Author Archives: yenicayeli

Prof. Dr. Özlü Doğu Doğu Karadeniz’de Covid-19 vakalarındaki artışın nedenini açıkladı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de son bir haf­ta­da artan Co­vid-19 va­ka­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le yöre in­sa­nı­nın bir ço­ğu­nun Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­ri­ne git­ti­ği­ni ve orada komşu ve ak­ra­ba­la­rı ile bir araya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek vaka ar­tış­la­rın­da bu du­ru­mun et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de son bir haf­ta­da artan Co­vid-19 va­ka­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le yöre in­sa­nı­nın bir ço­ğu­nun Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­ri­ne git­ti­ği­ni ve orada komşu ve ak­ra­ba­la­rı ile bir araya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek vaka ar­tış­la­rın­da bu du­ru­mun et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın sos­yal med­ya­dan açık­la­dı­ğı tab­lo­ya göre 8-14 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki il­le­rin haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ilk sı­ra­yı al­ma­sı­nı de­ğer­len­di­ren Özlü, açık­la­nan tab­lo­nun ken­di­le­ri için bir sürp­riz ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Açık­la­nan tab­lo­ya göre, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rı Trab­zon’da 100 bin ki­şi­de 228,08, Rize’de 100 bin ki­şi­de 202,44, Ordu’da 100 bin ki­şi­de 194,42, Gi­re­sun’da 100 bin ki­şi­de 184,34 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki bu il­le­ri yine aynı böl­ge­den Gü­müş­ha­ne’de 100 bin ki­şi­de 97,18, Art­vin’de 87,42 ve Bay­burt’ta 100 bin ki­şi­de 60,71 ola­rak iz­le­di. Bu ra­kam­lar, İstan­bul, An­ka­ra, İzmir gibi büyük il­le­rin çok üze­rin­de olur­ken, İstan­bul’da 100 bin ki­şi­de 60,19. An­ka­ra’da 35,49. İzmir’de ise 44,39 ola­rak be­lir­len­di. En az vaka sa­yı­la­rı ise Şır­nak’ta 100 bin ki­şi­de 7,82. Hak­ka­ri’de ise 100 bin ki­şi­de 9,55 ola­rak ger­çek­leş­ti. “Çok süp­riz ol­ma­dı” Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Prof. Dr. Tev­fik Özlü, “Tablo ya­yın­la­nır ya­yın­lan­maz bizim ilk dik­ka­ti­mi­zi çeken o oldu.

Çok sürp­riz ol­ma­dı. Bu böl­ge­de ça­lı­şan bir hekim ola­rak son za­man­lar­da özel­lik­le aile içi bu­laş­la­rın çok fazla ol­du­ğu­nu gö­rü­yor­duk.
Vaka sa­yı­la­rın­dan ha­ki­ka­ten yük­sek­lik var. Neden Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de böyle. Bunun tam net ce­va­bı­nı bil­mi­yo­rum ancak tah­mi­nim göz­lem­le­rim bu böl­ge­de daha çok aile içi bu­laş­la­rın çok ol­du­ğu yö­nün­de. Çünkü aynı aile­den çok sa­yı­da has­ta­mız olu­yor. Yani bir ba­kı­yor­su­nuz bir aile­de 7-8 kişi bir­den Covid olmuş, ba­zı­la­rı has­ta­ne­de ya­tı­yor ba­zı­la­rı evde te­da­vi olu­yor yoğun ba­kım­da ya­tan­lar var. Ma­ale­sef kay­bet­ti­ği­miz has­ta­la­rı­mız olu­yor. Genel ola­rak bak­tı­ğı­mız­da Ka­ra­de­niz in­sa­nı çok sıcak kanlı, bir arada ol­ma­yı seven, ya­kın­la­rıy­la dost­la­rıy­la ol­ma­yı seven sos­yal bir ya­pı­sı var. Hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le in­sa­nı­mı­zın çoğu Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­re gi­di­yor ve orada bir araya ge­li­yor­lar.
Ak­ra­ba, aile bütün kar­deş­ler, eşler, ço­cuk­lar, to­run­lar, bü­yü­kan­ne­ler, bü­yük­ba­ba­lar konu kom­şu­da bazen bun­la­ra ka­tı­lı­yor.
Ba­ya­ğı büyük, hafta sonu Cu­mar­te­si, Pazar kah­val­tı sof­ra­la­rı ku­ru­lu­yor bir arada ye­ni­li­yor içi­li­yor soh­bet edi­li­yor.
İki gün hafta sonu köyde bir­lik­te vakit ge­çi­ri­yor­lar. Tabi bu arada bu­laş­lar olu­yor.Benim gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la bu böl­ge­de­ki vaka sa­yı­la­rı­nın bu kadar yük­sek çık­ma­sı­nın en önem­li se­be­bi aile içi bir araya gel­me­ler.
Çünkü şe­hir­de evin­de yal­nız ka­pa­lı kal­mak is­te­mi­yor köy yeri daha rahat, giriş çı­kış­lar kolay de­ne­tim­ler yok. Aile içi, kom­şu­lar bir araya ge­le­bi­li­yor.Bu­ra­da sorun var. Bir de Ka­ra­de­niz Böl­ge­si dı­şa­rı­ya çok açık bir böl­ge­dir.
Bu­ra­dan göç etmiş çok sa­yı­da Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de, dün­ya­nın her ye­rin­de Ka­ra­de­niz­li var. Do­la­yı­sıy­la ha­re­ket­li­lik fazla, gi­riş­ler çı­kış­lar.Yurt dı­şın­dan olsun Tür­ki­ye’nin değer mer­kez­le­rin­den olsun.Bu­ra­ya gelen giden ve o ve­si­ley­le bu­la­şan va­ka­lar­da olu­yor. Ama ha­ki­ka­ten çok yük­sek vaka sa­yı­la­rı­mız, dik­kat çe­kecek kadar yük­sek” diye ko­nuş­tu.
“Yüz yüze eği­tim­de du­ru­mu göz­le­mek lazım” Köy­ler­de hafta ba­şın­dan iti­ba­ren baş­la­yan yüz yüze eği­ti­mi de de­ğer­len­di­ren Özlü, ”Önü­müz­de­ki gün­ler­de her il kendi va­ka­la­rı­na göre okul­lar­da­ki du­ru­mu ken­di­si ka­rar­laş­tı­ra­bi­lir. Bu du­ru­mu göz­le­mek lazım.
Sayın Bakan da söy­le­miş­ti, Cum­hur­baş­ka­nı­mız da söy­le­miş­ti du­ru­mun göz­lem al­tın­da tu­tu­la­ca­ğı­nı. Her­han­gi bir sorun olur­sa bu­ra­dan da geri adım atı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti.
Bu son dönem ya­pı­lan ha­zır­lık­lar, lokal bil­gi­le­re göre il bazlı ka­rar­la­rın alın­ma­sı yö­nün­de. Önü­müz­de­ki gün­ler­de her il kendi va­ka­la­rı­na göre okul­lar­da­ki du­ru­mu ken­di­si ka­rar­laş­tı­ra­bi­lir. Yani eğer belli böl­ge­ler­de vaka sa­yı­la­rı çoksa orada okul­lar ara ve­ri­le­bi­lir veya iyiy­se durum kont­rol al­tın­da ise okul­lar açı­la­bi­lir. Yani bu ya­sak­la­ma­lar, kı­sıt­la­ma­lar­la, ted­bir­ler­le il­gi­li ka­rar­lar artık bun­dan sonra sa­nı­yo­rum il bazlı ola­rak ve­ri­lecek.
Her il kendi du­ru­mu­na ba­ka­rak gev­şe­me­ler nor­mal­leş­me­ler­le il­gi­li adım­la­rı ata­bi­lecek yada ter­si­ne sorun devam edi­yor­sa ya­sak­lar, ted­bir­ler ge­ti­ri­le­bi­lir” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Ne zaman nor­ma­le dö­nü­le­bi­lir?” ko­nu­sun­da da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Özlü, “Keşke hep is­ti­yo­ruz ba­ka­lım ola­cak mı ?
Bu bi­raz­da önü­müz­de­ki gün­ler­de belli ola­cak ancak hızlı bir şe­kil­de aşı­lan­ma ya­pı­lı­yor Tür­ki­ye’de. Ger­çek­ten pan­de­miy­le il­gi­li en büyük et­ki­yi aşı­la­ma­mak­la ya­pa­bi­li­riz.
Hızlı aşı­la­ma­yı ya­par­sak ted­bir­le­ri de dik­kat­li şe­kil­de takip ede­rek sü­re­ci uyumu sağ­lar­sak in­şal­lah yaza bir ra­hat­la­ma olur diye umut edi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Rize’de Köy Okullarında Eğitime Ara,Kamu’da Engelli,Kronik Hasta ve Hamile Bayanlar İzinli

Rize ili ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rın­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir gün sü­rey­le ara ve­ri­lir­ken,Kamu ku­rum­la­rı­nız­da­ki en­ge­li, kro­nik has­ta­lı­ğı olan ve ha­mi­le ba­yan­lar­da yarın izin­li sa­yı­la­cak.

Rize Va­li­li­ği sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı pay­la­şım­da;
İlimiz ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rı­mız­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir gün sü­rey­le ara ve­ril­miş­tir.
Ay­rı­ca Kamu ku­rum­la­rı­mız­da­ki en­ge­li, kro­nik has­ta­lı­ğı olan ve ha­mi­le ba­yan­lar­da yarın izin­li sa­yı­la­cak.
Haber Merkezi

MHP’li Aday Av. Mehmet Can Tüfekçi AK Parti Yönetimine Girdi

MHP’nin son 24 Ha­zi­ran 2018 Genel se­çim­le­rin­de 3. sıra mil­let ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti’nin yeni yö­ne­ti­min­de yer aldı.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mil­let­ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de güven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den baş­kan se­çi­len İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yö­ne­tim ku­ru­lun­da yer aldı.
Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi Kim­dir?
Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­sin­de doğdu. 2007 yı­lın­da Kı­rık­ka­le Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun olan tü­fek­çi, 2007 – 2008 yıl­la­rı ara­sın­da Rize Ba­ro­sun­da avu­kat­lık sta­jı­nı ta­mam­la­dı. 2009 – 2010 yıl­la­rı ara­sın­da Şır­nak Si­lo­pi 172. Zırh­lı Tugay Ko­mu­tan­lı­ğın­da va­ta­ni gö­re­vi­ni ta­mam­la­yan Tü­fek­çi, ser­best avu­kat ola­rak ça­lış­mak­ta­dır. Sos­yal Gü­ven­lik Hu­ku­ku, İş Hu­ku­ku, Gay­ri­men­kul Hu­ku­ku alan­la­rın­da ça­lış­ma­lar yapan Tü­fek­çi, evli ve tek çocuk ba­ba­sı­dır. Tü­fek­çi 24 Ha­zi­ran 2018 Genel Se­çim­le­rin­de MHP’nin 3. sıra adayı ola­rak se­çim­le­re ka­tıl­mış­tı. Aynı se­çim­le­re MHP’nin 1. sıra adayı Ser­kan Bir­ben, 2. sıra dayı yise yine bir avu­kat olan Semra Aksu ol­muş­tu.
Haber Merkezi

AK Parti Rize’de İshak Alim yeniden İl Başkanı seçildi

AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de ye­ni­den güven ta­ze­le­yen İshak Alim, İl Baş­ka­nı se­çil­di.

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen kong­re Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.
Tek liste ile gi­di­len se­çim­de mev­cut baş­kan İshak Alim, ye­ni­den güven ta­ze­le­ye­rek ikin­ci kez gö­re­ve geldi.
İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yeni yö­ne­tim ku­ru­lu şu isim­ler­den oluş­tu;
Ab­dul­lah Oğuz Hut, Ahmet Diz­dar, Ali Can, Ali İmran Büyük, Al­pars­lan Mamat, Ayhan Man­dev, Ay­şe­nur Yıl­maz Ka­ra­ca, Çiğ­dem Tez­can, Dur­sun Fer­hat Okur, Elif Kü­çük­mus­ta­fa, Emir Ahmet Mu­ra­doğ­lu, Esin Eren, Fatih Meh­met Köse, Fatih Şe­hi­toğ­lu, Hamit Akın, Hamza Meral, Han­dan Usta, Harun Şim­şek, Hasan Kan­diş, Him­met İstif, Hüsnü Kamil Bakır, Kenan Yel­ken­ci, Kübra Mete, Meh­met Can Tü­fek­çi, Meh­met Terzi, Mu­har­rem Çelik, Mu­kad­der Çavuş, Murat Sa­det­tin Türüt, Musa Ya­zı­cı, Osman Bi­rin­ci, Recai Yıl­maz, Reşit Ha­pe­loğ­lu, Reşit Ka­ra­vin, Rey­han Bekar Ma­ta­ra­cı, Ser­kan El­li­al­tı, Şaban Tur­gut, Yunus Çoruh, Ze­ke­ri­ya Boz­kan, Zülal Kas­pa­roğ­lu
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Yedek Lis­te­si; Mu­ham­med Emin Ter­zi­oğ­lu, Do­ğu­kan Hazar Tez­can, Ali Fuat Yağcı, Meh­met İbuk, Kasım Ber­ber, Se­vi­lay Aktaş, Şaban Gü­nay­dın, Ya­se­min Çelik, Sel­çuk Mavi, Dilek Kan­sız, Recep De­li­ha­san, Hü­se­yin Özgün, Yasin Oktay, Sinan Eyü­poğ­lu, Sinan Us­ta­oğ­lu, Ali Er­do­ğan, Mus­ta­fa Kurt, Ali Pur­sa­lı, Nurlu Çelik, Ali Osman Aksu
İl Di­sip­lin Ku­ru­lu (Asıl); Ali Hay­dar Er, Adem Kuvel, Hü­se­yin Topçu, Mus­ta­fa Sivri, Zafer Kart, (Yedek) Ali­bey Çelik, Gür­kan Ka­ra­dağ, Han­dan Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Emin Ulvi Varlı, İsa Fil
Büyük Kong­re De­le­ge­le­ri (Asıl); İshak Alim, Sema Yağ­cı­te­kin, Kadir Ali Çelik, Rahmi Metin, İbra­him Türüt, Burak Ak, İshak Ka­ra­han, (Yedek) Mus­ta­fa Terzi, Adem Yıl­dız, Meh­met Akif Kars­lı, Hasan Ay­yıl­dız
İl Parti İçi De­mok­ra­si Hakem Ku­ru­lu (Asıl);
Yunus Öksüz, Meh­met Cev­det Ak­meh­met, Cemal Ayvaz, (Yedek) Adem Kur­tu­luş, Ra­zi­ye Ha­ne­dar
Haber Merkezi

Rizeliler Pandemi Kurallarına Uyulmamasından Şikayetçi

Rize’de Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın art­ma­sı­nın en önem­li ne­de­ni ola­rak va­tan­daş­la­rın pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­ma­sı gös­te­ril­di.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın il il Ko­ro­na virüs vaka oran­la­rı­nı açık­la­ma­sı ile sal­gın­da ilk 3 il ara­sın­da ol­du­ğu or­ta­ya çıkan Rize’de va­tan­daş­lar, ku­ral­la­ra tam an­la­mıy­la uyul­ma­ma­sın­dan şi­ka­yet­çi.
Rize’nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de vaka sa­yı­sı ola­rak 2. sı­ra­da ol­ma­sı­na şa­şır­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Tür­ker Me­mi­şoğ­lu “Dik­kat­siz­lik ve ted­bir­le­re uy­ma­ma ne­de­niy­le sa­yı­lar hızla ar­tı­yor.

Hiç şa­şır­ma­dım çünkü Rize’de hiç­bir ku­ra­la uyul­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum.
Rize aha­li­si hangi ku­ra­la uymuş ki buna uysun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Rize’de son za­man­lar­da­ki vaka sa­yı­la­rı­nın artış ne­de­ni­nin, va­tan­daş­la­rın ku­ral­la­rı dik­ka­te al­ma­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ömer Kaya isim­li bir diğer va­tan­daş ise “İnsan­la­rın ted­bir­le­ri dik­ka­te al­ma­ma­sın­dan do­la­yı vaka sa­yı­la­rın­da artış ya­şa­nı­yor.
Kimse maske tak­ma­ya, ka­pa­lı alan­lar­da dur­ma­ma­ya özen gös­ter­mi­yor. İnsan­la­rın ta­ma­mı işsiz güç­süz bir şe­kil­de so­kak­lar­da, neden do­la­şı­yor­lar belli değil.
Bu böyle ol­du­ğun­da da sal­gı­nı kont­rol al­tı­na almak müm­kün değil” dedi.
Sön­mez Ocak ise Ri­ze­li­le­rin alı­nan ted­bir­le­re uyma nok­ta­sın­da ba­şa­rı­lı ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Hafta sonu yasak var ve ben işim ge­re­ği çık­mak zo­run­da ka­lı­yo­rum göz­lem­len­di­ğim ka­da­rıy­la yasak kime gel­miş kime gel­me­miş belli değil.
İnsan­la­rın bu ko­nu­da biraz daha dik­kat­li ol­ma­la­rı lazım” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len aşı­la­ma­la­rın devam et­me­si ile bulaş ris­ki­nin aza­la­ca­ğı­nı umut eti­ği­ni ifade eden Ay­şe­gül Me­mi­şoğ­lu ise “Bence vi­rü­sün ya­yıl­ma hı­zı­nın art­ma­sı­na neden olan hem soğuk ha­va­nın gel­me­si hem de in­san­lar ne­re­dey­se 1 se­ne­dir ev­le­rin­de­ler ve artık bu­nal­dı­lar.
İnsan­lar so­ka­ğa hem ça­lış­mak için hem de sı­kıl­dık­la­rı için ini­yor­lar.
Ha­va­lar­da bir süre çok güzel gitti za­man­lar­da in­san­lar do­lay­sıy­la evde dur­mak is­te­mi­yor­lar dı­şa­rı­ya bah­çe­ye, park­la­ra çık­mak is­ti­yor­lar.
Me­se­la benim ço­cu­ğum var ve biz her ne kadar dı­şa­rı çık­mak is­te­me­sek te bunu ço­cu­ğa an­lat­mak çok zor.
Bun­la­rın hepsi bir neden bu kadar bü­yü­tecek bir neden yok. Bir sürü aşı­la­ma­lar bence 6 haf­ta­da so­nuç­lar daha iyi ola­cak diye umu­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi

Rize, Hızlı Tren Yolu Hayal Etmeye Devam Etsin! Trabzon- Erzincan Arası Başlamak Üzere !..

Aş­ka­le-Ri­ze arası 200 km bir hat oluş­tur­ma­yı plan­la­yıp, İran, Çin ve Rusya gibi dev pa­zar­la­ra İyi­de­re lo­jis­tik mer­ke­zi de­mir­yo­lu ile bağ­lan­ma­yı hayal eder­ken, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı el­le­rin­de olan Trab­zon, Er­zin­can- Trab­zon ara­sın­da­ki Hızlı Tren De­mir­yo­lu için etüt ça­lış­ma­la­rı bitme aşa­ma­sı­na geldi.

İKİ AYRI TARİH, İKİ AYRI AÇIK­LA­MA!
“Lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zi mut­la­ka hızlı tren hat­tıy­la bes­le­ye­ce­ği­mi­zi daha önce çok kez söy­le­dim. Altı aydır bu pro­je­ye zaten ça­lı­şı­yo­ruz. Aş­ka­le-Ri­ze arası 200 km bir hat oluş­tur­ma­yı plan­lı­yo­ruz ve bunun için de proje ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­mış du­rum­da­yız.
Hem yük ta­şı­ma­cı­lı­ğı hem yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı için ya­pıl­mış özel bir hat ola­cak. Proje ger­çek­leş­ti­ğin­de Aş­ka­le’den Tür­ki­ye’nin muh­te­lif böl­ge­le­ri­ne ula­şan Ku­zey-Gü­ney ve Do­ğu-Ba­tı is­ti­ka­met­le­rin­de­ki ana hatta bağ­la­na­ca­ğız. Yine bu ve­si­ley­le İran, Çin ve Rusya gibi dev pa­zar­la­ra lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zi de­mir­yo­lu ile bağ­la­mış ola­ca­ğız. Ka­mu­oyun­da pay­la­şı­lan bil­gi­ler uzun za­man­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız ve baş­lat­tı­ğı­mız bu proje ça­lış­ma­sı­na müs­te­nit bil­gi­ler­dir. Proje öz­gün­dür ve lo­jis­tik mer­ke­zi büyük pa­zar­la­ra bağ­la­ma pro­je­si­dir; böl­ge­de ya­pı­la­cak diğer pro­je­le­rin ye­ri­ne ya­pıl­dı­ğı bil­gi­le­ri ise spe­kü­la­tif­tir.” Ak Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Avcı- 03-Ey­lül-2020
“Er­zin­can- Trab­zon ara­sın­da­ki Hızlı Tren De­mir­yo­lu için etüt ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Ge­lecek yıl in­şa­sı­na baş­lı­yo­ruz.”
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 16.Şubat.2021 (Trab­zon İl Kong­re­si)
Bu son açık­la­ma için se­vin­me­yi bek­le­yen­ler se­vi­ne­bi­lir­ler artık. Oldu ola­cak bu so­nu­ca yol açan­lar “İyi­de­re’ye lo­jis­tik li­ma­na ne gerek var” diye ek bir kam­pan­ya daha baş­la­tıp, bu li­ma­nı da Trab­zon’a al­dır­sın­lar!
Şehir Has­ta­ne­si­ne de gerek yok. Rize ne ya­pa­cak 1000 ya­tak­lı Şehir has­ta­ne­si­ni? Na­sıl­sa Trab­zon’a 900 ya­tak­lı Şehir Has­ta­ne­si­nin ya­pı­mı­na baş­lan­mış. Trab­zon de­di­ği­miz 70 km.​lik uzak­ta, yanı ba­şı­mız­da yani..
Evet.. Bu­ra­sı RİZE ….!
Ha­ber-Fo­to: Adnan Onay

Kalkandere’de İhtiyaç Sahibi Ev Hanımları İçin El Emeği Göz Nuru Mandalina Reçeli Projesi

Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı İlçede Ya­şa­yan İhti­yaç Sa­hi­bi Ev Ha­nım­la­rı İçin El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si­ni Ha­ya­ta Ge­çir­di.Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan il­çe­de ya­şa­yan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı va­tan­daş­la­rın kal­kın­ma­sı­na des­tek olmak ama­cıy­la ‘’El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si’’ ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar yer alır­ken, reçel ya­pı­mın­da her­han­gi bir katkı mad­de­si ka­rış­tı­rıl­ma­dan ta­ma­men yö­re­sel pi­şir­me tek­nik­le­ri kul­la­nıl­dı ve üre­ti­len reçel ka­va­noz­la­rın­da yö­re­ye ait kül­tü­rel mal­ze­me­le­re yer ve­ril­di.
Ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ilçe sa­kin­le­rin­den 8 ev ha­nı­mı görev alır­ken, proje kap­sa­mın­da sa­tı­şa su­nul­mak üzere 500 ka­va­noz man­da­li­na re­çe­li üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
İlçe mer­ke­zin­de bu­lu­nan yerel mar­ket­ler­de sa­tı­şa su­nu­la­cak re­çel­le­rin sa­tış­la­rın­dan elde edi­lecek tüm ge­li­rin pro­je­de yer alan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ev ha­nım­la­rı­na da­ğı­tıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Proje hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu; ‘’İlçe­miz­de ya­şa­yan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ev ha­nım­la­rı­mı­za bir nebze olsun des­tek ola­bil­mek ve far­kın­da­lık oluş­tu­ra­bil­mek için İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­dik.
Pro­je­de il­çe­miz­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rı ve il­çe­nin kül­tü­rel mal­ze­me­le­ri­ni kul­lan­dık.
Bu pro­je­de bir ti­ca­ri ha­re­ket baş­lat­ma amacı güt­mü­yo­ruz.
Ama­cı­mız bir nebze olsun il­çe­miz­de ya­şa­yan ih­ti­yaç sa­hi­bi ka­dın­la­rı­mı­za des­tek ola­bil­mek ve bu des­te­ği bir yar­dım, bir bağış şek­lin­de değil de ta­ma­men kendi alın ter­le­ri ile ka­za­na­rak, öz gü­ven­le­ri­ni, ver­dik­le­ri emeği his­se­de­rek sağ­la­mak. Pro­je­miz­de biz­le­re des­tek veren, ça­lı­şan tüm ekip ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum.‘’dedi.
Haber Merkezi

Rize’de Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 220’ye Yükseldi

Rize’de et­ki­li olan yoğun kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan köy yolu sa­yı­sı 220’ye yük­sel­di.

Rize İl Özel İda­re­sin­den ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me şu şe­kil­de:
“Rize ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan 220 köy yo­lun­da karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor.
Mer­kez il­çe­miz­de 60, İkiz­de­re il­çe­miz­de 29, Çam­lı­hem­şin il­çe­miz­de 24, Ar­de­şen il­çe­miz­de 23,Kal­kan­de­re il­çe­miz­de 22, Pazar il­çe­miz­de 15, Ça­ye­li il­çe­miz­de 15, Gü­ney­su il­çe­miz­de 12, De­re­pa­za­rı il­çe­miz­de 10, İyi­de­re il­çe­miz­de 7, Fın­dık­lı il­çe­miz­de 2 ve Hem­şin il­çe­miz­de 1 köy yolu kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pan­mış­tır.
Hali ha­zır­da bek­le­yen Kar­de­len ekip­le­ri­miz, böl­ge­le­rin aci­li­yet du­rum­la­rı­nı göz önüne ala­rak yol açma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.”
Haber Merkezi

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının Yıl Sonunda Açılacağını Açıkladı

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın dün­ya­nın sa­yı­lı mü­hen­dis­lik ör­nek­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu, 2,8 mil­yon met­re­ka­re deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edi­len ha­va­li­ma­nı­nın yıl so­nun­da hiz­me­te açı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di.

Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı, dün­ya­nın sa­yı­lı mü­hen­dis­lik ör­nek­le­rin­den bi­ri­ni Ka­ra­de­niz’in üze­rin­de ser­gi­li­yor.
2,8 mil­yon met­re­ka­re deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edi­len, 3 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­li ha­va­li­ma­nı­mı­zı yıl so­nun­da hiz­me­te su­na­ca­ğız.
Ça­lış­ma­la­rı­nı yüzde 70 ora­nın­da ta­mam­la­dı­ğı­mız Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı, Ka­ra­de­niz’in ge­li­şen tu­rizm ih­ti­ya­cı­nı, güçlü alt­ya­pı­sı ile üst se­vi­ye­ye ta­şı­ya­cak. Güçlü alt­ya­pı, doğa ile uyum­lu mü­hen­dis­lik.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da 31 bin 350 met­re­ka­re­lik alan­da ter­mi­nal bi­na­sı, 448 araç ka­pa­si­te­li açık oto­park, 3 bin metre uzun­lu­ğun­da 45 metre ge­niş­li­ğin­de pist, 300 metre uzun­luk­ta 120 metre ge­niş­lik­te apron ve top­lam 45 bin 200 met­re­ka­re ka­pa­lı alan bu­lu­na­cak.
Haber Merkezi

Bakan Varank Kalkandere OSB’de İncelemelerde Bulundu

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni Zi­ya­ret Ede­rek Ye­rin­de İnce­le­me­ler­de Bu­lun­du.

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank be­ra­be­rin­de­ki Dokap Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ve Doka genel sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man ile bir­lik­te Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni zi­ya­ret ede­rek ye­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

İnce­le­me­ler es­na­sın­da Bakan Va­rank ile be­ra­be­rin­de­ki he­ye­te Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu, Bölge Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Kal­kan­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kenan Yıl­dı­rım, Kal­kan­de­re Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Hasan Ay­yıl­dız, Bölge Mü­dü­rü Hasan Günal eşlik etti.
Heyet OSB top­lan­tı sa­lo­nun­da bir top­lan­tı ger­çek­leş­ti­re­rek böl­ge­de ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar hak­kın­da Bakan Va­rank’a bilgi verdi.
Haber Merkezi

İSLAM DİNİMİZİN ÖNEMLİ MÜBAREK GÜN VE GECELERİ

Yüce İslam di­ni­mi­zin kıy­met ver­di­ği bir­çok mü­ba­rek, gün ve ge­ce­le­ri­miz var­dır. Bu ge­ce­le­rin önemi, ha­dis-i şe­rif­ler­le de bil­di­ril­miş­tir. Al­la­hü teâlâ kul­la­rı­na çok acı­dı­ğı için, bazı ge­ce­le­re kıy­met ver­miş, bu ge­ce­ler­de­ki dua ve töv­be­le­ri kabul ede­ce­ği­ni bil­dir­miş­tir. Kul­la­rı­nın çok iba­det yap­ma­sı, dua ve tövbe et­me­le­ri için bu ge­ce­le­ri sebep kıl­mış­tır. Mü­ba­rek ge­ce­le­ri ihya et­me­li, yâni kaza na­maz­la­rı kıl­ma­lı, Kur’an-ı kerim oku­ma­lı, dua ve tövbe et­me­li, sa­da­ka ver­me­li, Müs­lü­man­la­rı se­vin­dir­me­li, bun­la­rın se­va­bı­nı ölü­le­re de gön­der­me­li­dir. Af ve mağ­fi­ret için de çok yal­var­ma­lı­dır. Mü­ba­rek ge­ce­ler şun­lar­dır:
1- Kadir Ge­ce­si: Ra­ma­zan ayı için­de bir ge­ce­dir. İmam-ı Azam Ebu Ha­ni­fe “rah­me­tul­la­hi aleyh” haz­ret­le­ri; “27. ge­ce­si ol­ma­sı çok vaki olur.” bu­yur­du.
2- Fıtr (Ra­ma­zan) Bay­ra­mı ge­ce­si: Ra­ma­za­nın son günü ile bay­ra­mın 1. günü ara­sın­da­ki ge­ce­dir.
3- Arefe Ge­ce­si: Arefe günü ile Kur­ban bay­ra­mı­nın 1. günü ara­sın­da­ki ge­ce­dir. Arefe, Zil-hic­ce’nin 9. gü­nü­dür. Ra­ma­za­nın son gü­nü­ne Arefe den­mez!
4- Kur­ban Bay­ra­mı ge­ce­le­ri: Kur­ban bay­ra­mı­nın 1, 2 ve 3. gün­le­rin­den son­ra­ki ge­ce­ler­dir. Bu 3 güne “Ey­yâm-ı nahr” denir.
5- Mev­lit Ge­ce­si: Rebî’ul-ev­vel ayı­nın 11. ve 12. gün­le­ri ara­sın­da­ki ge­ce­dir. Pey­gam­ber efen­di­mi­zin doğ­du­ğu ge­ce­dir.
6- Berat Ge­ce­si: Şaban ayı­nın 15. ge­ce­si­dir.
7- Miraç Ge­ce­si: Recep ayı­nın 27. ge­ce­si­dir.
8- Re­ga­ip Ge­ce­si: Recep ayı­nın ilk Cuma ge­ce­si­dir.
9- Mu­har­rem Ge­ce­si: Mu­har­rem ayı­nın 1. ge­ce­si, Müs­lü­man­la­rın ka­me­rî yıl­ba­şı ge­ce­si­dir.
10- Aşure Ge­ce­si: Mu­har­rem ayı­nın 10. ge­ce­si­dir.
Bun­lar­dan başka, Fıtr Bay­ra­mı­nın diğer ge­ce­le­ri, Zil-hic­ce ve Mu­har­rem ay­la­rı­nın ilk on ge­ce­le­ri, haf­ta­nın her Cuma ve Pa­zar­te­si ge­ce­le­ri de mü­ba­rek­tir. Yu­ka­rı­da­ki on ge­ce­den be­şin­ci, al­tın­cı, ye­din­ci ve se­ki­zin­ci ge­ce­le­re Kan­dil Ge­ce­le­ri denir. (Kay­nak: Tam İlmi­hal)

RİZEDE VİRÜS PİK YAPMIŞKEN

Sağ­lık Ba­ka­nı­nı sal­gın­la il­gi­li bir tablo açık­la­dı.
Son haf­ta­da yurt ge­ne­lin­de­ki lis­te­de Trab­zon ve Rize komşu iki İl pik yap­mış.
Üs­tü­ne üst­lük bu lis­te­nin açık­lan­dı­ğı gün Cum­hur­baş­ka­nı AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın bir­çok Ba­ka­nıy­la bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı Rize ve son­ra­da Trab­zon’da AK Parti İl Kong­re­le­ri ya­pıl­dı.
Rize’deki ka­pa­lı salon AK Parti Genel baş­ka­nı­nın ek­ran­lar­dan sey­ret­ti­ğim ka­da­rıy­la ’le­ba­leb’ dolu ol­ma­sı si­ya­se­ten mem­nu­ni­yet yap­mış ama sağ­lık için nor­mal mi?
Rize’de teh­li­ke­nin va­ha­me­ti­ni her fır­sat­ta dile ge­ti­ren Vali ve Sağ­lık Mü­dü­rü­nün fer­yat­la­rı demek ki bo­şu­nay­mış. Bu kong­re­de gör­dü­ğüm yo­ğun­luk­tan ben bunu an­la­dım. AK Parti Genel baş­ka­nı­nın sos­yal me­sa­fe tav­si­ye­le­ri­ne ma­ale­sef bun­dan sonra uymak is­te­mi­yo­rum.
Sev­gi­li Avu­ka­tı­mız Ateş Ha­ti­noğ­lu’nun sos­yal med­ya­da­ki şu pay­la­şı­mı da ger­çe­ğin ta ken­di­si.
Sağ­lık Ba­ka­nı­nın açık­la­ma­sı üze­ri­ne Av. Ha­ti­noğ­lu ‘’Kovid 19’la il­gi­li bu tab­lo­yu Ak Parti Rize ve Trab­zon kong­re­le­ri­nin ol­du­ğu gün pay­laş­ma­sı büyük bir pro­vo­kas­yon­dur. Hınca hınç dolu sa­lon­lar­da, te­za­hü­rat­lar eş­li­ğin­de ya­pı­lan bu muh­te­şem kong­re­le­ri göl­ge­le­me­ye Sağ­lık Ba­ka­nı­nın gücü yet­mez.
Rize ve Trab­zon vaka re­ko­ru kır­mış, ne önemi var bun­la­rın. Gün­de­mi böyle saç­ma­lık­lar­la niye meş­gul edi­yor­su­nuz’’
Sahi Sağ­lık Ba­ka­nı bu açık­la­ma­sıy­la ne demek is­te­di.
Virüs Rize ve Trab­zon’da te­pe­ye çık­mış­sa Cum­hur­baş­ka­nı AK Parti Genel Baş­ka­nı­nın ko­nu­dan ha­be­ri ol­ma­dı mı?
Sn. Vali Kemal Çeber ve Sağ­lık Mü­dü­rü Mus­ta­fa Tepe bunca aman ko­ru­na­lım, so­ka­ğa çık­ma­ya­lım, ka­la­ba­lık­la­ra ka­rış­ma­ya­lım de­me­si bo­şu­na mı?
Bunca emek­ler heba oldu.
Ce­na­ze­ye ka­tı­la­mı­yo­ruz, hasta zi­ya­re­ti­ne git­mi­yo­ruz
Fut­bol için açık tri­bün yasak, aynı sa­lon­da bas­ket­bol, vo­ley­bol, güreş yasak AK Parti kong­re­si ser­best,
Park­la­ra otur­mak yasak, lo­kan­ta­ya yemek yasak, çay içmek yasak ama AK Parti İl Kong­re­le­ri Le­ba­leb dol­ma­sı için ta­ma­men ser­best.
Eyvah ki eyvah.
İnsan sağ­lı­ğı si­ya­set için heba edi­li­yor­sa söy­le­necek başka söze gerek yok.

Doğu Karadeniz İçin Çığ Uyarısı

Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­ri için çığ uya­rı­sı ya­pıl­dı.

Me­te­oro­lo­ji 11. Bölge Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­rin­de mev­cut kar ör­tü­sü üze­ri­ne gelen yeni ve kalın kar ör­tü­sü ne­de­niy­le dik ya­maç­lar­da çığ ris­ki­nin art­tı­ğı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, çığ riski ne­de­niy­le olu­şa­bi­lecek olum­suz­luk­la­ra karşı dik­kat­li ve ted­bir­li olun­ma­sı ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di. Haber Merkezi

Rize’de Kar Yağışı Tedbirleri

İl Sağ­lık Mü­dü­rü Tepe: “Kış şart­la­rın­da has­ta­la­rı­mı­zı mağ­dur et­me­mek için ge­rek­li ted­bir­le­ri aldık” dedi.

Rize Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, “kış şart­la­rı­nın has­ta­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ne neden ol­ma­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­lar has­sa­si­yet­le yü­rü­tül­mek­te­dir” dedi.
Rize Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Rize’de bek­le­ni­len kar ya­ğı­şı­nın ula­şım­da zor­luk­la­ra neden ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li yük­sek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tepe, şöyle devam etti:
Özel­lik­le bu durum acil has­ta­lar ve ha­mi­le­ler ile di­ya­liz has­ta­la­rı gibi kro­nik has­ta­lı­ğı olan­lar için son de­re­ce önem arz et­mek­te­dir.
Yoğun kar du­ru­mun­da özel­lik­le yük­sek ma­hal­le ve köy­le­ri­mi­ze ulaş­ma­da zor­luk­lar çe­kil­mek­te­dir.
Bu se­bep­le yaş­lı­la­rı­mız, kro­nik has­ta­lı­ğı bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mız, di­ya­liz has­ta­la­rı­mız ve ge­be­le­ri­miz en­di­şe­ye ka­pıl­ma­sın­lar. Bütün im­kan­lar se­fer­ber edil­miş­tir.
Bu an­lam­da di­ya­liz üni­te­le­ri­mi­ze ta­li­mat ve­ri­lip seans zo­run­lu­lu­ğu kal­dı­rıl­mış­tır.
Yani di­ya­liz has­ta­la­rı­mız kar en­ge­li or­ta­dan kal­kın­ca­ya dek di­ya­liz se­an­sı­na geç kal­dım en­di­şe­si ya­şa­ma­ya­cak­lar­dır.
Yine di­ya­liz has­ta­la­rı­mız ve do­ğum­la­rı­na son bir ay kal­mış ge­be­le­ri­mi­zi is­te­dik­le­ri tak­dir­de has­ta­ne­le­ri­mi­ze yakın il ve ilçe mer­kez­le­rin­de kar en­ge­li or­ta­dan ta­ma­men kal­kın­ca­ya kadar üc­ret­siz ola­rak dev­le­te ait te­sis­ler­de mi­sa­fir et­mek­te­yiz.
Has­ta­la­rı­mız yol­la­rın ka­pan­ma­sın­dan do­la­yı pa­ni­ğe, en­di­şe­ye ka­pıl­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Tepe, ekip­le­ri­miz mut­lak su­ret­le kar en­ge­li zaman kay­bet­tir­se dahi ken­di­le­ri­ne ula­şa­cak­lar­dır.
Bu amaç­la başta kar am­bu­lans­la­rı­mız ve Ulu­sal Me­di­kal Kur­tar­ma Eki­bi­miz (UMKE) olmak üzere, il­gi­li bi­rim­le­ri­miz tümü aktif ola­rak ça­lış­mak­ta­dır.
Ay­rı­ca ala­nın­da en iyi eği­tim almış gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı ola­rak ku­ru­lan bün­ye­sin­de dağ­cı­lar­dan İtfa­iye, Sivil Sa­vun­ma ve sağ­lık per­so­nel­le­ri­ne kadar geniş yel­pa­ze­de bir çok bi­ri­mi ba­rın­dı­ran RİKE (Rize Kur­tar­ma Ekibi) olası bir mah­sur kal­ma­da etkin mü­da­ha­le­ye hazır du­rum­da­dır.
Has­ta­la­rı­mı­zın lü­zu­mu ha­lin­de 112 acil hat­tın­dan yar­dım is­te­nil­me­si du­ru­mun­da, elden gel­di­ğin­ce ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı olu­na­cak­tır.
Kış şart­la­rı­nın has­ta­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ne neden ol­ma­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­lar has­sa­si­yet­le yü­rü­tül­mek­te­dir.
Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Pazarspor’da Ferruh Özgün gitti Adem Nebioğlu geldi

Pa­zars­por’da Van mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan is­ti­fa et­ti­ği bil­di­ri­len tek­nik di­rek­tör Fer­ruh Özgün’ün ye­ri­ne Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.

Pa­zars­por tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­ne Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.İkinci yarı ile bir­lik­te ho­ca­lı­ğa ge­ti­ri­len Fer­ruh Özgün, Van dep­las­ma­nın­da alı­nan 3-0’lık mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan, gö­re­vin­den ay­rı­lır­ken ye­ri­ne de bir dönem yine Pa­zars­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.
Pa­zars­por 2. Lig’de bu sezon 4. tek­nik di­rek­tö­rü gö­re­ve ge­tir­miş oldu.
Ha­ber-Fo­to: Cen­giz YIL­DI­RIM

« Older Entries Recent Entries »