Author Archives: yenicayeli

Karadeniz’de her yıl 1 milyon ton hamsi yok oluyor

Ordu Üni­ver­si­te­si Fatsa Deniz Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Ba­lık­çı­lık Tek­no­lo­ji­si Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Ba­lık­çı­lık Yö­ne­ti­mi Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Aydın, Tür­ki­ye’de av­cı­lı­ğın yan­lış ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, küçük boy ya­ka­la­nan ham­si­le­rin her yıl yak­la­şık bir mil­yon ton ham­si­nin yok ol­ma­sı­na neden ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ordu Üni­ver­si­te­si Fatsa Deniz Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Ba­lık­çı­lık Tek­no­lo­ji­si Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Ba­lık­çı­lık Yö­ne­ti­mi Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Aydın, Tür­ki­ye’de av­cı­lı­ğın yan­lış ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, küçük boy ya­ka­la­nan ham­si­le­rin her yıl yak­la­şık bir mil­yon ton ham­si­nin yok ol­ma­sı­na neden ol­du­ğu­nu söy­le­di. Prof. Dr. Meh­met Aydın, bu sezon hamsi ve­rim­li­li­ği­nin düşük ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, hamsi fi­yat­la­rı­nın yük­sek sey­ret­ti­ği­ni söy­le­di. Sezon ba­şın­da, pa­la­mut ve ham­si­nin güzel gö­rün­dü­ğü­nü ancak sezon iler­le­dik­çe du­ru­mun kö­tü­leş­ti­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Aydın, “Ham­si­de ciddi sı­kın­tı ya­şa­dık, stok­la­rı­mız­da­ki ham­si­nin boy bü­yük­lü­ğü­nün küçük ol­ma­sın­dan do­la­yı ba­kan­lı­ğı­mı­zın al­dı­ğı ek ted­bir­le hamsi avı 10’ar gün­lük sü­re­ler­le top­lam­da bir ay ya­sak­lan­dı. Bu yasak so­ru­nu çöz­me­se de ham­si­le­rin bü­yü­me­sin de ve stok­la­rın to­par­lan­ma­sı­na fayda sağ­la­dı” dedi. “Balık yağı için av­la­nan ham­si­ler, hamsi po­pü­las­yo­nu­nu azal­tı­yor” “Hamsi po­pü­las­yo­nun­da­ki azal­ma­nın en büyük ne­de­ni, bizim Gür­cis­tan ve Ab­haz­ya’daki ba­lık­çı tek­ne­le­ri­nin, balık yağı ve balık unu fab­ri­ka­la­rı için çok küçük ham­si­le­ri av­la­ma­sı­dır” diyen Prof. Dr. Meh­met Aydın şöyle devam etti: “Orda av­la­nan ham­si­ler kib­rit çöpü bü­yük­lü­ğün­de olu­yor, bu da ge­lecek yılın ham­si­si­nin Gür­cis­tan’da kat­le­dil­di­ği an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Şu anda kib­rit çöpü bü­yük­lü­ğün­de­ki hamsi bir yıl sonra bize gel­di­ğin­de on kat bü­yü­müş ola­cak ve bir ka­rış­tan büyük hale ge­le­cek­tir. Biz yak­la­şık beş yıl­dır Gür­cis­tan da bu av­cı­lı­ğı ya­pı­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ne yer verdi. “Yıl­lık 1 mil­yon ton hamsi kat­le­di­li­yor” Ordu Üni­ver­si­te­si Fatsa Deniz Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Ba­lık­çı­lık Tek­no­lo­ji­si Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Ba­lık­çı­lık Yö­ne­ti­mi Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Aydın, küçük boyda av­la­nı­lan ham­si­le­rin, ge­lecek se­zon­da yak­la­şık 1 mil­yon ton hamsi avını en­gel­le­di­ği­ni ifade ede­rek, “Bu­ra­da yak­la­şık 100 bin ton hamsi av­la­nı­yor bu ham­si­ler on kat bü­yü­se bir mil­yon ton hamsi yapar biz zaten se­zon­da en fazla 400 bin ton hamsi ancak ya­ka­lı­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la de­niz­le­ri­miz­de­ki bir mil­yon ton ham­si­yi kat­le­di­yo­ruz. Bu du­ru­ma göre muh­te­me­len se­ne­ye de hamsi ol­ma­ya­cak. Tabii ki bu eko­sis­tem­de bir zin­cir, ham­si­nin ol­ma­ma­sın­dan sa­de­ce in­san­la­rın değil diğer ba­lık­lar da et­ki­len­mek­te­dir. Ka­ra­de­niz’de hamsi ne­re­dey­se tüm ba­lık­la­rın yemi ko­nu­mun­da­dır, siz sis­tem­den yemi çek­ti­ği­niz­de diğer ba­lık­la­rın bü­yü­me­si­ne de imkan ver­mi­yor­su­nuz. Sis­tem­de­ki besin zin­ci­rin­de en alt se­vi­ye­de­ki balık ham­si­dir. Bu de­mek­tir ki, hamsi ol­maz­sa pa­la­mut, lüfer, kal­kan, is­tav­rit de ol­ma­ya­cak­tır. Bu bir zin­cir­dir tüm ba­lık­la­rın be­si­ni olan ham­si­yi kat­le­dip yok eder­se­niz, o zaman büyük ba­lık­lar­da­ki azal­ma­da ka­çı­nıl­maz olur” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Çaça ba­lı­ğı av­lan­ma­ya devam edi­lir­se, Ka­ra­de­niz’deki ba­lık­lar bes­le­ne­mez” Ka­ra­de­niz’de, hamsi ha­ri­ci çaça ba­lı­ğı av­cı­lı­ğı­nın da ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu ba­lık­la­rın, büyük ba­lık­la­rın yemi ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Prof. Dr. Aydın, “Bu çaça ba­lı­ğı da hamsi gibi balık unu ve balık yağı fab­ri­ka­la­rı için av­la­nı­yor.
Çaça ba­lı­ğı da Ka­ra­de­niz’in ye­mi­dir bunu alır­sa­nız sis­tem çöker ve hiç­bir balık bü­yü­ye­mez. Ka­ra­de­niz’e ba­lık­lar bes­len­mek için gelir ama siz ba­lık­la­rın be­si­ni olan ça­ça­yı ve ham­si­yi av­la­yıp kat­le­der­se­niz bu ba­lık­lar da gel­mez. Balık unu ve yağı fab­ri­ka­la­rı ucuz ham­mad­de sağ­la­mak ama­cıy­la bu ba­lık­la­rı kul­lan­mak­ta­dır­lar. Kül­tür ba­lık­çı­lı­ğı­mız da önem­li bir sek­tör­dür. Ama biz ham­si­yi hamsi ola­rak tü­ket­me­li­yiz. Balık ye­mi­nin ham mad­de­si ola­rak başka al­ter­na­tif kay­nak­lar oluş­tu­rul­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Stok­la­rı­mız gün geç­tik­çe aza­lı­yor” Prof. Dr. Meh­met Aydın, Ka­ra­de­niz’de balık stok­la­rı­nın gün geç­tik­çe teh­li­ke­li oran­da azal­dı­ğı­nı ifade ede­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Stok­la­rı­mı­zın azal­ma­sı­nın se­be­bi tabii ki sa­de­ce av­cı­lık değil. Aynı za­man­da Ka­ra­de­niz çok ciddi oran­da kir­le­til­mek­te­dir. Artık Ka­ra­de­niz’i bir çöp de­po­la­ma alanı ola­rak kul­lan­mak­tan vaz­geç­me­li­yiz. Ay­rı­ca hamsi dahil tüm balık tür­le­ri­mi­ze en az bir kez üreme şansı ver­me­li­yiz. Aksi tak­dir­de stok­la­rı­mız gün geç­tik­çe aza­la­cak­tır. Bu durum devam et­ti­ği sü­re­ce yine hamsi yi­ye­me­ye­ce­ğiz, sa­de­ce hamsi değil tüm ba­lık­lar­da sı­kın­tı­lar ya­şa­na­cak­tır. Bunun çö­zü­mü ola­rak en başta küçük boy­lar­da hamsi av­lan­ma­ma­lı­dır. Tez­gâh­la­ra gelen hamsi de bir boy ya­sa­ğı­mız var ancak fab­ri­ka­la­ra giden dökme ham­si­de boy ya­sa­ğı yok ma­ale­sef, mu­hak­kak on­la­ra da boy ya­sa­ğı ge­ti­ril­me­li­dir. En önem­li­si de artık Gür­cis­tan ve Ab­haz­ya’da küçük boy­lar­da hamsi avı ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Bu av devam et­ti­ği sü­re­ce asla Ka­ra­de­niz de tam ve­rim­li bir ba­lık­çı­lık ya­pı­la­maz.”


Haber Merkezi

Sınırlar Ötesinden Mesaj Var! Biz Birliğik, Hemişe Birik…

Rize Şehit Erhan Dural Kız Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si Ön­cü­lü­ğün­de, Azer­bay­can’dan Ka­za­kis­tan’a, Kır­gı­zis­tan’dan Öz­be­kis­tan’a, Ta­ci­kis­tan’dan Türk­me­nis­tan’a, Doğu Tür­kis­tan’dan Af­ga­nis­tan’a Kadar Uza­nan Ortak Kül­tü­rün Tür­kü­sü­nü Tek Yürek Ola­rak Söy­le­di.

Sınırlar Ötesinden Mesaj Var! Biz Birliğik, Hemişe Birik…

Rize Şehit Erhan Dural Kız Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si Proje Oku­lu­nun ha­zır­la­dı­ğı “Man­ŞED” adlı sanal bül­te­nin mart sa­yı­sı Nev­ruz Bay­ra­mı ile renk­len­di.
“Biz bir­li­ğiz, hep biriz.
Fark­lı ağız­lar­da aynı diliz.
Nev­ruz toy­la­rın­da ateş­ler tu­tuş­tu­rup ba­ha­rın ge­li­şi­ni, ye­ni­den doğuş bi­li­riz.” di­ye­rek 21 Mart Nev­ruz Bay­ra­mı’nı sı­nır­lar öte­sin­den güzel di­lek­ler­le kut­la­yan Rize Şehit Erhan Dural(ŞED) KAİHL; Azer­bay­can’dan Ka­za­kis­tan’a, Kır­gı­zis­tan’dan Öz­be­kis­tan’a, Ta­ci­kis­tan’dan Türk­me­nis­tan’a, Doğu Tür­kis­tan’dan Af­ga­nis­tan’a kadar uza­nan ortak kül­tü­rün tür­kü­sü­nü tek yürek ola­rak söy­le­di. Bu türkü ki bir­lik, be­ra­ber­li­ğin ve kar­deş­li­ğin se­siy­di.
Sı­nır­la­rın ha­ri­ta­lar­da ol­du­ğu­nu, gö­nül­le­rin sınır ta­nı­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­yan ŞED; ya­yın­la­dı­ğı aylık sanal bül­te­ni olan Man­ŞED’ in mart sa­yı­sın­da “Türk Dün­ya­sı ve Nev­ruz” ko­nu­su­nu iş­ler­ken Nev­ruz ate­şi­nin yü­rek­le­ri ısıt­tı­ğı coğ­raf­ya­la­ra uza­na­rak bu alan­da bir ilki ba­şar­dı.
Yeni sa­yı­la­rı şim­di­den merak ko­nu­su olan Man­ŞED, uzak­tan eği­ti­min par­la­yan yıl­dı­zı ol­ma­ya devam edi­yor.
Ba­ha­rın ge­li­şi, fark­lı ağız­lar­da ortak gönül dili ile ses­len­di­ri­lir­ken bir­lik me­saj­la­rı ve­ril­di. Nev­ruz Bay­ra­mı’nda sı­nır­la­rın or­ta­dan kalk­ma­sı­na ve­si­le olan Man­ŞED öv­gü­yü hak etti.


Haber Merkezi

MEB’in Düzenlediği Kısa Film Yarışmasında Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güneş Dua Su İsimli Filmle İkincilik Ödülünü Aldı

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Doğ­ru­su Ta­sar­ruf Kısa Film Ya­rış­ma­sı”nın so­nuç­la­rı belli oldu.

MEB'in Düzenlediği Kısa Film Yarışmasında Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Güneş Dua Su İsimli Filmle İkincilik Ödülünü Aldı

“Doğ­ru­su Ta­sar­ruf Kısa Film Ya­rış­ma­sı”nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü “Benim Adım Su” adlı film­le Kay­se­ri İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü alır­ken, Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü “Güneş Dua Su” isim­li film­le ikin­ci­lik ödü­lü­ne, Bursa İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü “Çizgi Çek” isim­li film­le üçün­cü­lük ödü­lü­ne, An­ka­ra İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ise “Tu­lum­ba” isim­li film­le man­si­yon ödü­lü­ne değer gö­rül­dü.
Ya­rış­ma­nın sos­yal so­rum­lu­luk he­de­fi­ni özüm­se­ye­rek film­de­ki su sah­ne­le­ri­ni ani­mas­yon­la yapan ve fil­min so­nu­na “Bu fil­min çe­kim­le­ri bo­yun­ca bir damla su bile bo­şu­na akı­tıl­ma­mış­tır” yazan İzmir İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ekibi, “Kuru” isim­li fil­miy­le se­çi­ci ku­ru­lun özel te­şek­kü­rü­ne maz­har oldu.
Or­ta­öğ­re­tim Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, 22 Mart Dünya Su Günü’nde su ta­sar­ru­fu­na bir kez daha güçlü bir şe­kil­de dik­kat çek­mek ve öğ­ren­ci­le­re bi­linç­li su tü­ke­ti­mi ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ka­zan­dır­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen ya­rış­ma­ya ka­tı­lan İl Milli Eği­tim Mü­dür­lük­le­ri, film­ler­de eği­tim ku­ru­mu yö­ne­ti­ci­le­ri, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve yar­dım­cı per­so­nel­ler olmak üzere eği­ti­min her ala­nın­dan isim­le­re yer verdi.
Ya­rış­ma­nın ka­za­nan­la­rı; Der­viş Zaim (Yö­net­men), Bora Dur­mu­şoğ­lu (TRT Çocuk Kanal Ko­or­di­na­tö­rü), Elif Dağ­de­vi­ren (Film Ya­pım­cı­sı, TÜR­SAK Vakfı Baş­ka­nı), Demir Ka­ra­han (Oyun­cu) ve Doç. Dr. Özgü Yolcu’dan (İstan­bul Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi) olu­şan Se­çi­ci Kurul ta­ra­fın­dan be­lir­len­di.


Haber Merkezi

ÇAYKUR’A İKİ YENİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATANDI

Çay İşlet­me­le­ri Genel Müdür Yar­dım­cı­lık­la­rı­na, Çay­kur’da Daire Baş­ka­nı olan iki yeni isim atan­dı.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın, 19 Mart 2012 Tarih ve Karar: 2021/163-3 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si­nin 2 ve 3’üncü mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce, Çay İşlet­me­le­ri Genel Müdür Yar­dım­cı­lık­la­rı­na mev­cut, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı Er­dinç HATİNOĞLU ve mev­cut, Çay­kur Çay Tarım Da­ire­si Baş­ka­nı Zeki KA­RA­OĞ­LU atan­dı­lar.

ERDİNÇ HATİNOĞLU KİMDİR?
1973 yı­lın­da Art­vin’in Ar­ha­vi il­çe­sin­de dün­ya­ya geldi. Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı; Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, Trab­zon KTÜ Tu­rizm ve Otel­ci­lik İşlet­me­ci­li­ği me­zu­nu­dur. Aynı za­man­da li­sans dü­ze­yin­de Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si İşlet­me Fa­kül­te­si me­zu­nu olan, Çay­kur’un yeni Genel Mü­dü­rü Yar­dım­cı­sı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, THK Üni­ver­si­te­si’nde İşlet­me Ana Bilim Da­lın­da Yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­mış­tır. Özel sek­tör­de tu­rizm ala­nın­da ta­nın­mış ku­ru­luş­lar­da üst düzey yö­ne­ti­ci­lik yaptı. Bu gö­rev­le­ri­nin ar­dın­da, Özel sek­tör­den Kamu’ya geçen Ha­ti­noğ­lu, Çay­kur’un çe­şit­li bi­rim­le­rin­de uzun süre ida­re­ci ola­rak ça­lış­tık­tan sonra, 2012 yı­lın­da Çay­kur Şube Mü­dü­rü, 2015 yı­lın­da, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı ola­rak atan­mış­tır. İngi­liz­ce bilen, yeni Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu evli ve 2 çocuk ba­ba­sı­dır.
ZEKİ KA­RA­OĞ­LU KİMDİR?
1966 yı­lın­da, Rize’nin Ça­ye­li İlçe­sin­de dün­ya­ya geldi. 1989 yı­lın­da, Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­sin­den mezun oldu. 1994 ta­ri­hin­de, Ça­ye­li Bü­yük­köy Çay­kur Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dür­lü­ğün­de Zi­ra­at Mü­hen­di­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 2008-2010 ta­rih­le­ri ara­sın­da, Çay­kur Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sı ve Çay­kur 100. Yıl Çay Pa­ket­le­me Fab­ri­ka­sı Mü­dür­lük­le­rin­de Kısım Mü­dü­rü, Ata­türk Çay ve Bahçe Kül­tür­le­ri Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sün­de Ens­ti­tü Müdür Yar­dım­cı­sı, Çay­kur 100. Yıl Çay Pa­ket­le­me Fab­ri­ka­sın­da Mü­dür­lü­ğün­de Fab­ri­ka Mü­dü­rü ve Çay­kur İşlet­me ve Üre­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­da Ba­şuz­man ola­rak görev yaptı. 2019 yı­lı­nın ba­şın­da, Çay­kur Çay Tarım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na atan­dı. Yeni Genel Mü­dü­rü Yar­dım­cı­sı Ka­ra­oğ­lu evli ve 3 çocuk ba­ba­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

LOJİSTİK İÇİN İKİZDEREDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Rize’nin İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Mer­kez için İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ce­viz­lik ve Gür­de­re Köy­le­rin­de­ki bazı ta­şın­maz­lar için Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile acele ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı alın­dı.

Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı İnşa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak ham­mad­de­nin te­mi­ni ama­cıy­la ih­ti­yaç du­yu­lan ta­şo­ca­ğı ile bağ­lan­tı yo­lu­na isa­bet eden bazı ta­şın­maz­la­rın Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı (Alt­ya­pı Ya­tı­rım­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü) ta­ra­fın­dan acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı hak­kın­da karar Resmi Ga­ze­te ’de ya­yım­lan­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan im­za­lı 20 Mart 2021 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te ‘de ya­yım­la­nan ka­rar­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı İnşa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak ham­mad­de­nin te­mi­ni ama­cıy­la ih­ti­yaç du­yu­lan ta­şo­ca­ğı ile bağ­lan­tı yo­lu­na isa­bet eden ve ekli plan lis­te­de bu­lun­duk­la­rı yer ve ada/par­sel nu­ma­ra­la­rı gös­te­ri­len ta­şın­maz­lar ile muh­de­sa­tın, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı (Alt­ya­pı Ya­tı­rım­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü) ta­ra­fın­dan acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­na, 2942 sa­yı­lı Ka­mu­laş­tır­ma Ka­nu­nu­nun 27nci mad­de­si ge­re­ğin­ce karar ve­ril­miş­tir.” de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYELİNİN YILDIZLARI

Köy­den baş­la­yan ba­şa­rı öy­kü­sü.
Yeni ne­sil­ler! bil­mez eski ku­şak­la­rın neler çek­tik­le­ri­ni.
Nasıl oku­duk­la­rı­nı!!
Ba­şa­rı mer­di­ven­le­ri­ni birer birer nasıl tır­man­dık­la­rı­nı.!
Yok­sul­luk­lar için­de nasıl mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni bil­mez­ler.
Aya­ğın­da ayak­ka­bı­sı, sır­tın­da ön­lü­ğü, yaz­mak için def­te­ri, ka­le­mi!!
Ce­bin­de harç­lı­ğı ol­ma­yan in­san­la­rın ,ba­şa­rı öy­kü­le­ri­ni dil­len­dir­mek gerek.
Okula gi­der­ken hay­van güt­mek,yük ta­şı­mak,yay­la­cı­lık yap­mak,çay top­la­mak ve daha nice hiz­met­le­ri gör­mek mec­bu­ri­ye­tin­de olan ço­cuk­la­rın öy­kü­sü­nü bil­mek gerek.
Ba­ba­la­rın­dan harç­lık is­ter­ken bile!
Ba­ba­la­rı­nın da pa­ra­sı ol­ma­dı­ğı­nı bilen ve her se­fe­rin­de acı çeken ne­sil­le­rin ba­şa­rı­dan ba­şa­rı­ya koşan hi­ka­ye­le­ri­ni yaz­mak gerek.
Üni­ver­si­te­ye gi­der­ken bile takım el­bi­se­si ol­ma­yan, ev tut­ma­ya, kitap al­ma­ya pa­ra­sı ol­ma­yan ne­sil­le­rin omuz omuza veren,yok­sul­lu­ğu asla ve asla dert et­me­yen ,Top­lu­ma,in­san­lı­ğa hiz­met­ten başka ga­ye­si ol­ma­yan in­san­la­rı iyi ta­nı­mak gerek.
El­le­rin­den kitap düş­me­yen, Dev­le­ti­nin ge­le­ce­ği ile il­gi­li bir­çok ide­al­le­ri olan bu nesli AYAK­TA AL­KIŞ­LA­MAK GEREK.
Çi­lin­gir kö­yün­den, Ça­tak­lı­ho­ca­ya, ordan Ça­ye­li or­ta­oku­lu­na, ordan da Ka­ba­taş li­se­si­ne uza­nan bu yol­cu­luk zor­luk­la­rı da ar­ka­sın­dan sü­rük­le­miş İstan­bul tek­nik üni­ver­si­te­si ha­ya­li ger­çek­leş­me­yin­ce İstan­bul Hukuk fa­kül­te­sin­de ken­di­ni bulan, Hiç dü­şün­me­di­ği halde HU­KUK­ÇU OLAN BU KAR­DEŞİMİZİN BA­ŞA­RI ÖY­KÜ­SÜ­NÜ İYİ OKU­MAK GETEK.
Hukuk oku­ma­sın­da büyük etkim ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm Bu de­ğer­li kişi ha­ya­tı ba­şa­rı­lar­la dolu olan FAHRİ KASIRGADIR…
​Herkes gibi fakir bir aile­nin ev­la­dı olan Fahri kar­de­şim:
Az­me­de­rek, mü­ca­de­le ede­rek kendi bi­le­ği­nin hak­kıy­la hayat mer­di­ven­le­ri­ni ka­tet­miş ve Ça­ye­li­mi­zin en önem­li de­ğer­le­rin­den bi­ri­si ol­ma­yı ba­şar­mış­tır.
Olur­dan baş­la­yan hiz­met yol­cu­lu­ğu ile önce Ka­ra­su sav­cı­lı­ğı­na, daha sonra Fatsa Başsav­cı­lı­ğı­na, ar­ka­sın­dan Di­yar­ba­kır baş sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Sayın Ka­sır­ga daha sonra Ko­ca­eli Başsav­cı­lı­ğı, ar­dın­dan da An­ka­ra başsav­cı­lı­ğı­na atan­mış­tır.
AN­KA­RA BAŞSAV­CI­LI­ĞIN­DAN SONRA ADA­LET BA­KAN­LI­ĞI MÜS­TE­ŞA­RI OLAN KA­SIR­GA: bu dö­nem­de Türk ad­li­ye­le­ri­nin ve Hakim loj­man­la­rı­nın ye­ni­len­me­sin­de büyük kat­kı­lar sağ­la­mış­tır.
Bir dönem Ada­let ba­kan­lı­ğı da yapan FAHRİ KA­SIR­GA Daha sonra CUM­HUR­BAŞ­KAN­LI­ĞI GENEL SEK­RE­TERLİĞİNE ATAN­MIŞ VE UZUN SÜRE ÖNEMLİ HİZMET­LER­DE BU­LUN­MUŞ­TUR.
Şu anda Cum­hur­baş­kan­lı­ğı başda­nış­ma­nı olan Ka­sır­ga’­nın hayat hi­ka­ye­si her­ke­se örnek ol­ma­lı­dır.
Gö­re­vi­ni ek­sik­siz yapan in­san­la­rın ba­şa­rı­lar­la nasıl ku­cak­laş­tı­ğı­nı bil­me­miz gerek.
Fahri bey Ça­ye­li­mi­zin en önem­li de­ğer­le­rin­den­dir.
Onu an­la­mak için çok iyi ta­nı­mak gerek.
İde­alist ve va­tan­se­ver, olan kar­de­şi­mi­ze ömür boyu ba­şa­rı ve mut­lu­luk­lar di­li­yo­rum…
Say­gı­la­rım­la…

İSVİÇRELİ KAYAKÇILAR İKİZDEREDE

İkiz­de­re Me­şe­köy’de (Pet­ran) uzun yıl­lar­dır köy­lü­le­rin kış mev­si­min­de ula­şım aracı ola­rak kul­lan­dık­la­rı Üzme Tah­ta­sı İsviç­re­li ka­yak­çı­la­rın il­gi­si­ni çekti.

Rize’ye gelen İsviç­re­li 2 kayak sever spor­cu tu­rist is­mi­ni çok duy­duk­la­rı, yö­re­de Üzme Tah­ta­sı de­ni­len Pet­ran­bo­ar­dı gör­mek için İkiz­de­re’ye geldi.

Üzme Tah­ta­sı veya yeni is­miy­le Pet­ran­bo­ard fa­ali­ye­ti­nin ya­pıl­dı­ğı il­çe­ye, köye gel­mek­ten mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen İsviç­re­li iki spor­cu genç köyde Üzme Tah­ta­sı ko­nu­sun­da en usta spor­cu­lar­dan olan Hızır Havuz’dan bilgi al­dı­lar.

Üzme Tah­ta­sı­nın çok özel ağaç­tan us­ta­lık­la ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Hızır Havuz ’bu tah­ta­yı her­kes ya­pa­maz.
Us­ta­lık ve za­na­at is­te­yen bir iş.
Tahta ince hale ge­ti­ri­le­rek tep parça ola­rak ya­pı­lır.
Tah­ta­nın so­run­suz kay­ma­sı için alt ta­ra­fı­nı çok iyi zım­pa­ra­la­mak lazım, çok pü­rüz­süz bir yüz ol­ma­lı.
İsviç­re’den gelen kayak ve si­no­w­bard­ci ar­ka­daş­lar­la Pet­ran tah­ta­sı hak­kın­da soh­bet­le­ri­miz oldu Pet­ra­na çıkıp köyü gez­di­ler çok mem­nun bir şe­kil­de İkiz­de­re’den ay­rıl­dı­lar’ dedi.
İsviç­re­li tu­rist­ler dün­ya­yı saran Co­vid-19 teh­li­ke­si do­la­yı­sıy­la bu yıl ya­pı­la­ma­yan Pet­ran Üzme tah­ta­sı şen­li­ği­ne ge­lecek yıl­lar­da ka­tıl­mak is­te­riz.
Bu yöre kış spor­la­rı yap­mak için çok uygun, Pet­ran önem­li bir par­kur alanı’ de­di­ler.
Ge­le­nek­sel ola­rak her Şubat ayın­da Pet­ran­da ya­pı­lan Pet­ran­bo­ard kar şen­li­ği­ne yoğun ka­tı­lım­lar olur­du.
Geçen yıl 13.​kez ya­pı­lan şen­lik bu yıl Pan­de­mi ge­re­ğin­ce ya­pı­la­ma­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜN’DE SUDAN BÜYÜK TASARRUF

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ilk kez, Rize’de Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len, sudan ta­sar­ruf için yağan yağ­mur su­yun­dan fay­da­lan­ma uy­gu­la­ma­sı ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü­nün bu­lun­du­ğu Müftü Ma­hal­le­sin­de, Genel Mü­dür­lük bi­na­sı­nın en alt ka­tın­da bu­lu­nan araç ga­ra­jı parkı üs­tün­de bu­lu­na boş alana, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’ın ta­li­ma­tıy­la baş­la­tı­lan, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Daire Baş­kan­lı­ğı­na bağlı tek­ni­ker­ler ta­ra­fın­dan pro­je­len­di­ri­len yağ­mur su­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me ve de­po­la­ma uy­gu­la­ma­sı büyük be­ğe­ni top­la­dı. Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ça­tı­sın­dan bo­ru­lar­la zemin kat­ta­ki araç ga­ra­jı­nın bu­lun­du­ğu alana yer­leş­ti­ri­len 15 ton ka­pa­si­te­li su de­po­la­ma tan­kı­na yağ­mur­lu ha­va­lar­da bi­ri­ken su ile Çay­kur’a ait hiz­met araç­la­rı­nın ve çev­re­nin te­miz­li­ği ya­pı­lı­yor.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM; “Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de anı iklim de­ği­şik­le­ri, diğer bir de­yiş­le kü­re­sel ısın­ma, kü­re­sel so­ğu­ma ile il­gi­li ge­liş­me­ler kar­şı­sın­da bi­rim­le­ri­miz­le yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­lar­da su nok­ta­sın­da nasıl ta­sar­ruf ede­riz ça­lış­ma­mı­zı ha­ya­ta ge­çir­miş olduk. Yağ­mu­run ve çayın şehri Rize’de te­şek­kül ola­rak her alan­da alın­ma­sı ge­re­ken ta­sar­ruf önlem ve uy­gu­la­ma­la­rı­mı­zı üç yıl­dır ta­viz­siz bir şek­li­de yü­rüt­me­ye devam edi­yo­ruz. Bütün fab­ri­ka­la­rı­mız­da atıl ve hurda du­rum­da bu­lu­nan her türlü mal­ze­me ve ma­ki­ne­yi, Ana­ta­mir fab­ri­ka­mız başta olmak üzere tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da bu­lu­nan atöl­ye­ler­de bu atıl mal­ze­me­le­ri üre­ti­me ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Bir­kaç yıl­dır ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu­muz bu uy­gu­la­ma­mız­la ku­ru­mu­mu­za önem­li oran­da ta­sar­ru­fu ka­zan­dır­mış olu­yo­ruz. Bun­lar­dan bi­ri­si­de Genel Mü­dür­lü­ğü­müz ga­ra­jın­da bu­lu­nan hiz­met araç­la­rı­mı­zın te­miz­lik­le­rin­de tü­ke­ti­len ton­lar­ca suyu artık üc­ret­siz ola­rak elde etmiş olduk. Allah’ın be­re­ke­ti üc­ret­siz yağ­mur su­yu­nu de­po­la­yıp kul­la­na­rak ku­ru­mu­mu­za üc­ret­siz su ta­sar­ru­fu sağ­la­mış olduk. Çayın ve yağ­mu­run baş­ken­ti olan ili­miz­de, ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu­muz yağ­mur su­yu­nu de­po­la­ma uy­gu­la­ma­sı­nın tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da ha­ya­ta ge­çir­miş ola­ca­ğız. Nor­mal ana su şe­be­ke­siy­le hiç bir bağ­lan­tı­sı ol­ma­yan, bi­na­nın ça­tı­sı­na yer­leş­tir­di­ği­miz su bo­ru­la­rın­dan ze­ni­me akan yağ­mur su­la­rı 15 ton su ka­pa­si­te­li saç de­po­mu­zun su gi­ri­şi­ne ko­nul­muş olan filt­re­den sü­zül­dük­ten sonra de­po­ya ak­mak­ta­dır. Yağ­mur su­yu­nu de­po­la­dı­ğı­mız su tan­kı­mı­zı hiç boş kal­ma­mak­ta­dır. Çünkü ül­ke­miz­de en çok ya­ğı­şın yağ­dı­ğı şehir Rize’miz­dir. Nasıl ça­yı­mız Rize için Allah’ın bir lüt­fuy­sa, en çok yağ­mu­run yağ­dı­ğı şehir ol­ma­mız­da, Allah’ın şeh­ri­mi­ze önem­li bir be­re­ke­ti­dir. Bu uy­gu­la­may­la, Genel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün çevre te­miz­li­ği ve tüm mev­cut ye­şil­lik alan­la­rı­nın yağ­mur su­yuy­la su­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ilave de­po­lar ya­pa­ca­ğız. Böy­le­lik­le yağ­mur su­la­rı­nı de­po­la­ma sis­te­mi­miz­le her ay ton­lar­ca su ta­sar­ru­fu­na git­miş olduk. Yağ­mur suyu top­la­ma sis­tem­le­ri, gü­nü­müz­de dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de uy­gu­la­nı­yor ol­ma­sı­na rağ­men su sı­kın­tı­sı çeken ül­ke­ler ka­te­go­ri­sin­de yer alan ül­ke­miz­de, bu konu ile il­gi­li ilk ça­lış­ma­yı baş­la­tan ku­rum­lar­dan bi­ri­si­yiz. Dün­ya­nın ve ül­ke­mi­zin son yıl­lar­da sıkça kar­şı­laş­tı­ğı su­suz­luk so­ru­nu ya­pı­la­rı­mız­da­ki bu ge­le­nek­sel uy­gu­la­ma­la­rın ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ril­me­si­ni ka­çı­nıl­maz kıl­mak­ta­dır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

RİZEDE CRUİSE PROJESİNİ ENGELLEYEN SİYASETÇİ KİM

RİPORT Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Asım Çil­li­oğ­lu’nun açık­la­dı­ğı Rize’de Cru­ise pro­je­si­ni en­gel­le­yen si­ya­set­çi kim so­ru­su cevap bek­li­yor.

Bölge tu­riz­mi­ne ve eko­no­mik ge­liş­me­ye kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı be­lir­ti­len Cru­ise ge­mi­le­ri­nin Rize’ye gel­me­si için pro­je­ler ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen RİPORT Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Asım Çil­li­oğ­lu Ga­ze­te­ci Tur­gay Ayhan’a konu hak­kın­da çok önem­li açık­la­ma­da bu­lun­du. Rize Li­ma­nı­na Cru­ise ge­mi­le­ri­nin ge­le­bil­me­si için 300 metre uzun­lu­ğun­da bir rıh­tım ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da proje ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Çil­li­oğ­lu’fakat si­ya­set­te et­ki­li ko­num­da olan bir ki­şi­nin bu pro­je­yi bal­ta­la­ya­rak rafa kal­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. Rize Li­ma­nı­nın yolcu ge­mi­le­ri­ne açıl­ma­sı la­zım­dı. Bu ko­nu­da çok ciddi an­lam­da proje ha­zır­la­dık. Bu ge­mi­le­rin Rize’ye önem­li katma değer ka­ta­ca­ğı­na ina­nı­yor­duk. Yurt­dı­şı­na gi­de­rek çe­şit­li plat­form­lar­da su­num­lar yap­tık Rize’yi ön plana çı­ka­ra­rak dün­ya­nın sa­yı­lı der­gi­le­rin­de yer al­ma­sı­nı sağ­la­dık. Çok ka­la­ba­lık yolcu ta­şı­yan bu ge­mi­le­rin Rize’ye gel­me­si için alt­ya­pı ça­lış­ma­sın­da bu­lun­duk dö­nem­de Rize’de si­ya­set­te etkin olan kişi bu işe mü­da­hil ol­duk­tan sonra bu işi bal­ta­la­dı. Bizim is­te­di­ği­miz 300 met­re­lik bir rıh­tım uzat­ma işiy­di. O zaman 11 mil­yo­na mal ola­cak­tı. Bu rıh­tım ol­say­dı Cru­ise ge­mi­le­ri ko­lay­ca ya­na­şa­cak­tı. Bu pro­je­miz du­ru­yor sa­hip­le­ni­lir­se des­tek olu­nur­sa yine des­tek­le­riz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RTEÜ’nün 15. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin (RTEÜ) ku­ru­lu­şu­nun 15. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda “15. Ku­ru­luş Yıl Dö­nü­mü Kut­la­ma Tö­re­ni” ger­çek­leş­ti­ril­di.

Prog­ram­da, 2020 yı­lın­da yap­mış ol­duk­la­rı ça­lış­ma­lar­la Aka­de­mik Teş­vik Uy­gu­la­ma­sın­da en yük­sek puan alan üç öğ­re­tim üye­si­ne belge tö­re­ni ve RTEÜ’nün de­ği­şik fa­kül­te ve yük­se­ko­kul­la­rın­da görev yapan Pro­fe­sör, Do­çent ve Dr. Öğr. Üyesi ol­ma­ya hak ka­zan­mış olan öğ­re­tim üye­le­ri­ne cübbe giyme tö­re­ni ya­pıl­dı.

Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın söy­len­me­si ile baş­la­yan tö­ren­de, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.
Rek­tör Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­na, “Gönül is­ter­di ki, tüm aka­de­mik ve idari per­so­ne­li­miz­le, öğ­ren­ci­le­ri­miz­le, ili­mi­zin pro­to­ko­lü ve pay­daş­la­rı­mız­la 15. yı­lı­mı­zı coş­ku­lu bir şe­kil­de kut­la­ya­lım.
Ancak ma­ale­sef bir yıl­dır ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz sal­gın sü­re­ci buna mü­sa­ade et­me­mek­te­dir.
Do­la­yı­sıy­la için­den geç­mek­te ol­du­ğu­muz sal­gın ku­ral­la­rı­na uygun mü­te­va­zı bir tören dü­zen­le­me­ye karar ver­dik.” di­ye­rek baş­la­dı.
Bir üni­ver­si­te­nin ku­rul­ma­sı, ku­rum­sal­laş­ma­sı ve alt ya­pı­sı­nı ta­mam­la­ma­sı için 15 yılın çok kısa bir zaman di­li­mi ol­du­ğu­nu ifade eden Rek­tör Ka­ra­man, “ Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak biz bu kısa zaman içe­ri­sin­de eği­tim-öğ­re­tim ve araş­tır­ma-ge­liş­tir­me alt ya­pı­sın­dan aka­de­mik kadro ve ku­rum­sal­laş­ma­ya, aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı­ya va­rın­ca­ya kadar bir­çok alan­da bütün pay­daş­la­rı­mı­zın gurur du­ya­ca­ğı bir ge­liş­me gös­ter­dik ve örnek alı­nan bir üni­ver­si­te ha­li­ne gel­dik.
Bun­dan son­ra­ki he­de­fi­miz ise gel­di­ği­miz bu nok­ta­yı ve gös­ter­di­ği­miz ba­şa­rı­yı sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­mak ve üze­ri­ne yeni ba­şa­rı­lar ek­le­ye­rek ge­le­ce­ğe daha sağ­lam adım­lar­la yü­rü­mek­tir.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man, ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne kadar geçen zaman zar­fın­da RTEÜ’nün sa­de­ce ni­ce­lik­sel ola­rak bü­yü­me­di­ği­ni aynı za­man­da ni­te­lik ola­rak da çok önem­li nok­ta­la­ra gel­di­ği­ni be­lir­te­rek ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­ler ve elde edi­len ba­şa­rı­la­rı an­lat­tı.
2020 yılı içe­ri­sin­de Pro­fe­sör, Do­çent ve Dr. Öğr. Üyesi olan öğ­re­tim üye­le­ri ile yap­mış ol­duk­la­rı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de ödül al­ma­ya hak ka­za­nan öğ­re­tim üye­le­ri­ni teb­rik eden Rek­tör Ka­ra­man, “Ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne üni­ver­si­te­miz­de görev yapıp ebe­di­ye­te ir­ti­hal eden­le­re Allah’tan rah­met di­li­yo­rum.
Yüce Mevla’dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin daha nice ba­şa­rı­lar­la dolu 15. yıl­la­rı­nı gör­me­yi he­pi­mi­ze nasip et­me­si­ni te­men­ni edi­yor, siz­le­ri say­gıy­la, sev­giy­le ve mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­rum.” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Rek­tör Ka­ra­man’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan 2020 yı­lın­da Aka­de­mik Teş­vik Uy­gu­la­ma­sın­dan en yük­sek puan alan üç öğ­re­tim üye­si­ne ba­şa­rı bel­ge­le­ri tak­dim edi­le­rek Pro­fe­sör, Do­çent ve Dr. Öğr. Üyesi kad­ro­su­na ata­nan öğ­re­tim üye­le­ri için Cübbe Giyme Tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ril­di.
Tö­re­ne, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Rek­tör Yar­dım­cı­la­rı Prof. Dr. Ali Bil­gin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Prof. Dr. Adnan Yıl­maz, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­la­rı İbra­him Avcı, Sait Ya­şı­yan ve de­kan­lar ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN

Ruh Sağlığı Hizmetleri Değerlendirilme Toplantısı Yapıldı

Rize Va­li­li­ği ile İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­nas­yon­lu­ğun­da ili­miz­de su­nu­lan ruh sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri­nin de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı Rize Va­li­si Kemal ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Rize Va­li­li­ği Top­lan­tı sa­lo­nun­da Vali ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya Vali yar­dım­cı­sı Bay­ram SAĞIR, Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Meh­met PAT­LAK, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin GÖK­DU­MAN, Rize İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan DE­DE­BA­ĞI, Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa TEPE, Rize Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dü­rü İdris Al­tun­taş, Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Halk Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op. Dr. Seç­kin Ka­ra­oğ­lu, Sağ­lık Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op. Dr. Talip BAŞAK, Rize Dev­let Has­ta­ne­si Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi so­rum­lu he­ki­mi Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. İlknur Kiraz AVCI ve Ruh Sağ­lı­ğı Bi­ri­mi Uz­ma­nı Salih YIL­DI­RIM ka­tıl­dı.

Top­lan­tı­da İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. TEPE ili­miz­de su­nu­lan ruh sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri ile il­gi­li bir sunum yaptı.
Top­lan­tı­da ili­miz­de bu­lu­nan ruh sağ­lı­ğı has­ta­la­rı­nın ge­rek­li sağ­lık te­sis­le­ri­ne sevki ve ya­ta­rak te­da­vi­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı, alkol ve madde ba­ğım­lı­sı has­ta­la­rın te­da­vi­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de ya­şa­nan so­run­lar ve çözüm yol­la­rı dile ge­ti­ril­di.
Ruh sağ­lı­ğı has­ta­lık­la­rı bu­lu­nan çocuk ve ye­tiş­kin­ler ile alkol ve madde ba­ğım­lı­sı has­ta­la­ra sahip olan aile­le­rin ya­şa­dık­la­rı so­run­lar ve alı­na­bi­lecek ön­lem­le­rin de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da vaka bazlı ola­rak has­ta­la­ra yö­ne­lik uy­gu­la­na­bi­lecek ted­bir­ler hak­kın­da tek­rar gö­rüş­me­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ne karar ve­ril­di. Ay­rı­ca 5395 Sa­yı­lı Çocuk Ko­ru­ma Ka­nu­nu ge­re­ği hak­la­rın­da sağ­lık ted­bi­ri bu­lu­nan ço­cuk­la­rın te­da­vi­le­rin­de ya­şa­nan zor­luk­lar ile aile­le­ri­mi­zin ya­şa­dı­ğı maddi ve ma­ne­vi so­run­la­ra çözüm öne­ri­le­ri su­nul­du.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

ÇANAKKALE İSTİKLÂLİMİZİN TECELLİSİ İSTİKBÂLİMİZİN NİŞANESİDİR!

Türk Eği­tim Sen Rize Şube Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu, 106. Yıl­dö­nü­mün­de Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ve Şe­hit­ler Haf­ta­sı ile il­gi­li açık­la­ma yaptı. Ça­nak­ka­le’nin, Türk mil­le­ti­nin, hür ve ba­ğım­sız ka­rak­te­ri­nin ete ke­mi­ğe bü­rün­dü­ğü bir mü­ca­de­le, mâ­nâ­nın mad­de­ye galip gel­di­ği bir savaş, inan­cın ve imâ­nın küfrü boğ­du­ğu bir zafer ol­du­ğu­nu söy­le­yen Kö­se­oğ­lu şu söz­le­ri kay­det­ti:

“Türk mil­le­ti­nin, ta­ri­hin akı­şı­nı ma­zi­den al­dı­ğı ilham, inanç ve ira­dey­le de­ğiş­tir­di­ği, dünya mil­let­le­ri önün­de büyük bir kah­ra­man­lık des­ta­nı ser­gi­le­di­ği, is­tik­lâ­le duy­du­ğu derin bağ­lı­lı­ğın te­cel­li­si, is­tik­bâl uğ­ru­na ver­di­ği çetin mü­ca­de­le­nin muh­te­şem yıl dö­nü­mü­nü idrak edi­yor, Türk mil­le­ti­nin ebe­di­ye­te kadar kı­vanç­la ana­ca­ğı 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’ni 106. yıl­dö­nü­mün­de gu­rur­la kut­lu­yo­ruz.
Tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı andan iti­ba­ren is­tik­lâl ve is­tik­bâl uğ­ru­na büyük be­del­ler öde­yen mil­le­ti­miz, Dan­da­na­kan’dan Ça­nak­ka­le’ye aynı ide­alin, ira­de­nin, iza­nın ve ka­rar­lı­lı­ğın az­miy­le iler­le­miş, Türk mil­le­ti­nin ve dev­le­ti­nin bü­tün­lü­ğü­nü mü­da­faa ve mu­ha­fa­za için büyük gay­ret­ler gös­ter­miş­tir. Türk ta­ri­hi bu uğur­da ve­ri­len çetin mü­ca­de­le­le­ri ve sa­yı­sız şanlı za­fer­le­ri ba­rın­dır­mak­ta­dır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin ise şan ve şe­ref­le dolu ta­ri­hi­miz içe­ri­sin­de müs­tes­na bir yeri var­dır. Mil­le­ti­miz açı­sın­dan ta­ri­hi, st­ra­te­jik ve je­opo­li­tik bir öneme sahip olan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, sa­de­ce Türk mil­le­ti­nin is­tik­lâl ve is­tik­bâl mü­ca­de­le­si­ni değil si­ya­si, eko­no­mik ve kül­tü­rel ya­pı­sı­na da etki etmiş aziz bir ha­tı­ra­dır. Türk mil­le­ti­nin makûs ta­li­hi­nin de­ğiş­me­si açı­sın­dan önem­li bir yere sahip olan Ça­nak­ka­le Sa­va­şı, Türk mil­le­ti­ne dört bir yan­dan sal­dı­ran yedi dü­ve­lin ba­şı­na inen bir bal­yoz­dur. Dünya ta­ri­hin­de de önem­li bir yere sahip olan bu sa­vaş­ta Fran­sız, İngi­liz ve Anzak as­ker­le­ri Ge­li­bo­lu Ya­rı­ma­da­sı’nı ge­çe­me­miş­ler ve geri çe­kil­mek zo­run­da kal­mış­lar­dır. Türk mil­le­ti­nin düş­man kuv­vet­le­ri kar­şı­sın­da­ki bu ga­li­bi­yet aynı za­man­da dünya ta­ri­hi­ni de de­ğiş­tir­miş­tir. Türk mil­le­ti em­per­ya­liz­me karşı büyük bir mü­ca­de­le ver­miş, her cep­he­de ayrı bir des­tan yaz­mış­tır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ile Türk top­rak­la­rı üze­rin­de hak­sız bek­len­ti­ler­de olan­la­rın he­sap­la­rı tut­ma­mış, iti­laf dev­let­le­ri­nin kur­du­ğu oyun­lar bo­zul­muş, dış güç­le­rin Os­man­lı top­rak­la­rı üze­ri­ne yap­tık­la­rı plan­lar ama­cı­na ula­şa­ma­mış­tır. Türk or­du­su dün­ya­da eşi ol­ma­yan bir mü­ca­de­le ile ken­di­le­rin­den hem sa­yı­ca hem de tek­nik ola­rak üstün olan düş­man kuv­vet­le­ri­ni boz­gu­na uğ­rat­mış­tır. Türk mil­le­ti­nin bir­li­ği­ne, top­rak bü­tün­lü­ğü­ne kas­te­den em­per­ya­liz­min uşak­la­rı eli boş dön­müş­ler­dir. Ec­da­dı­mız, bir mil­let ol­ma­nın ira­de­si­ni gös­te­re­rek hep bir­lik­te ci­ha­na emsal ola­cak bir mü­ca­de­le ver­miş­tir. Kum­ka­le’de, Ece­abat’ta, Arı­bur­nu’nda, Sed­dül­ba­hir’de, Ki­lit­ba­hir’de, Conk­ba­yır’da, Ana­far­ta­lar’da mil­le­ti­mi­zin is­tik­bâ­li­ni inşa eden, iz­ze­ti­ni ko­ru­yan Türk or­du­su, Ça­nak­ka­le’de Türk mil­le­ti­nin yok edi­le­me­ye­ce­ği­ni bütün dün­ya­ya bir kez daha gös­ter­miş­tir. Ça­nak­ka­le; Türk mil­le­ti­nin ta­ri­hin­de ya­şa­dı­ğı her­han­gi bir harp de­ğil­dir. Ta­ri­hin kay­det­ti­ği en muh­te­şem sa­vun­ma za­fe­ri­dir. Ça­nak­ka­le; kü­re­sel güç­le­rin önün­de yal­nız­ca bir or­du­nun ver­di­ği mu­ha­re­be değil, Türk mil­le­ti­nin top­ye­kûn gi­riş­ti­ği bir mü­ca­de­le­dir. Ça­nak­ka­le; bir coğ­raf­ya­nın öte­sin­de Türk mil­le­ti­nin nab­zı­nın at­tı­ğı yer­dir. Ça­nak­ka­le; ye­nil­mez mil­le­tin, ge­çil­mez top­rak­la­rın, Türk­lü­ğün Ana­do­lu’daki kadim var­lı­ğı­nın tes­ci­li­dir. Ça­nak­ka­le; Türk mil­le­ti­nin ma­zi­den gelip, atiye giden yo­lu­nun ufku, ül­kü­sü, ruhu ve tem­si­li­dir. Kah­ra­man­lık­la­rı, daha nice yıl­lar ha­fı­za­mız­da ya­şa­ya­cak Ça­nak­ka­le di­re­ni­şi, ec­da­dı­mı­zın mü­ca­de­le ruhu Ça­nak­ka­le şu­uruy­la ku­şak­tan ku­şa­ğa ak­ta­rı­la­cak­tır. Kah­ra­man­lık, za­lim­le­re, zu­lüm­le­re, ölüm­le­re mey­dan oku­mak­tır. Kü­re­sel güç­le­re karşı, 18 Mart’ta Ça­nak­ka­le’de kah­ra­man­lık des­ta­nı yazan mil­le­ti­mi­zi, bu top­rak­la­rı so­nu­nu dü­şün­me­den sa­vu­nan ec­da­dı­mı­zı ta­ri­hi­miz daima kı­vanç­la ha­tır­la­ya­cak­tır. Aziz ec­da­dı­mı­zın muh­te­rem ve muh­te­şem ha­tı­ra­la­rı ebe­di­ye­te kadar ya­şa­ya­cak­tır. Ge­le­ce­ği­ni geç­mi­şi­nin aziz ha­tı­ra­la­rı üze­ri­ne inşa eden mil­le­ti­miz, milli bir­li­ği­mi­zin, iç bü­tün­lü­ğü­mü­zün te­mel­le­ri­ni sars­ma­ya kal­kan­la­rı, dün ol­du­ğu gibi bugün de ve ge­le­cek­te de ber­ta­raf ede­cek­tir. Mil­le­ti­mi­zin bir­li­ğin­den, top­rak­la­rı­mı­zın bü­tün­lü­ğün­den ra­hat­sız olan­lar dün ol­du­ğu gibi bugün de emel­le­ri­ne ula­şa­ma­ya­cak­lar, he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­me­ye­cek­ler­dir. Aziz Türk mil­le­ti, hain emel­ler bes­le­yen dış güç­le­re ve on­la­rın iç­te­ki ma­şa­la­rı­na bir ve ba­ğım­sız olma ira­de­si­ni daima gös­te­re­cek­tir. Türk Eği­tim Sen ola­rak milli ha­fı­za­mız­da gü­zi­de bir yeri olan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’mizi 106. yıl dö­nü­mün­de büyük bir coş­kuy­la anı­yor, bize bu za­fe­ri ya­şa­tan aziz şe­hit­le­ri­mi­ze, mu­kad­des ha­tı­ra­la­rı­na layık olma gay­re­tin­den ay­rıl­ma­ya­ca­ğı­mı­zı yi­ne­li­yor, mili mü­ca­de­le ru­hu­nun her dem taze ka­la­ca­ğı­nı ve bir onur ni­şa­ne­si ola­rak ebe­di­ye­te kadar var ola­ca­ğı­nı ina­nı­yo­ruz. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin 106. Yıl­dö­nü­mü ve Şe­hit­ler Haf­ta­sı’nda aziz mil­le­ti­mi­ze nice za­fer­ler bah­şe­den kah­ra­man ec­da­dı­mı­zı, bir­li­ği­miz ve dir­li­ği­miz için is­tik­lâ­li­mi­zi ko­ru­mak uğ­run­da mü­ca­de­le­ler veren şe­hit­le­ri­mi­zi min­net­le ve şük­ran­la anı­yo­ruz. Kah­ra­man­lık­la­rıy­la dil­ler­de des­tan­laş­mış; ce­sa­ret­le­ri, inanç­la­rıy­la abi­de­leş­miş ve üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız top­rak­la­rı aziz kan­la­rıy­la vatan kılan, fani be­den­le­ri­ni terk ede­rek ölüm­süz­le­şen şe­hit­le­ri­mi­ze rah­met di­li­yo­ruz. Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve Ça­nak­ka­le’nin tüm ku­man­dan­la­rı olmak üzere milli di­re­ni­şin isim­siz kah­ra­man­la­rı ve bütün şe­hit­le­ri­mi­zin aziz ruh­la­rı şad olsun.”


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun KA­LEN­DER

Nefeslerin Tutulduğu Karşılaşmada 3 Puan Çaykur Rizespor’un

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray, Çay­kur Ri­zes­por’u ağır­la­dı. Ne­fes­le­rin Tu­tul­du­ğu Kar­şı­laş­ma­da Tam 7 Gol Atı­lır­ken Gülen Taraf Çay­kur Ri­zes­por Oldu.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Fot­bol adına her­şe­yin ya­şan­dı­ğı kar­şı­laş­ma­da meşin yu­var­lak tam 7 kez fi­le­ler ile bu­lu­şur­ken yeşil ma­vi­li ekip kar­şı­laş­ma­dan 4-3’lük ga­li­bi­yet ile ay­rıl­dı. Çayk­lur Ri­zes­por 2. da­ki­ka­da Bra­i­an Sa­mu­dio’nun go­lüy­le öne geçti. Ga­la­ta­sa­ray, 14. da­ki­ka­da De­And­re Yed­lin ile skoru eşit­le­di. 31. da­ki­ka­da Emre Ak­ba­ba, 25 met­re­den yap­tı­ğı vuruş ile Ga­la­ta­sa­ray’ı öne ge­çir­di. 41. da­ki­ka­da Fer­nan­do Bold­rin, Mar­cao’nun ha­ta­sı­nı iyi de­ğer­len­dir­di ve skora eşit­li­ği ge­tir­di. Ri­zes­por, 54. da­ki­ka­da De­And­re Yed­lin’in ceza sa­ha­sı için­de elle mü­da­ha­le et­me­si ne­de­niy­le pe­nal­tı ka­zan­dı. Topun ba­şı­na gelen Milan Skoda, Ri­zes­por’u bir kez daha öne ge­çir­di. Ga­la­ta­sa­ray, 74. da­ki­ka­da Me­ri­ah’ın kendi ka­le­si­ne at­tı­ğı golle skoru eşit­le­di. Hakem Vol­kan Ba­yars­lan, 77. da­ki­ka­da Ri­zes­por le­hi­ne pe­nal­tı nok­ta­sı­nı göds­ter­di. Yed­lin’in Mic­ha­lak’a yap­tı­ğı fa­ulün ceza sa­ha­sı dı­şın­da ol­du­ğu­na yö­ne­lik VAR uya­rı­sı son­ra­sı hakem ser­best vuruş işa­ret eder­ken Yed­lin’in iti­ra­zı­na Vol­kan Ba­yars­lan ikin­ci sarı kar­tı­nı gös­ter­di ve Ga­la­ta­sa­ray 10 kişi kaldı. Ri­zes­por’a ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren golü 90+3. da­ki­ka­da Fer­nan­do Bold­rin attı. İstan­bul’da 17 yıl sonra Ga­la­ta­sa­ray’ı mağ­lup eden ve üst üste ikin­ci kez ka­za­nan Ri­zes­por, pu­anı­nı 34’e yük­selt­ti.


Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı’nın Aday Kadrosu Açıklandı! Çaykur Rizespor’un Kalecisi Gökhan Akkan Da Kadroya Davet Edildi

A Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nın 2022 FIFA Dünya Ku­pa­sı Ele­me­le­ri’nde Hol­lan­da, Nor­veç ve Le­ton­ya’yla oy­na­ya­ca­ğı mü­ca­de­le­le­rin 28 ki­şi­lik aday kad­ro­su açık­lan­dı. Tay­lan An­tal­ya­lı ve Halil Ak­bu­nar, ilk kez kad­ro­ya alın­dı.

A Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nın 2022 FIFA Dünya Ku­pa­sı Ele­me­le­ri’nde Hol­lan­da, Nor­veç ve Le­ton­ya’yla oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­la­rın 28 ki­şi­lik aday kad­ro­su belli. Tay­lan An­tal­ya­lı ve Halil Ak­bu­nar, ilk kez A Milli Takım kad­ro­su­na davet edil­di. Aday kad­ro­ya en çok 5 fut­bol­cu ile Fe­ner­bah­çe’den çağ­rıl­dı. Lille’den 3, Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş, Ba­şak­şe­hir ve Sas­su­olo’dan 2’şer fut­bol­cu kad­ro­ya alın­dı.
A Milli Takım’a davet edi­len fut­bol­cu­lar, 21 Mart Pazar günü saat 19.00’dan iti­ba­ren Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Ta­kım­lar Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri’nde top­lan­ma­ya baş­la­ya­cak.
Ay-yıl­dız­lı­lar, ilk id­ma­nı­nı 22 Mart Pa­zar­te­si günü saat 18.00’de Riva’da ya­pa­cak.
A Milli Fut­bol Ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü Şenol Güneş’in aday kad­ro­ya davet et­ti­ği­ni fut­bol­cu­lar şöyle:
Ka­le­ci: Mert Günok (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir), Uğur­can Çakır (Trab­zons­por), Altay Ba­yın­dır (Fe­ner­bah­çe), Gök­han Akkan (Çay­kur Ri­zes­por)
De­fans: Meh­met Zeki Çelik (Lille), Nazım San­ga­re (Fe­ner­bah­çe), Merih De­mi­ral (Ju­ven­tus), Ozan Kabak (Li­ver­po­ol), Mert Mül­dür (Sas­su­olo), Çağ­lar Sö­yün­cü (Le­ices­ter City), Kaan Ayhan (Sas­su­olo), Umut Meraş (Le Havre), Caner Erkin (Fe­ner­bah­çe)
Orta saha: Okay Yo­kuş­lu (West Bro­m­wich Al­bi­on), Tay­lan An­tal­ya­lı (Ga­la­ta­sa­ray), Do­ruk­han Toköz (Be­şik­taş), Ozan Tufan (Fe­ner­bah­çe), Orkun Kökçü (Fe­ye­no­ord), İrfan Can Kah­ve­ci (Fe­ner­bah­çe), Emre Kı­lınç (Ga­la­ta­sa­ray), Yusuf Ya­zı­cı (Lille), Halil Ak­bu­nar (Göz­te­pe), Hakan Çal­ha­noğ­lu (Milan), Deniz Türüç (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir)
For­vet: Burak Yıl­maz (Lille), Enes Ünal (Ge­ta­fe), Kenan Ka­ra­man (For­tu­na Düs­sel­dorf), Cenk Tosun (Be­şik­taş)
Mil­li­le­rin maç prog­ra­mı ise şöyle:
24 Mart Çar­şam­ba
20.00 Tür­ki­ye – Hol­lan­da (Ata­türk Olim­pi­yat Stad­yu­mu)
27 Mart Cu­mar­te­si
18.00 (TSİ 20.00) Nor­veç – Tür­ki­ye (La Ro­sa­le­da, Ma­la­ga/İspan­ya)
30 Mart Salı
21.45 Tür­ki­ye – Le­ton­ya (Ata­türk Olim­pi­yat Stad­yu­mu)


Haber Merkezi

Bülent Hoca Takımı Birleştirdi

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, “3 puana çok ih­ti­ya­cı­mız vardı. Ri­zes­por ola­rak iyi oy­na­dık ve ka­zan­dık” diye ko­nuş­tu.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 mağ­lup etti. Maçın ar­dın­dan basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın güzel ve he­ye­can­lı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Ne­ti­ce­de Ri­zes­por ola­rak biz ka­zan­dık.
Ga­la­ta­sa­ray büyük bir kulüp, ta­raf­ta­rı çok olan bir kulüp.
On­la­rın da ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı is­te­riz.
3 puana çok ih­ti­ya­cı­mız vardı.
Ri­zes­por ola­rak iyi oy­na­dık ve ka­zan­dık.
Ho­ca­mız­la yeni baş­la­ma­mı­za rağ­men çok iyi bir uyum içe­ri­sin­de­yiz ve ligi in­şal­lah çok daha iyi bir yerde bi­ti­ri­riz” dedi.
“Bü­lent hoca ta­kı­mı bir­leş­tir­di”
Ga­la­ta­sa­ray yedek ku­lü­be­siy­le Çay­kur Ri­zes­por yedek ku­lü­be­si­nin maç içe­ri­sin­de­ki tar­tış­ma­la­rıy­la ala­ka­lı ko­nu­şan Kar­tal, “Maç içe­ri­sin­de he­ye­can­lı olay­lar ola­bi­lir.
O anda iki hoca bir­bi­ri­ni kır­mış ola­bi­lir, bun­lar nor­mal şey­ler.
Ufak tefek şey­le­ri nor­mal kar­şı­la­ya­ca­ğız.
Maç he­ye­can­lıy­dı, so­nu­cu bizim le­hi­mi­ze oldu.
Bü­lent Uygun ger­çek­ten çok iyi elekt­rik al­dı­ğı­mız, rahat ko­nuş­tu­ğu­muz bir hoca.
Yerli ho­ca­la­ra daha çok önem ver­mek ge­re­kir.
Çünkü her şeyi ko­nu­şup espri ya­pa­bi­li­yo­ruz.
Ta­kı­mı bir­leş­tir­di Bü­lent hoca.
Bü­lent ho­cay­la daha iyi yer­le­re ge­li­riz in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »