Author Archives: yenicayeli

RİZELİ GAZETECİ YAZAR ORHAN’IN VİRÜS ROMANI ÇIKTI

Dünya ge­ne­lin­de teh­li­ke ol­ma­ya ve mil­yon­lar­ca in­sa­nı­nın ha­ya­tı­nı ka­rar­tıp ölü­mü­ne sebep olan ve ol­ma­ya devam eden, Ko­vid-19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı her gün gör­sel ve ya­zı­lı med­ya­da haber ol­ma­nın ya­nın­da, çok sa­yı­da ga­ze­te­ci, yazar ve hekim ta­ra­fın­dan kitap ola­rak da ya­yın­lan­ma­ya devam edi­yor.

Vi­rüs­le il­gi­li ilk ro­ma­nı yazan, TRT’den emek­li sü­rek­li basın kart sa­hi­bi Ri­ze­li ga­ze­te­ci yazar Tahir ORHAN, “Ül­ke­miz­de gö­rül­me­si­nin ar­dın­dan va­tan­daş­lar bu sal­gın ile il­gi­li tüm de­tay­la­rı araş­tır­ma­ya baş­la­dı.2020 yı­lı­nın Mart ayın­da pat­lak veren ama as­lın­da bir ön­ce­ki yılın son­ba­ha­rın­da Çin’de or­ta­ya çıkıp tüm dün­ya­ya ya­yı­lan Co­vid-19 vi­rü­sü üze­ri­ne, o ka­ran­ti­na gün­le­rin­de yaz­ma­ya karar ver­dim ve or­ta­ya ol­duk­ça akıcı bir şe­kil­de oku­yu­cu­la­rı­mın be­ğe­ni­si top­la­ya­cak olan, “VİRÜS Çok Ko­ro­na­lı Bir Aşk Hi­kâ­ye­si” isim­li 255 say­fa­lı ikin­ci ese­ri­min bas­kı­sı Ateş ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­miş­tir.
Daha önce ya­yım­la­nan, TRT’deki anı­la­rı­nı ka­le­me al­dı­ğı ki­ta­bın­dan sonra, Roman ola­rak kale­me al­dı­ğı, VİRÜS isim­li ki­ta­bı ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan, ga­ze­te­ci-ya­zar Tahir ORHAN, “İşin ger­çe­ği, bu Ro­ma­nım­da ilk başta ismi Virüs de­ğil­di. Kovid, Çok Ko­ro­na­li Bir Aşk Hi­kâ­ye­si gibi isim­ler üze­rin­de du­rur­ken son an­lar­da “Virüs” adın­da karar kıl­dım. Bunu ya­yın­cı­mız ve edi­tö­rü­müz de çok be­ğe­nin­ce artık ismi ke­sin­lik­le bu oldu. Geçen yılın Nisan ayı baş­la­rın­da yaz­ma­ya baş­la­dım bu ro­ma­nı. İlk kı­vıl­cım, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na des­tek için ya­pı­lan alkış ey­lem­le­riy­le ça­kıl­dı. Hazır boşum ve hiç sı­ğa­ma­dı­ğım kadar ev­de­yim, o zaman mis­kin mis­kin otu­ra­ca­ğı­na bir şey­ler yap­ma­lı­yım de­yin­ce ve se­nar­yo­yu da ka­fam­da be­lir­le­miş oldum; iş sa­de­ce klav­ye­nin tuş­la­rı­na do­kun­ma­ya kaldı. Ancak, sü­re­cin devam et­me­si işi­mi­zi zor­laş­tırdı. Bu yüzen yeni ge­liş­me­le­ri de ya­za­bil­mek için ken­di­me pren­sip ola­rak koy­du­ğum her gün mut­la­ka yazma ame­li­ye­si­ni zaman zaman er­te­le­mek ge­rek­ti. Çok ko­ro­na­lı ol­ma­sı, sü­reç­le uygun düş­mek­tey­di. Ko­nu­su­nun Trab­zon’da, Trab­zon’un sokak ve cad­de­le­rin­de so­kak­la­rın­da, ev­le­ri­ne ka­pa­nı­lan ma­hal­le­le­rin­de ve ağır im­ti­han­la­rın ya­şan­dı­ğı, zorlu mü­ca­de­le­le­rin ve­ril­di­ği has­ta­ne oda­la­rın­da, ko­ri­dor­la­rın­da geç­me­si Trab­zon­lu­lar için önem ta­şı­yor. Fakat bı­ra­kın Trab­zon’u, bı­ra­kın Tür­ki­ye’yi bütün dün­ya­yı il­gi­len­dir­di­ği için, yur­dun bu şirin kö­şe­sin­den kü­re­sel bir so­ru­na par­mak bas­mak­ta, her­ke­sin dra­mı­nı, ilik­le­ri­ne kadar ya­şa­dık­la­rı­nı bir ba­kı­ma gün yü­zü­ne çı­kar­mak­ta­dır. 255 say­fa­lık kitap, akı­cı­lı­ğı ile güzel Türk­çe­mi­zi te­ren­nümet­tir­mek­te, bu yüz­den bir so­luk­ta oku­na­bi­lecek ni­te­lik­te­dir.Co­vid-19 vi­rü­süy­le ta­nış­tı­ğı­mız gün­den iti­ba­ren ya­şa­nı­lan sü­re­ci bire bir takip edip ro­ma­na us­ta­lık­la yer­leş­tir­me­miz sa­ye­sin­de kitap aynı za­man­da bir ko­ro­na gün­lü­ğü gi­bi­dir. Açık­ça­sı, büyük öz­ve­riy­le ça­lı­şan ve bu uğur­da çok kayıp veren sağ­lık ca­mi­ası­na, sa­de­ce al­kış­lar­la des­tek ver­me­nin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­ne­rek hem kitap ya­yı­na gi­re­nekadar bu il­let­ten ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin isim­le­ri­ni ki­ta­ba aldık hem de ki­ta­bı­mı­zı daha sonra ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler­le, halen has­ta­ne oda­la­rın­da vi­rüs­le iç içe ya­şa­yan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ithaf ettik. Baş­kah­ra­ma­nı­nın bir hem­şi­re ol­ma­sı, ikin­ci kah­ra­ma­nın ise bir şehit ço­cu­ğu ol­ma­sı, bu iki ca­mi­aya bir vefa bor­cu­dur diye dü­şün­mek­te­yiz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Marius Sumudica: Buradan Ayrılmayacağım!

Çay­kur Ri­zes­por’da gö­rev­den ay­rı­la­ca­ğı ko­nu­şu­lan ve is­ti­fa­dan geri dön­dü­ğü kay­de­di­len Ma­ri­us Su­mu­ca, ya­şa­nan­la­rı an­lat­tı.

“İnsan­lar beni sev­sin ya da sev­me­sin, tüm dün­ya­nın Su­mu­di­ca ile il­gi­li doğru şey­le­ri bil­me­si­ni is­ti­yo­rum. Ga­zi­an­tep’ten ay­rıl­dı­ğım­da ta­kı­mı 1,5 yılın ar­dın­dan 3. sı­ra­da bı­rak­tım. Ro­man­ya’ya men­tal ola­rak iyi­leş­mek için dön­düm ve yaz ay­la­rın­da kadar bir takım ça­lış­tır­mak is­te­mi­yor­dum. Son 11 yıl­dır her gün ça­lış­tım, din­len­me şansı bu­la­ma­dım. 2 günün ar­dın­dan Rize ile 1,5 yıl söz­leş­me im­za­la­mam için önem­li in­san­lar­dan te­le­fon­lar al­ma­ya baş­la­dım. Güçlü bir kulüp ol­du­ğu­nu bi­li­yor­dum, ça­lış­ma şart­la­rı iyiy­di. Bu­ra­ya gel­dik­ten sonra ka­ri­ye­rim­de çok az gör­dü­ğüm şey­ler­le kar­şı­laş­tım.”


“F.​BAHÇE MA­ÇIN­DA 1 GO­LÜ­MÜZ VERİLMEDİ”

“6-7 oyun­cu­muz ko­ro­na­vi­rüs­tü ve 27 oyun­cu­dan sa­de­ce 2 ta­ne­si ko­ro­na ol­ma­dı. İlk 11’i bile zor ku­ru­yor­dum ki en iyi iki oyun­cu­muz da sa­kat­tı. Evi­miz­de­ki 2 maça ta­kı­mı ha­zır­la­dım ve Tür­ki­ye’ye gel­dik­ten sonra ilk ma­çın­da Fe­ner­bah­çe ile kar­şı­laş­tım,bir go­lü­müz ve­ril­me­di. İlk 3 ma­çım­da şan­sım böyle iler­le­di. Er­zu­rums­por ma­çın­da çok kötü oy­na­dık, 6 ilk 11 oyun­cu­muz yoktu. Diğer maç­la­rı da adil şe­kil­de kay­bet­tik, on­la­rı teb­rik ettim. Maç­tan sonra kötü his­set­tim, tan­si­yo­num çıktı, önem­li bir şey de­ğil­di. Basın top­lan­tı­sı­na gi­de­me­dim ki son 7-8 yıl­dır böyle bir şey ol­ma­mış­tı. Oyun­cu­lar­la ko­nuş­tum ve bı­rak­mak is­te­di­ği­mi söy­le­dim.”


“15 OYUN­CU­NUN SÖZ­LEŞ­MESİ BİTECEK”


“Ya­rı­da bir takım aldık, fark­lı bir fel­se­fe­si olan bir ta­kı­mı ça­lış­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. 2 ay için­de 15 oyun­cu­nun söz­leş­me­si bi­tecek, 22 oyun­cu­dan 15’inin! Ba­zı­la­rı ile daha hiç gö­rü­şül­me­miş, di­ğer­le­ri de Tür­ki­ye’nin en üst li­gin­de oy­na­ya­bi­lecek se­vi­ye­de değil. Mo­ti­vas­yon­la­rı yok, hiç böyle bir du­ru­mun içine gir­me­miş­tim. Baş­kan­la ko­nuş­tum ve ay­rı­lık hak­kın­da bir söz duy­mak is­te­me­di­ği­ni söy­le­di. 1,5 yıl ka­la­ca­ğı­mı, gö­re­vi­mi yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mı bil­di­ği­ni söy­le­di. Bu ta­kım­dan ay­rıl­ma­ya­ca­ğım, sa­de­ce gön­de­ril­di­ğim­de ay­rı­lı­rım. Bu ka­ra­rı oyun­cu­lar­la ver­dim, benim ya­nı­ma gel­di­ler ve be­nim­le bir­lik­te bü­yü­ye­cek­le­ri­ni his­set­tik­le­ri­ni söy­le­di­ler.”

“YAZ AYIN­DA GÜÇLÜ BİR TAKIM YA­PA­CA­ĞIZ”


“An­ka­ra­gü­cü’ne kay­be­der­sek ay­rı­la­ca­ğım doğru değil. 1,5 yıl kont­ra­tım var, devam ede­ce­ğim. Bu ta­kı­mı ligde tu­ta­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum. Yaz ay­la­rın­da ye­ni­den güçlü bir takım yap­mak ve üst sı­ra­lar­da sa­vaş­mak is­ti­yo­ruz. Küme dü­şer­sek de prob­lem değil çünkü maç so­nun­da oyun­cu­la­rın benim kal­mam için yap­tık­la­rı ne­de­niy­le çok et­ki­len­dim, son dam­la­ya kadar sa­va­şa­ca­ğım. Eğer Türk pa­sa­por­tu alır­sam, 2. Lig’de de ka­la­bi­li­rim. Benim gö­re­vim ka­la­rak on­la­rı tek­rar lige çı­kar­mak olur. Ancak bu bü­rok­ra­si­ye bağlı. Ben kaç­ma­yı dü­şün­mü­yo­rum.”
Haber Merkezi

Fenerbahçe Ve Rizespor PFDK’ye Sevk Edildi

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Hukuk Mü­şa­vir­li­ği, Süper Lig ekip­le­ri Fe­ner­bah­çe ve Çay­kur Ri­zes­por’u Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu­na (PFDK) sevk etti.

TFF’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Fatih Ka­ra­güm­rük ile oy­na­nan mü­ca­de­le­de ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le sa­rı-la­ci­vert­li ku­lü­bün di­sip­li­ne gön­de­ril­di­ği du­yu­rul­du.
Çay­kur Ri­zes­por’un ise Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Er­zu­rums­por ma­çın­da­ki saha olay­la­rı ge­rek­çe­siy­le PFDK’ye sevk edil­di­ği be­lir­til­di.
MKE An­ka­ra­gü­cü oyun­cu­su Mic­hal Paz­dan’ın ise kural dışı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le ted­bir­li ola­rak di­sip­li­ne sevk edil­di­ği ak­ta­rıl­dı. Öte yan­dan Hes Kablo Kay­se­ris­por ku­lü­bü gö­rev­li­si Mu­zaf­fer Yavuz’un MKE An­ka­ra­gü­cü mü­sa­ba­ka­sın­da­ki ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti se­be­biy­le PFDK’ye gön­de­ril­di­ği kay­de­dil­di.

Haber Merkezi

İlçemizde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâh Tespitleri Yapıldı

Ana­ya­sa­mı­zın 34 üncü mad­de­si ile top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hakkı gü­ven­ce al­tı­na alın­mış­tır. Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sın­da uy­gu­la­na­cak şekil, şart ve usul­ler 2911 Sa­yı­lı Yasa ile be­lir­til­miş­tir. 2911 Sa­yı­lı Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Ka­nu­nu­nun 6, 22 ve 26 ncı mad­de­le­ri ile bu ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sı­na dair yö­net­me­li­ğin 3 üncü mad­de­si top­lan­tı ya­pı­la­cak alan­lar, gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan­lar, gü­zer­gah­lar ile afiş ve pan­kart ası­la­cak yer­le­ri be­lir­le­me gö­re­vi­ni Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­za tevdi et­miş­tir. Bu iti­bar­la il­çe­miz’mer­ke­zi ile Bü­yük­köy ve Ma­den­li Bel­de­le­rin­de ger­çek ki­şi­ler si­ya­si par­ti­ler, sen­di­ka­lar, der­nek­ler, va­kıf­lar ve kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı vb. ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yüş­le­ri ile bun­la­rı ta­nı­tı­cı afiş ve pan­kart ası­la­cak yer­ler il­çe­mi­zin coğ­ra­fi, eko­no­mik, sos­yal ve kül­tü­rel ya­pı­sı ile gü­ven­lik ih­ti­yaç­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak be­lir­len­miş­tir.


A) Ça­ye­li İlçesi Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­ga­hı (A Planı) (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)

 1. Baş­la­ma Yeri (İlk Top­lan­ma Yeri):
  İlçe­miz Ye­ni­pa­zar Ma­hal­le­si Şehit Nedim Küçük Sokak ile Erez So­ka­ğı ara­sın­da kalan S. Sabit İsha­koğ­lu
  Cad­de­si üze­rin­de­ki alan,
 2. Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı;
  Top­lan­ma ye­rin­den S. Sabit İsha­koğ­lu Cad­de­si­ni ta­ki­ben 15 Tem­muz Şe­hit­ler Mey­da­nı­na kadar olan
  gü­zer­gah,
 3. Mi­ting Alan;
  15 Tem­muz Şe­hit­ler Mey­da­nı,
 4. Da­ğı­lım Gü­zer­ga­hı:
  15 Tem­muz Şe­hit­ler Mey­da­nın­dan, N. Ça­vu­şoğ­lu Cad­de­si, Yaşar Yıl­maz Cad­de­si ve Prof. Dr. Yıl­maz
  Tan­yaş Cad­de­si is­ti­ka­me­ti­ne doğru ara­lık­lı ola­rak da­ğıl­ma ger­çek­le­şe­cek­tir.
  B) Al­ter­na­tif Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­gah Planı (B Planı) (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)
 5. Baş­la­ma Yeri (İlk Top­lan­tı Yeri):
  İlçe­miz Ye­ni­pa­zar Mah. İzzet Akçal Cad­de­si ile Sabri Sözer So­ka­ğı­na kadar olan Erdal Ata Bul­va­rı alanı,
 6. Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı:
  Top­lan­ma ye­rin­den Erdal Ata Bul­va­rı­nı ta­ki­ben Ahmet Ka­ra­han Mey­da­nı­na kadar olan gü­zer­gah,
 7. Mi­ting Alanı:
  Ahmet Ka­ra­han Mey­da­nı,
 8. Da­ğıl­ma Gü­zer­ga­hı:
  Ahmet Ka­ra­han Mey­da­nın­dan Şa­ir­ler de­re­si ve 9 Mart Cad­de­si is­ti­ka­me­ti­ne doğru ara­lık­lı ola­rak da­ğıl­ma ger­çek­le­şe­cek­tir.
  Not: Ça­ye­li İlçesi Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Yer ve Gü­zer­ga­hı plan kro­ki­le­ri ya­zı­mız ekin­de­dir.
  C) A ve B plan­la­rı için Çağrı ve Pro­pa­gan­da (Afiş-Pan­kart) Araç­la­rı­nın Ası­la­ca­ğı Yer­ler
  Pan­kart Ası­la­cak Yer­ler:
  1- Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü dü­zen­le­yen si­ya­si parti, der­nek vb. tüzel ki­şi­li­ğe ait ça­lış­ma bi­na­la­rı te­sis­le­ri ile bun­la­ra ait ek­len­ti­le­ri.
  2- Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan.
  Afiş Ası­la­cak Yer­ler:
  1- Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü dü­zen­le­yen si­ya­si parti, der­nek vb. tüzel ki­şi­li­ğe ait ça­lış­ma bi­na­la­rı te­sis­le­ri ile bun­la­ra ait ek­len­ti­le­ri.
  2- Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan.
  3- İlçe­miz­de bu­la­nan 18 adet bil­bo­art.
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu önü 3 adet
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ad­li­ye önü 3 adet
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Has­ta­ne ar­ka­sı 2 adet
  Es­ki­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ka­ya­di­bi mev­kii 3 adet
  Es­ki­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ma­den­li yol ay­rı­mı 4 adet
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Lale Lo­kan­ta­sı kar­şı­sı 3 adet
  Afiş ve Pan­kart Ası­la­ma­ya­cak Yer­ler:
  Kay­ma­kam­lık hiz­met bi­na­sı çev­re­si, ka­mu­ya ait bina ve ek­len­ti­le­ri­ne pan­kart asıl­ma­ya­cak ve afiş ya­pış­tınl­ma­ya­cak­tır. Ay­rı­ca tra­fi­ğin yoğun ol­du­ğu 9 Mart Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan elekt­rik di­rek­le­ri­ne tra­fi­ği teh­li­ke­ye dü­şü­recek şe­kil­de pan­kart aşıl­ma­ya­cak­tır.
  D) Bü­yük­köy Bel­de­si Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­ga­hı (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)
  İlk Top­lan­ma Böl­ge­si:
  Be­le­di­ye Mey­da­nı
  Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı:
  Bü­yük­köy Bel­de­si Mer­kez Ma­hal­le­si Be­le­di­ye Mey­da­nın­dan Ça­ye­li is­ti­ka­me­ti­ne doğru.
  Top­lan­tı Alanı:
  Be­le­di­ye Mey­da­nı.
  Da­ğıl­ma İsti­ka­me­ti:
  İlçe Mer­ke­zi-Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sı­nın kuzey is­ti­ka­me­ti­ne doğru.
  Afiş ve Pan­kart Ası­la­cak Yer­ler:
  Top­lan­tı alanı
  E) Ma­den­li Bel­de­si Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­ga­hı (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)
  İlk Top­lan­ma Böl­ge­si:
  Ma­den­li Be­le­di­ye Parkı.
  Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı;
  Ça­ye­li Bakır İşlet­me­le­ri is­ti­ka­me­ti­ne doğru.
  Top­lan­tı Alanı:
  Ma­den­li Be­le­di­ye­si be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı önü.
  Da­ğıl­ma İsti­ka­me­ti:
  İlçe Mer­ke­zi ve Kap­tan­pa­şa Köyü yolu.
  Afiş ve Pan­kart Ası­la­cak Yer­ler:
  Top­lan­tı alanı.
  Mü­dür­lü­ğü­müz; İlçe­miz mer­ke­zi ile Bü­yük­köy ve Ma­den­li Bel­de­le­ri­ne ait top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü yer gü­zer­gah­la­rı 2911 Sa­yı­lı Ya­sa­nın 6 inci mad­de­si ve bu ya­sa­nın uy­gu­la­ma yö­net­me­li­ği­nin 3 üncü mad­de­si doğ­rul­tu­sun­da yu­ka­rı­da be­lir­til­di­ği şe­kil­de ha­zır­lan­mış olup; Ma­kam­la­rı­nız­ca da uygun gö­rül­dü­ğü tak­tir­de olur­la­rı­nı­za arz ede­rim.
  Bayram TÜRKER
  Çayeli Kaymakamı

ÇAYKUR 500 İşçi Alımı Yapacak

ÇAYKUR, ABD’ye yeşil çay pudrası ihraç edecek.

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim:
– “(Yeşil çay pud­ra­sı ih­ra­ca­tı) Sa­nı­rım mart ayı iti­ba­rıy­la baş­la­ya­cak. ABD’de baş­la­ma­sı­nın ne­de­ni Ri­ze­li Türk iş ada­mı­nın ta­le­bi. ABD’ye istek üze­ri­ne ilk 10 bin paket ola­rak baş­la­ya­cak. İsteğe göre sa­yı­yı ar­tı­ra­ca­ğız”
– “Yurt içi ve yurt dı­şın­da çok fark­lı bir am­ba­laj­la, için­de bar­da­ğıy­la bir­lik­te sa­tı­şa su­na­ca­ğız. Kişi bir içim­lik maça ça­yı­nı spor ya­par­ken, do­la­şır­ken, yü­rür­ken kul­la­na­bi­lecek”
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, 2020’de 6,5 ton­luk satış yap­tık­la­rı yeşil çay pud­ra­sı­nın (maça çayı) bu yıl fark­lı bir am­ba­laj­la sa­tı­şa su­nu­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, ABD’ye de ihraç edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.
Alim, yılın ilk ay­la­rı­nın kuru çay sa­tı­şı için ge­nel­lik­le dur­gun geç­ti­ği­ni ancak 2021’nin ilk ayı­nın bek­len­ti­le­rin üze­ri­ne çık­tı­ğı­nı söy­le­di.
Se­ne­ye iyi baş­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Alim, “2021 yı­lın­da 17 bin ton kuru çay sa­tı­şı­mız var. Son 20-30 yıla ba­kıl­dı­ğın­da ocak ayı­nın bu kadar yük­sek ol­du­ğu dönem yok­tur. Bunu söy­ler­ken ye­ter­li ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­ruz. Çok daha fazla ol­ma­sı ge­re­ki­yor.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Alim, 2020’de yak­la­şık 753 bin ton yaş çay al­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Kar­şı­lı­ğın­da 141 bin ton kuru çay üre­tip 132 bin ton satış ger­çek­leş­tir­dik. İnşal­lah bu sene, yıl için­de al­dı­ğı­mız çayın kar­şı­lı­ğı­nı sa­tı­şa çe­vi­rip ta­ma­mı­nı tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­ra­bi­le­lim. Bu sene 135 bin ton üze­rin­de çay sa­tı­şı yap­ma­mız ge­re­ki­yor. He­de­fi­miz o.” diye ko­nuş­tu.
Geçen sene baş­la­dık­la­rı şe­kil­de bu yıl da özel sek­tör fir­ma­la­rı­na kuru çay sa­tı­şı plan­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Alim, şöyle devam etti:
“Bu yıl özel sek­tö­re 20-30 bin ton kuru çay sat­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bu sa­tış­lar zaman zaman eleş­ti­ri­li­yor ama sa­tış­lar ku­ru­mun, üre­ti­ci­nin, çayın men­fa­ati­ne­dir. Bu sa­tış­lar ile de­po­lar bo­şal­tıl­mış olu­yor. Ku­ru­mun elin­de 2019 yılı kuru çayı yok. Sa­de­ce 2020 yı­lı­na ait eli­miz­de sto­ku­muz yak­la­şık 120 bin ton. Bizim mali yıl ba­şı­mız mayıs ayı­dır. Mayıs ayına kadar çay gi­ri­şi ol­ma­dı­ğı için stok­tan çıkış olu­yor. Mayıs ayın­da 70-75 bin ton ci­va­rın­da stok ka­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Stok mik­ta­rı­nı 20-25 bin ton se­vi­ye­le­ri­ne çek­me­miz ge­re­ki­yor. İnşal­lah bir kaç yıl içe­ri­sin­de stok­la­rı eri­te­rek al­dı­ğı­mı­zı sa­ta­cak denk bir se­vi­ye­ye ge­le­ce­ğiz.”
Alim, özel sek­tö­re çay sa­tı­şı­nın eleş­ti­ril­me­si­nin doğru bir yak­la­şım ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ÇAY­KUR çayı hangi pa­ke­te gi­rer­se üre­ti­ci o damak ta­dın­da ve ka­li­te­de çay is­te­ye­cek­tir. Bu ne­den­le biz­den çay alma ih­ti­ya­cı do­ğa­cak­tır. Ça­yı­mız pi­ya­sa­da ne kadar hızlı do­la­şır­sa ku­ru­mun men­fa­ati­ne ola­cak­tır.” dedi.

 • “Tür­ki­ye ile bir­lik­te tüm dün­ya­ya sa­tı­şı­na baş­la­ya­ca­ğız”
  Yeşil çayın me­ta­bo­liz­ma üze­rin­de­ki fay­da­la­rı­nın bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­la or­ta­ya ko­nul­du­ğu­na işa­ret eden Alim, bu an­lam­da ku­rum­sal ola­rak ken­di­le­ri­nin ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin il­gi­li bö­lüm­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
  Alim, yeşil çay pud­ra­sı­nın (maça çayı) 2019’da pi­ya­sa­ya sü­rül­dü­ğü­nü ve ilk yıl yak­la­şık 4 ton satış ya­pıl­dı­ğı­nı ak­ta­ra­rak, “2020’de ar­tış­la bir­lik­te 6,5 ton satış yap­tık. 2021’de maça ça­yı­nı de­tay­lan­dı­rı­yo­ruz. Yurt içi ve yurt dı­şın­da çok fark­lı bir am­ba­laj­la, için­de bar­da­ğıy­la bir­lik­te sa­tı­şa su­na­ca­ğız. Kişi bir içim­lik maça ça­yı­nı spor ya­par­ken, do­la­şır­ken, yü­rür­ken kul­la­na­bi­lecek. 30 gün kür şek­lin­de ya­pı­yo­ruz. Tü­ke­ti­ci bir kez al­dı­ğın­da, ikin­ci ürün­de fark­lı bir ürün daha ucuza ala­bi­lecek.” dedi.
  Maça ça­yı­nın bu şe­kil­de ih­ra­ca­tı için ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı ifade eden Alim, “İlk etap­ta ABD üze­rin­den sa­tı­şı­na gi­re­ce­ğiz. Sa­nı­rım mart ayı iti­ba­rıy­la baş­la­ya­cak. Tür­ki­ye ile bir­lik­te tüm dün­ya­ya sa­tı­şı­na baş­la­ya­ca­ğız. ABD’de baş­la­ma­sı­nın ne­de­ni Ri­ze­li Türk iş ada­mı­nın ta­le­bi. ABD’ye istek üze­ri­ne ilk 10 bin paket ola­rak baş­la­ya­cak. İsteğe göre sa­yı­yı ar­tı­ra­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu.
  Alim, emek­li olan iş­çi­le­rin ye­ri­ne yak­la­şık 500 ki­şi­nin alın­ma­sı için yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın da mart ayın­da ta­mam­la­na­rak işçi alı­mı­na çı­ka­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
 • Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı İnşaatına İlişkin Bilgi Aldı

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, ya­pı­mı devam eden Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atı­na iliş­kin bilgi aldı.

Er­do­ğan, Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen AK Parti Rize 7. Ola­ğan İl Kong­re­si’nin ar­dın­dan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı şan­ti­ye­si­ne gitti.
Yağış ne­de­niy­le idari bi­na­ya geçen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan devam eden in­şa­ata iliş­kin bri­fing aldı.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, daha sonra Rize Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret ede­rek, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’den kent mer­ke­zin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra iliş­kin bilgi aldı.

Haber Merkezi

3’ü Rizeli 15 Türk Gemici Yurda Döndü

Gine’de kör­fe­zi açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lan ge­mi­nin 15 Türk per­so­ne­li, kur­ta­rıl­ma­la­rı­nın ar­dın­dan bu sa­ba­ha karşı İstan­bul’a döndü.

Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da Batı Af­ri­ka ül­ke­si Gine açık­la­rın­da mü­ret­te­ba­tı Türk­ler­den olu­şan Li­ber­ya bay­rak­lı M/V Mo­zart isim­li bir gemi si­lah­lı Ni­jer­ya­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­mış, per­so­nel ise rehin alın­mış­tı.
İlk be­lir­le­me­le­re göre 19 ki­şi­lik mü­ret­te­bat­tan Azer­bay­can­lı 2. Mü­hen­dis Far­man Is­ma­ılov ise ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.
Ge­mi­nin fark­lı nok­ta­la­rı­na sak­la­na­rak kor­san­lar ta­ra­fın­dan alı­ko­nul­mak­tan kur­tu­lan üç mü­ret­te­bat Fur­kan Yaren, İlhan Süha Tat­lı­gül ve Ba­ha­dır Ye­şi­la­lan, Gabon’un Baş­ken­ti Liv­re­vil’den kal­kan uçak­la yurda dön­müş­tü.
Dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­nı ça­ba­la­rı so­nu­cu kur­ta­rı­lan 15 Türk ge­mi­ci, gün­ler süren esa­re­tin ar­dın­dan yurda ge­ti­ril­di.
Ge­mi­ci­ler, Ni­jer­ya’nın Abuja ken­tin­den ha­va­la­nan uçak­la bu sa­ba­ha Karşı İstan­bul Ha­va­li­ma­nı’na ulaş­tı.
İnişin aka­bin­de pa­sa­port iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­rek yurda giriş yapan ge­mi­ci­ler, ha­va­li­ma­nı­nın VİP bö­lü­mü çı­kı­şın­da basın men­sup­la­rı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, neler ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­tı.
Kur­ta­rı­lan va­tan­daş­lar­dan biri: “Hiç­bir in­sa­nın ya­şa­ma­sı­nı is­te­me­ye­ce­ğim bir sü­reç­ti, Allah kim­se­nin ba­şı­na ver­me­sin, kor­san­lar bize kötü dav­ran­dı.
Psi­ko­lo­jik ma­na­da her türlü ma­ni­pü­las­yo­nu yap­tı­lar. Çok üz­gü­nüm” dedi.
Ge­mi­den kur­ta­rı­lan bir başka va­tan­daş ise: “He­pi­miz bir yer­dey­dik. Tabi ki zor bir sü­reç­ti. Cenab Allah kim­se­ye gös­ter­me­sin. Fi­zik­sel bir şid­det yok fakat adam elin­de si­lah­la ka­fan­da bek­li­yor. Bir ka­nal­dan bizi deniz sa­hi­li­ne çı­kar­dı­lar. Sa­hil­de takas ya­pıl­dık. Onlar pa­ra­sı­nı aldı, bizi o bota eşya gibi at­tı­lar işte. Adam ka­fam­da si­la­hı göğ­süm­de si­la­hı para sa­yı­yor.” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du.
Ge­mi­nin kap­ta­nı ise: “Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, Ba­ka­nı­mı­za ve Bü­yü­kel­çi­li­ğe çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Bu has­sas du­rum­da bize çok yar­dım­la­rı oldu. Çok has­sa­si­yet gös­ter­di­ler. Ül­ke­mi­ze dö­ne­bil­me­miz için her türlü fe­da­kar­lı­ğı yap­tı­lar. Çok şükür bu­ra­da­yız, aile­mi­zin ya­nın­da­yız. Ba­şı­mız­da sü­rek­li si­lah­lı adam­lar vardı fakat fi­zik­sel ola­rak kötü bir mu­ame­le gör­me­dik” dedi.
Haber Merkezi

Kız kardeşler, baba mesleği balıkçı oldu

Art­vin’in Ar­ha­vi il­çe­sin­de Kübra (26) ve Melda Çe­lenk (25) kar­deş­ler, 20 met­re­ka­re­lik dük­kan­da baba mes­le­ği ba­lık­çı­lık ya­pı­yor.

Ar­ha­vi il­çe­sin­de 20 met­re­ka­re dük­kan açan Küb­ra­Mel­da Çe­lenk kar­deş­ler `erkek işi ´söy­lem­le­ri­ne al­dır­ma­dan balık ayık­lı­yor, ekmek pa­ra­la­rı­nı ka­za­nı­yor.
20 yıl­dır ba­lık­çı­lık yapan ba­ba­sı­nın des­te­ği ile bu işe atıl­dık­la­rı­nı söy­le­yen Kübra Çe­lenk, “Babam bizi teş­vik etti.
Ba­lık­la­rı babam temin edi­yor, biz de sa­tı­şı­nı ya­pı­yo­ruz.
2 aydır çok güzel devam edi­yo­ruz.
İlk başta bizi gö­ren­ler çok şa­şır­dı, daha sonra alış­ma­ya baş­la­dı­lar.
Bu­ra­dan geçen ba­yan­lar bizi al­kış­la­dı­lar, teb­rik et­ti­ler. Bu da bizi teş­vik etti.
Ba­lı­ğı da sev­mez­dim ama bu işe gir­dik­ten sonra ho­şu­ma gitti. Evde bile balık ko­ku­sun­dan ra­hat­sız olur­dum şimdi artık alış­tım, ak­şa­ma kadar balık ko­ku­la­rı ara­sın­da balık te­miz­li­yo­rum. Biz ka­dın­lar is­ter­sek her işin al­tın­dan kal­ka­rız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın ge­ri­si gelir, yeter ki pes et­me­yin. Her gün eve gu­rur­lu gi­di­yo­rum. Bu mes­lek­te yer almak beni gu­rur­lan­dı­rı­yor” dedi.
‘EKMEK KA­ZAN­DI­ĞIN İŞİ YA­PA­CAK­SIN´
Müş­te­ri­ler­den çok güzel dö­nüş­ler al­dık­la­rı­nı söy­le­yen Melda Çe­lenk de, “2 aydır bu­ra­yı iş­le­ti­yo­ruz ve çok güzel tep­ki­ler alı­yo­ruz. Biz balık te­miz­le­mek, balık çe­şit­le­ri bun­la­rı hiç bil­mi­yor­duk.
Dük­ka­nı açın­ca tüm de­tay­la­rı ba­lık­çı­lık yapan ba­ba­mız­dan öğ­ren­dik. Şimdi her çeşit ba­lı­ğı tü­ke­te­rek lez­zet­le­ri­ni öğ­ren­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Müş­te­ri­le­re fark­lı ta­rif­ler an­la­ta­bil­mek için pi­şir­me yön­tem­le­ri­ni araş­tı­rı­yo­rum. Aile­niz­den ne kadar des­tek alır­sa­nız alın bir kadın kendi ayak­la­rı üze­rin­de dur­ma­lı. Bizde öyle yap­tık, hiç piş­man de­ği­liz. İşini se­ve­rek yap­ma­lı­sın, biz de se­ve­rek ya­pı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

VAZİYET KÖTÜ

Pandemi sürecinde ülke genelinde kısmi uygulamalara paralel olarak uygulanan kısıtlamalar beraberinde insanları çaresizliğe, esnafı kepenk kapamaya, çalışanı işsiz bırakmaya, özelliklede sebze meyve ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının aşırı artmasına, sonuç olarak ekonominin çarklarının dönmeyişine sebep olduğu net bil şekilde hissediliyor.

Özellikle son yıllarda çok zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi vermeye çalışan esnaf ve sanatkârlar özellikle son bir yıldır ne yapacağını şaşırmış durumda. Gıda hariç diğer iş kollarında faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlar ya kepenklerini kapatıyor veya istihdam ettiği çalışanlarının işlerine son vermek durumunda kalıyor.
Bu durum işsizliğin daha da artmasına sebep olduğu gibi ülkenin katma değerinin düşmesine de sebebiyet veriyor.

Hemen her gün yeni umutlarla başlanan gün ilerleyen saatlerde yerini karamsarlığa bıraktığı gibi, yarınlarından endişe edenlerin sayısının da çoğalmasına neden olduğu gerçeğinden vatandaşlar gün günü kurtarabilme günüdür, yarına Allah kerim demektedirler.Anne-balalar kendilerinden geçtiği gibi çocuklarının geleceğinden dahi endişe eder duruma gelmişken, ekonominin nasıl, ne şekilde düzelebileceği ise merak konusudur.

Bir yandan da ülkemiz geleceğinin teminatı gençlerimizin eğitimden geri kalmaları bir başka düşündürücü durumdur. Allah muhafaza bu olumsuz durumun birkaç yıl daha sürme ihtimali düşünülürse ülkemiz diplomalı vasıfsız insanlarla dolup taşacağı da dikkate alınmak zorundadır.

Bir başka vahim durumda emeklilerin durumu olarak göze çarpmaktadır. Özellikle emekliler arasındaki maaş farkları bir başka adaletsiz dağılımı gözler önüne sermekte. Bu günün şartlarında 1500 tl. maaşla geçimini sağlamaya çalışan emeklilerimiz varken, diğer yanda ise 6000 tl. ve üzeri emekli maaşı alan emeklilerimizin de olduğu göz önünde bulundurulmalı ve aradaki makasın kapanması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Hem çift dikiş yapma diyecek, hem de 1500 lira ile bir ay boyunca idare et demek kadar komik birşey olabilir mi?

Her gün onlarca, yüzlerce işyeri kapanırken bunların önüne geçilemeyişi bir başka düşündürücü sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletimizi yöneten hükümetler bu olumsuzlukların ortadan kalkması için küçük, orta ve büyük işletme sahiplerine gerekirse karşılıksız destek vermeli esnafın ve tüccarın ayakta kalmalarısağlanmalıdır. Bir yıldır hemen her gün borçlanarak ayakta kalmaya çalışan özellikle küçük ve orta derece esnaf bitme noktasına gelmişken yeterli desteği görememesi, buna karşın faiz oranlarının artması borç yükünün her gün daha da yukarı çıkmasına sebep olmaktadır.

Elçiye zeval olmaz anlayışıyla vatandaşların sorunlarını, hem de kendi görüş ve düşüncelerimizi siz kamuoyu ve idarecilerimizle paylaşmaktayız. Umarım ki yazdıklarımızın bir karşılığı olurda vatandaşlarımızın sorunlarına bir nebzede olsa yardımcı olmuş olabiliriz.

Söylemeye gerek yok beyler,
Vaziyet kötü
Allah TÜRK Milletinin ve insanlığın yar ve yardımcısı olsun.
Sevgi ve selamlar.

Ardeşen’de Gençler Eski Okullarını Gençlik Merkezine Dönüştürüyor

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Sinan (Pa­li­vat) Köyü’nde bu­lu­nan il­ko­kul köylü genç­le­rin ortak ça­ba­sı ile genç­lik mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yor. Köy genç­le­ri el bir­li­ği yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ile örnek olu­yor.

İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de bu­lu­nan ancak ta­şı­ma­lı eği­tim sis­te­mi ne­de­niy­le ka­pa­lı du­rum­da olan Sinan Köy İlko­ku­lu’nun ge­çi­ci kul­la­nım hakkı Sinan Köy Muh­tar­lı­ğı’na ve­ril­di. Köy muh­tar­lı­ğı da okulu köylü genç­le­re tah­sis etti.
Genç­ler de köy oku­lu­nu genç­lik mer­ke­zi­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lış­ma baş­lat­tı.
Ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler veren Atil­la Sinan “1964 yı­lın­da açı­lan oku­lu­muz 1998 yı­lın­da ka­pan­mış­tı.

Ka­pan­dık­tan sonra hiç­bir fa­ali­yet için kul­la­nıl­ma­yan il­ko­ku­lu­mu­zu res­to­re edip genç­lik ve kül­tür mer­ke­zi­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lı­şı­yo­ruz.
Bir köyde ih­ti­yaç du­yu­lan her şeyin ya­pı­la­bi­le­ce­ği bir alan oluş­tur­mak için ça­lı­şı­yo­ruz.
Oyun ve spor alan­la­rı­mız ile kü­tüp­ha­ne­miz ola­cak.
Mev­cut kü­tüp­ha­ne­mi­zi can­lan­dı­ra­rak oluş­tu­ra­ca­ğı­mız yeni kü­tüp­ha­ne­miz­de kö­yü­mü­zün ta­ri­hi­ni yan­sı­ta­cak ma­ter­yal­ler ola­cak.
Emeği geçen başta kö­yü­mü­zün genç­le­ri­ne, de­ğer­li bü­yük­le­ri­mi­ze, sa­de­ce kö­yü­müz­den değil köy dı­şın­dan kat­kı­la­rı­nı sunan de­ğer­li iş adam­la­rı­mız ile hal­kı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz” dedi.
Köy genç­le­rin­den Mu­ham­met Öz­ya­nık ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da “İyi ni­yet­le baş­la­yan bu ha­re­ke­ti­miz oluş­tu­ru­lan what­sa­ap grubu ile bir­çok ki­şi­ye ulaş­tık.
İşle­ri­mi­zin büyük ço­ğun­lu­ğu­nu bi­tir­mek üze­re­yiz.
İç de­ko­ras­yon ça­lış­ma­la­rı bit­tik­ten sonra çevre dü­zen­le­me­le­ri ya­pı­la­cak.
Çok güzel bir alan oluş­tu­ru­yo­ruz.
En önem­li­si de ta­ri­hi­mi­ze sahip çı­kı­yo­ruz.
Katkı sunan her­ke­se şük­ran­la­rı­mız su­nu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ar­de­şen Sinan Köyü İlko­ku­lu’nun res­to­re edi­le­rek Tür­ki­ye’de örnek bir mer­kez ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Ar­de­şen eski be­le­di­ye baş­ka­nı Müm­taz Sinan ise genç­le­rin ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­mek ve on­la­ra des­tek olmak için köye gitti.
Bu­ra­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Sinan “Böy­le­si­ne güzel ve şirin bir köyde genç­lik ve kül­tür mer­ke­zi­nin oluş­tu­rul­ma­sı her­ke­si mem­nun edi­yor.
5 yıl ge­çir­di­ğim bu okul­da çok güzel ha­tı­ra­la­rı­mız var.
Yıl­lar önce ço­cuk­lu­ğu­mu­zun geç­ti­ği ha­tı­ra­la­rı­mı­zın en çok ya­şan­dı­ğı bir yerde genç­le­ri­mi­zin böyle güzel bir ça­lış­ma­ya ve­si­le ol­ma­la­rı beni zi­ya­de­siy­le mem­nun etti.
Bu okulu kül­tür mer­ke­zi ha­li­ne dö­nüş­tü­rüp kendi köy genç­le­ri­mi­zi, dı­şa­rı­dan ge­lecek mi­sa­fir­le­ri­mi­zi en güzel şe­kil­de ağır­la­mak, kül­tür fa­ali­yet­le­ri, ta­rih­sel ge­li­şim­le­ri takip etmek için çok önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Sinan Köyü’müze layık bir şe­kil­de bu­ra­yı can­lan­dı­ra­ca­ğız.
Ge­lecek ne­sil­le­re geç­mi­şi ak­tar­mak için iş­lev­sel ola­rak güzel bir hiz­met ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

RİZE ŞEHİR HASTANESİ İÇİN DOLGU DEĞİL DÜZKÖY

Rize’de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Has­ta­ne ko­nu­sun­da yer hak­kın­da bir açık­la­ma Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­tin­den ya­pıl­dı.

De­niz­de taş­la­ra para ve­ri­le­rek dolgu ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­yen Ba­ğım­sız­lar Ha­ra­ke­ti­nin açık­la­ma­sı şöyle’
Şehir Has­ta­ne­mi­zin yer ko­nu­su ile ilgii daha ön­ce­den yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­mız başta hal­kı­mı­zın tüm ke­sim­le­ri ta­ra­fın­dan STK ku­ru­luş­la­rın­dan ve si­ya­si par­ti­ler­den de çok olum­lu des­tek gör­me­sin­den do­la­yı ye­rin­de in­ce­le­me­si­ni kap­sa­yan 2. etap ça­lış­ma­mı­zı da yapıp ka­mu­oyu­nun ve si­ya­set­çi­le­ri­mi­zim tak­di­ri­ne bı­ra­kı­yo­ruz.
Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­ti ola­rak Şehir Has­ta­ne­miz re­sim­ler­de pay­laş­tı­ğı­mız yer ola­rak Düz­köy-Peh­li­van­ta­şı mev­ki­in­de daha önce Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zı da Şehir Has­ta­ne­si için onay alı­nan yerde ya­pıl­ma­sı plan­la­nan, fakat si­ya­si ne­den­le­ri­ni bi­le­me­di­ği­miz ve ka­mu­oyun­da açık­lan­ma­yan se­bep­ler­den do­la­yı bu yer­den vaz­ge­çil­di.
Ar­dın­dan Ve­ki­li­miz Ha­ya­ti Ya­zı­cı Bey ta­ra­fın­dan bir gece an­sı­zın Rize sa­hi­lin­de ya­pı­la­ca­ğı pro­je­si ve gör­se­li ile haber si­te­le­rin­de pay­la­şı­la­rak açık­lan­dı.
Daha sonra ma­lu­mu­nuz diğer ve­ki­li­miz Mu­ham­med Avcı Bey ta­ra­fın­dan da şim­di­ki Gün­doğ­du sa­hi­lin­de ya­pı­la­ca­ğı beyan edil­di. Biz­ler ve Rize’deki va­tan­daş­la­rı­mı­zın adına di­yo­ruz ki gelin bu pro­je­de­ki yer ko­nu­su­nu bir kez daha dü­şü­nün, hazır Re­isi­cum­hu­ru­muz­da Rize’mize gel­miş­ken ha­va­dan ge­re­ken in­ce­le­me­le­ri tek­rar yapıp Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za bu­ra­nın ne­den­le­ri ile il­gi­li ge­rek­li bil­gi­ler arz edi­lin­ce, ken­di­si­nin de buna gay­ret olum­lu ve doğ­ru­su­nun bu ol­du­ğu­nu d-söy­le­ye­ce­ği ka­na­atin­de­yiz.
Bu güzel pro­je­yi deniz dol­gu­sun­da de­ğil­de, re­sim­ler­de de pay­laş­tı­ğı­mız daha ön­ce­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zın da onay ver­di­ği bu ara­zi­de ya­pıl­ma­sı ya­kı­şır. Ge­rek­li in­ce­le­me­ler ya­pı­lın­ca neden bu kadar ıs­rar­lı ol­du­ğu­muz­da gayet iyi an­la­şı­la­cak­tır.
Ula­şım rahat
Biz­ler bu ara­zi­yi Mü­hen­dis ar­ka­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan da in­ce­le­dik. Ara­zi­de hiç­bir yapı mev­cut değil ve ha­va­sı, gü­ne­şi, do­ğa­sı gayet güzel, Ula­şım nok­ta­sın­da hem çevre yolu, hem de şehir mer­ke­zi­ne ya­kın­lı­ğı hem tü­nel­ler ile jer nok­ta­dan hiç­bir ula­şım prob­le­mi de bu­lun­mu­yor. Ay­rı­ca şeh­ri­mi­zin, iç kı­sı­ma doğru ge­niş­le­me­si açı­sın­dan da bir fır­sat, ma­li­yet açı­sın­dan da ele al­dı­ğı­mız proje, çok çok uygun, Rize’mizin ge­le­ce­ği­ni ya­rın­la­rı­nı dü­şü­nü­yor isek en doğ­ru­su budur, bı­ra­kın bu deniz di­bi­ne ve mü­te­ah­hit ce­bi­ne para dol­gu­su yap­ma­yı, bu­ra­da­ki arazi bir defa kat ve kat daha uygun ma­li­ye­te gelir, hem para ka­mu­laş­tır­ma ya­pı­la­rak hal­kı­mı­zın ce­bi­ne ve ara­zi­le­ri­nin de de­ğer­len­me­si­ne sebep olur.
Diğer bir al­ter­na­tif yer olan Şehir Has­ta­ne­miz için dü­şün­dü­ğü­müz Sa­lar­ha Va­di­sin­de Dört­yol ile Fen Li­se­si ara­sın­da ki arazi, iki yeri kı­yas­la­dı­ğı­mız­da ve pro­je­nin bir has­ta­ne ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la, DÜZ­KÖY OR­TA­PA­ZAR ta­ra­fı bunun için daha uygun ol­du­ğu gö­zük­mek­te­dir. Sa­lar­ha va­di­miz­de ki yerde başka bir proje hayat bu­la­bi­lir. Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­ti ola­rak biz­ler daima en doğ­ru­dan yana, çözüm odak­lı ve hal­kı­mı­za sev­da­lı gö­nül­lü­le­ri­miz ile top­lu­mun ta­ma­mı­nı ku­cak­la­yan on­la­ra değer veren ve din­le­yen si­ya­set üstü bir an­la­yış ile hiz­met yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İnşal­lah bu ça­lış­ma­mız­da Rize’miz için ha­yır­la­ra ve­si­le olur’ de­nil­di.
Bakan açık­la­ma­sı 1000 ya­tak­lı
Daha önce 800 ya­tak­lı ve İslam­pa­şa ma­hal­le­sin­de deniz dol­gu­su ya­pı­la­rak 200 dö­nüm­lük alan­da ya­pı­la­ca­ğı be­lir­ti­len Has­ta­ne için son açık­la­ma­yı Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı has­ta­ne­nin Gün­doğ­du’da deniz dol­du­ru­la­rak ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan An­ka­ra’da ya­pı­lan açık­la­ma­da ise önce 800 de­ni­len yatak sa­yı­sı 1000 ola­rak açık­lan­dı.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Ç. RİZESPOR KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, BB Er­zu­rums­por’u ağır­la­dı. Mü­ca­de­le konuk ta­kı­mın 2-0 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, BB Er­zu­rums­por’u konuk etti. İlk ya­rı­sı gol­süz be­ra­be­re ta­mam­la­nan maçın 2. ya­rı­sın­da 2 gol bulan konuk Er­zu­rums­por maçı 2-0 ka­zan­dı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
60. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­na uzak bir nok­ta­dan Mo­ro­zi­uk’un ser­best vu­ru­şun­da topla bu­lu­şan Ba­i­ano’nun vu­ru­şu de­fans­tan döndü. Dönen topa bir kez daha hamle yapan Ba­i­ano’nu şutu az fark­la auta çıktı.
68. da­ki­ka­da Leo Sc­h­wech­len’in pa­sın­da ceza sa­ha­sın­da topla bu­lu­şan Aatif’ın şu­tun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-0
90+4. da­ki­ka­da Oltan Ka­ra­kul­luk­çu’nun ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan sert vu­ru­şun­da top fi­le­ler­le bu­luş­tu. 2-0
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)
7. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topla bu­lu­şan Ba­i­ano’nun ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan yap­tı­ğı or­ta­da Sa­mu­du­io’nun kafa vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak ka­le­ci Jakub’un ku­ca­ğın­da kaldı.
38. da­ki­ka­da Don­sah ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan şu­tu­nu ka­le­ci Jakub topu kor­ne­re çeldi.
Stat: Çay­kur Didi
Ha­kem­ler: Cü­neyt Çakır xx, Ba­hat­tin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han x, Meln­jak x, Me­ri­ah xx, Talbi xx, Mo­roz­yuk xx (Onur Bulut dk. 84 ?), Sa­mu­dio xx (Fer­nan­do dk. 66 x), Mic­ha­lak xx, Ba­i­ano xx (Ab­dul­lah Durak dk. 84 ?), Djo­ko­vic xx, Don­sah xx (Doğan Er­do­ğan dk. 70 x), Skoda x (So­der­lund dk. 66 x)
Ye­dek­ler: Zafer, İsmail Köy­ba­şı, Selim Ay, Yasin Peh­li­van, So­der­lund, Tunay
Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Minel Su­mu­di­ca
BB Er­zu­rums­por: Jakub xx, Te­ikeu xx, Ma­nu­el Da Costa xx, Meh­met Murat xx, Sc­h­wech­len xxx, Bo­umal x (Osman Çelik dk. 58 x), No­vi­ko­vas xxx (Emrah Baş­san dk. 85 ?), Jo­han­na Omolo xx (Rah­man Buğra Ça­ğı­ran dk. 71 x), Aatif Cha­hec­ho­uhe xxx, Cenk Ahmet, Ri­car­do Gomes xx (Oltan Ka­ra­kul­luk­çu dk. 84 xx)
Ye­dek­ler: Ka­ya­can Er­do­ğan, Hasan Ha­ti­poğ­lu, Gök­han Kar­deş, Bog­dan Butko, Za­kar­ya Berg­dich, Bra­him Darri
Tek­nik Di­rek­tör: Mesut Bak­kal
Gol­ler: Aatif Cha­hec­ho­uhe (dk. 68), Oltan Ka­ra­kul­luk­çu (dk. 90+4) (BB Er­zu­rums­por)
Kır­mı­zı Kart: Fer­nan­do (dk. 83) (Çay­kur Ri­zes­por)
Sarı kart­lar: Ba­i­ano, Djo­ko­vic (Çay­kur Ri­zes­por), Jo­han­na Omolo, Bo­umal, Meh­met Murat (BB Er­zu­rums­por)
Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »