Author Archives: yenicayeli

Genç Muhtardan Örnek Olacak Bir Davranış

Ma­den­li Aloğ­lu ma­hal­le­si muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu, yap­tı­ğı örnek dav­ra­nış ile adın­dan söz et­tir­di.

Soğuk kış ay­la­rı se­be­biy­le ma­hal­le­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın başka ika­met ad­res­le­ri­ne git­me­si üze­ri­ne sokak hay­van­la­rı kıs­men aç kal­dı­lar. Bunu far­ke­den ma­hal­le muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu ma­hal­le­nin fark­lı böl­ge­le­ri­ne mama bı­ra­ka­rak sokak hay­van­la­rı­na des­tek oldu.
ALOĞ­LU: BU İŞİN MANEVİ BO­YU­TU TAR­TI­ŞI­LA­MAZ
Aloğ­lu ma­hal­le­si muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu ” Ma­hal­le­miz­de­ki kedi ve kö­pek­ler kış mev­si­mi ol­ma­sı se­be­biy­le ma­hal­le­de­ki ika­met sa­yı­sı­nın azal­ma­sıy­la bir­lik­te yemek bul­mak­ta güç­lük çek­tik­le­ri­ni far­ket­tim. Bu­nun­la bir­lik­te kedi ve kö­pek­ler için mama temin edip ma­hal­le­mi­zin be­lir­li yer­le­ri­ne bı­rak­tık. Bunu bi­ri­le­ri gör­sün rek­lam olsun diye yap­ma­dım. Ma­ne­vi bo­yu­tu çok yük­sek bir hiz­met­ti benim için. Elim­den gel­di­ği kadar da bu hiz­me­ti­mi devam et­ti­re­ce­ğim.” Di­ye­rek ifa­de­le­ri­ne devam etti.
Haber Merkezi

Rize’nin yemek çeşitliliği Gastro Rize’de konuşuldu

Rize Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lan “Gast­ro Rize” kon­fe­ran­sın­da çe­şit­li fikir ve dü­şün­ce­ler or­ta­ya ko­nul­du.

Yemek kül­tü­rü­müz­de bi­li­nen damak tat­la­rı­mı­zın yanı sıra, bi­lin­me­yen yemek çe­şit­le­ri­mi­zin ön plana çı­kar­tıl­ma­sı ve bun­la­rın gerek Tür­ki­ye’nin fark­lı il­le­ri­ne ge­rek­se ulus­lar arası dü­zey­de fark­lı ül­ke­ler­de ta­nı­tıl­ma­sı adına ile­ri­ki ta­rih­ler­de dü­zen­len­me­si dü­şü­nü­len Ta­nı­tım Fes­ti­va­li ön­ce­si dü­zen­le­nen kon­fe­rans­ta il­gi­li bir çok konu ma­sa­da gö­rü­şül­dü.
Gast­ro Masa şir­ket yö­ne­ti­ci­si Or­ga­ni­za­tör Gök­men Sözen’in ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı­ğı kon­fe­ran­sa Rize Va­li­si Kemal Çeber, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, DOKA Genel Sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man, Rize Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­men­me­toğ­lu, İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu,Tu­rizm Der­nek­le­ri ve diğer pay­daş ku­ru­luş­la­rı­mı­zın tem­sil­ci­le­ri ka­tı­lım sağ­la­dı.
Dü­zen­le­nen Gast­ro Rize kon­fe­ran­sı­nın ar­dın­dan ise iler­le­yen sü­reç­te Gast­ro­no­mi turu dü­zen­le­necek. Gast­ro Rize kon­fe­ran­sı ile amaç Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin do­ğa­sı ve eşsiz lez­zet­le­riy­le öne çıkan şehri Rize’nin yurt için­de ve dı­şın­da bir gast­ro­no­mi des­ti­nas­yo­nu ola­rak ta­nı­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak, saklı kal­mış lokal ürün­le­ri, mut­fak us­ta­la­rı­nı ve us­ta­lık­la­rı­nı gün yü­zü­ne çı­kar­mak, ay­rı­ca özel­lik­le ili­mi­zin, Tür­ki­ye’nin çay böl­ge­si ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­mek, Anzer ve diğer bal­la­rın ha­ket­ti­ği de­ğe­ri gör­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­na­rak, ül­ke­mi­zin tu­rizm­de­ki otel, kafe ve res­to­ran­la­rı­nın me­nü­le­ri­ne gi­riş­le­ri­ni sağ­la­mak. Dü­zen­le­nen kon­fe­rans ve aka­bin­de dü­zen­le­necek olan Gast­ro­no­mi turu ile öne çı­ka­rı­lan ko­nu­la­rın ba­şın­da böl­ge­nin bi­yo­çe­şit­li­li­ği ve ta­rı­mı ge­li­yor. Tür­ki­ye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­den gelen gur­me­ler, şef­ler ve ya­tı­rım­cı­lar­dan olu­şan 100 ki­şi­lik bir grup­la,yerel ürün pa­zar­la­rı,ge­le­nek­sel lo­kan­ta­lar ge­zi­lecek, böl­ge­nin ye­mek­le­ri, ev ye­mek­le­ri ta­dı­la­cak, çay ha­sa­dı za­ma­nı çift­çi­ler ile bu­lu­şu­la­cak, ba­lık­çı­lar ve böl­ge­nin gur­me­le­ri ile soh­bet­ler ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Et­kin­lik­ler­de ta­nı­tı­mı ya­pı­la­cak konu baş­lık­la­rı ise Ge­le­ne­ği sür­dür­mek ve lokal ürün­le­ri ön plana çı­kar­mak, Rize’de ye­ti­şen ürün­le­rin çe­şit­li­li­ği­ni ve ge­le­nek­sel ye­mek­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni ar­tır­mak, Tarım ve Tu­rizm di­na­mik­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı, Fes­ti­val kap­sa­mın­da ürün çe­şit­li­li­ği vur­gu­lan­ma­sı ve ta­ri­hi yer­le­rin gö­rül­me­si, Tür­ki­ye’de sı­nır­lı kal­ma­dan ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da Ka­ra­de­niz ül­ke­le­ri­nin ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­mak. Kon­fe­rans­ta ev sa­hi­bi ola­rak bir se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı ger­çek­leş­ti­ren Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, ”Rize Be­le­di­ye­si ola­rak Gast­ro­no­mi an­la­mın­da böl­ge­mi­ze ve ili­mi­ze ne­le­ri ka­zan­dı­ra­bi­li­riz ve ne tür bir far­kın­da­lık oluş­tu­ra­bi­li­riz an­la­mın­da çe­şit­li ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yo­ruz. Yö­re­niz­de coğ­ra­fi an­lam­da ve kül­tü­rel an­lam­da bir çok değer var fakat siz bunu su­na­mı­yor­sa­nız, in­san­la­ra an­la­ta­mı­yor­sa­nız, pa­za­ra çı­kar­ta­mı­yor­sa­nız, yere sa­çı­lan pa­ra­yı eği­lip al­ma­sı­nı be­ce­re­mi­yor­su­nuz de­mek­tir. Yıl­la­rın ge­tir­miş ol­du­ğu bi­ri­kim­le bir mut­fa­ğı­mız var ancak yemek kül­tü­rü­mü­zü bir sa­na­ta çe­vi­re­rek dı­şa­rı­ya su­na­bi­lir­sek işte o zaman bölge tu­rizm ve ya­tı­rım açı­sın­dan çok cazip bir yer ha­li­ne ge­le­cek­tir. Gelen mi­sa­fir­ler ne­re­de yemek yerse ye­me­ği­mi­zi be­ğe­ni­yor, ne­re­de ka­lı­yor­sa orayı be­ğe­ni­yor fakat bun­la­ra biraz daha dü­zelt­me­ler ya­pa­rak ge­liş­tir­me­miz, sanat içe­ri­si­ne ol­ma­sı lazım diye dü­şü­nü­yo­rum. Var olan de­ğer­le­ri­mi­zi su­na­bil­mek adına bu top­lan­tı­mız­la bugün bir adım atmış olduk. Bu­gün­kü top­lan­tı­mı­zın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi.
Rize Va­li­si Kemal Çeber ko­nuş­ma­sın­da, “Bir şe­hir­de Gas­to­no­mi bö­lü­mü­nü ihmal eder­se­niz o şe­hir­de tu­rizm an­la­mın­da en önem­li ayak­lar­dan bi­ri­si­ni boş bı­rak­mış olur­su­nuz. İnsan­lar bir şehre git­me­den önce o yö­re­de ne yi­ye­bi­li­rim gibi araş­tır­ma­lar ya­pı­yor. Bu yüz­den Gast­ro­no­mi an­la­mın­da üze­ri­mi­ze dü­şe­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­lım. Dü­zen­le­nen bu top­lan­tıy­la atı­lan bu ilk adı­mın şeh­ri­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, top­lan­tı­nın dü­zen­len­me­sin­de emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Haber Merkezi

Rize Bahçeşehir Koleji Rize’de bir ilki daha başlattı

Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji öğ­ren­ci­le­ri Gre­en­box Atöl­ye­sin­de Tür­ki­ye’de ilk defa sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğı ça­lış­ma­sı baş­lat­tı­lar.

Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji yak­la­şık 35 35 m2 bir alana ku­ru­lan atöl­ye­de oluş­tu­ru­lan gre­en­box atöl­ye­si ile Tür­ki­ye’de ilk defa sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğı eği­ti­mi ala­cak­lar. Gre­en­Box Atöl­ye­si­nin Fi­zi­ki Özel­lik­le­ri Ne­ler­dir Yak­la­şık 35 M2 bir alana ku­rul­muş stüd­yo­dur. İçinde her türlü video arka pla­nın dü­zen­le­ne­ce­ği “yeşil perde” bu­lun­mak­ta. Masa ve san­dal­ye­le­rin ya­nın­da iki stüd­yo ışığı bir pro­fes­yo­nel fo­toğ­raf ma­ki­ne­si ve ka­me­ra­sı var. “drone pi­lot­lu­ğu ku­lü­bü” ile ortak ça­lış­ma yapıp, bazı vi­de­olar­da drone çe­kim­le­ri­ni de kul­la­nıl­mak­ta. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ça­lış­ma He­def­le­ri Pro­jey­le ilgil ya­pı­lan açık­la­ma­da: “Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri var olan “Medya Okur Ya­zar­lı­ğı” nın dı­şın­da artık bir “Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı”nın ku­ral­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­mak­ta ve ku­ral­lar­la il­gi­li ça­lış­ma­ya baş­la­mış­lar. Bu çıkış ül­ke­miz açı­sın­dan bir ilk ol­ma­sı­nın ya­nın­da içe­ri­ği de dü­şü­nü­lün­ce ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci bir çıkış ha­li­ni al­mak­ta­dır. Di­ji­tal tek­no­lo­ji ile ta­nı­şan ilk ku­şa­ğın tek­no­lo­ji­yi kul­la­nır­ken bazı kay­gı­la­rı vardı ama gü­nü­müz ku­şa­ğı­nın ra­hat­la­mak, ka­fa­sı­nı da­ğıt­mak, yeni ar­ka­daş­lık­lar kur­mak için sos­yal med­ya­ya yö­nel­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu kuşak sos­yal medya plat­form­la­rın­da­ki iliş­ki­le­rin­de ka­bul­len­me­ler ve dış­la­ma­lar­la kar­şı­la­şa­bi­li­yor. Bu durum gün­lük ha­ya­tın­da ku­ru­lan dü­ze­nin as­lın­da sos­yal medya ya da di­ji­tal dün­ya­nın da bazı ku­ral­la­ra ve dü­ze­ne bağ­lan­ma­sı ger­çe­ği­ne gö­tü­rü­yor biz­le­ri.
Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri bu ger­çek­le­ri gö­re­rek bazı ted­bir alma ih­ti­ya­cı­na yö­nel­di­ler. 1) Son za­man­lar­da po­pü­ler olan ve özel­lik­le küçük ço­cuk­la­rı he­def­le­yen bazı oyun­lar ebe­veyn­le­rin gö­zün­den kaç­mak­ta­dır. Granny ve Momo tarzı oyun veya vi­de­ola­rı teh­li­ke­li yön­len­dir­me­ler hatta korku fi­gür­le­ri ço­cuk­la­rın zih­nin­de iş­le­yiş ve gü­ven­lik so­run­la­rı do­ğu­ra­bi­li­yor. Bu da Momo, Mavi Ba­li­na gibi sos­yal medya plat­form­la­rı­na karşı hem ebe­veyn­ler­de hem de çocuk ve genç­ler­de bi­linç ge­liş­tir­mek za­ru­ri­ye­ti­ne bizi yö­nelt­mek­te­dir.
Mev­cut ku­şa­ğın aşırı di­ji­tal bir dünya için­de ol­ma­sı hatta anne ve ba­ba­nın dı­şın­da kur­duk­la­rı çok de­tay­lı di­ji­tal bir iç dün­ya­la­rı­nın ol­ma­sı bu ko­nu­da de­ne­yim­siz olan anne, baba ve ço­cuk­lar ara­sın­da­ki me­sa­fe­nin bir hayli uza­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı öğ­ren­ci­le­ri­nin kendi dün­ya­la­rın­da ebe­veyn­le­ri bi­linç­len­dir­me ça­ba­sı­na gi­riş­me­si­nin ne denli kıy­met­li bir hamle ol­du­ğu­nu sa­nı­rım de­tay­lı­ca an­lat­ma­ya gerek yok.
Ku­lü­bü­müz em­ni­yet bi­rim­le­rin­den yar­dım almak dahil aile­le­ri ve genç­le­ri bi­linç­len­di­ri­ci kısa film­ler çe­ke­rek bu teh­li­ke­li oyun­lar ko­nu­sun­da top­lum­da far­kın­da­lık oluş­tur­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Böy­le­lik­le ha­ya­tın par­ça­sı ha­li­ne gel­miş in­ter­ne­tin sun­du­ğu sı­nır­sız med­ya­tik içe­rik­le­rin için­de­ki za­rar­lı un­sur­la­ra dik­kat çek­miş ola­ca­ğız. Bu bi­linç­len­dir­me ça­ba­sı­nın ye­tiş­kin­ler ara­cı­lı­ğıy­la değil de ak­ran­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı bizi he­def­le­ri­mi­ze daha kısa yol­dan ta­şı­ya­cak­tır. 2) Sos­yal med­ya­nın gün­lük ha­ya­tın bir par­ça­sı ola­rak ya­şa­nıl­dı­ğı dö­nem­de­yiz. Bir “sos­yal medya etiği” oluş­tur­mak bunun ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­mek ivedi bir ih­ti­ya­ca dö­nüş­müş­tür. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı’nın önem­li par­ça­la­rın­dan bi­ri­ni bu etik ça­lış­ma oluş­tur­mak­ta­dır.
Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri hü­kü­me­ti­miz­ce yakın za­man­da çı­ka­rı­lan sos­yal medya ka­nu­nu in­ce­le­mek­te­dir. Ku­lü­bü­müz okul­lar­da ku­ru­lan Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri­nin her bi­ri­nin bir­bi­rin­den ba­ğım­sız ola­rak, sos­yal medya etiği ku­ral­la­rı­nı yaz­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­mak­ta­dır. Ken­di­si de bu yönde etik ku­ral­la­rı be­lir­le­me ça­lış­ma­sı­na baş­la­mış­tır. Yılda bir tüm okul­la­rın ka­tıl­dı­ğı bir ça­lış­tay da ortak metin “ sos­yal medya etiği” ku­ral­lar sil­si­le­si oluş­tu­ru­la­cak­tır. Daha sonra genç­ler kanun ko­yu­cu­la­ra bu ko­nu­da tav­si­ye­ler­de bu­lun­ma­yı plan­la­mak­ta­dır­lar.
Tek­no­lo­ji­yi sa­de­ce refah ola­rak gören an­la­yış 4. Sa­na­yi dev­ri­mi­nin temel mal­ze­me­si olan di­ji­tal be­ce­ri­le­re sahip bir nesil ye­tiş­tir­me he­de­fi, bu alan­da olu­şan ba­ğım­lı­lık­lar ve sos­yal be­ce­ri ka­yıp­la­rı­nı gör­me­yi en­gel­le­miş­tir. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri­nin di­ji­tal öğe­le­rin bü­yü­sü­ne ka­pıl­ma­yı en­gel­le­yen bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı, bir etik çeki düzen verme gay­ret­le­ri, sa­de­ce ül­ke­miz adına değil in­san­lık adına önem­li ça­lış­ma­dır. 3) Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü bir amacı da di­ji­tal gü­ven­lik sağ­la­mak­tır. Ve­ri­le­rin gü­ven­li bir şe­kil­de tu­tul­ma­sı, gü­ven­li­ği or­ta­dan kal­dı­rı­cı kul­la­nım­lar ko­nu­sun­da bi­linç oluş­tur­ma bir başka hedef dav­ra­nış­lar ara­sın­da­dır. 4) Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı ku­lü­bü aynı za­man­da sanal pa­zar­la­ma gibi ge­le­ce­ğin önem­li mes­lek­le­ri­ne şim­di­den ço­cuk­la­rın ye­te­nek­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne yö­ne­lik katkı sun­mak­ta­dır. Yani ço­cu­ğu 21. Yy be­ce­ri­le­riy­le do­nat­mak­ta onu ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­nin is­te­di­ği ye­te­nek­le­re kar­şın hazır hale ge­tir­mek­te­dir” de­nil­di.

Haber Merkezi

İlçemizde Irmağa Yuvarlanan 83 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

İlçemizde ırmak içe­ri­si­ne yu­var­la­nan 83 ya­şın­da­ki kadın it­fa­iye ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ağır ya­ra­lı ola­rak kur­ta­rıl­dı.

İlçemize bağlı Ma­den­li Bel­de­si Aloğ­lu ma­hal­le­si Pi­lav­da­ğı mev­ki­in­de Ayşe Aloğ­lu isim­li 83 ya­şın­da­ki kadın sabah çık­tı­ğı evine bir daha dön­me­di. Akşam sa­at­le­rin­de yaşlı ka­dı­nın eve gel­me­di­ği­ni gören ya­kın­la­rı hemen jan­dar­ma­ya haber ve­re­rek köy içe­ri­sin­de kadın aran­ma­ya baş­lan­dı. Or­man­lık alan içe­ri­sin­den ses gel­di­ği­ni duyan ekip­ler oraya yö­nel­di ve akşam saat 21.30 su­la­rın­da Ayşe Aloğ­lu’nun ağır ya­ra­lı bir şe­kil­de yu­var­lan­dı­ğı ırmak içe­ri­sin­de bu­lun­du. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan yu­var­lan­dı­ğı yer­den çı­kar­tı­la­rak Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne ge­ti­ril­di.
Haber Merkezi

TİGADER kurucularından Hasan Kansızoğlu internet gazeteciliği artık bir çatı altında

TİGADER ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Kan­sı­zoğ­lu in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği artık bir çatı al­tın­da dedi.

Kısa bir süre önce hiz­met ver­me­ye baş­la­yan ve in­ter­net ga­ze­te­ci­le­ri­ni bir çatı al­tın­da top­la­ma­yı he­def­le­yen Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Han­sı­zoğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Uzun za­man­dır alt ya­pı­sı­na büyük emek­ler ve­ri­le­rek kur­du­ğu­muz kısa adi TİNGA­DER. Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği­miz hiz­me­te baş­la­mış­tır. Si­ya­set­ten, sağ­lık­tan, ta­rım­dan, eko­no­mi­den, ta­rih­ten, aka­de­mis­yen Eki­biy­le yola çık­tı­ğı­mız bu hiz­met yolu her zaman ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken­le­ri dile ge­tir­mek doğ­ru­yu her zaman sa­vu­nan çiz­gi­sin­den asla taviz ver­me­den hiz­me­te baş­la­mış­tır. Ye­rel­de İlçe ve İllere Ge­nel­de Tür­ki­ye’mize ha­yır­lı olsun. Basın tec­rü­be edin­me­me 3 yıl­dır şah­sım­dan basın ola­rak yar­dım­cı olan Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üyesi olmam ve ya­pı­lan genel ku­rul­da da yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lun­ma­ma des­tek olan ce­mi­yet baş­ka­nı­mız Hakkı Emi­roğ­lu’na ve yö­ne­tim ku­ru­lu ar­ka­daş­la­rı­ma kıy­met­li dos­tum Mu­am­mer Ba­loğ­lu’na TİNGA­DER Ka­ra­de­niz bölge tem­sil­ci­si ga­ze­te­ci Aslan Ye­şil­yurt’a te­şek­kür ede­rim. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği)nin tek amaç tek niyet siz­le­rin sesi olmak adına hiz­met etmek. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği) ile Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’le bir­lik­te ça­lı­şa­rak güzel iş­le­re imza ata­ca­ğız. Hem ce­mi­ye­ti­miz hem de TİNGA­DER der­ne­ği­miz­le sa­de­ce ül­ke­miz­de değil tüm dün­ya­da ses ge­ti­re­ce­ği­mi­ze inan­cı­mız tam­dır” dedi.
Haber Merkezi

Tabipler Odası’ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde gö­rev­li dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun uğ­ra­dı­ğı orak­lı sal­dı­rı­yı kı­na­dı.

Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da­yız, ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz” dedi. Dr. Şahin: ” “Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu. Olay dün Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde mey­da­na geldi. Psi­ko­lo­jik so­run­la­rı ol­du­ğu id­di­asıy­la has­ta­ne­ye gelen Ali Sırrı K., Psi­ki­yat­ri Bö­lü­mün­de gö­rev­li Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun oda­sı­na girdi. Dok­tor Pu­şu­roğ­lu ile Ali Sırrı K. ara­sın­da bi­lin­me­yen ne­den­le tar­tış­ma çıktı. Dok­tor bu sı­ra­da ‘beyaz kod’ verdi. Ali Sırrı K., ya­nın­da ta­şı­dı­ğı çanta içe­ri­sin­den çı­kar­dı­ğı böl­ge­de ot biç­mek­te kul­la­nı­lan ke­si­ci alet orak­la kadın dok­to­ra sal­dır­dı. Sal­dı­rı so­nu­cu dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu, ko­lun­dan ve ba­ca­ğın­dan ya­ra­lan­dı. Kadın dok­tor, has­ta­ne­de­ki te­da­vi­sin ar­dın­dan ta­bur­cu oldu. Sal­dır­gan Ali Sırrı K., polis mer­ke­zin­de ta­mam­la­nan sor­gu­su­nun ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Şüp­he­li, çı­ka­rıl­dı­ğı Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ği’nce elekt­ro­nik ke­lep­çe ta­kı­la­rak, ko­nu­tu terk et­me­me şar­tıy­la adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dı.
‘MEN­FUR SAL­DI­RI­YI ŞİDDET­LE KI­NI­YO­RUZ’
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, yap­tı­ğı açık­la­may­la ya­şa­nan sal­dı­rı­yı kı­na­dı. Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin “Mes­lek­ta­şı­mız Akıl ve Ruh Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dr. Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’na gö­re­vi es­na­sın­da ça­lış­tı­ğı iş­ye­rin­de ya­pı­lan men­fur sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Has­ta­la­rı­mı­za yar­dım­cı ola­bil­mek, on­la­rın dert­le­ri­ne deva olmak, ya­ra­la­rı­na mer­hem ola­bil­mek ama­cıy­la her dönem canla başla ça­lı­şan fe­da­kar dok­tor­la­rı­mı­za ve tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za hele hele bu pan­de­mi dö­ne­min­de aile­si­ni ve sev­dik­le­ri­ni gör­me­den ge­ce­li gün­düz­lü can­si­pe­ra­ne va­zi­fe yapan fe­da­kar he­ki­mi­mi­ze ya­pı­lan bu al­çak­ça sal­dı­rı, sal­dır­ga­nın nasıl bir sapık dü­şün­ce ile ve her ne amaç­la ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın mazur gö­rü­le­bi­lecek bir ta­ra­fı ola­maz” dedi.
‘EV HAPSİNE ÇARP­TI­RIL­MA­SI BİZLERİ ÜZ­MÜŞ­TÜR’
Sal­dır­ga­nın ev hapsi ce­za­sı­na tepki gös­te­ren Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da, ya­pı­lan sal­dı­rı­yı bir kez daha şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz. Bu­nun­la bir­lik­te bek­ler­dik ki özel­lik­le bu dö­nem­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı al­kış­lar­la des­tek­le­yen va­tan­da­şı­mız, olayı du­yun­ca has­ta­ne önüne top­la­nıp, sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki kadın ör­güt­le­ri aynı şe­kil­de bayan mes­lek­ta­şı­mı­za ya­pı­lan bu sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki sen­di­ka­lar ve diğer mes­lek ör­güt­le­ri de pro­tes­to­la­ra ka­tıl­sın ve geç­miş olsun me­saj­la­rı ya­yın­la­sın­lar. Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rize’de Yıkılacak İş Yerleri Boşaltılmaya Başlandı

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan be­le­di­ye blok­la­rın­da­ki iş yer­le­ri es­naf­lar ta­ra­fın­dan tah­li­ye edil­me­ye baş­lan­dı.

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve Rize ti­ca­re­ti­nin önem­li bir kıs­mı­nı içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran, 15 yılı aşkın sü­re­dir ise yı­kı­mı ko­nu­şu­lan Be­le­di­ye blok­la­rı­nın tah­li­ye­si­ne baş­lan­dı. Be­le­di­ye ve TOKİ ve yet­ki­li­le­ri alan­da bu­lu­nan hak sa­hip­le­riy­le bir araya ge­le­rek ta­şın­ma ve kira yar­dı­mı gibi ko­nu­lar­da gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­di. Gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da es­naf­lar iş yer­le­ri­ni bo­şalt­ma­ya baş­la­dı.
Kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan iş yer­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye’nin en iyi esnaf lo­kan­ta­la­rı ara­sın­da gös­te­ri­len ka­vur­ma­sı ile meş­hur Liman Lo­kan­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Aile­siy­le bir­lik­te iş­let­me­ci­lik yapan Fay­sal Rey­ha­noğ­lu 3 ku­şak­tır hiz­met ver­dik­le­ri yer­le­rin­den ay­rıl­ma­nın bu­ruk­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ha­yır­lı­sıy­la bir sü­re­cin içe­ri­si­ne gir­dik. Komp­le bu cadde ta­şı­nı­yor. Hep bir­lik­te bu gün­le­ri aşa­ca­ğız. Ken­di­mi­ze yeni bir yer ki­ra­la­dık, fa­ali­yet­le­ri­mi­ze de baş­la­dık, in­şal­lah Ra­ma­zan ayın­dan sonra aça­ca­ğız. 60 yıl­lık bir sü­re­ci ge­ri­de bı­ra­kı­yo­ruz. Rah­met­li büyük babam, sonra babam sonra biz de bu­ra­da hep bir­lik­te 3 kuşak ça­lış­tık. Allah nasip eder­se ba­ba­mız­la bir­lik­te bu iş­le­re devam ede­ce­ğiz. Zor bir sü­re­ce gir­dik ama çarşı es­na­fı ola­rak hep bir­lik­te aşa­ca­ğız in­şal­lah” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Cadde üze­rin­de de­de­den kalma es­naf­lı­ğı­nı sür­dü­ren Fatih Kan­dil yeni ya­pı­la­cak blok­la­rı he­ye­can­la bek­le­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Mec­bu­ri bir hızla ta­şı­ma iş­lem­le­ri­miz sü­rü­yor. De­dem­den bu yana 50 yıl­dır bu dük­kan­da Rize Be­le­di­ye­si’nin ki­ra­cı­sı­yız. Dedem vefat etti, bü­yük­le­ri­miz de git­tik­ten sonra bize dev­ret­ti­ler sağ ol­sun­lar. Devam et­tir­me­ye ça­lı­şır­ken in­şal­lah yeni ya­pı­la­cak yerde ola­ca­ğız. O ve­si­le ile şim­di­lik bo­şalt­mak du­ru­mun­da­yız, mec­bu­ren. Çok anı­la­rı­mız var bu­ra­da, ço­cuk­lu­ğu­muz hatta be­bek­li­ği­miz­den beri bu cad­de­de­yiz. Fark­lı iş­ler­le meş­gul olsak da bu dük­kan­da­yız. Ve halen daha da bu dük­kân­da­yız, son gi­den­ler­den biri ola­ca­ğız gibi gö­zü­kü­yor” dedi.
Haber Merkezi

Saimbeyli’nin Rizeli Kaymakamı Görevine başladı

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vi­ne ata­nan Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu gö­re­vi­ne baş­la­dı.

Adana’nın Sa­im­bey­li İlçesi Kay­ma­kam­lı­ğı’na Ri­ze­li Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Geç­ti­ği­miz hafta İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li’deki gö­re­vi ta­mam­la­nan Fırat Ka­di­roğ­lu il­çe­den ay­rıl­mış­tı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın onayı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı’na Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Kes­ti­oğ­lu Sa­im­bey­li il­çe­si­ne gi­de­rekk gö­re­vi­ne res­men baş­la­dı. Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu kim­dir? 1990 Rize Çam­lı­hem­şin’de doğdu. İlk, orta, lise öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da ta­mam­la­dı. 2010 yı­lın­da Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si­ne girdi, üç yıl devam etti. 2013 yı­lın­da Ordu Üni­ver­si­te­si İİB Fa­kül­te­si Kamu Yö­ne­ti­mi bö­lü­mü­ne girdi ve 2017 yı­lın­da mezun oldu. 2019 yı­lın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Kay­ma­kam­lık Sı­na­vı­na gi­re­rek ba­şa­rı­lı olup Mülki İdare Amir­li­ği mes­le­ği­ne in­ti­sap et­miş­tir. 2020 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da Art­vin Kay­ma­kam Adayı ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. Is­par­ta ve Ka­ra­man’da mül­ki­ye tef­tiş stajı, Trab­zon Maçka ve Yoz­gat Sor­gun’da Kay­ma­kam Re­fik­li­ği Staj­la­rı­nı ta­mam­la­dı. 02.02.2021 ta­rih­li ba­kan­lık emri ile 08.02.2021 ta­ri­hin­de Adana ili­mi­zin Sa­im­bey­li il­çe­sin­de gö­re­ve baş­la­dı.
Haber Merkezi

Çay Kanunu Çalışmaları Devam Ediyor

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ‘’Çay Ka­nu­nu’’ ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni du­yur­du.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ‘’Çay Ka­nu­nu’’ ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni kay­de­de­rek konu ile il­gi­li ya­zı­lı basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Üni­ver­si­te­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; ‘’Son za­man­lar­da ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da “çay ka­nu­nu” ile il­gi­li bir takım ha­ber­le­rin yer al­ma­sı üze­ri­ne ka­mu­oyu­nu doğru bil­gi­len­dir­mek için aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­yı yapma ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mış­tır:
“04 Eylül 2020 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Bekir PAK­DEMİRLİ, Sayın Va­li­miz, ili­miz mil­let­ve­kil­le­ri, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ve diğer pay­daş­la­rın da ka­tı­lı­mı ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nda “Ulu­sal Çay Kon­se­yi Top­lan­tı­sı” ger­çek­leş­ti­ril­miş ve çayın so­run­la­rı tar­tı­şıl­mış­tır. Söz ko­nu­su top­lan­tı­da “Çay Ka­nu­nu” da gün­de­me gel­miş ve başta Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız olmak üzere top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan he­ye­tin ortak ka­na­ati ile Üni­ver­si­te­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ortak bir ka­na­at or­ta­ya çık­mış­tır.
Or­ta­ya çıkan bu ortak talep üze­ri­ne Üni­ver­si­te­miz Rek­tö­rü Sayın Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ta­ra­fın­dan Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­mü­ze konu ile il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­sı için görev ve­ril­miş­tir. Bunun üze­ri­ne Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek üzere biri tek­nik di­ğe­ri de hukuk olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş­tur. Ko­mis­yon­lar, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir çay kanun tas­la­ğı or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek içi yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­miş ve bu çer­çe­ve­de bir dizi ça­lış­ma yü­rüt­müş­tür.

Bu güne kadar ya­pıl­mış olan ça­lış­ma­lar ile çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı ko­nu­sun­da ge­li­nen son aşama şu şe­kil­de­dir:
Bi­rin­ci aşa­ma­da; Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de oluş­tu­rul­muş olan ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çay ile il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile ül­ke­miz­de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı temin edil­miş ve ti­tiz­lik­le in­ce­len­miş­tir. Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ola­rak ya­pıl­mış olan de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir.
İkinci aşa­ma­da; ara­la­rın­da ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, en çok kuru çay üre­ti­mi yapan fir­ma­lar da dâhil olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin,Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa ha­zır­la­na­cak olan çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır.
Üçün­cü aşa­ma­da; tek­nik ve hukuk ko­mis­yon­la­rı­mız ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ola­rak pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çayla il­gi­li ya­pıl­mış yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı oluş­tu­rul­muş­tur.
Be­lir­len­miş olan yol ha­ri­ta­sı­nın dör­dün­cü ve son aşa­ma­sı­na ge­çil­miş olup bu aşa­ma­da; ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın ön­ce­lik­le sek­tö­rü tem­sil eden kurum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li diğer pay­daş­lar­la madde madde ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır.
Bu an­lam­da ilk top­lan­tı 26 Ocak 2021 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Bit­ki­sel Üre­tim Genel Mü­dü­rü Sayın Dr. Meh­met Has­de­mir ve ekibi, ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Sayın Yusuf Ziya Alim ve ekibi ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı yet­ki­li­le­riy­le bir­lik­te Üni­ver­si­te­miz­de ya­pıl­mış ve mev­cut çay ka­nu­nu tas­la­ğı üze­rin­de­ki ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Ça­lış­ma­lar bu min­val­de il­gi­li diğer pay­daş­lar­la da mad­de­ler üze­rin­de gö­rü­şü­le­rek devam et­ti­ril­mek­te­dir. Söz ko­nu­su ça­lış­ma­lar belli bir ol­gun­lu­ğa ulaş­tı­ğın­da si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri ile de gö­rü­şü­le­rek de­ğer­len­dir­me­le­ri alı­na­cak­tır.
Kanun ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lır­ken bütün sü­reç­le­rin çok iyi bir şe­kil­de ir­de­len­me­si ve ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ka­nu­nun bün­ye­sin­de bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ay­rı­ca sü­reç­ler ta­nım­la­nır­ken ve yet­ki­len­dir­me­ler ya­pı­lır­ken uy­gu­la­na­bi­lir­lik ile hukuk norm­la­rı­na uy­gun­luk dik­ka­te alı­na­rak ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ka­nun­la­rın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da yö­net­me­lik ve yö­ner­ge­le­re de ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır. Bu ne­den­le özel­lik­le ha­zır­la­nan çay kanun tas­la­ğı­nın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ge­rek­li olan diğer yasal dü­zen­le­me­ler de plan­lan­mak­ta­dır.
Yu­ka­rı­da özet­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rın sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve ha­zır­lan­mak­ta olan çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı­nın bir takım tar­tış­ma­la­ra konu edi­ni­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için ça­lış­ma­lar büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­mek­te­dir. Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ko­or­di­nas­yo­nun­da yü­rü­tül­mek­te olan “çay ka­nu­nu” ça­lış­ma­sı sü­re­ci plan­lan­dı­ğı gibi devam et­mek­te olup ça­lış­ma­nın müm­kün olan en kısa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı için özel­lik­le gay­ret gös­te­ril­mek­te­dir. Ancak söz ko­nu­su ça­lış­ma­yı ya­par­ken baş­lı­ca he­def­le­ri­miz­den biri sü­re­ci en kısa sü­re­de ta­mam­la­mak ol­mak­la bir­lik­te bir di­ğe­ri de bütün pay­daş­la­rın üze­rin­de mu­ta­bık kal­dı­ğı, çayın so­run­la­rı­na çözüm üre­te­bi­lecek uy­gu­la­na­bi­lir bir kanun tas­la­ğı ha­zır­la­mak­tır.’’ İfa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Haber Merkezi

Havalimanı için Ahmet Mesut Yılmaz ismine İYİ Parti’den destek

İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pıl­mak­ta olan ha­va­ala­nı­nın is­mi­nin ‘Ahmet Mesut Yıl­maz’’ ol­ma­sı­na tam des­tek ve­ril­di­ği açık­lan­dı.

İYİ Parti Rize İlbaş­kan­lı­ğın­dan ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da “İli­miz­de ya­pı­mı devam et­mek­te olan,de­ni­ze dolgu ola­rak inşa edi­len ikin­ci ha­va­ala­nı olma özel­li­ği ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin ha­va­ala­nı­na kısa bir süre önce kay­bet­ti­ği­miz eski Baş­ba­ka­nı­mız Ahmet Mesut Yıl­maz’ın is­mi­nin ve­ril­me­si nok­ta­sın­da ka­mu­oyu­nun her ke­si­min­den büyük bir bek­len­ti oluş­muş­tur.
İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı ola­rak biz de hem­şe­ri­le­ri­mi­zin bu talep ve bek­len­ti­le­ri­ni ta­ma­men des­tek­li­yo­ruz.
Şeh­ri­mi­zin bağ­rın­dan ye­ti­şip Ba­kan­lık ve Baş­ba­kan­lık yapan, şeh­ri­mi­ze sa­yı­sız eser­ler ka­zan­dı­ran, ”ben ol­du­ğum müd­det­çe size ka­ra­da ölüm yok” di­yecek kadar Rize’ye ve Ri­ze­li’ye gö­nül­den bağlı mer­hum Baş­ba­ka­nı­mı­zın is­mi­nin böyle önem­li bir esere ve­ri­le­rek ya­şa­tıl­ma­sı­nın Rize’nin ve Ri­ze­li’nin mer­hum Baş­ba­ka­nı­mı­za olan vefa bor­cu­nu öde­me­si nok­ta­sın­da an­lam­lı ola­ca­ğı ka­na­atin­de­yiz.​
Bu nok­ta­da yine şeh­ri­mi­zin ye­tiş­tir­di­ği Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ve Rize Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin de bu ko­nu­ya ka­yıt­sız kal­ma­ya­ca­ğı­nı ve par­ti­ler üzeri bir şah­si­yet olan Ahmet Mesut Yıl­maz’ın is­mi­nin yeni ya­pı­la­cak olan ha­va­ala­nı­na çok ya­kı­şa­ca­ğı­nı dü­şün­mek­te­yiz” de­nil­di.
Haber Merkezi

Rize’de Doktora Orakla Saldıran Şüpheli Savcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı

Rize’de has­ta­ne­de gö­rev­li dok­to­ra orak­la sal­dı­ran ve adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dık­tan sonra sav­cı­lı­ğın iti­ra­zı üze­ri­ne tek­rar gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li, tu­tuk­lan­dı.

Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tu­tuk­la­ma sis­te­mi ile ha­kim­li­ğe sevk et­ti­ği A.K. hak­kın­da ev hapsi ka­ra­rı ve­ril­me­si üze­ri­ne Trab­zon Sulh Ceza Ha­kim­li­ği­ne iti­raz­da bu­lun­du.
İti­ra­zı de­ğer­len­di­ren ha­kim­lik, şüp­he­li hak­kın­da tu­tuk­la­ma­ya yö­ne­lik ya­ka­la­ma ka­ra­rı çı­kar­dı.
Em­ni­yet ekip­le­rin­ce evin­den alı­nan şüp­he­li A.K, ad­li­ye­de­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
İddi­aya göre, dün Rize Dev­let Has­ta­ne­si psi­ki­yat­ri ser­vi­sin­de bek­le­yen A.K. (42), sı­ra­nın ken­di­si­ne gel­me­me­si­ne si­nir­le­ne­rek Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun (34) oda­sı­na gi­re­rek üze­rin­de sak­la­dı­ğı orak­la sal­dır­mış­tı.
Şüp­he­li, Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ğin­ce hak­kın­da ev hapsi ka­ra­rı ve­ri­le­rek adli kont­rol şar­tıy­la ser­best bı­ra­kıl­mış­tı.
Haber Merkezi

Çay Kanunu Çalışmaları Devam Ediyor

Son za­man­lar­da ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da “çay ka­nu­nu” ile il­gi­li bir takım ha­ber­le­rin yer al­ma­sı üze­ri­ne ka­mu­oyu­nu doğru bil­gi­len­dir­mek için aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­yı yapma ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mış­tır:

“04 Eylül 2020 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Bekir PAK­DEMİRLİ, Sayın Va­li­miz, ili­miz mil­let­ve­kil­le­ri, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ve diğer pay­daş­la­rın da ka­tı­lı­mı ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nda “Ulu­sal Çay Kon­se­yi Top­lan­tı­sı” ger­çek­leş­ti­ril­miş ve çayın so­run­la­rı tar­tı­şıl­mış­tır. Söz ko­nu­su top­lan­tı­da “Çay Ka­nu­nu” da gün­de­me gel­miş ve başta Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız olmak üzere top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan he­ye­tin ortak ka­na­ati ile Üni­ver­si­te­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ortak bir ka­na­at or­ta­ya çık­mış­tır.
Or­ta­ya çıkan bu ortak talep üze­ri­ne Üni­ver­si­te­miz Rek­tö­rü Sayın Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ta­ra­fın­dan Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­mü­ze konu ile il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­sı için görev ve­ril­miş­tir. Bunun üze­ri­ne Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek üzere biri tek­nik di­ğe­ri de hukuk olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş­tur. Ko­mis­yon­lar, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir çay kanun tas­la­ğı or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek içi yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­miş ve bu çer­çe­ve­de bir dizi ça­lış­ma yü­rüt­müş­tür. Bu güne kadar ya­pıl­mış olan ça­lış­ma­lar ile çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı ko­nu­sun­da ge­li­nen son aşama şu şe­kil­de­dir:
Bi­rin­ci aşa­ma­da; Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de oluş­tu­rul­muş olan ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çay ile il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile ül­ke­miz­de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı temin edil­miş ve ti­tiz­lik­le in­ce­len­miş­tir.
Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ola­rak ya­pıl­mış olan de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir.
İkinci aşa­ma­da; ara­la­rın­da ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, en çok kuru çay üre­ti­mi yapan fir­ma­lar da dâhil olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa ha­zır­la­na­cak olan çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır.
Üçün­cü aşa­ma­da; tek­nik ve hukuk ko­mis­yon­la­rı­mız ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ola­rak pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çayla il­gi­li ya­pıl­mış yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı oluş­tu­rul­muş­tur.
Be­lir­len­miş olan yol ha­ri­ta­sı­nın dör­dün­cü ve son aşa­ma­sı­na ge­çil­miş olup bu aşa­ma­da; ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın ön­ce­lik­le sek­tö­rü tem­sil eden kurum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li diğer pay­daş­lar­la madde madde ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır. Bu an­lam­da ilk top­lan­tı 26 Ocak 2021 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Bit­ki­sel Üre­tim Genel Mü­dü­rü Sayın Dr. Meh­met Has­de­mir ve ekibi, ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Sayın Yusuf Ziya Alim ve ekibi ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı yet­ki­li­le­riy­le bir­lik­te Üni­ver­si­te­miz­de ya­pıl­mış ve mev­cut çay ka­nu­nu tas­la­ğı üze­rin­de­ki ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­miş­tir.
Ça­lış­ma­lar bu min­val­de il­gi­li diğer pay­daş­lar­la da mad­de­ler üze­rin­de gö­rü­şü­le­rek devam et­ti­ril­mek­te­dir. Söz ko­nu­su ça­lış­ma­lar belli bir ol­gun­lu­ğa ulaş­tı­ğın­da si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri ile de gö­rü­şü­le­rek de­ğer­len­dir­me­le­ri alı­na­cak­tır.
Kanun ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lır­ken bütün sü­reç­le­rin çok iyi bir şe­kil­de ir­de­len­me­si ve ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ka­nu­nun bün­ye­sin­de bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ay­rı­ca sü­reç­ler ta­nım­la­nır­ken ve yet­ki­len­dir­me­ler ya­pı­lır­ken uy­gu­la­na­bi­lir­lik ile hukuk norm­la­rı­na uy­gun­luk dik­ka­te alı­na­rak ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ka­nun­la­rın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da yö­net­me­lik ve yö­ner­ge­le­re de ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır. Bu ne­den­le özel­lik­le ha­zır­la­nan çay kanun tas­la­ğı­nın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ge­rek­li olan diğer yasal dü­zen­le­me­ler de plan­lan­mak­ta­dır.
Yu­ka­rı­da özet­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rın sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve ha­zır­lan­mak­ta olan çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı­nın bir takım tar­tış­ma­la­ra konu edi­ni­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için ça­lış­ma­lar büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­mek­te­dir. Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ko­or­di­nas­yo­nun­da yü­rü­tül­mek­te olan “çay ka­nu­nu” ça­lış­ma­sı sü­re­ci plan­lan­dı­ğı gibi devam et­mek­te olup ça­lış­ma­nın müm­kün olan en kısa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı için özel­lik­le gay­ret gös­te­ril­mek­te­dir. Ancak söz ko­nu­su ça­lış­ma­yı ya­par­ken baş­lı­ca he­def­le­ri­miz­den biri sü­re­ci en kısa sü­re­de ta­mam­la­mak ol­mak­la bir­lik­te bir di­ğe­ri de bütün pay­daş­la­rın üze­rin­de mu­ta­bık kal­dı­ğı, çayın so­run­la­rı­na çözüm üre­te­bi­lecek uy­gu­la­na­bi­lir bir kanun tas­la­ğı ha­zır­la­mak­tır.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.”
Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü

Alim’den 250 Bin Yaş Çay Üreticisine Promosyon Müjdesi

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor. Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Rize İl Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki­ler Alime ha­yır­lı osun zi­ya­re­tin­de bu­lu­nup, is­ti­şa­re­de bu­lun­du­lar. Kö­se­oğ­lu, zi­ya­ret­ten 250 bin yaş çay üre­ti­ci­si­ne pro­mos­yon müj­de­siy­le döndü.

ÇAY­KUR Genel mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e, Tür­ki­ye Kamu Sen Rize il Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu, Türk Ener­ji Sen Baş­ka­nı Kah­ra­man Uzu­na­li, Türk Sağ­lık Sen Baş­ka­nı Yaşar Türüt, Türk Tarım Orman Sen Baş­ka­nı Halûk Ar­ma­ğan ve Türk Haber Sen Baş­ka­nı Mu­ham­met Ozan ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­lan zi­ya­ret­te Alim, per­so­nel hak­kın­da li­ya­ka­ta önem ver­dik­le­ri­ni ÇAY­KUR’da ve­rim­li­ği art­tı­rıp, 81 ilde ku­ra­cak­la­rı çok kap­sam­lı çay re­yon­la­rıy­la, her böl­ge­ye özel yüze yakın çay çe­şit­le­ri­mi­zi tü­ke­ti­ci­ye su­na­ca­ğız.. Kuru Çay sa­tış­la­rı­mı­zı art­tır­mak için çaba sarf edi­yo­ruz, 2020 yı­lın­da 132 bin ton kuru çay sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­dik,2021 he­de­fi­miz 135 bin ton çay sa­tı­şı yap­mak ol­du­ğu­nu ifade etti. Alim, ay­rı­ca, bazı ban­ka­lar­la yap­mış ol­duk­la­rı gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de, Çay üre­ti­ci­le­ri­nin pro­mos­yon al­ma­sı için ça­lış­tık­la­rı­nı, yakın bir za­man­da bunun müj­de­si­ni çay üre­ti­ci­si­ne ve­re­cek­le­ri­ni ifade etti. Kamu Sen Rize İl Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğu’da, Genel Müdür Alim’in gös­ter­miş ol­duk­la­rı yakın ilgi ve ala­ka­la­rın­dan do­la­yı, Tür­ki­ye Kamu Sen ola­rak ken­di­le­ri­ne te­şek­kür­ler ede­riz di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

ÇAYKUR’DA ÜRETİCİYE PROMOSYON SEVİNDİRDİ

Türk Ener­ji Sen eski Şube Baş­kan­la­rın­dan Temel Yaşar ‘’Çay Üre­ti­ci­le­ri, yani müs­tah­sil­ler­de Pro­mos­yon ala­cak bu çok se­vin­di­ri­ci bir ge­liş­me dedi.

Ener­ji Sen Baş­ka­nı Temel Yaşar ÇAY­KUR pro­mos­yo­nu ile il­gi­li bir açık­la­ma yaptı: Yaşar ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti’ ’Mü­ca­de­le eden­ler her zaman ka­za­na­maz. Ancak ka­za­nan­lar her zaman mü­ca­de­le eden­ler­dir. Bugün Kamu Sen İl tem­sil­ci­li­ği­ne bağlı şube baş­kan­la­rı ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü ne asa­le­ten ata­nan Sayın Yusuf Ziya Alım e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Bizde ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Ha­yır­lı olsun efen­dim. Zi­ya­ret es­na­sın­da Müs­tah­sil­le­re pro­mos­yon ko­nu­su gün­de­me gel­miş.
Bu konu bana göre Kamu Sen’i il­gi­len­dir­me­di­ği halde zi­ya­ret es­na­sın­da gün­de­me ta­şı­ma­la­rı büyük bir olay. Çünkü bu durum müs­tah­sil­le­rin ne kadar sa­hip­siz ol­duk­la­rı­nın de­li­li­dir. Bu ne­den­le KAMU SEN il tem­sil­ci­si Sayın Murat Kö­se­oğ­lu’nu ve şube Başkan­la­rı­nı canı gö­nül­den kut­la­rım. ÇAY­KUR da ilk kez pro­mos­yon ko­nu­su nu Türk Ener­ji Sen­di­ka­sı Rize Şu­be­si yö­ne­ti­mi ola­rak geç­miş­te de biz­ler gün­de­me ge­tir­miş­tik.
Por­mos­yon un ne ol­du­ğu­nu dahi bil­mi­yor­duk.
Ke­li­me­yi te­laf­fuz dahi ede­mi­yor­dum. O ta­rih­ler­de meğer ÇAY­KUR pro­mos­yon al­ma­sı ve Me­mur­lar ile iş­çi­le­re da­ğıt­ma­sı ge­re­kir­ken Va­kıf­bank’tan pro­mos­yon ye­ri­ne iki adet oto­mo­bil al­mış­lar­dı. Ko­nu­yu za­ma­nın Genel Müdür Yar­dım­cı­sı­na ve Daire Baş­ka­nı­na ilet­tik. Bize aynen şu ce­va­bı ver­di­ler. Za­ma­nın Fır­tı­na Ga­ze­te­si­ne konu ile il­gi­li bir basın açık­la­ma­sı yap­tım. Basın açık­la­ma­sı­nı A4 kâ­ğı­dı ile ço­ğalt­tık. Basın açık­la­ma­sı­nı Genel Mü­dür­lük bi­na­sın­da Genel Müdür, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı, Daire Baş­kan­la­rı ve memur işçi bütün ça­lı­şan­la­rın ma­sa­la­rı­na bı­rak­tık. Ga­ze­te çok ilgi gördü. Er­te­si gün tek­rar ikin­ci bas­kı­yı yaptı. Üçün­cü gün Genel Müdür Sayın Ekrem Yüce koşa koşa Fır­tı­na Ga­ze­te­si­ne gitti ve man­şet­ten ÇAY­KUR ça­yı­nın rek­la­mı­nı verdi. Sa­ye­miz­de de ilk defa Fır­tı­na Ga­ze­te­si iyi bir rek­lam üc­re­ti almış oldu. Bizim ver­di­ği­miz mü­ca­de­le­yi za­ma­nın işçi sen­di­ka­sı yö­ne­ti­mi ver­mek is­te­me­di. Pro­mos­yon ko­nu­sun­da çok pasif dav­ran­dı­lar. Top­lan­tı­lar da fark­lı dav­ran­dı­lar, perde ar­ka­sın­da fark­lı ha­re­ket et­ti­ler za­man­lar da Tek gıda iş sen­di­ka­sı yö­ne­ti­ci­le­ri ile ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi çok içli, dişli idi­ler. Ye­dik­le­ri, iç­tik­le­ri ayrı git­mi­yor­du. Kurum idari ku­ru­lun­da karar çı­kar­dık. ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi ga­zi­mi­zi almak için yö­ne­tim­den karar çı­kar­tıp on ki­şi­lik bir kurul oluş­tur­du. Bu ku­ru­lun uçak bi­let­le­ri­ni öde­ye­rek İstan­bul’a gön­der­di. İş Ban­ka­sı, Va­kıf­lar Ban­ka­sı üst yö­ne­ti­mi ile gö­rü­şe­cek­tik. İş Ban­ka­sı Yö­ne­ti­mi bizi küçük bir odaya aldı sı­ra­dan bir şef ile mu­ha­tap et­tir­di. Bir iki saat üst düzey yö­ne­ti­mi­ni bek­le­dik. Gelen giden ol­ma­dı. ÇAY­KUR un gö­rev­len­dir­di­ği on(10) ki­şi­lik ekibi mu­ha­tap dahi alın­ma­dı.
Va­kıf­lar ban­ka­sı Genel Mü­dür­lü­ğü ÇAY­KUR’u hiç mu­ha­tap dahi ol­ma­dı. Çünkü pro­mos­yon ye­ri­ne iki araba ver­miş­ti. İkinci gün gö­rev­len­di­ri­len­le­rin hiç­bi­ri or­ta­da yoktu. Ara ki bu­la­sın. Her­kes kendi işi­nin pe­şi­ne düştü. Pro­mos­yon ko­nu­su as­kı­ya alın­dı. Çünkü or­ta­da mu­ha­tap yok. ÇAY­KUR’u adam ye­ri­ne koyan yoktu. Çer­den hem Tek Gıda İş yö­ne­ti­mi, emde ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi Pro­mos­yon ko­nu­sun­da Türk Ener­ji Sen­di­ka­sı yö­ne­ti­mi­ni yal­nız bı­ra­kıl­mış sa­tı­şa gel­miş­tik. Biz­ler yıl­ma­dık. Mü­ca­de­le­mi­zi sür­dür­dük ve ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­ne iha­le­yi yap­tır­dık. Ala­maz­sı­nız de­di­ler ancak biz Pro­mos­yon nu da söke, söke aldık diye ikin­ci yö­ne­ti­mi adına bir basın açık­la­ma­sı yap­tım. Evet, Mü­ca­de­le eden­ler her zaman ka­za­na­maz, ancak ka­za­nan­lar her zaman mü­ca­de­le eden­ler­dir. Bu ne­den­le Çay Müs­tah­sil­le­ri için mü­ca­de­le edecek ko­nu­ya vakıf in­san­la­ra ve mes­lek ku­ru­luş­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ih­ti­yaç var. Çay Müs­tah­sil­le­ri de pro­mos­yon al­ma­lı ve mü­ca­de­le edi­lir ise bu iş olacak’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor Takım Halinde PFDK’ya Sevk Edildi

Çay­kur Ri­zes­por A.Ş takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le PFDK’ya sevk edil­di.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, bugün ya­pı­lan top­lan­tı son­ra­sı Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’na (PFDK) ya­pı­lan sevk­le­ri açık­la­dı. TFF’den ya­zı­lı ola­rak açık­la­nan di­sip­lin sevk­le­ri şu şe­kil­de:
ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş. Ku­lü­bü’nün 06.02.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan AYTEMİZ ALAN­YAS­POR-ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “6 fut­bol­cu­su­nun sarı kart gör­me­si su­re­tiy­le takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 40. mad­de­si uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
“AYTEMİZ ALAN­YAS­POR Ku­lü­bü ant­re­nö­rü FRAN­CES­CO FA­RI­OLI’nin 06.02.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan AYTEMİZ ALAN­YAS­POR-ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ha­ka­re­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 41. mad­de­si uya­rın­ca 07.02.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.

Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »