Author Archives: yenicayeli

Temizlik Görevlisi Köpekle Olan Kovalamacasını Anlattı

Rize’de te­miz­lik gö­rev­li­si ile köpek ara­sın­da ya­şa­nan eğ­len­ce­li da­ki­ka­lar sos­yal med­ya­da be­ğe­ni re­kor­la­rı kırdı. Ola­yın ar­dın­dan te­miz­lik gö­rev­li­si Erhan Taş­pı­nar, kö­pek­le olan gül­dü­ren ko­va­la­ma­ca­sı­nı an­lat­tı.

Olay, İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’nde ya­şan­dı. Rize Be­le­di­ye­sin­de te­miz­lik gö­rev­li­si ola­rak ça­lı­şan Erhan Taş­pı­nar, mola ver­di­ğin­de ya­nı­na gelen köpek sü­pür­ge­si­ni alıp kaçtı. Taş­pı­nar’ın kö­pe­ğin pe­şin­den ko­şar­ken, “O bana zim­met­li” de­me­si ve o an­la­rı ka­me­ra­ya yan­sı­dı. Gö­rün­tü­ler sos­yal med­ya­da ya­yı­lın­ca her­kes Taş­pı­nar’ı merak etti. O an­la­rı an­la­tan ve sos­yal med­ya­da ken­di­ni gör­dü­ğün­de çok şa­şır­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Erhan Taş­pı­nar, ya­şa­dı­ğı olaya iliş­kin “Böl­gem olan İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’nde ça­lı­şır­ken mola sa­atin­de ara ver­dim. Ora­da­ki sa­hip­li bir köpek benim sü­pür­ge­mi alıp koş­ma­ya baş­la­dı. Bende pe­şin­den koş­tum, böyle bir ens­tan­ta­ne oldu. Orada bir va­tan­daş çekim yaptı ve in­ter­ne­te attı. Öyle gü­le­ce­ği­miz bir durum oldu. Bende sos­yal med­ya­da rast­la­dım. Hay­van­la­rı se­vi­yo­rum, on­la­ra değer ve­ri­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Vi­de­oda­ki “O bana zim­met­li” söz­le­ri hak­kın­da da ko­nu­şan Taş­pı­nar “Biz ailecek Kemal Sunal film­le­ri­ni se­ve­rek iz­le­riz. Bende rah­met­li­yi çok se­vi­yo­rum Allah gani gani rah­met ey­le­sin. Onun için söy­le­dim bende. Baya da bir yorum geldi. Sü­pür­ge­yi kur­tar­dım ama zaten bana ge­ti­re­cek­ti onu” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

ÜNİVERSİTELERİMİZ

Dün­ya­da ba­şa­rı sı­ra­la­ma­sın­da üni­ver­si­te­ler ye­ri­ni aldı.
Geç­miş­te ol­du­ğu gibi şim­di­de ilk 500 ara­sı­na giren Türk Üni­ver­si­te­si yok ma­ale­sef.
Dev­le­ti­mi­zi yö­ne­ten­ler sık sık dün­ya­da söz sa­hi­bi dev­let­le­ra­ra­sın­da­yız diyor ama Üni­ver­si­te­miz niye bu ka­te­go­ri­de yok.
Lise gibi her Vi­la­ye­te bir değil bir­kaç Üni­ver­si­te açı­lı­yor ama eği­tim öğ­re­tim ka­li­te­si aran­mı­yor. Hoca başta olmak üzere sos­yal, kül­tü­rel gibi bir­çok ek­sik­li­ğin­den do­la­yı eği­tim­de ka­li­te yok, se­vi­ye yük­se­le­mi­yor.
Bugün bir­çok ili­miz­de­ki Üni­ver­si­te­ler 50 ön­ce­si­nin Li­se­le­ri ka­li­te­sin­de değil. Öğ­ren­ci­ler müş­te­ri gibi gö­rül­dük­le­ri şe­hir­ler­de yal­nız­ca fo­toğ­raf­lı im­za­lı mü­hür­lü gös­te­riş­li Üni­ver­si­te Dip­lo­ma­sı sa­hi­bi ola­rak ev­le­ri­ne dö­nü­yor.
Tür­ki­ye’de 130 Dev­let 73 Özel olmak üzere top­lam­da 203 tane Üni­ver­si­te var. Bu Üni­ver­si­te­le­rin bir­ço­ğu İstan­bul’da.
2021 dünya Üni­ver­si­te­ler arası sı­ra­la­ma­sın­da Tür­ki­ye’deki 203 Üni­ver­si­te ara­sın­da yal­nız Koç Üni­ver­si­te­si yer almış.
Koç Üni­ver­si­te­si, yük­se­köğ­re­tim de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu QS ta­ra­fın­dan her yıl ya­yım­la­nan dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne geçen yıla göre 14 sıra ge­ri­le­ye­rek 465’nci sı­ra­dan girdi.
İşin doğ­ru­su 500 üni­ver­si­te ara­sın­da tek Üni­ver­si­te­miz var.
İlk 1000’de ise Tür­ki­ye’den 9 Üni­ver­si­te.
RTEÜ bu sı­ra­la­ma­da ol­ma­lıy­dı.
Rize’de dün değil 17 Mart 2006 yı­lın­da ku­ru­lan Rize Üni­ver­si­te­si son­ra­dan ismi de­ği­şe­rek RTEÜ olan gü­zi­de Üni­ver­si­te­miz ka­çın­cı sı­ra­da bil­mi­yo­rum.
Kısır çe­kiş­me­le­rin bir ta­ra­fa bı­ra­kı­la­rak, si­ya­se­tin elini çek­ti­ği ilim bilim yo­lun­da yük­sek se­vi­ye­le­re çı­ka­cak Üni­ver­si­te­mi­zi çok hayal edi­yo­rum.
RTEÜ’nin iyi se­vi­ye­ler­de ol­ma­ma­sı Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın adına ya­kış­mı­yor. Dünya li­de­ri­nin is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­miz keşke ilk bin değil de ilk 500 için­de yer al­say­dı.

RİZELİ AVUKATTAN KAMER GENÇ BELGESELİ

Ri­ze­li Avu­kat Remzi Kaz­maz Tun­ce­li eski Mil­let­ve­ki­li Kamer Genç’in ha­ya­tı­nı bel­ge­sel film yaptı.

Çevre dostu Avu­kat ola­rak ta­nı­nan Remzi Kaz­maz eski Mil­let­ve­ki­li Kamer Genç hak­kın­da yap­tı­ğı bel­ge­sel film ko­nu­sun­da CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nu ga­la­sı­na davet etti.
Film hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Av. Remzi Kaz­maz’ İzmir’de TÜLOV Tür­ki­ye Ta­nı­tım Araş­tır­ma De­mok­ra­si ve Laik olu­şum Vakfı ola­rak De­ğer­li bü­yü­ğü­müz KAMER GENÇ için ha­zır­la­dı­ğı­mız BEL­GE­SEL FİLM için Genel Baş­ka­nım Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ile fil­min yö­net­me­ni ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ğim çekim her açı­dan onur du­ya­rak yap­tı­ğım bir iş oldu. Bod­rum­da ya­pa­ca­ğı­mız fil­min ga­la­sı­na davet et­ti­ği­miz Sayın Genel Baş­ka­nım büyük bir ne­za­ket­le bu da­ve­ti kabul etti. Tülov ola­rak ül­ke­mi­zi ve bu ül­ke­ye hiz­met ver­miş kişi ve ku­rum­la­rı De­mok­ra­si ve La­ik­lik üze­rin­den ta­nıt­ma­ya devam ede­ce­ğiz’ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rize’de Kalp Krizi Geçiren 6. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Rize’de kalp krizi ge­çi­ren or­ta­okul öğ­ren­ci­si, kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di.

İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan pay­la­şım­da, Ar­de­şen Yavuz Selim Or­ta­oku­lu 6. sınıf öğ­ren­ci­si Ada İslam’ın ge­çir­di­ği kalp krizi so­nu­cu vefat et­ti­ği ve her­ke­si acıya boğ­du­ğu be­lir­til­di.
Pay­la­şım­da, “An­ne­si­ne, ba­ba­sı­na, ak­ra­ba­la­rı­na ve eği­tim ca­mi­amı­za baş sağ­lı­ğı ve sabır di­li­yo­ruz. Me­ka­nı cen­net olsun.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.
Öte yan­dan, İslam’ın ce­na­ze­si­nin, dün Pazar Sahil Ca­mi­si’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ki­raz­lık Ma­hal­le­si’ndeki aile kab­ris­ta­nı­na def­ne­dil­di­ği bil­di­ril­di.

Haber Mer­ke­zi

Bülent Uygun: Terimizin Son Damlasına Kadar Mücadele Edeceğiz

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Ga­la­ta­sa­ray maçı ön­ce­sin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Dep­las­man­dan pu­an­la dön­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­yen tec­rü­be­li hoca, “Ka­zan­mak adına te­ri­mi­zin son dam­la­sı­na kadar mü­ca­de­le ve­re­ce­ğiz” dedi.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray dep­las­ma­nın­da boy gös­te­recek olan Çay­kur Ri­zes­por, kar­şı­laş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde sür­dür­dü. Ant­ren­man ön­ce­sin­de ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tör Bü­lent Uygun, Ha­tays­por ma­çı­nı güzel bir ga­li­bi­yet ile ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ve ligin ka­la­nın­da ba­şa­rı sağ­la­mak için mü­ca­de­le­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri­ni dile ge­tir­di.
“Pu­an­la ay­rıl­mak is­ti­yo­ruz”
Ha­tays­por ga­li­bi­ye­ti­nin moral ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bü­lent Uygun, “Geçen hafta al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet hem ta­kı­mı­mı­za hem ta­raf­ta­rı­mı­za hem de bizi se­ven­le­re moral oldu. O maçı artık ge­ri­de bı­ra­ka­rak, her maçı 1 gün ya­şa­ya­rak, her maçı 1 gün plan­la­ya­rak, gerek sis­tem ola­rak, gerek tak­tik ola­rak sa­ha­da ka­zan­ma adına, gerek bi­rey­sel ye­te­nek­le­ri ser­gi­le­mek adına mü­ca­de­le­mi­zi son dam­la­sına kadar verme ve ondan sonra pu­an­lar­la ay­rıl­ma­yı dü­şün­dü­ğü­müz bir sü­re­ce gi­di­yo­ruz” dedi.
Ga­la­ta­sa­ray ile kar­şı­la­şa­cak­la­rı maç­tan puan ala­rak Rize’ye dön­mek is­te­dik­le­ri­ni ifade eden Uygun “Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon­luk ya­rı­şı içe­ri­sin­de, çok ka­li­te­li, Fal­cao gibi Mus­ta­fa gibi for­vet ayak­la­rıy­la bir­çok ye­te­nek­li fut­bol­cu­la­ra sahip. Ta­kı­mın iyi ta­raf­la­rı­nı ana­liz yap­tık. Kendi sis­te­mimi­zi, oyun an­la­yı­şı­mı­zı ve Ri­zes­por an­la­yı­şı­na ya­kı­şan mü­ca­de­le­mi­zi sa­ha­da ve­re­rek ora­dan pu­an­la dön­mek is­ti­yo­ruz. İnşal­lah Allah’ın iz­niy­le de bunu ba­şa­rı­rız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ta­kım­da söz­leş­me­si biten oyun­cu­lar hak­kın­da da ko­nu­şan Uygun “Her­kes­le ça­lış­mak is­te­rim. Ri­zes­por’un men­fa­ati­ne kim olur­sa olsun, Ri­zes­por’un hiz­met an­la­yı­şı­nı, o for­ma­yı, şe­re­fi­ni, du­ru­şu­nu sa­ha­ya koy­mak is­te­yecek her fut­bol­cu bi­zim­le bir­lik­te ola­cak­tır. Şu anda trans­fer­le­ri dü­şü­necek ne du­rum­da­yız ne po­zis­yon­da­yız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Eleş­ti­ril­me­miz kadar nor­mal bir şey yok”
Sos­yal med­ya­da ken­di­si­ne yö­ne­lik ya­pı­lan eleş­ti­ri­ler hak­kın­da da ko­nu­şan Uygun, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Biz sos­yal medya ile ya­şa­ya­ma­yız. Ülke sos­yal medya ile de yö­ne­til­mi­yor. Veya sos­yal med­ya­dan in­san­la­rın fi­kir­le­ri­ni söy­le­me­si kadar güzel bir şey de yok. İnsan­lar bizi nasıl ta­nı­yor­sa öyle ta­nı­tı­yor. Do­la­yı­sıy­la beni ta­nı­ma­yan sev­me­ye­bi­li­yor. Ta­nı­dık­tan sonra çok se­vi­yor hatta ta­nı­yan­dan daha çok se­vi­yor. Ben ya­şa­dık­la­rı­mı bu­ra­da an­lat­sam ke­li­me yet­mez. Ben ha­ya­tım bo­yun­ca olan bütün suç­la­rı üze­ri­me almış, böyle ya­şa­mış, gön­lüm­de­ki kal­bim­de­ki sev­gi­mi hep an­lat­ma­ya ça­lış­mış bir ada­mım. Hep doğru ol­ma­ya ça­lış­tım. O kar­deş­le­ri­mi­zin de dü­şün­ce­le­ri­ne saygı duy­mak zo­run­da­yız. Ha­ka­ret, küfür bu tarz şey­ler ol­ma­ma­sı ge­re­ken şey­ler. Sos­yal medya ol­ma­dan önce böyle bir dünya yoktu. Şimdi sos­yal med­ya­da bun­lar çı­kı­yor. TC kim­lik nu­ma­ra­sıy­la her­kes girse iyi olur. 170-180 kadar Twit­ter’dan küfür ya­zan­lar var. On­la­rı mah­ke­me­ye ver­dim. 15’er bin lira zaten öde­di­ler Meh­met­çik Vakfı’na, Çocuk Esir­ge­me Ku­ru­mu’na. Sağ olsun onlar da kıyak yap­tı­lar. Tabi ye­di­ği­miz bir küfür var ama on­la­rın da bir yar­dım­la­rı oldu. Ya­pa­cak bir şey yok. Bu ül­ke­de kim­ler eleş­ti­ril­mi­yor ki bizim eleş­ti­ril­me­miz kadar nor­mal bir şey yok. Dün­ya­nın en güzel iş­le­ri ya­pıl­mış bu ül­ke­de büyük hiz­met­ler yap­mış in­san­la­rı­mı­zı eleş­ti­ri­yo­ruz. O yüz­den eleş­ti­ri­ler­le il­gi­li çok sı­kın­tı yok. Yeter ki biz işi­mi­zi ya­pa­lım.”


Haber Merkezi

Dokovic: Galatasaray MaçındanDa İyi Bir Sonuç Çıkarmak İstiyoruz

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un orta saha oyun­cu­su Dam­jan Do­ko­vic, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da elde et­tik­le­ri ga­li­bi­ye­tin ar­dın­dan 31. haf­ta­da Ga­la­ta­sa­ray mü­ca­de­le­sin­den de iyi bir so­nuç­la ay­rıl­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Do­ko­vic, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ligin ikin­ci ya­rı­sın­da şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le veren üç ta­kı­mın kalan maç­la­rın­da çok az puan kay­be­de­cek­le­ri­ni ken­di­le­ri­nin de bil­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­nın zor ge­çe­ce­ği­ne işa­ret eden Do­ko­vic, “Biz oraya iyi bir per­for­mans ser­gi­le­yip puan ka­zan­mak için gi­di­yo­ruz. Uzun zaman sonra al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet bizim için moral oldu. Bu sa­ye­de ola­bil­di­ğin­ce iyi bir şe­kil­de ha­zır­la­nıp Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­dan da iyi bir sonuç çı­kar­mak is­ti­yo­ruz.” dedi. Do­ko­vic, Rize’ye uyum sağ­la­dı­ğı­nı ve ya­ban­cı­lık çek­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Gel­di­ğim gün­den beri yö­ne­tim, takım ar­ka­daş­la­rım, kulüp ça­lı­şan­la­rı olsun, daha hızlı adap­te olmam için mü­ca­de­le ver­di­ler. Ken­di­mi bu­ra­da evim­de gibi his­se­di­yo­rum. İlk gel­di­ğim za­man­lar­da Ko­vid-19’dan do­la­yı çok eksik oyun­cu­muz vardı. Takım çok iyi bir du­rum­da de­ğil­di. Son al­dı­ğı­mız ga­li­bi­yet­le bu kas­vet­li ha­va­yı da­ğıt­tık.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Talbi; “Şu anda çok ince bir çizgi üzerinde yürüyoruz”

Çay­kur Ri­zes­por­lu fut­bol­cu Talbi: “Yeni ho­ca­mız bize öz güven kattı”
Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su Mon­tas­sar Talbi, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un ken­di­le­ri­ne öz güven kat­tı­ğı­nı söy­le­di.

Talbi, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da çok önem­li bir ga­li­bi­yet al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si­nin ta­kı­ma olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı ifade eden Tu­nus­lu de­fans oyun­cu­su, “Yeni ho­ca­mız bize öz güven kattı. Bu öz gü­ve­ni sa­ha­ya yan­sıt­ma­yı ba­şar­dık. Kal­bi­miz­le yü­re­ği­miz­le mü­ca­de­le ettik ve skora yan­sı­dı.” dedi.
Talbi, ön­le­rin­de Ga­la­ta­sa­ray ile çok zor bir maç ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Önü­müz­de ça­lış­ma sü­re­ci var. Bunu iyi de­ğer­len­dir­mek is­ti­yo­ruz. Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­dı­ğı için zor maç ola­cak. Biz oraya eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya gi­di­yo­ruz. Bi­rey­sel de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir­se Fal­cao gibi oyun­cu­la­ra karşı oy­na­ma fır­sa­tım ol­muş­tu. İyi bir mü­ca­de­le ola­cak. İyi bir sonuç ile dön­mek is­ti­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Sezon so­nun­da söz­leş­me­si­nin bi­te­ce­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Talbi, şun­la­rı söy­le­di:
“Çay­kur Ri­zes­por ve Rize bana çok şey kattı. Bu­ra­ya gel­di­ğim gün­den bu yana ken­di­mi evim­de his­set­tim. Çok iyi gün­le­rim oldu. Şu anda çok ince bir çizgi üze­rin­de yü­rü­yo­ruz. Benim ön­ce­lik­li he­de­fim bu ta­kı­mın bana ver­di­ği­ni geri ve­re­bil­mek. Bu ta­kı­mı ola­bil­di­ğin­ce üst sı­ra­la­ra ta­şı­mak is­ti­yo­ruz. Sezon so­nu­na kadar görev ve­ri­lir­se eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­tin­de ola­ca­ğız.”

Haber Merkezi

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YILI KUTLU OLSUN.

Çanakkale Zaferinin 106. Yıl Dönümü vesilesiyle Çayeli Gençlik Derneği Başkanı Vatan KARAKAŞ bir mesaj yayınladı. Mesajında KARAKAŞ ; 

Milletimiz, tarihin zorlu sınavlarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Millet olarak imkânsızlıklar içindeyken bile Çanakkale Geçilmez dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de bu ruh, bu inançtır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin bilinciyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize, devletimizin varolma mücadelesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Dedi.

Image

Haber Foto: Mustafa SAKLI

Rize’de harita maviye nasıl döner?

Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek ‘As­lın­da hal­kı­mız, has­ta­la­rı­mız, tüm bu sağ­lık or­du­su­nun, eki­bi­nin birer par­ça­sı. Siz de bu ekibe, biz­le­re des­tek olun. Bizim ya­nı­mız­da olun. Mas­ke-me­sa­fe- te­miz­lik ku­ral­la­rı­na etkin bir şe­kil­de uya­lım. Ken­di­mi­ze gö­nül­lü kı­sıt­la­ma ge­ti­re­lim” dedi.

Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Tıp Fa­kül­te­si Mik­ro­bi­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı’nda 1 yılda 200 bine yakın ko­ro­na­vi­rüs PCR tes­ti­ni so­nuç­lan­dı­ran eki­bin yoğun me­sa­isi sü­rü­yor. Tıp Bay­ra­mı’nı da ça­lı­şa­rak ge­çi­ren eki­bin ko­or­di­na­tö­rü Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek, va­tan­daş­la­ra gö­nül­lü kı­sıt­la­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du, ‘Ha­ri­ta­yı ma­vi­ye çe­vir­mek sizin eli­niz­de’ dedi. Tür­ki­ye’de ilk Co­vid-19 va­ka­sı­nın tes­pit edil­di­ği gün­den iti­ba­ren fe­da­kar­ca görev yapan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nı da görev ba­şın­da ge­çi­ri­yor. Pan­de­mi­nin baş­la­ma­sı ile Tür­ki­ye’de ilk ku­ru­lan Co­vid-19 tanı la­bo­ra­tu­var­la­rın­dan olan Rize RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Mik­ro­bi­yo­lo­ji La­bo­ra­tu­va­rı’nda bir yılda mesai gö­zet­mek­si­zin 200 bine yakın test so­nuç­lan­dı­rıl­dı. La­bo­ra­tu­var­da gö­rev­li ekip, va­ka­la­rın azal­tıl­ma­sı için va­tan­daş­la­ra gö­nül­lü kı­sıt­la­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du.
‘SESSİZ KAH­RA­MAN­LAR’
Co­vid-19 Tanı La­bo­ra­tu­va­rı Rize İl Ko­or­di­na­tö­rü RTEÜ Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Ay­şe­gül Çopur Çiçek, pa­de­mi­nin ilk gü­nün­den iti­ba­ren sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın yoğun bir mesai har­ca­dık­la­rı­nı söy­le­di. Doç. Dr.Çiçek, ‘Ba­kan­lı­ğı­mı­zın Co­vid-19 tanı la­bo­ra­tu­va­rı ola­rak gö­rev­len­dir­di­ği ve yetki ver­di­ği ilk 37 la­bo­ra­tu­var­dan biri ola­rak baş­la­dı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı­mız­da Rize’miz için hala yoğun bir şe­kil­de mu­tas­yon ana­liz­le­ri­ni de ya­pa­rak hiz­met ver­me­ye devam edi­yo­ruz. Ba­kan­lık­ça yet­ki­len­di­ril­di­ği­miz ilk gün­ler­de gün­lük test sa­yı­mız 125-150 iken, şu an günde bin­le­ri bul­mak­ta. Hatta bin 800- 2 bin test ça­lış­tı­ğı­mız gün­le­ri­miz de ol­muş­tur. Şu ana kadar yap­tı­ğı­mız top­lam test sa­yı­mız­da 200 bin sı­nı­rı­na ulaş­tık. Güçlü la­bo­ra­tu­var alt ya­pı­mız ve fe­da­kar­ca ça­lı­şan sağ­lık per­so­nel­le­ri­miz ile tüm ge­liş­me­le­ri takip ede­rek ara­lık­sız bir şe­kil­de haf­ta­nın 7 günü ke­sin­ti­siz hiz­met ver­mek­te­yiz.
As­lın­da mik­ro­bi­yo­lo­ji la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı işin mut­fa­ğın­da çok emek veren, gö­rün­me­yen ses­siz kah­ra­man­lar­dır’ dedi.
‘FE­DA­KAR­LIK ETTİĞİMİZ 1 YILI GERİDE BI­RAK­TIK’
Fe­da­kar­ca, ekip ruhu içe­ri­sin­de ça­lı­şa­rak 1 yılı ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ifade eden Doç. Dr. Çiçek ‘Tek­nis­yen­le­rin­den, bi­yo­lo­ğu­na, uz­man­lık eği­ti­mi alan asis­tan­la­rı­mız­dan ho­ca­la­rı­mı­za kadar he­pi­miz se­fer­ber­lik ola­rak gör­dü­ğü­müz bu sü­reç­te pek çok riski ala­rak mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Diğer sağ­lık ça­lı­şan­la­rı gibi, mik­ro­bi­yo­lo­ji la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı­mı­zın kimi küçük ço­cu­ğu­nu bi­ri­le­ri­ne bı­ra­ka­rak me­sa­iye geldi, kimi en ya­kı­nı­nı kay­bet­se bile yine işine devam etti, kimi yo­ru­lan ar­ka­da­şı­na ‘sen git, din­len ben ye­ri­ne ba­ka­rım’ dedi. Diğer tüm sağ­lık or­du­su­nun ne­fer­le­ri gibi ço­cuk­la­rı­mı­za zaman ayı­ra­ma­dık, ‘evden sı­kıl­dık’ diyen an­ne­le­rin ak­si­ne eve bile gi­de­me­dik. Hafta sonu, tatil bil­me­dik, ço­cuk­la­rı­mı­za sa­rıl­ma­dık, hala sa­rı­la­mı­yo­ruz. Bu süreç bi­te­ne kadar aynı fe­da­kar­lık­la sağ­lık ça­lı­şan­la­rı emek ver­me­ye devam edecek. Bu pan­de­mi sü­re­cin­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ola­rak çok acı ka­yıp­la­rı­mız oldu. Buruk bir 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nda hep­si­ni rah­met­le anı­yo­ruz? diye ko­nuş­tu.
‘HARİTAYI MAVİYE ÇEVİRMEK SİZİN ELİNİZDE’
Böl­ge­nin hala ha­ri­ta­da kır­mı­zı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Doç. Dr. Çiçek, ‘As­lın­da hal­kı­mız, has­ta­la­rı­mız, tüm bu sağ­lık or­du­su­nun, eki­bi­nin birer par­ça­sı. Siz de bu ekibe, biz­le­re des­tek olun. Bizim ya­nı­mız­da olun. Mas­ke-me­sa­fe- te­miz­lik ku­ral­la­rı­na etkin bir şe­kil­de uya­lım. Ken­di­mi­ze gö­nül­lü kı­sıt­la­ma ge­ti­re­lim. Ha­va­lar iyi gi­di­yor diye sa­hil­le­ri, park­la­rı, alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ni dol­dur­ma­ya­lım. İşi­mi­zi kısa sü­re­de hal­le­dip geri dö­ne­lim. Or­tam­da­ki po­zi­tif va­ka­la­rı henüz tes­pit et­me­miş ola­bi­li­riz. Semp­to­mu, be­lir­ti­si ol­ma­yan ama virüs yükü yük­sek olan ki­şi­le­rin top­lum­da ol­du­ğu­nu ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­ya­lım. Bir­bi­ri­ni­zin ya­kı­nın­da değil, bizim ya­nı­mız­da, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın ya­nın­da olun di­yo­ruz. Biz la­bo­ra­tu­var ça­lı­şan­la­rı ola­rak ne kadar az po­zi­tif sonuç ve­rir­sek o kadar mutlu olu­yo­ruz. Hem test po­zi­tif­li­ği­ni hem mu­tas­yon po­zi­tif­li­ği­ni dü­şür­mek sizin eli­niz­de. Ha­ri­ta­yı ma­vi­ye çe­vir­mek sizin eli­niz­de. Ha­ya­ta ba­kı­şı­nız po­zi­tif olsun ama test so­nu­cu­nuz po­zi­tif ol­ma­sın, ikisi de sizin eli­niz­de’ dedi.

Haber Merkezi

Çayeli Şairler Deresi Derneği Olağan Genel Kurul Kongresi Yapıldı

Çayeli Şairler Deresi Derneği Başkanlığına Habib SUİÇMEZ seçildi.

Ça­ye­li Şa­ir­ler De­re­si Der­ne­ği Ola­ğan Genel Kurul Kong­re­si 13 Mart 2021 Cu­mar­te­si günü ya­pıl­dı.
14 se­ne­den bu güne kadar der­nek baş­kan­lı­ğı­nı Halit Reşat SARI yü­rüt­mek­tey­di. Ya­pı­lan kong­re­de Bay­ra­ğı Habib Su­iç­mez dev­ral­dı.
Eski Baş­kan Halit Reşat SARI yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi Şa­ir­ler De­re­si ve il­çe­mi­zin in­san­la­rı­nın acılı gü­nü­ne ve ne­şe­li gün­le­rin­de hep yan­la­rın­da dur­ma­ya ça­lış­tık, aylık or­ta­la­ma 50000 mesaj ile zen­gin fakir makam gö­zet­mek­si­zin pay­laş­tık bun­dan son­ra­da yeni se­çi­len baş­ka­nı­mı­zın gay­ret­le­riy­le bu hiz­met­le­ri ar­tı­ra­rak bun­la­rın ya­nı­na başka hiz­met­le­ri de ilave ede­rek in­san­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya devam edi­le­cek­tir.
Der­nek Baş­kan­lı­ğı­na yeni se­çi­len Habib Su­iç­mez ve eki­bi­ne Rab­bi­miz­den ba­şa­rı­lar di­le­riz, Rab­bim utan­dır­ma­sın güzel hiz­met­ler yap­ma­yı nasıp etsin.
Pan­de­mi­den do­la­yı genel kurul kong­re­si­ni kı­sıt­lı şart­lar­da yap­tık genel du­yu­ru ya­pa­ma­dık gönül is­ter­di hep be­ra­ber ola­lım şart­lar ge­re­ği ola­ma­dık gö­nül­le­ri­miz bir olsun dedi.
ÇAYELİ ŞAİRLER DERESİ DER­NEĞİ YÖNETİM KU­RU­LU
YÖNETİM ASİL
1 HABİB SUİÇMEZ
2 HALİT REŞAT SARI
3 ALİ BÜYÜK
4 KADİR ALİ SIR­MA­LI
5 MUS­TA­FA BAL­TA­CI
6 MEH­MET SALİH USTA
7 MUS­TA­FA ALTAY
8 ÖMER UZUN
9 SE­LA­HATTİN BÜYÜK
10 NURAY ÇEPNİ
11 NUMAN SARI
12 ZELKİF TAŞÇI
13 MEH­MET ALİ SAKLI
14 HASAN ÇER­MAN
15 MU­HAM­MET ÇAKIR
16 AHMET ATİŞ
17 MU­HAM­MET ÇER­MAN
18 İDRİS ABA­NOZ

19 OSMAN AZMAN
20 KADEM ALİ TÜY­SÜZ
21 ERSİN SA­RI­ÇAM
22 NİYAZİ ÇAKIR
23 MUS­TA­FA SAKLI
24 RECEP KA­RA­DU­MAN
25 FAİK BAL­TA­CI
YÖNETİM YEDEK
1 ADEM SIR­MA­LI

2 YAŞAR KARA
3 KADİR KARA
4 MAH­MUT YA­ZI­CI
5 REY­HAN SAN­DIK­ÇI
6 HASAN BAL­TA­CI
7 MURAT BAL­TA­CI


DENETİM ASİL
1 RIZA ÇAKIR
2 MU­HAM­MET SARI

3 AB­DUL­KADİR US­TA­LAR
DENETİM YEDEK
4 REFİK ÇAKIR
5 AB­DUL­LAH KAYA
6 ŞABAN BİLEN
ÇAYELİ TEMSİLCİLERİ
AHMET BAY­RAK­TU­TAN
KUBİLAY ATEŞ


Ha­ber-Fo­to: Adem SIR­MA­LI

Rize’de Kısıtlamada Cadde Ve Sokaklar Boş Kaldı

Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) risk ha­ri­ta­sın­da “çok yük­sek risk” ka­te­go­ri­sin­de bu­lu­nan Rize’de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­da cadde ve so­kak­lar boş kaldı.

Rize’de va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ne çe­kil­me­siy­le ken­tin sahil ke­sim­le­ri ve ana cad­de­le­ri ses­siz­li­ğe bü­rün­dü. Ken­tin fark­lı böl­ge­le­rin­de de­ne­tim­ler­de bu­lu­nan polis ekip­le­ri, ted­bir­le­re uyu­lup uyul­ma­dı­ğı­nı kont­rol edi­yor. Rize Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ise bazı böl­ge­ler­de yol ona­rım ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da eski bi­na­la­rın yıkım ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.

Haber Merkezi

Ak Parti Rize İl Başkanı Alim: İade-İ Ziyaretlere Başlıyoruz

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim İl Kong­re­si Son­ra­sı Ger­çek­leş­ti­ri­len Ha­yır­lı Olsun Zi­ya­ret­le­ri­ne Ara Ver­mek Du­ru­mun­da Kal­dık­la­rı­nı Be­lir­te­rek, Zi­ya­re­te Gel­mek İste­yen­le­ri Gel­miş Kabul Et­tik­le­ri­ni Ve Ken­di­le­ri­nin İade-i Zi­ya­ret­te Bu­lu­na­cak­la­rı­nı İfade Etti.

İl Baş­ka­nı İshak Alim ilçemizde es­naf­la bir araya geldi.

İl kong­re­si son­ra­sın­da ha­yır­lı olsun zi­ya­ret­le­ri­ne ara ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten İl Baş­ka­nı Alim; “ İl kong­re­miz­den sonra ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­ne ge­len­le­re ve gel­mek is­te­yen­le­re te­şek­kür edi­yo­rum. Ha­yır­lı olsun zi­ya­ret­le­ri­ni as­kı­ya almak du­ru­mun­da kal­dık. Biz her­ke­si ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­ne gel­miş kabul edip iade-i zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz.
Bugün Ça­ye­li’nde es­na­fı­mız­la bir araya gel­dik. Önü­müz­de­ki gün­ler­de de­ği­şik prog­ram­lar­la hem­şe­ri­le­ri­miz­le bu­luş­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bütün ar­zu­muz, he­de­fi­miz hem­şe­ri­le­ri­miz­le sü­rek­li di­ya­log ha­lin­de olmak ve ili­mi­ze yeni ya­tı­rım­la­rın gel­me­si nok­ta­sın­da ça­lış­mak­tır. Güçlü bir teş­ki­la­ta sa­hi­biz. İli­mi­zin her nok­ta­sı­na ula­şa­bi­lecek bir eki­bi­miz var.” dedi.
İl Baş­ka­nı Alim diğer il­çe­ler­de de ben­zer prog­ram­lar dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, sal­gın şart­la­rı­na uygun şe­kil­de hem­şe­ri­le­ri­miz­le bir araya gel­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.


Haber Merkezi

Ocak Ve Şubat Aylarında 72 Ülkeye 785 Ton Çay İhraç Edildi

Türkiye’den yılın ilk iki ayında çay ihracatı, 3 milyon 133 bin 816 dolar kazandırdı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den ya­pı­lan der­le­me­ye göre, Ocak-Şu­bat 2021’de 72 ül­ke­ye 785 ton çay ihraç edil­di. Söz ko­nu­su ih­ra­cat­tan 3 mil­yon 133 bin 816 dolar gelir sağ­lan­dı.
Bel­çi­ka, Al­man­ya ve Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri en fazla çay dış sa­tı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler oldu. Tür­ki­ye’den yılın ilk iki ayın­da Bel­çi­ka’ya 1 mil­yon 308 bin 677, Al­man­ya’ya 300 bin 244 ve Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’ne de 233 bin 972 do­lar­lık çay sa­tıl­dı.
Geçen yıl­dan fark­lı ola­rak Avus­tur­ya, Lüb­nan, Ro­man­ya, Kır­gı­zis­tan, Ugan­da, Mo­ğo­lis­tan, Ce­za­yir, Hır­va­tis­tan, Mısır, Gabon, Yeni Ze­lan­da, Li­ber­ya, Bah­reyn, Pa­ra­gu­ay, Benin, Fi­li­pin­ler, Ba­ha­ma­lar, Mo­ri­tan­ya, Pa­na­ma, İspan­ya, Sır­bis­tan ve Se­ne­gal’e de bu dönem çay gön­de­ril­di.

  • “İhra­cat po­tan­si­ye­li­miz ar­ta­rak devam edi­yor”
    DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Hamdi Gür­do­ğan, Türk çayı ih­ra­ca­tın­da 2020 yı­lın­da güzel bir dönem ge

­çi­ril­di­ği­ni, 2021 yılı ih­ra­ca­tı­nın daha iyi nok­ta­la­ra ge­le­ce­ği­ne inan­dık­la­rı­nı söy­le­di. Yeni yılın iki aylık dö­ne­min­de çay ih­ra­ca­tı­nın, 3,1 mil­yon do­lar­lık ge­lir­le baş­la­dı­ğı­nı ifade eden Gür­do­ğan, “Çay ih­ra­ca­tı­mız­la il­gi­li yılın ilk iki ayın­da olu­şan ra­kam­lar­dan gayet mem­nu­nuz. İhra­cat po­tan­si­ye­li­miz ar­ta­rak devam edi­yor. İhra­ca­tın art­ma­sı­nın yanı sıra ülke an­la­mın­da çe­şit­li­li­ğin de faz­la­laş­ma­sı önü­müz­de­ki dö­nem­ler için bize umut ve­ri­yor.” dedi.
Gür­do­ğan, Bel­çi­ka’ya

ihraç edi­len çayın lo­jis­tik ola­rak de­po­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan tüm Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne da­ğı­tıl­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki Türk va­tan­daş­la­rı­nın çaya olan il­gi­sin­den do­la­yı ih­ra­ca­tın da bu böl­ge­ler­de yo­ğun­laş­tı­ğı­na dik­ka­ti çekti.
Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’ne ya­pı­lan ih­ra­ca­tın geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre değer ba­kı­mın­dan yüzde 132 art­tı­ğı­nı be­lir­ten Gür­do­ğan, ya­şa­nan ar­tış­la­rın yıl içe­ri­sin­de de devam et­me­sin­den umut­lu ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi

Rize’de Konut Satışları Yüzde 21,4 Düştü

Konut satış is­ta­tis­tik­le­ri kap­sa­mın­da Rize’de Şubat ayı içe­ri­sin­de konut sa­tış­la­rı yüzde 21,4 azal­dı.

2021 yılı Şubat ayın­da Tür­ki­ye’de sa­tı­lan konut sa­yı­sı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 aza­la­rak 81 bin 222 olur­ken, aynı dö­nem­de Doğu Ka­ra­de­niz’de de yüzde 23,5 aza­la­rak 2 bin 54 oldu.
TUİK ve­ri­le­ri­ne göre, 2021 Şubat ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre iller ba­zın­da in­ce­len­di­ğin­de konut sa­tış­la­rı Gü­müş­ha­ne’de yüzde 46,5 aza­la­rak 53’e, Art­vin’de yüzde 42,2 aza­la­rak 108’e, Gi­re­sun’da yüzde 27,3 aza­la­rak 363’e, Ordu’da yüzde 21,5 aza­la­rak 649’a, Rize’de yüzde 21,4 aza­la­rak 246’ya ve Trab­zon’da yüzde 16,6 aza­la­rak 635’e ge­ri­le­di.
Konut satış şe­kil­le­ri­ne göre ise Art­vin’de sa­tı­lan ko­nut­la­rın yüzde 28,7’si ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Sa­tı­lan ko­nut­lar­dan Gi­re­sun’da yüzde 27,0’si, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 24,5’i, Ordu’da yüzde 19,3’ü, Trab­zon’da yüzde 12,4’ü ve Rize’de yüzde 11,0’i ipo­tek­li satış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Ay­rı­ca aynı dö­nem­de Tür­ki­ye’de sa­tı­şı ya­pı­lan ko­nut­la­rın yüzde 30,5’i ilk satış ola­rak ger­çek­le­şir­ken, bu oran Gi­re­sun’da yüzde 52,6, Ordu’da yüzde 42,1, Rize’de yüzde 41,9, Gü­müş­ha­ne’de yüzde 39,6, Art­vin’de yüzde 33,3 ve Trab­zon’da yüzde 29,6 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Öte yan­dan Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2021 yılı Şubat ayın­da ya­ban­cı­la­ra sa­tı­lan konut sa­yı­sı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre yüzde 26 ora­nın­da aza­la­rak 2 bin 964 olur­ken, Doğu Ka­ra­de­niz Bölge il­le­ri 2021 Şubat ayın­da ya­ban­cı­la­ra en fazla konut sa­tı­şı ya­pı­lan ilk 10 il ara­sı­na gi­re­me­di.

Haber Merkezi

CİMER “ALTIN PUSULA” ÖDÜLÜ KAZANDI

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Mer­ke­zi (CİMER), ba­şa­rı­lı halk­la iliş­ki­ler ça­lış­ma­la­rı­nın ödül­len­di­ril­di­ği “Altın Pu­su­la Halk­la İliş­ki­ler Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da ödüle layık gö­rül­dü.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun:
“Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan ku­ru­lan CİMER’in va­tan­daş­la­rı­mı­zın mem­nu­ni­ye­ti­ne maz­har ol­ma­sı­nın yanı sıra ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı çapta ka­zan­dı­ğı ödül­ler­le de ba­şa­rı­sı­nı taç­lan­dır­ma­sın­dan büyük bir gurur du­yu­yo­ruz”.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Mer­ke­zi (CİMER), Tür­ki­ye Halk­la İliş­ki­ler Der­ne­ği’nin (TÜHİD) “Altın Pu­su­la Halk­la İliş­ki­ler Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da ödül ka­zan­dı.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren CİMER, ba­şa­rı­lı halk­la iliş­ki­ler ça­lış­ma­la­rı­nı ödül­len­dir­mek ama­cıy­la TÜHİD ta­ra­fın­dan bu yıl 19’un­cu­su dü­zen­le­nen “Altın Pu­su­la Halk­la İliş­ki­ler Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da ödüle layık bu­lun­du.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Fah­ret­tin Altun, ödüle iliş­kin açık­la­ma­sın­da, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan mil­let ile dev­let ara­sın­da hızlı, et­ki­li ve ke­sin­ti­siz bir ile­ti­şim ağı için ku­ru­lan CİMER’in va­tan­daş­la­rın mem­nu­ni­ye­ti­ne maz­har ol­ma­sı­nın yanı sıra ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı çapta ka­zan­dı­ğı ödül­ler­le de ba­şa­rı­sı­nı taç­lan­dır­ma­sın­dan büyük bir gurur duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.
İMER ile hem yurt için­de hem de yurt dı­şın­da ka­zan­dık­la­rı ödül­le­rin yap­tık­la­rı işin ne kadar kıy­met­li ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du­ğu­nu be­lir­ten Altun, “Bu ba­şa­rı­da emeği geçen bütün ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mı teb­rik edi­yo­rum.” dedi.
Dü­zen­le­nen tö­ren­de CİMER’in ödü­lü­nü Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı Halk­la İliş­ki­ler Da­ire­si Baş­ka­nı Evren Başar aldı.
CİMER’in ba­şa­rı­sı­nı dünya da tak­dir edi­yor
Şu an dün­ya­nın en büyük öl­çek­li kamu ile­ti­şim plat­for­mu ko­nu­mun­da bu­lu­nan CİMER, ulus­la­ra­ra­sı çapta ka­zan­dı­ğı ödül­ler­le de dik­ka­ti çe­ki­yor. CİMER, 2019 yı­lın­da Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) Ulus­la­ra­ra­sı Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Bir­li­ği ta­ra­fın­dan Ce­nev­re’de ger­çek­leş­ti­ri­len Dünya Bilgi Top­lu­mu Zir­ve­sin­de (WSIS) “Bil­gi­ye Eri­şim” ka­te­go­ri­sin­de 366 proje ara­sın­da “En İyi Proje” se­çil­miş­ti. CİMER, 2019 yı­lın­da ay­rı­ca Ulus­la­ra­ra­sı Halk­la İliş­ki­ler Der­ne­ğin­ce (IPRA) dü­zen­le­nen ve “Halk­la İliş­ki­le­rin Os­car­la­rı” kabul edi­len “Altın Küre Mü­kem­mel­lik Ödül­le­ri” ya­rış­ma­sın­da da ödüle layık gö­rül­müş­tü. CİMER 2021 yı­lın­da da halk­la iliş­ki­ler ala­nın­da Tür­ki­ye’nin en pres­tij­li ödülü sa­yı­lan Altın Pu­su­la ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

« Older Entries Recent Entries »