Author Archives: yenicayeli

DSİ Rize’deki Derelerde Taşkın Riskini Azaltacak

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Dev­let Su İşleri (DSİ) Genel Mü­dür­lü­ğü’nce Rize’de de­re­ler­de taş­kın ris­ki­ni azal­ta­cak taş­kın kont­rol sis­tem­le­ri ya­pı­la­cak.

DSİ’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, DSİ’nin Rize’ye yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la içme ve kul­lan­ma suyu temin et­me­ye ve de­re­ler­de ki taş­kın ris­ki­ni azalt­ma­ya devam et­ti­ği be­lir­til­di.
DSİ ya­tı­rım­la­rı­nın tarım, en­düst­ri, ener­ji ve hiz­met sek­tör­le­rin­de büyük önem ta­şı­dı­ğı ifade edi­len açık­la­ma­da, gerek gıda gü­ven­li­ği­nin te­mi­ni ge­rek­se ener­ji arz gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı hu­sus­la­rın­da önem­li bir işlev gör­dü­ğü kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, bu ya­tı­rım­la­rın aynı za­man­da sel gibi afet­le­re karşı da va­tan­daş­la­rı­mı­zın can ve mal em­ni­ye­ti­ni sağ­la­dı­ğı ak­ta­rı­la­rak, “DSİ ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len ya­tı­rım­lar yeni iş sa­ha­la­rı ve gelir ge­ti­ri­ci fa­ali­yet­le­re zemin ha­zır­la­ya­rak eko­no­mik ve sos­yal ya­şa­ma doğ­ru­dan ya da do­lay­lı ola­rak etki et­mek­te­dir. Rize ve il­çe­le­rin­de son dö­nem­de ya­pı­lan su ya­pı­la­rı­nın art­ma­sı böl­ge­de­ki taş­kın risk­le­ri­ni ciddi an­lam­da azalt­mak­ta bir­lik­te, va­tan­daş­la­rı­mız can ve mal ka­yıp­la­rı­nın da önüne geç­mek­te­dir.” de­nil­di.
Açık­la­ma­da de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne yer ve­ri­len DSİ Genel Mü­dü­rü Kaya Yıl­dız, bu kap­sam­da “Rize ili Gü­ney­su İlçesi Taş­lı­de­re Re­ha­bi­li­tas­yon ve Çevre Dü­zen­le­me­si” işi­nin iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı ifade etti.
Doğu Ka­ra­de­niz’in ül­ke­nin en çok yağış alan böl­ge­si ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Yıl­dız, şun­la­rı kay­det­ti:
“Bu böl­ge­de inşa et­ti­ği­miz taş­kın kont­rol te­sis­le­ri­miz son de­re­ce büyük önem arz et­mek­te­dir. Söz ko­nu­su işi­mi­zin 9 Şubat 2021 ta­ri­hin­de söz­leş­me­si­ni im­za­la­dık. Taş­kın kont­rol pro­je­le­ri­miz­de es­te­tik ve em­ni­yet ön­ce­li­ği­miz. Pro­je­le­ri­miz­de çevre dü­zen­le­me­le­ri ve re­ha­bi­li­tas­yon pro­je­le­ri de ya­pa­rak hal­kı­mı­za nezih yaşam alan­la­rı oluş­tu­ru­yo­ruz. Pro­je­miz ta­mam­lan­dı­ğı­mız­da bir il­çe­miz­de taş­kın risk­le­ri­ni azalt­mış ola­ca­ğız. Pro­je­nin Rize’ye ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.
Yıl­dız, diğer ta­raf­tan “Ri­ze-Ça­ye­li Bü­yük­köy Bel­de­si Yan De­re­le­ri Taş­kın Kont­rol Pro­je­si” işi­nin de iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı da be­lir­te­rek, “Doğu Ka­ra­de­niz ül­ke­mi­zin en çok yağış alan böl­ge­si. Bu böl­ge­de inşa et­ti­ği­miz taş­kın kont­rol te­sis­le­ri­miz son de­re­ce büyük önem arz et­mek­te­dir. Söz ko­nu­su işi­mi­zin 8 Şubat 2021 ta­ri­hin­de söz­leş­me­si­ni im­za­la­dık. Pro­je­miz ta­mam­lan­dı­ğı­mız­da bir ma­hal­le­miz­de taş­kın risk­le­ri­ni azalt­mış ola­ca­ğız. Pro­je­nin Rize ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

RTSO Başkanı Karamehmetoğlu: Kısa Çalışma Ödeneği ve Kira Gelir Desteği Uzatılmalı

Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, kısa ça­lış­ma öde­ne­ği ve çok risk­li il­ler­de gelir kira des­te­ği­ne ih­ti­ya­cın devam et­ti­ği­ni söy­le­di.

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi ve Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO) Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, iş dün­ya­sın­da Kısa Ça­lış­ma Öde­ne­ği uy­gu­la­ma­sı­nın, iş­let­me­le­rin de­vam­lı­lı­ğı ve işten çı­kar­ma­la­rın ön­len­me­si adına be­lir­li bir süre daha uza­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şü­nün öne çık­tı­ğı­nı kay­de­de­rek, ken­di­le­ri­nin de gelir kaybı ve kira des­te­ği­ne ih­ti­ya­cın devam et­ti­ği ka­na­atin­de ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.
Ka­ra­meh­me­toğ­lu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız bir yıl içe­ri­sin­de tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs, sağ­lık açı­sın­dan et­ki­le­ri­nin yanı sıra artık eko­no­mik et­ki­ler de bı­rak­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da bu et­ki­le­ri azalt­ma­ya yö­ne­lik dev­le­ti­mi­zin yü­rüt­mek­te ol­du­ğu bazı uy­gu­la­ma­lar bu­lun­mak­ta­dır.
Üye­le­ri­miz ve pay­daş­la­rı­mız­la yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler­de, özel­lik­le Kısa Ça­lış­ma Öde­ne­ği uy­gu­la­ma­sı­nın, iş­let­me­le­rin de­vam­lı­lı­ğı ve işten çıkar­ma­la­rın ön­len­me­si adına be­lir­li bir süre daha uza­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şü öne çık­mak­ta­dır.
Öte yan­dan özel­lik­le daha ağır ön­lem­ler ile Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le edi­len ve kır­mı­zı renk­le ifade edi­len çok yük­sek risk gru­bun­da­ki il­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren ve ön­lem­ler ne­de­niy­le açı­la­ma­yan iş­yer­le­ri­mi­ze gelir kaybı ve kira des­te­ği­ne ih­ti­ya­cın devam et­ti­ği ka­na­atin­de­yiz.
Bu sü­re­ci maske, me­sa­fe ve te­miz­lik ku­ral­la­rı­na uya­rak, kendi sağ­lı­ğı­mız, ça­lı­şan­la­rı­mız ve müş­te­ri­le­rin sağ­lı­ğı için ge­re­ken her türlü ted­bi­ri ala­rak, dev­le­ti­mi­zin de des­te­ği ile ge­ri­de bı­ra­ka­ca­ğı­mız gün­le­rin ge­le­ce­ği ümi­diy­le sağ­lık­lı ve be­re­ket­li gün­ler di­li­yo­rum. “ diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rize’de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm için yı­kı­lan bi­na­la­rın en­kaz­la­rı park ve bahçe ya­pıl­mak üzere dolgu için de­ni­ze dö­kü­lü­yor.

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da deniz dol­gu­su üze­ri­ne ya­pı­lan ve ko­roz­yon ne­de­niy­le risk­li hale gelen bi­na­lar­da yıkım sü­rü­yor. Yı­kı­lan bi­na­la­rın en­kaz­la­rı ise park ve bahçe ya­pıl­mak üzere dolgu için de­ni­ze dö­kü­lü­yor. İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Murat Ya­zı­cı, in­şa­at ar­tık­la­rı da ka­tı­la­rak devam eden dolgu ala­nın ya­pı­laş­ma­ya cevap ve­re­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu alan park­lar, yü­rü­yüş alan­la­rı ya­pı­la­rak de­ğer­len­di­ril­me­li” dedi.

Rize’de, 1960’lı yıl­la­rın or­ta­la­rın­da, dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Orhon ta­ra­fın­dan deniz dol­gu­su baş­la­tıl­dı. Büyük taş­lar­la dol­du­ru­lan, ara­sı­na kum ve bal­çık gibi mal­ze­me­ler­le dolgu ya­pı­lan 350 bin met­re­ka­re­lik alan, deniz dolgu alanı ola­rak ka­za­nıl­dı. Ekrem Orhon, ‘De­ni­zi kara, ka­ra­yı para yapan baş­kan’ ola­rak anıl­dı. Şehir mer­ke­zi­nin yak­la­şık 3’te 1’ini oluş­tu­ran dolgu ala­nı­na bi­na­lar inşa edil­di. 173 bin met­re­ka­re­lik dolgu ala­nın­da ko­roz­yon ne­de­niy­le risk­li du­ru­ma gelen 4 bin 174 ba­ğım­sız ya­pı­da kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si için ha­re­ke­te ge­çil­di.


EN­KAZ­LA DENİZ DOL­DU­RU­LU­YOR
Kent­te ilk etap ça­lış­ma­sı için yı­kım­lar baş­la­dı. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ve Rize Be­le­di­ye­si’nce yü­rü­tü­len pro­je­de be­le­diye blok­la­rı diye anı­lan 23 hek­tar­lık alan ile risk­li diğer ya­pı­la­rın yı­kı­mı baş­la­tıl­dı. Bi­na­la­rın en­kaz­la­rı de­mir­ler ayık­lan­dık­tan sonra kam­yon­la­ra yük­le­ne­rek dolgu için de­ni­ze dö­kü­lü­yor. Deniz dol­du­ru­la­rak ka­za­nı­la­cak alan üze­rin­de ise park ve bah­çe­ler ya­pıl­ma­sı plan­lanı­yor.
‘DOLGU YA­PI­LAŞ­MA­YA CEVAP VER­MEZ’
İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Murat Ya­zı­cı, deniz dol­gu­su ile il­gi­li uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Mü­hen­dis­lik he­sa­bıy­la bir dolgu ya­pıl­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Ya­zı­cı, “Yıkım sa­ha­sın­da ça­lış­ma­lar devam edi­yor. Yıkım ala­nın­da demir ve be­to­nu ayı­rıp mo­lo­zu or­ta­ya çı­kar­tı­yor­lar. Çıkan mal­ze­me­nin de bir yere dö­kül­me­si lazım. Bunun için de sa­hil­de ya­pı­mı devam eden mil­let bah­çe­si ala­nın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­lı­yor. Bu­ra­da mü­hen­dis­lik he­sa­bıy­la bir dolgu ya­pıl­mı­yor. Çıkan mal­ze­me­yi bu­ra­ya ser­di­ği­miz için bu ala­nın park­lar, yü­rü­yüş alan­la­rı ya­pı­la­rak de­ğer­len­di­ril­me­si lazım. Bu­ra­da ya­pı­lan dolgu, üze­rin­de ola­cak bir ya­pı­laş­ma­ya cevap ve­re­mez” dedi.
‘İNSAN KUL­LA­NI­MI­NA AÇIK ALAN­LAR YA­PI­LABİLİR’
Rize mer­kez­de deniz dol­gu­nu­nun 1960’lı yıl­lar­da baş­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Ya­zı­cı “Mer­kez­de­ki ya­pı­laş­ma­yı, eğimi yüzde 80’leri bulan ya­maç­la­ra doğru yay­mak mı yoksa dol­guy­la bir alan ka­zan­mak mı doğru olur diye dü­şü­nen o za­ma­nın Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Orhon de­ni­zi dol­du­ra­rak arazi ka­zan­ma­yı he­def­le­miş. Bu hedef doğ­rul­tu­sun­da da şu anki dolgu alan­la­rı ve ya­pı­laş­ma var. Yeni dol­gu­lar yap­ma­ya devam edi­yo­ruz. Eğer dolgu ya­pı­lan alana yapı ya­pa­cak­sak onun dolgu şekli fark­lı olur. Şu an buna en iyi örnek, ya­pı­mı devam eden Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı. Orada ki­lit­li taş­lar­la, ara­sın­da boş­luk ol­ma­ya­cak dol­gu­lar­la alan ka­zan­dı­rı­lı­yor. Bu durum, dolgu üze­ri­ne bina ya­pıl­ma­sı­na mü­hen­dis­lik açı­sın­dan imkan ta­nı­yor. Bizim in­şa­at ar­tık­la­rı­nı se­re­rek yap­tı­ğı­mız dol­gu­nun üze­rin­de ya­pı­laş­ma olmaz, ancak in­san­la­rın kul­la­nı­mı­na açık alan­la­rı ya­pı­la­bi­lir” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Herkes işini iyi yaparsa ne faiz, ne döviz sorunumuz kalır

ASKON Rize Şube Baş­ka­nı Recep Ali Ka­ra­ko­yun, güçlü bir Tür­ki­ye için daha çok üre­ten bir ülke ve düşük fa­iz­li bir ortam ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

ASKON Rize Şube Baş­ka­nı Recep Ali Ka­ra­ko­yun, döviz ar­tı­şı ve ül­ke­nin şu anki eko­no­mik tab­lo­suy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.
Yük­sek faiz or­ta­mın­da ya­tı­rım ya­pa­bil­me­nin hayal ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ka­ra­ko­yun, dolar ku­ru­nun Tür­ki­ye için önem­li ol­du­ğu­na vurgu ya­pa­rak, “Bizim için, ge­le­ce­ği­miz için, üre­tim için, kal­kın­ma­mız için, düşük fa­iz­li bir ortam ge­rek­li­dir.
Yoksa ül­ke­miz­de yeni fab­ri­ka­lar, yeni iş sa­ha­la­rı ve is­tih­da­mın art­ma­sı hayal olur. Eğer üre­tim ve is­tih­da­mı art­tı­rır­sak, be­ra­be­rin­de döviz ku­ru­nu da aşa­ğı­ya çek­miş ola­ca­ğız.” dedi.
Güçlü bir Tür­ki­ye için daha çok üre­ten bir ülke, daha çok üre­ten bir ülke için de, düşük fa­iz­li bir ortam ge­rek­mek­ti­ği­ne vurgu yapan Ka­ra­ko­yun, “Ül­ke­mi­ze ve in­sa­nı­mı­za gü­ven­me­miz, daha çok ça­lış­ma­mız ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye güçlü ve ça­lış­kan bir ül­ke­dir, her­ke­sin kendi öz para bi­ri­mi­ne gü­ven­me­si ve bu ülke için taş, taş üs­tü­ne koy­ma­sı ge­re­kir. Her­kes işini iyi ya­par­sa ne faiz, ne döviz so­ru­nu­muz kalır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rize’de Kar Nedeniyle 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Rize’nin yük­sek ke­sim­le­rin­de de ge­ce­den iti­ba­ren ara­lık­lar­la devam eden kar ya­ğı­şı se­be­biy­le 29 köye ula­şım sağ­la­na­mı­yor.

Rize’nin yük­sek ke­sim­le­rin­de de dün ge­ce­den iti­ba­ren ara­lık­lar­la devam eden kar ya­ğı­şı se­be­biy­le Çam­lı­hem­şin’de 7, İkiz­de­re’de 22 olmak üzere 29 köye ula­şım sağ­la­na­mı­yor.
İl Özel İda­re­si ekip­le­ri, yol­la­rın açıl­ma­sı için 25 iş ma­ki­ne­si ve 30 per­so­nel­le ça­lış­ma yü­rü­tü­yor.
Ka­ra­yol­la­rı ekip­le­ri ise Ovit Dağı Siv­ri­ka­ya mev­ki­sin­de­ki tünel böl­ge­sin­de ve Ayder Yay­la­sı’nda, yolun araç tra­fi­ği­ne açık kal­ma­sı ve buz­lan­ma ol­ma­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra devam edi­yor.


Haber Merkezi

Karadeniz’de Gördükleri Teleferik Sistemini Rizeli Ustayla Van’a Kurdular

Van’ın Ed­re­mit il­çe­sin­de ya­şa­yan Direk aile­si, te­pe­de­ki bah­çe­le­ri­ne ge­çi­şi ko­lay­laş­tır­mak için kur­duk­la­rı te­le­fe­rik­le 40 da­ki­ka­lık me­sa­fe­yi 40 sa­ni­ye­ye dü­şür­dü.

Ed­re­mit il­çe­si­ne bağlı Ku­ru­baş Ma­hal­le­si’nde ika­met eden Direk aile­si, bir Trab­zon tu­run­da te­le­fe­rik sis­te­miy­le kar­şı­laş­tı. Bah­çe­ye her gün yü­rü­ye­rek büyük me­sa­fe kat eden aile bi­rey­le­ri, ula­şı­mı ko­lay­laş­tır­mak için ça­re­yi te­le­fe­rik sis­te­min­de buldu.
Van’da aynı te­le­fe­rik sis­te­mi ku­ra­cak us­ta­yı bu­la­ma­yan baba Nec­met­tin Direk, bu kez Rize’den bir us­tay­la an­laş­tı. Van’a gelen Ri­ze­li usta ta­ra­fın­dan bir hafta için­de ev ile bahçe ara­sın­da bir ton ta­şı­ma ka­pa­si­te­si bu­lu­nan te­le­fe­rik sis­te­mi ku­rul­du. Aile, 10 yıl­dır kul­lan­dık­la­rı bu sis­tem­le yol üze­rin­de dere ve uçu­rum­la­rın bu­lun­du­ğu ara­zi­le­ri­ne 40 sa­ni­ye­de ula­şı­yor.
“Trab­zon tu­run­da bu si­te­mi gör­dük”
İHA mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan Caner Direk, Van’da daha önce bu şe­kil­de bir sis­te­min ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Te­le­fe­rik sa­ye­sin­de ra­hat­lık­la ara­zi­le­ri­ne gidip gel­dik­le­ri­ni ifade eden Direk, “Es­ki­den evden bah­çe­ye ula­şım 40 da­ki­ka sü­rü­yor­du. Çünkü arada bir dere ve uçu­rum var. Ancak şu an te­le­fe­rik­le 40 sa­ni­ye­de ge­li­yo­ruz. Aile­ce git­ti­ği­miz Trab­zon tu­run­da bu sis­te­mi gör­dük. Babam da ‘bunu Van’da ya­pa­bi­li­riz’ dedi. Tabi daha önce bu­ra­da böyle bir sis­tem yoktu. Asan­sör iş­le­riy­le il­gi­le­nen­le­re sor­duk. On­lar­da biz­ler yatay sis­tem ku­ru­yo­ruz, ancak bu dikey diye ku­ra­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ku­ze­nim­le bir­lik­te Rize’ye git­tik ve orada us­tay­la an­laş­tık. Tabi us­ta­la­rın bu­ra­da­ki ça­lış­ma­sı bir hafta sürdü. Bir haf­ta­da ya­pı­lan te­le­fe­ri­ği 10 yıl­dır kul­la­nı­yo­ruz” dedi.
“Gö­ren­ler şa­şı­rı­yor”
Gö­ren­le­rin şaş­kın­lı­ğı­nı giz­le­ye­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Direk, “Te­le­fe­ri­ğin al­tın­da geçen yol Erek Dağı’na git­ti­ği için bahar ay­la­rın­da pik­ni­ğe gi­den­le­rin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Bah­çe­de­ki ve tar­la­da­ki ça­lış­ma­la­rı­mı­za kar­la­rın eri­me­siy­le bir­lik­te baş­lı­yo­ruz. Ağaç altı te­miz­le­me, güb­re­le­me ve bu­da­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık. Te­le­fe­rik­le gidip gel­di­ği­miz bah­çe­mi­ze iş­le­ri­mi­zi kışa kadar sür­dü­rü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rize’de Toprak Kayması: 3 Ev Tahliye Edildi

Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ay­va­lık kö­yün­de mey­da­na gelen he­ye­lan son­ra­sı 3 ev yı­kıl­ma teh­li­ke­si bu­lun­du­ğu için tah­li­ye edil­di.

İkiz­de­re il­çe­si Ay­va­lık Kö­yün­de, sa­ğa­nak ya­ğış­lar son­ra­sı he­ye­lan mey­da­na geldi. AFAD ekip­le­ri­nin in­ce­le­me­si son­ra­sı he­ye­lan ne­de­niy­le yı­kıl­ma riski ta­şı­yan 3 ev için tah­li­ye ka­ra­rı ve­ril­di. Tah­li­ye edi­len evin sa­hip­le­ri ise bir an önce ted­bir alın­ma­sı­nı is­te­di.

Kah­val­tı eder­ken he­ye­la­nın mey­da­na gel­di­ği­ni an­la­tan Ayşe Toz­ko­pa­ran ”Bir anda bir gü­rül­tü geldi. ‘Dep­rem mi oldu’ diye cama koş­tum. Önce evin altı koptu, son­ra­dan üstü geldi. Hemen eşi­min ya­nı­na gidip ‘evin altı koptu hemen dı­şa­rı çı­ka­lım’ dedim. Ayak­la­rı­mız yanlı ayak dı­şa­rı koş­tuk. Daha sonra kom­şu­la­rı­mı­zın evine gidip on­la­rı kont­rol ettik. Çok şükür can kaybı ol­ma­dı ama ev­le­ri­miz kötü du­rum­da. Mağ­dur du­rum­da­yız“ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 3 yılda ta­mam­la­ya­bil­dik­le­ri ev­le­rin­den başka gi­decek yer­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Şenol Toz­ko­pa­ran ise “Bu­ra­lar bize de­de­den ba­ba­dan kalan yer­ler, gi­decek başka ye­ri­miz yok. Bu­ra­da ha­sar­lı ka­ya­la­rın te­miz­le­nip güç­len­dir­me ya­pıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” di­ye­rek yet­ki­li­ler­den yar­dım is­te­di.

Haber Merkezi

Av sezonun sonlarına kendini gösterdi ama fiyatı el yakıyor

Ka­ra­de­niz’de bu sezon gel git­le­ri ya­şa­yan hamsi, ince ol­ma­sın­dan do­la­yı zaman zaman av­lan­ma­sı ya­sak­la­nır­ken se­zo­nun bit­me­si­ne bir aydan az süre kala ken­di­ni Trab­zon açık­la­rın­da gös­te­rir­ken, ba­lık­çı­lar­da geç gelen ham­si­nin se­vin­ci ya­şan­dı.

Ka­ra­de­niz’de bu sezon gel git­le­ri ya­şa­yan hamsi, ince ol­ma­sın­dan do­la­yı zaman zaman av­lan­ma­sı ya­sak­la­nır­ken se­zo­nun bit­me­si­ne bir aydan az süre kala ken­di­ni Trab­zon açık­la­rın­da gös­te­rir­ken, ba­lık­çı­lar­da geç gelen ham­si­nin se­vin­ci ya­şan­dı.
Trab­zon açık­la­rın­da av­la­nan ve ki­lo­su 40 TL’den sa­tı­lan hamsi pa­ha­lı ol­ma­sı­na rağ­men yine de alıcı bu­lur­ken, ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Ahmet Ço­ğal­mış, son za­man­la­rın en iyi ham­si­si­ni sat­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Tez­gah­lar­da iri­li­ği­ne göre ki­lo­su 20-40 TL’den sa­tı­lan hamsi yine de va­tan­daş­la­rın vaz­ge­çil­me­zi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ço­ğal­mış, “Trab­zon açık­la­rın­da av­lan­dı. İri seçme hamsi. Son za­man­la­rın çıkan en iyi ham­si­si. Ki­lo­su 40 TL. İnce hamsi 20, iri hamsi 40 TL. Pi­ya­sa­da şoklu hamsi de bu­lu­nu­yor.
Hamsi se­zo­nun ka­pan­ma dö­ne­min­de böyle ara ara or­ta­ya çıkar. Bu sene de öyle oldu. Do­la­yı­sıy­la sezon bi­ti­mi­ne doğru biraz daha iri­le­nir diye dü­şü­nü­yo­rum. Sezon ba­şın­da böyle hamsi pek yoktu, ince idi.
Bir iki ay üze­ri­ne ilk kez iri hamsi çıktı. Va­tan­daş fi­ya­tı pa­ha­lı bu­lu­yor ancak hamsi böl­ge­mi­zin ge­le­nek­sel ba­lı­ğı ol­du­ğu için talep gö­rü­yor” dedi.


Haber Merkezi

Şimşir Ormanları’nın Kelebeklerle Başı Dertte

Dün­ya­da­ki ko­ru­ma al­tın­da­ki 100 or­man­dan Tür­ki­ye’deki ise bir­kaç or­man­dan biri olan Rize’nin Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de­ki şim­şir or­man­la­rı has­ta­lık­lar ve şim­şir ke­le­be­ği adı ve­ri­len za­rar­lı ne­de­niy­le ku­ru­ma­ya yüz tuttu.,

Rize’nin Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de bu­lu­nan ve çap­la­rı 32 san­tim ve boy­la­rı ise 8 met­re­yi bulan şim­şir ağaç­la­rın­dan olu­şan Şim­şir Or­ma­nı dün­ya­da tek ola­rak kabul edil­di­ğin­den ko­ru­ma al­tın­da­ki 100 or­man­dan bir ta­ne­si.

300 yılı aşkın yaş­la­rı ol­du­ğu tah­min edi­len şim­şir ağaç­la­rın­dan olu­şan or­ma­nın bu gün­ler­de şim­şir ke­le­be­ği ve şim­şir has­ta­lı­ğı ile başı be­la­da. 3 asır­lık ta­rih­le­ri olan ağaç­la­rın ku­ru­ya­rak yı­kıl­ma­la­rı yöre hal­kı­nın ya­nın­da böl­ge­ye tu­rist ola­rak gelen va­tan­daş­la­rı da te­dir­gin edi­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz’deki bir çok şim­şir bit­ki­si­nin ol­du­ğu gibi Rize’deki Şim­şir Or­ma­nı’nın da teh­dit al­tın­da ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Temel Gök­türk “Şim­şir alan­la­rı­mız son yıl­lar­da ger­çek­ten teh­dit al­tın­da. Şim­şir bit­ki­si­nin dün­ya­da­ki aza­lı­şı ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­lar­da 3 fak­tör üze­rin­de du­rul­mak­ta. Bun­lar­dan en büyük fak­tör­ler­den biri insan fak­tö­rü. İnsan bas­kı­sı al­tın­da şim­şir bit­ki­le­ri­nin çok yoğun bir şe­kil­de tah­rip ol­du­ğu söy­le­ni­yor. 2.’si ise bö­cek­ler ve 3.’sü ise has­ta­lık et­men­le­ri. Bak­tı­ğı­mız zaman ül­ke­miz­de son yıl­lar­da bir­çok şim­şir ala­nın­da bu 3 et­me­nin de ön plana çı­ka­rak şim­şir­le­rin ku­ru­mak­ta ol­du­ğu­nu gör­mek­te­yiz. Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si ol­duk­ça yoğun şim­şir alan­la­rı­na sahip böl­ge­miz” dedi.
Du­man­sız yan­gın: Bö­cek­ler
2011 yı­lın­dan bu­gü­ne is­ti­la­sı ‘du­man­sız yan­gın’ şek­lin­de dile ge­ti­ri­len şim­şir ke­le­be­ği ne­de­niy­le yoğun bir ku­ru­ma ol­du­ğu­nu kay­de­den Gök­türk “Bak­tı­ğı­mız­da 2011 yı­lın­dan sonra bu şim­şir alan­la­rın­da yoğun bir ku­ru­ma gö­rül­müş. Bu ku­ru­ma­la­rın kay­na­ğın­da ise ön­ce­lik­le böcek fak­tö­rü­nün ön plana çık­tı­ğı­nı gör­mek­te­yiz. Biz bö­cek­le­ri du­man­sız yan­gın ola­rak ni­te­len­di­ri­yo­ruz. Bu­lun­duk­la­rı alan­da bit­ki­le­re ver­dik­le­ri tah­ri­bat­lar belki de yan­gın­lar­dan daha fazla za­ra­ra neden ola­bi­li­yor­lar. Şim­şir alan­la­rın­da 2011 yı­lın­dan sonra bö­cek­le­rin yoğun bir şe­kil­de gö­rül­me ne­de­ni is­ti­la­cı tür ola­rak ni­te­len­dir­di­ği­miz, ‘Şim­şir ke­le­be­ği’ de­di­ği­miz böcek türü. Kaf­kas­ya böl­ge­sin­den Gür­cis­tan’a, ora­dan da böl­ge­mi­ze geçiş ya­pı­yor. Aynı ta­rih­ler­de de Av­ru­pa’dan İstan­bul böl­ge­si­ne gel­di­ği ve orada zarar yap­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. 2020 yı­lı­na gel­di­ği­miz­de tüm Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de za­ra­rı­nı art­tır­dı­ğı­nı, şim­şir alan­la­rı­nı ku­ru­ma­ya va­rır­ca­sı­na teh­dit et­ti­ği­ni gör­mek­te­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
İkinci teh­dit ‘Şim­şir yan­ma­sı’
Şim­şir ke­le­be­ği denen za­rar­lı­nın daha sonra ‘Şim­şir yan­ma­sı’ isim­li has­ta­lı­ğa neden ol­du­ğu­nun da al­tı­nı çizen Gök­türk “Bu za­rar­lı­la­rın aynı za­man­da şim­şir­ler­de ‘şim­şir yan­ma­sı’ has­ta­lı­ğı­na da neden ol­du­ğu­nu “Şim­şir ke­le­be­ği­nin özel­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 3-4 kere je­ne­ras­yon ver­me­si za­ra­rı daha da kat­la­mak­ta. Bir ke­le­be­ğin mey­da­na ge­tir­di­ği 40 tane yu­mur­ta­nın ver­di­ği tah­ri­bat­lar bir­leş­ti­ği zaman şim­şir bit­ki­le­ri yap­rak­sız kal­mak­ta, za­yıf­la­mak­ta, fiz­yo­lo­jik ra­hat­sız­lı­ğa uğ­ra­yan bu şim­şir bit­ki­le­ri­ne 2. Bir mu­sal­lat de­di­ği­miz şim­şir ya­nı­ğı has­ta­lı­ğı da mu­sal­lat ol­mak­ta. Özel­lik­le şim­şir ke­le­be­ği ve de­va­mın­da da şim­şir ya­nık­lı­ğı has­ta­lı­ğı­nın aynı alan­da, aynı şim­şir bit­ki­si üze­rin­de gö­rül­me­si so­nun­da o şim­şir bit­ki­si­nin ku­ru­du­ğu­nu gör­mek­te­yiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“2 bela üst üste ge­lin­ce orman ku­ru­yor”
Şim­şir ke­le­be­ği ve şim­şir ya­nı­ğı­nın üst üste gel­me­si­nin ar­dın­dan or­ma­nın ku­ru­ma­sı­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Prof. Dr. Gök­türk, ku­ru­yan şim­şir bit­ki­si­nin bir daha ye­şer­me­ye­ce­ği­nin de al­tı­nı çi­ze­rek şun­la­rı söy­le­di:
“Şim­şir bit­ki­le­ri­nin ku­ru­ma­sın­dan sonra tek­rar ye­şer­me­si müm­kün değil. Şim­şir ke­le­be­ği­nin lar­va­la­rı, bu has­ta­lı­ğın mi­sal­le­ri­ni de ta­şı­ya­rak has­ta­lı­ğın­da ya­yıl­ma­sı­na sebep olu­yor­lar. Has­ta­lı­ğın doğa yol­lar­la ya­yı­la­ma­dı­ğı yer­le­re bu lar­va­lar­la ya­yı­la­rak bir şe­kil­de has­ta­lı­ğı da yay­mış olu­yor­lar. Bunun üst üste gel­me­si son­ra­sın­da Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde çok yoğun mik­tar­da, yüzde 70’lere va­rır­ca­sı­na şim­şir alan­la­rın­da ku­ru­ma gör­mek­te­yiz. Rize’nin Ayder böl­ge­sin­de­ki şim­şir alan­la­rın­da da bu du­ru­mu gör­mek­te­yiz. Ku­ru­ma­sı ha­lin­de eko sis­te­min bo­zul­ma­sı ve aynı za­man­da bu böl­ge­ler­de­ki eko­lo­jik alan­lar­da tah­ri­bat­ta bek­le­ne­bi­lir.”
Za­rar­lı ve aka­bin­de gelen has­ta­lık te­dir­gin edi­yor
Şim­şir­ler­de­ki ku­ru­ma­la­rın bölge hal­kı­nı ve or­ma­nı zi­ya­re­te ge­len­le­ri te­dir­gin et­ti­ği­ni de ha­tır­la­tan Gök­türk “Me­se­la Ayder böl­ge­sin­de Şim­şir Or­ma­nı ola­rak ni­te­len­dir­di­ği­miz belli bir alan söz ko­nu­su. Bu alan­da­ki şim­şir ağaç­la­rı 2011 yı­lın­dan sonra bu bö­ce­ğin teh­di­di al­tın­da ama aynı za­man­da bu şim­şir ya­nık­lı­ğı de­di­ği­miz has­ta­lık da böl­ge­de ol­du­ğu iki­si­nin bir­leş­me­siy­le ku­ru­ma­lar mey­da­na gel­miş. Büyük bir alan ol­du­ğu için mün­fe­rit ola­rak ku­ru­ma­lar­dan zi­ya­de toplu ku­ru­ma­lar gör­mek­te­yiz. Gerek o böl­ge­yi zi­ya­ret eden in­san­lar, ge­rek­se göre hal­kın­da da te­dir­gin­lik oluş­tur­mak­ta. Dün­ya­da bu bö­ce­ğe karşı ve bu has­ta­lı­ğa karşı ya­pı­lan mü­ca­de­le yön­tem­le­ri nedir şek­lin­de bir dü­şün­ce­miz ol­du­ğu tak­dir­de; şu an dün­ya­da ya­pı­lan bütün mü­ca­de­le­de yön­tem­le­rin hepsi ül­ke­miz­de uy­gu­lan­mak­ta” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ke­le­be­ğe karşı mü­ca­de­le­de 3 fark­lı yön­tem uy­gu­la­nı­yor
Prof. Dr. Temel Gök­türk, şim­şir ke­le­be­ği­ne karşı mü­ca­de­le­de 3 fark­lı yön­te­min kul­la­nıl­dı­ğı­nı ve bun­lar­dan en çok ter­cih edi­le­nin do­ğa­ya zarar ver­me­yen fe­ro­mon tu­zak­lar ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di. Gök­türk “Buna karşı bir fe­ro­mon tu­za­ğı de­di­ği­miz ya­pış­kan bir tuzak asıl­dı­ğı tak­tir­de bu şim­şir ke­le­be­ği­nin ke­le­bek formu gelip bunun içe­ri­si­ne ya­pı­şı­yor ve bir şe­kil­de artık do­ğa­da bu­lun­mu­yor. İkinci yön­tem ola­rak kul­la­nı­lan yön­tem Işık tu­zak­la­rı. Şim­şek ke­le­be­ği­ni bu­lun­du­ğu alan­lar­da Işık tu­zak­la­rı ku­ru­la­rak bö­cek­le­rin bu ışık tu­zak­la­rı­na düş­me­si sağ­la­nı­yor. En son ter­cih edi­len bir yön­tem ola­rak kim­ya­sal mü­ca­de­le gör­mek­te­yiz. Ül­ke­miz­de bu 3 yön­te­mi de kul­la­na­bi­li­riz ama kim­ya­sal mü­ca­de­le­yi biraz daha az önem ve­ri­yo­ruz çünkü kim­ya­sal mü­ca­de­le do­ğa­ya bir etki bı­ra­ka­bi­lir dü­şün­ce­siy­le ke­sin­lik­le en son kul­lan­dı­ğı­nız bir mü­ca­de­le tek­ni­ği. Kim­ya­sal mü­ca­de­le­de kul­lan­dı­ğı­mız ilaç­lar­da daha çok ya or­ga­nik in­sek­ti­sit­ler, yani ora­da­ki me­me­li hay­van­la­ra, kuş­la­ra, ve­sa­ire zarar ver­me­yen in­sek­ti­sit­ler. Bir di­ğe­ri de en­to­mo­pa­to­jen de­di­ği­miz çe­şit­li bak­te­ri­ler fun­gus­la­rı ata­rak bö­cek­le­ri öl­dür­me­ye yö­ne­lik bir ça­lış­ma. Gerek Rize’de ki şim­şir ge­rek­se diğer böl­ge­ler­de ki şim­şir alan­la­rın­da en yoğun kul­la­nı­lan mü­ca­de­le yön­te­mi ise tu­zak­la be­ra­ber, fe­ro­mon tu­zak­la­rı ile be­ra­ber ya­pı­lan mü­ca­de­le tek­nik­le­ri kul­la­nı­yo­ruz. Hem daha pra­tik hem do­ğa­ya da za­ra­rı ol­ma­yan yön­tem bun­lar. Do­ğa­da top­la­nan erkek ke­le­bek­ler­le bir şe­kil­de dişi ke­le­bek­le­rin üre­me­si­ni en­gel­le­ye­rek bir mü­ca­de­le yön­te­mi ger­çek­leş­tir­miş olu­yo­ruz” dedi.
Öte yan­dan yöre sa­kin­le­rin­den Sinan Usta ise ön­ce­le­ri or­man­da­ki şim­şir ağacı sa­yı­sı­nın daha fazla ol­du­ğu­nu ve bir an önce has­ta­lı­ğın önüne ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek “Şim­şir or­ma­nı­nı çok be­ğe­ni­yo­ruz ama bir has­ta­lık var. Gö­rü­nen o ki ku­ru­ma­ya baş­la­dı ve nesli tü­ken­me­ye baş­la­dı. Daha ön­ce­le­ri çok vardı ama ne yazık ki ha­ta­lık ne­de­niy­le azal­dı. Bir an önce el ko­nu­lur­sa çok iyi olur çünkü nesli tü­ke­ni­yor. Çok geç sü­re­de bü­yü­yen de bir ağaç” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Emekli Olan Din Görevlilerine İl Müftüsü Çakmakçı Tarafından Hizmet Teşekkür Belgesi Verildi !.

Rize Müf­tü­lü­ğü­ne bağlı yıl­lar­ca Ca­mi­ler­de ba­şa­rıy­la görev yapıp emek­li­lik hak­kı­nı ka­za­nan; Şaban Yığcı, Mus­ta­fa Pa­pa­ker, İlhan Tekin, Şa­hit­tin Altun, Si­ra­cet­tin Mer­da­ne, Mu­zaf­fer Ba­loğ­lu, Musa Bay­rak­lı, Meh­met Bi­rin­ci, Recep Ka­lı­cı­oğ­lu, Yaşar Bi­rin­ci ve Sel­man Akın ho­ca­la­ra Rize İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı ta­ra­fın­dan hiz­met te­şek­kür bel­ge­si ve­ril­di.

Rize Müf­tü­lü­ğü resmi sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan pay­la­lışm­da; Baş­kan­lı­ğı­mız­da uzun yıl­lar fe­ra­gat­le şe­ref­li bir gö­re­vi ifa et­me­nin so­nun­da emek­li­lik hak­kı­nı ka­zan­ma bah­ti­yar­lı­ğı­na ermiş bu­lu­nan; Şaban Yığcı, Mus­ta­fa Pa­pa­ker, İlhan Tekin, Şa­hit­tin Altun, Si­ra­cet­tin Mer­da­ne, Mu­zaf­fer Ba­loğ­lu, Musa Bay­rak­lı, Meh­met Bi­rin­ci, Recep Ka­lı­cı­oğ­lu, Yaşar Bi­rin­ci ve Sel­man Akın ho­ca­la­rı­mı­za İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı ta­ra­fın­dan hiz­met te­şek­kür bel­ge­si ve­ril­di.
Müftü Çak­mak­çı yap­tı­ğı açık­la­ma­da: emek­li olan din gö­rev­li­le­ri­mi­zi teb­rik ede­rek, “Resmi gö­re­vi­ni­zin sona er­me­siy­le baş­la­yan yeni dö­nem­de de mes­le­ki va­ka­rı­nı­za ya­ra­şır örnek ha­ya­tı­nı­zı devam et­ti­re­ce­ği­ni­ze olan gü­ve­ni­miz tam­dır.
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ca­mi­ası adına te­şek­kür­le­ri­mi sunar, Yüce Allah’tan sağ­lık, huzur ve mut­lu­luk­lar di­le­rim.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »