge­le­ne­ği sür­dür­mek ve lokal ürün­le­ri ön plana çı­kar­mak, Rize’de ye­ti­şen ürün­le­rin çe­şit­li­li­ği­ni ve ge­le­nek­sel ye­mek­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni ar­tır­mak, Tarım ve Tu­rizm di­na­mik­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı, Fes­ti­val kap­sa­mın­da ürün çe­şit­li­li­ği vur­gu­lan­ma­sı ve ta­ri­hi yer­le­rin gö­rül­me­si, Tür­ki­ye’de sı­nır­lı kal­ma­dan ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da Ka­ra­de­niz ül­ke­le­ri­nin ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­mak. Kon­fe­rans­ta ev sa­hi­bi ola­rak bir se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı ger­çek­leş­ti­ren Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, ”Rize Be­le­di­ye­si ola­rak Gast­ro­no­mi an­la­mın­da böl­ge­mi­ze ve ili­mi­ze ne­le­ri ka­zan­dı­ra­bi­li­riz ve ne tür bir far­kın­da­lık oluş­tu­ra­bi­li­riz an­la­mın­da çe­şit­li ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yo­ruz. Yö­re­niz­de coğ­ra­fi an­lam­da ve kül­tü­rel an­lam­da bir çok değer var fakat siz bunu su­na­mı­yor­sa­nız, in­san­la­ra an­la­ta­mı­yor­sa­nız, pa­za­ra çı­kar­ta­mı­yor­sa­nız, yere sa­çı­lan pa­ra­yı eği­lip al­ma­sı­nı be­ce­re­mi­yor­su­nuz de­mek­tir. Yıl­la­rın ge­tir­miş ol­du­ğu bi­ri­kim­le bir mut­fa­ğı­mız var ancak yemek kül­tü­rü­mü­zü bir sa­na­ta çe­vi­re­rek dı­şa­rı­ya su­na­bi­lir­sek işte o zaman bölge tu­rizm ve ya­tı­rım açı­sın­dan çok cazip bir yer ha­li­ne ge­le­cek­tir. Gelen mi­sa­fir­ler ne­re­de yemek yerse ye­me­ği­mi­zi be­ğe­ni­yor, ne­re­de ka­lı­yor­sa orayı be­ğe­ni­yor fakat bun­la­ra biraz daha dü­zelt­me­ler ya­pa­rak ge­liş­tir­me­miz, sanat içe­ri­si­ne ol­ma­sı lazım diye dü­şü­nü­yo­rum. Var olan de­ğer­le­ri­mi­zi su­na­bil­mek adına bu top­lan­tı­mız­la bugün bir adım atmış olduk. Bu­gün­kü top­lan­tı­mı­zın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi.
Rize Va­li­si Kemal Çeber ko­nuş­ma­sın­da, “Bir şe­hir­de Gas­to­no­mi bö­lü­mü­nü ihmal eder­se­niz o şe­hir­de tu­rizm an­la­mın­da en önem­li ayak­lar­dan bi­ri­si­ni boş bı­rak­mış olur­su­nuz. İnsan­lar bir şehre git­me­den önce o yö­re­de ne yi­ye­bi­li­rim gibi araş­tır­ma­lar ya­pı­yor. Bu yüz­den Gast­ro­no­mi an­la­mın­da üze­ri­mi­ze dü­şe­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­lım. Dü­zen­le­nen bu top­lan­tıy­la atı­lan bu ilk adı­mın şeh­ri­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, top­lan­tı­nın dü­zen­len­me­sin­de emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Haber Merkezi

Rize Bahçeşehir Koleji Rize’de bir ilki daha başlattı

Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji öğ­ren­ci­le­ri Gre­en­box Atöl­ye­sin­de Tür­ki­ye’de ilk defa sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğı ça­lış­ma­sı baş­lat­tı­lar.

Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji yak­la­şık 35 35 m2 bir alana ku­ru­lan atöl­ye­de oluş­tu­ru­lan gre­en­box atöl­ye­si ile Tür­ki­ye’de ilk defa sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğı eği­ti­mi ala­cak­lar. Gre­en­Box Atöl­ye­si­nin Fi­zi­ki Özel­lik­le­ri Ne­ler­dir Yak­la­şık 35 M2 bir alana ku­rul­muş stüd­yo­dur. İçinde her türlü video arka pla­nın dü­zen­le­ne­ce­ği “yeşil perde” bu­lun­mak­ta. Masa ve san­dal­ye­le­rin ya­nın­da iki stüd­yo ışığı bir pro­fes­yo­nel fo­toğ­raf ma­ki­ne­si ve ka­me­ra­sı var. “drone pi­lot­lu­ğu ku­lü­bü” ile ortak ça­lış­ma yapıp, bazı vi­de­olar­da drone çe­kim­le­ri­ni de kul­la­nıl­mak­ta. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ça­lış­ma He­def­le­ri Pro­jey­le ilgil ya­pı­lan açık­la­ma­da: “Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri var olan “Medya Okur Ya­zar­lı­ğı” nın dı­şın­da artık bir “Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı”nın ku­ral­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­mak­ta ve ku­ral­lar­la il­gi­li ça­lış­ma­ya baş­la­mış­lar. Bu çıkış ül­ke­miz açı­sın­dan bir ilk ol­ma­sı­nın ya­nın­da içe­ri­ği de dü­şü­nü­lün­ce ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci bir çıkış ha­li­ni al­mak­ta­dır. Di­ji­tal tek­no­lo­ji ile ta­nı­şan ilk ku­şa­ğın tek­no­lo­ji­yi kul­la­nır­ken bazı kay­gı­la­rı vardı ama gü­nü­müz ku­şa­ğı­nın ra­hat­la­mak, ka­fa­sı­nı da­ğıt­mak, yeni ar­ka­daş­lık­lar kur­mak için sos­yal med­ya­ya yö­nel­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu kuşak sos­yal medya plat­form­la­rın­da­ki iliş­ki­le­rin­de ka­bul­len­me­ler ve dış­la­ma­lar­la kar­şı­la­şa­bi­li­yor. Bu durum gün­lük ha­ya­tın­da ku­ru­lan dü­ze­nin as­lın­da sos­yal medya ya da di­ji­tal dün­ya­nın da bazı ku­ral­la­ra ve dü­ze­ne bağ­lan­ma­sı ger­çe­ği­ne gö­tü­rü­yor biz­le­ri.
Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri bu ger­çek­le­ri gö­re­rek bazı ted­bir alma ih­ti­ya­cı­na yö­nel­di­ler. 1) Son za­man­lar­da po­pü­ler olan ve özel­lik­le küçük ço­cuk­la­rı he­def­le­yen bazı oyun­lar ebe­veyn­le­rin gö­zün­den kaç­mak­ta­dır. Granny ve Momo tarzı oyun veya vi­de­ola­rı teh­li­ke­li yön­len­dir­me­ler hatta korku fi­gür­le­ri ço­cuk­la­rın zih­nin­de iş­le­yiş ve gü­ven­lik so­run­la­rı do­ğu­ra­bi­li­yor. Bu da Momo, Mavi Ba­li­na gibi sos­yal medya plat­form­la­rı­na karşı hem ebe­veyn­ler­de hem de çocuk ve genç­ler­de bi­linç ge­liş­tir­mek za­ru­ri­ye­ti­ne bizi yö­nelt­mek­te­dir.
Mev­cut ku­şa­ğın aşırı di­ji­tal bir dünya için­de ol­ma­sı hatta anne ve ba­ba­nın dı­şın­da kur­duk­la­rı çok de­tay­lı di­ji­tal bir iç dün­ya­la­rı­nın ol­ma­sı bu ko­nu­da de­ne­yim­siz olan anne, baba ve ço­cuk­lar ara­sın­da­ki me­sa­fe­nin bir hayli uza­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı öğ­ren­ci­le­ri­nin kendi dün­ya­la­rın­da ebe­veyn­le­ri bi­linç­len­dir­me ça­ba­sı­na gi­riş­me­si­nin ne denli kıy­met­li bir hamle ol­du­ğu­nu sa­nı­rım de­tay­lı­ca an­lat­ma­ya gerek yok.
Ku­lü­bü­müz em­ni­yet bi­rim­le­rin­den yar­dım almak dahil aile­le­ri ve genç­le­ri bi­linç­len­di­ri­ci kısa film­ler çe­ke­rek bu teh­li­ke­li oyun­lar ko­nu­sun­da top­lum­da far­kın­da­lık oluş­tur­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Böy­le­lik­le ha­ya­tın par­ça­sı ha­li­ne gel­miş in­ter­ne­tin sun­du­ğu sı­nır­sız med­ya­tik içe­rik­le­rin için­de­ki za­rar­lı un­sur­la­ra dik­kat çek­miş ola­ca­ğız. Bu bi­linç­len­dir­me ça­ba­sı­nın ye­tiş­kin­ler ara­cı­lı­ğıy­la değil de ak­ran­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı bizi he­def­le­ri­mi­ze daha kısa yol­dan ta­şı­ya­cak­tır. 2) Sos­yal med­ya­nın gün­lük ha­ya­tın bir par­ça­sı ola­rak ya­şa­nıl­dı­ğı dö­nem­de­yiz. Bir “sos­yal medya etiği” oluş­tur­mak bunun ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­mek ivedi bir ih­ti­ya­ca dö­nüş­müş­tür. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı’nın önem­li par­ça­la­rın­dan bi­ri­ni bu etik ça­lış­ma oluş­tur­mak­ta­dır.
Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri hü­kü­me­ti­miz­ce yakın za­man­da çı­ka­rı­lan sos­yal medya ka­nu­nu in­ce­le­mek­te­dir. Ku­lü­bü­müz okul­lar­da ku­ru­lan Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri­nin her bi­ri­nin bir­bi­rin­den ba­ğım­sız ola­rak, sos­yal medya etiği ku­ral­la­rı­nı yaz­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­mak­ta­dır. Ken­di­si de bu yönde etik ku­ral­la­rı be­lir­le­me ça­lış­ma­sı­na baş­la­mış­tır. Yılda bir tüm okul­la­rın ka­tıl­dı­ğı bir ça­lış­tay da ortak metin “ sos­yal medya etiği” ku­ral­lar sil­si­le­si oluş­tu­ru­la­cak­tır. Daha sonra genç­ler kanun ko­yu­cu­la­ra bu ko­nu­da tav­si­ye­ler­de bu­lun­ma­yı plan­la­mak­ta­dır­lar.
Tek­no­lo­ji­yi sa­de­ce refah ola­rak gören an­la­yış 4. Sa­na­yi dev­ri­mi­nin temel mal­ze­me­si olan di­ji­tal be­ce­ri­le­re sahip bir nesil ye­tiş­tir­me he­de­fi, bu alan­da olu­şan ba­ğım­lı­lık­lar ve sos­yal be­ce­ri ka­yıp­la­rı­nı gör­me­yi en­gel­le­miş­tir. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri­nin di­ji­tal öğe­le­rin bü­yü­sü­ne ka­pıl­ma­yı en­gel­le­yen bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı, bir etik çeki düzen verme gay­ret­le­ri, sa­de­ce ül­ke­miz adına değil in­san­lık adına önem­li ça­lış­ma­dır. 3) Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü bir amacı da di­ji­tal gü­ven­lik sağ­la­mak­tır. Ve­ri­le­rin gü­ven­li bir şe­kil­de tu­tul­ma­sı, gü­ven­li­ği or­ta­dan kal­dı­rı­cı kul­la­nım­lar ko­nu­sun­da bi­linç oluş­tur­ma bir başka hedef dav­ra­nış­lar ara­sın­da­dır. 4) Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı ku­lü­bü aynı za­man­da sanal pa­zar­la­ma gibi ge­le­ce­ğin önem­li mes­lek­le­ri­ne şim­di­den ço­cuk­la­rın ye­te­nek­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne yö­ne­lik katkı sun­mak­ta­dır. Yani ço­cu­ğu 21. Yy be­ce­ri­le­riy­le do­nat­mak­ta onu ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­nin is­te­di­ği ye­te­nek­le­re kar­şın hazır hale ge­tir­mek­te­dir” de­nil­di.

Haber Merkezi

İlçemizde Irmağa Yuvarlanan 83 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

İlçemizde ırmak içe­ri­si­ne yu­var­la­nan 83 ya­şın­da­ki kadın it­fa­iye ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ağır ya­ra­lı ola­rak kur­ta­rıl­dı.

İlçemize bağlı Ma­den­li Bel­de­si Aloğ­lu ma­hal­le­si Pi­lav­da­ğı mev­ki­in­de Ayşe Aloğ­lu isim­li 83 ya­şın­da­ki kadın sabah çık­tı­ğı evine bir daha dön­me­di. Akşam sa­at­le­rin­de yaşlı ka­dı­nın eve gel­me­di­ği­ni gören ya­kın­la­rı hemen jan­dar­ma­ya haber ve­re­rek köy içe­ri­sin­de kadın aran­ma­ya baş­lan­dı. Or­man­lık alan içe­ri­sin­den ses gel­di­ği­ni duyan ekip­ler oraya yö­nel­di ve akşam saat 21.30 su­la­rın­da Ayşe Aloğ­lu’nun ağır ya­ra­lı bir şe­kil­de yu­var­lan­dı­ğı ırmak içe­ri­sin­de bu­lun­du. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan yu­var­lan­dı­ğı yer­den çı­kar­tı­la­rak Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne ge­ti­ril­di.
Haber Merkezi

TİGADER kurucularından Hasan Kansızoğlu internet gazeteciliği artık bir çatı altında

TİGADER ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Kan­sı­zoğ­lu in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği artık bir çatı al­tın­da dedi.

Kısa bir süre önce hiz­met ver­me­ye baş­la­yan ve in­ter­net ga­ze­te­ci­le­ri­ni bir çatı al­tın­da top­la­ma­yı he­def­le­yen Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Han­sı­zoğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Uzun za­man­dır alt ya­pı­sı­na büyük emek­ler ve­ri­le­rek kur­du­ğu­muz kısa adi TİNGA­DER. Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği­miz hiz­me­te baş­la­mış­tır. Si­ya­set­ten, sağ­lık­tan, ta­rım­dan, eko­no­mi­den, ta­rih­ten, aka­de­mis­yen Eki­biy­le yola çık­tı­ğı­mız bu hiz­met yolu her zaman ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken­le­ri dile ge­tir­mek doğ­ru­yu her zaman sa­vu­nan çiz­gi­sin­den asla taviz ver­me­den hiz­me­te baş­la­mış­tır. Ye­rel­de İlçe ve İllere Ge­nel­de Tür­ki­ye’mize ha­yır­lı olsun. Basın tec­rü­be edin­me­me 3 yıl­dır şah­sım­dan basın ola­rak yar­dım­cı olan Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üyesi olmam ve ya­pı­lan genel ku­rul­da da yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lun­ma­ma des­tek olan ce­mi­yet baş­ka­nı­mız Hakkı Emi­roğ­lu’na ve yö­ne­tim ku­ru­lu ar­ka­daş­la­rı­ma kıy­met­li dos­tum Mu­am­mer Ba­loğ­lu’na TİNGA­DER Ka­ra­de­niz bölge tem­sil­ci­si ga­ze­te­ci Aslan Ye­şil­yurt’a te­şek­kür ede­rim. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği)nin tek amaç tek niyet siz­le­rin sesi olmak adına hiz­met etmek. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği) ile Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’le bir­lik­te ça­lı­şa­rak güzel iş­le­re imza ata­ca­ğız. Hem ce­mi­ye­ti­miz hem de TİNGA­DER der­ne­ği­miz­le sa­de­ce ül­ke­miz­de değil tüm dün­ya­da ses ge­ti­re­ce­ği­mi­ze inan­cı­mız tam­dır” dedi.
Haber Merkezi

Tabipler Odası’ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde gö­rev­li dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun uğ­ra­dı­ğı orak­lı sal­dı­rı­yı kı­na­dı.

Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da­yız, ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz” dedi. Dr. Şahin: ” “Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu. Olay dün Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde mey­da­na geldi. Psi­ko­lo­jik so­run­la­rı ol­du­ğu id­di­asıy­la has­ta­ne­ye gelen Ali Sırrı K., Psi­ki­yat­ri Bö­lü­mün­de gö­rev­li Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun oda­sı­na girdi. Dok­tor Pu­şu­roğ­lu ile Ali Sırrı K. ara­sın­da bi­lin­me­yen ne­den­le tar­tış­ma çıktı. Dok­tor bu sı­ra­da ‘beyaz kod’ verdi. Ali Sırrı K., ya­nın­da ta­şı­dı­ğı çanta içe­ri­sin­den çı­kar­dı­ğı böl­ge­de ot biç­mek­te kul­la­nı­lan ke­si­ci alet orak­la kadın dok­to­ra sal­dır­dı. Sal­dı­rı so­nu­cu dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu, ko­lun­dan ve ba­ca­ğın­dan ya­ra­lan­dı. Kadın dok­tor, has­ta­ne­de­ki te­da­vi­sin ar­dın­dan ta­bur­cu oldu. Sal­dır­gan Ali Sırrı K., polis mer­ke­zin­de ta­mam­la­nan sor­gu­su­nun ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Şüp­he­li, çı­ka­rıl­dı­ğı Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ği’nce elekt­ro­nik ke­lep­çe ta­kı­la­rak, ko­nu­tu terk et­me­me şar­tıy­la adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dı.
‘MEN­FUR SAL­DI­RI­YI ŞİDDET­LE KI­NI­YO­RUZ’
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, yap­tı­ğı açık­la­may­la ya­şa­nan sal­dı­rı­yı kı­na­dı. Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin “Mes­lek­ta­şı­mız Akıl ve Ruh Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dr. Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’na gö­re­vi es­na­sın­da ça­lış­tı­ğı iş­ye­rin­de ya­pı­lan men­fur sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Has­ta­la­rı­mı­za yar­dım­cı ola­bil­mek, on­la­rın dert­le­ri­ne deva olmak, ya­ra­la­rı­na mer­hem ola­bil­mek ama­cıy­la her dönem canla başla ça­lı­şan fe­da­kar dok­tor­la­rı­mı­za ve tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za hele hele bu pan­de­mi dö­ne­min­de aile­si­ni ve sev­dik­le­ri­ni gör­me­den ge­ce­li gün­düz­lü can­si­pe­ra­ne va­zi­fe yapan fe­da­kar he­ki­mi­mi­ze ya­pı­lan bu al­çak­ça sal­dı­rı, sal­dır­ga­nın nasıl bir sapık dü­şün­ce ile ve her ne amaç­la ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın mazur gö­rü­le­bi­lecek bir ta­ra­fı ola­maz” dedi.
‘EV HAPSİNE ÇARP­TI­RIL­MA­SI BİZLERİ ÜZ­MÜŞ­TÜR’
Sal­dır­ga­nın ev hapsi ce­za­sı­na tepki gös­te­ren Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da, ya­pı­lan sal­dı­rı­yı bir kez daha şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz. Bu­nun­la bir­lik­te bek­ler­dik ki özel­lik­le bu dö­nem­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı al­kış­lar­la des­tek­le­yen va­tan­da­şı­mız, olayı du­yun­ca has­ta­ne önüne top­la­nıp, sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki kadın ör­güt­le­ri aynı şe­kil­de bayan mes­lek­ta­şı­mı­za ya­pı­lan bu sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki sen­di­ka­lar ve diğer mes­lek ör­güt­le­ri de pro­tes­to­la­ra ka­tıl­sın ve geç­miş olsun me­saj­la­rı ya­yın­la­sın­lar. Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rize’de Yıkılacak İş Yerleri Boşaltılmaya Başlandı

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan be­le­di­ye blok­la­rın­da­ki iş yer­le­ri es­naf­lar ta­ra­fın­dan tah­li­ye edil­me­ye baş­lan­dı.

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve Rize ti­ca­re­ti­nin önem­li bir kıs­mı­nı içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran, 15 yılı aşkın sü­re­dir ise yı­kı­mı ko­nu­şu­lan Be­le­di­ye blok­la­rı­nın tah­li­ye­si­ne baş­lan­dı. Be­le­di­ye ve TOKİ ve yet­ki­li­le­ri alan­da bu­lu­nan hak sa­hip­le­riy­le bir araya ge­le­rek ta­şın­ma ve kira yar­dı­mı gibi ko­nu­lar­da gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­di. Gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da es­naf­lar iş yer­le­ri­ni bo­şalt­ma­ya baş­la­dı.
Kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan iş yer­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye’nin en iyi esnaf lo­kan­ta­la­rı ara­sın­da gös­te­ri­len ka­vur­ma­sı ile meş­hur Liman Lo­kan­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Aile­siy­le bir­lik­te iş­let­me­ci­lik yapan Fay­sal Rey­ha­noğ­lu 3 ku­şak­tır hiz­met ver­dik­le­ri yer­le­rin­den ay­rıl­ma­nın bu­ruk­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ha­yır­lı­sıy­la bir sü­re­cin içe­ri­si­ne gir­dik. Komp­le bu cadde ta­şı­nı­yor. Hep bir­lik­te bu gün­le­ri aşa­ca­ğız. Ken­di­mi­ze yeni bir yer ki­ra­la­dık, fa­ali­yet­le­ri­mi­ze de baş­la­dık, in­şal­lah Ra­ma­zan ayın­dan sonra aça­ca­ğız. 60 yıl­lık bir sü­re­ci ge­ri­de bı­ra­kı­yo­ruz. Rah­met­li büyük babam, sonra babam sonra biz de bu­ra­da hep bir­lik­te 3 kuşak ça­lış­tık. Allah nasip eder­se ba­ba­mız­la bir­lik­te bu iş­le­re devam ede­ce­ğiz. Zor bir sü­re­ce gir­dik ama çarşı es­na­fı ola­rak hep bir­lik­te aşa­ca­ğız in­şal­lah” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Cadde üze­rin­de de­de­den kalma es­naf­lı­ğı­nı sür­dü­ren Fatih Kan­dil yeni ya­pı­la­cak blok­la­rı he­ye­can­la bek­le­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Mec­bu­ri bir hızla ta­şı­ma iş­lem­le­ri­miz sü­rü­yor. De­dem­den bu yana 50 yıl­dır bu dük­kan­da Rize Be­le­di­ye­si’nin ki­ra­cı­sı­yız. Dedem vefat etti, bü­yük­le­ri­miz de git­tik­ten sonra bize dev­ret­ti­ler sağ ol­sun­lar. Devam et­tir­me­ye ça­lı­şır­ken in­şal­lah yeni ya­pı­la­cak yerde ola­ca­ğız. O ve­si­le ile şim­di­lik bo­şalt­mak du­ru­mun­da­yız, mec­bu­ren. Çok anı­la­rı­mız var bu­ra­da, ço­cuk­lu­ğu­muz hatta be­bek­li­ği­miz­den beri bu cad­de­de­yiz. Fark­lı iş­ler­le meş­gul olsak da bu dük­kan­da­yız. Ve halen daha da bu dük­kân­da­yız, son gi­den­ler­den biri ola­ca­ğız gibi gö­zü­kü­yor” dedi.
Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »