Author Archives: yenicayeli

RİZE’NİN KURTULUŞU KUTLU OLSUN

2 Mart 1918 Rize’nin kur­tu­lu­şu. Rize ili­nin adı ile il­gi­li ola­rak de­ği­şik gö­rüş­ler ileri sü­rül­müş­tür; Yu­nan­ca pi­rinç an­la­mı­na gelen Rhi­sos, Rumca ‘da “RIZA” ola­rak dağ eteği an­la­mın­da kul­la­nıl­mış­tır. Os­man­lı­ca ‘da ise “RİZE” ufak kı­rın­tı, dö­kün­tü an­la­mın­da­dır. Ay­rı­ca Er­zin­can’ın Sa­ka­lar dö­ne­min­de­ki “Eriza” olan adı­nın ba­şın­da­ki “e” se­si­nin düş­me­si ile adaş ola­rak Rize için de kul­la­nıl­dı­ğı ifade edil­mek­te­dir.
Rize ili ve çev­re­si­nin bi­li­nen ilk hakim aha­li­si, bi­tiş­ken dilli ve Asya kö­ken­li ka­vim­ler­dir. Bun­lar Rize ve çev­re­sin­de tarım ve hay­van­cı­lık­la ge­çi­nen yer­le­şik top­lu­luk­la­rı­dır. Bu top­lu­luk­lar­dan “KUL­KU-KULK­HA”ların adına, Er­zu­rum yö­re­si­ni kendi ül­ke­si­nin top­rak­la­rı­na katan URAR­TU kralı II. SAR­DUR (M.Ö. 765-735) ‘un Çıl­dır gö­lü­nün gü­ne­yin­de Taş­köp­rü kö­yü­nün üs­tün­de­ki ka­ya­lık­la­ra kaz­dır­dı­ğı çivi ya­zı­lı ki­ta­be­de rast­lan­mış­tır.
M.Ö. 2000’lerde Kaf­kas dağ­la­rı ile Ka­ra­de­niz’in ku­ze­yin­de ya­şa­yan Kim­mer­ler’in Ül­ke­si, M.Ö. 720 yıl­la­rın­da Sa­ka­lar ta­ra­fın­dan işgal edil­di. Kim­mer­ler’in Azak de­ni­zi ile Kaf­kas­lar ara­sın­da ya­şa­yan kolu, Sa­ka­lar’ın bas­kı­sı ile M.Ö. 714 yıl­la­rın­da yurt­la­rı­nı bı­ra­ka­rak Aras ve Çoruh nehri boy­la­rın­ca ya­yıl­dı­lar. Kim­mer­ler’in bu ilk göç­le­ri, en eski des­ta­ni Gür­cis­tan ta­ri­hi olan “Kart­lis-Çk­hov­re­be”da kart­li (Gür­cis­tan) ve kom­şu­la­rı­nı esa­re­te al­dık­la­rı ilk se­fe­ri diye anıl­mak­ta­dır. Daha son­ra­la­rı Kı­zı­lır­mak ve Adana Böl­ge­si­ne kadar hakim olan Kim­mer­ler’den, Trab­zon-Bay­burt ara­sın­da­ki Kemer dağı, Rize Ça­ye­li İlçesi çı­kı­şın­da­ki Kemer köyü, Kı­zı­lır­mak bo­yun­da­ki Ge­me­rek ile Kars’ın do­ğu­sun­da yer alan Ümrü gibi coğ­raf­ya ad­la­rı gü­nü­mü­ze kadar gel­miş­tir.
Aşağı Tuna ve Kar­pat­la­ra kadar Doğu Av­ru­pa’ya hakim olan Sa­ka­lar M.Ö. 680 yı­lın­da ken­di­le­ri­ne itaat et­me­yen son Kim­mer­ler’i de ye­ne­rek Azer­bay­can ve Gür­cis­tan’a ya­yıl­dı­lar. Saka Kralı MA­DO­VA’nın M.Ö. 626’da Med­ler’ce hile ile öl­dü­rül­me­si üze­ri­ne He­re­dot’un an­dı­ğı “Asya’da 28 yıl süren Sa­ka­la­rın hâ­ki­mi­yet­le­ri” sona erdi.

Saka göç­le­ri sı­ra­sın­da, Aşağı Çoruh ve Ri­ze-Ba­tum ara­sı­na “Kalaç” adlı bir Türk boyu yer­leş­miş­tir. Bu boyun yer­leş­ti­ği böl­ge­ye, M.S. 150 yıl­la­rın­da ya­zı­lan PTO­LE­ME­US’un coğ­raf­ya­sın­da Ka­lar­zen, Gürcü kay­nak­lar­da ise Klarc-et (=Klarç yurdu) den­mek­te­dir. Ba­tom-Ri­ze ara­sın­da gü­ney­den Ka­ra­de­niz’e esen sıcak rüz­gar­lar hala “Kalaş yeli” ola­rak anıl­mak­ta­dır. Ay­rı­ca Rize yö­re­sin­de­ki Türk­men/Oğuz top­lu­lu­ğu için­de yer alan Askur Bo­yu­nun Rize’nin do­ğu­sun­da­ki As­ko­roz çayı diye bi­li­nen çaya adını ver­miş ol­ma­sı ge­rek­tir. Yine Sa­ka­la­rın Ho­ro­san ko­lu­nun gelen Ar­şak­lar ve Bal­kar­lar Bay­burt çev­re­si Çoruh va­di­si bo­yun­ca yer­leş­miş­ler­dir. Bu yüz­den Bay­burt ve İspir’in ku­ze­yin­de­ki sıra dağ­la­ra gü­nü­mü­ze kadar ve hece kay­ma­sıy­la “Bal­kal” ve bu­ra­dan gü­ne­ye doğru esen yağ­mur ge­ti­ren rüz­gâ­ra da “Bal­kal yeli” de­ni­le gel­mek­te­dir. Rize’de Hem­şin­li­le­rin en güzel yay­la­la­rı Bay­kal dağ­la­rın­da­dır.
M.Ö. 5. Yüz­yıl­da Ka­ra­de­niz’in ku­ze­yi­ni gezen He­ro­dot sa­ka­la­rın “Ala­zon” (+Alaz­lar) bo­yun­dan söz eder. M.S. 23-79 yıl­la­rı ara­sın­da ya­şa­yan Ro­ma­lı PİLİNUS aynı yö­re­de “Laz’lar” (Laz’oi) adlı bir kavim ya­şa­dı­ğı­nı bil­di­rir. 131 yı­lın­da Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rı­nı gemi ile do­la­şan Ro­ma­lı ARRİANOS, Ka­ra­de­niz’in do­ğu­sun­da hakim olan Laz­lar­dan bah­se­der. Rize, M.S. 10-395 yıl­la­rı ara­sın­da Roma, 395 yı­lın­dan iti­ba­ren de Bi­zans ha­ki­mi­ye­ti al­tın­da yer al­mış­tır.
Sa­ka­la­rın Kars, Iğdır ke­si­mi­ne yakın Gök­çe­göl ile Ala­gez dağı ara­sın­da ya­şa­yan bir boyu olan Ama­du­nu­ler 626 yı­lın­da İran­lı­la­rın bas­kı­sın­dan kur­tul­mak için Boy Bey­le­ri Hamam’ın ön­cü­lü­ğün­de Çoruh ır­ma­ğı­nı aşıp Rize’nin Dam­pur adlı ıssız ye­ri­ni şen­len­di­re­rek ve bu yö­re­ye HA­MAM-A ŞEN (Ha­ma­mın şen­li­ği) adını ve­re­rek yer­le­şip yurt tut­tu­lar. Bu yö­re­ye bu gün Hem­şin den­mek­te­dir. 646 yı­lın­da yöre Arap­lar ta­ra­fın­dan ver­gi­ye bağ­lan­mış olup 737 yı­lın­da da kısa bir süre Arap­lar’ın eline geç­miş­tir.
XI. Yüz­yıl­dan iti­ba­ren Rize’ye Türk­men­le­rin akın­la­rı yo­ğun­la­şır. 1071 Ma­laz­girt za­fe­ri ile bir­lik­te Bi­zans’tan feth edi­len böl­ge­ler­de Türk emir­lik­le­ri ku­ru­lur­ken, Er­zu­rum-Sal­tuk­lu­la­rı da Çoruh nehri boy­la­rı ile bir­lik­te Rize böl­ge­si­ni hu­dut­la­rı içine al­dı­lar. Al­pas­la­noğ­lu Sul­tan Me­lik­şa­hın emir­le­rin­den Ebu Yakup ile Emir İsa Böri adın­da­ki Ko­mu­tan­lar 24 Ha­zi­ran 1080 Po­sof-Kol za­fe­ri ile Ap­kaz-Gür­cis­tan kral­lı­ğı­nı ye­ne­rek Gi­re­sun’un ba­tı­sı­na kadar olan Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de Bi­zans’ın Ha­ki­mi­ye­ti­ne son ver­di­ler. Böy­le­lik­le Büyük Sel­çuk­lu­la­rın yük­sel­me dev­rin­de tüm Ana­do­lu ile bir­lik­te Rize de Sel­çuk­lu­la­rın ha­ki­mi­ye­ti­ne gir­miş­tir.
Bu ge­liş­me­ler­den sonra 100 bin nü­fus­lu Çepni’ler ile Kür­tün­ler Doğu Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rı­na ve Rize’nin İkiz­de­re ke­si­mi­ne yer­leş­ti­ril­di­ler. 1098 yı­lın­da Da­nış­men­li­le­rin yö­re­ye kısa bir dönem hâ­ki­mi­yet­le­ri söz ko­nu­su­dur. Ancak Haçlı se­fer­le­ri yü­zün­den can­la­nan Bi­zans­lar, 1098’de Trab­zon ve Rize ke­si­mi­ni Emi­rüs­se­va­hil Sü­lü­bey’den al­dı­lar. Çoruh va­di­sin­de yer­leş­miş olan Kıp­çak bo­yun­dan Ku­ba­sar aile­si ve ta­raf­tar­la­rı 1195 ta­ri­hin­de do­ğu­dan ye­ni-Kıp­çak­la­rın ge­li­şin­den ra­hat­sız ola­rak Bi­zans ida­re­sin­de­ki Rize ve Trab­zon böl­ge­si­ne gelip yer­leş­miş­ler­dir. İkiz­de­re ve Sür­me­ne’deki 60 aile­den çok Kum­ba­sar oy­ma­ğı, bun­la­rın to­run­la­rı­dır. IV. Haçlı se­fe­rin­de Frenk­le­rin İstan­bul’u iş­ga­li üze­ri­ne bas­kı­dan kaçan KOM­MEN­LER soyu, 1204 yı­lın­da Rize’yi de içine alan TRAB­ZON PON­TOS RUM im­pa­ra­tor­lu­ğu­nu kur­muş­lar­dır.
Trab­zon Rum­la­rı, 1456 yı­lın­dan iti­ba­ren Os­man­lı dev­le­ti­ne vergi ver­me­ye baş­la­mış, 1461 yı­lın­da Trab­zon’u feth eden Fatih Sul­tan Meh­met 1470 yı­lın­da Ali Paşa is­min­de­ki Ko­mu­tan ta­ra­fın­dan Rize ve çev­re­si Türk ege­men­li­ği al­tı­na alın­mış­tır. Böy­le­ce Ana­do­lu Türk bir­li­ği­ne ka­tı­lan Rize böl­ge­si­ne, 1461 yılı ve son­ra­sın­da Çoruh, Amas­ya, Sam­sun ve Tokat’tan; 1466 yı­lın­da yı­kı­lan Ka­ra­ma­noğ­lu Bey­li­ği bir daha can­lan­ma­sın diye Konya yö­re­sin­den; 1501 yı­lın­da Şil Şah İsmail’in yık­tı­ğı Sünni Ak­ko­yun­lu­lar­dan Teb­riz ve öteki böl­ge­ler­den ka­çan­lar­dan; 1515 yı­lın­da Dul­ka­dır­li bey­li­ği kal­dı­rı­lın­ca Ma­ra-El­bis­tan Türk­men­le­ri Trab­zon ve Rize yö­re­si­ne yer­leş­ti­ril­di­ler. Yavuz Selim dev­rin­de Trab­zon’un do­ğu­sun­da­ki dir­lik­ler­den ba­zı­la­rı ünlü Oğuz boyu Çep­ni­ler’in elin­de idi. Fakat Çep­ni­le­rin Trab­zon’un do­ğu­sun­da­ki yer­le­re ve bil­has­sa Rize böl­ge­sin­de yer­leş­me­le­ri son­ra­ki yüz­yıl­lar­da ol­muş­tur. Ger­çek­ten Çep­ni­ler ka­ra­da ve de­niz­de yi­ğit­çe mü­ca­de­le ve­re­rek ora­lar­da ka­la­ba­lık top­lu­luk­lar ha­lin­de yurt tut­muş­lar­dır. Bil­has­sa Rize şehri ve böl­ge­sin­de Çep­ni­ler yoğun bir şe­kil­de yer­leş­miş­ler­dir. Şimdi Rize şehri ve böl­ge­sin­de sa­de­ce Türk­çe ko­nu­şul­ma­sı­nın se­be­bi bu yoğun Çepni yer­leş­me­si­dir. Za­ma­nı­mız­da Rize böl­ge­sin­de­ki köy­ler­de Çepni adlı aile­le­re rast­lan­dı­ğı gibi, Çepni bu yö­re­de “yiğit” , “gözü pek”, “cesur ve çetin”, adam ma­na­sı­na ge­li­yor.
Yavuz Sul­tan Selim’in san­cak bey­li­ği sı­ra­sın­da An­ne­si Gül­ba­har Hatun Sul­tan Rize’ye ge­le­rek kendi adı ile anı­lan camii yap­tır­mış­tır. 19. Yüz­yı­lın baş­la­rın­dan iti­ba­ren Rize’de Tuz­cu­oğul­la­rı­nın is­ya­nı de­ği­şik ta­rih­ler­de bir­kaç kez tek­rar­lan­mış­tır. 1834 yı­lın­da bu is­yan­la­ra son ve­ri­le­rek Tuz­cu­oğul­la­rı Ru­me­li de iskan edil­miş­ler­dir. Rize, 1867 Vi­la­yet Ni­zam­na­me­si­ne göre Trab­zon Vi­la­ye­ti­nin mer­kez san­ca­ğı­nın 6 ka­za­sın­dan biri du­ru­mun­da­dır. 1877 yı­lın­da mer­kez san­ca­ğa bağlı na­hi­ye ol­muş­tur. 1877-1878 Os­man­lı Rus sa­va­şı­nın ar­dın­dan La­zis­tan san­ca­ğı ku­ru­lun­ca Rize hem kaza, hem de bu san­ca­ğın mer­ke­zi oldu. Bi­rin­ci Cihan sa­va­şın­da 9 Mart 1916 ta­ri­hin­de Rize, Rus­la­rın iş­ga­li­ne uğ­ra­mış, 2 Mart 1918 de ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­muş­tur.

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOG PROF. DR. ALİ METİN ESEN:“KALP HASTALARI KORKMADAN COVID-19 AŞISI OLSUNLAR”

Son gün­ler­de sos­yal med­ya­da yer alan kalp has­ta­la­rı­nın Co­vid-19 aşısı ol­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ne dair yan­lış bil­gi­ler, has­ta­la­rın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye so­ku­yor. Oysa Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği de kalp has­ta­la­rı­nı Co­vid-19 aşısı ol­ma­ya ça­ğı­rı­yor. Gi­ri­şim­sel Kar­di­yo­log Prof. Dr. Ali Metin Esen, Co­vid-19 aşı­sı­nın kro­nik kalp has­ta­lı­ğı, kalp krizi veya kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri geç­mi­şi olan ki­şi­ler için gü­ven­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, aşıy­la il­gi­li merak edi­len so­ru­la­rı da ce­vap­lan­dı­rı­yor.

CO­VID-19 aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı devam eder­ken, bir yan­dan da sos­yal med­ya­da­ki bilgi kir­li­li­ği, kalp has­ta­la­rı­nın aşı ol­ma­sı­nı en­gel­li­yor. Özel­lik­le kan in­cel­ti­ci ya da su­lan­dı­rı­cı ilaç kul­la­nan­la­rın 10 gün sonra aşı ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği gibi yan­lış bil­gi­ler, CO­VID-19’a karşı daha fazla risk ta­şı­yan kalp has­ta­la­rı­nın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye atı­yor. Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği de 15 Ocak 2021’de, kalp has­ta­la­rı­na ve kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri­ne sahip bi­rey­le­re yö­ne­lik ola­rak bir bil­di­ri ya­yın­la­dı. Buna göre der­nek, kro­nik kalp ra­hat­sız­lı­ğı olan ki­şi­le­ri, ken­di­le­ri­ni, aile­le­ri­ni ve top­lum­la­rı­nı sağ­lık­lı ve gü­ven­de tut­ma­la­rı için aşı ol­ma­ya ça­ğır­dı. “Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği, kro­nik kalp has­ta­lık­la­rı olan ki­şi­le­ri, mev­cut olan her­han­gi bir onay­lı CO­VID-19 aşısı ile aşı ol­ma­ya şid­det­le teş­vik etti. Özel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri, kalp has­ta­lı­ğı, kalp krizi ve felç ge­çi­ren ki­şi­le­rin müm­kün olan en kısa sü­re­de aşı­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.” ifa­de­le­rin­de bu­lu­nan Gi­ri­şim­sel Kar­di­yo­log Prof. Dr. Ali Metin Esen, kalp has­ta­la­rı­nın aşıy­la il­gi­li en çok merak et­ti­ği so­ru­la­rı şu şe­kil­de ce­vap­lı­yor:


Kalp ra­hat­sız­lı­ğı ki­şi­yi CO­VID-19’a karşı daha sa­vun­ma­sız hale ge­ti­ri­yor mu?
Kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­le­rin, CO­VID-19’a neden olan SARS-Co­V2 vi­rü­sü ta­ra­fın­dan en­fek­te edil­me riski daha yük­sek de­ğil­dir.

CO­VID-19 kalp has­ta­lı­ğı olan­lar­da daha ağır mı sey­re­di­yor? Semp­tom­lar ve hatta ölüm riski daha yük­sek olu­yor mu?
Ne yazık ki, kalp has­ta­lı­ğı­nın ve hi­per­tan­si­yo­nun COVİD-19’a bağlı yoğun bakım yatış sık­lı­ğı­nı ve ölüm oran­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir.


Kalp ra­hat­sız­lı­ğı veya kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de aşı­nın yan et­ki­le­ri fark­lı mıdır?
Covid aşı­la­rı­nın en yay­gın yan et­ki­le­ri, en­jek­si­yon ye­rin­de ağrı ve mo­rar­ma gibi böl­ge­sel yan et­ki­ler­dir. Ay­rı­ca düşük de­re­ce­li ateş­te gö­rü­le­bil­mek­te­dir. Bir kalp has­ta­sı ola­rak gö­rü­len be­lir­ti­ler ol­ma­yan­lar­dan fark­lı de­ğil­dir.

Kalp has­ta­sı olmak aler­jik re­ak­si­yon ris­ki­ni ar­tı­rı­yor mu?
Kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de aler­jik re­ak­si­yon riski art­maz. Aler­jik re­ak­si­yon­lar sa­de­ce nadir du­rum­lar­da bil­di­ril­miş­tir.
Kan in­cel­ti­ci kul­la­nan ki­şi­ler aşı ola­bi­lir mi?
Kan in­cel­ti­ci ne­de­niy­le en­jek­si­yon ya­pı­lan kolda daha büyük bir çürük olu­şa­bi­lir. Ancak bu du­ru­mu ön­le­mek için kan su­lan­dı­rı­cı kul­la­nan­la­rın aşı ya­pı­lan yer­le­ri­ne 1-2 da­ki­ka fazla baskı uy­gu­la­ma­la­rı bu tip mo­rar­ma ve kı­zar­ma­la­rı ön­le­mek için ye­ter­li ola­cak­tır. Bu durum ke­sin­lik­le ciddi bir cilt altı ka­na­ma se­be­bi ol­ma­mak­ta­dır.


Kan in­cel­ti­ci kul­lan­mak aşı­nın et­kin­li­ği­ni azal­tı­yor mu?
Böyle bir durum söz ko­nu­su de­ğil­dir. Kan su­lan­dı­rı­cı­lar aşı­nın et­kin­li­ği­ni azalt­maz.


CO­VID-19 aşısı kul­la­nı­lan kalp ve tan­si­yon ilaç­la­rı ile et­ki­le­şi­me gi­ri­yor mu?
Aşı, her­han­gi bir kalp, tan­si­yon ilacı ve kan su­lan­dı­rı­cıy­la et­ki­le­şi­me gir­me­mek­te­dir.
Aşı olan kalp has­ta­la­rı­nın dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken şey­ler ne­ler­dir? Aşıyı ol­duk­tan sonra kalp has­ta­lı­ğı olan has­ta­lar için özel bir öneri yok­tur. Aşı yap­tır­dık­tan sonra da maske kul­la­nı­mı­nı bı­rak­ma­mak, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na dik­kat etmek ge­re­ki­yor.


Ha­ber-Fo­to: Nes­rin ÖZCAN

Erdoğan, ’20 Bin Öğretmen Atayacağız’ Diyor! Sayıştay Raporu’nda 138 Bin Öğretmen Açığı Olduğunu İfade Ediyor…

CHP Rize İl Eği­tim sek­re­te­ri Nazım Ra­kı­cı, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın “20 bin öğ­ret­men ata­ya­ca­ğız” açık­la­ma­sı­na Sa­yış­tay Ra­po­ru ile yanıt verdi. ‘’138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil”. Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan öğ­ret­men­le­rin atan­ma­yı bek­le­dik­le­rin.,” Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan bu kadar sa­yı­da öğ­ret­men var­ken, Sa­yış­tay Ra­po­ru’nda 138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken ve 107 bin öğ­ret­me­nin ih­ti­ya­cı had saf­ha­da be­lir­len­miş­ken, öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil” dedi.

“6 Mil­yo­na Yakın Öğ­ren­ci Etkin Eği­ti­me Eri­şe­mi­yor”
CHP Rize İl Eği­tim sek­re­te­ri Nazım Ra­kı­cı, “Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk’un 2 mil­yon 658 bin 40 öğ­ren­ci­nin EBA’ ya gi­re­me­di­ği­ni açık­la­dı.
“Uzak­tan eği­ti­me eriş­me­dik­le­ri­ni de gör­müş olduk.
As­lın­da etkin ola­rak uzak­tan eği­ti­me eri­şe­bi­li­yor­lar mı’ diye he­sap­la­dı­ğı­mız­da 6 mil­yo­na yakın öğ­ren­ci­nin etkin ola­rak eriş­me­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz” dedi.
“İti­bar­dan Ta­sar­ruf Olmaz’, Peki Ta­sar­ruf Eği­tim­den, Genç­le­ri­miz­den Mi Ola­cak”
Ra­kı­cı, “Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın baş­lan­gı­cın­dan bu­gü­ne kadar 11 ayın geç­ti­ği­ni ve hala bu kadar öğ­ren­ci­nin eği­ti­me eriş­me­di­ği­ni gör­mek­te­yiz.
“Bunu ger­çek­ten an­la­mak müm­kün değil.
‘İti­bar­dan ta­sar­ruf olmaz’ an­la­yı­şı­na şöyle bir tek­rar bak­tı­ğı­mız zaman, ‘Peki ta­sar­ruf, eği­tim­den, ço­cuk­la­rı­mız­dan, genç­le­ri­miz­den mi ola­cak?”
Sü­rek­li Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na ta­sar­ruf et­ti­ril­mek­te­dir. Bu ta­sar­ruf bir ta­raf­tan da öğ­ren­ci­le­re, öğ­ret­men­le­re, okul­la­ra yap­tı­rıl­mak­ta­dır.
Eği­tim bu kadar önem­siz mi? Halen ata­na­ma­yan öğ­ret­men­le­rin atan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan bu kadar sa­yı­da öğ­ret­men var­ken, Sa­yış­tay Ra­po­ru’nda 138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken ve 107 bin öğ­ret­me­nin ih­ti­ya­cı had saf­ha­da be­lir­len­miş­ken, öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlyas GÜR

OVİT TÜNELİNİ DİLİNE DOLAYAN VEKİL-104

Ovit yolu ve tü­ne­li hak­kın­da yüz­ler­ce yazı bin­ler­ce haber yap­tım yö­re­nin in­sa­nı­yım, ko­nu­ya va­kı­fım.
Rize için değil Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu’ya bağ­la­yan en kısa en gü­ven­lik­li yol ol­du­ğu için Ovit Da­ğı­nın Tü­ne­li çok önem­li­dir.
Çat­lak ses­ler çık­tı­ğın­da ço­ğun­luk­la sır­tı­mı dö­ne­rim, ku­lak­la­rı­mı tı­ka­rım duy­mam.
Geçen gün Haber Türk TV de ya­pı­lan bir prog­ram­da İYİ Parti İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ko­nu­nun prog­ram­la il­gi­si ol­ma­ma­sı­na rağ­men esip gür­le­miş. İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ağı­ra­li­oğ­lu hiçte so­ya­dı­na ya­kı­şır ağır­lık­ta ol­ma­yıp ‘’Ya­tı­rım güzel ama 50 yılda ken­di­ni kur­ta­ra­cak’’ der­ken açık­ça ol­ma­say­dı iyi olur­du de­me­ye ge­tir­me­si hoş ol­ma­dı.
Konu Ovit olun­ca söy­le­yen­le­rin ön­ce­lik­le kim­li­ği­ne ba­kı­yo­rum. Yıl­lar­dır yaz­dı­ğım için kimin ne mal ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Çünkü is­te­me­yen­ler ge­rek­siz ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler ge­nel­lik­le aynı ce­nah­tan yani de­re­nin öte ta­ra­fın­dan.
İYİ Par­ti­li Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu Mil­let­ve­ki­li dos­tu­muz Ovit 50 yılda ken­di­ni kur­ta­rır de­me­den önce keşke biraz bil­gi­len­sey­di.
Yolu ol­ma­yan Tü­nel­den bah­se­di­yo­rum.
Ovit Da­ğın­da kar kış mev­si­min­de neler ya­şan­dı­ğı­nı o bol ke­se­den atan Mil­le­tin ve­ki­li el­bet­te bil­mez, bil­sey­di öyle ko­nuş­maz­dı.
O dağ, Ri­ze-Er­zu­rum ara­sı­nı Ka­sım-Ni­san ara­sın­da ka­pa­tır­dı. Yılda 5-6 ay kar do­la­yı­sıy­la ka­pa­lı olan iki ilin ula­şı­mı­nı sağ­la­yan dev­let ka­ra­yo­lu Tür­ki­ye’de var mı?
Sn. Vekil keşke 50 yılda ken­di­ni kur­ta­rır de­me­den önce Tü­ne­lin niye is­te­ni­len yo­ğun­luk­ta ça­lış­ma­dı­ğı­nı her ma­sa­ya bir hem­şe­ri­si­nin otur­du­ğu, le­ba­lep Trab­zon­lu­la­rın dol­dur­duk­la­rı Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­den öğ­ren­sey­di.
Söy­le­ye­yim Yavuz Ve­ki­lim, Dün­ya­da 3.Tür­ki­ye­de şu anda ilk ve tek olan Ovit Tü­ne­li­ne çıkan yol­lar ya­pıl­ma­dı. Bil­gi­niz var mı?
Yolu ol­ma­yan tü­nel­den araç geçer mi?
O ma­kam­lar­da otu­ran hem­şe­ri­le­rin Ovit tü­ne­li yo­lu­nun ya­pıl­ma­ma­sı için 2021 Ka­ra­yol­la­rı ya­tı­rım prog­ra­mın­da 1.000 tl (bin lira) öde­nek ayır­dı­lar. Keşke bin li­ra­lık öde­nek­le bu yol ya­pı­lır. Ya­pıl­dı­ğın­da siz­le­rin de geç­me­si­ni is­te­rim.
Sn. Ve­ki­lim Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu, keşke 50 yıl­lık ken­di­ni kur­tar­ma­yı di­li­ne do­la­ya­ca­ğı­na hem­şe­ri­le­ri­nin tıka basa dol­du­rul­du­ğu başta Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı olmak üzere Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­den Ovit Tü­ne­li­ne çıkan yol­la­rı­nın niye ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı da sorup öğ­ren­dik­ten sonra ek­ran­lar­dan ses­len­dir­sey­di­niz.
Bun­dan ön­ce­ki 103 nolu ya­zı­mı 29 Nisan 2020 ta­ri­hin­de yaz­mı­şım. Bu yaz­dı­ğım 104 nu­ma­ra­lı ya­zı­mı bir ve­ki­lin açık­la­ma­sı üze­ri­ne ya­za­ca­ğım ak­lı­ma gel­mez­di.
Da­ha­sı Er­zu­rum ce­na­hın­dan de­ğer­li Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Ovit Tü­ne­li­ni bu açık­la­ma­dan sonra yak­mış du­rum­da. Ovit ateşi Er­zu­rum’u aşa­rak An­ka­ra’ya kadar gider mi bi­le­mem ama İYİ Parti ce­na­hı­nın Çay­ka­ra­lı Ve­ki­li için hiçte olum­lu rüz­gâ­rı ol­ma­ya­ca­ğı­na emi­nim.

RİZELİ HAYIRSEVER TAHSİN USTA VEFAT ETTİ

Rek­la­mı sev­me­yen, yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ba­sın­la hiç pay­laş­ma­yan Rize Be­le­di­ye eski Baş­kan­la­rın­dan Memiş Ali Usta’nın kar­de­şi Tah­sin Usta vefat etti.

Tah­sin Usta’nın çok ha­yır­se­ver ve yar­dım­se­ver bir işa­da­mı ol­du­ğu be­lir­til­di. Yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ses­len­dir­me­yen Rize’nin gizli ha­yır­se­ve­ri Tah­sin Usta, fakir öğ­ren­ci­le­re, has­ta­la­ra, en­gel­li­le­re, ça­re­siz­le­re yet­ki­li­le­rin ver­di­ği lis­te­le­re göre giz­li­ce yar­dım ya­par­dı. Yap­tı­ğı yar­dım­la­rı afişe et­me­den ger­çek muh­taç kim­se­le­re ulaş­ma­sı­na ça­lı­şır­dı. Rize dı­şın­da üni­ver­si­te­ler­de oku­yan Ri­ze­li bir­çok öğ­ren­ci­ye burs ver­miş­tir. Bir zaman TBMM ta­ra­fın­dan onur ödül ve­ril­me­si için Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan tek­lif­te bu­lu­nul­muş­tu. Gös­te­ri­şi sev­me­yen yap­tı­ğı yar­dım­lar­la il­gi­li ba­sın­da yer al­ma­sı­nı is­te­me­yen bir ha­yır­se­ver­di. İstan­bul’dan gelen ce­na­ze­si Salı günü İkindi na­ma­zı son­ra­sı Pa­zar­köy­de top­ra­ğa ve­ri­lecek.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Destekleme Primleri piyasaları rahatlatır

Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, pan­de­mi dö­ne­min­de pi­ya­sa­la­rın sı­kış­tı­ğı­nı, va­tan­daş­la­rın gübre al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ve­ri­lecek prim­ler­le pi­ya­sa­la­rın ha­re­ket­le­ne­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, dev­le­tin çay üre­ti­ci­si­ne öde­di­ği des­tek prim­le­ri­nin biran ön­ce­si öde­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Av. Mu­ham­met Kaçar, pan­de­mi dö­ne­min­de es­na­fın eko­no­mik sı­kın­tı çek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Eğer des­tek­le­me prim­le­ri za­ma­nın­da ve­ri­lir­se pi­ya­sa­lar can­la­nır, az da olsa es­na­fı­mız nefes alır, üre­ti­ci­miz güb­re­si­ni alır” dedi.
Baş­kan Av. Kaçar, yaş çay üre­ti­ci­si­ne dev­le­tin kilo bazlı öde­di­ği 13 ku­ruş­luk öde­me­nin ya­pıl­ma­sı­nı talep etti.
Çay üre­ti­ci­si­nin artan gübre fi­yat­la­rı ne­de­niy­le çay tar­la­sı­na gübre ve­re­me­di­ği­ni kay­de­den Kaçar, “Gübre dö­ne­min­de Des­tek­le­me prim­le­ri ve­ri­lir­se üre­ti­ci çay tar­la­sı­na rahat güb­re­si­ni verir” dedi.
Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, çay üre­ti­ci­si­nin yıl­lar­dır hor gö­rül­dü­ğü­nü kay­de­de­rek, “6 yıl­dır des­tek­le­me prim­le­ri­ne zam ya­pıl­ma­dı.
6 yıl içe­ri­sin­de gübre fi­ya­tı 6-7 ye kat­lan­dı ama des­tek­le­me­ye zam ve­ril­me­di. Yine bu yıl des­te­le­me prim­le­ri za­ma­nın­da ve­ril­mi­yor. Gübre za­ma­nı olan bu ay içe­ri­sin­de des­tek­le­me primi öden­me­li­dir” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlyas GÜR

Kayserispor İle Rizespor 24.Randevuda

Süper Lig’in 28. haf­ta­sın­da Hes Kablo Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­la­şa­cak. Ligin alt sı­ra­la­rı­nı il­gi­len­di­ren mü­sa­ba­ka 3 Mart Çar­şam­ba günü Kadir Has Stadı’nda oy­na­na­cak.

Hes Kablo Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig ta­ri­hin­de 24.​kez kar­şı­la­şa­cak. Ge­ri­de kalan 23 mü­sa­ba­ka­da 9 kez Hes Kablo Kay­se­ris­por ka­za­nır­ken 7 kez de Çay­kur Ri­zes­por 3 puanı ha­ne­si­ne yaz­dır­dı. 7 maç da be­ra­be­re bitti. Çay­kur Ri­zes­por ra­ki­bi­ne 23 gol atar­ken Kay­se­ris­por ise 27 golle cevap verdi. Ligin ilk ya­rı­sın­da Rize’de oy­na­nan kar­şı­laş­ma­yı ev sa­hi­bi ekip 1-0 ka­zan­mış­tı. Geçen sezon Kay­se­ri’de oy­na­nan maçı da Kay­se­ris­por 1-0’lık so­nuç­la ka­zan­mış­tı. Hes Kablo Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por ara­sın­da Süper Lig’de oy­na­nan mü­sa­ba­ka­lar ve ne­ti­ce­le­ri şöyle:

1979/1980 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 1-1,

1979/1980 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-0,

1985/1986 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 1-0,

1985/1986 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-1,

2004/2005 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 2-1,

2004/2005 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 2-1,

2005/2006 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 3-1,

2005/2006 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-0,

2006/2007 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 2-1,

2006/2007 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-0,

2007/2008 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-0,

2007/2008 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 3-0,

2013/2014 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-2,

2013/2014 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 0-2,

2015/2016 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 0-0,

2015/2016 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-0,

2016/2017 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 2-1,

2016/2017 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 2-4,

2018/2019 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 2-2,

2018/2019 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 3-0,

2019/2020 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-0,

2019/2020 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 3-2,

2020/2021 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 1-0


Haber Merkezi

Rizespor galibiyete hasret kaldı

Süper Lig’in 27. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, sa­ha­sın­da DG Si­vass­por ile gol­süz be­ra­be­re kaldı.

Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)
14. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın sol ta­ra­fın­dan Gra­de­lin içeri çe­vir­di­ği or­ta­ya Hakan Ars­lan’ın kafa vu­ru­şun­da top auta çıktı.

 1. da­ki­ka­da ge­li­şen Çay­kur Ri­zes­por ata­ğın­da sol ka­nat­tan İsmail Köy­ba­şı’nın yap­tı­ğı or­ta­da ceza sa­ha­sı­nın için­de topla bu­lu­şan So­der­lund’un kafa vu­ru­şun­da top ka­le­ci Mu­am­mer’in ku­ca­ğın­da kaldı. 42. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan ka­le­yi ön cep­he­den gören bir nok­ta­dan ser­best vuruş kul­la­nan Gra­del’in vu­ru­şun­da top üst di­rek­ten oyun ala­nı­na döndü.
  45+3. da­ki­ka­da ceza ha­sı­nın dı­şın­da ka­le­yi or­ta­dan gören bir nok­ta­da topla bu­lu­şan Mo­ro­zi­uk’un şu­tun­da meşin yu­var­lak di­re­ğe çar­pa­rak oyun ala­nı­na döndü.
  Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
 2. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­da topla bu­lu­şan Erik Sabo’nun vu­ru­şun­da top yan­dan auta çıktı.
  Stat: Çay­kur Didi
  Ha­kem­ler: Özgür Yan­ka­ya xx, Kemal Çetin xx, Murat Ergin Gö­zü­tok xx
  Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, Mo­roz­yuk xx, Selim Ay xx, Me­ri­ah x, Emir Di­la­ver x, İsmail Köy­ba­şı xx, Sabo xx, Yasin Peh­li­van xx, Djo­ko­vic x, So­der­lund xx, Sa­mu­dio xx
  Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, Meln­jak, Talbi, Mic­ha­lak, Ba­i­ano, Onur Bulut, Mit­hat Pala, Ab­dul­lah Durak, Tunay Torun, Skoda
  Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Su­mu­di­ca
  Demir Grup Si­vass­por: Mu­am­mer Yıl­dı­rım xx, Ahmet Oğuz x, Robin Yal­çın xx, Ca­ma­ra x, Ziya Erdal x, Hakan Ars­lan x, Cla­ude­mir xx, Fay­çal Fajr xx, Er­do­ğan Ye­şil­yurt x, Gra­del xx, Ya­ta­ba­re x
  Ye­dek­ler: Ali Şaşal Vural, Sa­mas­sa, Ala­ad­din Oku­muş, Kerem Ata­kan Kes­gin, Boyd, Kone, Ninga, Ka­yo­de, Felix
  Tek­nik Di­rek­tör: Rıza Ça­lım­bay
  Sarı kart­lar: Sabo, Yasin Peh­li­van (Çay­kur Ri­zes­por),
  Kır­mı­zı Kart: Er­do­ğan Ye­şil­yurt (dk. 32) (Demir Grup Si­vass­por)
  Haber Merkezi

10. ÇAĞRANKAYA KAR YÜRÜYÜŞÜ 10 KATILIMCIYLA YAPILDI

İkiz­de­re Çağ­ran­ka­ya 10.​Kar Yü­rü­yü­şü Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ğin­ce 10 ki­şiy­le ya­pıl­dı.

İlçede kar se­ver­ler için önem­li bir ak­ti­vi­te ola­rak her yıl Şubat ayın­da ya­pı­lan Çağ­ran­ka­ya Kar Yü­rü­yü­şü pro­je­si bu sene 10.​kez Pan­de­mi ted­bir­le­ri do­la­yı­sıy­la 10 ki­şi­lik sem­bo­lik bir ka­tı­lım­la yine ger­çek­leş­ti.
10 yıl önce 3 kar se­ve­rin pro­je­si ola­rak hayat bulan Çağ­ran­ka­ya Kar Yü­rü­yü­şü­nü Hakan Ka­ra­göz, Hasan Kuy ve Ali Rıza Coş­kun üç­lü­sü baş­lat­mış­tı. 2500 metre ra­kım­da­ki Çağ­ran­ka­ya Yay­la­sın­da 23 km lik bir gü­zer­gâh­ta araç git­ti­ği yere kadar git­tik­ten sonra yaya ola­rak devam et­ti­ler. Yü­rü­yü­şe ka­tı­lan İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ge­le­nek­sel ola­rak her yıl ya­pı­lan Çağ­ran­ka­ya kar yü­rü­yü­şü­nü bu yıl Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la sem­bo­lik ola­rak 10 kişi ile kut­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Yü­rü­yüş ko­nu­sun­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Hakan Ka­ra­göz’ Büyük yay­la­dan baş­la­yan yü­rü­yü­şü­müz Kurt­lar yay­la­sın ’da ve­ri­len bir kısa mola ile Aşağı yay­la­ya yü­rü­yü­şe devam ettik. 4 ar­ka­da­şı­mız Kurt­lar yay­la­sın­da­ki ev­ler­de kaldı. Bun­dan do­la­yı 6 kişi ola­rak yola devam ettik. Son bir haf­ta­da yağan kar yak­la­şık 60 cm ka­lın­lı­ğın­day­dı.
9 sa­at­lik yü­rü­yüş so­nu­cun­da top­lam­da 8 km yü­rü­ye­rek Aşağı yay­la­ya var­dık. Dar bir ekip ile ger­çek­leş­tir­di­ği­miz et­kin­li­ğin ilk eta­bı­nı Aşağı yayla ‘da bi­tir­dik. 2.​etap dönüş yolu yak­la­şık 11.​km yine kar üstü ger­çek­leş­tir­dik’ dedi. Yaya yü­rü­yüş ya­pa­n­10 ki­şi­lik ekip geçen yıl ya­pı­lan yü­rü­yü­şü Ekrem Orhon anı­sı­na yak­la­şık 500 ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la yap­mış­tı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de ‘Çay Sohbetleri’ Yasaklandı

Rize’de artan vaka sayıları üzerine uygulanan tedbirlere ilaveler getirildi. Kentte iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı.

Rize Va­li­li­ği İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu kent­te artan ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le daha önce alı­nan ka­rar­la­ra ilave yeni ted­bir­ler ge­tir­di, de­ne­tim­le­rin sık­laş­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de karar aldı.


Vali Kemal Çeber baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan ku­ru­lun al­dı­ğı ka­rar­lar şöyle:

“HES kodu uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edi­lecek. Ce­na­ze na­maz­la­rı en fazla 30 ki­şiy­le sı­nır­lan­dı­rı­la­cak, toplu ta­zi­ye­ler ya­pıl­ma­ya­cak. Mar­ket, toplu ta­şı­ma ve ber­ber gibi yer­ler­de de­ne­tim­ler sık­laş­tı­rı­la­cak.
Ca­mi­le­re gelen va­tan­daş­lar sec­ca­de­le­ri­ni de be­ra­be­rin­de ge­ti­recek. İş yer­le­ri­nin ya da bi­na­la­rın önün­de iki veya daha fazla ki­şi­nin bir arada otu­ra­rak ya da ayak­ta soh­bet et­me­si, çay ve si­ga­ra içil­me­si, sahil bant­la­rın­da, park­lar­da sos­yal me­sa­fe­ye uyul­ma­dan otur­ma, soh­bet etme gibi dav­ra­nış­lar ya­pıl­ma­ya­cak.
So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı gün­le­rin­de sa­de­ce zo­run­lu ih­ti­yaç­lar için yü­rü­me me­sa­fe­sin­de mar­ket, fırın gibi yer­le­re gi­di­le­bi­lecek. Hafta sonu köy ev­le­ri­ne gitme ve köyde sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­yan zi­ya­ret­ler, mi­sa­fir­lik­ler gibi alış­kan­lık­lar­dan ka­çı­nıl­ma­sı ve de­ne­tim­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı, muh­tar­la­rın, apart­man-si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu alan­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­ra mü­sa­ade et­me­me­si ve anın­da il­gi­li bi­rim­le­re ge­rek­li bil­di­rim­le­ri yap­ma­sı.”

Sos­yal Me­sa­fe Yine İhlal Edil­di

Kent­te alı­nan yeni ek ted­bir­le­rin ilk gü­nün­de park­lar­da yan yana otu­ran­la­rın sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­nın ihlal edi­erek bir­bir­le­ri ile soh­bet et­tik­le­ri gö­rül­dü.
Park­ta otu­ran Cemil Yalçın, “Ya­nı­ma otu­ran olur­sa uzak otur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yo­rum. Her­kes dik­kat et­me­li ku­ral­la­ra uy­ma­lı. Ka­ra­de­niz’de va­ka­lar ar­tı­yor va­tan­daş üze­ri­ne düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­li” dedi.
Dok­to­ra git­mek için köy­den gel­di­ği­ni söy­le­yen Fatma İpek, “Mec­bur bir yerde yemek yi­ye­ce­ğiz o yüz­den mas­ke­mi­zi çı­kar­mak zo­run­da kal­dık. Zaten ben hasta oldum. Nasıl bir zor­luk ya­şan­dı­ğı­nı bi­li­yo­rum o yüz­den çok dik­kat­li ve ted­bir­li dav­ra­nı­yo­rum. Otur­du­ğu­muz bank­lar­da çev­re­de kimse yok ye­me­ği­mi yiyip hemen kal­ka­ca­ğım” diye ko­nuş­tu.
Le­vent Metin ise, “Ka­ra­de­niz’de artan va­ka­la­rı gö­rü­yo­ruz. Tabii ki bu­ra­da­ki en büyük görev va­tan­da­şa dü­şü­yor. Müş­te­ri yok ca­nı­mız sı­kı­lı­yor, dük­kan önüne çı­kı­yo­ruz. Komşu es­naf­la me­sa­fe­li şe­kil­de soh­be­ti­mi­zi ya­pı­yo­ruz. Böl­ge­de va­ka­la­rın art­ma­sın­da­ki en büyük sebep bence hafta sonu kı­sıt­la­ma­la­rın­da köye çık­ma­mız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rize’ye 10’u uzman ve 25 tabip münhal kadrosu açıldı

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Rize’ye uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı mün­hal kad­ro­su açıl­dı.

 1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile Rize’ye bir­çok uz­ma­nın yanı sıra uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji kad­ro­su açıl­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne 1 iç has­ta­lık­lar uz­ma­nı, 1 kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum uz­ma­nı, 1 gast­ro­en­te­ro­lo­ji uz­ma­nı, 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı, 1 çocuk kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı ve 1 çocuk nö­ro­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tıbbi pa­to­lo­ji uz­ma­nı ile 1 en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı ve kli­nik mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açı­lır­ken, Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne ise 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı ile ruh sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize’ye 10 uzman ta­bi­bin yanı sıra Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Ça­ye­li İsha­koğ­lu Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Fın­dık­lı Dev­let Has­ta­ne­si­ne 2 tabip ile Mer­kez Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­ne 1 tabip, İkiz­de­re Hakkı Emine Ekşi İlçe Dev­let Has­ta­ne­si 1 tabip ve Kal­kan­de­re Şaban Cen­giz İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tabip olmak üzere top­lam da 15 tabip kad­ro­su açıl­dı.
  1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile boş kad­ro­la­ra ya­pı­la­cak ter­cih­ler so­nu­cun­da ata­ma­sı ya­pı­la­cak olan he­kim­ler, Mart ayı içe­ri­sin­de Rize’ye ge­le­rek gö­re­ve baş­la­ya­cak­tır.
   Haber Merkezi

Meteoroloji’den Rize İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan tah­min­le­re göre, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor.

Ya­pı­lan son de­ğer­len­dir­me­le­re göre, yur­dun kuzey ve iç ke­sim­le­ri­nin par­ça­lı ve yer yer çok bu­lut­lu, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğış­lı, bu sabah ilk sa­at­ler­de İstan­bul ve Ko­ca­eli çev­re­le­ri­nin hafif yağ­mur­lu, diğer yer­le­rin az bu­lut­lu ve açık ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor.
Sabah ve gece sa­at­le­rin­de iç ve doğu ke­sim­ler­de buz­lan­ma ve don olayı ile bir­lik­te yer yer pus ve sis bek­le­ni­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­ri ile Doğu Ana­do­lu’nun gü­ney­do­ğu­sun­da çığ oluş­ma teh­li­ke­si bu­lun­mak­ta­dır.
Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan tah­min­le­re göre, hava sı­cak­lık­la­rın­da önem­li bir de­ği­şik­lik ol­ma­ya­ca­ğı, ül­ke­miz ge­ne­lin­de mev­sim nor­mal­le­rin­de sey­re­de­ce­ği tah­min edi­li­yor. Rüz­ga­rın ise ku­zey­li yön­ler­den hafif, ara sıra orta kuv­vet­te es­me­si bek­le­ni­yor.


Haber Merkezi

Rize Valisi Çeber vaka artışlarındaki gerçek nedeni açıkladı!..

Rize Va­li­si Kemal Çeber son 2 haf­ta­dır ülke gün­de­mi­ni meş­gul eden Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın ne­de­ni­ni ve alı­na­cak ted­bir­ler­le il­gi­li açık­la­ma yaptı.

Son iki haf­ta­dır Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­la­nan vaka sa­yı­la­rın­da ilk 5 sı­ra­yı bı­rak­ma­yan Ka­ra­de­niz böl­ge­si ile il­gi­li Rize Va­li­si Kemal Çeber’den açık­la­ma geldi. Vali Çeber ra­kam­la­rın yan­lış yo­rum­lan­dı­ğı­nı vaka sa­yı­la­rın­da artış değil diğer il­ler­de hızlı bir düşüş ol­du­ğu için ra­kam­la­rın yük­sek gö­rün­dü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Vaka sa­yı­la­rın­da­ki far­kın böl­ge­sel fak­tör­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Rize Va­li­si Kemal Çeber:”Bu böl­ge­sel açık­la­ma­lar­la bir­lik­te me­se­le­nin yo­ru­mu veya al­gı­sın­da bir yan­lış yo­rum­la­ma veya hutta ra­kam­la­rı okur­ken fark­lı okuma gibi bir durum var. Şöyle ki as­lın­da Rize’de veya Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de bir, iki ay, üç ay ön­ce­si­ne göre vaka sa­yı­la­rı art­mı­yor. Şöyle ör­nek­le­ye­lim, ra­kam­lar ta­ma­men ör­nek­tir, ör­ne­ğin Rize’de bir ay önce 100 vaka var­ken veya 50 vaka var­ken bugün 60’ veya 30’a düştü. Bunu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim sa­de­ce şu tüm Tür­ki­ye’de va­ka­lar epey­ce bir to­par­lan­dı, ama Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde aynı oran­da to­par­la­na­ma­dı. Yani bizim bir ay ön­ce­ki vaka sa­yı­mız bugün çok fazla değil. Gün­lük vaka sa­yı­mız bi­la­kis daha az. Nü­fu­sa oran­la ve­ri­len ra­kam­lar ya­pı­lan test sa­yı­sın­da or­ta­ya çıkan vaka sa­yı­sı­nın yüz­de­lik oranı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde yoğun. Bu zaten bizim bil­di­ği­miz takip et­ti­ği­miz bir konu. Bu ta­ma­men sos­yal ha­re­ket­li­lik sos­yal kül­tü­rel yapı ile il­gi­li bizim eli­miz­de­ki ve­ri­ler ana­liz­ler hep bunu gös­te­ri­yor. Me­se­la bu açık­la­ma­lar 2 ay önce ol­say­dı aynı tab­lo­yu Orta Ana­do­lu’da gö­re­cek­tik. O za­man­lar bu böl­ge­sel ve­ri­lir açık­lan­mı­yor­du. Tür­ki­ye’nin en kri­tik nü­fu­sa göre en yoğun va­ka­la­rı Orta Ana­do­lu’da ola­cak­tı 4 ay önce bunu gör­sey­di­niz o gün­ler­de­ki ha­ber­le­ri ha­tır­la­yın belki Di­yar­ba­kır Mar­din Urfa Doğu Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­sin­de bu tab­lo­yu gö­re­cek­ti­niz. Bugün bu tablo bizim yö­re­mi­zin sos­yal yaşam özel­lik­le­rin­den do­la­yı Ka­ra­de­niz’de böyle. Bizi te­dir­gin eden ra­kam­lar. Ama vaka sa­yı­la­rın­da­ki artış değil bu. Biz­de­ki ana­liz­le­rin fil­yas­yon ça­lış­ma­la­rı­nın al­dı­ğı­mız va­ka­lar­da yap­tı­ğı­mız ana­liz­le­rin so­nu­cu­nun bizi gö­tür­dü­ğü yer sos­yal kül­tü­rel hayat.

Ör­ne­ğin tüm Ka­ra­de­niz’de bize de böyle hemen hemen her­ke­sin 2 evi var­dır biri şe­hir­de­dir bi­ri­si de kö­yün­de­dir. Hafta son­la­rı Bir de bu kı­sıt­la­ma­la­rın ol­ma­sı ne­de­niy­le in­san­lar per­şem­be­den cu­ma­dan köy­le­ri­ne gider ama şöyle bir durum vardı. Rize’de köy­ler aile köy gi­bi­dir kö­yü­ne git­ti­ği zaman evin­de in­san­lar o çe­kir­dek aile ola­rak dur­maz ha­la­sı tey­ze­si da­yı­sı veya kom­şu­su hep bir araya ge­lir­ler ev­le­rin içe­ri­sin­de top­la­nır­lar bu şöyle bir se­rü­ven ge­ti­ri­yor şe­hir­den köye gi­der­ken köye köy­den şehre dö­ner­ken de şehre bu vi­rü­sü ta­şı­ya­bi­li­yo­ruz. Ka­ra­de­niz il­le­ri çok dar alan­da­dır. Diğer böl­ge­ler­de 10.000 insan 20 ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de sos­yal ha­ya­tı­nı devam et­ti­rir­ken Ka­ra­de­niz’de ise sı­kı­şık ya­pı­sın­dan do­la­yı 10000 insan 3-5 bin ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de ya­şa­mı­nı devam et­ti­rir. Ör­ne­ğin Rize’de bütün sos­yal ha­ya­tı­mız Ata­türk ve Cum­hu­ri­yet cad­de­si üze­rin­de Deniz cad­de­si ci­va­rın­da bütün eko­no­mi ve sos­yal hayat bu­ra­lar­da olur. Biz de ted­bir­le­ri­mi­zi buna göre ge­liş­ti­ri­yo­ruz. As­lın­da vi­rü­sün ül­ke­mi­ze gir­di­ği geçen yıl Mart ayın­dan bu yana Rize önde iller ara­sın­da ol­ma­mış­tır. Ted­bir­le­ri bu ya­pı­ya uygun ola­rak aldık. Ama şunu iyi hesap etmek lazım Trab­zon’daki vaka du­ru­mu böy­ley­ken çok risk­li iken Gü­müş­ha­ne’nin rahat olma şansı yok, Rize’de bu kadar risk var­ken Art­vin’in rahat olma şansı yok çünkü devam eden bir hayat var ör­ne­ğin Trab­zon’da Rize ara­sın­da gün­lük 20-25 bin kişi de­ği­şik amaç­lar­la gi­di­yor, ge­li­yor bunu bütün ola­rak yo­rum­la­mak lazım.
Ama bizim bu­ra­da­ki sos­yal hayat bu gün­ler­de bizi en çok zor­la­yan me­se­le çok sıcak kan­lı­dır Ka­ra­de­niz in­sa­nı.
Yani ce­na­ze ol­du­ğu zaman her­kes hep bir­lik­te koşup sahip çık­ma­ya ça­lı­şır bir sorun ol­du­ğu zaman her­kes o so­ru­nu ya­şa­ya­na yar­dım etmek için elin­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lı­şır bu da çok canlı bir sos­yal hayat or­ta­ya çı­kar­tır yani sü­rek­li or­ta­lık­ta cıvıl cıvıl gezen in­san­la­rı gö­rür­sü­nüz bu nor­mal­de bizim Ka­ra­de­niz in­san­la­ra özgü de­di­ği­miz sos­yal ha­re­ket­li­li­ği biraz kıs­ma­mız lazım.
Doğu ve Gü­ney­do­ğu­da bu kri­tik­li­ğin ol­ma­ma­sı­nın ne­de­ni sos­yal ha­ya­tı za­yıf­la­mış ol­ma­sı. Yaz bo­yun­ca oraya giden yöre in­sa­nı­nın artık ora­dan çe­kil­me­si ve in­san­la­rın ev­le­rin­de iş yer­le­rin­de biraz da ha­va­nın et­ki­siy­le sabit sta­bil bir ha­ya­ta geç­miş ol­ma­sı­dır. Ka­ra­de­niz’de bu yok her zaman cıvıl cı­vıl­dır. Biz de ted­bir­le­ri­mi­zi buna göre alı­yo­ruz. De­ne­tim­le­ri­mi­ze sı­kı­laş­tı­rı­yo­ruz Yeni ka­rar­lar alı­yo­ruz bilim ku­ru­lu­muz hem de biz­ler sü­re­ci takip edi­yo­ruz. Daha sert ka­rar­lar al­ma­mak için çünkü önü­müz­de devam eden bir sos­yal hayat kül­tü­rel hayat eko­no­mik hayat var ama bir ta­raf­tan da mev­cut ku­ral­la­rı çok daha uy­ma­yı ge­rek­ti­ren bir durum var.” 15 gün ta­ma­men ka­pan­ma gün­de­mi­miz­de yok Son gün­ler­de Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin 15 gün ta­ma­men ka­pan­ma­sı ile il­gi­li gö­rüş­le­rin ka­mu­oyun­da tar­tı­şıl­ma­sı­na gün­dem­de böyle bir şey yok di­ye­rek cevap veren Vali Çeber: “15 gün ta­ma­men ka­pan­ma ra­di­kal ka­rar­dır. 2 hafta ka­pat­ma icap eder­se bizim de il­gi­li ba­kan­la­rı­mız­la bilim ku­ru­luy­la hü­kü­me­ti­miz­le is­ti­şa­re ede­bi­le­ce­ği­miz ka­rar­lar. Belki böl­ge­sel ola­rak ve­ril­me­si ge­re­ken ka­rar­lar. Şu anda bize gün­dem ola­rak yan­sı­mış bir konu değil bu. Bu ko­nu­şu­lu­yor biz de du­yu­yo­ruz ama uz­man­lar söy­lü­yor ki­mi­si ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor kimi ise biraz daha sonra daha olum­su­za giden bir tablo olur­sa ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Bilim ku­ru­lu ve il­gi­li ba­kan­lık­la­rı­mız bun­la­rı bütün ve­ri­le­ri­mi­zi takip eden­ler onlar. 15 gün­lük ka­pan­ma de­di­ği­niz zaman tüm uy­gu­la­ma ile il­gi­li ted­bir­le­ri al­ma­nız lazım. Yani in­san­la­rın ya­şam­sal ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak, has­ta­yı anın­da sevk ede­bi­lecek bu ka­pan­ma­ya iliş­kin tüm kont­rol­le­ri ya­pa­bi­lecek gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni se­fer­ber ede­bi­lecek hu­sus­la­rı ti­tiz­lik­le plan­la­ma­nız lazım. Biz bunu ya­pa­rız ama bunun ge­rek­li­li­ği nok­ta­sın­da bu ve­ri­le­ri to­par­la­yan ve bun­la­ra bakan bilim ku­ru­lu­muz il­gi­li sağ­lık ba­kan­lı­ğı­mız ve İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­mız bunu de­ğer­len­dir­me­si ve ondan sonra bunun plan­lan­ma­sı lazım. Şu anda bizde gün­dem ola­rak ko­nuş­tu­ğu­muz ko­nu­lar­dan bi­ri­si değil bu.” Ka­ra­de­niz in­sa­nı ina­nır­sa yapar Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın kısa sü­re­de bunun üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­ni ve kısa sü­re­de vaka sa­yı­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­nin al­tı­nı çizen Rize Va­li­si Kemal Çeber: “Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın bir şeye inan­dı­ğı zaman ba­şar­dı­ğı ya­pı­sı­nı bil­di­ğim için kısa za­man­da bu tab­lo­nun dü­ze­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­rum. Bu virüs öyle bir anda bi­ti­ri­lecek bir virüs değil, bir süreç zaman alı­yor. Ge­rek­li özeni gös­te­rir­sek önü­müz­de­ki bir iki hafta içe­ri­sin­de olum­lu tab­lo­nun gö­rü­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Bende ha­ber­ler­de ve yo­rum­lar­da gö­rü­yo­rum vaka sa­yı­la­rın­da ciddi artış değil vaka sa­yı­la­rı­mız­da düşüş var. Ancak halâ te­dir­gin edecek dü­zey­de halen ciddi mü­ca­de­le ge­rek­ti­recek dü­zey­de. Diğer il­le­ri­miz çok daha hızlı bu sos­yal ya­pı­dan do­la­yı to­par­la­dı­ğı için Ka­ra­de­niz Böl­ge­si daha risk­li bölge ola­rak öne çı­kı­yor.”


Haber Merkezi

Rize Valiliğinden Yeni Koronavirüs Tedbirleri

Rize Va­li­li­ği İl Ge­ne­lin­de Artan Co­vit-19 Va­ka­la­rı Ne­de­ni İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si Ka­ra­rı İle Al­dı­ğı Bir Dizi Yeni Ted­bir­le­ri Açık­la­dı.

Rize’de artan va­ka­lar ne­de­ni ile İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si bugün Rize Va­li­si Kemal Çeber Baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak Co­vit-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da bir dizi ka­rar­lar aldı.
Vali Çeber, top­lan­tı­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de; ” Pan­de­mi sü­re­ci devam et­mek­te ve bu sü­re­ce karşı önem­li bir mü­ca­de­le ver­mek­te­yiz. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca açık­la­nan ve­ri­ler­de böl­ge­miz­de ya­şa­nan yo­ğun­lu­ğu daha net gör­mek­te­yiz.
Bu yo­ğun­lu­ğu azalt­ma ve nor­mal­leş­me açı­sın­dan yeni adım­lar atmak için alı­nan ted­bir ka­rar­la­rı­na uyul­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta.
Bir­lik içe­ri­sin­de pan­de­mi­ye karşı ve­ri­len mü­ca­de­le­ye des­tek olur­sak, ba­şa­rı­ya ulaş­ma sü­re­ci­miz­de kı­sa­la­cak­tır. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Top­lan­tı son­ra­sı ya­pı­lan resmi açık­la­ma­da ”İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu‘nun de­ği­şik tarih ve sa­yı­lar­la al­dı­ğı kı­sıt­la­ma ka­rar­la­rı­na ila­ve­ten aşa­ğı­da­ki ka­rar­la­rın ye­ni­den ha­tır­la­tıl­ma­sı ve dü­zen­len­me­si­ne ih­ti­yaç du­yul­muş­tur:


1- Tüm kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile ban­ka­la­ra gi­riş­ler­de­ki HES kodu uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


2- Ce­na­ze na­maz­la­rı­nın vakit na­maz­la­rın­dan ön­ce­si­ne ve son­ra­sı­na denk gel­me­yecek şe­kil­de (ör­ne­ğin saat 11:00, 14:00) ya­pıl­ma­sı, ka­tı­lı­mın en fazla 30 ki­şiy­le sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı, ce­na­ze son­ra­sı ev veya başka bir me­kan­da toplu ta­zi­ye ve mev­lit, hatim vb. et­kin­lik­le­rin yasak ol­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


3- Va­tan­daş­la­rı­mı­zın yoğun ola­rak bir araya gel­di­ği özel­lik­le mar­ket, toplu ta­şı­ma ve ber­ber vb. yer­ler­de­ki de­ne­tim­le­rin has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


4-Ca­mi­le­re gelen va­tan­daş­la­rın sec­ca­de­le­ri­ni de be­ra­ber­le­rin­de ge­tir­me­le­ri uy­gu­la­ma­sı­na devam edil­me­si ve bu uy­gu­la­ma­nın din gö­rev­li­le­ri­miz­ce de­net­len­me­si­nin sağ­lan­ma­sı,


5- İş yer­le­ri­nin ya da bi­na­la­rın önün­de iki veya daha fazla ki­şi­nin bir arada otu­ra­rak ya da ayak­ta soh­bet et­me­si, çay ve si­ga­ra içil­me­si vb. sos­yal me­sa­fe­nin ihlal edil­di­ği fa­ali­yet­le­rin ya­sak­lan­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


6- Sahil bant­la­rın­da, park­lar­da sos­yal me­sa­fe­ye uyul­madan oturma, sohbet etme vb. dav­ra­nış­la­rın ya­sak­lan­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na devam edil­me­si,

7- So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı gün­le­rin­de sa­de­ce zo­run­lu ih­ti­yaç­lar için yü­rü­me me­sa­fe­sin­de mar­ket, fırın vb. yer­le­re gi­di­le­bi­le­ce­ği, kı­sıt­la­ma­dan muaf olan­lar hariç (onlar da sa­de­ce mu­afi­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de ve mu­afi­yet gü­zer­gah­la­rı olmak kay­dıy­la) araç ile her­han­gi bir yere gi­di­le­me­ye­ce­ği­nin bi­li­ne­rek ha­re­ket edil­me­si ve buna iliş­kin de­ne­tim­le­rin yoğun ola­rak devam et­me­si,

8- İli­miz­de hafta sonu köy ev­le­ri­ne gitme ve köyde sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­yan zi­ya­ret­ler, mi­sa­fir­lik­ler gibi alış­kan­lık­la­rın sal­gı­nın ya­yı­lı­mı­na önem­li et­ki­si ol­du­ğu için bu tarz ha­re­ket­ler­den ka­çı­nıl­ma­sı ve köy­ler­de bu de­ne­tim­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı,


9- Muh­tar­la­rın, apart­man-si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin vb. yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu alan­da so­rum­lu­luk­la­rı ol­du­ğu bi­le­rek bu­lun­duk­la­rı yerde pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­ra mü­sa­ade et­me­me­si ve anın­da il­gi­li bi­rim­le­re gerek­li bil­di­rim­le­ri yap­ma­sı­na,


Uy­gu­la­ma­lar­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­me­si­ne ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ma­sı­na, alı­nan ka­ra­ra uy­ma­yan­la­ra Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu’nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce idari işlem tesis edil­me­si ve ko­nu­su suç teş­kil eden dav­ra­nış­la­ra iliş­kin Türk Ceza Ka­nu­nu’nun 195 inci mad­de­si kap­sa­mın­da ge­rek­li adli iş­lem­le­rin baş­la­tıl­ma­sı­na,
Oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.” de­nil­di.


Haber Merkezi

Rize Dahil 5 İl Vakaların Yüzde 17’sini Yükleniyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı ko­ro­na virüs vaka sa­yı­la­rı­na göre Tür­ki­ye’deki va­ka­la­rın yüzde 24,1 yani her 4 va­ka­dan 1’i Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde.

Bakan Koca’nın açık­la­dı­ğı 15-21 Şubat ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de 44 bin 294 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin ta­ma­mın­da tes­pit edi­len vaka sa­yı­sı ise 10 bin 639 kişi oldu.
Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüzde 9,46’sına sahip olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ko­ro­na vi­rü­sü ra­kam­la­rı göz önüne alın­dı­ğın­da yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sı­ra­da yer alı­yor.
5 il va­ka­la­rın yüzde 17’sini yük­le­ni­yor
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan Rize, Ordu, Sam­sun, Trab­zon ve Gi­re­sun’da 15-21 şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da 7 bin 840 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.
Bu ra­kam­lar göz önüne alın­dı­ğın­da Tür­ki­ye’deki va­ka­la­rın yüzde 17’si sa­de­ce bu 5 ilde bu­lu­nu­yor.
Bu il­ler­de­ki va­ka­lar ise Sam­sun 2 bin 752 vaka, Trab­zon bin 685 vaka, Ordu bin 739 vaka, Gi­re­sun 976 vaka ve Rize’de 688 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »