Author Archives: yenicayeli

Rize, Hızlı Tren Yolu Hayal Etmeye Devam Etsin! Trabzon- Erzincan Arası Başlamak Üzere !..

Aş­ka­le-Ri­ze arası 200 km bir hat oluş­tur­ma­yı plan­la­yıp, İran, Çin ve Rusya gibi dev pa­zar­la­ra İyi­de­re lo­jis­tik mer­ke­zi de­mir­yo­lu ile bağ­lan­ma­yı hayal eder­ken, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı el­le­rin­de olan Trab­zon, Er­zin­can- Trab­zon ara­sın­da­ki Hızlı Tren De­mir­yo­lu için etüt ça­lış­ma­la­rı bitme aşa­ma­sı­na geldi.

İKİ AYRI TARİH, İKİ AYRI AÇIK­LA­MA!
“Lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zi mut­la­ka hızlı tren hat­tıy­la bes­le­ye­ce­ği­mi­zi daha önce çok kez söy­le­dim. Altı aydır bu pro­je­ye zaten ça­lı­şı­yo­ruz. Aş­ka­le-Ri­ze arası 200 km bir hat oluş­tur­ma­yı plan­lı­yo­ruz ve bunun için de proje ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­mış du­rum­da­yız.
Hem yük ta­şı­ma­cı­lı­ğı hem yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı için ya­pıl­mış özel bir hat ola­cak. Proje ger­çek­leş­ti­ğin­de Aş­ka­le’den Tür­ki­ye’nin muh­te­lif böl­ge­le­ri­ne ula­şan Ku­zey-Gü­ney ve Do­ğu-Ba­tı is­ti­ka­met­le­rin­de­ki ana hatta bağ­la­na­ca­ğız. Yine bu ve­si­ley­le İran, Çin ve Rusya gibi dev pa­zar­la­ra lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zi de­mir­yo­lu ile bağ­la­mış ola­ca­ğız. Ka­mu­oyun­da pay­la­şı­lan bil­gi­ler uzun za­man­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız ve baş­lat­tı­ğı­mız bu proje ça­lış­ma­sı­na müs­te­nit bil­gi­ler­dir. Proje öz­gün­dür ve lo­jis­tik mer­ke­zi büyük pa­zar­la­ra bağ­la­ma pro­je­si­dir; böl­ge­de ya­pı­la­cak diğer pro­je­le­rin ye­ri­ne ya­pıl­dı­ğı bil­gi­le­ri ise spe­kü­la­tif­tir.” Ak Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Avcı- 03-Ey­lül-2020
“Er­zin­can- Trab­zon ara­sın­da­ki Hızlı Tren De­mir­yo­lu için etüt ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Ge­lecek yıl in­şa­sı­na baş­lı­yo­ruz.”
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 16.Şubat.2021 (Trab­zon İl Kong­re­si)
Bu son açık­la­ma için se­vin­me­yi bek­le­yen­ler se­vi­ne­bi­lir­ler artık. Oldu ola­cak bu so­nu­ca yol açan­lar “İyi­de­re’ye lo­jis­tik li­ma­na ne gerek var” diye ek bir kam­pan­ya daha baş­la­tıp, bu li­ma­nı da Trab­zon’a al­dır­sın­lar!
Şehir Has­ta­ne­si­ne de gerek yok. Rize ne ya­pa­cak 1000 ya­tak­lı Şehir has­ta­ne­si­ni? Na­sıl­sa Trab­zon’a 900 ya­tak­lı Şehir Has­ta­ne­si­nin ya­pı­mı­na baş­lan­mış. Trab­zon de­di­ği­miz 70 km.​lik uzak­ta, yanı ba­şı­mız­da yani..
Evet.. Bu­ra­sı RİZE ….!
Ha­ber-Fo­to: Adnan Onay

Kalkandere’de İhtiyaç Sahibi Ev Hanımları İçin El Emeği Göz Nuru Mandalina Reçeli Projesi

Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı İlçede Ya­şa­yan İhti­yaç Sa­hi­bi Ev Ha­nım­la­rı İçin El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si­ni Ha­ya­ta Ge­çir­di.Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan il­çe­de ya­şa­yan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı va­tan­daş­la­rın kal­kın­ma­sı­na des­tek olmak ama­cıy­la ‘’El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si’’ ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar yer alır­ken, reçel ya­pı­mın­da her­han­gi bir katkı mad­de­si ka­rış­tı­rıl­ma­dan ta­ma­men yö­re­sel pi­şir­me tek­nik­le­ri kul­la­nıl­dı ve üre­ti­len reçel ka­va­noz­la­rın­da yö­re­ye ait kül­tü­rel mal­ze­me­le­re yer ve­ril­di.
Ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ilçe sa­kin­le­rin­den 8 ev ha­nı­mı görev alır­ken, proje kap­sa­mın­da sa­tı­şa su­nul­mak üzere 500 ka­va­noz man­da­li­na re­çe­li üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
İlçe mer­ke­zin­de bu­lu­nan yerel mar­ket­ler­de sa­tı­şa su­nu­la­cak re­çel­le­rin sa­tış­la­rın­dan elde edi­lecek tüm ge­li­rin pro­je­de yer alan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ev ha­nım­la­rı­na da­ğı­tıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Proje hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu; ‘’İlçe­miz­de ya­şa­yan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ev ha­nım­la­rı­mı­za bir nebze olsun des­tek ola­bil­mek ve far­kın­da­lık oluş­tu­ra­bil­mek için İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­dik.
Pro­je­de il­çe­miz­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rı ve il­çe­nin kül­tü­rel mal­ze­me­le­ri­ni kul­lan­dık.
Bu pro­je­de bir ti­ca­ri ha­re­ket baş­lat­ma amacı güt­mü­yo­ruz.
Ama­cı­mız bir nebze olsun il­çe­miz­de ya­şa­yan ih­ti­yaç sa­hi­bi ka­dın­la­rı­mı­za des­tek ola­bil­mek ve bu des­te­ği bir yar­dım, bir bağış şek­lin­de değil de ta­ma­men kendi alın ter­le­ri ile ka­za­na­rak, öz gü­ven­le­ri­ni, ver­dik­le­ri emeği his­se­de­rek sağ­la­mak. Pro­je­miz­de biz­le­re des­tek veren, ça­lı­şan tüm ekip ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum.‘’dedi.
Haber Merkezi

Rize’de Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 220’ye Yükseldi

Rize’de et­ki­li olan yoğun kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan köy yolu sa­yı­sı 220’ye yük­sel­di.

Rize İl Özel İda­re­sin­den ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me şu şe­kil­de:
“Rize ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan 220 köy yo­lun­da karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor.
Mer­kez il­çe­miz­de 60, İkiz­de­re il­çe­miz­de 29, Çam­lı­hem­şin il­çe­miz­de 24, Ar­de­şen il­çe­miz­de 23,Kal­kan­de­re il­çe­miz­de 22, Pazar il­çe­miz­de 15, Ça­ye­li il­çe­miz­de 15, Gü­ney­su il­çe­miz­de 12, De­re­pa­za­rı il­çe­miz­de 10, İyi­de­re il­çe­miz­de 7, Fın­dık­lı il­çe­miz­de 2 ve Hem­şin il­çe­miz­de 1 köy yolu kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pan­mış­tır.
Hali ha­zır­da bek­le­yen Kar­de­len ekip­le­ri­miz, böl­ge­le­rin aci­li­yet du­rum­la­rı­nı göz önüne ala­rak yol açma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.”
Haber Merkezi

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının Yıl Sonunda Açılacağını Açıkladı

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın dün­ya­nın sa­yı­lı mü­hen­dis­lik ör­nek­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu, 2,8 mil­yon met­re­ka­re deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edi­len ha­va­li­ma­nı­nın yıl so­nun­da hiz­me­te açı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di.

Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı, dün­ya­nın sa­yı­lı mü­hen­dis­lik ör­nek­le­rin­den bi­ri­ni Ka­ra­de­niz’in üze­rin­de ser­gi­li­yor.
2,8 mil­yon met­re­ka­re deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edi­len, 3 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­li ha­va­li­ma­nı­mı­zı yıl so­nun­da hiz­me­te su­na­ca­ğız.
Ça­lış­ma­la­rı­nı yüzde 70 ora­nın­da ta­mam­la­dı­ğı­mız Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı, Ka­ra­de­niz’in ge­li­şen tu­rizm ih­ti­ya­cı­nı, güçlü alt­ya­pı­sı ile üst se­vi­ye­ye ta­şı­ya­cak. Güçlü alt­ya­pı, doğa ile uyum­lu mü­hen­dis­lik.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da 31 bin 350 met­re­ka­re­lik alan­da ter­mi­nal bi­na­sı, 448 araç ka­pa­si­te­li açık oto­park, 3 bin metre uzun­lu­ğun­da 45 metre ge­niş­li­ğin­de pist, 300 metre uzun­luk­ta 120 metre ge­niş­lik­te apron ve top­lam 45 bin 200 met­re­ka­re ka­pa­lı alan bu­lu­na­cak.
Haber Merkezi

Bakan Varank Kalkandere OSB’de İncelemelerde Bulundu

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni Zi­ya­ret Ede­rek Ye­rin­de İnce­le­me­ler­de Bu­lun­du.

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank be­ra­be­rin­de­ki Dokap Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ve Doka genel sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man ile bir­lik­te Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni zi­ya­ret ede­rek ye­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

İnce­le­me­ler es­na­sın­da Bakan Va­rank ile be­ra­be­rin­de­ki he­ye­te Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu, Bölge Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Kal­kan­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kenan Yıl­dı­rım, Kal­kan­de­re Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Hasan Ay­yıl­dız, Bölge Mü­dü­rü Hasan Günal eşlik etti.
Heyet OSB top­lan­tı sa­lo­nun­da bir top­lan­tı ger­çek­leş­ti­re­rek böl­ge­de ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar hak­kın­da Bakan Va­rank’a bilgi verdi.
Haber Merkezi

İSLAM DİNİMİZİN ÖNEMLİ MÜBAREK GÜN VE GECELERİ

Yüce İslam di­ni­mi­zin kıy­met ver­di­ği bir­çok mü­ba­rek, gün ve ge­ce­le­ri­miz var­dır. Bu ge­ce­le­rin önemi, ha­dis-i şe­rif­ler­le de bil­di­ril­miş­tir. Al­la­hü teâlâ kul­la­rı­na çok acı­dı­ğı için, bazı ge­ce­le­re kıy­met ver­miş, bu ge­ce­ler­de­ki dua ve töv­be­le­ri kabul ede­ce­ği­ni bil­dir­miş­tir. Kul­la­rı­nın çok iba­det yap­ma­sı, dua ve tövbe et­me­le­ri için bu ge­ce­le­ri sebep kıl­mış­tır. Mü­ba­rek ge­ce­le­ri ihya et­me­li, yâni kaza na­maz­la­rı kıl­ma­lı, Kur’an-ı kerim oku­ma­lı, dua ve tövbe et­me­li, sa­da­ka ver­me­li, Müs­lü­man­la­rı se­vin­dir­me­li, bun­la­rın se­va­bı­nı ölü­le­re de gön­der­me­li­dir. Af ve mağ­fi­ret için de çok yal­var­ma­lı­dır. Mü­ba­rek ge­ce­ler şun­lar­dır:
1- Kadir Ge­ce­si: Ra­ma­zan ayı için­de bir ge­ce­dir. İmam-ı Azam Ebu Ha­ni­fe “rah­me­tul­la­hi aleyh” haz­ret­le­ri; “27. ge­ce­si ol­ma­sı çok vaki olur.” bu­yur­du.
2- Fıtr (Ra­ma­zan) Bay­ra­mı ge­ce­si: Ra­ma­za­nın son günü ile bay­ra­mın 1. günü ara­sın­da­ki ge­ce­dir.
3- Arefe Ge­ce­si: Arefe günü ile Kur­ban bay­ra­mı­nın 1. günü ara­sın­da­ki ge­ce­dir. Arefe, Zil-hic­ce’nin 9. gü­nü­dür. Ra­ma­za­nın son gü­nü­ne Arefe den­mez!
4- Kur­ban Bay­ra­mı ge­ce­le­ri: Kur­ban bay­ra­mı­nın 1, 2 ve 3. gün­le­rin­den son­ra­ki ge­ce­ler­dir. Bu 3 güne “Ey­yâm-ı nahr” denir.
5- Mev­lit Ge­ce­si: Rebî’ul-ev­vel ayı­nın 11. ve 12. gün­le­ri ara­sın­da­ki ge­ce­dir. Pey­gam­ber efen­di­mi­zin doğ­du­ğu ge­ce­dir.
6- Berat Ge­ce­si: Şaban ayı­nın 15. ge­ce­si­dir.
7- Miraç Ge­ce­si: Recep ayı­nın 27. ge­ce­si­dir.
8- Re­ga­ip Ge­ce­si: Recep ayı­nın ilk Cuma ge­ce­si­dir.
9- Mu­har­rem Ge­ce­si: Mu­har­rem ayı­nın 1. ge­ce­si, Müs­lü­man­la­rın ka­me­rî yıl­ba­şı ge­ce­si­dir.
10- Aşure Ge­ce­si: Mu­har­rem ayı­nın 10. ge­ce­si­dir.
Bun­lar­dan başka, Fıtr Bay­ra­mı­nın diğer ge­ce­le­ri, Zil-hic­ce ve Mu­har­rem ay­la­rı­nın ilk on ge­ce­le­ri, haf­ta­nın her Cuma ve Pa­zar­te­si ge­ce­le­ri de mü­ba­rek­tir. Yu­ka­rı­da­ki on ge­ce­den be­şin­ci, al­tın­cı, ye­din­ci ve se­ki­zin­ci ge­ce­le­re Kan­dil Ge­ce­le­ri denir. (Kay­nak: Tam İlmi­hal)

RİZEDE VİRÜS PİK YAPMIŞKEN

Sağ­lık Ba­ka­nı­nı sal­gın­la il­gi­li bir tablo açık­la­dı.
Son haf­ta­da yurt ge­ne­lin­de­ki lis­te­de Trab­zon ve Rize komşu iki İl pik yap­mış.
Üs­tü­ne üst­lük bu lis­te­nin açık­lan­dı­ğı gün Cum­hur­baş­ka­nı AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın bir­çok Ba­ka­nıy­la bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı Rize ve son­ra­da Trab­zon’da AK Parti İl Kong­re­le­ri ya­pıl­dı.
Rize’deki ka­pa­lı salon AK Parti Genel baş­ka­nı­nın ek­ran­lar­dan sey­ret­ti­ğim ka­da­rıy­la ’le­ba­leb’ dolu ol­ma­sı si­ya­se­ten mem­nu­ni­yet yap­mış ama sağ­lık için nor­mal mi?
Rize’de teh­li­ke­nin va­ha­me­ti­ni her fır­sat­ta dile ge­ti­ren Vali ve Sağ­lık Mü­dü­rü­nün fer­yat­la­rı demek ki bo­şu­nay­mış. Bu kong­re­de gör­dü­ğüm yo­ğun­luk­tan ben bunu an­la­dım. AK Parti Genel baş­ka­nı­nın sos­yal me­sa­fe tav­si­ye­le­ri­ne ma­ale­sef bun­dan sonra uymak is­te­mi­yo­rum.
Sev­gi­li Avu­ka­tı­mız Ateş Ha­ti­noğ­lu’nun sos­yal med­ya­da­ki şu pay­la­şı­mı da ger­çe­ğin ta ken­di­si.
Sağ­lık Ba­ka­nı­nın açık­la­ma­sı üze­ri­ne Av. Ha­ti­noğ­lu ‘’Kovid 19’la il­gi­li bu tab­lo­yu Ak Parti Rize ve Trab­zon kong­re­le­ri­nin ol­du­ğu gün pay­laş­ma­sı büyük bir pro­vo­kas­yon­dur. Hınca hınç dolu sa­lon­lar­da, te­za­hü­rat­lar eş­li­ğin­de ya­pı­lan bu muh­te­şem kong­re­le­ri göl­ge­le­me­ye Sağ­lık Ba­ka­nı­nın gücü yet­mez.
Rize ve Trab­zon vaka re­ko­ru kır­mış, ne önemi var bun­la­rın. Gün­de­mi böyle saç­ma­lık­lar­la niye meş­gul edi­yor­su­nuz’’
Sahi Sağ­lık Ba­ka­nı bu açık­la­ma­sıy­la ne demek is­te­di.
Virüs Rize ve Trab­zon’da te­pe­ye çık­mış­sa Cum­hur­baş­ka­nı AK Parti Genel Baş­ka­nı­nın ko­nu­dan ha­be­ri ol­ma­dı mı?
Sn. Vali Kemal Çeber ve Sağ­lık Mü­dü­rü Mus­ta­fa Tepe bunca aman ko­ru­na­lım, so­ka­ğa çık­ma­ya­lım, ka­la­ba­lık­la­ra ka­rış­ma­ya­lım de­me­si bo­şu­na mı?
Bunca emek­ler heba oldu.
Ce­na­ze­ye ka­tı­la­mı­yo­ruz, hasta zi­ya­re­ti­ne git­mi­yo­ruz
Fut­bol için açık tri­bün yasak, aynı sa­lon­da bas­ket­bol, vo­ley­bol, güreş yasak AK Parti kong­re­si ser­best,
Park­la­ra otur­mak yasak, lo­kan­ta­ya yemek yasak, çay içmek yasak ama AK Parti İl Kong­re­le­ri Le­ba­leb dol­ma­sı için ta­ma­men ser­best.
Eyvah ki eyvah.
İnsan sağ­lı­ğı si­ya­set için heba edi­li­yor­sa söy­le­necek başka söze gerek yok.

Doğu Karadeniz İçin Çığ Uyarısı

Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­ri için çığ uya­rı­sı ya­pıl­dı.

Me­te­oro­lo­ji 11. Bölge Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­rin­de mev­cut kar ör­tü­sü üze­ri­ne gelen yeni ve kalın kar ör­tü­sü ne­de­niy­le dik ya­maç­lar­da çığ ris­ki­nin art­tı­ğı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, çığ riski ne­de­niy­le olu­şa­bi­lecek olum­suz­luk­la­ra karşı dik­kat­li ve ted­bir­li olun­ma­sı ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di. Haber Merkezi

Rize’de Kar Yağışı Tedbirleri

İl Sağ­lık Mü­dü­rü Tepe: “Kış şart­la­rın­da has­ta­la­rı­mı­zı mağ­dur et­me­mek için ge­rek­li ted­bir­le­ri aldık” dedi.

Rize Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, “kış şart­la­rı­nın has­ta­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ne neden ol­ma­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­lar has­sa­si­yet­le yü­rü­tül­mek­te­dir” dedi.
Rize Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Rize’de bek­le­ni­len kar ya­ğı­şı­nın ula­şım­da zor­luk­la­ra neden ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li yük­sek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tepe, şöyle devam etti:
Özel­lik­le bu durum acil has­ta­lar ve ha­mi­le­ler ile di­ya­liz has­ta­la­rı gibi kro­nik has­ta­lı­ğı olan­lar için son de­re­ce önem arz et­mek­te­dir.
Yoğun kar du­ru­mun­da özel­lik­le yük­sek ma­hal­le ve köy­le­ri­mi­ze ulaş­ma­da zor­luk­lar çe­kil­mek­te­dir.
Bu se­bep­le yaş­lı­la­rı­mız, kro­nik has­ta­lı­ğı bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mız, di­ya­liz has­ta­la­rı­mız ve ge­be­le­ri­miz en­di­şe­ye ka­pıl­ma­sın­lar. Bütün im­kan­lar se­fer­ber edil­miş­tir.
Bu an­lam­da di­ya­liz üni­te­le­ri­mi­ze ta­li­mat ve­ri­lip seans zo­run­lu­lu­ğu kal­dı­rıl­mış­tır.
Yani di­ya­liz has­ta­la­rı­mız kar en­ge­li or­ta­dan kal­kın­ca­ya dek di­ya­liz se­an­sı­na geç kal­dım en­di­şe­si ya­şa­ma­ya­cak­lar­dır.
Yine di­ya­liz has­ta­la­rı­mız ve do­ğum­la­rı­na son bir ay kal­mış ge­be­le­ri­mi­zi is­te­dik­le­ri tak­dir­de has­ta­ne­le­ri­mi­ze yakın il ve ilçe mer­kez­le­rin­de kar en­ge­li or­ta­dan ta­ma­men kal­kın­ca­ya kadar üc­ret­siz ola­rak dev­le­te ait te­sis­ler­de mi­sa­fir et­mek­te­yiz.
Has­ta­la­rı­mız yol­la­rın ka­pan­ma­sın­dan do­la­yı pa­ni­ğe, en­di­şe­ye ka­pıl­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Tepe, ekip­le­ri­miz mut­lak su­ret­le kar en­ge­li zaman kay­bet­tir­se dahi ken­di­le­ri­ne ula­şa­cak­lar­dır.
Bu amaç­la başta kar am­bu­lans­la­rı­mız ve Ulu­sal Me­di­kal Kur­tar­ma Eki­bi­miz (UMKE) olmak üzere, il­gi­li bi­rim­le­ri­miz tümü aktif ola­rak ça­lış­mak­ta­dır.
Ay­rı­ca ala­nın­da en iyi eği­tim almış gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı ola­rak ku­ru­lan bün­ye­sin­de dağ­cı­lar­dan İtfa­iye, Sivil Sa­vun­ma ve sağ­lık per­so­nel­le­ri­ne kadar geniş yel­pa­ze­de bir çok bi­ri­mi ba­rın­dı­ran RİKE (Rize Kur­tar­ma Ekibi) olası bir mah­sur kal­ma­da etkin mü­da­ha­le­ye hazır du­rum­da­dır.
Has­ta­la­rı­mı­zın lü­zu­mu ha­lin­de 112 acil hat­tın­dan yar­dım is­te­nil­me­si du­ru­mun­da, elden gel­di­ğin­ce ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı olu­na­cak­tır.
Kış şart­la­rı­nın has­ta­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ne neden ol­ma­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­lar has­sa­si­yet­le yü­rü­tül­mek­te­dir.
Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Pazarspor’da Ferruh Özgün gitti Adem Nebioğlu geldi

Pa­zars­por’da Van mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan is­ti­fa et­ti­ği bil­di­ri­len tek­nik di­rek­tör Fer­ruh Özgün’ün ye­ri­ne Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.

Pa­zars­por tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­ne Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.İkinci yarı ile bir­lik­te ho­ca­lı­ğa ge­ti­ri­len Fer­ruh Özgün, Van dep­las­ma­nın­da alı­nan 3-0’lık mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan, gö­re­vin­den ay­rı­lır­ken ye­ri­ne de bir dönem yine Pa­zars­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.
Pa­zars­por 2. Lig’de bu sezon 4. tek­nik di­rek­tö­rü gö­re­ve ge­tir­miş oldu.
Ha­ber-Fo­to: Cen­giz YIL­DI­RIM

RİZELİ GAZETECİ YAZAR ORHAN’IN VİRÜS ROMANI ÇIKTI

Dünya ge­ne­lin­de teh­li­ke ol­ma­ya ve mil­yon­lar­ca in­sa­nı­nın ha­ya­tı­nı ka­rar­tıp ölü­mü­ne sebep olan ve ol­ma­ya devam eden, Ko­vid-19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı her gün gör­sel ve ya­zı­lı med­ya­da haber ol­ma­nın ya­nın­da, çok sa­yı­da ga­ze­te­ci, yazar ve hekim ta­ra­fın­dan kitap ola­rak da ya­yın­lan­ma­ya devam edi­yor.

Vi­rüs­le il­gi­li ilk ro­ma­nı yazan, TRT’den emek­li sü­rek­li basın kart sa­hi­bi Ri­ze­li ga­ze­te­ci yazar Tahir ORHAN, “Ül­ke­miz­de gö­rül­me­si­nin ar­dın­dan va­tan­daş­lar bu sal­gın ile il­gi­li tüm de­tay­la­rı araş­tır­ma­ya baş­la­dı.2020 yı­lı­nın Mart ayın­da pat­lak veren ama as­lın­da bir ön­ce­ki yılın son­ba­ha­rın­da Çin’de or­ta­ya çıkıp tüm dün­ya­ya ya­yı­lan Co­vid-19 vi­rü­sü üze­ri­ne, o ka­ran­ti­na gün­le­rin­de yaz­ma­ya karar ver­dim ve or­ta­ya ol­duk­ça akıcı bir şe­kil­de oku­yu­cu­la­rı­mın be­ğe­ni­si top­la­ya­cak olan, “VİRÜS Çok Ko­ro­na­lı Bir Aşk Hi­kâ­ye­si” isim­li 255 say­fa­lı ikin­ci ese­ri­min bas­kı­sı Ateş ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­miş­tir.
Daha önce ya­yım­la­nan, TRT’deki anı­la­rı­nı ka­le­me al­dı­ğı ki­ta­bın­dan sonra, Roman ola­rak kale­me al­dı­ğı, VİRÜS isim­li ki­ta­bı ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan, ga­ze­te­ci-ya­zar Tahir ORHAN, “İşin ger­çe­ği, bu Ro­ma­nım­da ilk başta ismi Virüs de­ğil­di. Kovid, Çok Ko­ro­na­li Bir Aşk Hi­kâ­ye­si gibi isim­ler üze­rin­de du­rur­ken son an­lar­da “Virüs” adın­da karar kıl­dım. Bunu ya­yın­cı­mız ve edi­tö­rü­müz de çok be­ğe­nin­ce artık ismi ke­sin­lik­le bu oldu. Geçen yılın Nisan ayı baş­la­rın­da yaz­ma­ya baş­la­dım bu ro­ma­nı. İlk kı­vıl­cım, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na des­tek için ya­pı­lan alkış ey­lem­le­riy­le ça­kıl­dı. Hazır boşum ve hiç sı­ğa­ma­dı­ğım kadar ev­de­yim, o zaman mis­kin mis­kin otu­ra­ca­ğı­na bir şey­ler yap­ma­lı­yım de­yin­ce ve se­nar­yo­yu da ka­fam­da be­lir­le­miş oldum; iş sa­de­ce klav­ye­nin tuş­la­rı­na do­kun­ma­ya kaldı. Ancak, sü­re­cin devam et­me­si işi­mi­zi zor­laş­tırdı. Bu yüzen yeni ge­liş­me­le­ri de ya­za­bil­mek için ken­di­me pren­sip ola­rak koy­du­ğum her gün mut­la­ka yazma ame­li­ye­si­ni zaman zaman er­te­le­mek ge­rek­ti. Çok ko­ro­na­lı ol­ma­sı, sü­reç­le uygun düş­mek­tey­di. Ko­nu­su­nun Trab­zon’da, Trab­zon’un sokak ve cad­de­le­rin­de so­kak­la­rın­da, ev­le­ri­ne ka­pa­nı­lan ma­hal­le­le­rin­de ve ağır im­ti­han­la­rın ya­şan­dı­ğı, zorlu mü­ca­de­le­le­rin ve­ril­di­ği has­ta­ne oda­la­rın­da, ko­ri­dor­la­rın­da geç­me­si Trab­zon­lu­lar için önem ta­şı­yor. Fakat bı­ra­kın Trab­zon’u, bı­ra­kın Tür­ki­ye’yi bütün dün­ya­yı il­gi­len­dir­di­ği için, yur­dun bu şirin kö­şe­sin­den kü­re­sel bir so­ru­na par­mak bas­mak­ta, her­ke­sin dra­mı­nı, ilik­le­ri­ne kadar ya­şa­dık­la­rı­nı bir ba­kı­ma gün yü­zü­ne çı­kar­mak­ta­dır. 255 say­fa­lık kitap, akı­cı­lı­ğı ile güzel Türk­çe­mi­zi te­ren­nümet­tir­mek­te, bu yüz­den bir so­luk­ta oku­na­bi­lecek ni­te­lik­te­dir.Co­vid-19 vi­rü­süy­le ta­nış­tı­ğı­mız gün­den iti­ba­ren ya­şa­nı­lan sü­re­ci bire bir takip edip ro­ma­na us­ta­lık­la yer­leş­tir­me­miz sa­ye­sin­de kitap aynı za­man­da bir ko­ro­na gün­lü­ğü gi­bi­dir. Açık­ça­sı, büyük öz­ve­riy­le ça­lı­şan ve bu uğur­da çok kayıp veren sağ­lık ca­mi­ası­na, sa­de­ce al­kış­lar­la des­tek ver­me­nin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­ne­rek hem kitap ya­yı­na gi­re­nekadar bu il­let­ten ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin isim­le­ri­ni ki­ta­ba aldık hem de ki­ta­bı­mı­zı daha sonra ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler­le, halen has­ta­ne oda­la­rın­da vi­rüs­le iç içe ya­şa­yan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ithaf ettik. Baş­kah­ra­ma­nı­nın bir hem­şi­re ol­ma­sı, ikin­ci kah­ra­ma­nın ise bir şehit ço­cu­ğu ol­ma­sı, bu iki ca­mi­aya bir vefa bor­cu­dur diye dü­şün­mek­te­yiz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Marius Sumudica: Buradan Ayrılmayacağım!

Çay­kur Ri­zes­por’da gö­rev­den ay­rı­la­ca­ğı ko­nu­şu­lan ve is­ti­fa­dan geri dön­dü­ğü kay­de­di­len Ma­ri­us Su­mu­ca, ya­şa­nan­la­rı an­lat­tı.

“İnsan­lar beni sev­sin ya da sev­me­sin, tüm dün­ya­nın Su­mu­di­ca ile il­gi­li doğru şey­le­ri bil­me­si­ni is­ti­yo­rum. Ga­zi­an­tep’ten ay­rıl­dı­ğım­da ta­kı­mı 1,5 yılın ar­dın­dan 3. sı­ra­da bı­rak­tım. Ro­man­ya’ya men­tal ola­rak iyi­leş­mek için dön­düm ve yaz ay­la­rın­da kadar bir takım ça­lış­tır­mak is­te­mi­yor­dum. Son 11 yıl­dır her gün ça­lış­tım, din­len­me şansı bu­la­ma­dım. 2 günün ar­dın­dan Rize ile 1,5 yıl söz­leş­me im­za­la­mam için önem­li in­san­lar­dan te­le­fon­lar al­ma­ya baş­la­dım. Güçlü bir kulüp ol­du­ğu­nu bi­li­yor­dum, ça­lış­ma şart­la­rı iyiy­di. Bu­ra­ya gel­dik­ten sonra ka­ri­ye­rim­de çok az gör­dü­ğüm şey­ler­le kar­şı­laş­tım.”


“F.​BAHÇE MA­ÇIN­DA 1 GO­LÜ­MÜZ VERİLMEDİ”

“6-7 oyun­cu­muz ko­ro­na­vi­rüs­tü ve 27 oyun­cu­dan sa­de­ce 2 ta­ne­si ko­ro­na ol­ma­dı. İlk 11’i bile zor ku­ru­yor­dum ki en iyi iki oyun­cu­muz da sa­kat­tı. Evi­miz­de­ki 2 maça ta­kı­mı ha­zır­la­dım ve Tür­ki­ye’ye gel­dik­ten sonra ilk ma­çın­da Fe­ner­bah­çe ile kar­şı­laş­tım,bir go­lü­müz ve­ril­me­di. İlk 3 ma­çım­da şan­sım böyle iler­le­di. Er­zu­rums­por ma­çın­da çok kötü oy­na­dık, 6 ilk 11 oyun­cu­muz yoktu. Diğer maç­la­rı da adil şe­kil­de kay­bet­tik, on­la­rı teb­rik ettim. Maç­tan sonra kötü his­set­tim, tan­si­yo­num çıktı, önem­li bir şey de­ğil­di. Basın top­lan­tı­sı­na gi­de­me­dim ki son 7-8 yıl­dır böyle bir şey ol­ma­mış­tı. Oyun­cu­lar­la ko­nuş­tum ve bı­rak­mak is­te­di­ği­mi söy­le­dim.”


“15 OYUN­CU­NUN SÖZ­LEŞ­MESİ BİTECEK”


“Ya­rı­da bir takım aldık, fark­lı bir fel­se­fe­si olan bir ta­kı­mı ça­lış­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. 2 ay için­de 15 oyun­cu­nun söz­leş­me­si bi­tecek, 22 oyun­cu­dan 15’inin! Ba­zı­la­rı ile daha hiç gö­rü­şül­me­miş, di­ğer­le­ri de Tür­ki­ye’nin en üst li­gin­de oy­na­ya­bi­lecek se­vi­ye­de değil. Mo­ti­vas­yon­la­rı yok, hiç böyle bir du­ru­mun içine gir­me­miş­tim. Baş­kan­la ko­nuş­tum ve ay­rı­lık hak­kın­da bir söz duy­mak is­te­me­di­ği­ni söy­le­di. 1,5 yıl ka­la­ca­ğı­mı, gö­re­vi­mi yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mı bil­di­ği­ni söy­le­di. Bu ta­kım­dan ay­rıl­ma­ya­ca­ğım, sa­de­ce gön­de­ril­di­ğim­de ay­rı­lı­rım. Bu ka­ra­rı oyun­cu­lar­la ver­dim, benim ya­nı­ma gel­di­ler ve be­nim­le bir­lik­te bü­yü­ye­cek­le­ri­ni his­set­tik­le­ri­ni söy­le­di­ler.”

“YAZ AYIN­DA GÜÇLÜ BİR TAKIM YA­PA­CA­ĞIZ”


“An­ka­ra­gü­cü’ne kay­be­der­sek ay­rı­la­ca­ğım doğru değil. 1,5 yıl kont­ra­tım var, devam ede­ce­ğim. Bu ta­kı­mı ligde tu­ta­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum. Yaz ay­la­rın­da ye­ni­den güçlü bir takım yap­mak ve üst sı­ra­lar­da sa­vaş­mak is­ti­yo­ruz. Küme dü­şer­sek de prob­lem değil çünkü maç so­nun­da oyun­cu­la­rın benim kal­mam için yap­tık­la­rı ne­de­niy­le çok et­ki­len­dim, son dam­la­ya kadar sa­va­şa­ca­ğım. Eğer Türk pa­sa­por­tu alır­sam, 2. Lig’de de ka­la­bi­li­rim. Benim gö­re­vim ka­la­rak on­la­rı tek­rar lige çı­kar­mak olur. Ancak bu bü­rok­ra­si­ye bağlı. Ben kaç­ma­yı dü­şün­mü­yo­rum.”
Haber Merkezi

Fenerbahçe Ve Rizespor PFDK’ye Sevk Edildi

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Hukuk Mü­şa­vir­li­ği, Süper Lig ekip­le­ri Fe­ner­bah­çe ve Çay­kur Ri­zes­por’u Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu­na (PFDK) sevk etti.

TFF’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Fatih Ka­ra­güm­rük ile oy­na­nan mü­ca­de­le­de ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le sa­rı-la­ci­vert­li ku­lü­bün di­sip­li­ne gön­de­ril­di­ği du­yu­rul­du.
Çay­kur Ri­zes­por’un ise Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Er­zu­rums­por ma­çın­da­ki saha olay­la­rı ge­rek­çe­siy­le PFDK’ye sevk edil­di­ği be­lir­til­di.
MKE An­ka­ra­gü­cü oyun­cu­su Mic­hal Paz­dan’ın ise kural dışı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le ted­bir­li ola­rak di­sip­li­ne sevk edil­di­ği ak­ta­rıl­dı. Öte yan­dan Hes Kablo Kay­se­ris­por ku­lü­bü gö­rev­li­si Mu­zaf­fer Yavuz’un MKE An­ka­ra­gü­cü mü­sa­ba­ka­sın­da­ki ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti se­be­biy­le PFDK’ye gön­de­ril­di­ği kay­de­dil­di.

Haber Merkezi

İlçemizde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâh Tespitleri Yapıldı

Ana­ya­sa­mı­zın 34 üncü mad­de­si ile top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hakkı gü­ven­ce al­tı­na alın­mış­tır. Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sın­da uy­gu­la­na­cak şekil, şart ve usul­ler 2911 Sa­yı­lı Yasa ile be­lir­til­miş­tir. 2911 Sa­yı­lı Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Ka­nu­nu­nun 6, 22 ve 26 ncı mad­de­le­ri ile bu ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sı­na dair yö­net­me­li­ğin 3 üncü mad­de­si top­lan­tı ya­pı­la­cak alan­lar, gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan­lar, gü­zer­gah­lar ile afiş ve pan­kart ası­la­cak yer­le­ri be­lir­le­me gö­re­vi­ni Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­za tevdi et­miş­tir. Bu iti­bar­la il­çe­miz’mer­ke­zi ile Bü­yük­köy ve Ma­den­li Bel­de­le­rin­de ger­çek ki­şi­ler si­ya­si par­ti­ler, sen­di­ka­lar, der­nek­ler, va­kıf­lar ve kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı vb. ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yüş­le­ri ile bun­la­rı ta­nı­tı­cı afiş ve pan­kart ası­la­cak yer­ler il­çe­mi­zin coğ­ra­fi, eko­no­mik, sos­yal ve kül­tü­rel ya­pı­sı ile gü­ven­lik ih­ti­yaç­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak be­lir­len­miş­tir.


A) Ça­ye­li İlçesi Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­ga­hı (A Planı) (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)

 1. Baş­la­ma Yeri (İlk Top­lan­ma Yeri):
  İlçe­miz Ye­ni­pa­zar Ma­hal­le­si Şehit Nedim Küçük Sokak ile Erez So­ka­ğı ara­sın­da kalan S. Sabit İsha­koğ­lu
  Cad­de­si üze­rin­de­ki alan,
 2. Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı;
  Top­lan­ma ye­rin­den S. Sabit İsha­koğ­lu Cad­de­si­ni ta­ki­ben 15 Tem­muz Şe­hit­ler Mey­da­nı­na kadar olan
  gü­zer­gah,
 3. Mi­ting Alan;
  15 Tem­muz Şe­hit­ler Mey­da­nı,
 4. Da­ğı­lım Gü­zer­ga­hı:
  15 Tem­muz Şe­hit­ler Mey­da­nın­dan, N. Ça­vu­şoğ­lu Cad­de­si, Yaşar Yıl­maz Cad­de­si ve Prof. Dr. Yıl­maz
  Tan­yaş Cad­de­si is­ti­ka­me­ti­ne doğru ara­lık­lı ola­rak da­ğıl­ma ger­çek­le­şe­cek­tir.
  B) Al­ter­na­tif Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­gah Planı (B Planı) (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)
 5. Baş­la­ma Yeri (İlk Top­lan­tı Yeri):
  İlçe­miz Ye­ni­pa­zar Mah. İzzet Akçal Cad­de­si ile Sabri Sözer So­ka­ğı­na kadar olan Erdal Ata Bul­va­rı alanı,
 6. Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı:
  Top­lan­ma ye­rin­den Erdal Ata Bul­va­rı­nı ta­ki­ben Ahmet Ka­ra­han Mey­da­nı­na kadar olan gü­zer­gah,
 7. Mi­ting Alanı:
  Ahmet Ka­ra­han Mey­da­nı,
 8. Da­ğıl­ma Gü­zer­ga­hı:
  Ahmet Ka­ra­han Mey­da­nın­dan Şa­ir­ler de­re­si ve 9 Mart Cad­de­si is­ti­ka­me­ti­ne doğru ara­lık­lı ola­rak da­ğıl­ma ger­çek­le­şe­cek­tir.
  Not: Ça­ye­li İlçesi Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Yer ve Gü­zer­ga­hı plan kro­ki­le­ri ya­zı­mız ekin­de­dir.
  C) A ve B plan­la­rı için Çağrı ve Pro­pa­gan­da (Afiş-Pan­kart) Araç­la­rı­nın Ası­la­ca­ğı Yer­ler
  Pan­kart Ası­la­cak Yer­ler:
  1- Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü dü­zen­le­yen si­ya­si parti, der­nek vb. tüzel ki­şi­li­ğe ait ça­lış­ma bi­na­la­rı te­sis­le­ri ile bun­la­ra ait ek­len­ti­le­ri.
  2- Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan.
  Afiş Ası­la­cak Yer­ler:
  1- Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü dü­zen­le­yen si­ya­si parti, der­nek vb. tüzel ki­şi­li­ğe ait ça­lış­ma bi­na­la­rı te­sis­le­ri ile bun­la­ra ait ek­len­ti­le­ri.
  2- Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan.
  3- İlçe­miz­de bu­la­nan 18 adet bil­bo­art.
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu önü 3 adet
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ad­li­ye önü 3 adet
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Has­ta­ne ar­ka­sı 2 adet
  Es­ki­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ka­ya­di­bi mev­kii 3 adet
  Es­ki­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ma­den­li yol ay­rı­mı 4 adet
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Lale Lo­kan­ta­sı kar­şı­sı 3 adet
  Afiş ve Pan­kart Ası­la­ma­ya­cak Yer­ler:
  Kay­ma­kam­lık hiz­met bi­na­sı çev­re­si, ka­mu­ya ait bina ve ek­len­ti­le­ri­ne pan­kart asıl­ma­ya­cak ve afiş ya­pış­tınl­ma­ya­cak­tır. Ay­rı­ca tra­fi­ğin yoğun ol­du­ğu 9 Mart Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan elekt­rik di­rek­le­ri­ne tra­fi­ği teh­li­ke­ye dü­şü­recek şe­kil­de pan­kart aşıl­ma­ya­cak­tır.
  D) Bü­yük­köy Bel­de­si Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­ga­hı (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)
  İlk Top­lan­ma Böl­ge­si:
  Be­le­di­ye Mey­da­nı
  Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı:
  Bü­yük­köy Bel­de­si Mer­kez Ma­hal­le­si Be­le­di­ye Mey­da­nın­dan Ça­ye­li is­ti­ka­me­ti­ne doğru.
  Top­lan­tı Alanı:
  Be­le­di­ye Mey­da­nı.
  Da­ğıl­ma İsti­ka­me­ti:
  İlçe Mer­ke­zi-Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sı­nın kuzey is­ti­ka­me­ti­ne doğru.
  Afiş ve Pan­kart Ası­la­cak Yer­ler:
  Top­lan­tı alanı
  E) Ma­den­li Bel­de­si Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­ga­hı (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)
  İlk Top­lan­ma Böl­ge­si:
  Ma­den­li Be­le­di­ye Parkı.
  Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı;
  Ça­ye­li Bakır İşlet­me­le­ri is­ti­ka­me­ti­ne doğru.
  Top­lan­tı Alanı:
  Ma­den­li Be­le­di­ye­si be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı önü.
  Da­ğıl­ma İsti­ka­me­ti:
  İlçe Mer­ke­zi ve Kap­tan­pa­şa Köyü yolu.
  Afiş ve Pan­kart Ası­la­cak Yer­ler:
  Top­lan­tı alanı.
  Mü­dür­lü­ğü­müz; İlçe­miz mer­ke­zi ile Bü­yük­köy ve Ma­den­li Bel­de­le­ri­ne ait top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü yer gü­zer­gah­la­rı 2911 Sa­yı­lı Ya­sa­nın 6 inci mad­de­si ve bu ya­sa­nın uy­gu­la­ma yö­net­me­li­ği­nin 3 üncü mad­de­si doğ­rul­tu­sun­da yu­ka­rı­da be­lir­til­di­ği şe­kil­de ha­zır­lan­mış olup; Ma­kam­la­rı­nız­ca da uygun gö­rül­dü­ğü tak­tir­de olur­la­rı­nı­za arz ede­rim.
  Bayram TÜRKER
  Çayeli Kaymakamı

ÇAYKUR 500 İşçi Alımı Yapacak

ÇAYKUR, ABD’ye yeşil çay pudrası ihraç edecek.

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim:
– “(Yeşil çay pud­ra­sı ih­ra­ca­tı) Sa­nı­rım mart ayı iti­ba­rıy­la baş­la­ya­cak. ABD’de baş­la­ma­sı­nın ne­de­ni Ri­ze­li Türk iş ada­mı­nın ta­le­bi. ABD’ye istek üze­ri­ne ilk 10 bin paket ola­rak baş­la­ya­cak. İsteğe göre sa­yı­yı ar­tı­ra­ca­ğız”
– “Yurt içi ve yurt dı­şın­da çok fark­lı bir am­ba­laj­la, için­de bar­da­ğıy­la bir­lik­te sa­tı­şa su­na­ca­ğız. Kişi bir içim­lik maça ça­yı­nı spor ya­par­ken, do­la­şır­ken, yü­rür­ken kul­la­na­bi­lecek”
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, 2020’de 6,5 ton­luk satış yap­tık­la­rı yeşil çay pud­ra­sı­nın (maça çayı) bu yıl fark­lı bir am­ba­laj­la sa­tı­şa su­nu­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, ABD’ye de ihraç edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.
Alim, yılın ilk ay­la­rı­nın kuru çay sa­tı­şı için ge­nel­lik­le dur­gun geç­ti­ği­ni ancak 2021’nin ilk ayı­nın bek­len­ti­le­rin üze­ri­ne çık­tı­ğı­nı söy­le­di.
Se­ne­ye iyi baş­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Alim, “2021 yı­lın­da 17 bin ton kuru çay sa­tı­şı­mız var. Son 20-30 yıla ba­kıl­dı­ğın­da ocak ayı­nın bu kadar yük­sek ol­du­ğu dönem yok­tur. Bunu söy­ler­ken ye­ter­li ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­ruz. Çok daha fazla ol­ma­sı ge­re­ki­yor.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Alim, 2020’de yak­la­şık 753 bin ton yaş çay al­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Kar­şı­lı­ğın­da 141 bin ton kuru çay üre­tip 132 bin ton satış ger­çek­leş­tir­dik. İnşal­lah bu sene, yıl için­de al­dı­ğı­mız çayın kar­şı­lı­ğı­nı sa­tı­şa çe­vi­rip ta­ma­mı­nı tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­ra­bi­le­lim. Bu sene 135 bin ton üze­rin­de çay sa­tı­şı yap­ma­mız ge­re­ki­yor. He­de­fi­miz o.” diye ko­nuş­tu.
Geçen sene baş­la­dık­la­rı şe­kil­de bu yıl da özel sek­tör fir­ma­la­rı­na kuru çay sa­tı­şı plan­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Alim, şöyle devam etti:
“Bu yıl özel sek­tö­re 20-30 bin ton kuru çay sat­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bu sa­tış­lar zaman zaman eleş­ti­ri­li­yor ama sa­tış­lar ku­ru­mun, üre­ti­ci­nin, çayın men­fa­ati­ne­dir. Bu sa­tış­lar ile de­po­lar bo­şal­tıl­mış olu­yor. Ku­ru­mun elin­de 2019 yılı kuru çayı yok. Sa­de­ce 2020 yı­lı­na ait eli­miz­de sto­ku­muz yak­la­şık 120 bin ton. Bizim mali yıl ba­şı­mız mayıs ayı­dır. Mayıs ayına kadar çay gi­ri­şi ol­ma­dı­ğı için stok­tan çıkış olu­yor. Mayıs ayın­da 70-75 bin ton ci­va­rın­da stok ka­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Stok mik­ta­rı­nı 20-25 bin ton se­vi­ye­le­ri­ne çek­me­miz ge­re­ki­yor. İnşal­lah bir kaç yıl içe­ri­sin­de stok­la­rı eri­te­rek al­dı­ğı­mı­zı sa­ta­cak denk bir se­vi­ye­ye ge­le­ce­ğiz.”
Alim, özel sek­tö­re çay sa­tı­şı­nın eleş­ti­ril­me­si­nin doğru bir yak­la­şım ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ÇAY­KUR çayı hangi pa­ke­te gi­rer­se üre­ti­ci o damak ta­dın­da ve ka­li­te­de çay is­te­ye­cek­tir. Bu ne­den­le biz­den çay alma ih­ti­ya­cı do­ğa­cak­tır. Ça­yı­mız pi­ya­sa­da ne kadar hızlı do­la­şır­sa ku­ru­mun men­fa­ati­ne ola­cak­tır.” dedi.

 • “Tür­ki­ye ile bir­lik­te tüm dün­ya­ya sa­tı­şı­na baş­la­ya­ca­ğız”
  Yeşil çayın me­ta­bo­liz­ma üze­rin­de­ki fay­da­la­rı­nın bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­la or­ta­ya ko­nul­du­ğu­na işa­ret eden Alim, bu an­lam­da ku­rum­sal ola­rak ken­di­le­ri­nin ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin il­gi­li bö­lüm­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
  Alim, yeşil çay pud­ra­sı­nın (maça çayı) 2019’da pi­ya­sa­ya sü­rül­dü­ğü­nü ve ilk yıl yak­la­şık 4 ton satış ya­pıl­dı­ğı­nı ak­ta­ra­rak, “2020’de ar­tış­la bir­lik­te 6,5 ton satış yap­tık. 2021’de maça ça­yı­nı de­tay­lan­dı­rı­yo­ruz. Yurt içi ve yurt dı­şın­da çok fark­lı bir am­ba­laj­la, için­de bar­da­ğıy­la bir­lik­te sa­tı­şa su­na­ca­ğız. Kişi bir içim­lik maça ça­yı­nı spor ya­par­ken, do­la­şır­ken, yü­rür­ken kul­la­na­bi­lecek. 30 gün kür şek­lin­de ya­pı­yo­ruz. Tü­ke­ti­ci bir kez al­dı­ğın­da, ikin­ci ürün­de fark­lı bir ürün daha ucuza ala­bi­lecek.” dedi.
  Maça ça­yı­nın bu şe­kil­de ih­ra­ca­tı için ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı ifade eden Alim, “İlk etap­ta ABD üze­rin­den sa­tı­şı­na gi­re­ce­ğiz. Sa­nı­rım mart ayı iti­ba­rıy­la baş­la­ya­cak. Tür­ki­ye ile bir­lik­te tüm dün­ya­ya sa­tı­şı­na baş­la­ya­ca­ğız. ABD’de baş­la­ma­sı­nın ne­de­ni Ri­ze­li Türk iş ada­mı­nın ta­le­bi. ABD’ye istek üze­ri­ne ilk 10 bin paket ola­rak baş­la­ya­cak. İsteğe göre sa­yı­yı ar­tı­ra­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu.
  Alim, emek­li olan iş­çi­le­rin ye­ri­ne yak­la­şık 500 ki­şi­nin alın­ma­sı için yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın da mart ayın­da ta­mam­la­na­rak işçi alı­mı­na çı­ka­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
 • Haber Merkezi
« Older Entries Recent Entries »