Author Archives: yenicayeli

TÜRKİYE SÜPER LİG’DEKİ 21 TAKIMIN STADYUMLARINDAN SADECE A.ALANYASPOR’UN 10.128 KİŞİLİK BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADINDA ÖZEL LOCA YOK

2020-21 dep­las­man­lı Süper Lig’de mü­ca­de­le eden 21 ta­kım­dan sa­de­ce Ak­de­niz ekip­le­rin­den A.​Alanyas­por maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı stad­yum­da hiç bir loca bu­lun­mu­yor.

2015 yı­lın­dan beri Süper Lig’de mü­ca­de­le eden A.​Alanyas­por’un (10.128) ki­şi­lik stad­yu­mu­nun ilk ismi OBA idi. Daha sonra spon­sor­la­rın­dan Baş­çe­şe­hir Okul­la­rı­nın is­mi­ni alan bu gü­zi­de stad­yum­da hiç bir özel lo­ca­nın ol­ma­ma­sı da dik­kat çe­ki­yor.
Ga­la­ta­sa­ray’ın Sey­ran­te­pe’deki (52.223) ki­şi­lik Türk Te­le­kom Stad­yu­mu’nda ise top­lam 198 loca var.
Bu rakam ise ül­ke­miz­de­ki stan­dum­lar­da en fazla özel lo­ca­sı olan 1. stad­yum ko­nu­mun­da yıl­lar­dır yer alı­yor. Süper Lig’de mü­ca­de­le eden 21 ta­kım­dan 20’sinde de top­lam (1.147) özel loca bu­lu­nur­ken, vur­gu­la­dı­ğı­mız gibi sa­de­ce Güney ve Ak­de­niz ekibi A.​Alanyas­por’un stad­yu­mun­da bir tane bile özel loca yok.
“Çayın ve Yağ­mu­run Baş­ken­ti” Rize’yi bu zorlı ligde yıl­lar­dır tem­sil eden Çay­kur Ri­zes­por’un (15.332) ki­şi­lik Çaykur Didi Stad­yu­mu’nda top­lam (15) özel loca var. Yıl­lar­dır bu lo­ca­la­ra abone ola­rak Ye­şil-Ma­vi­li Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü’ne de büyük maddi oran­lar­da da des­tek olan kişi ve ku­ru­luş­lar­da şu isim­ler­den olu­şu­yor.
“Yar­dım­cı Hol­ding, Eski Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kemal Yar­dım­cı, Cen­giz Hol­ding, Eski Kulüp Baş­kan­la­rı Meh­met ve Ekrem Cen­giz, Tür­kon Hol­ding, Eski Baş­kan­lar­dan Metin Kal­ka­van, Ça­ye­li Bakır A.Ş. (ÇBİ), Hasan Kar­tal, Turk­cell, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Adnan Torlak, Şadan Kal­ka­van ve Kıran Hol­ding.” Kom­şu­muz Trab­zons­por A.Ş.’nin Ak­ya­zı’daki Şenol Güneş Spor Komp­lek­si Stad­yu­mun­da (122) özel loca var.
40.782 ki­şi­lik bu stad­yum­da­ki loca sa­yı­sı ile de Trab­zons­por bu ko­nu­da ilk dört sı­ra­da yer alı­yor.
Süper Lig’de en az loca sa­yı­sı da Ka­sım­pa­şa Ku­lü­bü’nun sa­hi­bi ol­du­ğu Recep Tay­yip Er­do­ğan Stad­yu­mu var, sa­de­ce bir loca. Loca sa­yı­sı az olan diğer kulüp de Y.​Denizlis­por. Ege eki­bi­nin maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı 18.745 ki­şi­lik Ata­türk Stad­yu­mu’nda da (12) özel loca var.
Dört bü­yük­ler­den Be­şik­taş’ın 41.903 ki­şi­lik Vo­da­fon Stad­yu­mu’nda (147) özel loca bu­lu­nu­yor. Fe­ner­bah­çe’nin (47.834) ki­şi­lik Ülker Şükrü Sa­ra­çoğ­lu Stad­yu­mu’nda ise (100) loca var.
Diğer kom­şu­la­rı­mız­dan BŞB Er­zu­rums­por’un (21.374) ki­şi­lik stad­yu­mun­da ise (57) loca bu­lu­nu­yor.
Stad­yum­lar­da­ki diğer loca ve ka­pa­si­te­ler­de şu şe­kil­de olu­şu­yor.

Bu arada Süper Lig’deki top­lam 21 ta­kı­mın ka­pa­si­te­le­rin­de­ki se­yir­ci top­la­mı da (624.511) kişi ola­rak ka­yıt­lar­da yer alı­yor.
Haber: Faik BAKOĞLU

Vali Çeber “Havalimanımızda denizin dibi iğne oyası gibi işleniyor”

Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin yüzde 76’sı ta­mam­lan­dı.

Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin yüzde 76’sı ta­mam­lan­dı. 85,5 mil­yon ton dol­gu­nun üze­ri­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­ne 600 dö­nüm­lük yeni bir alan ek­le­nin­ce bu rakam 100 mil­yon tona yük­sel­di.
İlk pro­je­ye göre dol­gu­da yüzde 90 ta­mam­lan­ma sağ­la­nan ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de yeni alan ek­len­me­siy­le ta­mam­lan­ma se­vi­ye­si yüzde 76 oldu. Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si için büyük önem ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de ça­lış­ma­la­rın hız kes­me­den devam et­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber, ha­va­li­ma­nının yıl so­nun­da hiz­me­te açıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. “Ala­nın­da belki de bazı özel­lik­le­riy­le bir ilk” Vali Çeber “Hem ili­miz hem Art­vin ili hem böl­ge­miz hem ül­ke­miz için çok de­ğer­li bir ya­tı­rım. As­lın­da ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da değer at­fet­ti­ği­miz, dün­ya­da ben­ze­ri az olan bir ya­tı­rım. Ta­ma­men de­ni­ze dolgu ile ya­pı­lan bir ha­va­li­ma­nı. Ala­nın­da belki de bazı özel­lik­le­riy­le bir ilk. O ne­den­le bazı tek­nik­ler ilk kez uy­gu­la­nı­yor o ne­den­le çok özel mü­hen­dis­lik tek­nik­le­ri ge­rek­ti­ri­yor. Ha­va­li­ma­nı­mız­da de­ni­zin dibi ne­re­dey­se iğne oyası gibi iş­le­ni­yor. De­ni­ze dolgu de­yin­ce dağ­la­rı delip de eli­miz­de bul­du­ğu­muz her türlü mal­ze­me­yi alıp da de­ni­zi dol­dur­du­ğu­muz tek­nik kim­se­ninak­lı­na gel­me­me­li. De­ni­zin di­bin­de çok özel mü­hen­dis­lik tek­nik­ler uy­gu­la­nı­yor, taş­lar ebat­la­rı­na göre sert­lik­le­ri­ne göre ya­pı­lan zemin etüt­le­ri­ne göre ze­mi­ne yer­leş­ti­ri­li­yor. De­ni­zin di­bin­de dal­gıç­la­rı­mız var, çok ince de­tay­lı ça­lı­şan tek­nik alet­le­ri­miz var, ge­mi­le­ri­miz var yani çok özel bir yön­tem uy­gu­la­nı­yor” dedi. “Ha­va­li­ma­nın­dan Ayder’e he­li­kop­ter­le ula­şı­la­bi­lecek” Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te ca­zi­be mer­ke­zi olan tu­rizm alan­la­rı­na ula­şı­mın daha da kolay ola­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Ha­va­li­ma­nı­mız sa­de­ce ha­va­li­ma­nı ola­rak kal­mı­yor ül­ke­mi­zin eko­no­mi­si­nin, ti­ca­re­ti­nin, sos­yal ha­ya­tı­nı ve özel­lik­le de tu­riz­mi­ni et­ki­le­yecek. Hem Art­vin hem Rize hem de tüm Ka­ra­de­niz için büyük bir ya­tı­rım. Bizim ili­mi­zin ge­le­ce­ği­ni çayla be­ra­ber kur­gu­la­dı­ğı­mız ikin­ci ana tu­rizm. Ve ha­va­li­ma­nı bize bu an­lam­da çok büyük hiz­met edecek. İnsan­lar, yeni ya­pa­ca­ğı­mız 45 da­ki­ka­lık yolla Ayder’e çok rahat bir şe­kil­de ula­şa­cak. Hatta yeni ya­pa­ca­ğı­mız Ayder Dö­nü­şüm Pro­je­si çer­çe­ve­sin­de ya­pa­ca­ğı­mız he­li­kop­ter pis­tiy­le arzu eden­ler ha­va­li­ma­nın­dan Ayder’e he­li­kop­ter­le ula­şa­bi­lecek. Yine Ovit’e 1 sa­at­te ula­şa­cak Arap­dü­zü, Han­dü­zü­ne, Ça­ye­li Kuspa’ya, Fın­dık­lı’ya, Fır­tı­na Va­di­si­ne çok rahat ula­şa­cak. Ve bu­ra­lar tu­rizm yer­le­ri­miz ola­cak. Ha­va­li­ma­nı bize bu an­lam­da bir­çok fayda sağ­la­ya­cak” diye ko­nuş­tu.
“Ha­va­li­ma­nı Rize’ye özgü bir mi­ma­riy­le ya­pı­la­cak, ku­le­si çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak” Ku­le­sin­den ter­mi­nal bi­na­sı­na kadar tüm alan­la­rı­nın Rize’ye özgü mi­ma­ri ile ya­pı­la­ca­ğı­nı, ha­va­li­ma­nı­nın içe­ri­sin­de Çay Mü­ze­si’nin de yer ala­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Bizim için çok önem­li bir özel­li­ği de Ri­ze­mi­zi ta­nı­ta­cak en önem­li fi­gür­ler­den bir ta­ne­si ola­cak.
Ha­va­li­ma­nı­mı­zın ku­le­si çok güzel bir çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak. Ha­va­li­ma­nı­mı­zın giriş takı çay yap­ra­ğı şek­lin­de ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­sı dı­şa­rı­dan bak­tı­ğı­mız­da Ka­ra­de­niz mi­ma­ri­si­nin, Rize Mi­ma­ri­si­ni çok güzel şe­kil­de yan­sı­tan, ahşap, taş ka­rı­şı­mı bir gö­rün­tü ser­gi­le­yecek. Ha­va­li­ma­nı­mı­zın için­de ay­rı­ca çaya iliş­kin her şey ola­cak.
Bir çay mü­ze­si ola­cak ve çayı ta­nı­ta­cak bir çok alanı yer­leş­ke­mi­zin içe­ri­sin­de inşa ede­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Pro­je­ye yeni dolgu alan­la­rı ek­len­di” Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’na ilk söz­leş­me­nin ar­dın­dan 600 dö­nüm­lük bir dolgu alanı daha ek­len­di­ği­ni kay­de­den Vali Çeber, açık­la­ma­la­rı­nı şöyle sür­dür­dü: “Top­lam­da şu anda ilk söz­leş­me­mi­ze göre yüzde 90 aşa­ma­sın­da­yız. Son­ra­dan biz ili­mi­zin sos­yal, kül­tü­rel, ti­ca­ri ha­ya­tın­da çok önem­li ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz bu ha­va­li­ma­nın ya­nı­na 600 dö­nüm­lük bir ala­nın daha dolgu ola­rak ek­len­me­si­ni, daha sonra ili­mi­ze, Ka­ra­de­niz’e özel­lik­le dı­şa­rı­dan ge­len­le­re ilk göz zev­ki­ni tat­tı­ra­bi­le­ce­ği­miz alan­lar inşa etmek için bu 600 dö­nüm­lük alanı is­te­dik. O da kabul edil­di­ği için şu anda yüzde 76 se­vi­ye­sin­de­yiz.” “Pan­de­mi ha­va­li­ma­nı­nın in­şa­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nı er­te­le­di” Ko­ro­na virüs sal­gı­nı ne­de­niy­le ça­lı­şan sa­yı­la­rı dü­şü­rül­dü­ğü için 2020 yı­lı­nın Ekim ayın­da açıl­ma­sı plan­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın ilk uçak inme ta­ri­hi­nin bu yılın so­nu­na er­te­len­di­ği­ni ifade eden Çeber “Pan­de­mi dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz. Her şeyi ol­du­ğu gibi bizim ha­va­li­ma­nı­mı­zı da pan­de­mi et­ki­le­di. Bizim esas ni­ye­ti­miz 2020 29 Ekim’inde ilk uça­ğın in­me­siy­di ama her şey­den önem­li­si insan sağ­lı­ğı de­di­ği­miz için ha­va­li­ma­nın­da ki iş prog­ra­mı pan­de­mi­ye göre gün­cel­len­di. En geç bu yılın sonu uçağı in­di­recek şe­kil­de prog­ra­mı­mız gün­cel­len­di. İnşal­lah yıl so­nu­nu ge­çir­me­yecek şe­kil­de Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za ver­di­ği­miz söz o dur, biz ilk uçağı in­di­re­ce­ğiz” dedi. Bu­gü­ne top­lam­da 76 mil­yon dolgu mal­ze­me­si kul­la­nıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Top­lam ya­pı­la­cak dolgu 85 mil­yon ton idi, yeni ek­le­nen 600 dönüm ile bu sayı yüz mil­yon tona ulaş­tı. Bunun da 76 mil­yon tonu ger­çek­leş­ti­ril­di. Pis­tin dol­gu­su bizim için çok önem­liy­di, 3 bin met­re­lik pist orayı dol­dur­duk” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bit­ti­ğin­de yüz akı­mız ola­cak” Vali Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın bit­ti­ğin­de bir yüz akı pro­je­si ola­ca­ğı­nı ve bu ne­den­le has­sa­si­yet­le ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü­nü dile ge­ti­re­rek “O kadar tek­nik ça­lı­şı­yo­ruz ki, ör­ne­ğin ter­mi­nal bi­na­sı­nı yada ener­ji mer­ke­zi­mi­zi ya­pa­ca­ğız. Bu bi­na­nın top­lam ağır­lı­ğı­nın bin ton ola­ca­ğı­nı hesap edi­yo­ruz ve için­de­ki insan sir­kü­las­yo­nu ile bunun bin 200 ton ola­ca­ğı­nı hesap edi­yo­ruz. Önce bu alana bin 200 ton artı yüzde 20 ön yük­le­me ya­pı­yo­ruz. Yani mal­ze­me ta­şı­yo­ruz ve o alana bu dolgu mal­ze­me­si­ni yük­lü­yo­ruz. Yak­la­şık 2 ay bu mal­ze­me bu­ra­da ka­lı­yor ve muh­te­mel çök­me­ler milim milim he­sap­la­nı­yor. Muh­te­mel çök­me­ler hesap edil­dik­ten sonra o alan o mal­ze­me­den te­miz­le­ni­yor ve çök­me­ye en­deks­li ola­rak in­şa­atı baş­lı­yor. Bu kadar tek­nik ça­lı­şı­yor çünkü bit­ti­ği zaman yüz akı­mız bir proje ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik İl Müdüründen Başkan Yazıcı’ya Ziyaret

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Rize İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan Savaş Ma­den­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti.

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Rize İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan Savaş, bel­de­de in­ce­le­me yap­mak üzere Ma­den­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti. İl Mü­dü­rü Savaş, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Necip Ya­zı­cı ile bel­de­de­ki ça­lış­ma­lar hak­kın­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du. Belde de yü­rü­tü­len ve hibe ola­rak çevre ve şe­hir­ci­lik ba­kan­lı­ğın­dan gön­de­ri­len hibe araç­lar için te­şek­kür­le­ri­ni ile­ten Baş­kan Ya­zı­cı, des­tek­le­ri­nin her daim devam et­me­si­ni İl mü­dü­rü Savaş’tan talep etti.

Haber Merkezi

Çayeli Belediyesi, Ankara’nın Keçiören Belediyesi ile kardeş oldu

Ça­ye­li Be­le­di­ye­si geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­ka­ra’nın Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ile ma­sa­ya otu­rup kar­deş be­le­di­ye pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı­lar.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi yap­mış ol­du­ğu gö­rüş­me­ler ve gi­ri­şim­ler ne­ti­ce­sin­de Ke­çi­ören Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gut Al­tı­nok ile kar­deş be­le­di­ye olma ko­nu­sun­da an­laş­ma­ya var­dı­lar. Ya­pı­lan bu an­laş­ma son­ra­sı pro­to­kol ha­zır­la­na­rak im­za­lan­dı. İmza son­ra­sı Ça­ye­li Be­le­di­ye­si bu pay­la­şım ile kar­deş be­le­di­ye ol­duk­la­rı­nı du­yur­du.
“KEÇİÖREN BELEDİYESİ İLE PRO­TO­KO­LÜ İMZA­LA­DIK. ARTIK KEÇİÖREN’de KAR­DEŞ BELEDİYEMİZ
Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ile ya­pı­lan kar­şı­lık­lı gö­rüş­me­ler ve alı­nan ka­rar­lar ne­ti­ce­sin­de Ça­ye­li Be­le­di­ye­si, Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ile “Kar­deş Be­le­di­ye” pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı. Bu imza ile Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si­nin ar­dın­dan Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ikin­ci kar­deş be­le­di­ye­miz oldu. Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si Baş­kan­lık ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen imza tö­re­nin­de Ke­çi­ören Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Tur­gut AL­TI­NOK ve Baş­ka­nı­mız Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ kar­şı­lık­lı ola­rak Kar­deş Be­le­di­ye pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı­lar. Ger­çek­le­şen imza tö­re­nin­de İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Hakan KA­RA­GÖZ, An­ka­ra Ça­ye­li­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı­mız Sayın Celal ARICI, MHP Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si mec­lis üyesi sayın Halil AL­TUN­KAY­MAK, Al­tın­dağ Be­le­di­ye­si mec­lis üyesi Sayın Fatih ÇO­MOĞ­LU ve İş adamı Sayın Hik­met ÖZ­TÜRK Baş­ka­nı­mız Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ’ye eşlik etti. Baş­ka­nı­mız imza tö­re­ni­nin ar­dın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Tur­gut AL­TI­NOK’a ta­le­bi­mi­zi kabul et­tik­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. İmza­la­nan pro­to­ko­lün ar­dın­dan makam oda­sın­da Baş­kan­lar ve be­ra­be­rin­de­ki mi­sa­fir­ler ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di­ler.
ÇAYELİ İÇİN VAR GÜ­CÜ­MÜZ­LE DUR­MA­DAN YO­RUL­MA­DAN ÇA­LIŞ­MA­YA ÜRET­ME­YE DEVAM EDE­CEĞİZ”

Haber Merkezi

Rize’de 1 ayda 502 kişi yakalandı: 53’ü tutuklandı

Rize Em­ni­ye­ti Ocak ayı için­de 502 şüp­he­li­yi ya­ka­lar­ken 53 kişi tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne ko­nul­du.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­da 01-31 Ocak 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da il ge­ne­lin­de TEM, Asa­yiş, Ka­çak­çı­lık ve Nar­ko­tik olay­la­rı­na ka­rı­şan 421 kişi ve hak­la­rın­da ya­ka­la­ma emri bu­lu­nan 81 kişi olmak üzere top­lam 502 kişi ya­ka­la­nır­ken, bun­lar­dan 53’ü tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
Söz ko­nu­su bir aylık dö­nem­de mey­da­na gelen olay­lar­da 20 Adet Ruh­sat­sız Ta­ban­ca, 22 Adet Ta­ban­ca Şar­jö­rü, 155 Adet Ta­ban­ca Fi­şe­ği, 7 Adet Ku­ru­sı­kı Ta­ban­ca, 359 Adet Silah Ak­sa­mı, 38 Adet Çek, Senet, 1 Adet Araç Ruh­sa­tı, 2 Adet Araç Pla­ka­sı, 7 Adet Bıçak, 81 Gram Toz-Ku­bar Esrar, 40 Gram Skunk Mad­de­si, 167,3 Gram Me­tam­fe­ta­min, 3 Adet Exc­tasy Hap, 30 Gram Bor­zai ve 18 Şişe Kaçak İçki ele ge­çi­ril­di.
Haber Merkezi

13,6 MİLYON VATANDAŞ SİYASİ PARTİ ÜYESİ

19 YIL­DIR İKTİDARDA OLAN AK PARTİ’NİN TOP­LAM 10.592.023 ÜYESİ VAR MU­HA­LE­FET PARTİLERİNİN İSE 2.915.761 ÜYESİ VAR.

Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı par­ti­le­rin üye sa­yı­la­rı­nı 1 Ekim iti­ba­rıy­la gün­cel­le­di. Buna göre son 2.5 ayda 296 bin 336 yeni ka­yıt­la AK Parti’nin üye sa­yı­sı 10 mil­yon 592 bin 23’e ulaş­tı.

İtti­fak or­ta­ğı MHP de yak­la­şık 12 bin ar­tış­la üye sa­yı­sı­nı 495 bin 644’e yük­selt­ti. İYİ Parti ve HDP’nin de bir mik­tar üye al­dı­ğı bu dö­nem­de, üyesi aza­lan tek parti CHP oldu. 2020’nin ilk dokuz ayın­da 18 yeni parti ku­ru­lur­ken, Tür­ki­ye’de fa­ali­yet­te­ki parti sa­yı­sı da 95’e ulaş­tı.
Söz ko­nu­su 95 par­ti­nin 21’inin hiç üyesi bu­lun­ma-dı­ğı tes­pit edi­lir­ken, 26 parti ise 100’den daha az üyeye sahip. Tür­ki­ye’de 13 mil­yon 648 bin 432 kişi, fa­ali­yet gös­te­ren her­han­gi bir si­ya­si par­ti­nin üye lis­te­sin­de yer aldı.
Geçen yıl ara­lık ayın­da ku­ru­lan Ge­lecek Par­ti­si 14 bin 209; geç­ti­ği­miz mart ayın­da ku­ru­lan DEVA Par­ti­si’nin ise 5 bin 157 üye kay­det­ti­ği be­lir­len­di.
Yar­gı­tay’ın ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’nin en ka­la­ba­lık teş­ki­la­tı­na sahip 12 par­ti­si sı­ray­la şöyle:
En çok üyesi olan 12 parti
AK Parti: 10 mil­yon 592 bin 23
CHP: 1 mil­yon 254 bin 652
MHP: 495 bin 644
De­mok­rat Parti: 437 bin 214
İYİ Parti: 306 bin 809
Sa­adet Par­ti­si: 217 bin 441
Y. Refah Par­ti­si: 80 bin 239
HDP: 39 bin 816
Genç Parti: 37 bin 270
DSP: 33 bin 388
BBP: 27 bin 330
Vatan Par­ti­si: 19 bin 356
Haber: Faik BA­KOĞ­LU

Hamsi Tezgahtaki Yerini Aldı

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ham­si­nin ye­ter­li bo­yut­la­ra ulaş­ma­dı­ğı için Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de hamsi av­lan­ma ya­sa­ğı­nın kalk­ma­sı­nın ar­dın­dan av­la­nan ilk ham­si­ler tez­gah­ta­ki ye­ri­ni aldı. Boyu ve yağı ile tez­gah­ta­ki ye­ri­ni alan ham­si­nin ki­lo­su ise 30 li­ra­dan sa­tı­lı­yor.

Hamsi av­lan­ma ya­sa­ğı­nın kalk­ma­sı­nın ar­dın­dan gece sa­at­le­rin­de tek­ne­ler hamsi avına çıktı.
Sa­ba­hın ilk ışık­la­rı ile bir­lik­te li­man­la­ra ton­lar­ca hamsi ile dönen tek­ne­ler­den alı­nan ham­si­ler tez­gah­ta­ki ye­ri­ni al­ma­ya baş­la­dı.

Ham­si­le­ri tez­gah­lar­da gören va­tan­daş­lar kı­sıt­la­ma sa­at­le­rin­de mar­ket alış­ve­ri­şi son­ra­sın­da so­lu­ğu ba­lık­çı­lar­da aldı.
Düzce’de Ka­ra­de­niz’den ilk çıkan ham­si­yi tez­ga­hı­na yer­leş­ti­ren ba­lık­çı Tun­cay Kılıç, va­tan­daş­la­rın yasak son­ra­sın­da ham­si­ye ta­le­bi­nin art­tı­ğı­nı diğer ba­lık­la­rın yüzde 20’nin üze­ri­ne çık­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Ba­lık­çı Kılıç, “Bek­le­di­ği­miz gün bugün olsa gerek. Hamsi tez­gah­ta­ki ye­ri­ni aldı.
İnşal­lah biraz daha bol­la­şır. Zaten kısa bir zaman kaldı av­lan­ma ya­sak­la­rı­nın baş­la­ma­sı­na.
Hep be­ra­ber in­san­lar da bek­li­yor­du biz de bek­li­yor­duk. İnşal­lah ham­si­ler iyi olur bu sa­at­ten sonra. Fi­yat­la­rı­mız şu anda 20 lira ile 30 lira ara­sın­da de­ği­şi­yor. Ama hamsi av­lan­ma­ya daha yeni baş­la­dı­ğı­mız için iler­le­yen gün­ler­de fi­yat­lar­da aşa­ğı­ya düşme baş­la­ya­cak­tır. Çok da aşa­ğı­ya dü­şe­ce­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum ama in­şal­lah 10-15 lira ara­sın­da olur. Ya­sa­ğın ham­si­ye iyi gelip gel­me­di­ği­ni şimdi karar ve­re­me­yiz. İler­le­yen gün­ler­de bu net ola­rak belli ola­cak. Şu anda boyu, yağı gayet iyi du­rum­da” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Ham­si­siz tez­gah olmaz”
Ya­sa­ğın kalk­ma­sı­nın ar­dın­dan va­tan­daş­la­rın ham­si­yi bek­le­di­ği­ni be­lir­ten Kılıç, “Kar suyu ham­si­nin ku­la­ğı­na daha önce kaç­mış­tı. Deniz so­ğu­du­ğu zaman ham­si­nin ku­la­ğı­na kar suyu kaç­mış kadar olu­yor. İnşal­lah daha iyi olur. Her­kes ham­si­yi bek­li­yor­du. Ham­si­siz tez­gah olmaz. Diğer ba­lık­la­ra talep yüzde 20’nin üze­ri­ne çık­mı­yor. Her­ke­sin is­te­di­ği hamsi olu­yor. Bölge iti­ba­ri ile hamsi ol­maz­sa olmaz du­rum­da. İnsan­lar diğer ba­lık­la­rı al­ter­na­tif ola­rak gö­rü­yor.
Her­ke­sin is­te­di­ği ilk önce hamsi” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ba­lık­çı Erdal Gök­sel de ba­lık­çı tek­ne­le­ri­ni me­rak­la bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Bu sezon hamsi is­te­di­ği­miz gibi git­mi­yor. Ya­sak­lar oldu in­şal­lah bunun fay­da­sı­nı gö­re­ce­ğiz. Ka­yık­lar çık­ma­ya baş­la­dı ba­ka­lım ne ola­cak bek­li­yo­ruz. Fiyat balık ol­ma­dı­ğı zaman oto­ma­tik­man ar­tı­yor. Biraz bol­la­şın­ca fiyat dü­şü­yor. Ama bu sene iyi hamsi 20-25 li­ra­dan aşa­ğı­ya düş­mez. Şu an iri Ka­ra­de­niz ham­si­si 30 lira. Bol­la­şır ka­yık­lar ba­lık­la dö­ner­se fi­ya­tı düşer” dedi.
Haber Merkezi

Türkiye’den 60 Ülkeye Çay İhraç Edilerek 1 Milyon 643 Bin 128 Dolar Gelir Sağlandı

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den ya­pı­lan der­le­me­ye göre, ül­ke­den ocak ayın­da 60 ül­ke­ye 392 ton çay ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­ti­ril­di. Söz ko­nu­su ih­ra­cat­tan da 1 mil­yon 643 bin 128 dolar ka­zanç sağ­lan­dı.

Bel­çi­ka, Al­man­ya ve İsrail en fazla çay dış sa­tı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler oldu. Tür­ki­ye’den yılın ilk ayın­da Bel­çi­ka’ya 809 bin 688 do­lar­lık, Al­man­ya’ya 125 bin 440 do­lar­lık ve İsrail’e de 102 bin 293 do­lar­lık çay sa­tıl­dı.
Geçen yılın aynı dö­ne­min­de ih­ra­cat ya­pıl­ma­yan İsrail, İsveç, Lüb­nan, Ro­man­ya, Ugan­da, Da­ni­mar­ka, Ku­veyt, Ce­za­yir, Ja­pon­ya, Kır­gı­zis­tan, Gabon, Mo­ğo­lis­tan, Yeni Ze­len­da, Li­ber­ya, Bah­reyn, Fas, Ma­lez­ya, Gana, İspan­ya ve Mali’ye de bu dönem çay gön­de­ril­di.

  • “İhra­cat po­tan­si­ye­li­mi­zin daha da ar­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz”
    DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Hamdi Gür­do­ğan, Türk çayı ih­ra­ca­tın­da 2020’nin güzel ra­kam­lar­la ka­pa­tıl­dı­ğı­nı ve 2021 yılı ih­ra­ca­tı­nın da daha üst ra­kam­la­ra ula­şa­ca­ğın­dan ümit­li ol­duk­la­rı­nı, bu kap­sam­da da yeni yıla çay ih­ra­ca­tı­nın 1,6 mil­yon do­la­rı aşkın ge­lir­le baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Her yıl çay ih­ra­ca­tı­mı­zın art­ma­sı ya­nın­da ülke çe­şit

­li­li­ği­nin de art­ma­sıy­la önü­müz­de­ki dö­nem­de ih­ra­cat po­tan­si­ye­li­mi­zin daha da ar­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” dedi.
Gür­do­ğan, çayın daha çok Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki Türk va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan ter­cih edil­me­sin­den do­la­yı ih­ra­ca­tı­nın da Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne yo­ğun­laş­tı­ğı­nı işa­ret ede­rek, Bel­çi­ka’ya ihraç edi­len çayın, bu­ra­da lo­jis­tik ola­rak de­po­la­na­rak tüm Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne da­ğı­tıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
İklim de­ği­şik­li­ği hak­kın­

da da de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Gür­do­ğan, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
“Bu yıl ül­ke­miz­de devam eden ku­rak­lık ve yağış mik­ta­rı­nın az ol­ma­sı tüm tarım ürün­le­rin­de ol­du­ğu gibi çay ha­sa­dı­nı da olum­suz et­ki­le­me riski bu­lu­nu­yor. Bu kap­sam­da da kü­re­sel ısın­ma ve iklim de­ği­şik­lik­le­ri­nin yol aça­ca­ğı risk­le­re yö­ne­lik şim­di­den önlem ni­te­li­ğin­de po­li­ti­ka­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor.”
Haber Merkezi

GÜZEL AHLAKLI GENÇ

Müslüman Genç ahlâkî ve manevi değerleri ön plana almalıdır. Sevgi, saygı, şefkat, merhamet, adalet, vefa, iyilikseverlik gibi manevi değerleri ön plana almalıdır. Gönül kazanma ve yürek fethetme görevini tatlı dille ve en güzel metotla yerine getirmelidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: “Cömert ve güzelAhlaklı bir genç; ibadet eden cimriden, kötü ahlâklı bir yaşlıdan Allah’a daha sevimlidir.” Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyurur: “Sizin hayırlınız
ahlâkça en güzel olanınızdır”260, “İnsanlara, güzel ahlâkla muamele et.

Din güzel ahlâkı çok önemser. Dinimiz her zaman güzel ahlaklı olmamızı ister. Çünkü güzel ahlâk, mutlu olmayı sağlar. O yüzden ahlâkî ilkeleri gençlerimizin hayatına aktarmamız çok önemlidir. Ahlâksızlık bir insan için en büyük yıkımdır. Bu yıkım hem maddî alanda, hem bedenî alanda, hem demanevi alanda gerçekleşmektedir. “Muhakkak ki Allah adâleti, ihsanı (güzel davranışı) ve (muhtaç olan) akrabaya yardım etmeyi emreder; haksızlıktan, fenalıktan, zulüm ve azgınlıktan men eder; iyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir.”

Ayette, her türlü güzel davranış (ihlas, doğruluk, sabır, şükür, tövbe, takva, adalet, kanaat ve cömertlik gibi iyi davranışlar) emrediliyor. Her türlü kötü davranışlar (içki, kumar, zina, haksızlık, ahlâksızlık, hırsızlık, kıskançlık, cimrilik, israf, gıybet, dedikodu, iftira ve yalan vb.) yasaklanıyor.

Dinimiz, güzel ahlâk sahibi olup kötü huylardan kaçınmamızı istiyor. Din iman ve güzel ahlâktır.

Çünkü insan ancak sağlam bir inanç ve güzel bir ahlâk sayesinde mutlu olabilir. İslâm dini en güzel ahlaki prensipleri ortaya koyan bir dindir. Nitekim Kur’an’ın emrettiği ve Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) tarafından bizlere miras bırakılan başlıca güzel ahlaki ilkeler şunlardır:

Doğruluk, sözünde durmak, temizlik, cömertlik, sabır, tevazu, iffet ve hayâ, tevekkül, kanaat etmek, şükür, çalışma, şefkat, cesaret, nezaket, vefa, hoşgörülü olmak, güler yüzlü, güzel sözlü olmak, sadelik. Güzel ahlâkın yanında bir de kötü huy ve davranışlar vardır.

Bunlar: Yalan, iftira, gıybet, kötü zan, alay etme, ikiyüzlülük, sözünde durmama, gösteriş, haset, kin, düşmanlık, öfke, kibir, cimrilik, nemelazımcılık vb. Güzel huy ve davranışları gençlerimizin hayatlarına aktarmada elimizden gelen gayreti göstermeli; onların çirkin davranışlara düşmelerine de engel olmalıyız.

Nitekim Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır.

“Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye
veremez.
Kaynak: (Süleyman Gülek-Gençlerin dünyası)

Rize Valisi Kemal Çeber: En Ufak Bir Dikkatsizlikte Vaka Sayıları Hızla Yükseliş Eğiliminde

Rize Va­li­si Kemal Çeber, kamu kurum mü­dür­le­riy­le ger­çek­leş­tir­di­ği top­lan­tı­da pan­de­mi sü­re­cin­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri ve diğer ku­rum­la­rın yoğun bir mesai yap­tı­ğı­nı ve buna pa­ra­lel ola­rak vaka sa­yı­la­rı­nın düş­tü­ğü­nü söy­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın mü­dür­le­ri ile bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di. Top­lan­tı­da, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (ko­vid-19) sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri ve diğer ku­rum­la­rın yoğun bir mesai yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Vali Çeber, en ufak bir dik­kat­siz­lik­te vaka sa­yı­la­rın hızlı bir yük­se­liş eği­li­min­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Vali Kemal Çeber, kent­te­ki kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da­ki ko­or­di­nas­yon ve et­ki­le­şi­mi ar­tır­mak amacı ile pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uygun bir şe­kil­de Rize İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da kurum ve ku­ru­luş amir­le­ri ile top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di.
Top­lan­tı­nın ilk bö­lü­mün­de il ge­ne­lin­de yeni ata­ma­sı ya­pı­lan mü­dür­ler ken­di­le­ri­ni ta­nı­tır­ken, top­lan­tı­nın de­va­mın­da Vali Çeber, top­lan­tı­nın ya­pıl­ma amacı ve be­lir­le­nen gün­dem mad­de­le­ri hak­kın­da bilgi verdi.
Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin devam et­ti­ği­ni ifade eden Vali Çeber; “Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki va­ka­lar­la doğru oran­tı­lı ola­rak ili­miz­de­ki vaka sa­yı­la­rı da artıp azal­mak­ta. Pan­de­mi sü­re­ci içe­ri­sin­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri­miz ve diğer ku­rum­la­rı­mız yoğun bir mesai yap­mak­ta­lar. Ya­pı­lan tüm bu ça­lış­ma­la­rın so­nu­cun­da vaka sa­yı­la­rın­da ge­ri­le­me olsa da en ufak bir dik­kat­siz­lik­te vaka sa­yı­la­rın hızlı bir yük­se­liş eği­li­mi ol­du­ğu­nu gör­mek­te­yiz. Bu ve­si­le ile alı­nan ted­bir­le­re has­sa­si­yet­le uy­ma­mız ciddi önem arz et­mek­te­dir. “ dedi.
Esnek Ça­lış­ma Sis­te­min­de Va­tan­daş­la­rı­mız Mağ­dur Edil­me­yecek
Esnek ça­lış­ma sis­te­mi uy­gu­la­nır­ken ku­rum­la­rın iş­le­yi­şin­de her­han­gi bir ak­sak­lık ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Vali Çeber; “Pan­de­mi sü­re­cin­de vaka sa­yı­la­rı­nı azalt­ma adına esnek ça­lış­ma sis­te­mi­ne ge­çil­di. Esnek ça­lış­ma sis­te­mi­ni uy­gu­lar­ken, ku­rum­la­rı­mız­da per­so­nel yo­ğun­lu­ğun­dan olu­şa­bi­lecek risk­le­ri azalt­ma­yı he­def­le­dik. Bu ve­si­le ile mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ku­rum­da ol­ma­yan per­so­nel­le­ri­miz ev­le­rin­de ol­ma­sı ve so­kak­lar­da olu­şa­cak yo­ğun­lu­ğun da azal­tıl­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta­dır.
Bun­la­rın yanı sıra iş ve iş­lem­le­rin ak­sa­tıl­ma­ma­sı ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­dur edi­le­me­me­si adına be­lir­le­nen mesai sa­at­le­ri­ne tüm per­so­ne­li­miz has­sa­si­yet­le uy­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

İLÇEMİZDE MANTAR ÜRETİMİ

İlçe­miz Sırt Kö­yün­de genç gi­ri­şim­ci Mu­ham­met Altay ta­ra­fın­dan man­tar üre­ti­mi­ne kısa süre önce baş­lan­dı.

Daha ön­ce­le­ri Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na (MEB)bağlı ola­rak Sırt Kö­yün­de il­köğ­re­tim ve orta öğ­re­nim ola­rak kul­la­nı­lan, uzun yıl­lar önce ta­şı­ma­lı eği­ti­me ge­çil­me­siy­le atıl du­ru­ma düşen 4 katlı bi­na­da şuan man­tar üre­ti­mi ya­pıl­mak­ta.
Genç gi­ri­şim­ci ta­ra­fın­dan Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­den ki­ra­la­nan bi­na­da man­tar üre­ti­mi­ne baş­la­yan Mu­ham­met Altay, çok yoğun uğraş ve araş­tır­ma­lar­dan sonra man­tar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ne baş­la­dı­ğı­nı, şuan iti­ba­riy­le si­pa­riş­le­re cevap ve­re­mez hale gel­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Altay, man­tar üre­ti­mi ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin zor ve me­şak­kat­li bir iş ol­du­ğu­nu, or­ta­mın ve şart­la­rın man­tar üre­ti­mi­ne uygun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Özel­lik­le man­ta­rın ol­maz­sa ol­ma­zı ru­tu­bet­li ortam ve hava sı­cak­lı­ğı­nın is­te­nen se­vi­ye­de ol­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Man­ta­rın yak­la­şık ola­rak 35 gün gibi bir sü­re­de ye­tiş­ti­ği­ni, kısa bir süre için­de taze tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, şuan iti­ba­riy­le 300-350 kg man­tar üre­ti­mi yap­tık­la­rı­nı, yoğun ta­le­bi kar­şı­la­ya­ma­mak­tan ya­kı­nan Altay, yük­sek olan ma­li­yet yü­kü­nün as­ga­ri­ye çe­kil­me­si için şuan ki üre­tim ala­nı­na ek ola­rak yeni üre­tim alan­la­rı oluş­tur­mak gay­re­ti için­de bu­lun­duk­la­rı­nı, kısa süre zar­fın­da mev­cut ka­pa­si­te­le­ri­nin en az iki üç ka­tı­na çık­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni, bu sa­ye­de bir neb­ze­de olsa ma­li­yet yü­kü­nün aşa­ğı­ya çe­kil­me­si­nin sağ­la­na­ca­ğı gibi, bir neb­ze­de olsa hal­kın ta­le­bi­ne de cevap ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Altay, Besin de­ğe­ri ba­kı­mın­dan zen­gin bir gıda ürünü olan man­ta­rın, va­tan­da­şın ke­se­si­ne de uy­gun­lu­ğu­na dik­ka­ti çekti.
Bizde kö­yü­mü­zün de­ğe­ri genç gi­ri­şim­ci ar­ka­da­şı­mı­zın yo­lu­nun bah­tı­nın açık ol­ma­sı di­lek­le­ri­miz­le, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.
Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI

İlçemizde Elektrik Kesintisi Uygulanacak

ÇORUH EDAŞ, İlçemizin bazı böl­ge­le­rin­de 6 Şubat Cu­mar­te­si günü prog­ram­lı elekt­rik ke­sin­ti­si uy­gu­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di.

ÇORUH Elekt­rik Da­ğı­tım A.Ş. (ÇORUH EDAŞ), İlçemizde yük­le­ni­ci ta­ra­fın­dan Ka­ra­ağaç DM ta­di­lat iş­le­ri­nin ta­mam­la­na­rak dev­re­ye alın­ma­sı­nın ya­pı­la­cak ol­ma­sı ne­de­niy­le iş gü­ven­li­ği ku­ral­la­rı ge­re­ği prog­ram­lı elekt­rik ke­sin­ti­si­nin talep edil­di­ği­ni bil­di­re­rek, bu kap­sam­da; 6 Şubat 2021 ta­ri­hin­de Saat 09:00 – 14:00 ara­sın­da elekt­rik ke­sin­ti­si uy­gu­la­na­cak yer­le­ri şöyle açık­la­dı: “Bü­yük­köy Bel­de­si Ma­hal­le­ler ve De­re­cik, Or­ta­köy, Ye­ni­hi­sar, De­mir­hi­sar, Ye­ni­te­pe, Ha­rem­te­pe, Gür­gen­li, Şi­rin­köy, Mu­sa­da­ğı, Ge­mi­ci­ler, Be­şik­çi­ler, Ka­ra­ağaç, Ar­mut­lu, Ye­şil­köy, Çeş­me­li, Yıl­dı­ze­li, Gü­zel­te­pe ve Be­yaz­su Köy­le­ri”
Haber Merkezi

Doğu Karadeniz’in radar üsleri Hava trafiğini gözetliyor

Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­sin­de bir­bi­ri­ne yakın te­pe­ler­de ku­ru­lan radar üs­le­ri ile Doğu Ka­ra­de­niz’in hava tra­fi­ği di­ji­tal or­tam­da sağ­la­nır­ken, hava du­ru­mun­da­ki de­ği­şik­lik ise ön­ce­den tes­pit edi­li­yor.

Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­si­ne bağlı Mer­sin ma­hal­le­sin­de hakim bir te­pe­ye ku­ru­lan radar is­tas­yo­nuy­la Trab­zon Ha­va­li­ma­nı 1957 yı­lın­dan bu yana kul­lan­dı­ğı ma­nu­el sis­tem­den di­ji­tal sis­te­me geçti.

Bu sis­tem ile Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’nın so­rum­lu­luk sa­ha­sın­da­ki uçuş­lar, radar mer­ke­zi ile di­ji­tal or­tam­da çok daha hızlı ve gü­ven­li şe­kil­de yön­len­di­ri­li­yor.
İzmir, İstan­bul, An­ka­ra, An­tal­ya, Da­la­man ve Bod­rum’daki mer­kez­le­rin ar­dın­dan 7. radar mer­ke­zi 2013 yı­lın­da Trab­zon’da dev­re­ye gi­rer­ken, he­li­kop­ter pis­ti­nin de yer al­dı­ğı radar is­tas­yo­nu, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra göre inşa edil­di.
Yak­la­şık 200 mil ya­rı­ça­pın­da­ki bütün uçak­la­rı görme ye­te­ne­ği­ne sahip 2013 yı­lı­na kadar Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’nda ma­nu­el yön­tem­ler­le hiz­met ve­ri­lir­ken, kont­ro­lör­ler pi­lot­la­ra po­zis­yon­la­rı­nı so­ra­rak, on­la­rın bil­dir­di­ği po­zis­yon­la­ra ve kendi görüş ala­nın­da­ki uçak­la­rın po­zis­yon­la­rı­na göre uçak­la­rı yö­ne­ti­yor­du.
Al­çal­ma, tır­man­ma ta­li­mat­la­rı ise uçak­la­rın kap­tan­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­le­re ve ta­li­mat­la­ra göre ya­pı­lı­yor­du.
Uçak­la­rın yak­laş­ma­sı, in­di­ri­lip kal­dı­rıl­ma­sı bu şe­kil­de sağ­la­nır­ken, uçak­lar 2013 yı­lın­da iti­ba­ren yeni ku­ru­lan radar sis­te­mi sa­ye­sin­de Trab­zon’da daha gü­ven­li iniş kal­kış ya­pa­bi­li­yor.
Mer­sin ma­hal­le­sin­de­ki te­pe­ye ku­ru­lan radar is­tas­yo­nu, yak­laş­ma sis­te­mi­nin bir par­ça­sı olu­yor.
Bu radar, Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’na gelen, Trab­zon’dan kal­kan ve hava sa­ha­sı­nı kul­la­nan uçak­lar­la il­gi­li al­dı­ğı gö­rün­tü­le­ri Trab­zon Ha­va­li­ma­nı­na ak­ta­rı­yor. Trab­zon Ha­va­li­ma­nı da ek­ran­dan uça­ğın ko­nu­mu­nu takip edip uçağı yön­len­di­ri­yor.
Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra göre inşa edi­len radar sis­te­mi, yak­la­şık 200 mil ya­rı­ça­pın­da­ki bütün uçak­la­rı görme ye­te­ne­ği­ne sahip. Radar üs­sün­de 200 ki­lo­met­re­lik alan­da me­te­oro­lo­jik ve­ri­ler takip edi­li­yor Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­si­ne bağlı Mer­sin ma­hal­le­si te­pe­sin­de ku­ru­lan Radar Üssü de 2012 yı­lı­nın son ay­la­rın­dan dev­re­ye girdi.
571 ra­kım­lı Mer­sin Te­pe­si’nde yak­la­şık 6 mil­yon TL’ye mal olan radar üssü ile Or­du-Sarp ara­sı­nı kap­sa­ya­cak 200 ki­lo­met­re­lik alan­da me­te­oro­lo­jik ve­ri­ler takip edi­li­yor. Böl­ge­de özel­lik­le ani ya­şa­nan sel bas­kın­la­rı, şid­det­li ya­ğış­lar lokal ola­rak 2 saat ön­ce­sin­den tah­min edi­lip yet­ki­li­ler uya­rı­lı­yor. Radar üssü lokal ya­ğış­lar­da, nokta tes­pi­tin­de önem­li ve­ri­ler ve­rir­ken, radar üssü İzmir ve Sam­sun’dan sonra Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren 3. büyük radar üssü ola­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­mış­tı. Or­du-Sarp ara­sın­da­ki sa­hil­de­ki 200 ki­lo­met­re­lik alan­da kap­sa­ma ala­nı­na giren hava küt­le­le­ri­nin iz­le­ne­bi­le­ce­ği sis­tem ile böl­ge­de ani sel­le­re karşı en az 2 saat ön­ce­den bilgi elde edi­le­bi­li­yor. Bu­lu­tun yönü, gü­zer­ga­hı ve ne kadar yağış bı­ra­ka­ca­ğı artık lokal ola­rak tes­pit edi­lir­ken, özel­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si için eko­no­mik ve can ka­yıp­la­rı­na yol açan sel fe­la­ket­le­ri en az 2 saat ön­ce­sin­den öğ­re­ni­le­rek ge­rek­li uya­rı­la­rın ya­pıl­ma­sı müm­kün olu­yor.
Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »