Author Archives: yenicayeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı İnşaatına İlişkin Bilgi Aldı

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, ya­pı­mı devam eden Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atı­na iliş­kin bilgi aldı.

Er­do­ğan, Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen AK Parti Rize 7. Ola­ğan İl Kong­re­si’nin ar­dın­dan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı şan­ti­ye­si­ne gitti.
Yağış ne­de­niy­le idari bi­na­ya geçen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan devam eden in­şa­ata iliş­kin bri­fing aldı.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, daha sonra Rize Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret ede­rek, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’den kent mer­ke­zin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra iliş­kin bilgi aldı.

Haber Merkezi

3’ü Rizeli 15 Türk Gemici Yurda Döndü

Gine’de kör­fe­zi açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lan ge­mi­nin 15 Türk per­so­ne­li, kur­ta­rıl­ma­la­rı­nın ar­dın­dan bu sa­ba­ha karşı İstan­bul’a döndü.

Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da Batı Af­ri­ka ül­ke­si Gine açık­la­rın­da mü­ret­te­ba­tı Türk­ler­den olu­şan Li­ber­ya bay­rak­lı M/V Mo­zart isim­li bir gemi si­lah­lı Ni­jer­ya­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­mış, per­so­nel ise rehin alın­mış­tı.
İlk be­lir­le­me­le­re göre 19 ki­şi­lik mü­ret­te­bat­tan Azer­bay­can­lı 2. Mü­hen­dis Far­man Is­ma­ılov ise ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.
Ge­mi­nin fark­lı nok­ta­la­rı­na sak­la­na­rak kor­san­lar ta­ra­fın­dan alı­ko­nul­mak­tan kur­tu­lan üç mü­ret­te­bat Fur­kan Yaren, İlhan Süha Tat­lı­gül ve Ba­ha­dır Ye­şi­la­lan, Gabon’un Baş­ken­ti Liv­re­vil’den kal­kan uçak­la yurda dön­müş­tü.
Dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­nı ça­ba­la­rı so­nu­cu kur­ta­rı­lan 15 Türk ge­mi­ci, gün­ler süren esa­re­tin ar­dın­dan yurda ge­ti­ril­di.
Ge­mi­ci­ler, Ni­jer­ya’nın Abuja ken­tin­den ha­va­la­nan uçak­la bu sa­ba­ha Karşı İstan­bul Ha­va­li­ma­nı’na ulaş­tı.
İnişin aka­bin­de pa­sa­port iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­rek yurda giriş yapan ge­mi­ci­ler, ha­va­li­ma­nı­nın VİP bö­lü­mü çı­kı­şın­da basın men­sup­la­rı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, neler ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­tı.
Kur­ta­rı­lan va­tan­daş­lar­dan biri: “Hiç­bir in­sa­nın ya­şa­ma­sı­nı is­te­me­ye­ce­ğim bir sü­reç­ti, Allah kim­se­nin ba­şı­na ver­me­sin, kor­san­lar bize kötü dav­ran­dı.
Psi­ko­lo­jik ma­na­da her türlü ma­ni­pü­las­yo­nu yap­tı­lar. Çok üz­gü­nüm” dedi.
Ge­mi­den kur­ta­rı­lan bir başka va­tan­daş ise: “He­pi­miz bir yer­dey­dik. Tabi ki zor bir sü­reç­ti. Cenab Allah kim­se­ye gös­ter­me­sin. Fi­zik­sel bir şid­det yok fakat adam elin­de si­lah­la ka­fan­da bek­li­yor. Bir ka­nal­dan bizi deniz sa­hi­li­ne çı­kar­dı­lar. Sa­hil­de takas ya­pıl­dık. Onlar pa­ra­sı­nı aldı, bizi o bota eşya gibi at­tı­lar işte. Adam ka­fam­da si­la­hı göğ­süm­de si­la­hı para sa­yı­yor.” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du.
Ge­mi­nin kap­ta­nı ise: “Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, Ba­ka­nı­mı­za ve Bü­yü­kel­çi­li­ğe çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Bu has­sas du­rum­da bize çok yar­dım­la­rı oldu. Çok has­sa­si­yet gös­ter­di­ler. Ül­ke­mi­ze dö­ne­bil­me­miz için her türlü fe­da­kar­lı­ğı yap­tı­lar. Çok şükür bu­ra­da­yız, aile­mi­zin ya­nın­da­yız. Ba­şı­mız­da sü­rek­li si­lah­lı adam­lar vardı fakat fi­zik­sel ola­rak kötü bir mu­ame­le gör­me­dik” dedi.
Haber Merkezi

Kız kardeşler, baba mesleği balıkçı oldu

Art­vin’in Ar­ha­vi il­çe­sin­de Kübra (26) ve Melda Çe­lenk (25) kar­deş­ler, 20 met­re­ka­re­lik dük­kan­da baba mes­le­ği ba­lık­çı­lık ya­pı­yor.

Ar­ha­vi il­çe­sin­de 20 met­re­ka­re dük­kan açan Küb­ra­Mel­da Çe­lenk kar­deş­ler `erkek işi ´söy­lem­le­ri­ne al­dır­ma­dan balık ayık­lı­yor, ekmek pa­ra­la­rı­nı ka­za­nı­yor.
20 yıl­dır ba­lık­çı­lık yapan ba­ba­sı­nın des­te­ği ile bu işe atıl­dık­la­rı­nı söy­le­yen Kübra Çe­lenk, “Babam bizi teş­vik etti.
Ba­lık­la­rı babam temin edi­yor, biz de sa­tı­şı­nı ya­pı­yo­ruz.
2 aydır çok güzel devam edi­yo­ruz.
İlk başta bizi gö­ren­ler çok şa­şır­dı, daha sonra alış­ma­ya baş­la­dı­lar.
Bu­ra­dan geçen ba­yan­lar bizi al­kış­la­dı­lar, teb­rik et­ti­ler. Bu da bizi teş­vik etti.
Ba­lı­ğı da sev­mez­dim ama bu işe gir­dik­ten sonra ho­şu­ma gitti. Evde bile balık ko­ku­sun­dan ra­hat­sız olur­dum şimdi artık alış­tım, ak­şa­ma kadar balık ko­ku­la­rı ara­sın­da balık te­miz­li­yo­rum. Biz ka­dın­lar is­ter­sek her işin al­tın­dan kal­ka­rız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın ge­ri­si gelir, yeter ki pes et­me­yin. Her gün eve gu­rur­lu gi­di­yo­rum. Bu mes­lek­te yer almak beni gu­rur­lan­dı­rı­yor” dedi.
‘EKMEK KA­ZAN­DI­ĞIN İŞİ YA­PA­CAK­SIN´
Müş­te­ri­ler­den çok güzel dö­nüş­ler al­dık­la­rı­nı söy­le­yen Melda Çe­lenk de, “2 aydır bu­ra­yı iş­le­ti­yo­ruz ve çok güzel tep­ki­ler alı­yo­ruz. Biz balık te­miz­le­mek, balık çe­şit­le­ri bun­la­rı hiç bil­mi­yor­duk.
Dük­ka­nı açın­ca tüm de­tay­la­rı ba­lık­çı­lık yapan ba­ba­mız­dan öğ­ren­dik. Şimdi her çeşit ba­lı­ğı tü­ke­te­rek lez­zet­le­ri­ni öğ­ren­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Müş­te­ri­le­re fark­lı ta­rif­ler an­la­ta­bil­mek için pi­şir­me yön­tem­le­ri­ni araş­tı­rı­yo­rum. Aile­niz­den ne kadar des­tek alır­sa­nız alın bir kadın kendi ayak­la­rı üze­rin­de dur­ma­lı. Bizde öyle yap­tık, hiç piş­man de­ği­liz. İşini se­ve­rek yap­ma­lı­sın, biz de se­ve­rek ya­pı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

VAZİYET KÖTÜ

Pandemi sürecinde ülke genelinde kısmi uygulamalara paralel olarak uygulanan kısıtlamalar beraberinde insanları çaresizliğe, esnafı kepenk kapamaya, çalışanı işsiz bırakmaya, özelliklede sebze meyve ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının aşırı artmasına, sonuç olarak ekonominin çarklarının dönmeyişine sebep olduğu net bil şekilde hissediliyor.

Özellikle son yıllarda çok zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi vermeye çalışan esnaf ve sanatkârlar özellikle son bir yıldır ne yapacağını şaşırmış durumda. Gıda hariç diğer iş kollarında faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlar ya kepenklerini kapatıyor veya istihdam ettiği çalışanlarının işlerine son vermek durumunda kalıyor.
Bu durum işsizliğin daha da artmasına sebep olduğu gibi ülkenin katma değerinin düşmesine de sebebiyet veriyor.

Hemen her gün yeni umutlarla başlanan gün ilerleyen saatlerde yerini karamsarlığa bıraktığı gibi, yarınlarından endişe edenlerin sayısının da çoğalmasına neden olduğu gerçeğinden vatandaşlar gün günü kurtarabilme günüdür, yarına Allah kerim demektedirler.Anne-balalar kendilerinden geçtiği gibi çocuklarının geleceğinden dahi endişe eder duruma gelmişken, ekonominin nasıl, ne şekilde düzelebileceği ise merak konusudur.

Bir yandan da ülkemiz geleceğinin teminatı gençlerimizin eğitimden geri kalmaları bir başka düşündürücü durumdur. Allah muhafaza bu olumsuz durumun birkaç yıl daha sürme ihtimali düşünülürse ülkemiz diplomalı vasıfsız insanlarla dolup taşacağı da dikkate alınmak zorundadır.

Bir başka vahim durumda emeklilerin durumu olarak göze çarpmaktadır. Özellikle emekliler arasındaki maaş farkları bir başka adaletsiz dağılımı gözler önüne sermekte. Bu günün şartlarında 1500 tl. maaşla geçimini sağlamaya çalışan emeklilerimiz varken, diğer yanda ise 6000 tl. ve üzeri emekli maaşı alan emeklilerimizin de olduğu göz önünde bulundurulmalı ve aradaki makasın kapanması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Hem çift dikiş yapma diyecek, hem de 1500 lira ile bir ay boyunca idare et demek kadar komik birşey olabilir mi?

Her gün onlarca, yüzlerce işyeri kapanırken bunların önüne geçilemeyişi bir başka düşündürücü sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletimizi yöneten hükümetler bu olumsuzlukların ortadan kalkması için küçük, orta ve büyük işletme sahiplerine gerekirse karşılıksız destek vermeli esnafın ve tüccarın ayakta kalmalarısağlanmalıdır. Bir yıldır hemen her gün borçlanarak ayakta kalmaya çalışan özellikle küçük ve orta derece esnaf bitme noktasına gelmişken yeterli desteği görememesi, buna karşın faiz oranlarının artması borç yükünün her gün daha da yukarı çıkmasına sebep olmaktadır.

Elçiye zeval olmaz anlayışıyla vatandaşların sorunlarını, hem de kendi görüş ve düşüncelerimizi siz kamuoyu ve idarecilerimizle paylaşmaktayız. Umarım ki yazdıklarımızın bir karşılığı olurda vatandaşlarımızın sorunlarına bir nebzede olsa yardımcı olmuş olabiliriz.

Söylemeye gerek yok beyler,
Vaziyet kötü
Allah TÜRK Milletinin ve insanlığın yar ve yardımcısı olsun.
Sevgi ve selamlar.

Ardeşen’de Gençler Eski Okullarını Gençlik Merkezine Dönüştürüyor

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Sinan (Pa­li­vat) Köyü’nde bu­lu­nan il­ko­kul köylü genç­le­rin ortak ça­ba­sı ile genç­lik mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yor. Köy genç­le­ri el bir­li­ği yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ile örnek olu­yor.

İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de bu­lu­nan ancak ta­şı­ma­lı eği­tim sis­te­mi ne­de­niy­le ka­pa­lı du­rum­da olan Sinan Köy İlko­ku­lu’nun ge­çi­ci kul­la­nım hakkı Sinan Köy Muh­tar­lı­ğı’na ve­ril­di. Köy muh­tar­lı­ğı da okulu köylü genç­le­re tah­sis etti.
Genç­ler de köy oku­lu­nu genç­lik mer­ke­zi­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lış­ma baş­lat­tı.
Ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler veren Atil­la Sinan “1964 yı­lın­da açı­lan oku­lu­muz 1998 yı­lın­da ka­pan­mış­tı.

Ka­pan­dık­tan sonra hiç­bir fa­ali­yet için kul­la­nıl­ma­yan il­ko­ku­lu­mu­zu res­to­re edip genç­lik ve kül­tür mer­ke­zi­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lı­şı­yo­ruz.
Bir köyde ih­ti­yaç du­yu­lan her şeyin ya­pı­la­bi­le­ce­ği bir alan oluş­tur­mak için ça­lı­şı­yo­ruz.
Oyun ve spor alan­la­rı­mız ile kü­tüp­ha­ne­miz ola­cak.
Mev­cut kü­tüp­ha­ne­mi­zi can­lan­dı­ra­rak oluş­tu­ra­ca­ğı­mız yeni kü­tüp­ha­ne­miz­de kö­yü­mü­zün ta­ri­hi­ni yan­sı­ta­cak ma­ter­yal­ler ola­cak.
Emeği geçen başta kö­yü­mü­zün genç­le­ri­ne, de­ğer­li bü­yük­le­ri­mi­ze, sa­de­ce kö­yü­müz­den değil köy dı­şın­dan kat­kı­la­rı­nı sunan de­ğer­li iş adam­la­rı­mız ile hal­kı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz” dedi.
Köy genç­le­rin­den Mu­ham­met Öz­ya­nık ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da “İyi ni­yet­le baş­la­yan bu ha­re­ke­ti­miz oluş­tu­ru­lan what­sa­ap grubu ile bir­çok ki­şi­ye ulaş­tık.
İşle­ri­mi­zin büyük ço­ğun­lu­ğu­nu bi­tir­mek üze­re­yiz.
İç de­ko­ras­yon ça­lış­ma­la­rı bit­tik­ten sonra çevre dü­zen­le­me­le­ri ya­pı­la­cak.
Çok güzel bir alan oluş­tu­ru­yo­ruz.
En önem­li­si de ta­ri­hi­mi­ze sahip çı­kı­yo­ruz.
Katkı sunan her­ke­se şük­ran­la­rı­mız su­nu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ar­de­şen Sinan Köyü İlko­ku­lu’nun res­to­re edi­le­rek Tür­ki­ye’de örnek bir mer­kez ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Ar­de­şen eski be­le­di­ye baş­ka­nı Müm­taz Sinan ise genç­le­rin ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­mek ve on­la­ra des­tek olmak için köye gitti.
Bu­ra­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Sinan “Böy­le­si­ne güzel ve şirin bir köyde genç­lik ve kül­tür mer­ke­zi­nin oluş­tu­rul­ma­sı her­ke­si mem­nun edi­yor.
5 yıl ge­çir­di­ğim bu okul­da çok güzel ha­tı­ra­la­rı­mız var.
Yıl­lar önce ço­cuk­lu­ğu­mu­zun geç­ti­ği ha­tı­ra­la­rı­mı­zın en çok ya­şan­dı­ğı bir yerde genç­le­ri­mi­zin böyle güzel bir ça­lış­ma­ya ve­si­le ol­ma­la­rı beni zi­ya­de­siy­le mem­nun etti.
Bu okulu kül­tür mer­ke­zi ha­li­ne dö­nüş­tü­rüp kendi köy genç­le­ri­mi­zi, dı­şa­rı­dan ge­lecek mi­sa­fir­le­ri­mi­zi en güzel şe­kil­de ağır­la­mak, kül­tür fa­ali­yet­le­ri, ta­rih­sel ge­li­şim­le­ri takip etmek için çok önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Sinan Köyü’müze layık bir şe­kil­de bu­ra­yı can­lan­dı­ra­ca­ğız.
Ge­lecek ne­sil­le­re geç­mi­şi ak­tar­mak için iş­lev­sel ola­rak güzel bir hiz­met ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

RİZE ŞEHİR HASTANESİ İÇİN DOLGU DEĞİL DÜZKÖY

Rize’de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Has­ta­ne ko­nu­sun­da yer hak­kın­da bir açık­la­ma Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­tin­den ya­pıl­dı.

De­niz­de taş­la­ra para ve­ri­le­rek dolgu ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­yen Ba­ğım­sız­lar Ha­ra­ke­ti­nin açık­la­ma­sı şöyle’
Şehir Has­ta­ne­mi­zin yer ko­nu­su ile ilgii daha ön­ce­den yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­mız başta hal­kı­mı­zın tüm ke­sim­le­ri ta­ra­fın­dan STK ku­ru­luş­la­rın­dan ve si­ya­si par­ti­ler­den de çok olum­lu des­tek gör­me­sin­den do­la­yı ye­rin­de in­ce­le­me­si­ni kap­sa­yan 2. etap ça­lış­ma­mı­zı da yapıp ka­mu­oyu­nun ve si­ya­set­çi­le­ri­mi­zim tak­di­ri­ne bı­ra­kı­yo­ruz.
Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­ti ola­rak Şehir Has­ta­ne­miz re­sim­ler­de pay­laş­tı­ğı­mız yer ola­rak Düz­köy-Peh­li­van­ta­şı mev­ki­in­de daha önce Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zı da Şehir Has­ta­ne­si için onay alı­nan yerde ya­pıl­ma­sı plan­la­nan, fakat si­ya­si ne­den­le­ri­ni bi­le­me­di­ği­miz ve ka­mu­oyun­da açık­lan­ma­yan se­bep­ler­den do­la­yı bu yer­den vaz­ge­çil­di.
Ar­dın­dan Ve­ki­li­miz Ha­ya­ti Ya­zı­cı Bey ta­ra­fın­dan bir gece an­sı­zın Rize sa­hi­lin­de ya­pı­la­ca­ğı pro­je­si ve gör­se­li ile haber si­te­le­rin­de pay­la­şı­la­rak açık­lan­dı.
Daha sonra ma­lu­mu­nuz diğer ve­ki­li­miz Mu­ham­med Avcı Bey ta­ra­fın­dan da şim­di­ki Gün­doğ­du sa­hi­lin­de ya­pı­la­ca­ğı beyan edil­di. Biz­ler ve Rize’deki va­tan­daş­la­rı­mı­zın adına di­yo­ruz ki gelin bu pro­je­de­ki yer ko­nu­su­nu bir kez daha dü­şü­nün, hazır Re­isi­cum­hu­ru­muz­da Rize’mize gel­miş­ken ha­va­dan ge­re­ken in­ce­le­me­le­ri tek­rar yapıp Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za bu­ra­nın ne­den­le­ri ile il­gi­li ge­rek­li bil­gi­ler arz edi­lin­ce, ken­di­si­nin de buna gay­ret olum­lu ve doğ­ru­su­nun bu ol­du­ğu­nu d-söy­le­ye­ce­ği ka­na­atin­de­yiz.
Bu güzel pro­je­yi deniz dol­gu­sun­da de­ğil­de, re­sim­ler­de de pay­laş­tı­ğı­mız daha ön­ce­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zın da onay ver­di­ği bu ara­zi­de ya­pıl­ma­sı ya­kı­şır. Ge­rek­li in­ce­le­me­ler ya­pı­lın­ca neden bu kadar ıs­rar­lı ol­du­ğu­muz­da gayet iyi an­la­şı­la­cak­tır.
Ula­şım rahat
Biz­ler bu ara­zi­yi Mü­hen­dis ar­ka­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan da in­ce­le­dik. Ara­zi­de hiç­bir yapı mev­cut değil ve ha­va­sı, gü­ne­şi, do­ğa­sı gayet güzel, Ula­şım nok­ta­sın­da hem çevre yolu, hem de şehir mer­ke­zi­ne ya­kın­lı­ğı hem tü­nel­ler ile jer nok­ta­dan hiç­bir ula­şım prob­le­mi de bu­lun­mu­yor. Ay­rı­ca şeh­ri­mi­zin, iç kı­sı­ma doğru ge­niş­le­me­si açı­sın­dan da bir fır­sat, ma­li­yet açı­sın­dan da ele al­dı­ğı­mız proje, çok çok uygun, Rize’mizin ge­le­ce­ği­ni ya­rın­la­rı­nı dü­şü­nü­yor isek en doğ­ru­su budur, bı­ra­kın bu deniz di­bi­ne ve mü­te­ah­hit ce­bi­ne para dol­gu­su yap­ma­yı, bu­ra­da­ki arazi bir defa kat ve kat daha uygun ma­li­ye­te gelir, hem para ka­mu­laş­tır­ma ya­pı­la­rak hal­kı­mı­zın ce­bi­ne ve ara­zi­le­ri­nin de de­ğer­len­me­si­ne sebep olur.
Diğer bir al­ter­na­tif yer olan Şehir Has­ta­ne­miz için dü­şün­dü­ğü­müz Sa­lar­ha Va­di­sin­de Dört­yol ile Fen Li­se­si ara­sın­da ki arazi, iki yeri kı­yas­la­dı­ğı­mız­da ve pro­je­nin bir has­ta­ne ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la, DÜZ­KÖY OR­TA­PA­ZAR ta­ra­fı bunun için daha uygun ol­du­ğu gö­zük­mek­te­dir. Sa­lar­ha va­di­miz­de ki yerde başka bir proje hayat bu­la­bi­lir. Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­ti ola­rak biz­ler daima en doğ­ru­dan yana, çözüm odak­lı ve hal­kı­mı­za sev­da­lı gö­nül­lü­le­ri­miz ile top­lu­mun ta­ma­mı­nı ku­cak­la­yan on­la­ra değer veren ve din­le­yen si­ya­set üstü bir an­la­yış ile hiz­met yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İnşal­lah bu ça­lış­ma­mız­da Rize’miz için ha­yır­la­ra ve­si­le olur’ de­nil­di.
Bakan açık­la­ma­sı 1000 ya­tak­lı
Daha önce 800 ya­tak­lı ve İslam­pa­şa ma­hal­le­sin­de deniz dol­gu­su ya­pı­la­rak 200 dö­nüm­lük alan­da ya­pı­la­ca­ğı be­lir­ti­len Has­ta­ne için son açık­la­ma­yı Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı has­ta­ne­nin Gün­doğ­du’da deniz dol­du­ru­la­rak ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan An­ka­ra’da ya­pı­lan açık­la­ma­da ise önce 800 de­ni­len yatak sa­yı­sı 1000 ola­rak açık­lan­dı.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Ç. RİZESPOR KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, BB Er­zu­rums­por’u ağır­la­dı. Mü­ca­de­le konuk ta­kı­mın 2-0 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, BB Er­zu­rums­por’u konuk etti. İlk ya­rı­sı gol­süz be­ra­be­re ta­mam­la­nan maçın 2. ya­rı­sın­da 2 gol bulan konuk Er­zu­rums­por maçı 2-0 ka­zan­dı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
60. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­na uzak bir nok­ta­dan Mo­ro­zi­uk’un ser­best vu­ru­şun­da topla bu­lu­şan Ba­i­ano’nun vu­ru­şu de­fans­tan döndü. Dönen topa bir kez daha hamle yapan Ba­i­ano’nu şutu az fark­la auta çıktı.
68. da­ki­ka­da Leo Sc­h­wech­len’in pa­sın­da ceza sa­ha­sın­da topla bu­lu­şan Aatif’ın şu­tun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-0
90+4. da­ki­ka­da Oltan Ka­ra­kul­luk­çu’nun ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan sert vu­ru­şun­da top fi­le­ler­le bu­luş­tu. 2-0
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)
7. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topla bu­lu­şan Ba­i­ano’nun ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan yap­tı­ğı or­ta­da Sa­mu­du­io’nun kafa vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak ka­le­ci Jakub’un ku­ca­ğın­da kaldı.
38. da­ki­ka­da Don­sah ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan şu­tu­nu ka­le­ci Jakub topu kor­ne­re çeldi.
Stat: Çay­kur Didi
Ha­kem­ler: Cü­neyt Çakır xx, Ba­hat­tin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han x, Meln­jak x, Me­ri­ah xx, Talbi xx, Mo­roz­yuk xx (Onur Bulut dk. 84 ?), Sa­mu­dio xx (Fer­nan­do dk. 66 x), Mic­ha­lak xx, Ba­i­ano xx (Ab­dul­lah Durak dk. 84 ?), Djo­ko­vic xx, Don­sah xx (Doğan Er­do­ğan dk. 70 x), Skoda x (So­der­lund dk. 66 x)
Ye­dek­ler: Zafer, İsmail Köy­ba­şı, Selim Ay, Yasin Peh­li­van, So­der­lund, Tunay
Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Minel Su­mu­di­ca
BB Er­zu­rums­por: Jakub xx, Te­ikeu xx, Ma­nu­el Da Costa xx, Meh­met Murat xx, Sc­h­wech­len xxx, Bo­umal x (Osman Çelik dk. 58 x), No­vi­ko­vas xxx (Emrah Baş­san dk. 85 ?), Jo­han­na Omolo xx (Rah­man Buğra Ça­ğı­ran dk. 71 x), Aatif Cha­hec­ho­uhe xxx, Cenk Ahmet, Ri­car­do Gomes xx (Oltan Ka­ra­kul­luk­çu dk. 84 xx)
Ye­dek­ler: Ka­ya­can Er­do­ğan, Hasan Ha­ti­poğ­lu, Gök­han Kar­deş, Bog­dan Butko, Za­kar­ya Berg­dich, Bra­him Darri
Tek­nik Di­rek­tör: Mesut Bak­kal
Gol­ler: Aatif Cha­hec­ho­uhe (dk. 68), Oltan Ka­ra­kul­luk­çu (dk. 90+4) (BB Er­zu­rums­por)
Kır­mı­zı Kart: Fer­nan­do (dk. 83) (Çay­kur Ri­zes­por)
Sarı kart­lar: Ba­i­ano, Djo­ko­vic (Çay­kur Ri­zes­por), Jo­han­na Omolo, Bo­umal, Meh­met Murat (BB Er­zu­rums­por)
Haber Merkezi

SUMUDİCA’DAN OYUNCULARA UYARI

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 26’ncı haf­ta­sın­da oy­na­ya­ca­ğı MKE An­ka­ra­gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us Su­mu­di­ca, ant­ren­man ön­ce­si fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da uya­rı­lar­da bu­lun­du. Ligde yeni tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca ile çık­tı­ğı 4 maçta henüz ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­yan Çay­kur Ri­zes­por, An­ka­ra­gü­cü’nü ye­ne­rek kötü gi­di­şe son ver­mek is­ti­yor. Yeşil ma­vi­li­ler MKE An­ka­ra­gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ya­pı­lan ant­ren­man­la baş­la­dı. Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik heyet ve fut­bol­cu­la­rın mo­ral­le­ri­nin bozuk ol­du­ğu göz­le­nir­ken, ant­ren­man ön­ce­si oyun­cu­la­rı saha or­ta­sı­na top­la­yan tek­nik di­rek­tör Su­mu­di­ca, yak­la­şık 15 da­ki­ka gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di. 90 da­ki­ka süren ant­ren­man­da fut­bol­cu­lar­la bire bir il­gi­le­nen Su­mu­di­ca’nın bazı oyun­cu­la­ra da uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğu göz­len­di.
Haber Merkezi

Efsane Başkan Ekrem Cengiz’in Yönetimi Hasret Giderdi

Ri­zes­por’un ef­sa­ne yö­ne­ti­ci­le­ri bir araya gelip anı­la­rı ta­ze­le­di­ler.

Çay­kur Ri­zes­por’un ef­sa­ne Baş­ka­nı Ekrem Cen­giz’in baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de görev yapan yö­ne­ti­ci­ler­den Vedat Peker, Nu­ret­tin Cen­giz, Yıl­maz Ze­hi­roğ­lu, Resul Çolak, Yener Eyu­poğ­lu bir araya gelip has­ret gi­de­rip anı­la­rı ta­ze­le­di­ler. Uzun yıl­lar ye­şil-ma­vi­li ku­lüp­te yö­ne­ti­ci­lik yapan ef­sa­ne isim­ler Cen­giz, Ze­hi­roğ­lu, Çolak ve Eyu­poğ­lu, Vedat Peker’in Ça­ye­li’ deki evin­de bir araya gel­di­ler. Ef­sa­ne isim­ler Ri­zes­por’ da görev yap­tık­la­rı dö­nem­ler­de ya­şa­dık­la­rı anı­la­rı ta­ze­le­yip bol bol soh­bet et­ti­ler. Eski yö­ne­ti­ci­ler­den Vedat Peker, ortak sev­da­la­rı­nın Ri­zes­por ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ri­zes­por bizim sonu ol­ma­yan aş­kı­mız. Her zaman ya­nın­da ve des­tek­çi­si­yiz. Ta­kı­mı­mı­zın bu sezon gös­ter­di­ği kötü per­for­mans her Ri­ze­li­yi ol­du­ğu gibi beni de çok üzü­yor. Ri­zes­por bir an önce to­par­la­nıp için­de bu­lun­du­ğu du­rum­dan kur­tu­lup çı­kı­şa geç­me­si­ni is­ti­yo­rum” dedi. Ri­zes­por’un eski As Baş­kan­la­rın­dan Nu­ret­tin Cen­giz, her zaman Ri­zes­por’un ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ve ol­ma­ya da devam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ri­zes­por hem tesis hem de eko­no­mik ola­rak iyi şart­la­ra sahip. Buna rağ­men son yıl­lar­da spor­tif ola­rak bek­le­nen ba­şa­rı­yı gös­te­re­mi­yor. Ri­zes­por’u daha iyi yer­le­re ge­tir­mek için atı­la­cak adım­lar ka­li­te­li trans­fer­ler­le bir­lik­te genç ve ye­te­nek­li oyun­cu­lar­la spor­tif ba­şa­rı­yı ge­ti­re­cek­tir. İyi ve ka­li­te­li trans­fer­ler­le bir­lik­te kendi yıl­dız oyun­cu­nu ye­tiş­tir­me­nin spor­tif ba­şa­rı­yı ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ye­şil-ma­vi­li ku­lü­bün eski genel kap­tan­la­rın­dan Yıl­maz Ze­hi­roğ­lu, Ri­zes­por’un ba­şa­rı­sı için her­ke­se büyük görev düş­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Bu zor gün­ler­de bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ol­ma­lı­yız. Fut­bol­cu­la­rı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. On­la­rın ya­nın­da­yız. Zor gün­le­ri moral ve mo­ti­vas­yon­la aşıp ba­şa­rı­lı ola­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum” dedi.
Eski yö­ne­ti­ci­ler­den Resul Çolak, Ri­zes­por’da görev yapan eski yö­ne­ti­ci­ler ola­rak bir araya gelip fikir alış ve­ri­şin­de bu­lu­nup anı­la­rı­mı­zı ta­ze­le­dik­le­ri­ni ifade etti.
Ha­ber-Fo­to: Ali­han TE­LA­TAR

GÜNEYSU VADİSİNDEN HES FIŞKIRIYOR

Rize’de Cum­hur­baş­ka­nı­nın il­çe­si Gü­ney­su Va­di­sin­de ya­pı­lan 12 HES için yöre Halkı’El insaf bu nasıl Vic­dan ’di­ye­rek tepki gös­te­ri­yor.

17 Şubat 2021 Çar­şam­ba günü Rize Ad­li­ye­sin­de Alın­cak HES için iptal da­va­sı du­ruş­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Av. Remzi Kaz­maz ya­zı­lı bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Av. Remzi Kaz­maz açık­la­ma­sın­da’ Bu va­di­de­ki HES lere izin ve­ren­ler dönüp şu re­si­me bir bak­sın, Sa­lar­ha Gü­ney­su va­di­sin­de tam 12 adet HES var.
Bir avuç SU üze­rin­de ku­ru­lan bu HES lerin Rize’ye ne fay­da­sı var.
Ama be size bir­çok za­ra­rı­nı sa­ya­bi­li­rim Rize’nin içme suyu bu iki de­re­den Yani As­kı­roz de­re­sin­den Gü­ney­su Gür­gen de­re­sin­den kar­şı­la­nı­yor her gün artan Rize nü­fu­su­na iler­de bu içme suyu sı­kın­tı­sı­nı bir­lik­te ya­şa­ya­ca­ğız.
İkinci bir HATA ise
Bu va­di­ler­de önüne gelen sözüm ona bir ÇED ra­po­ru alan şir­ket­ler Ran­tın üze­ri­ne ba­lık­la­ma at­lar­ken bu izin­le­ri veren idare bu vadi üze­rin­de BÜ­TÜN­CÜL HAVZA PLAN­LA­MA­SI yaptı mı? Tabii ki hayır. Eğer yap­say­dı bu vadi üze­rin­de bu kadar HES asla ol­maz­dı zaten tek­nik ola­rak da ola­maz­dı. Vel­ha­sıl ida­re­nin özel­lik­le Rize de ya­pı­lan bu tür fa­ali­yet­ler­de ciddi bir in­ce­le­me yap­ma­dan bu fe­la­ke­tin önünü açı­yor. Olan Rize’ye ve O böl­ge­de ya­şa­yan in­san­la­ra olu­yor.
Yazık çok Yazık
En son İkiz­de­re’de Ta­şo­cak­la­rı ko­nu­su bu bölge halkı ta­ra­fın­dan is­ten­me­mi­ze rağ­men ma­ale­sef bu sorun ile­ri­de İkiz­de­re’nin tu­riz­mi­ne, do­ğa­sı­na, ba­lı­na zarar ve­re­cek­tir ama biz bu top­rak­la­rın ev­la­dı ola­rak bu şe­hi­re karşı vefa bor­cu­mu­zu ne­fe­si­mi­zin so­nu­na kadar hiz­met ola­rak ver­me­ye devam ede­cek­tir. İşte bu nok­ta­da her­kes kendi si­ya­si dü­şün­ce­le­ri­ni biran ke­na­ra bı­ra­kıp bu ken­tin men­fa­at­le­ri için her zaman bir araya gel­me­li­yiz.
Bu se­bep­le 17 Şubat 2021 Çar­şam­ba günü Saat 10.00 da Bütün RİZE SEV­DA­LI­LA­RI­NI Gü­ney­su Ali­cik HES ip­ta­li da­va­sı­na des­tek için bek­li­yo­ruz’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Sezon Ortasında Takım Almak Kolay Değil Bütün Yük Sizin Sırtınızda Oluyor

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, BB Er­zu­rums­por Ma­çı­nın Ar­dın­dan Ken­di­le­ri İçin Önem­li Bir Üç Puanı Kay­bet­tik­le­ri­ni İfade Etti.

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de BB Er­zu­rums­por ile kar­şı­laş­tı. Mü­sa­ba­ka Er­zu­rums­por’un 2-0’lık ga­li­bi­ye­tiy­le sona erdi. Maçın ar­dın­dan basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, bu­gün­den sonra daha sıkı ve fazla mü­ca­de­le et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni ve kay­be­di­len 3 puanı bir son­ra­ki maçta geri ka­zan­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Gab­ri­el Mar­ga­rit açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Sa­mu­di­ca ho­ca­mız bu­ra­da ol­ma­dı­ğı için üz­gü­nüm. So­yun­ma oda­sın­da dok­to­ru­muz­la be­ra­ber. Ken­di­ni iyi his­set­mi­yor. Bizim için çok önem­li olan 3 puan kay­bet­tik. Bu­gün­den daha fazla mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Ge­lecek maçta kay­bet­ti­ği­miz 3 puanı geri ka­zan­ma­mız ge­re­ki­yor. Uyan­ma­mız ve ayağa kalk­ma­mız ge­re­ki­yor. Eğer ayağa kal­ka­maz­sak çok geç ola­bi­lir. 3 günde bir maç oy­nu­yoruz. Ek­sik­le­ri­miz vardı. Oyun­cu­lar yavaş yavaş geri ge­li­yor­lar.
Ger­çek­ten kolay değil. Bütün lig bizim sır­tı­mız­da”
Haber Merkezi

İlçemizde fidanlar gençler için dikildi

“Bah­çe­ler Top­rak Olsun, Genç­ler Ye­şi­le Doy­sun” et­kin­li­ği kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le fi­da­na­lar top­rak­la bu­luş­tu.

“Bah­çe­ler Top­rak Olsun, Genç­ler Ye­şi­le Doy­sun” et­kin­li­ği kap­sa­mın­da Ça­ye­li Öğ­ret­me­ne­vi bah­çe­sin­de İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, Eği­tim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Yıl­maz Geçit, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Hü­se­yin Şahin, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Ömer Tarık Kök­dal ve daire amir­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la fidan dikme et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.

Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen ko­nuş­ma­sın­da ağaç dik­me­nin öne­min­den ay­rı­ca şim­di­den di­ki­len meyve fi­dan­la­rı­nın ge­lecek ne­si­le miras ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Daha sonra kür­sü­ye çıkan İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker böyle bir et­kin­lik­te bu­lun­mak­tan do­la­yı mut­lu­luk duy­du­ğu­nu, Ça­ye­li’ne bir fidan dik­mek­ten do­la­yı çok mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan meyve fi­da­nı di­ki­mi ya­pıl­dı.
Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »