Author Archives: yenicayeli

ÇAYKUR’un İşçi Alım Takvimi Netleşmeye Başladı

ÇAY­KUR’a, 2021 yılı yaş çay se­zo­nu baş­la­ya­na kadar 500 mev­sim­lik işçi alın­ma­sı için tak­vim belli olu­yor. Baş­vu­ru­lar önü­müz­de­ki 6 gün için­de İŞKUR ta­ra­fın­dan alı­na­cak.

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, ‘Rize Takip’e özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Alı­na­cak 500 ki­şi­den 200’ünün çay eks­per­li­ği me­zu­nu şartı ara­na­ca­ğı­nı ifade eden Alim, “ÇAY­KUR’un Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun’daki yaş çay fab­ri­ka­la­rın­da bu yıl, ge­çi­ci ve daimi iş­çi­ler­den 590’ının emek­li ol­ma­sıy­la önem­li sa­yı­da işçi açığı or­ta­ya çıktı. Per­so­nel ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek ve hiz­met­le­rin etkin ve ve­rim­li şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la 500 mev­sim­lik işçi ala­ca­ğız. Ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yo­ruz. Mü­ra­ca­at ko­nu­sun­da ge­rek­li şart­la­rı açık­la­ya­ca­ğız. Baş­vu­ru­lar bu ay için­de baş­la­ya­cak. Alım için iş­lem­le­ri ta­mam­la­yıp haf­ta­ya İŞKUR’a ile­te­ce­ğiz. On­lar­da 5 iş gü­nün­de ilana çı­ka­cak­lar. Kura çe­ki­mi nisan ayı ba­şı­nı bu­la­bi­lir. Bu­ra­da beden iş­çi­si alımı ya­pı­la­cak. Mev­zu­at ge­re­ği ka­dın­lar baş­vu­ru ya­pa­ma­ya­cak. En az il­ko­kul me­zu­nu her­kes baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek. Alım ya­pı­la­cak il­ler­de en az altı ay ika­met şartı var. 500 ki­şi­den 200’ünün çay eks­per­li­ği me­zu­nu şartı ara­na­cak. Bu bölüm me­zu­nu ka­dın­lar baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek” dedi.
“İŞÇİ ALIM­LA­RI NOTER HU­ZU­RUN­DA KURA İLE BELİRLE­NECEK”
Daha ön­ce­de 100 en­gel­li kad­ro­su için alım yap­tık­la­rı­nı ve 500 kişi daha alıp top­lam­da yeni çay se­zo­nu ön­ce­si 600 yeni iş­çi­nin iş başı yap­ma­sı­nı plan­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Alim, “Bu süreç Mayıs 2021’e kadar ta­mam­la­na­rak yeni işçi kar­deş­le­ri­miz yaş çay se­zo­nun­da iş başı yap­mış ola­cak. Daha önce ol­du­ğu gibi hiç­bir hak­sız­lı­ğa mahal ver­me­den işçi alım­la­rı noter hu­zu­run­da kura ile be­lir­le­necek. Her yıl ne kadar emek­li olur­sa o kadar yeni işçi alımı yap­ma­ya baş­la­dık. Bu da her yıl yeni işçi ala­ca­ğı­mız an­la­mı­na ge­li­yor. Geçen yıl 590 kişi emek­li oldu bizde bu yıl on­la­rın ye­ri­ni dol­du­ru­yo­ruz. Ge­lecek yıl 700 kişi emek­li olur­sa o kadar yeni işçi alımı ya­pa­rız. Es­ki­den 3-5 yılda bir işçi alımı ya­pı­lır ve her alım­da 3-5 bin kişi alı­nır­dı. Bu yüz­den­de fark­lı ma­li­yet işçi ek­sik­li­ği daha fark­lı so­run­lar do­ğu­yor­du. Şu an 11 bin 500 iş­çi­miz var. Bu sayı yeni alım­lar­la bir­lik­te 12 binli ra­kam­la­ra yük­se­lecek” diye ko­nuş­tu.


Haber-Foto: Aytekin KALENDER

RTEÜ Yükselen Ekonomilerin En İyi Üniversiteleri Arasında

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ), ulus­la­ra­ra­sı alan­da elde et­ti­ği ba­şa­rı­la­ra bir ye­ni­si­ni daha ek­le­ye­rek is­tik­rar­lı yük­se­li­şi­ne devam edi­yor.

RTEÜ, Times Hig­her Edu­ca­ti­on (THE) ta­ra­fın­dan 09.03.2021 ta­ri­hin­de ya­yın­la­nan THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 (THE Emer­ging Eco­no­mi­es Ran­kings 2021) Sı­ra­la­ma­sı­na 501+ ka­te­go­ri­sin­de yer­le­şe­rek, dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne bir kez daha adını yaz­dır­ma­yı ba­şar­dı.
2004 yı­lın­dan beri pe­ri­yo­dik ola­rak dün­ya­nın en ba­şa­rı­lı üni­ver­si­te­le­ri­ni çe­şit­li ka­te­go­ri­ler­de lis­te­le­yen say­gın yük­se­köğ­re­tim ku­ru­lu­şu Times Hig­her Edu­ca­ti­on, THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.
Söz ko­nu­su sı­ra­la­ma kap­sa­mın­da, FTSE (Fi­nan­ci­al Times Stock Exc­han­ge) En­dek­si­ne göre “Hızla Yük­se­len Ül­ke­ler (Ad­van­ced Emer­ging)”, “İkinci De­re­ce Yük­se­len Ül­ke­ler (Se­con­dary Emer­ging)”, “Sı­nır­da­ki Ül­ke­ler (Fron­ti­er)” ka­te­go­ri­le­rin­de yer alan 48 ül­ke­den 606 üni­ver­si­te lis­te­de yer ala­bil­di.
RTEÜ, THE Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler 2021 Sı­ra­la­ma­sı­na 501+. ba­sa­mak­tan gi­re­rek, Tür­ki­ye’den sı­ra­la­ma­ya gi­re­bi­len 43 üni­ver­si­te ara­sın­da yer aldı.
Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı’nın yön­te­mi Dün­ya­nın En İyi Üni­ver­si­te­le­ri Sı­ra­la­ma­sın­da ol­du­ğu gibi ‘Eği­tim (Te­ac­hing)’, ‘Araş­tır­ma (Re­se­arch)’, ‘Atıf (Ci­ta­ti­ons)’, ‘Ulus­la­ra­ra­sı Gö­rü­nüm (In­ter­na­ti­onal Out­lo­ok)’ ve ‘Sa­na­yi Ge­li­ri (In­dustry In­co­me)’ olmak üzere 5 ana baş­lık al­tın­da ka­lib­re edi­len 13 per­for­mans gös­ter­ge­sin­den oluş­mak­ta­dır.
Ge­li­şen Eko­no­mi­ler­de­ki En İyi Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı­nı di­ğer­le­rin­den ayı­ran özel­li­ği ise “Sa­na­yi Ge­li­ri” ve “Ulus­la­ra­ra­sı Gö­rü­nüm” met­rik­le­ri­nin ağır­lı­ğı­nın Dünya Üni­ver­si­te­ler Sı­ra­la­ma­sı­na göre daha yük­sek ol­ma­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Gül­han ATA­BEK

İlçemizde Kumarhaneye Çevrilen Eve Baskın

İlçemizde bir eve ya­pı­lan ope­ras­yon­da 21 kişi ya­ka­la­na­rak hak­la­rın­da yasal işlem baş­la­tıl­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri be­lir­ti­len evi bir süre uzak­tan takip et­tik­ten sonra Ça­ye­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­dan alı­nan arama ka­ra­rı ile ope­ras­yon dü­zen­le­di.
Ku­mar­ha­ne­ye dö­nüş­tü­rül­dü­ğü an­la­şı­lan evde ya­pı­lan ope­ras­yon so­nu­cun­da 18 Türk va­tan­da­şı, 1’i kadın 2’si erkek 3 Gür­cis­tan va­tan­da­şı olmak üzere top­lam 21 şahıs ya­ka­lan­dı. Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar­dan 19 ki­şi­ye ka­pa­lı alan­da si­ga­ra içmek, sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­mak, maske tak­ma­mak ve kumar oy­na­mak­tan idari işlem, 3 ki­şi­ye yer ve imkan sağ­la­mak­tan ay­rı­ca adli işlem ya­pıl­dı. Gür­cis­tan uy­ruk­lu şa­hıs­la­ra da sos­yal me­sa­fe ih­la­li ve maske tak­ma­mak­tan do­la­yı idari işlem ya­pı­la­rak hak­kın­da de­port iş­lem­le­ri ya­pı­la­ca­ğın­dan şa­hıs­lar gö­zal­tı­na al­tı­na alın­dı.
Çok sa­yı­da kumar oy­na­ma­ya ya­ra­yan mal­ze­me ile bir­lik­te 1 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve 2 adet mer­mi­nin de ele ge­çi­ril­di­ği ope­ras­yo­na iliş­kin ola­rak Rize Va­li­si Kemal Çeber yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Sağ­lık Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­dı­ğı il bazlı vaka sa­yı­sı ba­kı­mın­da ili­miz kır­mı­zı ka­te­go­ri­de yer al­mak­ta. Ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz bu kont­rol­lü nor­mal­leş­me sü­re­cin­de Rize’deki vaka sa­yı­la­rı­nı en aza in­dir­mek için İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Sayın Süley­man Soylu ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ‘Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li’ ile de­ne­tim ve bil­gi­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri­miz hız kes­me­den sür­dür­mek­te­yiz. Ko­ro­na virüs sal­gı­nı­nın ya­yı­la­bi­le­ce­ği bu ve ben­ze­ri olay­la­ra mey­dan ver­me­mek adına kol­luk kuv­vet­le­ri­miz ara­cı­lı­ğı ile de­ne­tim­le­ri­mi­ze ara­lık­sız devam ede­ce­ğiz” dedi.


Haber Merkezi

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE HUKUKUN VE PSİKOLOJİNİN YERİ

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü et­kin­li­ği kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen “Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det­le Mü­ca­de­le­de Hukuk ve Psi­ko­lo­ji­nin Yeri” ko­nu­lu video kon­fe­rans sis­te­miy­le günü ger­çek­leş­ti­ril­di.

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Av. Prof. Dr. Metin Fey­zi­oğ­lu, Azer­bay­can Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Anar Ba­ğı­rov, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Prof. Dr. Nec­det Basa, Psi­ki­yat­rist Dr. Gönül Erdal Da­ğıs­tan­lı ve Psi­ko­log Aygül Rus­ta­mo­va’nın ka­tı­lım­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­len kon­fe­rans­ta iki ülke ara­sın­da­ki ben­zer­lik­ler ve fark­lı­lık­lar, kar­şı­laş­tır­ma­lı ve bi­lim­sel ola­rak in­ce­len­di.
Ko­nuş­ma­cı­la­ra yö­nel­ti­len tek soru üze­rin­den di­sip­lin­ler arası bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­dı­ğı kon­fe­ran­sın so­nu­cun­da, ça­lış­ma­nın ra­por­laş­tı­rıl­ma­sı ve aka­de­mik bir ma­ka­le­ye çev­ri­le­rek ha­kem­li der­gi­ye gön­de­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Rize’de Dinamik Denetim Süreci Kapsamında Denetimler Devam Ediyor

Rize Va­li­si Kemal Çeber, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın yeni tip Co­ro­na­vi­rüs ile (Co­vid-19) mü­ca­de­le­de baş­lat­tı­ğı “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan de­ne­tim­le­re ka­tıl­dı.

Co­vid-19 risk ha­ri­ta­sı­na göre “çok yük­sek risk­li” iller ara­sın­da yer alan Rize’de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” ko­nu­lu ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da baş­la­tı­lan de­ne­tim­ler devam edi­yor.
Bu gün ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­le­re kurum mü­dür­le­ri ile bir­lik­te ka­tı­lan Vali Çeber, ris­kin aynı oran­da devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “ Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li ile ili­miz ge­ne­lin­de daire mü­dür­le­ri­mi­zin de ka­tı­lı­mıy­la de­ne­tim­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ya­yın­la­nan Risk Ha­ri­ta­sın­da hala Çok Yük­sek Risk­li iller ka­te­go­ri­sin­de yer al­mak­ta­yız. İlk açık­la­nan ve­ri­ler­de Rize en yük­sek vaka oran­la­rı­na sahip ilk beş il içe­ri­sin­de yer alı­yor­du. Şuan daha ge­ri­ler­de yer alı­yo­ruz. Ama bunu vaka sa­yı­la­rı düştü şek­lin­de al­gı­la­mak yan­lış olur. Sı­ra­la­ma­yı en çok de­ğiş­ti­ren etmen diğer il­ler­de ya­şa­nan vaka ar­tış­la­rı oldu.
Bizim için en önem­li kıs­tas Rize’nin risk ha­ri­ta­sın­da ki ko­nu­mu­dur.
Vaka sa­yı­la­rı­mız genel ola­rak belli bir se­yir­de devam edi­yor. Bu sa­yı­la­rı azalt­ma­dan Risk Ha­ri­ta­sın da ko­nu­mu­mu­zu de­ğiş­ti­re­me­yiz. Bunun so­nu­cu ola­rak­ta Kont­rol­lü Nor­mal­leş­me sü­re­cin­de he­def­le­di­ği­miz nok­ta­la­ra ula­şa­ma­yız. “ şek­lin­de ko­nuş­tu.
Açık­la­ma­la­rın son bö­lü­mün­de Vali Çeber, tüm İslam Ale­mi­nin Miraç Kan­di­li­ni kut­la­ya­rak sağ­lık­lı ve güzel ya­rın­lar te­men­ni­sin­de bu­lun­du.


