Author Archives: yenicayeli

Rize’ye 10’u uzman ve 25 tabip münhal kadrosu açıldı

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Rize’ye uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı mün­hal kad­ro­su açıl­dı.

  1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile Rize’ye bir­çok uz­ma­nın yanı sıra uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji kad­ro­su açıl­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne 1 iç has­ta­lık­lar uz­ma­nı, 1 kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum uz­ma­nı, 1 gast­ro­en­te­ro­lo­ji uz­ma­nı, 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı, 1 çocuk kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı ve 1 çocuk nö­ro­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tıbbi pa­to­lo­ji uz­ma­nı ile 1 en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı ve kli­nik mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açı­lır­ken, Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne ise 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı ile ruh sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize’ye 10 uzman ta­bi­bin yanı sıra Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Ça­ye­li İsha­koğ­lu Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Fın­dık­lı Dev­let Has­ta­ne­si­ne 2 tabip ile Mer­kez Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­ne 1 tabip, İkiz­de­re Hakkı Emine Ekşi İlçe Dev­let Has­ta­ne­si 1 tabip ve Kal­kan­de­re Şaban Cen­giz İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tabip olmak üzere top­lam da 15 tabip kad­ro­su açıl­dı.
    1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile boş kad­ro­la­ra ya­pı­la­cak ter­cih­ler so­nu­cun­da ata­ma­sı ya­pı­la­cak olan he­kim­ler, Mart ayı içe­ri­sin­de Rize’ye ge­le­rek gö­re­ve baş­la­ya­cak­tır.
      Haber Merkezi

Meteoroloji’den Rize İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan tah­min­le­re göre, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor.

Ya­pı­lan son de­ğer­len­dir­me­le­re göre, yur­dun kuzey ve iç ke­sim­le­ri­nin par­ça­lı ve yer yer çok bu­lut­lu, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğış­lı, bu sabah ilk sa­at­ler­de İstan­bul ve Ko­ca­eli çev­re­le­ri­nin hafif yağ­mur­lu, diğer yer­le­rin az bu­lut­lu ve açık ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor.
Sabah ve gece sa­at­le­rin­de iç ve doğu ke­sim­ler­de buz­lan­ma ve don olayı ile bir­lik­te yer yer pus ve sis bek­le­ni­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­ri ile Doğu Ana­do­lu’nun gü­ney­do­ğu­sun­da çığ oluş­ma teh­li­ke­si bu­lun­mak­ta­dır.
Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan tah­min­le­re göre, hava sı­cak­lık­la­rın­da önem­li bir de­ği­şik­lik ol­ma­ya­ca­ğı, ül­ke­miz ge­ne­lin­de mev­sim nor­mal­le­rin­de sey­re­de­ce­ği tah­min edi­li­yor. Rüz­ga­rın ise ku­zey­li yön­ler­den hafif, ara sıra orta kuv­vet­te es­me­si bek­le­ni­yor.


Haber Merkezi

Rize Valisi Çeber vaka artışlarındaki gerçek nedeni açıkladı!..

Rize Va­li­si Kemal Çeber son 2 haf­ta­dır ülke gün­de­mi­ni meş­gul eden Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın ne­de­ni­ni ve alı­na­cak ted­bir­ler­le il­gi­li açık­la­ma yaptı.

Son iki haf­ta­dır Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­la­nan vaka sa­yı­la­rın­da ilk 5 sı­ra­yı bı­rak­ma­yan Ka­ra­de­niz böl­ge­si ile il­gi­li Rize Va­li­si Kemal Çeber’den açık­la­ma geldi. Vali Çeber ra­kam­la­rın yan­lış yo­rum­lan­dı­ğı­nı vaka sa­yı­la­rın­da artış değil diğer il­ler­de hızlı bir düşüş ol­du­ğu için ra­kam­la­rın yük­sek gö­rün­dü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Vaka sa­yı­la­rın­da­ki far­kın böl­ge­sel fak­tör­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Rize Va­li­si Kemal Çeber:”Bu böl­ge­sel açık­la­ma­lar­la bir­lik­te me­se­le­nin yo­ru­mu veya al­gı­sın­da bir yan­lış yo­rum­la­ma veya hutta ra­kam­la­rı okur­ken fark­lı okuma gibi bir durum var. Şöyle ki as­lın­da Rize’de veya Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de bir, iki ay, üç ay ön­ce­si­ne göre vaka sa­yı­la­rı art­mı­yor. Şöyle ör­nek­le­ye­lim, ra­kam­lar ta­ma­men ör­nek­tir, ör­ne­ğin Rize’de bir ay önce 100 vaka var­ken veya 50 vaka var­ken bugün 60’ veya 30’a düştü. Bunu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim sa­de­ce şu tüm Tür­ki­ye’de va­ka­lar epey­ce bir to­par­lan­dı, ama Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde aynı oran­da to­par­la­na­ma­dı. Yani bizim bir ay ön­ce­ki vaka sa­yı­mız bugün çok fazla değil. Gün­lük vaka sa­yı­mız bi­la­kis daha az. Nü­fu­sa oran­la ve­ri­len ra­kam­lar ya­pı­lan test sa­yı­sın­da or­ta­ya çıkan vaka sa­yı­sı­nın yüz­de­lik oranı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde yoğun. Bu zaten bizim bil­di­ği­miz takip et­ti­ği­miz bir konu. Bu ta­ma­men sos­yal ha­re­ket­li­lik sos­yal kül­tü­rel yapı ile il­gi­li bizim eli­miz­de­ki ve­ri­ler ana­liz­ler hep bunu gös­te­ri­yor. Me­se­la bu açık­la­ma­lar 2 ay önce ol­say­dı aynı tab­lo­yu Orta Ana­do­lu’da gö­re­cek­tik. O za­man­lar bu böl­ge­sel ve­ri­lir açık­lan­mı­yor­du. Tür­ki­ye’nin en kri­tik nü­fu­sa göre en yoğun va­ka­la­rı Orta Ana­do­lu’da ola­cak­tı 4 ay önce bunu gör­sey­di­niz o gün­ler­de­ki ha­ber­le­ri ha­tır­la­yın belki Di­yar­ba­kır Mar­din Urfa Doğu Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­sin­de bu tab­lo­yu gö­re­cek­ti­niz. Bugün bu tablo bizim yö­re­mi­zin sos­yal yaşam özel­lik­le­rin­den do­la­yı Ka­ra­de­niz’de böyle. Bizi te­dir­gin eden ra­kam­lar. Ama vaka sa­yı­la­rın­da­ki artış değil bu. Biz­de­ki ana­liz­le­rin fil­yas­yon ça­lış­ma­la­rı­nın al­dı­ğı­mız va­ka­lar­da yap­tı­ğı­mız ana­liz­le­rin so­nu­cu­nun bizi gö­tür­dü­ğü yer sos­yal kül­tü­rel hayat.

Ör­ne­ğin tüm Ka­ra­de­niz’de bize de böyle hemen hemen her­ke­sin 2 evi var­dır biri şe­hir­de­dir bi­ri­si de kö­yün­de­dir. Hafta son­la­rı Bir de bu kı­sıt­la­ma­la­rın ol­ma­sı ne­de­niy­le in­san­lar per­şem­be­den cu­ma­dan köy­le­ri­ne gider ama şöyle bir durum vardı. Rize’de köy­ler aile köy gi­bi­dir kö­yü­ne git­ti­ği zaman evin­de in­san­lar o çe­kir­dek aile ola­rak dur­maz ha­la­sı tey­ze­si da­yı­sı veya kom­şu­su hep bir araya ge­lir­ler ev­le­rin içe­ri­sin­de top­la­nır­lar bu şöyle bir se­rü­ven ge­ti­ri­yor şe­hir­den köye gi­der­ken köye köy­den şehre dö­ner­ken de şehre bu vi­rü­sü ta­şı­ya­bi­li­yo­ruz. Ka­ra­de­niz il­le­ri çok dar alan­da­dır. Diğer böl­ge­ler­de 10.000 insan 20 ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de sos­yal ha­ya­tı­nı devam et­ti­rir­ken Ka­ra­de­niz’de ise sı­kı­şık ya­pı­sın­dan do­la­yı 10000 insan 3-5 bin ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de ya­şa­mı­nı devam et­ti­rir. Ör­ne­ğin Rize’de bütün sos­yal ha­ya­tı­mız Ata­türk ve Cum­hu­ri­yet cad­de­si üze­rin­de Deniz cad­de­si ci­va­rın­da bütün eko­no­mi ve sos­yal hayat bu­ra­lar­da olur. Biz de ted­bir­le­ri­mi­zi buna göre ge­liş­ti­ri­yo­ruz. As­lın­da vi­rü­sün ül­ke­mi­ze gir­di­ği geçen yıl Mart ayın­dan bu yana Rize önde iller ara­sın­da ol­ma­mış­tır. Ted­bir­le­ri bu ya­pı­ya uygun ola­rak aldık. Ama şunu iyi hesap etmek lazım Trab­zon’daki vaka du­ru­mu böy­ley­ken çok risk­li iken Gü­müş­ha­ne’nin rahat olma şansı yok, Rize’de bu kadar risk var­ken Art­vin’in rahat olma şansı yok çünkü devam eden bir hayat var ör­ne­ğin Trab­zon’da Rize ara­sın­da gün­lük 20-25 bin kişi de­ği­şik amaç­lar­la gi­di­yor, ge­li­yor bunu bütün ola­rak yo­rum­la­mak lazım.
Ama bizim bu­ra­da­ki sos­yal hayat bu gün­ler­de bizi en çok zor­la­yan me­se­le çok sıcak kan­lı­dır Ka­ra­de­niz in­sa­nı.
Yani ce­na­ze ol­du­ğu zaman her­kes hep bir­lik­te koşup sahip çık­ma­ya ça­lı­şır bir sorun ol­du­ğu zaman her­kes o so­ru­nu ya­şa­ya­na yar­dım etmek için elin­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lı­şır bu da çok canlı bir sos­yal hayat or­ta­ya çı­kar­tır yani sü­rek­li or­ta­lık­ta cıvıl cıvıl gezen in­san­la­rı gö­rür­sü­nüz bu nor­mal­de bizim Ka­ra­de­niz in­san­la­ra özgü de­di­ği­miz sos­yal ha­re­ket­li­li­ği biraz kıs­ma­mız lazım.
Doğu ve Gü­ney­do­ğu­da bu kri­tik­li­ğin ol­ma­ma­sı­nın ne­de­ni sos­yal ha­ya­tı za­yıf­la­mış ol­ma­sı. Yaz bo­yun­ca oraya giden yöre in­sa­nı­nın artık ora­dan çe­kil­me­si ve in­san­la­rın ev­le­rin­de iş yer­le­rin­de biraz da ha­va­nın et­ki­siy­le sabit sta­bil bir ha­ya­ta geç­miş ol­ma­sı­dır. Ka­ra­de­niz’de bu yok her zaman cıvıl cı­vıl­dır. Biz de ted­bir­le­ri­mi­zi buna göre alı­yo­ruz. De­ne­tim­le­ri­mi­ze sı­kı­laş­tı­rı­yo­ruz Yeni ka­rar­lar alı­yo­ruz bilim ku­ru­lu­muz hem de biz­ler sü­re­ci takip edi­yo­ruz. Daha sert ka­rar­lar al­ma­mak için çünkü önü­müz­de devam eden bir sos­yal hayat kül­tü­rel hayat eko­no­mik hayat var ama bir ta­raf­tan da mev­cut ku­ral­la­rı çok daha uy­ma­yı ge­rek­ti­ren bir durum var.” 15 gün ta­ma­men ka­pan­ma gün­de­mi­miz­de yok Son gün­ler­de Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin 15 gün ta­ma­men ka­pan­ma­sı ile il­gi­li gö­rüş­le­rin ka­mu­oyun­da tar­tı­şıl­ma­sı­na gün­dem­de böyle bir şey yok di­ye­rek cevap veren Vali Çeber: “15 gün ta­ma­men ka­pan­ma ra­di­kal ka­rar­dır. 2 hafta ka­pat­ma icap eder­se bizim de il­gi­li ba­kan­la­rı­mız­la bilim ku­ru­luy­la hü­kü­me­ti­miz­le is­ti­şa­re ede­bi­le­ce­ği­miz ka­rar­lar. Belki böl­ge­sel ola­rak ve­ril­me­si ge­re­ken ka­rar­lar. Şu anda bize gün­dem ola­rak yan­sı­mış bir konu değil bu. Bu ko­nu­şu­lu­yor biz de du­yu­yo­ruz ama uz­man­lar söy­lü­yor ki­mi­si ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor kimi ise biraz daha sonra daha olum­su­za giden bir tablo olur­sa ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Bilim ku­ru­lu ve il­gi­li ba­kan­lık­la­rı­mız bun­la­rı bütün ve­ri­le­ri­mi­zi takip eden­ler onlar. 15 gün­lük ka­pan­ma de­di­ği­niz zaman tüm uy­gu­la­ma ile il­gi­li ted­bir­le­ri al­ma­nız lazım. Yani in­san­la­rın ya­şam­sal ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak, has­ta­yı anın­da sevk ede­bi­lecek bu ka­pan­ma­ya iliş­kin tüm kont­rol­le­ri ya­pa­bi­lecek gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni se­fer­ber ede­bi­lecek hu­sus­la­rı ti­tiz­lik­le plan­la­ma­nız lazım. Biz bunu ya­pa­rız ama bunun ge­rek­li­li­ği nok­ta­sın­da bu ve­ri­le­ri to­par­la­yan ve bun­la­ra bakan bilim ku­ru­lu­muz il­gi­li sağ­lık ba­kan­lı­ğı­mız ve İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­mız bunu de­ğer­len­dir­me­si ve ondan sonra bunun plan­lan­ma­sı lazım. Şu anda bizde gün­dem ola­rak ko­nuş­tu­ğu­muz ko­nu­lar­dan bi­ri­si değil bu.” Ka­ra­de­niz in­sa­nı ina­nır­sa yapar Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın kısa sü­re­de bunun üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­ni ve kısa sü­re­de vaka sa­yı­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­nin al­tı­nı çizen Rize Va­li­si Kemal Çeber: “Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın bir şeye inan­dı­ğı zaman ba­şar­dı­ğı ya­pı­sı­nı bil­di­ğim için kısa za­man­da bu tab­lo­nun dü­ze­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­rum. Bu virüs öyle bir anda bi­ti­ri­lecek bir virüs değil, bir süreç zaman alı­yor. Ge­rek­li özeni gös­te­rir­sek önü­müz­de­ki bir iki hafta içe­ri­sin­de olum­lu tab­lo­nun gö­rü­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Bende ha­ber­ler­de ve yo­rum­lar­da gö­rü­yo­rum vaka sa­yı­la­rın­da ciddi artış değil vaka sa­yı­la­rı­mız­da düşüş var. Ancak halâ te­dir­gin edecek dü­zey­de halen ciddi mü­ca­de­le ge­rek­ti­recek dü­zey­de. Diğer il­le­ri­miz çok daha hızlı bu sos­yal ya­pı­dan do­la­yı to­par­la­dı­ğı için Ka­ra­de­niz Böl­ge­si daha risk­li bölge ola­rak öne çı­kı­yor.”


Haber Merkezi

Rize Valiliğinden Yeni Koronavirüs Tedbirleri

Rize Va­li­li­ği İl Ge­ne­lin­de Artan Co­vit-19 Va­ka­la­rı Ne­de­ni İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si Ka­ra­rı İle Al­dı­ğı Bir Dizi Yeni Ted­bir­le­ri Açık­la­dı.

Rize’de artan va­ka­lar ne­de­ni ile İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si bugün Rize Va­li­si Kemal Çeber Baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak Co­vit-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da bir dizi ka­rar­lar aldı.
Vali Çeber, top­lan­tı­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de; ” Pan­de­mi sü­re­ci devam et­mek­te ve bu sü­re­ce karşı önem­li bir mü­ca­de­le ver­mek­te­yiz. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca açık­la­nan ve­ri­ler­de böl­ge­miz­de ya­şa­nan yo­ğun­lu­ğu daha net gör­mek­te­yiz.
Bu yo­ğun­lu­ğu azalt­ma ve nor­mal­leş­me açı­sın­dan yeni adım­lar atmak için alı­nan ted­bir ka­rar­la­rı­na uyul­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta.
Bir­lik içe­ri­sin­de pan­de­mi­ye karşı ve­ri­len mü­ca­de­le­ye des­tek olur­sak, ba­şa­rı­ya ulaş­ma sü­re­ci­miz­de kı­sa­la­cak­tır. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Top­lan­tı son­ra­sı ya­pı­lan resmi açık­la­ma­da ”İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu‘nun de­ği­şik tarih ve sa­yı­lar­la al­dı­ğı kı­sıt­la­ma ka­rar­la­rı­na ila­ve­ten aşa­ğı­da­ki ka­rar­la­rın ye­ni­den ha­tır­la­tıl­ma­sı ve dü­zen­len­me­si­ne ih­ti­yaç du­yul­muş­tur:


1- Tüm kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile ban­ka­la­ra gi­riş­ler­de­ki HES kodu uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


2- Ce­na­ze na­maz­la­rı­nın vakit na­maz­la­rın­dan ön­ce­si­ne ve son­ra­sı­na denk gel­me­yecek şe­kil­de (ör­ne­ğin saat 11:00, 14:00) ya­pıl­ma­sı, ka­tı­lı­mın en fazla 30 ki­şiy­le sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı, ce­na­ze son­ra­sı ev veya başka bir me­kan­da toplu ta­zi­ye ve mev­lit, hatim vb. et­kin­lik­le­rin yasak ol­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


3- Va­tan­daş­la­rı­mı­zın yoğun ola­rak bir araya gel­di­ği özel­lik­le mar­ket, toplu ta­şı­ma ve ber­ber vb. yer­ler­de­ki de­ne­tim­le­rin has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


4-Ca­mi­le­re gelen va­tan­daş­la­rın sec­ca­de­le­ri­ni de be­ra­ber­le­rin­de ge­tir­me­le­ri uy­gu­la­ma­sı­na devam edil­me­si ve bu uy­gu­la­ma­nın din gö­rev­li­le­ri­miz­ce de­net­len­me­si­nin sağ­lan­ma­sı,


5- İş yer­le­ri­nin ya da bi­na­la­rın önün­de iki veya daha fazla ki­şi­nin bir arada otu­ra­rak ya da ayak­ta soh­bet et­me­si, çay ve si­ga­ra içil­me­si vb. sos­yal me­sa­fe­nin ihlal edil­di­ği fa­ali­yet­le­rin ya­sak­lan­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


6- Sahil bant­la­rın­da, park­lar­da sos­yal me­sa­fe­ye uyul­madan oturma, sohbet etme vb. dav­ra­nış­la­rın ya­sak­lan­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na devam edil­me­si,

7- So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı gün­le­rin­de sa­de­ce zo­run­lu ih­ti­yaç­lar için yü­rü­me me­sa­fe­sin­de mar­ket, fırın vb. yer­le­re gi­di­le­bi­le­ce­ği, kı­sıt­la­ma­dan muaf olan­lar hariç (onlar da sa­de­ce mu­afi­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de ve mu­afi­yet gü­zer­gah­la­rı olmak kay­dıy­la) araç ile her­han­gi bir yere gi­di­le­me­ye­ce­ği­nin bi­li­ne­rek ha­re­ket edil­me­si ve buna iliş­kin de­ne­tim­le­rin yoğun ola­rak devam et­me­si,

8- İli­miz­de hafta sonu köy ev­le­ri­ne gitme ve köyde sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­yan zi­ya­ret­ler, mi­sa­fir­lik­ler gibi alış­kan­lık­la­rın sal­gı­nın ya­yı­lı­mı­na önem­li et­ki­si ol­du­ğu için bu tarz ha­re­ket­ler­den ka­çı­nıl­ma­sı ve köy­ler­de bu de­ne­tim­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı,


9- Muh­tar­la­rın, apart­man-si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin vb. yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu alan­da so­rum­lu­luk­la­rı ol­du­ğu bi­le­rek bu­lun­duk­la­rı yerde pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­ra mü­sa­ade et­me­me­si ve anın­da il­gi­li bi­rim­le­re gerek­li bil­di­rim­le­ri yap­ma­sı­na,


Uy­gu­la­ma­lar­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­me­si­ne ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ma­sı­na, alı­nan ka­ra­ra uy­ma­yan­la­ra Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu’nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce idari işlem tesis edil­me­si ve ko­nu­su suç teş­kil eden dav­ra­nış­la­ra iliş­kin Türk Ceza Ka­nu­nu’nun 195 inci mad­de­si kap­sa­mın­da ge­rek­li adli iş­lem­le­rin baş­la­tıl­ma­sı­na,
Oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.” de­nil­di.


Haber Merkezi

Rize Dahil 5 İl Vakaların Yüzde 17’sini Yükleniyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı ko­ro­na virüs vaka sa­yı­la­rı­na göre Tür­ki­ye’deki va­ka­la­rın yüzde 24,1 yani her 4 va­ka­dan 1’i Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde.

Bakan Koca’nın açık­la­dı­ğı 15-21 Şubat ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de 44 bin 294 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin ta­ma­mın­da tes­pit edi­len vaka sa­yı­sı ise 10 bin 639 kişi oldu.
Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüzde 9,46’sına sahip olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ko­ro­na vi­rü­sü ra­kam­la­rı göz önüne alın­dı­ğın­da yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sı­ra­da yer alı­yor.
5 il va­ka­la­rın yüzde 17’sini yük­le­ni­yor
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan Rize, Ordu, Sam­sun, Trab­zon ve Gi­re­sun’da 15-21 şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da 7 bin 840 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.
Bu ra­kam­lar göz önüne alın­dı­ğın­da Tür­ki­ye’deki va­ka­la­rın yüzde 17’si sa­de­ce bu 5 ilde bu­lu­nu­yor.
Bu il­ler­de­ki va­ka­lar ise Sam­sun 2 bin 752 vaka, Trab­zon bin 685 vaka, Ordu bin 739 vaka, Gi­re­sun 976 vaka ve Rize’de 688 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.


Haber Merkezi

Kalkandere Kaymakamlığı’nın El Emeği Göz Nuru Projesi Kapsamında Üretilen Mandalina Reçeli Yoğun İlgi Gördü

Rize’nin Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın il­çe­de ev ha­nım­la­rı için baş­lat­tı­ğı ’El Emeği Göz Nuru’ isim­li proje kap­sa­mın­da üre­ti­len man­da­li­na re­çe­li yoğun ilgi gördü.

Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın ’El Emeği Göz Nuru’ pro­je­si kap­sa­mın­da 8 ev ha­nı­mı man­da­li­na re­çe­li üre­ti­mi­ne baş­la­dı. İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len proje sa­ye­sin­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar meyve ola­rak gir­di­ği ev­le­re bu kez reçel ola­rak girdi.
Ça­lış­kan Ka­ra­de­niz ka­dı­nı­nın hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­ye­rek yö­re­nin man­da­li­na­sı­nı sof­ra­la­ra reçel ola­rak ge­tir­di­ği­ni dile ge­ti­ren Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu, “Kal­kan­de­re İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma, Da­ya­nış­ma Vak­fı­mız ko­or­di­nas­yo­nun­da ça­lış­kan Ka­ra­de­niz ka­dı­nı­nın is­tih­da­mı­na katkı sağ­la­mak için ‘El Emeği Göz Nuru’ isim­li man­da­li­na re­çe­li pro­je­mi­zi baş­lat­tık. Bu pro­je­yi Rize’de çay ha­ri­cin­de man­da­li­na gibi mey­ve­le­rin de ye­tiş­ti­ği­ni gös­ter­mek, bir far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la baş­lat­tık. Pro­je­ye yö­ne­lik va­tan­daş­la­rı­mız­dan yoğun bir ilgi oluş­tu. Bu­ra­da­ki ama­cı­mız ko­ope­ra­tif an­la­yı­şı ve yak­la­şı­mıy­la proje kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan re­çel­le­rin cad­de­le­ri­miz üze­rin­de yer alan bak­kal ve mar­ket­ler­de sa­tı­şı yolu ile elde edi­len ge­lir­le­rin top­la­mı­nı pro­je­de yer alan ka­dın­la­ra ak­ta­ra­rak katkı sağ­la­mak” dedi.
“İlk etap­ta 8 yöre ka­dı­nı­mız be­lir­len­di”
Pan­de­mi ko­şul­la­rı­na dik­kat et­tik­le­ri­ni ve hij­ye­nin üst saf­ha­da tu­tul­du­ğu­nu söy­le­yen Gök­me­noğ­lu, “İlk etap­ta 8 yöre ka­dı­nı­mız be­lir­len­di. Pan­de­mi şart­la­rı­na da uygun bir şe­kil­de ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı. Usta öğ­re­ti­ci­mi­zin de reh­ber­li­ğin­de hij­yen şart­la­rı­na mak­si­mum se­vi­ye­de ri­ayet gös­te­ri­li­yor. Biz bu pro­je­de ta­ma­men yö­re­mi­zin man­da­li­na­sı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı ter­cih ettik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Man­da­li­na re­çe­li­ni yapan 8 ka­dın­dan biri olan Funda Demir, yap­tık­la­rı ürün­le­rin mar­ket raf­la­rın­da yer bul­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “Kay­ma­ka­mı­mız biz­ler­den reçel yap­ma­mı­zı is­te­di. Çok güzel de oldu. Bah­çe­miz­den man­da­li­na­mı­zı top­la­dık, or­ga­nik oldu, çok güzel oldu. Çok da mem­nun olduk” diye ko­nuş­tu.
Yö­re­le­rin­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rın aroma ba­kı­mın­dan diğer man­da­li­na­la­ra ben­ze­me­di­ği­ni, o yüz­den re­çe­li­nin de fark­lı ve güzel ol­du­ğu­nu be­lir­ten Aley­na Ka­ra­ca ise, “Man­da­li­na­la­rı­mız top­lan­dı geldi, tek tek ayık­la­dık. Şer­be­ti­mi­zi ayar­la­dık ve limon ile onu ke­sir­dik. Man­da­li­na­la­rı ek­le­dik ve yavaş yavaş pi­şir­dik. Kö­pü­ğü­nü aldık ve ka­va­noz­la­dık, mar­ket­ler­de sa­tı­şa sun­duk. Çok ho­şu­mu­za gitti, böyle bir pro­je­de yer al­dı­ğı­mız için se­vin­dik. Uma­rım her­ke­sin de damak zev­ki­ne uyar, her­kes mem­nun kalır. Man­da­li­na­la­rı­mız yö­re­miz­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rı­mız. İnce ka­buk­lu ve tat­la­rı diğer man­da­li­na­lar­dan fark­lı­dır. Kay­ma­ka­mı­mız re­çe­li­nin de güzel ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü ve öyle de oldu. Yani tadı ve ko­ku­suy­la diğer yö­re­le­rin man­da­li­na­la­rın­dan fark­lı olan man­da­li­na­mı­zın re­çe­li de öyle tatlı ve güzel oldu. İnşal­lah be­ğe­ni­lir, se­vi­lir ve de­va­mı da gelir” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

RİZE MÜFTÜLÜĞÜ EVDEN KUR’AN ÖĞRENME KAYITLARININ BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

Rize İl Müf­tü­lü­ğü, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi uy­gu­la­nan Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ğin­de yeni dönem ka­yıt­la­rı baş­la­dı.

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ği baş­lat­mış­tı.

DİB Reh­ber­li­ğin­de il ve ilçe müf­tü­lük­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­len çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim ders­le­ri­ne va­tan­da­şın il­gi­si yoğun oldu. Din gö­rev­li­le­rin­ce ve­ri­len çev­ri­mi­çi ders­ler­le çok sa­yı­da kişi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­di. Tüm dün­ya­da et­ki­si­ni sür­dü­ren yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nı sü­re­cin­de din hiz­met­le­ri­ni ara­lık­sız sür­dü­ren Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la “Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Öğ­re­tim Prog­ra­mı” ha­zır­la­mış­tı. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan çev­ri­mi­çi eği­tim prog­ra­mı kap­sa­mın­da ilk ders 28 Ara­lık 2020’de ya­pıl­dı, eği­tim­ler 8 hafta bo­yun­ca devam etti. Haf­ta­lık 6 sa­at­ten olu­şan prog­ram­da haf­ta­da 3 gün ve günde 2 saat çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim dersi ya­pıl­dı.
İl ve ilçe müf­tü­lük­le­ri ko­or­di­ne­sin­de din gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­len çev­ri­mi­çi ders­ler­de bin­ler­ce kişi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­di. Evden Kur’an öğ­ren­me se­fer­ber­li­ğin­de yeni dönem ka­yıt­la­rı baş­la­dı. Eği­tim prog­ra­mı­na dair gün ve sa­at­le­rin ka­tı­lım­cı ta­lep­le­ri­ne göre dü­zen­le­ne­bil­di­ği eği­tim prog­ra­mı­nın yeni dönem baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı.
Prog­ra­ma baş­vu­ru­lar, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı resmî in­ter­net si­te­si (www.​di­ya­net.​gov.​tr) üze­rin­den alı­na­cak. Eği­tim prog­ra­mın­da en­gel­li va­tan­daş­lar da unu­tul­ma­dı. Görme ve işit­me en­gel­li va­tan­daş­la­rın da baş­vu­ra­bi­le­ce­ği Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Eği­tim Prog­ra­mı’na, ilk dö­nem­de ol­du­ğu gibi yeni dö­nem­de de 4 yaş ve üzeri bütün va­tan­daş­la­rın baş­vu­ru­su kabul edi­lecek.​Vatandaş­lar;https://​dibbys.​di­ya­net.​gov.​tr/​ehys/​Og­ren­ci­Kurs­Bas­vu­ru.​aspx bağ­lan­tı­sı­nı kul­la­na­rak prog­ra­ma kayıt ola­bi­lecek.
Haydi, Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye, Oku­ma­ya
Yeni dö­nem­de; “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye, Oku­ma­ya” slo­ga­nıy­la sür­dü­rü­lecek “Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Öğ­re­tim Prog­ra­mı” hak­kın­da Di­ya­net­Ha­ber’e de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü Yay­gın Din Eği­ti­mi Daire Baş­ka­nı Se­di­de Ak­bu­lut, eği­tim prog­ra­mı­nın ilk dö­ne­min­de yoğun bir ta­lep­le kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Pan­de­mi se­be­biy­le 4-6 yaş ve ih­ti­yaç odak­lı Kur’an kurs­la­rın­da eği­tim gören öğ­ren­ci sa­yı­sın­da büyük oran­da azal­ma­lar ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Ak­bu­lut, bu sü­reç­te va­tan­daş­lar­la bu­luş­mak ve on­la­ra yay­gın din eği­ti­mi­ni ulaş­tır­mak ama­cıy­la böyle bir proje ha­zır­lan­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­nın bu an­lam­da sal­gın sü­re­ci­ni bir fır­sa­ta çe­vir­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bu­lut, çev­ri­mi­çi dü­zen­le­nen eği­tim­ler sa­ye­sin­de çok sa­yı­da va­tan­da­şa yay­gın din eği­ti­mi­nin ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Bazı özel du­rum­la­rın­dan do­la­yı cami veya Kur’an kurs­la­rın­da sür­dü­rü­len yay­gın din eği­ti­mi ile bu­lu­şa­ma­yan va­tan­daş­la­rın, adı geçen proje kap­sa­mın­da Kur’an-ı Kerim oku­ma­yı öğ­ren­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bu­lut; “Özel­lik­le 65 yaş üzeri va­tan­daş­la­rı­mız için bir bu prog­ram bir imkân oldu. Onlar için bir kapı açmış olduk. Şimdi is­te­dik­le­ri zaman kendi te­le­fon­la­rın­dan veya ço­cuk­la­rı­nın, to­run­la­rı­nın te­le­fo­nun­dan ben bu eği­tim­le­ri takip etmek is­ti­yo­rum de­dik­le­rin­de ra­hat­lık­la ev­le­rin­de otur­duk­la­rı yer­den ders­le­ri­mi­ze ka­tı­la­bi­li­yor­lar. Bu an­lam­da biz yay­gın din eği­ti­mi­ni va­tan­daş­la­rı­mı­zın aya­ğı­na gö­tü­rü­yo­ruz. 21. yüz­yı­lın di­ji­tal dün­ya­sın­da çev­ri­mi­çi sun­du­ğu­muz eği­tim­ler­de ka­li­te­yi ar­tır­ma­yı çok önem­si­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la biz va­tan­daş­la­rı­mı­zı hem ca­mi­ye ge­ti­re­bil­me­yi hem de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni çev­ri­mi­çi or­tam­lar­da kar­şı­la­ya­bil­me­yi ken­di­mi­ze hedef edi­ni­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Yay­gın din eği­ti­mi­nin sa­de­ce Kur’an kursu ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Ak­bu­lut, “Hutbe, vaaz ve irşat prog­ram­la­rı da bir yay­gın din eği­ti­mi­dir. Aynı şe­kil­de genç­le­re yö­ne­lik sür­dür­dü­ğü­müz fa­ali­yet­le­ri­miz yine yay­gın din eği­ti­mi­dir. Bu şu de­mek­tir, biz Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ola­rak yay­gın din eği­ti­mi­ni her alan­da veren bir ku­ru­muz. Bu ba­kım­dan pan­de­mi sü­re­cin­de yay­gın din eği­ti­mi­nin in­kı­ta­ya uğ­ra­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Çünkü biz sal­gı­na yö­ne­lik çok ciddi ted­bir­ler aldık. Bir dönem ca­mi­le­ri­mi­zi ka­pat­mak zo­run­da kal­dık, cuma hut­be­le­ri­ni kı­salt­tık, Kur’an kurs­la­rı­na bir takım kı­sıt­la­ma­lar ge­tir­dik. Ancak şunu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim ki bize ula­şan in­sa­nı­mı­za dair bir kay­bı­mız ol­ma­dı. Ben bu şart­lar al­tın­da yay­gın din eği­ti­min­den fay­da­lan­mak is­ti­yo­rum diyen her va­tan­da­şı­mız, mut­la­ka kar­şı­lı­ğı­nı aldı.” dedi.
Yay­gın Din Eği­ti­mi Daire Baş­ka­nı Se­di­de Ak­bu­lut, sa­de­ce sal­gın sü­re­cin­de değil sal­gın son­ra­sın­da da ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da çev­ri­mi­çi yay­gın din eği­tim­le­ri­nin sür­dü­rü­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Ka­yıt­lar Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı resmi in­ter­net say­fa­sın­dan ya­pı­la­bi­lecek.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val

ABD, Türkiye’ye S-400 çağrısını yineledi

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby “Tür­ki­ye’yi S-400 sis­te­mi­nin tes­li­mat sü­re­ci­ni devam et­tir­me­me­ye ve bu sis­te­mi elin­de tut­ma­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby basın top­lan­tı­sın­da bir so­ru­yu ya­nıt­lar­ken, Tür­ki­ye’nin Rusya’dan S-400 füze sa­vun­ma sis­te­mi alımı ne­de­niy­le F-35 uçak­la­rı­nın ortak üre­ti­mi ve sa­tı­şı prog­ra­mın­dan çı­kar­tıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı ve bu du­ru­mun hala ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­du­ğu­nu be­lirt­ti.​
Ame­ri­ka’nın Sesi (VOA) in­ter­net si­te­sin­de­ki ha­be­re göre Kirby, “Tek­rar etmek ge­re­kir­se, Tür­ki­ye’yi S-400 sis­te­mi­nin tes­li­mat sü­re­ci­ni devam et­tir­me­me­ye ve bu sis­te­mi elin­de tut­ma­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Pen­ta­gon Söz­cü­sü Kirby, “Tür­ki­ye’nin son 10 yılda ABD’den Pat­ri­ot sa­vun­ma sis­te­mi satın almak için çok sa­yı­da fır­sa­tı vardı ama bunun ye­ri­ne Rusya’ya gelir, eri­şim ve nüfuz sağ­la­yan S-400’ü seç­ti­ler” dedi.


Haber Merkezi

RİZE EMNİYETİNDEN BAŞARILI OPERASYONLAR

Rize Valiliği, Rize İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonları devam ediyor.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan basın bül­te­nin­de kısa adı KOM olan, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ola­rak bu hafta için­de icra edi­len fa­ali­yet­ler­de;
Du­ru­mun­dan şüp­he­le­ni­le­rek dur­du­ru­lan 2 araç­ta ya­pı­lan ara­ma­da top­lam­da;
4 adet el ya­pı­mı 9mm ta­ban­ca, 4 adet şar­jör, 2 adet sürgü ka­pa­ğı, 2 adet ta­ban­ca göv­de­si, 2 adet ta­ban­ca nam­lu­su, 2 takım kabze ka­pa­ğı, 6 adet 9*19mm fişek, 1 adet metal tes­te­re ucu, 2 adet eğe, 2 adet metal silah par­ça­sı ele ge­çi­ril­miş, 4 şahıs ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış­tır şek­lin­de açık­lan­dı.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Fındık çubuğundan yaptığı sepet ve ürünler yoğun ilgi görüyor

Gi­re­sun’da, emek­li öğ­ret­men Şu­ayip Gün­doğ­du’nun fın­dık çu­bu­ğun­dan yap­tı­ğı sepet ve çe­şit­li ürün­ler, Tür­ki­ye’nin bir­çok ilin­den talep gö­rü­yor.

Gün­doğ­du, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yak­la­şık 15 yıl önce emek­li ol­duk­tan sonra hobi ola­rak baş­la­dı­ğı sepet örü­cü­lü­ğü­nü iler­le­yen yıl­lar­da ge­liş­tir­di­ği­ni söy­le­di.
Son yıl­lar­da halk eği­tim mer­kez­le­rin­de de ders­ler ver­di­ği­ni ak­ta­ran Gün­doğ­du, yö­re­de bi­li­nen ancak unu­tul­ma­ya yüz tut­muş bu sa­na­tı ya­şat­ma­yı he­def­le­di­ği­ni be­lirt­ti.
Başta sepet olmak üzere bir­çok ürün ya­pa­bil­di­ği­ne işa­ret eden Gün­doğ­du, “Fın­dık çu­bu­ğun­dan se­pet­ler artık süs eş­ya­sı ola­rak kul­la­nıl­ma­ya baş­la­dı.
Ev­le­ri­mi­zin baş kö­şe­le­ri­ni süs­lü­yor­lar.
Bu ne­den­le de başta yö­re­den olmak üzere Tür­ki­ye’nin bir­çok böl­ge­sin­den yoğun talep gö­rü­yor.” dedi.
Talep edi­len her eş­ya­yı fın­dık çu­bu­ğun­dan üre­te­bil­di­ği­ne ifade eden Gün­doğ­du, “İste­ni­len tüm ürün­le­ri fın­dık çu­buk­la­rın­dan örü­yo­rum.
Se­pet­ten bıçak kı­lıf­la­rı­na, bas­ton­dan bar­dak süs­le­ri­ne kadar ne is­te­nir­se örmek müm­kün.
Talep ne üze­ri­ne gel­miş­se onu ye­ri­ne ge­tir­mek müm­kün.” diye ko­nuş­tu.
Gün­doğ­du, sepet örü­cü­lü­ğü­nün Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin önem­li el sa­nat­la­rın­dan ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı için il­gi­li­ler­den des­tek bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi

RİZE TEHLİKEDE

Dün­ya­yı sar­san COVİD-19 ko­nu­sun­da henüz düz yola çık­mış de­ği­liz.
Her­kes ko­nu­yu bi­li­yor ama ma­ale­sef in­san­la­rı­mız ted­bir­ler­de geç­sek dav­ra­nı­yor.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın son hafta açık­la­dı­ğı bil­gi­ler Doğu Ka­ra­de­niz’deki şe­hir­ler­de bir panik ya­rat­tıy­sa da ola­yın ger­çe­ği ol­ma­sı ba­kı­mın­dan uya­rı­cı ma­hi­yet­te­dir. Teh­li­ke­nin cid­di­ye­ti kav­ra­na­rak ted­bir­ler alın­ma­lı­dır.
Ba­kan­lık en düşük risk­li 4 ilin Doğu ve Gü­ney­do­ğu’dan;
Hak­kâ­ri – 3,21
Şır­nak – 3,91
Muş – 8,51
Bat­man – 8,71 ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Konu hak­kın­da kısa bir not yaz­mak­ta fayda gö­rü­yo­rum. Geçen hafta, Van Va­li­miz­le te­le­fon­la gö­rüş­tüm. Sn. Valim M. Emin Bil­mez’’ Van’da gün­lük va­ka­la­rın çok aşa­ğı­la­ra düş­tü­ğü­nü ve bunun da so­ka­ğa çıkma ko­nu­sun­da­ki alı­nan ted­bir­le­re va­tan­da­şın har­fi­yen uy­du­ğu­nu’’ söy­le­me­sin­den bende mem­nun oldum.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın risk­li İller açık­la­ma­sın­da Rize 5.sı­ra­da.
100 Binde 100’ün üze­rin­de risk­li olan böl­ge­miz­de­ki 5 il ise “çok yük­sek risk­li” ka­te­go­ri­sin­de yer alı­yor. Doğu Ka­ra­de­niz’deki bu şe­hir­le­ri­mi­ze dik­kat­li­ce ba­ka­lım.
Ordu – 228,40
Gi­re­sun – 217,5
Sam­sun – 202,94
Trab­zon – 207,54
Rize – 200,08
Niye bu du­ru­ma gel­dik. Bir­kaç ay ön­ce­le­ri Va­li­li­ği­miz ta­li­mat­la­rıy­la Em­ni­yet, Jan­dar­ma ve Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz bir­lik­te önem­li ted­bir­ler ala­rak Vi­rü­sün ya­yıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da aşama kay­de­dil­miş­ti.
İnsa­nı­mız çok gev­şe­di ve işin cid­di­ye­ti­ni unut­tu.
Ön­ce­le­ri daha sıkı ya­pı­lan Rize’ye giriş çı­kış­lar ve il­çe­ler arası se­ya­hat­ler kont­rol­süz bir şe­kil­de ta­ma­men ser­best bı­ra­kıl­dı.
Lo­kan­ta, yemek yeri ve kah­ve­ha­ne­le­ri ka­pat­mak­la alı­nan ted­bir­ler ye­ter­li ola­ma­dı.
Hafta son­la­rı yayla ve köy­le­re il ilçe dı­şın­dan pik­nik amaç­lı ya­pı­lan se­ya­hat­ler insan sir­kü­las­yo­nu­nu hız­lan­dır­dı.
Bugün ge­li­nen nok­ta­da çok temiz du­rum­da olan İkiz­de­re il­çe­sin­de bir köyde 24 va­ka­nın gö­zük­me­si hayra ala­met de­ğil­dir. Bir ma­hal­le­de Cuma na­ma­zı son­ra­sı ca­mi­de ya­pı­lan soh­bet­le­rin ko­nu­nun cid­di­ye­ti­ni, teh­li­ke­si­ni or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Ko­ro­na virüs ko­nu­sun­da bir­çok yazı yaz­dım.
Her ya­zım­da özel­lik­le maske, te­miz­lik ve sos­yal me­sa­fe ko­nu­su­nun çok önem­li ol­du­ğu­nu ve mu­hak­kak uyul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni özel­lik­le vur­gu­la­dım.
Top­lu­luk­lar­dan uzak durun der­ken parti kong­re­le­ri­ni ke­sin­lik­le tas­vip et­me­di­ği­mi de be­lirt­tim. Fut­bol maçı sey­ret­mek için açık tri­bün­le­ri ya­sak­lar­ken parti kong­re­le­ri için Ka­pa­lı sa­lon­lar­da ya­pı­lan genel ku­rul­la­rı doğru bul­ma­dım.
Du­ru­mun cid­di­ye­ti­ni kav­ra­ma­mız lazım.
Va­li­li­ği­mi­ze öne­rim Rize’ye giriş çı­kış­la­rı, il­çe­ler arası se­ya­hat­le­rin daha sıkı kont­rol et­ti­ril­me­si lazım.
Her türlü ya­sa­ğa karşı olan bir Ga­ze­te­ci ola­rak bu konu için ge­re­kir­se bir süre se­ya­hat­le­rin ya­sak­lan­ma­sın­dan ya­na­yım.

Yeşil Mavililer Sivasspor’a hazırlanıyor

Çay­kur Ri­zes­por Süper Ligin 27. haf­ta­sın­da Cu­mar­te­si günü saat 16.00’da oy­na­ya­ca­ğı Demir Grup Si­vass­por ve 28. haf­ta­da Çar­şam­ba günü saat 19.00’da oy­na­ya­ca­ğı Hes Kablo Kay­se­ris­por maç­la­rı için ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­rin­de devam edi­yor.

Tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us-Ni­nel Şu­mu­dică yö­ne­ti­min­de ısın­ma ha­re­ket­le­riy­le baş­la­yan ant­ren­man daha sonra iki grup ha­lin­de devam etti.
Ön­ce­ki maçta oy­na­yan fut­bol­cu­lar ye­ni­le­me ant­ren­ma­nı yaptı, diğer grup ise kuv­vet ve da­ya­nık­lı­lık ça­lış­ma­sıy­la ant­ren­ma­na devam etti.
Ka­le­ci­ler ta­kım­dan ayrı ola­rak ka­le­ci ant­re­nö­rü eş­li­ğin­de ça­lış­tı. Son bö­lüm­de ise Çay­kur Ri­zes­por dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ve çift kale maç ya­pa­rak ant­ren­ma­nı bi­tir­di. At­ma­ca­lar 16.00’da ta­ma­mı ba­sı­na açık ola­rak ya­pı­la­cak ant­ren­man­la ça­lış­ma­la­rı­na devam edecek. Remy ve Don­sah bu­gün­kü ant­ren­ma­na ka­tıl­maz­ken, Bold­rin ta­kım­dan ayrı ola­rak fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de düz koşu yaptı.
Fer­nan­do And­ra­de Dos San­tos, Godf­red Don­sah ve Tunay Torun 3 sarı kart ile sı­nır­da bu­lu­nu­yor.
Çay­kur Ri­zes­por – Demir Grup Si­vass­por ma­çı­nın ha­ke­mi Özgür Yan­ka­ya son ola­rak 12. haf­ta­da Göz­te­pe’yi 3-2 yen­di­ği­miz ma­çı­mı­zı yö­net­miş­ti.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »