Author Archives: yenicayeli

Şehit Ömer Halis, Bir Milletin Kaderini Değiştirmiştir!

40 yıl­dan beri PKK terör ör­gü­tü ile Tür­ki­ye’yi dize ge­ti­re­me­yen başta Em­per­ya­list ABD ve yan­daş­la­rı 15 Tem­muz ge­ce­si em­rin­de­ki fetö terör ör­gü­tü­nün hain darbe gi­ri­şi­mi sı­ra­sın­da An­ka­ra Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­tan­lı­ğı­nı ele ge­çir­me­ye ça­lı­şan dar­be­ci ge­ne­ra­li al­nın­dan vurup dar­be­nin sey­ri­ni de­ğiş­ti­rip Tür­ki­ye’nin olası büyük bir iç sa­va­şa sü­rük­le­me­sin­den kur­ta­ran ve dar­be­ci­le­re ilk dar­be­yi vuran Şehit Ömer Ha­lis­de­mir’in 47. Doğum gü­nün­de ken­di­si­ni bir kez daha rah­met­le yad edi­yo­rum.
11 Ara­lık 2018 günü ma­ka­mın­da şehit olan Rize Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdiʹnin ölü­mü­nün 1. se­ne­yi dev­ri­ye­sin­de Mer­sinʹin Me­zit­li il­çe­si­ne ya­pı­lan anma tö­ren­le­ri son­ra­sın­da,15 Tem­muz ge­ce­si ha­in­le­re ilk dar­be­yi vuran ve olay anın­da şehit olan Ömer Ha­lis­de­mirʹin kab­ri­nin bu­lun­du­ğu Niğdeʹnin Bor il­çe­si­ne bağlı Çu­kur­ku­yu bel­de­sin­de­ki şe­hit­lik­te Ömer ha­lis­de­mirʹin kab­ri­ni zi­ya­ret ede­rek başta Şehit Ömer ha­lis­de­mir olmak üzere tüm şe­hit­le­ri yad et­miş­tik.
15 Tem­muz Dar­be­ci­le­re ilk dar­be­yi Ömer Ha­lis­de­mir vurdu. Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Zekai Ak­sa­kal­lı du­ru­mu öğ­re­nir öğ­ren­mez te­le­fo­nu­na sa­rıl­dı.
Ko­nuş­tu­ğu asker 20 yıl­lık silah ar­ka­da­şı Baş­ça­vuş Ömer Ha­lis­de­mirʹdi. Ha­ya­tı­nın en zor cüm­le­le­ri dö­kül­dü Ak­sa­kal­lı­nın ağ­zın­dan, ˮÖmer, Tuğ­ge­ne­ral Semih Terzi vatan ha­ini­dir onu, ka­rar­ga­ha gir­me­den öldür!..
Hak­kı­nı da helal et.ˮ ˮBaş üs­tü­ne ko­mu­ta­nım dedi Ömer Baş­ça­vuş, Helal etti hak­kı­nı ve he­lal­lik is­te­di ko­mu­ta­nın­dan… Bu onun son söz­le­ri oldu. Ömer Ha­lis­de­mir dar­be­ci Vatan haini FETÖʹcü sözde ge­ne­ra­li gö­zü­nü kırp­ma­dan al­nı­nın or­ta­sın­dan vurdu..
Kah­ra­man Şehit Ömer Ha­lis­de­mir,15 Tem­muz ge­ce­si Türk Mil­le­ti­nin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­rek, Türk as­ke­ri­nin şa­nı­na şan kattı..
Fetö Terör Ör­gü­nün ka­ran­lık iç yü­zü­nü or­ta­ya çı­ka­rak araş­tır­ma­cı yazar Nedim Şener, kon­fe­rans için gel­di­ği Rize’de Fetö ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın hala aktif du­rum­da ol­duk­la­rı­nı, darbe son­ra­sı As­ke­ri­ye’nin %35’i te­miz­le­nir­ken, başta Yargı,Em­mi­yet ve Kamu’da çok ciddî oran­da krip­to FETÖ Terör ör­gü­tü men­sup­la­rı halen ko­num­la­rı­nı mu­ha­fa­za edi­yor­lar di­ye­rek çok ciddi uya­rı­lar yap­mış­tı.
Ama ne ha­zin­dir ki, 15 Tem­muz ge­ce­si so­kak­lar­da mey­dan­lar­da ol­ma­yan bin­ler­ce Krip­to,fe­tö­cü daha sonra el­le­rin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Pos­ter­le­ri ve Türk bay­rak­la­rıy­la başta Rize Cum­hu­ri­yet mey­da­nı olmak üzere, Tür­ki­ye’deki mey­dan­la­rın en ön saf­la­rı­na ge­çe­rek, statü ve ko­num­la­rı­nı mu­ha­fa­za et­ti­ler ve halen edi­yor­lar ma­ale­sef…

Nedim Şener’in de­di­ği gibi “15 Tem­muz’u asla unut­ma­yın, asıl unu­tur­sa­nız işte işte o zaman acı­na­cak hale ge­lir­si­niz”
15 Tem­muz ge­ce­si şe­ha­det şer­be­ti­ni içen başta Şehit Ömer Ha­lis­de­mir olmak üzere tüm şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez daha şük­ranʹla ve rah­met­le anı­yo­rum.

EKONOMİ İYİ İSE BANKALARA HÜCUM NİYE

Eko­no­mi iyi değil der­ken ha­li­mi­ze acı­yo­rum. Mil­let Ban­ka­la­ra mah­kûm edil­miş.
Tab­lo­yu TBB ha­zır­la­dı, yurt ge­ne­lin­de özel ve kamu Ban­ka­la­rın­dan alı­nan kre­di­le­rin İl İl dö­kü­mü ya­yın­lan­dı.
2020 yı­lın­da ban­ka­lar­dan alı­nan kre­di­ler­de 81 Vi­la­ye­tin ba­şı­nı ha­liy­le İstan­bul çe­ki­yor.
Kamu Ban­ka­la­rın­dan alı­nan kre­di­ye göre Rize 6.526 mil­yon lira ile 33.sı­ra­da, Özel Ban­ka­lar­dan ise 3.569 mil­yon­luk kredi ile 35.sı­ra­da.
Çayın Baş­ken­ti, Cum­hur­baş­ka­nı­nın mem­le­ke­ti, AK Parti’ye en çok oy veren İl ola­rak Rize’de va­tan­da­şın Kredi almak için Ban­ka­la­ra hücum et­me­si eko­no­mi­nin iyi ol­du­ğu­nu mu gös­te­ri­yor.
Kamu özel top­lam 10.095 mil­yon lira kre­di­nin Rize’de kul­la­nıl­ma­sı eko­no­mi­ye mi katkı ol­muş­tur, yoksa va­tan­da­şın borç­la­rı­nı öde­mek için mi kul­la­nıl­mış­tır.
An­ka­ra’daki Hü­kü­met her ne kadar kabul et­mi­yor­sa da va­tan­da­şın geçim şart­la­rı çok ağır­laş­tı.
Çay simit he­sap­la­rı tar­tı­şı­lır du­rum­da.
İşsiz­lik had saf­ha­da.
İş var de­ni­li­yor­sa as­ga­ri üc­re­tin ev bark ge­çin­dir­me­ye ye­ter­li ol­du­ğu­nu kaç kişi söy­le­ye­bi­lir.
Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la sos­yal eko­no­mik ha­ya­tın sek­te­ye uğ­ra­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Bu ko­nu­da önlem almak bizi yö­ne­ten­le­re düşer.
COVİD-19 da ne­re­de­yiz
1 sene oldu dünya bu Vi­rüs­le ta­nış­tı.
Ne­re­den gel­di­ği, ne­re­den ya­yıl­dı­ğı önem­li değil, ver­di­ği zarar ve ha­sar­lar her gün ar­tı­yor.
Du­yar­lı in­san­lar sal­gın­dan et­ki­len­me­mek için dev­le­tin al­dı­ğı ka­rar­la­ra uy­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Top­lu­luk­lar­dan uzak dur­mak bi­rin­ci ted­bir. Çok mec­bur ol­ma­dık­ça ba­şı­boş so­kak­lar­da do­laş­ma­nın bir an­la­mı ol­ma­sa gerek.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın geçen hafta açık­la­dı­ğı Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de­ki tablo hiçte iç açıcı değil ama sebep sonuç var­sa­yı­mı­na çok dik­kat et­me­li­yiz.
Bir­kaç aydır Rize’deki yet­ki­li­le­ri­miz başta Va­li­lik ve Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz SOS­YAL ME­SA­FE, TEMİZLİK VE MASKE KO­NU­SUN­DA ger­çek­ten has­sa­si­yet­ler gös­ter­di­ler.
Bu sal­gın­dan bir­çok dos­tu­mu­zu ar­ka­da­şı­mı­zı ak­ra­ba­mı­zı kay­bet­tik, bir­ço­ğu­nun ce­na­ze­si­ne dahi ka­tı­la­ma­dık.
Bu ger­çek or­ta­da iken bu sü­reç­te insan ola­rak alı­nan ted­bir­le­re uy­ma­ya ça­lı­şa­lım.
Ben iyi­yim bana bir şey olmaz di­ye­rek ted­bi­ri elden bı­rak­ma­ya­lım.
Si­ya­si par­ti­ler ol­maz­sa ol­ma­zı­mız ama var­sın olsun bir top­lan­tı­sı­na bir genel ku­ru­lu­na ka­tıl­ma­ya­lım.
Gü­nü­müz­de durum cid­di­ye­ti­ni ko­ru­yor.
İş aş ve ev dı­şın­da top­lu­luk­lar­la bu­luş­ma­ya­lım.
Hiç­bir şey sağ­lı­ğı­mız­dan önem­li de­ğil­dir.

ÇORUH EDAŞ EKİPLERİ KAR KIŞ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN İŞBAŞINDA

Yoğun kış şart­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı ili­miz­de va­tan­daş­la­rın ka­ran­lık­ta kal­ma­ma­sı için Çoruh EDAŞ ekip­le­ri gece gün­düz de­me­den ara­lık­sız ça­lı­şı­yor.İl mer­ke­zi, İlçe ve köy­ler­de yağan kar do­la­yı­sıy­la ener­ji nakil hat­la­rın­da mey­da­na gelen arı­za­la­ra za­ma­nın­da ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler ile va­tan­daş­lar ka­ran­lık­ta kal­mak­tan kur­tu­lu­yor.

Çoruh Edaş ça­lı­şan­la­rı­nın arı­za­la­ra za­ma­nın­da mü­da­ha­le­si ile ka­ran­lık­ta kal­mak­tan kur­tul­duk­la­rı­nı söy­le­yen va­tan­daş­lar dı­şar­da don­du­ru­cu soğuk ve kar var.Ener­ji hat­la­rı­mız­da za­man­sız arı­za­lar ola­bi­li­yor. Arıza ekip­le­ri müm­kün ol­du­ğun­ca en kısa za­man­da ge­le­rek arı­za­la­ra ge­rek­li mü­da­ha­le­yi ya­pı­yor.
Biz­ler bu ça­lış­ma­lar­dan tabi iki mem­nu­nuz. İnşal­lah hiç­bir kez kaza ol­ma­dan ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­lar­lar’ de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

MHP ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN TÜRKİSTANA ÇEŞME

MHP eski İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ri­ze­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk su­suz­luk çe­ki­len Af­ga­nis­tan’ın Güney Tür­kis­tan böl­ge­sin­de çeşme yap­tır­dı.

1999-2004 Yı­lın­da MHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li olan eği­tim­ci Ri­ze­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk’ün Af­ga­nis­tan Güney Tür­kis­tan’da ta­ma­mı Türk nü­fu­sun ol­du­ğu su­suz­luk çeken in­san­lar için kuyu aça­rak çeşme yap­ma­sı yöre in­sa­nı­nı içme su­yu­na ka­vuş­tur­ma­sı se­vinç­le kar­şı­lan­dı.


MHP Eski Mil­let­ve­ki­li İkiz­de­re­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk ta­ra­fın­dan aile men­sup­la­rı Asiye Tu­ran­lı, Fa­di­me Öz­türk ve İsmail Öz­türk adına ya­pı­lan İçme Suyu Hay­ra­tı yö­re­de su­suz­luk çeken in­san­lar ta­ra­fın­dan se­vinç­le coş­kuy­la kar­şı­lan­dı.
Af­ga­nis­tan’ın Kuzey böl­ge­sin ta­ma­men Türk. Daha doğ­ru­su bu bölge Tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı­mız kadim Türk Yurdu.
İskit, Akhun, Kök­türk, Ka­ra­han, Gazne, Sel­çuk, Ba­bür­le­rin mi­ra­sı.
Yani Türk­lü­ğün ma­ya­lan­dı­ğı coğ­raf­ya, bu­ra­da muh­taç in­san­la­rı­mı­za bir çeşme yap­tım çok değil.
Bu Hay­rat­la­ra des­tek veren, Ön­cü­lük eden ve hayat bul­du­ran kar­deş­le­ri­me çok te­şek­kür edi­yo­rum. Allah he­pi­niz­den razı olsun’ dedi.
Tür­ki­ye’den ha­yır­se­ver iş adam­la­rı ay­rı­ca biri Şi­bir­gan a bağlı Yekke Pette kö­yün­de, di­ğe­ri Kun­duz İli Dong kö­yün­de iki çeşme ya­pa­rak köy in­san­la­rı­nın hiz­me­ti­ne sundu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYKUR RİZESPOR BİR PUANA RAZI OLDU

Süper Lig’in 26. haf­ta­sın­da MKE An­ka­ra­gü­cü, sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı Çay­kur Ri­zes­por ile 1-1 be­ra­be­re kaldı.

Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk Yarı)

 1. 3. da­ki­ka­da Çay­kur Ri­zes­por’da sol ka­nat­ta topla bu­lu­şan Sa­mu­dio ceza sa­ha­sı­na sert bir orta yaptı. Gelen or­ta­ya kafa vu­ru­şu­nu yapan Don­sah ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di. 26. da­ki­ka­da Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans­tan çı­kar­ken kap­tır­dı­ğı topla bu­lu­şan Lu­ka­sic bek­let­me­den Pa­int­sill’le oy­na­dı. Pa­int­sill’in şutu ka­le­ci Gök­han’da kaldı. 45. da­ki­ka’da İbra­him Akdağ’ın or­ta­sın­da ka­fa­lar­dan seken top Bör­ven’in önün­de kaldı. Sert ve düz­gün bir şut çı­ka­ran Bör­ven du­ru­mu 1-1’e ge­tir­di.
  Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
 2. 51. da­ki­ka­da Çe­ki­çi’nin kul­lan­dı­ğı kor­ner­de yük­se­len Ku­lu­sic’in kafa vu­ru­şu az fark­la yan­dan auta gitti. 81. da­ki­ka­da Ge­ral­do’nun fal­so­lu or­ta­sı di­re­ğin ya­nın­dan auta çıktı. 88. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı dı­şın­da topla bu­lu­şan Mic­halak’ın yap­tı­ğı vu­ruş­ta meşin yu­var­lak ka­le­ci Kor­can’da kaldı.
 3. Stat: Er­ya­man
 4. Ha­kem­ler: Halis Öz­kah­ya x, Meh­met Cem Ha­noğ­lu x, Deniz Caner Öza­ral x MKE An­ka­ra­gü­cü: Kor­can Çe­li­kay xx,Kit­si­ou xx, Ku­lu­sic xx, Erdi Dik­men xx, Atila Turan xx, İbra­him Akdağ xx, Voca xx, Saba xx, Lu­ka­sic xx, Pa­int­sill xx, Bor­ven xxx
 5. Ye­dek­ler: Fri­ed­rich, Şah­ver­di Çetin, Di­o­us­se, Çe­ki­ci, Emre Güral, Ge­ral­do, Pinto, Alper Potuk, Orkan Çınar, Em­bi­ya Ay­yıl­dız
 6. Tek­nik Di­rek­tör: Hik­met Ka­ra­man
 7. Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, Emir Di­la­ver xx, Me­ri­ah xx, Selim Ay xx, İsmail Köy­ba­şı xx, Don­sah xxx (Doğan Er­do­ğan dk. 19 x), Onur Bulut xx, Do­ko­vic xx, Ab­dul­lah Durak xx, Sa­mu­dio xx, Skoda xx
 8. Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, Talbi, Yasin Peh­li­van, Tunay Torun, Mo­ro­zi­uk, So­der­lun, Mic­ha­lak, Sabo, Meln­jak
 9. Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Su­mu­di­ca
 10. Gol­ler: Don­sah (dk. 3)(Çay­kur Ri­zes­por), Bör­ven (dk. 45)(MKE An­ka­ra­gü­cü)
 11. Sarı Kart­lar: Ku­lu­sic, Pinto (MKE An­ka­ra­gü­cü) Yasin Peh­li­van (Çay­kur Ri­zes­por)

Rizesporlu Loic Remy Ameliyat Edildi

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un Fran­sız oyun­cu­su Loic Remy’nin ame­li­yat edil­di­ği bil­di­ril­di.

Çay­kur Ri­zes­por Sağ­lık Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Dr. Hasan Türüt, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Remy’nin kasık böl­ge­sin­de­ki kas sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le önce Rize’de, ar­dın­dan İstan­bul’da ge­rek­li te­da­vi­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Oyun­cu­nun ge­le­cek­te­ki sağ­lı­ğı açı­sın­dan cer­ra­hi mü­da­ha­le ge­rek­ti­ği ifade edi­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di: “Spor­cu­mu­za Al­man­ya’daki bir kli­nik ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Bütün bu süreç spor­cu­muz Remy ile ku­lü­bü­mü­zün sağ­lık ekibi ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­zin kar­şı­lık­lı is­ti­şa­re ve bilgi pay­la­şı­mı ma­ri­fe­tiy­le biz­zat ku­lü­bü­müz ta­ra­fın­dan yö­ne­til­miş­tir. Şu an iti­ba­rıy­la pro­fes­yo­nel fut­bol­cu­muz Loic Remy te­sis­le­ri­miz­de sağ­lık eki­bi­mi­zin yö­ne­ti­min­de re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­cin­de olup her­han­gi bir olum­suz­luk ge­liş­me­di­ği tak­dir­de iki hafta için­de saha ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.”


Haber Merkezi

KARAYOLLARI KÖPRÜYE KİLİT TAKTI

Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu üze­rin­de Çam­lık-Siv­ri­ka­ya kö­yün­de bu­lu­nan yay­la­ya giden yol üze­rin­de­ki yaya köp­rü­sü Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan 4 yıl­dır ta­mam­lan­ma­dı.

İkiz­de­re’nin Me­hu­le Yay­la­sı­na ula­şım sağ­la­yan eski köp­rü­nün Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu duble yol ça­lış­ma­sın­da ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan ye­ni­si ya­pı­la­cak ge­rek­çe­siy­le 4 yıl önce yı­kıl­dı­ğı­nı söy­le­yen yayla sa­kin­le­ri köp­rü­le­ri­nin halen ya­pıl­ma­ma­sın­dan şi­ka­yet edi­yor.
Yay­la­ya ulaş­mak için 2 km yaya yolu ol­du­ğu­nu ve bu köp­rü­yü kul­lan­dık­la­rı­nı söy­le­yen yayla sa­kin­le­ri ’Ka­ra­yo­lun­da­ki duble ça­lış­ma­sı için ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan yı­kı­lan yaya köprü ula­şım­da kul­la­nı­lı­yor­du.
Yay­la­da 10 hane yay­la­cı­mız var.
Bizim köp­rü­müz ka­ra­yo­lu ça­lış­ma­sı do­la­yı­sıy­la Ka­ra­yol­la­rı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan bo­zul­muş­tu.
4 yıl önce Ka­ra­yol­la­rı boz­du­ğu köp­rü­nün ye­ri­ne demir pro­fil­den bu gö­rü­nen köp­rü­yü yaptı ama ta­mam­lan­ma­dı­ğı için üze­rin­den ge­çi­le­mi­yor ve ka­pı­sı­na da kilit koydu.4 yıl­dır ki­lit­li köp­rü­müz ne zaman ta­mam­la­na­cak bil­mi­yo­ruz. Yayla sa­kin­le­ri ola­rak mağ­du­ruz. Yak­la­şık 25 metre uzun­lu­ğun­da 3 ayak­lı köp­rü­müz ne zaman ta­mam­la­na­cak. Bu şe­kil­de köp­rü­yü kul­la­na­mı­yo­ruz’ de­di­ler.


Haber-Foto: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZE CHP DEN ŞEHİT DUYARLILIĞI

CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Gara’da şehit edi­len 13 as­ke­ri­miz için il ve ilçe bi­na­la­rı­na ’Şe­hit­le­ri­mi­zi Say­gıy­la Anı­yo­ruz ’pan­kart­la­rı astı.

CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da ’Şe­hit­le­ri­miz­le il­gi­li 3 gün­lük yas ilan edil­sin. Gara da şehit edi­len 13 Gü­ven­lik gö­rev­li­si ve sivil va­tan­daş­la­rı­mız ve tüm şe­hit­le­ri­mi­zin anı­sı­na ilçe bi­na­la­rı­mı­za “Şe­hit­le­ri­mi­zi say­gıy­la anı­yo­ruz” afiş­le­ri­mi­zi aşı­yo­ruz. Afiş­le­ri­miz 3 gün bo­yun­ca as­kı­da ka­la­cak­tır. Üç gün bo­yun­ca par­ti­mi­zin tüm et­kin­lik­le­ri top­lan­tı vs iptal edil­miş­tir. İste­riz ki ve öne­ri­yo­ruz ki tüm Tür­ki­ye de ulu­sal yas ilan ede­lim. Eğer bu ol­mu­yor­sa Rize için yerel yas ilan edil­sin Va­li­lik ka­ra­rıy­la il ge­ne­lin­de bay­rak­la­rı­mı­zı ya­rı­ya in­di­re­lim. Biz bu amaç­la ilk adım ola­rak il­çe­le­ri­mi­ze afiş­le­ri­mi­zi astık ve parti fa­ali­yet­le­ri­mi­zi 3 gün bo­yun­ca er­te­le­dik. 19 Şubat ‘ta ya­pa­ca­ğı­mız Gü­ney­su ilçe baş­kan­lı­ğı­mı­zın yeni bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı 23 Şubat ta­ri­hi­ne er­te­le­dik’ de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizesporlu Dusan Jovancic Tobol Kostanay Takımına Kiralandı

Çay­kur Ri­zes­por’un sezon ba­şın­da renk­le­ri­ne kat­tı­ğı Dusan Jo­van­cic Ka­za­kis­tan’ın Tobol Kos­ta­nay ta­kı­mı­na ki­ra­lan­dı.

Çay­kur Ri­zes­por’un, Sır­bis­tan’ın Kı­zıl­yıl­dız ta­kı­mın­dan sezon ba­şın­da kad­ro­su­na kat­tı­ğı ve 2+1 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı­ğı 29 ya­şın­da­ki orta saha oyun­cu­su Dusan Jo­van­cic, Ka­za­kis­tan’ın Tobol Kos­ta­nay ta­kı­mı­na ki­ra­lan­dı.
Çay­kur Ri­zes­por’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Pro­fes­yo­nel fut­bol­cu­muz Dusan Jo­van­cic, sezon so­nu­na kadar Ka­za­kis­tan’ın Tobol Kos­ta­nay ta­kı­mı­na ki­ra­lan­mış­tır. Fut­bol­cu­mu­za yeni ku­lü­bün­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kademeli normalleşmeye geçiyoruz!”

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne­si, Beş­te­pe’de Baş­kan Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de top­lan­dı. Top­lan­tı­da ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­na yö­ne­lik yeni ka­rar­lar alın­dı. Baş­kan Er­do­ğan kri­tik Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sı alı­nan ka­rar­la­rı canlı ya­yın­da açık­la­dı.

“Aziz mil­le­tim, de­ğer­li basın men­sup­la­rı siz­le­ri en kalbi duy­gu­la­rım­la, mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­rum. Ka­bi­ne top­lan­tı­mız­da gü­ven­lik­ten sağ­lı­ğa tüm me­se­le­le­ri enine bo­yu­na de­ğer­len­dir­dik. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Gara böl­ge­si­ne ya­pı­lan ha­re­kat­la il­gi­li ay­rın­tı­lar üze­rin­de dur­duk.
Bu ha­re­kat­ta şehit düşen as­ker­le­ri­mi­ze bir kez daha Allah’tan rah­met, ya­kın­la­rı­na ve aziz mil­le­ti­mi­ze baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Tür­ki­ye 40 yıl­dır bö­lü­cü te­rör­le mü­ca­de­le eden,bu uğur­da pek­çok ka­yıp­lar veren, acı­lar çeken bir ül­ke­dir. Bu sü­reç­te her yolu de­ne­ye­rek terör ba­tak­lı­ğı­nı ku­rut­ma­ya ça­lış­tık. 1990’lı yıl­la­rın ka­otik or­ta­mın­da terör ör­gü­tü kamu gö­rev­li­le­ri­mi­ze, sivil va­tan­daş­la­rı­mı­za karşı acı­ma­sız sal­dı­rı­lar ger­çek­leş­tir­miş­tir.
Be­bek­ler­den ço­cuk­la­ra, ka­dın­lar­dan yaş­lı­la­ra kadar her­kes hedef alın­mış­tır. Mil­le­ti­miz bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne sahip çı­ka­rak, dev­le­ti­miz de mü­ca­de­le ve­re­rek gö­zü­nü kin bü­rü­yen ör­gü­tün he­de­fe ulaş­ma­sı­nı en­gel­le­miş­tir.
Tür­ki­ye üze­rin­de he­sa­bı olan çev­re­ler 2013 yı­lın­dan iti­ba­ren pek çok araç­la PKK’yı ye­ni­den ha­re­ke­te ge­çir­di­ler.
Hiç­bir in­sa­nı­mı­zın kanı dö­kül­me­sin, yü­re­ği yan­ma­sın, ana­lar ağ­la­ma­sın, ço­cuk­lar yetim kal­ma­sın diye her türlü gay­re­ti sa­mi­mi­yet­le gös­ter­dik.
Özel­lik­le 2015 Tem­muz ayın­dan iti­ba­ren yo­ğun­la­şan sal­dı­rı­lar çe­şit­li il­çe­le­ri­mi­zin çu­kur­lar­la ku­şa­tıl­ma­sı­na kadar vardı. Sur, İdil, Cizre, Nu­say­bin, Derik, Dar­ge­çit’te ya­şa­nan ha­di­se­ler gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­mi­zin mü­ca­de­le­siy­le bas­tı­rıl­mış­tır.
Sal­dı­rı­la­rın ar­dın­dan gelen 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi, terör olay­la­rıy­la ül­ke­miz­de oluş­tu­ru­lan ik­li­min asıl ama­cı­nı or­ta­ya ser­miş­tir. Tür­ki­ye’ye diz çök­tür­me­ye ça­lı­şan­la­rı­na karşı mil­le­ti­miz is­tik­lal ve is­tik­ba­li­ne sahip çı­ka­rak ta­ri­hi bir ders ver­miş­tir.”

Kafe ve res­to­ran­lar açı­la­cak mı?
Ka­bi­ne’nin en çok üze­rin­de du­ra­ca­ğı konu ise hiç kuş­ku­suz, ‘Kafe ve res­to­ran­lar açıl­sın mı?’ so­ru­su ola­cak.
Bu ko­nu­da fark­lı for­mül­ler ge­liş­ti­ril­me­si, kafe ve res­to­ranla­rın bu for­mül­ler ışı­ğın­da ke­penk­le­ri aç­ma­sı bek­le­ni­yor. Kafe ve res­to­ran­lar için ’30-45-50′ yön­te­mi gün­dem­de.
Kafe ve res­to­ran­la­rın ka­pa­lı alan­la­rın­da 10 masa varsa 3 müş­te­ri, açık alan­lar­da ise 10 masa varsa 5 müş­te­ri al­ma­sı şartı ge­ti­ril­me­si gün­dem­de.
Öte yan­dan HES kodu uy­gu­la­ma­sı­nın zo­run­lu ol­ma­sı, AVM’ler­de­ki 3 saat ku­ra­lı­na ben­zer şe­kil­de müş­te­ri­nin 45 da­ki­ka­da me­kan­dan ay­rıl­ma­sı is­te­necek. Son ve nihai karar Baş­kan Er­do­ğan ta­ra­fın­dan Ka­bi­ne son­ra­sı ya­pı­la­cak ulusa ses­le­niş ko­nuş­ma­sın­da açık­la­na­cak.


Kı­sıt­la­ma­lar es­ne­ti­lecek mi?
Ko­ro­na­vi­rü­se karşı alı­nan hafta içi 21.00-05.00 sa­at­le­ri ara­sın­da, hafta son­la­rı 56 sa­at­lik sokak kı­sıt­la­ma­sı et­ki­li olmuş, 35 bine da­ya­nan vaka sa­yı­sı 5 bin­le­re kadar ge­ri­le­miş­ti. Ku­ral­la­ra uyu­mun azal­ma­sı, maske, me­sa­fe ve hij­ye­ne gös­te­ri­len azami özen­den taviz ve­ril­me­si, mu­tas­yon­lu vi­rü­sün daha hızlı ya­yıl­ma­sı ile va­ka­lar ye­ni­den 8 bin ci­va­rı­na yük­sel­di. Bu da kı­sıt­la­ma­la­rın es­ne­til­me­si ko­nu­sun­da bir takım soru işa­ret­le­ri­ni be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Bilim Ku­ru­lu, kı­sıt­la­ma­la­rın bir süre daha sür­me­si yö­nün­de açık­la­ma­lar ya­par­ken, bu ak­şam­ki Ka­bi­ne top­lan­tı­sın­dan sokak kı­sıt­la­ma­sı ile il­gi­li bir karar çık­ma­sı bek­len­mi­yor. Kı­sıt­la­ma­la­rın mart ayın­dan iti­ba­ren es­ne­til­me­si gün­dem­de.


Çift­çi­ye iki müjde bir­den
Çift­çi­le­ri­mi­ze iki müjde ver­mek is­ti­yo­rum. Bay Kemal çok he­ye­can­la­nı­yor, bu müjde neydi diye? Gübre des­tek­le­ri­ni yüzde 100 ar­tış­la iki ka­tı­na çı­kar­tı­yo­ruz. Buğ­dayy, arpa, çav­dar yulaf ibi de­ka­ra 8 lira olan des­te­ği 16 li­ra­ya yük­sel­ti­yo­ruz Bay Kemal. Or­ga­nik ve or­ga­no mi­ne­ral gübre kul­la­nan üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ilave ola­rak de­ka­ra 10 lira olan des­tek­le­me öne­ri­si­ni 20 li­ra­ya yük­sel­ti­yo­ruz Bay Kemal. Bu des­tek öde­me­le­ri ilk­ba­har dö­ne­min­de he­sap­la­rı­na ya­tı­rı­la­cak­tır. Çift­çi­le­ri­miz üret­me­ye devam et­tik­le­ri müd­det­çe biz de on­la­rı des­tek­le­me­yi sür­dü­re­ce­ğiz.”


Mart ayı ile bir­lik­te ka­de­me­li nor­mal­leş­me­ye ge­çi­yo­ruz
Mart ayı ile bir­lik­te ka­de­me­li nor­mal­leş­me­ye ge­çi­yo­ruz.
Sokak kı­sıt­la­ma­la­rı da aşa­ma­lı ola­rak kal­dı­rı­la­cak. Bu­ra­da önem­li olan, vaka sa­yı­sı­nın tüm il­le­ri­miz­de azal­ma­sı­dır.

Kı­lıç­da­roğ­lu’na Gara tep­ki­si
Bu ül­ke­nin ikin­ci büyük par­ti­si du­ru­mun­da­ki CHP’ye ne olu­yor? Kı­lıç­da­roğ­lu ta­ma­mı yalan bir sürü zır­va­yı arka ar­ka­ya sı­ra­la­dı. Arada güya bize so­ru­lar so­ru­yor. Tüm ömrü kuytu kö­şe­ler­de geç­miş bu so­ru­la­rı bir mec­zup sorsa di­ye­ce­ğiz ki ma­zur­dur. Ha­ya­tı­nın bir bö­lü­mü me­mu­ri­yet­le, diğer kısmı si­ya­set­le geç­miş, ka­set­le gel­miş de olsa CHP’nin kol­tu­ğu­nu ceb­ren işgal etmiş bir adam­ca­ğız­dır. Böyle so­ru­lar so­ru­yor­sa biz bunun ar­ka­sın­da başka ni­yet­ler ara­rız. Her şey­den önce bu zatın PKK terör ör­gü­tü­nün nasıl alçak yapı ol­du­ğun­dan, kim­ler­den des­tek al­dı­ğın­dan, in­san­lık­la uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si bu­lun­ma­dı­ğın­dan ha­ber­siz ol­du­ğu­nu an­lı­yo­ruz.
Bu zatın terör ör­güt­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı alan­da nasıl bir apa­rat ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­dan zerre kadar ma­lu­ma­tı ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ope­ras­yo­nun so­rum­lu­su el­bet­te aynı za­man­da baş­ko­mu­tan ve yü­rüt­me­nin başı olan Cum­hur­baş­ka­nın­dan, Milli Sa­vun­ma Ba­ka­nı, as­ke­rin­den, po­li­si­ne kadar Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­dir. Bun­lar ken­di­le­ri­ni bu dev­le­tin bir men­su­bu ola­rak gör­me­dik­le­ri için Su­ri­ye’den Ka­ra­bağ’a kadar yap­tı­ğı­mız hiç­bir ope­ras­yo­nu sa­hip­len­me­di­ler.
Terör ör­gü­tü­ne sa­mi­mi bir kı­na­ma yap­ma­ya dil­le­ri var­ma­yan­la­rın ya­şa­nan acı ha­di­se kar­şı­sın­da şah­sı­mı­zı, dev­le­ti­mi­zi suç­la­ma ko­nu­sun­da gös­ter­dik­le­ri can­hı­raş gay­ret­le­ri takip edi­yo­ruz. Her fır­sat­ta ale­nen veya sin­si­ce te­rö­rist­le­re arka çı­kan­la­rın acı ve­ri­ci ha­di­se ya­şan­dı­ğın­da kür­sü­den bize par­mak sal­la­ma ri­ya­kar­lı­ğı­na yö­nel­me­le­ri sa­de­ce mi­de­mi­zi bu­lan­dı­rı­yor.
Dün Milli Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız gidip hem CHP’nin ba­şın­da­ki zatı hem de İYİ Parti’yi bil­gi­len­dir­di­ler. TBMM’de ge­re­ken iza­ha­tı ver­di­ler. CHP grup top­lan­tı­sın­da ser­gi­le­nen pes­pa­ye­lik söz ko­nu­su zatın rezil ka­rak­te­ri­nin artık iyice bil­di­ği­miz, ta­nı­dı­ğı­mız te­za­hü­rün­den başka bir şey de­ğil­dir.”
CHP’nin be­le­di­ye­ci­lik­le ba­şa­rı­sız­lık­la­rıy­la söy­le­di­ğim bir ifa­de­yi Gara’daki ope­ras­yon­la iliş­ki­len­di­recek kadar al­ça­la­bi­lecek bu suf­li­li­ği gö­rü­yo­ruz. İlk se­çim­de bu zatın hak et­ti­ği ce­va­bı ala­ca­ğın­dan emi­nim. Ek­ran­la­rı ba­şın­da biz­le­ri iz­le­yen va­tan­daş­la­rı­ma özel­lik­le bun­la­rı ha­tır­lat­ma­nın fay­da­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.


Haber Merkezi

Prof. Dr. Özlü Doğu Doğu Karadeniz’de Covid-19 vakalarındaki artışın nedenini açıkladı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de son bir haf­ta­da artan Co­vid-19 va­ka­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le yöre in­sa­nı­nın bir ço­ğu­nun Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­ri­ne git­ti­ği­ni ve orada komşu ve ak­ra­ba­la­rı ile bir araya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek vaka ar­tış­la­rın­da bu du­ru­mun et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de son bir haf­ta­da artan Co­vid-19 va­ka­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le yöre in­sa­nı­nın bir ço­ğu­nun Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­ri­ne git­ti­ği­ni ve orada komşu ve ak­ra­ba­la­rı ile bir araya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek vaka ar­tış­la­rın­da bu du­ru­mun et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın sos­yal med­ya­dan açık­la­dı­ğı tab­lo­ya göre 8-14 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki il­le­rin haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ilk sı­ra­yı al­ma­sı­nı de­ğer­len­di­ren Özlü, açık­la­nan tab­lo­nun ken­di­le­ri için bir sürp­riz ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Açık­la­nan tab­lo­ya göre, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rı Trab­zon’da 100 bin ki­şi­de 228,08, Rize’de 100 bin ki­şi­de 202,44, Ordu’da 100 bin ki­şi­de 194,42, Gi­re­sun’da 100 bin ki­şi­de 184,34 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki bu il­le­ri yine aynı böl­ge­den Gü­müş­ha­ne’de 100 bin ki­şi­de 97,18, Art­vin’de 87,42 ve Bay­burt’ta 100 bin ki­şi­de 60,71 ola­rak iz­le­di. Bu ra­kam­lar, İstan­bul, An­ka­ra, İzmir gibi büyük il­le­rin çok üze­rin­de olur­ken, İstan­bul’da 100 bin ki­şi­de 60,19. An­ka­ra’da 35,49. İzmir’de ise 44,39 ola­rak be­lir­len­di. En az vaka sa­yı­la­rı ise Şır­nak’ta 100 bin ki­şi­de 7,82. Hak­ka­ri’de ise 100 bin ki­şi­de 9,55 ola­rak ger­çek­leş­ti. “Çok süp­riz ol­ma­dı” Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Prof. Dr. Tev­fik Özlü, “Tablo ya­yın­la­nır ya­yın­lan­maz bizim ilk dik­ka­ti­mi­zi çeken o oldu.

Çok sürp­riz ol­ma­dı. Bu böl­ge­de ça­lı­şan bir hekim ola­rak son za­man­lar­da özel­lik­le aile içi bu­laş­la­rın çok fazla ol­du­ğu­nu gö­rü­yor­duk.
Vaka sa­yı­la­rın­dan ha­ki­ka­ten yük­sek­lik var. Neden Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de böyle. Bunun tam net ce­va­bı­nı bil­mi­yo­rum ancak tah­mi­nim göz­lem­le­rim bu böl­ge­de daha çok aile içi bu­laş­la­rın çok ol­du­ğu yö­nün­de. Çünkü aynı aile­den çok sa­yı­da has­ta­mız olu­yor. Yani bir ba­kı­yor­su­nuz bir aile­de 7-8 kişi bir­den Covid olmuş, ba­zı­la­rı has­ta­ne­de ya­tı­yor ba­zı­la­rı evde te­da­vi olu­yor yoğun ba­kım­da ya­tan­lar var. Ma­ale­sef kay­bet­ti­ği­miz has­ta­la­rı­mız olu­yor. Genel ola­rak bak­tı­ğı­mız­da Ka­ra­de­niz in­sa­nı çok sıcak kanlı, bir arada ol­ma­yı seven, ya­kın­la­rıy­la dost­la­rıy­la ol­ma­yı seven sos­yal bir ya­pı­sı var. Hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le in­sa­nı­mı­zın çoğu Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­re gi­di­yor ve orada bir araya ge­li­yor­lar.
Ak­ra­ba, aile bütün kar­deş­ler, eşler, ço­cuk­lar, to­run­lar, bü­yü­kan­ne­ler, bü­yük­ba­ba­lar konu kom­şu­da bazen bun­la­ra ka­tı­lı­yor.
Ba­ya­ğı büyük, hafta sonu Cu­mar­te­si, Pazar kah­val­tı sof­ra­la­rı ku­ru­lu­yor bir arada ye­ni­li­yor içi­li­yor soh­bet edi­li­yor.
İki gün hafta sonu köyde bir­lik­te vakit ge­çi­ri­yor­lar. Tabi bu arada bu­laş­lar olu­yor.Benim gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la bu böl­ge­de­ki vaka sa­yı­la­rı­nın bu kadar yük­sek çık­ma­sı­nın en önem­li se­be­bi aile içi bir araya gel­me­ler.
Çünkü şe­hir­de evin­de yal­nız ka­pa­lı kal­mak is­te­mi­yor köy yeri daha rahat, giriş çı­kış­lar kolay de­ne­tim­ler yok. Aile içi, kom­şu­lar bir araya ge­le­bi­li­yor.Bu­ra­da sorun var. Bir de Ka­ra­de­niz Böl­ge­si dı­şa­rı­ya çok açık bir böl­ge­dir.
Bu­ra­dan göç etmiş çok sa­yı­da Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de, dün­ya­nın her ye­rin­de Ka­ra­de­niz­li var. Do­la­yı­sıy­la ha­re­ket­li­lik fazla, gi­riş­ler çı­kış­lar.Yurt dı­şın­dan olsun Tür­ki­ye’nin değer mer­kez­le­rin­den olsun.Bu­ra­ya gelen giden ve o ve­si­ley­le bu­la­şan va­ka­lar­da olu­yor. Ama ha­ki­ka­ten çok yük­sek vaka sa­yı­la­rı­mız, dik­kat çe­kecek kadar yük­sek” diye ko­nuş­tu.
“Yüz yüze eği­tim­de du­ru­mu göz­le­mek lazım” Köy­ler­de hafta ba­şın­dan iti­ba­ren baş­la­yan yüz yüze eği­ti­mi de de­ğer­len­di­ren Özlü, ”Önü­müz­de­ki gün­ler­de her il kendi va­ka­la­rı­na göre okul­lar­da­ki du­ru­mu ken­di­si ka­rar­laş­tı­ra­bi­lir. Bu du­ru­mu göz­le­mek lazım.
Sayın Bakan da söy­le­miş­ti, Cum­hur­baş­ka­nı­mız da söy­le­miş­ti du­ru­mun göz­lem al­tın­da tu­tu­la­ca­ğı­nı. Her­han­gi bir sorun olur­sa bu­ra­dan da geri adım atı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti.
Bu son dönem ya­pı­lan ha­zır­lık­lar, lokal bil­gi­le­re göre il bazlı ka­rar­la­rın alın­ma­sı yö­nün­de. Önü­müz­de­ki gün­ler­de her il kendi va­ka­la­rı­na göre okul­lar­da­ki du­ru­mu ken­di­si ka­rar­laş­tı­ra­bi­lir. Yani eğer belli böl­ge­ler­de vaka sa­yı­la­rı çoksa orada okul­lar ara ve­ri­le­bi­lir veya iyiy­se durum kont­rol al­tın­da ise okul­lar açı­la­bi­lir. Yani bu ya­sak­la­ma­lar, kı­sıt­la­ma­lar­la, ted­bir­ler­le il­gi­li ka­rar­lar artık bun­dan sonra sa­nı­yo­rum il bazlı ola­rak ve­ri­lecek.
Her il kendi du­ru­mu­na ba­ka­rak gev­şe­me­ler nor­mal­leş­me­ler­le il­gi­li adım­la­rı ata­bi­lecek yada ter­si­ne sorun devam edi­yor­sa ya­sak­lar, ted­bir­ler ge­ti­ri­le­bi­lir” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Ne zaman nor­ma­le dö­nü­le­bi­lir?” ko­nu­sun­da da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Özlü, “Keşke hep is­ti­yo­ruz ba­ka­lım ola­cak mı ?
Bu bi­raz­da önü­müz­de­ki gün­ler­de belli ola­cak ancak hızlı bir şe­kil­de aşı­lan­ma ya­pı­lı­yor Tür­ki­ye’de. Ger­çek­ten pan­de­miy­le il­gi­li en büyük et­ki­yi aşı­la­ma­mak­la ya­pa­bi­li­riz.
Hızlı aşı­la­ma­yı ya­par­sak ted­bir­le­ri de dik­kat­li şe­kil­de takip ede­rek sü­re­ci uyumu sağ­lar­sak in­şal­lah yaza bir ra­hat­la­ma olur diye umut edi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Rize’de Köy Okullarında Eğitime Ara,Kamu’da Engelli,Kronik Hasta ve Hamile Bayanlar İzinli

Rize ili ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rın­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir gün sü­rey­le ara ve­ri­lir­ken,Kamu ku­rum­la­rı­nız­da­ki en­ge­li, kro­nik has­ta­lı­ğı olan ve ha­mi­le ba­yan­lar­da yarın izin­li sa­yı­la­cak.

Rize Va­li­li­ği sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı pay­la­şım­da;
İlimiz ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rı­mız­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir gün sü­rey­le ara ve­ril­miş­tir.
Ay­rı­ca Kamu ku­rum­la­rı­mız­da­ki en­ge­li, kro­nik has­ta­lı­ğı olan ve ha­mi­le ba­yan­lar­da yarın izin­li sa­yı­la­cak.
Haber Merkezi

MHP’li Aday Av. Mehmet Can Tüfekçi AK Parti Yönetimine Girdi

MHP’nin son 24 Ha­zi­ran 2018 Genel se­çim­le­rin­de 3. sıra mil­let ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti’nin yeni yö­ne­ti­min­de yer aldı.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mil­let­ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de güven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den baş­kan se­çi­len İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yö­ne­tim ku­ru­lun­da yer aldı.
Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi Kim­dir?
Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­sin­de doğdu. 2007 yı­lın­da Kı­rık­ka­le Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun olan tü­fek­çi, 2007 – 2008 yıl­la­rı ara­sın­da Rize Ba­ro­sun­da avu­kat­lık sta­jı­nı ta­mam­la­dı. 2009 – 2010 yıl­la­rı ara­sın­da Şır­nak Si­lo­pi 172. Zırh­lı Tugay Ko­mu­tan­lı­ğın­da va­ta­ni gö­re­vi­ni ta­mam­la­yan Tü­fek­çi, ser­best avu­kat ola­rak ça­lış­mak­ta­dır. Sos­yal Gü­ven­lik Hu­ku­ku, İş Hu­ku­ku, Gay­ri­men­kul Hu­ku­ku alan­la­rın­da ça­lış­ma­lar yapan Tü­fek­çi, evli ve tek çocuk ba­ba­sı­dır. Tü­fek­çi 24 Ha­zi­ran 2018 Genel Se­çim­le­rin­de MHP’nin 3. sıra adayı ola­rak se­çim­le­re ka­tıl­mış­tı. Aynı se­çim­le­re MHP’nin 1. sıra adayı Ser­kan Bir­ben, 2. sıra dayı yise yine bir avu­kat olan Semra Aksu ol­muş­tu.
Haber Merkezi

AK Parti Rize’de İshak Alim yeniden İl Başkanı seçildi

AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de ye­ni­den güven ta­ze­le­yen İshak Alim, İl Baş­ka­nı se­çil­di.

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen kong­re Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.
Tek liste ile gi­di­len se­çim­de mev­cut baş­kan İshak Alim, ye­ni­den güven ta­ze­le­ye­rek ikin­ci kez gö­re­ve geldi.
İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yeni yö­ne­tim ku­ru­lu şu isim­ler­den oluş­tu;
Ab­dul­lah Oğuz Hut, Ahmet Diz­dar, Ali Can, Ali İmran Büyük, Al­pars­lan Mamat, Ayhan Man­dev, Ay­şe­nur Yıl­maz Ka­ra­ca, Çiğ­dem Tez­can, Dur­sun Fer­hat Okur, Elif Kü­çük­mus­ta­fa, Emir Ahmet Mu­ra­doğ­lu, Esin Eren, Fatih Meh­met Köse, Fatih Şe­hi­toğ­lu, Hamit Akın, Hamza Meral, Han­dan Usta, Harun Şim­şek, Hasan Kan­diş, Him­met İstif, Hüsnü Kamil Bakır, Kenan Yel­ken­ci, Kübra Mete, Meh­met Can Tü­fek­çi, Meh­met Terzi, Mu­har­rem Çelik, Mu­kad­der Çavuş, Murat Sa­det­tin Türüt, Musa Ya­zı­cı, Osman Bi­rin­ci, Recai Yıl­maz, Reşit Ha­pe­loğ­lu, Reşit Ka­ra­vin, Rey­han Bekar Ma­ta­ra­cı, Ser­kan El­li­al­tı, Şaban Tur­gut, Yunus Çoruh, Ze­ke­ri­ya Boz­kan, Zülal Kas­pa­roğ­lu
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Yedek Lis­te­si; Mu­ham­med Emin Ter­zi­oğ­lu, Do­ğu­kan Hazar Tez­can, Ali Fuat Yağcı, Meh­met İbuk, Kasım Ber­ber, Se­vi­lay Aktaş, Şaban Gü­nay­dın, Ya­se­min Çelik, Sel­çuk Mavi, Dilek Kan­sız, Recep De­li­ha­san, Hü­se­yin Özgün, Yasin Oktay, Sinan Eyü­poğ­lu, Sinan Us­ta­oğ­lu, Ali Er­do­ğan, Mus­ta­fa Kurt, Ali Pur­sa­lı, Nurlu Çelik, Ali Osman Aksu
İl Di­sip­lin Ku­ru­lu (Asıl); Ali Hay­dar Er, Adem Kuvel, Hü­se­yin Topçu, Mus­ta­fa Sivri, Zafer Kart, (Yedek) Ali­bey Çelik, Gür­kan Ka­ra­dağ, Han­dan Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Emin Ulvi Varlı, İsa Fil
Büyük Kong­re De­le­ge­le­ri (Asıl); İshak Alim, Sema Yağ­cı­te­kin, Kadir Ali Çelik, Rahmi Metin, İbra­him Türüt, Burak Ak, İshak Ka­ra­han, (Yedek) Mus­ta­fa Terzi, Adem Yıl­dız, Meh­met Akif Kars­lı, Hasan Ay­yıl­dız
İl Parti İçi De­mok­ra­si Hakem Ku­ru­lu (Asıl);
Yunus Öksüz, Meh­met Cev­det Ak­meh­met, Cemal Ayvaz, (Yedek) Adem Kur­tu­luş, Ra­zi­ye Ha­ne­dar
Haber Merkezi

Rizeliler Pandemi Kurallarına Uyulmamasından Şikayetçi

Rize’de Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın art­ma­sı­nın en önem­li ne­de­ni ola­rak va­tan­daş­la­rın pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­ma­sı gös­te­ril­di.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın il il Ko­ro­na virüs vaka oran­la­rı­nı açık­la­ma­sı ile sal­gın­da ilk 3 il ara­sın­da ol­du­ğu or­ta­ya çıkan Rize’de va­tan­daş­lar, ku­ral­la­ra tam an­la­mıy­la uyul­ma­ma­sın­dan şi­ka­yet­çi.
Rize’nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de vaka sa­yı­sı ola­rak 2. sı­ra­da ol­ma­sı­na şa­şır­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Tür­ker Me­mi­şoğ­lu “Dik­kat­siz­lik ve ted­bir­le­re uy­ma­ma ne­de­niy­le sa­yı­lar hızla ar­tı­yor.

Hiç şa­şır­ma­dım çünkü Rize’de hiç­bir ku­ra­la uyul­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum.
Rize aha­li­si hangi ku­ra­la uymuş ki buna uysun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Rize’de son za­man­lar­da­ki vaka sa­yı­la­rı­nın artış ne­de­ni­nin, va­tan­daş­la­rın ku­ral­la­rı dik­ka­te al­ma­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ömer Kaya isim­li bir diğer va­tan­daş ise “İnsan­la­rın ted­bir­le­ri dik­ka­te al­ma­ma­sın­dan do­la­yı vaka sa­yı­la­rın­da artış ya­şa­nı­yor.
Kimse maske tak­ma­ya, ka­pa­lı alan­lar­da dur­ma­ma­ya özen gös­ter­mi­yor. İnsan­la­rın ta­ma­mı işsiz güç­süz bir şe­kil­de so­kak­lar­da, neden do­la­şı­yor­lar belli değil.
Bu böyle ol­du­ğun­da da sal­gı­nı kont­rol al­tı­na almak müm­kün değil” dedi.
Sön­mez Ocak ise Ri­ze­li­le­rin alı­nan ted­bir­le­re uyma nok­ta­sın­da ba­şa­rı­lı ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Hafta sonu yasak var ve ben işim ge­re­ği çık­mak zo­run­da ka­lı­yo­rum göz­lem­len­di­ğim ka­da­rıy­la yasak kime gel­miş kime gel­me­miş belli değil.
İnsan­la­rın bu ko­nu­da biraz daha dik­kat­li ol­ma­la­rı lazım” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len aşı­la­ma­la­rın devam et­me­si ile bulaş ris­ki­nin aza­la­ca­ğı­nı umut eti­ği­ni ifade eden Ay­şe­gül Me­mi­şoğ­lu ise “Bence vi­rü­sün ya­yıl­ma hı­zı­nın art­ma­sı­na neden olan hem soğuk ha­va­nın gel­me­si hem de in­san­lar ne­re­dey­se 1 se­ne­dir ev­le­rin­de­ler ve artık bu­nal­dı­lar.
İnsan­lar so­ka­ğa hem ça­lış­mak için hem de sı­kıl­dık­la­rı için ini­yor­lar.
Ha­va­lar­da bir süre çok güzel gitti za­man­lar­da in­san­lar do­lay­sıy­la evde dur­mak is­te­mi­yor­lar dı­şa­rı­ya bah­çe­ye, park­la­ra çık­mak is­ti­yor­lar.
Me­se­la benim ço­cu­ğum var ve biz her ne kadar dı­şa­rı çık­mak is­te­me­sek te bunu ço­cu­ğa an­lat­mak çok zor.
Bun­la­rın hepsi bir neden bu kadar bü­yü­tecek bir neden yok. Bir sürü aşı­la­ma­lar bence 6 haf­ta­da so­nuç­lar daha iyi ola­cak diye umu­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »