Author Archives: yenicayeli

Kalkandere Kaymakamlığı’nın El Emeği Göz Nuru Projesi Kapsamında Üretilen Mandalina Reçeli Yoğun İlgi Gördü

Rize’nin Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın il­çe­de ev ha­nım­la­rı için baş­lat­tı­ğı ’El Emeği Göz Nuru’ isim­li proje kap­sa­mın­da üre­ti­len man­da­li­na re­çe­li yoğun ilgi gördü.

Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın ’El Emeği Göz Nuru’ pro­je­si kap­sa­mın­da 8 ev ha­nı­mı man­da­li­na re­çe­li üre­ti­mi­ne baş­la­dı. İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len proje sa­ye­sin­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar meyve ola­rak gir­di­ği ev­le­re bu kez reçel ola­rak girdi.
Ça­lış­kan Ka­ra­de­niz ka­dı­nı­nın hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­ye­rek yö­re­nin man­da­li­na­sı­nı sof­ra­la­ra reçel ola­rak ge­tir­di­ği­ni dile ge­ti­ren Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu, “Kal­kan­de­re İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma, Da­ya­nış­ma Vak­fı­mız ko­or­di­nas­yo­nun­da ça­lış­kan Ka­ra­de­niz ka­dı­nı­nın is­tih­da­mı­na katkı sağ­la­mak için ‘El Emeği Göz Nuru’ isim­li man­da­li­na re­çe­li pro­je­mi­zi baş­lat­tık. Bu pro­je­yi Rize’de çay ha­ri­cin­de man­da­li­na gibi mey­ve­le­rin de ye­tiş­ti­ği­ni gös­ter­mek, bir far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la baş­lat­tık. Pro­je­ye yö­ne­lik va­tan­daş­la­rı­mız­dan yoğun bir ilgi oluş­tu. Bu­ra­da­ki ama­cı­mız ko­ope­ra­tif an­la­yı­şı ve yak­la­şı­mıy­la proje kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan re­çel­le­rin cad­de­le­ri­miz üze­rin­de yer alan bak­kal ve mar­ket­ler­de sa­tı­şı yolu ile elde edi­len ge­lir­le­rin top­la­mı­nı pro­je­de yer alan ka­dın­la­ra ak­ta­ra­rak katkı sağ­la­mak” dedi.
“İlk etap­ta 8 yöre ka­dı­nı­mız be­lir­len­di”
Pan­de­mi ko­şul­la­rı­na dik­kat et­tik­le­ri­ni ve hij­ye­nin üst saf­ha­da tu­tul­du­ğu­nu söy­le­yen Gök­me­noğ­lu, “İlk etap­ta 8 yöre ka­dı­nı­mız be­lir­len­di. Pan­de­mi şart­la­rı­na da uygun bir şe­kil­de ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı. Usta öğ­re­ti­ci­mi­zin de reh­ber­li­ğin­de hij­yen şart­la­rı­na mak­si­mum se­vi­ye­de ri­ayet gös­te­ri­li­yor. Biz bu pro­je­de ta­ma­men yö­re­mi­zin man­da­li­na­sı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı ter­cih ettik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Man­da­li­na re­çe­li­ni yapan 8 ka­dın­dan biri olan Funda Demir, yap­tık­la­rı ürün­le­rin mar­ket raf­la­rın­da yer bul­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “Kay­ma­ka­mı­mız biz­ler­den reçel yap­ma­mı­zı is­te­di. Çok güzel de oldu. Bah­çe­miz­den man­da­li­na­mı­zı top­la­dık, or­ga­nik oldu, çok güzel oldu. Çok da mem­nun olduk” diye ko­nuş­tu.
Yö­re­le­rin­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rın aroma ba­kı­mın­dan diğer man­da­li­na­la­ra ben­ze­me­di­ği­ni, o yüz­den re­çe­li­nin de fark­lı ve güzel ol­du­ğu­nu be­lir­ten Aley­na Ka­ra­ca ise, “Man­da­li­na­la­rı­mız top­lan­dı geldi, tek tek ayık­la­dık. Şer­be­ti­mi­zi ayar­la­dık ve limon ile onu ke­sir­dik. Man­da­li­na­la­rı ek­le­dik ve yavaş yavaş pi­şir­dik. Kö­pü­ğü­nü aldık ve ka­va­noz­la­dık, mar­ket­ler­de sa­tı­şa sun­duk. Çok ho­şu­mu­za gitti, böyle bir pro­je­de yer al­dı­ğı­mız için se­vin­dik. Uma­rım her­ke­sin de damak zev­ki­ne uyar, her­kes mem­nun kalır. Man­da­li­na­la­rı­mız yö­re­miz­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rı­mız. İnce ka­buk­lu ve tat­la­rı diğer man­da­li­na­lar­dan fark­lı­dır. Kay­ma­ka­mı­mız re­çe­li­nin de güzel ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü ve öyle de oldu. Yani tadı ve ko­ku­suy­la diğer yö­re­le­rin man­da­li­na­la­rın­dan fark­lı olan man­da­li­na­mı­zın re­çe­li de öyle tatlı ve güzel oldu. İnşal­lah be­ğe­ni­lir, se­vi­lir ve de­va­mı da gelir” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

RİZE MÜFTÜLÜĞÜ EVDEN KUR’AN ÖĞRENME KAYITLARININ BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

Rize İl Müf­tü­lü­ğü, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi uy­gu­la­nan Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ğin­de yeni dönem ka­yıt­la­rı baş­la­dı.

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ği baş­lat­mış­tı.

DİB Reh­ber­li­ğin­de il ve ilçe müf­tü­lük­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­len çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim ders­le­ri­ne va­tan­da­şın il­gi­si yoğun oldu. Din gö­rev­li­le­rin­ce ve­ri­len çev­ri­mi­çi ders­ler­le çok sa­yı­da kişi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­di. Tüm dün­ya­da et­ki­si­ni sür­dü­ren yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nı sü­re­cin­de din hiz­met­le­ri­ni ara­lık­sız sür­dü­ren Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la “Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Öğ­re­tim Prog­ra­mı” ha­zır­la­mış­tı. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan çev­ri­mi­çi eği­tim prog­ra­mı kap­sa­mın­da ilk ders 28 Ara­lık 2020’de ya­pıl­dı, eği­tim­ler 8 hafta bo­yun­ca devam etti. Haf­ta­lık 6 sa­at­ten olu­şan prog­ram­da haf­ta­da 3 gün ve günde 2 saat çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim dersi ya­pıl­dı.
İl ve ilçe müf­tü­lük­le­ri ko­or­di­ne­sin­de din gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­len çev­ri­mi­çi ders­ler­de bin­ler­ce kişi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­di. Evden Kur’an öğ­ren­me se­fer­ber­li­ğin­de yeni dönem ka­yıt­la­rı baş­la­dı. Eği­tim prog­ra­mı­na dair gün ve sa­at­le­rin ka­tı­lım­cı ta­lep­le­ri­ne göre dü­zen­le­ne­bil­di­ği eği­tim prog­ra­mı­nın yeni dönem baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı.
Prog­ra­ma baş­vu­ru­lar, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı resmî in­ter­net si­te­si (www.​di­ya­net.​gov.​tr) üze­rin­den alı­na­cak. Eği­tim prog­ra­mın­da en­gel­li va­tan­daş­lar da unu­tul­ma­dı. Görme ve işit­me en­gel­li va­tan­daş­la­rın da baş­vu­ra­bi­le­ce­ği Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Eği­tim Prog­ra­mı’na, ilk dö­nem­de ol­du­ğu gibi yeni dö­nem­de de 4 yaş ve üzeri bütün va­tan­daş­la­rın baş­vu­ru­su kabul edi­lecek.​Vatandaş­lar;https://​dibbys.​di­ya­net.​gov.​tr/​ehys/​Og­ren­ci­Kurs­Bas­vu­ru.​aspx bağ­lan­tı­sı­nı kul­la­na­rak prog­ra­ma kayıt ola­bi­lecek.
Haydi, Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye, Oku­ma­ya
Yeni dö­nem­de; “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye, Oku­ma­ya” slo­ga­nıy­la sür­dü­rü­lecek “Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Öğ­re­tim Prog­ra­mı” hak­kın­da Di­ya­net­Ha­ber’e de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü Yay­gın Din Eği­ti­mi Daire Baş­ka­nı Se­di­de Ak­bu­lut, eği­tim prog­ra­mı­nın ilk dö­ne­min­de yoğun bir ta­lep­le kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Pan­de­mi se­be­biy­le 4-6 yaş ve ih­ti­yaç odak­lı Kur’an kurs­la­rın­da eği­tim gören öğ­ren­ci sa­yı­sın­da büyük oran­da azal­ma­lar ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Ak­bu­lut, bu sü­reç­te va­tan­daş­lar­la bu­luş­mak ve on­la­ra yay­gın din eği­ti­mi­ni ulaş­tır­mak ama­cıy­la böyle bir proje ha­zır­lan­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­nın bu an­lam­da sal­gın sü­re­ci­ni bir fır­sa­ta çe­vir­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bu­lut, çev­ri­mi­çi dü­zen­le­nen eği­tim­ler sa­ye­sin­de çok sa­yı­da va­tan­da­şa yay­gın din eği­ti­mi­nin ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Bazı özel du­rum­la­rın­dan do­la­yı cami veya Kur’an kurs­la­rın­da sür­dü­rü­len yay­gın din eği­ti­mi ile bu­lu­şa­ma­yan va­tan­daş­la­rın, adı geçen proje kap­sa­mın­da Kur’an-ı Kerim oku­ma­yı öğ­ren­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bu­lut; “Özel­lik­le 65 yaş üzeri va­tan­daş­la­rı­mız için bir bu prog­ram bir imkân oldu. Onlar için bir kapı açmış olduk. Şimdi is­te­dik­le­ri zaman kendi te­le­fon­la­rın­dan veya ço­cuk­la­rı­nın, to­run­la­rı­nın te­le­fo­nun­dan ben bu eği­tim­le­ri takip etmek is­ti­yo­rum de­dik­le­rin­de ra­hat­lık­la ev­le­rin­de otur­duk­la­rı yer­den ders­le­ri­mi­ze ka­tı­la­bi­li­yor­lar. Bu an­lam­da biz yay­gın din eği­ti­mi­ni va­tan­daş­la­rı­mı­zın aya­ğı­na gö­tü­rü­yo­ruz. 21. yüz­yı­lın di­ji­tal dün­ya­sın­da çev­ri­mi­çi sun­du­ğu­muz eği­tim­ler­de ka­li­te­yi ar­tır­ma­yı çok önem­si­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la biz va­tan­daş­la­rı­mı­zı hem ca­mi­ye ge­ti­re­bil­me­yi hem de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni çev­ri­mi­çi or­tam­lar­da kar­şı­la­ya­bil­me­yi ken­di­mi­ze hedef edi­ni­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Yay­gın din eği­ti­mi­nin sa­de­ce Kur’an kursu ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Ak­bu­lut, “Hutbe, vaaz ve irşat prog­ram­la­rı da bir yay­gın din eği­ti­mi­dir. Aynı şe­kil­de genç­le­re yö­ne­lik sür­dür­dü­ğü­müz fa­ali­yet­le­ri­miz yine yay­gın din eği­ti­mi­dir. Bu şu de­mek­tir, biz Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ola­rak yay­gın din eği­ti­mi­ni her alan­da veren bir ku­ru­muz. Bu ba­kım­dan pan­de­mi sü­re­cin­de yay­gın din eği­ti­mi­nin in­kı­ta­ya uğ­ra­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Çünkü biz sal­gı­na yö­ne­lik çok ciddi ted­bir­ler aldık. Bir dönem ca­mi­le­ri­mi­zi ka­pat­mak zo­run­da kal­dık, cuma hut­be­le­ri­ni kı­salt­tık, Kur’an kurs­la­rı­na bir takım kı­sıt­la­ma­lar ge­tir­dik. Ancak şunu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim ki bize ula­şan in­sa­nı­mı­za dair bir kay­bı­mız ol­ma­dı. Ben bu şart­lar al­tın­da yay­gın din eği­ti­min­den fay­da­lan­mak is­ti­yo­rum diyen her va­tan­da­şı­mız, mut­la­ka kar­şı­lı­ğı­nı aldı.” dedi.
Yay­gın Din Eği­ti­mi Daire Baş­ka­nı Se­di­de Ak­bu­lut, sa­de­ce sal­gın sü­re­cin­de değil sal­gın son­ra­sın­da da ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da çev­ri­mi­çi yay­gın din eği­tim­le­ri­nin sür­dü­rü­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Ka­yıt­lar Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı resmi in­ter­net say­fa­sın­dan ya­pı­la­bi­lecek.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val

ABD, Türkiye’ye S-400 çağrısını yineledi

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby “Tür­ki­ye’yi S-400 sis­te­mi­nin tes­li­mat sü­re­ci­ni devam et­tir­me­me­ye ve bu sis­te­mi elin­de tut­ma­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby basın top­lan­tı­sın­da bir so­ru­yu ya­nıt­lar­ken, Tür­ki­ye’nin Rusya’dan S-400 füze sa­vun­ma sis­te­mi alımı ne­de­niy­le F-35 uçak­la­rı­nın ortak üre­ti­mi ve sa­tı­şı prog­ra­mın­dan çı­kar­tıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı ve bu du­ru­mun hala ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­du­ğu­nu be­lirt­ti.​
Ame­ri­ka’nın Sesi (VOA) in­ter­net si­te­sin­de­ki ha­be­re göre Kirby, “Tek­rar etmek ge­re­kir­se, Tür­ki­ye’yi S-400 sis­te­mi­nin tes­li­mat sü­re­ci­ni devam et­tir­me­me­ye ve bu sis­te­mi elin­de tut­ma­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Pen­ta­gon Söz­cü­sü Kirby, “Tür­ki­ye’nin son 10 yılda ABD’den Pat­ri­ot sa­vun­ma sis­te­mi satın almak için çok sa­yı­da fır­sa­tı vardı ama bunun ye­ri­ne Rusya’ya gelir, eri­şim ve nüfuz sağ­la­yan S-400’ü seç­ti­ler” dedi.


Haber Merkezi

RİZE EMNİYETİNDEN BAŞARILI OPERASYONLAR

Rize Valiliği, Rize İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonları devam ediyor.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan basın bül­te­nin­de kısa adı KOM olan, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ola­rak bu hafta için­de icra edi­len fa­ali­yet­ler­de;
Du­ru­mun­dan şüp­he­le­ni­le­rek dur­du­ru­lan 2 araç­ta ya­pı­lan ara­ma­da top­lam­da;
4 adet el ya­pı­mı 9mm ta­ban­ca, 4 adet şar­jör, 2 adet sürgü ka­pa­ğı, 2 adet ta­ban­ca göv­de­si, 2 adet ta­ban­ca nam­lu­su, 2 takım kabze ka­pa­ğı, 6 adet 9*19mm fişek, 1 adet metal tes­te­re ucu, 2 adet eğe, 2 adet metal silah par­ça­sı ele ge­çi­ril­miş, 4 şahıs ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış­tır şek­lin­de açık­lan­dı.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Fındık çubuğundan yaptığı sepet ve ürünler yoğun ilgi görüyor

Gi­re­sun’da, emek­li öğ­ret­men Şu­ayip Gün­doğ­du’nun fın­dık çu­bu­ğun­dan yap­tı­ğı sepet ve çe­şit­li ürün­ler, Tür­ki­ye’nin bir­çok ilin­den talep gö­rü­yor.

Gün­doğ­du, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yak­la­şık 15 yıl önce emek­li ol­duk­tan sonra hobi ola­rak baş­la­dı­ğı sepet örü­cü­lü­ğü­nü iler­le­yen yıl­lar­da ge­liş­tir­di­ği­ni söy­le­di.
Son yıl­lar­da halk eği­tim mer­kez­le­rin­de de ders­ler ver­di­ği­ni ak­ta­ran Gün­doğ­du, yö­re­de bi­li­nen ancak unu­tul­ma­ya yüz tut­muş bu sa­na­tı ya­şat­ma­yı he­def­le­di­ği­ni be­lirt­ti.
Başta sepet olmak üzere bir­çok ürün ya­pa­bil­di­ği­ne işa­ret eden Gün­doğ­du, “Fın­dık çu­bu­ğun­dan se­pet­ler artık süs eş­ya­sı ola­rak kul­la­nıl­ma­ya baş­la­dı.
Ev­le­ri­mi­zin baş kö­şe­le­ri­ni süs­lü­yor­lar.
Bu ne­den­le de başta yö­re­den olmak üzere Tür­ki­ye’nin bir­çok böl­ge­sin­den yoğun talep gö­rü­yor.” dedi.
Talep edi­len her eş­ya­yı fın­dık çu­bu­ğun­dan üre­te­bil­di­ği­ne ifade eden Gün­doğ­du, “İste­ni­len tüm ürün­le­ri fın­dık çu­buk­la­rın­dan örü­yo­rum.
Se­pet­ten bıçak kı­lıf­la­rı­na, bas­ton­dan bar­dak süs­le­ri­ne kadar ne is­te­nir­se örmek müm­kün.
Talep ne üze­ri­ne gel­miş­se onu ye­ri­ne ge­tir­mek müm­kün.” diye ko­nuş­tu.
Gün­doğ­du, sepet örü­cü­lü­ğü­nün Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin önem­li el sa­nat­la­rın­dan ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı için il­gi­li­ler­den des­tek bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi

RİZE TEHLİKEDE

Dün­ya­yı sar­san COVİD-19 ko­nu­sun­da henüz düz yola çık­mış de­ği­liz.
Her­kes ko­nu­yu bi­li­yor ama ma­ale­sef in­san­la­rı­mız ted­bir­ler­de geç­sek dav­ra­nı­yor.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın son hafta açık­la­dı­ğı bil­gi­ler Doğu Ka­ra­de­niz’deki şe­hir­ler­de bir panik ya­rat­tıy­sa da ola­yın ger­çe­ği ol­ma­sı ba­kı­mın­dan uya­rı­cı ma­hi­yet­te­dir. Teh­li­ke­nin cid­di­ye­ti kav­ra­na­rak ted­bir­ler alın­ma­lı­dır.
Ba­kan­lık en düşük risk­li 4 ilin Doğu ve Gü­ney­do­ğu’dan;
Hak­kâ­ri – 3,21
Şır­nak – 3,91
Muş – 8,51
Bat­man – 8,71 ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Konu hak­kın­da kısa bir not yaz­mak­ta fayda gö­rü­yo­rum. Geçen hafta, Van Va­li­miz­le te­le­fon­la gö­rüş­tüm. Sn. Valim M. Emin Bil­mez’’ Van’da gün­lük va­ka­la­rın çok aşa­ğı­la­ra düş­tü­ğü­nü ve bunun da so­ka­ğa çıkma ko­nu­sun­da­ki alı­nan ted­bir­le­re va­tan­da­şın har­fi­yen uy­du­ğu­nu’’ söy­le­me­sin­den bende mem­nun oldum.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın risk­li İller açık­la­ma­sın­da Rize 5.sı­ra­da.
100 Binde 100’ün üze­rin­de risk­li olan böl­ge­miz­de­ki 5 il ise “çok yük­sek risk­li” ka­te­go­ri­sin­de yer alı­yor. Doğu Ka­ra­de­niz’deki bu şe­hir­le­ri­mi­ze dik­kat­li­ce ba­ka­lım.
Ordu – 228,40
Gi­re­sun – 217,5
Sam­sun – 202,94
Trab­zon – 207,54
Rize – 200,08
Niye bu du­ru­ma gel­dik. Bir­kaç ay ön­ce­le­ri Va­li­li­ği­miz ta­li­mat­la­rıy­la Em­ni­yet, Jan­dar­ma ve Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz bir­lik­te önem­li ted­bir­ler ala­rak Vi­rü­sün ya­yıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da aşama kay­de­dil­miş­ti.
İnsa­nı­mız çok gev­şe­di ve işin cid­di­ye­ti­ni unut­tu.
Ön­ce­le­ri daha sıkı ya­pı­lan Rize’ye giriş çı­kış­lar ve il­çe­ler arası se­ya­hat­ler kont­rol­süz bir şe­kil­de ta­ma­men ser­best bı­ra­kıl­dı.
Lo­kan­ta, yemek yeri ve kah­ve­ha­ne­le­ri ka­pat­mak­la alı­nan ted­bir­ler ye­ter­li ola­ma­dı.
Hafta son­la­rı yayla ve köy­le­re il ilçe dı­şın­dan pik­nik amaç­lı ya­pı­lan se­ya­hat­ler insan sir­kü­las­yo­nu­nu hız­lan­dır­dı.
Bugün ge­li­nen nok­ta­da çok temiz du­rum­da olan İkiz­de­re il­çe­sin­de bir köyde 24 va­ka­nın gö­zük­me­si hayra ala­met de­ğil­dir. Bir ma­hal­le­de Cuma na­ma­zı son­ra­sı ca­mi­de ya­pı­lan soh­bet­le­rin ko­nu­nun cid­di­ye­ti­ni, teh­li­ke­si­ni or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Ko­ro­na virüs ko­nu­sun­da bir­çok yazı yaz­dım.
Her ya­zım­da özel­lik­le maske, te­miz­lik ve sos­yal me­sa­fe ko­nu­su­nun çok önem­li ol­du­ğu­nu ve mu­hak­kak uyul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni özel­lik­le vur­gu­la­dım.
Top­lu­luk­lar­dan uzak durun der­ken parti kong­re­le­ri­ni ke­sin­lik­le tas­vip et­me­di­ği­mi de be­lirt­tim. Fut­bol maçı sey­ret­mek için açık tri­bün­le­ri ya­sak­lar­ken parti kong­re­le­ri için Ka­pa­lı sa­lon­lar­da ya­pı­lan genel ku­rul­la­rı doğru bul­ma­dım.
Du­ru­mun cid­di­ye­ti­ni kav­ra­ma­mız lazım.
Va­li­li­ği­mi­ze öne­rim Rize’ye giriş çı­kış­la­rı, il­çe­ler arası se­ya­hat­le­rin daha sıkı kont­rol et­ti­ril­me­si lazım.
Her türlü ya­sa­ğa karşı olan bir Ga­ze­te­ci ola­rak bu konu için ge­re­kir­se bir süre se­ya­hat­le­rin ya­sak­lan­ma­sın­dan ya­na­yım.

Yeşil Mavililer Sivasspor’a hazırlanıyor

Çay­kur Ri­zes­por Süper Ligin 27. haf­ta­sın­da Cu­mar­te­si günü saat 16.00’da oy­na­ya­ca­ğı Demir Grup Si­vass­por ve 28. haf­ta­da Çar­şam­ba günü saat 19.00’da oy­na­ya­ca­ğı Hes Kablo Kay­se­ris­por maç­la­rı için ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­rin­de devam edi­yor.

Tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us-Ni­nel Şu­mu­dică yö­ne­ti­min­de ısın­ma ha­re­ket­le­riy­le baş­la­yan ant­ren­man daha sonra iki grup ha­lin­de devam etti.
Ön­ce­ki maçta oy­na­yan fut­bol­cu­lar ye­ni­le­me ant­ren­ma­nı yaptı, diğer grup ise kuv­vet ve da­ya­nık­lı­lık ça­lış­ma­sıy­la ant­ren­ma­na devam etti.
Ka­le­ci­ler ta­kım­dan ayrı ola­rak ka­le­ci ant­re­nö­rü eş­li­ğin­de ça­lış­tı. Son bö­lüm­de ise Çay­kur Ri­zes­por dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ve çift kale maç ya­pa­rak ant­ren­ma­nı bi­tir­di. At­ma­ca­lar 16.00’da ta­ma­mı ba­sı­na açık ola­rak ya­pı­la­cak ant­ren­man­la ça­lış­ma­la­rı­na devam edecek. Remy ve Don­sah bu­gün­kü ant­ren­ma­na ka­tıl­maz­ken, Bold­rin ta­kım­dan ayrı ola­rak fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de düz koşu yaptı.
Fer­nan­do And­ra­de Dos San­tos, Godf­red Don­sah ve Tunay Torun 3 sarı kart ile sı­nır­da bu­lu­nu­yor.
Çay­kur Ri­zes­por – Demir Grup Si­vass­por ma­çı­nın ha­ke­mi Özgür Yan­ka­ya son ola­rak 12. haf­ta­da Göz­te­pe’yi 3-2 yen­di­ği­miz ma­çı­mı­zı yö­net­miş­ti.


Haber Merkezi

Sumudica’nın ‘Çay Molası’ Herkesi Güldürdü

Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın ‘Çay mo­la­sı’ diye ba­ğır­ması her­ke­si gül­dür­dü.

Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü son za­man­lar­da sos­yal medya üze­rin­de yap­tı­ğı vi­de­olu pay­la­şım­la­rıy­la be­ğe­ni top­lu­yor.
Bu kez yeni bir video ile ta­raf­ta­rın kar­şı­sı­na çıkan Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü­nün Rize’nin sem­bo­lü çayı ön plana çı­kar­ma­sı ve ön plana çı­ka­rır­ken söy­le­di­ği ‘Çay mo­la­sı’ söz­le­ri her­ke­si gül­dür­dü.
Öte yan­dan dün Fa­na­tik Ga­ze­te­si’nin resmi he­sa­bın­dan Su­mu­di­ca’nın fo­toğ­ra­fı ile pay­la­şı­mı­na da vi­de­onun so­nun­da gön­der­me ya­pıl­dı.
Fa­na­tik’in pay­laş­tık­tan da­ki­ka­lar sonra kal­dır­dı­ğı ‘Para her zaman huzur ge­tir­mi­yor’ söz­le­ri­ne ha­zır­la­nan vi­de­onun so­nun­da ‘Çay emek Rize ‘Huzur’ demek’ ifa­de­le­ri ile gön­der­me ya­pıl­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Ormanlık Arazide Bulduğu Yaralı Kızıl Şahini DKMP’ye Teslim Etti

Rize’de Mus­ta­fa Havuz isim­li va­tan­daş or­man­lık ara­zi­de ya­ra­lı ola­rak bul­du­ğu ‘Kızıl Şahin’ ile önce fo­toğ­raf çek­tir­di sonra DKMP’ye tes­lim etti.

Hava almak için ge­zin­di­ği sı­ra­da bul­du­ğu ya­ra­lı yavru kızıl şa­hi­ni DKMP ekip­le­ri­ne tes­lim etti. Rize’de Mus­ta­fa Havuz isim­li va­tan­daş or­man­lık ara­zi­de gez­di­ği sı­ra­da kar­şı­sı­na ya­ra­lı yavru kızıl şahin çıktı.
Dere ke­na­rın­da fark et­ti­ği kızıl şa­hi­nin ha­re­ket et­me­di­ği­ni fark eden Havuz, bu­lun­du­ğu yer­den ala­rak evine ge­tir­di. Önce bes­len­me­si için önüne mama ve su koyan Havuz son­ra­sın­da Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri­ne haber verdi. Şa­hi­ni ya­ra­lı ola­rak bulup bes­le­di­ği­ni dile ge­ti­ren Havuz “Şa­hi­ni or­man­da ya­ra­lı bir halde bul­dum. Eve ge­tir­dim, su­yu­nu ve ye­mi­ni ver­dim.
Ken­di­ne geldi. Şimdi de fo­toğ­raf çek­ti­ri­yo­rum onun­la” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ya­ra­lı kızıl şahin DKMP yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan aile­den tes­lim alın­dı. DKMP 12. Bölge mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Fın­dık­lı Hal­ka­la­ma ve Kuş Göz­lem Mer­ke­zi içe­ri­sin­de bu­lu­nan re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zin­de te­da­vi al­tı­na alı­nan yavru kızıl şahin, te­da­vi­si­nin ar­dın­dan tek­rar doğal ya­şa­ma sa­lı­na­cak.


Haber Merkezi

THK RİZE ŞUBE BAŞKANI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

THK Rize Şube Baş­ka­nı emek­li eği­tim­ci Meh­met Demir 3 aydır ya­ka­lan­dı­ğı COVİD-19 vi­rü­süy­le mü­ca­de­le edi­yor­du.

THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir uzun sü­re­dir Dev­let Has­ta­ne­si yoğun ba­kı­mın­da te­da­vi al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek sos­yal med­ya­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da ’Ya­ra­ta­na şükür 3 ay so­nun­da bu kadar to­par­lan­dım.
3 aydır yoğun ba­kım­da yat­tı­ğım için fi­zi­ken bitap düş­tüm. Bir süre daha has­ta­ne­de Fizik te­da­vi­si gö­re­ce­ğim. Fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de yü­rü­me ça­lış­ma­la­rı­na devam. Daha da iyi ola­cak. Bu sü­reç­te beni tek­rar ha­ya­ta bağ­la­yan bütün sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­rum. Her şe­kil­de ara­yan, soran, merak eden, dua eden her­kes­ten Allah razı olsun. Şük­ran­la­rı­mı su­na­rım. Daha iyi gün­ler­de gö­rüş­mek üzere. Bu sal­gın­dan ken­di­mi­zi ko­ru­ya­lım. Sağ­lı­cak­la kalın’ dedi. THK Rize Şube Baş­ka­nı emek­li eği­tim­ci Meh­met Demir 3 aydır Rize Dev­let Has­ta­ne­sin­de Covid te­da­vi­si gö­rü­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

SULTAN YILDIRIM BAYEZİD HAN

Os­man­lı Sul­tan­la­rı­nın dör­dün­cü­sü Ba­ye­zid Han 1360 yı­lın­da doğdu. Ço­cuk­lu­ğun­dan iti­ba­ren iyi bir eği­tim alan Ba­ye­zid Han, şeh­za­de­lik dö­ne­mi­ni Kü­tah­ya’da ge­çir­miş­tir.
Os­man­lı pa­di­şah­la­rı­nın dör­dün­cü­sü. Ba­ba­sı Mu­rad-ı Hü­da­ven­di­gar, an­ne­si Gül­çi­çek Hâ­tun­dur. 1360’ta doğdu. Küçük yaş­tan iti­ba­ren za­ma­nın en müm­taz âlim­le­rin­den din ve fen ilim­le­ri­ni tah­sil etti. De­ğer­li ku­man­dan­lar­dan sevk ve idare ders­le­ri aldı. 1381 yı­lın­da dev­let ida­re­si­ni öğ­ren­me­si için Kü­tah­ya’ya vali tayin edil­di. 1389’da ya­pı­lan Bi­rin­ci Ko­so­va Sa­va­şı­na ka­tı­la­rak büyük kah­ra­man­lık gös­ter­di. Savaş so­nun­da ba­ba­sı Sul­tan Murad’ın şe­ha­de­ti üze­ri­ne tahta çıktı.
Ce­sa­ret ve gözü pek­li­ğiy­le ün yap­tı­ğın­dan ken­di­si­ne “Yıl­dı­rım” la­ka­bı ve­ril­miş­tir. Ba­ba­sı ile bir­lik­te Ko­so­va sa­va­şı­na ka­tıl­mış, onun şehit düş­me­si ile ida­re­yi eline al­mış­tır. Sul­tan Yıl­dı­rım Ba­ye­zid Hân, Os­man­lı pa­di­şah­la­rı­nın dör­dün­cü­sü­dür. Mu­rad-ı Hü­da­ven­di­gar’ın oğlu ve Çe­le­bi Sul­tan Meh­met’in ba­ba­sı­dır. 1360’da­do­ğup, 8 Mart 1403 ta­ri­hin­de Ak­şe­hir’de vefat etti. 1389’dan 1402 yı­lı­na kadar hü­küm­dar­lık yaptı. Ru­me­li’de ve Ana­do­lu’da çok şe­hir­ler aldı. Ma­ca­ris­tan’a kadar fet­het­ti. Niğ­bo­lu’da Haçlı or­du­su­nun hep­si­ni pe­ri­şan etti.
1402’de, An­ka­ra’da Timur Hân ile harp eder­ken, oğlu Sü­ley­man Efen­di­nin em­rin­de­ki as­ker­ler, Timur ta­ra­fı­na ge­çin­ce, mağ­lup ve esir oldu. Timur Hân çok izzet ve ikram etti ise de, ke­de­rin­den 8 ay sonra nefes dar­lı­ğın­dan vefat etti. Bursa’ya def­ne­dil­di. Timur Hân, Yıl­dı­rım Hânın ve­fa­tı­nı işi­tin­ce; “Yazık oldu. Büyük bir mü­ca­hi­di kay­bet­tik.” dedi.
Çok cesur ve çok adil idi. Öm­rü­nü cep­he­den cep­he­ye koş­mak­la ge­çir­miş, Türk­lü­ğün ve İsla­mi­yet’in Ru­me­li’de yer­leş­me­si­ni sağ­la­mış­tır. Ca­hil­ler, bu kah­ra­man mü­ca­hi­di le­ke­le­mek için, içki içer­di diye if­ti­ra etti ise de, bunu bil­di­ren hiç­bir ve­si­ka yok­tur. Buna ben­zer diğer pa­di­şah­la­ra da çe­şit­li if­ti­ra­lar at­mak­ta­dır­lar. Kay­nak: Os­man­lı ta­ri­hi.

Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Fuat ÇAKMAKÇI; “RİZE’DE 32. VERGİ HAFTASI KUTLAMALARINI BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ”

Rize RSMM­MO Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Vergi bi­lin­ci­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne be­nim­se­til­me­si ve ver­gi­ye gö­nül­lü uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la her yıl şubat ayı­nın son haf­ta­sı “Vergi Haf­ta­sı” ola­rak kut­lan­mak­ta­dır.

Vergi mev­zu­atı­nın daha adil, etkin, an­la­şı­la­bi­lir ve kolay ula­şı­la­bi­lir bir ya­pı­ya sahip ol­ma­sı, vergi ta­ba­nı­nın ge­niş­le­til­me­si, ver­gi­ye uyum ma­li­ye­ti­nin azal­tı­la­rak ya­tı­rım or­ta­mı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, is­tih­dam ar­tı­şı, ka­yıt­lı eko­no­mi­ye ge­çi­şi özen­di­re­rek eko­no­mi­de ve­rim­li­lik ve re­ka­bet gü­cü­nün yük­sel­me­si ama­cıy­la yasal dü­zen­len­me­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir­ler, mali ida­re­mi­zin en büyük des­tek­çi­si­dir.
TÜR­MOB ca­mi­ası şim­di­ye kadar ol­du­ğu gibi ya­rın­lar­da da mali ida­re­miz­le iş bir­li­ği için­de ça­lış­ma­ya ve vergi sis­te­mi­mi­zin iş­le­me­si­ne des­tek ol­ma­ya devam ede­cek­tir.
Bu yıl 22 Şu­bat-28 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­na­cak, 32. Vergi Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la, ver­gi­sel yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek, ver­gi­si­ni za­ma­nın­da ve tam ola­rak ödeme gay­re­tin­de olan tüm mü­kel­lef­le­rin, ver­gi­nin ta­hak­kuk ve tah­si­la­tın­da en önem­li gö­re­vi üst­le­nen Gelir İda­re­si teş­ki­la­tı­na, ili­miz­de bu an­lam­da far­kın­da­lık ya­ra­tan ça­lış­ma­lar, zi­ya­ret­ler ve ta­nı­tım­lar yapan Rize Def­ter­da­rı­mız Meh­met DOĞAN’ nın ve bütün yö­ne­ti­ci­le­rin, emeği geçen her­ke­sin vergi haf­ta­sı­nı kut­la­rım.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

« Older Entries Recent Entries »