Haber Merkezi

TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL

Bir sene oldu.
İnsa­noğ­lu­nun ba­şı­na mu­sal­lat olan COVİD-19 teh­li­ke­sin­den bah­se­di­yo­rum.
Her gün vefat ha­ber­le­ri alı­yo­ruz.
De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim teh­li­ke geç­miş değil.
Sağ­lık ko­nu­sun­da en yet­ki­li ve gü­ve­ni­lir kurum Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve ku­rum­la­rı­dır. Si­ya­si­le­ri değil sağ­lık­çı­la­rı­mı­zı dik­ka­te ala­lım.
Sağ­lık ekip­le­ri­mi­zin uya­rı­la­rı­na har­fi­yen dik­kat ede­lim.
Sağ­lı­ğı­mı­zı teh­dit eden Co­vid-19 için son za­man­lar­da ger­çek­ten çok gev­şe­dik. Bu gev­şe­me vaka sa­yı­la­rı­nı art­tır­dı­ğı gibi vefat eden sa­yı­sı­nı da azalt­mı­yor.
Ne olur uya­rı­la­rı dik­ka­te ala­lım.
Te­miz­lik Maske ve Sos­yal me­sa­fe ko­nu­sun­da çok titiz dav­ra­na­lım. Bu ko­nu­da biz­le­ri can­la­rı pa­ha­sı­na uya­ran sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zı gör­mü­yor mu­su­nuz?. Sağ­lık­çı­la­rı­mız kendi sağ­lık­la­rı­nı hiçe sa­ya­rak bizim sağ­lı­ğı­mız için gün­ler­ce sa­at­ler­ce bir değil iki üç maske ta­ka­rak biz­le­re hiz­met ve­ri­yor, ast­ro­not gibi kı­ya­fet­le­re sa­at­ler­ce ça­lı­şı­yor­lar.
9 Mart iti­ba­riy­le yur­du­muz­da vefat eden insan sa­yı­sı 29 bin 160 kişi. Bu­gü­ne kadar Tür­ki­ye’de 34 Mil­yon 403 bin 108 ki­şi­ye test ya­pıl­dı. Kesin sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum bir­çok sağ­lık ça­lı­şa­nı Prof. Dr. hem­şi­re vs bu has­ta­lık­tan vefat etti.
En ya­kın­la­rı­mız­la uzun sü­re­dir gö­rü­şe­mi­yo­ruz. Var­sın olsun bir süre daha sab­re­de­lim gö­rüş­me­ye­lim ki bu has­ta­lı­ğa bu­laş­ma­ya­lım bu­laş­tır­ma­ya­lım.
Bu sü­reç­te bir­çok ta­nı­dık, ar­ka­daş ve ak­ra­ba­mı­zın ce­na­ze­le­ri­ne, ta­zi­ye­le­ri­ne gi­de­me­dik.
Dü­ğün­le­ri, Ce­na­ze­le­ri, top­lan­tı­la­rı, toplu ar­ka­daş ye­mek­le­ri­ni zaten unut­tuk. Bir süre daha sab­re­de­lim. Sos­yal me­sa­fe­le­re ri­ayet ede­rek önce ken­di­mi­zi sonra top­lu­mu dü­şü­ne­rek ha­re­ket ede­lim.
An­ka­ra’dan ve­ri­len ta­li­mat­la gev­şe­ti­len ka­rar­lar teh­li­ke­yi yine hort­lat­tı. Vaka sa­yı­sın­da ar­tış­lar ol­du­ğu gö­rül­dü. Daha önce sı­nı­rın al­tın­da olan bazı şe­hir­ler­de sı­nı­rın üze­ri­ne çı­kıl­dı­ğı en­di­şe­siy­le teh­li­ke çan­la­rı ça­lı­yor.
Alı­na­cak ted­bir­le­rin ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­ce­ği ko­nu­şu­lur­ken uma­rım çok geç ka­lın­maz.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı haf­ta­lık vaka sa­yı­sı 100 binde 10’un al­tın­da­ki il­le­rin “düşük”, 11-35 ara­sı­nın “orta”, 36-100 ara­sı­nın “yük­sek”, 100’ün üs­tün­de­ki il­le­rin ise “çok yük­sek” risk­li’ sa­yı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.
Buna göre, mavi düşük risk­li, sarı orta risk­li, tu­run­cu yük­sek risk­li, kır­mı­zı çok yük­sek risk­li il­le­ri tem­sil edi­yor.
Geç­ti­ği­miz hafta sonu bütün yurt­ta uy­gu­la­nan kı­sıt­la­ma­sız ilk cu­mar­te­si gü­nün­de or­ta­ya çıkan kor­kunç man­za­ra her­ke­si en­di­şe­ye sevk etti.
Vaka sa­yı­la­rı arttı, çoğu il ha­ri­ta­da kı­zar­dı.
Yeni ted­bir­le­rin alın­ma­sı hatta cu­mar­te­si gün­le­ri­nin ye­ni­den yasak hale ge­ti­ril­me­si gün­dem­de.
Doğu Ka­ra­de­niz’de Art­vin’den Sam­su­na kadar bütün iller Kır­mı­zı­da. Bunu son­lan­dır­ma­lı­yız.
Kır­mı­zı­dan kur­tul­mak için her­ke­sin alı­nan ted­bir­le­re ke­sin­lik­le uy­ma­sı ge­re­kir.

Rize Basınından Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak’a Ziyaret

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu ka­rar­na­me­siy­le 2020 ‘nin son haf­ta­sın­da Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor.

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu (HSK) ka­rar­na­me­siy­le Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Önder Kemal Se­kü­cü’den bo­şa­lan Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na,2020 ‘nin son haf­ta­sın­da Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor..
Rize’nin du­ayen ga­ze­te­ci­si,Züm­rüt ga­ze­te­si baş ya­za­rı İsmet Kö­soğ­lu ve ri­ze­viz­yon im­ti­yaz sa­hi­bi Osman Kö­se­oğ­lu,kısa bir süre önce Rize Cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lığ­na ata­nan Meh­met Pat­lak’a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar..
Zi­ya­ret­te böl­ge­mi­zin gün­cel ko­nu­la­rı ko­nu­şul­du. Pat­lak, daha önce Rize’de Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ola­rak görev yap­mış­tı…. İki çocuk ba­ba­sı Ka­ra­de­niz’li hem­şeh­ri­miz Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Meh­met Pat­lak’ı teb­rik edi­yor,yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum..
MEH­MET PAT­LAK KİMDİR?
29 Eylül 1978 yı­lın­da, Ordu ili Kumru il­çe­sin­de doğdu. İlk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da ta­mam­la­dık­tan sonra 2002 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun oldu. Mar­din Mid­yat Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­da gö­re­ve baş­la­mış olup, sı­ra­sıy­la Kas­ta­mo­nu Ça­tal­zey­tin Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı, Rize Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı yap­tık­tan sonra, 2014 yılı yaz Ka­rar­na­me­si ile Os­ma­ni­ye Ka­dir­li Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı, Şır­nak Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ve Ka­ra­bük Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı ola­rak görev yaptı. Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Meh­met Pat­lak, Ne­ri­man Ulu Pat­lak ile evli olup, Meh­met Akif ve Duru Naz is­min­de iki çocuk ba­ba­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

Vali Kemal Çeber:”Rize’nin En Önemli Vizyon Projelerinden Birisi Çay Çarşısı”

Rize Va­li­si Kemal Çeber, ya­pı­mı hızlı bir şe­kil­de devam eden Çay Çar­şı­sı Pro­je­si­nin son ha­li­ni ye­rin­de in­ce­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, in­ce­le­me­le­rin­de Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan’dan Çay Çar­şı­sı Pro­je­si’nin son du­ru­mu hak­kın­da bilgi aldı.Ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan Çay Çar­şı­sı’nın Rize’nin en önem­li viz­yon pro­je­le­rin­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Vali Çeber; ” İli­miz­le öz­deş­le­şen ve ili­mi­zi sem­bo­li­ze eden pek çok doğal ve ta­ri­hi gü­zel­li­ğe sa­hi­biz. Ya­pı­mı devam eden Çay Çar­şı­sı’da ta­mam­lan­dı­ğın­da ili­mi­zin önem­li sem­bol­le­rin­den biri ha­li­ne ge­lecek.

İli­mi­zin en önem­li ti­ca­ret kay­nak­la­rın­dan biri olan ça­yı­mı­zın pek çok çe­şi­di­ni bu­ra­da ta­nıt­ma im­ka­nı bu­la­ca­ğız. Bu proje ile sa­de­ce Tür­ki­ye’de değil ili­mi­ze gelen tu­rist­le­rin zi­ya­ret­le­ri ile bir­lik­te ulus­la­ra­ra­sı alan­dan da ürün­le­ri­mi­zi ser­gi­le­me im­ka­nı elde ede­ce­ğiz. Bun­la­rın yanı sıra Çay Çar­şı­sı içe­ri­sin­de yer ala­cak olan sos­yal alan­lar­la bir­lik­te hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi ve gelen mi­sa­fir­le­ri­mi­zi en güzel şe­kil­de ağır­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Ay­rı­ca alan­da yer alan dük­kan­la­rı­mız­da sa­de­ce çay değil ili­mi­ze özgü diğer ürün­le­ri­de ser­gi­le­me im­ka­nı­mız ola­cak. Buda biz­le­re ti­ca­ri ve kül­tü­rel an­lam­da büyük kat­kı­lar sağ­la­ya­cak. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Rize’den mutant virüs uyarısı

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, “Böl­ge­miz­de mu­tant virüs bu­laş­la­rı sü­rü­yor. Bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı fazla ol­du­ğu için de maske, me­sa­fe, te­miz­li­ğe daha fazla dik­kat et­me­miz ge­re­kecek” dedi.

Çok yük­sek risk­li iller’in yer al­dı­ğı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde ‘kır­mı­zı’ ka­te­go­ri­de­ki iller ara­sın­da yer alan Rize’de geçen hafta 213,10 olan vaka sa­yı­sı 208,21’e düşse de so­kak­lar­da artan ka­la­ba­lık en­di­şe ve­ri­yor. Kent­te son 1 haf­ta­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 495 ki­şi­ye 1 mil­yon 53 bin 450 TL idari para ce­za­sı uy­gu­la­nır­ken, uz­man­lar ku­ral­la­ra uyul­ma­sı çağ­rı­sı­nı yi­ne­li­yor.
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı, RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, Ka­ra­de­niz il­le­ri­nin ço­ğu­nun hala kır­mı­zı tab­lo­da yer al­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Biz va­tan­daş ola­rak azami dik­kat gös­ter­me­miz ge­re­ki­yor. Maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na ke­sin­lik­le ri­ayet et­me­miz lazım. Vaka sa­yı­la­rı bir­den­bi­re düş­me­ye­cek­tir. Yavaş yavaş düşüş eği­li­mi gös­te­re­cek­tir. Onu da önü­müz­de­ki gün­ler­de gö­re­ce­ğiz.
Ben yak­la­şık 11 yıl önce Rize’ye gel­dim, bu süre içe­ri­sin­de pek çok ar­ka­da­şım, dos­tum oldu. Ne yazık ki bu pan­de­mi sü­re­cin­de bir­çok ar­ka­da­şı­mı kay­bet­tim. Onun için va­tan­daş­la­rı­mı­za da ses­len­mek is­ti­yo­rum.
Sev­dik­le­ri­ni­zi ve se­ven­le­ri­ni­zi ken­di­niz­den mah­rum et­me­yin. Ko­nu­lan ku­ral­la­ra uya­lım top­lum içe­ri­si­ne fazla gir­me­ye­lim. Aile kü­çük­le­ri bü­yük­le­ri hep bir arada olmak gö­rüş­mek is­ti­yo­ruz ama bunu azami dik­kat öl­çü­sün­de yap­ma­lı­yız.
Yoksa aşı­la­ma ta­mam­la­nıp bi­tin­ce­ye kadar virüs be­la­sın­dan kur­tu­la­ca­ğı­mız yok “dedi.
‘MU­TANT VİRÜS BU­LAŞ­LA­RI DEVAM EDİYOR’
Doç. Dr. Şahin “Böl­ge­miz­de mu­tant virüs bu­laş­la­rı devam edi­yor. Bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğı fazla ol­du­ğu için de maske, me­sa­fe, te­miz­li­ğe daha fazla dik­kat et­me­miz ge­re­kecek. İnsan­lar halen daha işin cid­di­ye­ti­nin far­kın­da değil. Aile­le­ri­ni gidip zi­ya­ret edi­yor­lar, hafta sonu kı­sıt­la­ma­la­rı için köy­le­re çı­kı­yor­lar, bü­yük­le­ri ile gö­rü­şü­yor­lar. Sanki şe­hir­den uzak­la­şın­ca her şey ser­best­miş gibi ya­şan­tı­la­rı­na devam et­tik­le­ri için ister is­te­mez bulaş olu­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Toplam 58 Bin 906 Kişiye Aşı Yapıldı

Rize’de 42 bin 290 kişiye 1. doz, 16 bin 616 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 58 bin 906 kişiye aşı yapıldı.


Tür­ki­ye’de 14 Ocak’ta baş­la­yan aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı, “Ko­vid-19 Aşısı Bil­gi­len­dir­me Plat­for­mu” üze­rin­den an­be­an takip edi­le­bi­li­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca ve Bilim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı aşı­la­ma sü­re­ci ka­de­me­li ola­rak devam edi­yor. Tür­ki­ye’deki tüm il­le­rin yer al­dı­ğı ha­ri­ta­da, ne­re­de ne kadar aşı ya­pıl­dı­ğı bil­gi­si gö­rü­le­bi­li­yor. Ve­ri­le­re göre Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı­la­ma Sam­sun’a ya­pı­lır­ken, vi­rü­sün pik yap­tı­ğı ve kır­mı­zı alarm veren diğer il­ler­de de aşı­la­nan insan sa­yı­sı her geçen gün ar­tı­yor.

Haber Merkezi

Rize İl Özel idaresi’nin Faaliyet Raporu ve Stratejik Planı Mecliste Kabul Edildi

Rize İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı İbra­him Türüt baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan Mart ayı ola­ğan top­lan­tı­sın­da, İl Özel İda­re­si­nin 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Planı oy bir­li­ği ile kabul edil­di.

Rize İl Genel Mec­li­si Mart ayı ola­ğan top­lan­tı­la­rı­nın son bir­le­şi­mi­ne, İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin Sarı, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Yunus Emre Ayar, Mec­lis Üye­le­ri ve Birim Mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.
İl Özel İda­re­si bün­ye­sin­de ha­zır­la­nan ve Genel Sek­re­ter Ümit Hü­se­yin Sarı adına Mali Hiz­met­ler Mü­dü­rü Yavuz Selim Erol ta­ra­fın­dan mec­lis genel ku­ru­lu­na su­nu­lan İl Özel İda­re­si 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Planı ya­pı­lan oy­la­ma so­nu­cun­da oy bir­li­ği ile kabul edil­di. Mec­lis Baş­ka­nı İbra­him Türüt, oy­la­ma­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da 2020 Yı­lı­na ait Fa­ali­yet Ra­po­ru ve Kesin He­sa­bı ile 2020 – 2024 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan St­ra­te­jik Pla­nı­nın ha­zır­lan­ma­sın­da ve he­def­le­nen ya­tı­rım­la­rın sa­ha­da uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da büyük bir öz­ve­riy­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren başta Genel Sek­re­ter Ümit Hü­se­yin Sarı olmak üzere Birim Mü­dür­le­ri­ne ve tüm İl Özel İdare eki­bi­ne te­şek­kür etti.

Haber Merkezi

Saç çıksın diye kel başını buzağıya yalatan Karadenizli!

Saçı çık­ma­yan va­tan­daş il­ginç ve komik bir yola baş­vur­du. Ka­fa­sı­nı bu­za­ğı­ya ya­la­tan Ka­ra­de­niz­li, iz­le­yen­le­ri gül­dür­dü.

Trab­zon’un Köp­rü­ba­şı il­çe­si­ne bağlı Pı­nar­lı Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan Ali Su­iç­mez, ‘Ka­ra­de­niz­li yine il­ginç bir çözüm buldu’ de­dirt­ti.​Arkadaş­la­rın­dan al­dı­ğı tak­ti­ği yeni doğan bu­za­ğı­da de­ne­yen Su­iç­mez, çek­ti­ği vi­de­oyu sos­yal med­ya­ya yük­le­di. Kısa sü­re­de ilgi gören gö­rün­tü­ler­de Su­iç­mez, ka­fa­sı­nı bu­za­ğı­ya ya­lat­tı.
İzle­yen­le­ri gül­dü­ren gö­rün­tü­ler­de bu­za­ğı­ya “Yerim senin bal­la­rı­nı” diyen Su­iç­mez, saç ek­ti­ren­le­re de tav­si­ye­ler­de bu­lun­du.​Sa­çı­nın çık­ma­sı­nı is­te­yen­le­ri bu­za­ğı­nın ya­nı­na ça­ğı­ran Su­iç­mez, “Sa­çı­mın çık­ma­sı için ‘bana bu­za­ğı ka­fa­nı ya­la­sın’ de­di­ler. Ben de onun için ka­fa­mı bu­za­ğı­ma ya­la­tı­yo­rum. Saç çık­ma­sı için saç ek­tir­me­yin, ya­zık­tır pa­ra­nı­za. Allah aş­kı­na buna bir bakın. Sa­çı­nı­zın çık­ma­sı için gelin bu­ra­ya” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

RTEÜ’DE 2021 YILI ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞ OLUYOR

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de plan­la­dık­la­rı ve ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­mış olan ça­lış­ma­la­rın kısa zaman içe­ri­sin­de baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Yapı İşleri ve Tek­nik Daire Baş­ka­nı Sü­ley­man Çolak, bu yıl plan­la­nan alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nın son du­ru­mu hak­kın­da RTEÜ Üst Yö­ne­ti­mi’ne sunum yaptı. Top­lan­tı­nın so­nun­da Rek­tör Ka­ra­man, 2021 yılı içe­ri­sin­de baş­la­ya­cak olan alt yapı ça­lış­ma­la­rı ve son du­rum­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.
1-Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Bi­na­sı: Tıp ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­le­ri­nin de yer al­dı­ğı İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’ndeki Sağ­lık Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. 16.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan Fa­kül­te bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. Pro­je­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır. 2-Sa­hil Dol­gu­su Üst Ya­pı­sı: Üni­ver­si­te­mi­zin Fener Ma­hal­le­si’nde yer alan Zihni Derin Kül­li­ye­si’nin hemen önün­de yap­mış ol­du­ğu­muz sahil dol­gu­su­nun sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rın­dan olu­şan üst ya­pı­sı­nı ihale ettik ve il­gi­li fir­ma­ya yer tes­li­mi ya­pıl­dı. İha­le­yi alan firma önü­müz­de­ki gün­ler­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ya­cak­tır. 3-De­ney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi: İslam­pa­şa ma­hal­le­sin­de yer alan Sağ­lık Kül­li­ye­si’nde ya­pı­la­cak olan Deney Hay­van­la­rı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, 1.200 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak­tır. Proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir, ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da ihale edi­le­rek ya­pı­mı­na baş­la­na­cak­tır.
4-Gü­ney­su Ko­nak­la­rı İkinci Etap Ça­lış­ma­sı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta olan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı­nın ikin­ci etap iş­le­ri kap­sa­mın­da; mar­ket, ka­fe­ter­ya, havuz, 4-6 yaş Kur’an Kursu, Kreş, Etüt Mer­ke­zi ve spor alan­la­rı­nın yer al­dı­ğı Sos­yal Tesis; mi­sa­fir­ha­ne ile 26, 28, 29 ve 30 nolu loj­man blok­la­rı ve Cami yer al­mak­ta­dır. 2020 yı­lın­da baş­la­mış olan in­şa­at­lar hızlı bir şe­kil­de devam et­mek­te­dir. 5-Özel Okul İnşa­atı: Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan Gü­ney­su Ko­nak­la­rı’nın hemen ya­nın­da ya­pıl­mak­ta olan özel oku­lun içe­ri­sin­de; Ana­oku­lu, İlko­kul ve Or­ta­okul bu­lun­mak­ta­dır. 6-Mer­ke­zi Araş­tır­ma La­bo­ra­tu­va­rı ile Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si La­bo­ra­tu­var­la­rı: Yak­la­şık ola­rak 4.000 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı Fener Ma­hal­le­si’ndeki Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­si­ne ya­pı­la­cak­tır. Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­la­cak olan la­bo­ra­tu­var bi­na­sı­nın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. 7-Tek­no­kent İnşa­atı: Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak Türk Alman Üni­ver­si­te­si ile ortak ola­rak kur­du­ğu­muz Di­ji­tal Park Tek­no­ken­tin İstan­bul Çek­me­köy il­çe­sin­de­ki bi­na­sı­nın in­şa­atı devam et­mek­te­dir. Tek­no­ken­tin Üni­ver­si­te­miz Zihni Derin Kül­li­ye­si içe­ri­sin­de yer ala­cak olan şu­be­si­nin in­şa­atı da önü­müz­de­ki ay­lar­da baş­la­ya­cak­tır. 8-Bun­la­ra ila­ve­ten, Ar­de­şen Kül­li­ye­si spor sa­lo­nu ve loj­man bi­na­sı­nın cephe giy­dir­me­le­ri ile çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı, Zi­ra­at Fa­kül­te­si çevre dü­zen­le­me, par­se­li­zas­yon ve kül­li­ye ihata iş­lem­le­ri ile Fın­dık­lı Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Yük­se­ko­ku­lu do­ğal­gaz dö­nü­şü­mü ve kül­li­ye ihata ça­lış­ma­la­rı da ya­pı­la­cak­tır. Bun­la­rın proje ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te olup en kısa za­man­da ihale edi­le­rek yapım işine baş­la­na­cak­tır.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN, “kem âlât ile ke­mâ­lât olmaz” şek­lin­de­ki Me­cel­le ka­ide­sin­den ha­re­ket et­tik­le­ri­ni, bu an­lam­da Üni­ver­si­te­nin eği­tim öğ­re­tim bi­na­sı, araş­tır­ma mer­ke­zi, la­bo­ra­tu­var, aka­de­mik ve idari per­so­nel loj­man­la­rı ile sos­yal, spor­tif ve rek­re­as­yon alan­la­rı nok­ta­sın­da­ki ek­sik­lik­le­ri­ni kısa zaman içe­ri­sin­de gi­der­mek için gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den iti­ba­ren yö­ne­tim ekibi ile bir­lik­te yoğun bir çaba har­ca­dık­la­rı­nı, bu an­lam­da bu güne kadar fi­zi­ki alt yapı nok­ta­sın­da çok önem­li pro­je­le­ri ta­mam­la­dık­la­rı­nı, 2021 yılı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer alan ve bu­ra­da ifade edi­len iş­le­rin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ni­te­lik­li bir eği­tim ve araş­tır­ma ge­liş­tir­me için alt ya­pı­sı­nın % 95 ora­nın­da ta­mam­lan­mış ola­ca­ğı­nı, 2021 yılı içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak olan bu ya­tı­rım­la­rın bir kıs­mı­nı kendi ya­tı­rım büt­çe­le­rin­den, bir kıs­mı­nı spor-to­to teş­ki­la­tı­nın kat­kı­la­rıy­la ya­pa­cak­la­rı­nı, bir kıs­mı­nın da Üni­ver­si­te Ge­liş­tir­me Vakfı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı­nı” be­lirt­ti.
RTEÜ Rek­tö­rü Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da, “Üni­ver­si­te­mi­ze bu ya­tı­rım­la­rı ka­zan­dır­ma nok­ta­sın­da­ki katkı ve des­tek­le­ri do­la­yı­sıy­la başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan olmak üzere, Üni­ver­si­te­miz Ge­liş­tir­me Vakfı baş­kan ve üye­le­ri ile ili­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve YÖK Baş­ka­nı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şah­sım ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si aile­si adına ayrı ayrı te­şek­kür edi­yor, şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Rize’de Evlenme Sayısı Yüzde 9,4 Oranında Azaldı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 2020 yı­lın­da ev­len­me sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 9,9 ora­nın­da aza­la­rak 13 bin 928’e ge­ri­ler­ken, or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler­de 28,6 ve ka­dın­lar­da 25,8 oldu. Bu de­ğer­ler ile Doğu Ka­ra­de­niz er­kek­ler­de 27,9 ka­dın­lar­da 25,1 olan Tür­ki­ye or­ta­la­ma­la­rı­nın üze­rin­de yer aldı.

TUİK ve­ri­le­ri­ne göre, Doğu Ka­ra­de­niz il­le­ri kap­sa­mın­da; ev­len­me sa­yı­sı ön­ce­ki yıla göre Art­vin’de yüzde 19,5 ora­nın­da aza­la­rak 779’a, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 13,0 ora­nın­da aza­la­rak 634’e, Ordu’da yüzde 12,3 aza­la­rak 3 bin 986’ya, Rize’de yüzde 9,4 ora­nın­da aza­la­rak bin 712’ye, Trab­zon’da yüzde 8,2 ora­nın­da aza­la­rak 4 bin 449’a ve Gi­re­sun’da yüzde 4,2 ora­nın­da aza­la­rak 2 bin 368’e ge­ri­le­di.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı er­kek­ler­de 28,6 ve ka­dın­lar­da 25,8 oldu.
Bu de­ğer­ler ile Doğu Ka­ra­de­niz, er­kek­ler­de 27,9 ka­dın­lar­da 25,1 olan Tür­ki­ye or­ta­la­ma­la­rı­nın üze­rin­de yer aldı.
Or­ta­la­ma ilk ev­len­me yaşı Trab­zon’da er­kek­ler­de 29,1 ka­dın­lar­da 26,4, Ordu’da er­kek­ler­de 27,5 ka­dın­lar­da 24,7, Gi­re­sun’da er­kek­ler­de 28,5 ka­dın­lar­da 25,4, Rize’de er­kek­ler­de 29,8 ka­dın­lar­da 26,8 Art­vin’de er­kek­ler­de 29,7 ka­dın­lar­da 26,8 ve Gü­müş­ha­ne’de er­kek­ler­de 28,2 ka­dın­lar­da 24,7 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Trab­zon’da bo­şan­ma va­ka­la­rı arttı
Öte yan­dan Doğu Ka­ra­de­niz’de 2020 yı­lın­da bo­şa­nan­la­rın sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 6,7 aza­la­rak 3 bin 30’a ge­ri­ler­ken bin kişi ba­şı­na düşen bo­şan­ma sa­yı­sı­nı ifade eden kaba bo­şan­ma hızı binde 1,13 oldu.
Doğu Ka­ra­de­niz il­le­rin­de bo­şa­nan­la­rın sa­yı­sı bir ön­ce­ki yıla göre Trab­zon’da yüzde 5,5 ora­nın­da ar­ta­rak 878’e çı­kar­ken, Art­vin’de yüzde 29,2 ora­nın­da aza­la­rak 153’e, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 15,8 ora­nın­da aza­la­rak 85’e, Gi­re­sun’da yüzde 13,8 ora­nın­da aza­la­rak 618’e, Rize’de yüzde 13,0 ora­nın­da aza­la­rak 301’e ve Ordu’da yüzde 3,9 ora­nın­da aza­la­rak 995’e düştü.
Doğu Ka­ra­de­niz’de kaba bo­şan­ma hızı en yük­sek olan il ise Gi­re­sun oldu.
2020 yılı kaba bo­şan­ma hız­la­rı Gi­re­sun’da binde 1,38, Ordu’da binde 1,31, Trab­zon’da binde 1,08, Art­vin’de binde 0,90, Rize’de binde 0,88 ve Gü­müş­ha­ne’de binde 0,56 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Bo­şan­ma ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da daha çok ya­şa­nı­yor
2020 yı­lın­da Doğu Ka­ra­de­niz’de bo­şan­ma­la­rın yüzde 32,4’ü ev­li­li­ğin ilk 5 yılı, yüzde 30,1’i 16 yıl ve üze­rin­de ger­çek­leş­ti.
Ev­li­li­ğin ilk 5 yı­lın­da­ki bo­şan­ma­la­rın oranı Gü­müş­ha­ne’de yüzde 48,2, Art­vin’de yüzde 39,9, Rize’de yüzde 35,5, Ordu’da yüzde 33,8, Gi­re­sun’da yüzde 30,6 ve Trab­zon’da yüzde 28,1 oldu. Yaş gru­bu­na göre bo­şan­ma­lar in­ce­len­di­ğin­de Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en fazla bo­şan­ma­nın er­kek­ler­de yüzde 20,8 ora­nıy­la 35-39, ka­dın­lar­da ise yüzde 20,6 ora­nıy­la 30-34 yaş gru­bun­da ger­çek­leş­ti­ği gö­rül­dü.


Haber Merkezi

Şiddetsiz Toplum Derneği’nden, Kadına Yönelik Şiddete Karşı “Erkek Hareketi” “KALBİMİZ BURUK, ANCAK, ŞİDDETE VE VAHŞETE TESLİM OLMAK YOK…”

Şid­det­siz Top­lum Der­ne­ği, ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­te karşı, ka­dın­la­ra des­tek ver­mek ama­cıy­la geç­ti­ği­miz yıl baş­lat­tı­ğı “Erkek Ha­re­ke­ti”ni bu yıl, sal­gın ne­de­niy­le sı­nır­lı ola­rak sür­dür­dü.

Der­nek Baş­ka­nı Rıza Sümer, 8 Mart 2021 Pa­zar­te­si günü, saat 09.30 da Abi­din­pa­şa’dan baş­lat­tı­ğı spor yü­rü­yü­şü­nü, Ulu­can­lar Ce­za­evi mü­ze­si, Ana­far­ta­lar Cad­de­si, Ulus Ata­türk hey­ke­li, bi­rin­ci ve ikin­ci TBMM, 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Si­te­si, Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi, Anıt­ka­bir, Anıt­te­pe spor te­sis­le­ri, İsmet İnönü Bul­va­rı yö­nün­den, TBMM Dik­men ve Çan­ka­ya ka­pı­la­rı­nın önün­den ge­çe­rek, yak­la­şık 3 saat 30 da­ki­ka­da Kur­tu­luş Parkı ve ar­dın­dan da Abi­din­pa­şa’daki evin­de ta­mam­la­dı.
Saat 13.00 de, Rıza Sümer, Aysel Sadak İltaş, Erdal Gülöz, Ferda He­kim­ci ve Aziy­me Arı­kan, Kur­tu­luş Par­kın­da, tarih bo­yun­ca şid­det gören ka­dın­la­rın anı­sı­na 10 sa­ni­ye­lik saygı du­ru­şun­da bu­lun­du­lar.
Der­nek, aynı akşam Erdal Gülöz’ün yö­ne­ti­min­de zoom top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.
Dünya Ka­dın­lar Günü ne­de­niy­le şu açık­la­ma­lar ya­pıl­dı.
Rıza Sümer: Der­nek Baş­ka­nı
“İnsana, hay­va­na ve çev­re­ye yö­ne­lik şid­de­tin en­gel­len­me­si için, ka­dın­la­rın, an­ne­le­rin, ara­la­rın­da­ki si­ya­sal ve inanç fark­lı­lık­la­rı­na saygı du­ya­rak bir­lik­te ha­re­ket et­me­le­ri zo­run­lu­luk ha­li­ne çok­tan geldi. 2015 yı­lın­da ku­ru­lur­ken yap­tı­ğı­mız çağ­rı­la­rı tüm ka­dın­la­ra ve an­ne­le­re du­yu­ra­bil­sey­dik, görüş ve öne­ri­le­ri­mi­ze değer ve­ril­sey­di, biz biraz önem­sen­sey­dik, ci­na­yet­le­rin ve tüm şid­det­le­rin büyük bir bö­lü­mü ön­le­ne­bi­lir­di.
Ka­dın­lar, el­bet­te Hü­kü­met­ler­den, yar­gı­dan, gü­ven­lik­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı­nı, suç­lu­la­ra hu­kuk­ta­ki kar­şı­lık­la­rın ve­ril­me­si­ni bek­le­me­li­ler, bek­le­ye­bi­lir­ler. Hü­kü­me­ti­miz, ulus­la­ra­ra­sı tüm söz­leş­me­le­rin ge­re­ği­ni ek­sik­siz ye­ri­ne ge­tir­me­li­dir. İstan­bul söz­leş­me­si, aile­yi, ka­dı­nı, hatta tüm bi­rey­le­ri ko­ru­ma­yı he­def­le­yen bir bel­ge­dir. Söz­leş­me­den im­za­yı çek­mek, im­za­la­yan­la­ra ve in­sa­nı­mı­za asla ya­kış­maz.
Ül­ke­miz­de sorun, yasal ek­sik­lik­ler­den çok uy­gu­la­ma­lar­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır.
Ka­dın­la­rın, er­kek­ler­le bir­lik­te, erkek şid­de­ti­ne karşı ken­di­le­ri­ni ve çev­re­le­ri­ni ko­ru­ma­la­rı, tu­za­ğa düş­me­me­le­ri ko­nu­sun­da bir­lik için­de ha­re­ket et­me­le­ri ve güç­le­ri­ni bir­leş­tir­me­le­ri, gö­nül­lü­lük­ten çok zo­run­lu­luk­tur.
En güçlü ve yet­ki­li ma­kam­lar­da­ki­ler dahil, si­ya­set­çi­le­rin dil şid­de­ti­ni, ya­la­nı, if­ti­ra­yı, teh­di­di, öte­ki­leş­tir­me­yi, hedef gös­ter­me­yi, mey­dan­lar­dan TBMM’ye kadar her yerde ive­di­lik­le bı­rak­ma­la­rı ge­rek­li­dir. Tür­ki­ye, çok yay­gın­la­şan ve ağır­la­şan dil şid­de­ti­ne daha fazla da­ya­na­maz dü­şün­ce­sin­de­yim. Her güzel şey ta­ban­dan, hal­kın için­den baş­lar­sa sağ­lam ve ve­rim­li olur. Ancak, şid­det di­li­nin son­lan­ma­sı ta­van­dan baş­la­ma­lı, ta­ba­nı, halkı olum­lu et­ki­le­ye­rek saygı, sevgi, hoş­gö­rü, şef­kat, dost­luk ve ba­rı­şın ya­şan­dı­ğı bir Tür­ki­ye, Dünya’ya örnek ol­ma­lı­dır.
Er­kek­ler, şid­det üre­ten­ler­den do­la­yı üzül­mek­ten, utan­mak aşa­ma­sı­na gel­me­li­dir­ler. So­ru­nu çöz­mek, ara­la­rın­da ya­şa­yıp şid­det üre­ten­le­ri “iyi”leş­tir­mek, aynı za­man­da er­kek­le­rin namus bor­cu­dur. Şid­de­te ve vah­şe­te tes­lim olmak yok.”
Ferda He­kim­ci : Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi
“Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü’nde kal­bi­miz buruk. Disk-Ar’ın ya­yın­la­dı­ğı ra­po­ra göre her dört ka­dın­dan sa­de­ce biri ça­lı­şı­yor!Geniş ta­nım­lı kadın iş­siz­li­ği yüzde 37,7! Co­vid-19 et­ki­siy­le iş kaybı ve geniş ta­nım­lı kadın iş­siz­li­ği yüzde 43! Co­vid-19 dö­ne­min­de ka­dın­la­rın aylık or­ta­la­ma iş kaybı 1 mil­yon 484 bin! Kadın iş­gü­cü son bir yılda yüzde 8,2 azal­dı!
Ko­vid-19 sü­re­cin­de ilk işin­den çı­ka­rı­lıp eko­no­mik şid­det­le baş­ba­şa kalan yine ka­dın­lar. Fab­ri­ka­da, bü­ro­da, tar­la­da, evde ta­ci­ze uğ­ra­yan, ay­rım­cı­lı­ğa, mob­bin­ge maruz kalıp şid­de­te uğ­ra­yan­lar yine onlar…
Gün geç­mi­yor ki ka­dın­la­rı­mı­za ya­pı­lan vahşi şid­de­tin bir te­za­hü­rü vic­dan­lı kalp­le­ri vur­ma­sın. Ar­dın­dan en yu­ka­rı­dan aşağı doğru lanet me­saj­la­rı med­ya­yı tut­ma­sın.
Ey erkek ege­men yü­rüt­me, yargı ve ya­sa­ma. Ey bu dev­le­ti idare eden­ler. Ye­ri­niz ya­kın­ma, ah, vah etme yeri değil, ça­re­siz­le­re çare bulma ye­ri­dir.
“Dün­ya­da ne varsa ka­dı­nın ese­ri­dir” diyen bu dev­le­tin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün izin­den ay­rıl­ma­yı­nız.
Kadın Ci­na­yet­le­ri­ni Dur­du­ra­ca­ğız Plat­for­mu’nun 2020 yılı ra­po­ru­na göre 300 kadın öl­dü­rül­dü, 171 kadın şüp­he­li şe­kil­de ölü bu­lun­du.
Unut­ma­yı­nız ki; ana­nı­zı, ba­cı­nı­zı, kı­zı­nı­zı, hayat ar­ka­da­şı­nı­zı eko­no­mik, sos­yal ve fi­zik­sel şid­de­te maruz bı­rak­tı­ğı­nız her an kamu vic­da­nın­da bir kez daha mah­kum­su­nuz.
Bağ­naz­lı­ğın, ca­hil­li­ğin, din diye da­ya­tı­lan Arap örf ve adet­le­ri­nin et­ki­sin­den bu top­lu­mu kur­tar­mak sizin gö­re­vi­niz.
İşe bir an önce baş­la­yıp işe İstan­bul Söz­leş­me­si’nin ge­rek­le­ri­ni ya­şa­ma ge­çir­mek­le baş­la­yı­nız.
Zira “ Türk ka­dı­nı yer­ler­de sü­rün­me­ye değil, omuz­lar üze­rin­de gök­le­re yük­sel­me­ye la­yık­tır…”
Aziy­me Arı­kan: Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi
“De­ği­şim, dö­nü­şüm ve dev­rim, ancak kadın ile olur. Ka­dın­lar er­kek­le­rin re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zi de­ğil­dir. Kadın sev­gi­dir, kadın zor­luk­la­rı ba­şa­ran­dır ve kadın mü­ca­de­le­dir. Ses­siz kal­ma­mış, yeri gel­di­ğin­ce se­si­ni yük­selt­mek­ten kork­ma­yan ka­dın­la­rın önün­de saygı ile eği­li­yo­rum.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, gü­cüy­le, du­ru­şu ile her­ke­se ye­tecek sev­gi­siy­le eme­ğin mi­ma­rı tüm ka­dın­la­rı­mı­za sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­na­rım.”
Erdal Gülöz : Der­nek Gö­nül­lü­sü
“08 Mart…KA­DIN­LA­RI­MI­ZI SA­DE­CE BU GÜN HA­TIR­LA­MA­MA­LI­YIZ…Ka­dın­la­rı­mız, ortak ha­ya­tı­mı­zın vaz­ge­çil­mez ta­mam­la­yı­cı­la­rı­dır.”


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

« Older Entries Recent Entries »