Author Archives: yenicayeli

Rİze’de Bİr Mahalle Kovİd-19 Nedenİyle Karantİnaya Alındı

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Pi­rinç­lik kö­yün­de bir ma­hal­le­de, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) va­ka­la­rın­da­ki artış ne­de­niy­le ka­ran­ti­na ka­ra­rı alın­dı.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, İlçe Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lun­ca, Ko­vid-19 va­ka­la­rı­nın ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men artış gös­ter­me­si üze­ri­ne sal­gı­nın, bu­la­şın top­lum sağ­lı­ğı ve kamu dü­ze­ni açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­net­me, sos­yal izo­las­yo­nu temin, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ma ve ya­yı­lım hı­zı­nı kont­rol al­tın­da tutma ama­cıy­la Pi­rinç­lik köyü Ha­şi­moğ­lu Ma­hal­le­si’nde ka­ran­ti­na baş­la­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­di­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, va­tan­daş­lar­dan sal­gı­nın ya­yıl­ma­ma­sı için ge­rek­li ted­bir­le­re uy­ma­la­rı da is­ten­di.


Haber Merkezi

Yılın rekoru Rİze’de kırıldı

ME­TE­ORO­LOJİ Genel Mü­dür­lü­ğü’nün ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de bu yıl kış mev­si­mi sı­cak­lık re­ko­ru 27 de­re­ce ile Rize’de öl­çül­dü.

Kent sa­kin­le­ri yağ­mu­run şeh­rin­de yağ­mu­ru öz­le­dik­le­ri bir kış ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Me­te­oro­lo­ji İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü kış ayına iliş­kin is­ta­tis­tik­ler ya­yın­la­dı.
Buna göre kış ay­la­rın­da mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­re­den hava sı­cak­lık­la­rı ile son 50 yılın en sıcak 3’üncü kış mev­si­mi ya­şan­dı.
Ara­lık, ocak ve şubat ay­la­rı­nı kap­sa­yan kış dö­ne­min­de en yük­sek sı­cak­lık ise 27 de­re­cey­le Rize’de ka­yıt­la­ra geçti.
Kent sa­kin­le­ri yağ­mu­run şeh­rin­de yağ­mu­ru öz­le­dik­le­ri bir kış ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
‘KIŞI YAZ GİBİ YA­ŞI­YO­RUZ’
Musa Kasar, “Artık mev­sim­ler ka­yı­yor.
Kışın sıcak gün­le­rin ar­dın­dan artık sı­cak­lık baş­la­ma­sı ge­re­kir­ken kış mev­si­mi­ni şimdi ya­şı­yo­ruz” dedi.
Zü­bey­de Bakar da, “Bu kış çok sıcak geçti, şimdi mart ayın­da kışı ya­şa­ma­ya baş­la­dık.
Şehir mer­ke­zin­de yağ­mur et­ki­si­ni gös­te­ri­yor, yük­sek­ler­de ise kar ya­ğı­şı var.
Kış mev­si­min­de geçen gü­neş­li gün­ler­de yağ­mu­ru gör­me­di­ği­miz za­man­lar oldu” diye ko­nuş­tu.
Hu­ri­ye Mert ise, “Es­ki­den kış ay­la­rın­da 1,5 metre kar ya­ğar­dı, çoluk çocuk karın key­fi­ni çı­ka­rır­dık. Yük­sek ke­sim­le­re ya­ğı­yor ama şehir mer­kez­le­rin­de kar gö­re­mi­yo­ruz. Bu kış, yaz mev­si­mi gibi gü­neş­li gün­ler ge­çir­dik. Artık kışı da yaz ola­rak ya­şı­yo­ruz, yazı da yaz ya­şı­yo­ruz. Ku­rak­lık ol­ma­sın­dan çok kor­ku­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi

RİZELİ DOKTORDAN TÜRKİSTAN’A 1500 ÖĞRENCİLİ OKUL

KUYAŞ Yar­dım­laş­ma ve Kal­kın­ma Der­ne­ği teş­vi­kiy­le Güney Tür­kis­tan-Şi­bir­gan da Ri­ze­li Dok­tor Metin Kü­lünk ta­ra­fın­dan ba­ba­sı­nın adını ta­şı­yan 16 ders­lik­li Ab­dur­rah­man Kü­lünk Li­se­si ya­pıl­dı.

2020 yı­lın­da eği­ti­me baş­la­yan 1500 Öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li Ab­dur­rah­man Kü­lünk Türk Li­se­si­ne Türk­çe ya­pı­lan sınav ile öğ­ren­ci alı­nı­yor.

KUYAŞ Yar­dım­laş­ma ve Kal­kın­ma Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de Ri­ze­li Dok­tor Metin Kü­lünk ta­ra­fın­dan ba­ba­sı­nın adını ta­şı­yan Lise eği­ti­me baş­la­dı.


Af­ga­nis­tan’ın Ce­viz­can ken­tin­de 1500 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li 16 ders­lik­li okul yap­tı­ran Dr. Metin Kü­lünk “Ce­viz­can’a git­tik.
Bu­ra­da 8 ders­lik­li bir okul vardı, çok kötü du­rum­day­dı, 60 öğ­ren­ci yerde otu­ru­yor­du, elekt­ri­ği, suyu, so­ba­sı, öğ­ret­men im­kân­la­rı yoktu. 8 ders­lik­li sı­nıf­ta 1200 çocuk oku­yor­du. Sabah, öğle, akşam ayrı ayrı oku­yor ama buna rağ­men hala öğ­ren­ci­ler kar­şı­la­na­mı­yor­du. Bize de “Bu­ra­ya okul yapar mı­sı­nız?” de­di­ler. Biz de Allah nasip etti oraya 16 ders­lik­li bir okul yap­tık.
Erdem Has­ta­ne­si Ku­ru­cu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Dr. Metin Kü­lünk Türk ana yurdu Tür­kis­tan’a her zaman yar­dım yap­ma­ya devam ede­ce­ği­ni, bu hiz­met­le­rin gö­rül­me­sin­de yar­dım­cı olan KUYAŞ der­ne­ği­ne te­şek­kür ede­rim’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Aksa Çoruh Elektrik, kalite tazminatı ve güvence bedeli sorgulama işlemlerini web sitesine taşıdı

Trab­zon, Rize, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne ve Art­vin’de 1,3mil­yon abo­ne­ye hiz­met veren Aksa Çoruh Elekt­rik, ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için web si­te­sin­den hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.

Aksa Fırat Elektrik'ten Kalite Tazminatı Ve Güvence Bedeli Sorgulama  İşlemlerinde Online Kolaylık - Ras Ajans Ekonomi

Şir­ket, hali ha­zır­da abo­ne­lik kaydı bu­lu­nan tüm müş­te­ri­le­ri­ne ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için in­ter­net si­te­si üze­rin­den hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.
Di­ji­tal ya­tı­rım­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­ren Aksa Çoruh Elekt­rik, web si­te­sin­den ya­pı­la­bi­lecek iş­lem­le­re bir ye­ni­si­ni daha ek­le­di. Aksa Çoruh Elekt­rik’in tüm abo­ne­le­ri, di­ji­tal çağa uygun ola­rak ge­liş­ti­ri­len on­li­ne hiz­met ko­lay­lı­ğı sa­ye­sin­de, ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için müş­te­ri hiz­me­ti mer­kez­le­ri­ne git­me­den, sor­gu­la­ma ve iade baş­vu­ru­su ya­pa­bi­li­yor.
Müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni oda­ğı­na alan Aksa Çoruh Elekt­rik,hem iş­lem­le­rin kolay ve hız­lı­ca ya­pıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor hem de tüm abo­ne­le­ri­ne di­le­dik­le­ri an on­li­ne ola­rak hiz­met ve­ri­yor. Aksa Çoruh Elekt­rik’te abo­ne­lik kaydı olan tüm müş­te­ri­ler, http://www.​co­ru­hak­sa.​com in­ter­net si­te­si üze­rin­den hem ka­li­te taz­mi­na­tı hem de gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma say­fa­sın­dan iş­lem­le­ri­ni kolay ve zah­metsiz­ce ger­çek­leş­ti­rip iade ta­le­bin­de bu­lu­na­bi­li­yor. Ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için de­tay­lı bil­gi­ye 444 9 186 nu­ma­ra­lı çağrı mer­ke­zi­ni ara­ya­rak, en yakın Aksa Çoruh Elekt­rik Müş­te­ri Hiz­met­le­ri Mer­kez­le­rin­den veya http://www.​co­ru­hak­sa.​com web si­te­si üze­rin­den eri­şi­le­bi­li­yor.


Ha­ber-Fo­to: Ezgi KAY­GI­SIZ

ÜYELER TEDİRGİN!

Ka­pa­ta­cak mı­sı­nız?
Ka­pa­tıp ka­ça­cak mı­sı­nız?
Yoksa kapıp ka­ça­cak mı­sı­nız?
8. Dönem İlksan Rize İl Tem­sil­ci­si ola­rak el­bet­te ki İlksan’ı ve İlksan üye­le­ri­nin hak­kı­nı her or­tam­da sa­vun­mak benim gö­re­vim.
Bütün söy­lem­le­ri­miz, ey­lem­le­ri­miz İlksan üye­le­ri­nin bi­ri­kim­le­ri­nin ko­run­ma­sı ve ge­le­cek­te de hak­la­rı­nın öden­me­si için­dir.
Çünkü bir İlksan üyesi ola­rak emek­li­li­ğim­de ala­ca­ğım Ilk­san emek­li­lik ik­ra­mi­ye­si benim için önem­li ol­du­ğu kadar bütün İlksan üye­le­ri için de önem­li­dir.
30 yıl ça­lı­şan bir öğ­ret­me­nin ala­ca­ğı yak­la­şık 130 bin Tl emek­li ik­ra­mi­ye­si­nin ya­nın­da İlksan’ın ve­re­ce­ği yak­la­şık 50 bin Tl emek­li ik­ra­mi­ye­si her İlksan üyesi için ol­duk­ça de­ğer­li­dir. Asla kü­çüm­se­ne­mez.
Ancak öğ­ret­men­le­rin alın teri, bi­ri­ki­mi üze­ri­ne bi­ri­le­ri­nin fark­lı he­sap­la­rı ol­du­ğu­na şahit olu­yo­ruz.
Bunu söy­ler­ken asla su­izan­da bu­lun­mu­yo­ruz.
Yak­la­şık 20 yıl­dır benim tanık ol­du­ğum İlksan hak­kın­da EBS’nin tu­tar­sız açık­la­ma­la­rı beni ve bu san­dı­ğa eme­ği­ni bi­rik­ti­ren­le­ri te­dir­gin et­mek­te­dir.
“Ilk­san’ı ka­pa­ta­ca­ğız. İlksan ikraz verir mi? İlksan’ın ara­zi­le­ri­ni sa­ta­ca­ğız. İlksan’ı de­ğiş­ti­re­ce­ğiz.” gibi tu­tar­sız açık­la­ma­la­rı bu ko­nu­ya sa­de­ce sen­di­kal bir ta­as­sup­la ve hırs­la yak­laş­tık­la­rı­nı gös­ter­mek­te­dir.
Ay­rı­ca İlksan’ın ge­lir­le­ri ve gi­der­le­ri ko­nu­sun­da­ki tu­tar­sız he­sap­la­ma­la­rı bu ko­nu­da ne kadar acemi ol­duk­la­rı­nı da gös­ter­mek­te­dir.
Peki Ma­sa­da me­mu­ru 3.5’a mah­kûm eden ve memur ma­aş­la­rı­nın zaman içe­ri­sin­de enf­las­yon kar­şı­sın­da eri­me­si­ne sebep olan­la­rın amacı ne ola­bi­lir?
El ata­ma­dık­la­rı, dö­nüş­tü­re­me­dik­le­ri İlksan’ın bi­ri­kim­le­ri belli ki akıl­la­rı­nı çel­miş.
Ancak bu san­dı­ğın sa­hip­le­ri alın te­ri­ni, eme­ği­ni size tes­lim et­me­yecek kadar san­dı­ğı­na sa­hip­tir.
İLKSAN 9. Dönem İlçe ve İl Tem­sil­ci­li­ği se­çim­le­rin­de Türk Eği­tim-Sen aday­la­rı­na oy ve­re­rek san­dı­ğı­mı­zın ge­le­ce­ği­ni ga­ran­ti al­tı­na ala­ca­ğız.
Aday olan bütün ar­ka­daş­la­ra ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

Rize’de Kamulaştırmalardaki tutarsızlık TBMM’ye taşındı

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Rize Ye­ni­köy Ma­hal­le­si Pazar Cad­de­sin­de yol ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le acele ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı ile dük­kan­la­rı­na yok pa­ha­sı­na el ko­nu­lan Pazar Cad­de­si es­na­fı­nın mağ­du­ri­ye­ti­ni TBMM’ye ta­şı­dı.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de, Rize Güney Çevre Yo­lu­nun Ka­ra­de­niz Sahil Yolu ile bağ­lan­tı­sı­nı sağ­la­ya­cak olan Pazar Cad­de­si Bağ­lan­tı Yolu Pro­je­si kap­sa­mın­da 170 adet par­se­lin acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­na iliş­kin 873 Nolu Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı 10.04.2019 tarih ve 30741 Sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di­ği­ni ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, “Anı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile söz ko­nu­su cadde üze­rin­de bu­lu­nan ta­şın­maz­la­ra iliş­kin ola­rak acele ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri yü­rü­tül­mek­te­dir.Pazar Cad­de­si Rize’nin en işlek cad­de­le­rin­den olup, dük­kân­la­rı­na el ko­nu­lan va­tan­daş­lar,ka­mu­laş­tır­ma be­de­li ola­rak tak­dir edi­len tu­tar­lar ile Rize’nin her­han­gi başka bir ye­rin­de ya­rı­sı bü­yük­lü­ğün­de bile dük­kân al­ma­la­rı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı ifade et­mek­te­dir.” dedi.
Söz ko­nu­su bağ­lan­tı yo­lu­nun ilk pro­je­si­nin, si­ya­si gücü olan ha­tır­lı ki­şi­le­rin bi­na­la­rı­nın yı­kıl­ma­ma­sı için de­ğiş­ti­ril­di­ği şek­lin­de­ki id­di­alar bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Bir kısmı hasır sepet ör­gü­cü­lü­ğü gibi yö­re­ye has ge­le­nek­sel el sa­nat­la­rı­nın da ya­şa­tıl­dı­ğı bu iş­yer­le­rin­den halk aynı za­man­da bazı ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­ta­dır.
Bu yö­nüy­le bir tür kamu hiz­me­ti gören bu iş­yer­le­ri yok pa­ha­sı­na elin­den alı­nan va­tan­daş­lar ça­re­siz du­rum­da kal­mış­lar­dır.” di­ye­rek, Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’na şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:
1. Rize ili Ye­ni­köy Ma­hal­le­si Pazar Cad­de­sin­de­ki söz ko­nu­su bağ­lan­tı yo­lu­nun ilk pro­je­si­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği doğru mudur?
Doğ­ruy­sa proje de­ği­şik­li­ği ih­ti­ya­cı neden or­ta­ya çık­mış­tır?
Va­tan­daş­lar, pro­je­nin ilk ha­li­nin “bazı ha­tır­lı ki­şi­le­rin” dük­kân­la­rı­nın bu­lun­du­ğu gü­zer­gâh­tan bağ­lan­tı yo­lu­nun geç­me­me­si için de­ğiş­ti­ril­di­ği­ni iddia et­mek­te­dir.
Bu id­di­alar doğru mudur?
2. Cad­de­de bu­lu­nan dük­kân­la­ra öde­nen ka­mu­laş­tır­ma be­del­le­ri nasıl tes­pit edil­miş­tir?
Söz ko­nu­su be­del­le­rin böl­ge­de­ki emsal iş­yer­le­ri­ne göre neden bu kadar düşük tes­pit edil­me­si­nin ne­de­ni nedir?
3. Aynı ma­hal­de be­le­di­ye ve TOKİ ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ben­ze­ri iş­lem­ler­de daha yük­sek be­del­ler öden­di­ği yö­nün­de­ki id­di­alar doğru mudur?
4. Bu değer tak­dir iş­le­mi­ni yü­rü­ten ko­mis­yon ve bi­lir­ki­şi­ler ta­ra­fın­dan, bu tes­pit iş­lem­le­ri sı­ra­sın­da bazı ha­ta­la­rın ya­pıl­ma­sı söz ko­nu­su ola­bi­lir mi?
Bu ko­nu­da Ba­kan­lı­ğı­nız­ca bir araş­tır­ma ve in­ce­le­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı ve söz ko­nu­su ka­mu­laş­tır­ma be­del­le­ri­nin ye­ni­den tak­dir edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
5. Söz ko­nu­su et­ti­ği­miz es­na­fın du­ru­mu­na ben­zer çok sa­yı­da uy­gu­la­ma ile in­san­la­rı­mız mağ­dur edil­mek­te­dir.
Acele ka­mu­laş­tır­ma adeta va­tan­daş­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nın bir ara­cı­na dö­nüş­müş­tür.
Acele ka­mu­laş­tır­ma uy­gu­la­ma­la­rı­nın ye­rin­de kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz; bu uy­gu­la­ma­lar­la or­ta­ya çıkan mağ­du­ri­yet­le­rin gi­de­ril­me­si için mev­cut mev­zu­atın de­ğiş­ti­ril­me­si gün­de­mi­niz­de midir?
6. Yap­tık­la­rı ti­ca­ri fa­ali­yet ile Rize’de bir nevi kamu hiz­me­ti gören, dük­kân­la­rı­na el ko­nu­lan bu va­tan­daş­la­rın iş­le­ri­ni Rize’de başka bir ma­hal­de devam et­tir­me­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da her­han­gi bir ça­lış­ma­nız var mıdır?

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Rizespor Hazırlık Maçında Medipol Başakşehir’i 1-0 Yendi

An­tal­ya’da oy­na­nan ha­zır­lık ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por, Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’i 1-0 yendi.

Rizespor Hazırlık Maçında Medipol Başakşehir'i 1-0 Yendi

Süper Lig’e ve­ri­len milli maç ara­sın­da ha­zır­lık­la­rı­nı An­tal­ya’da sür­dü­ren Me­di­pol Ba­şak­şe­hir ile Çay­kur Ri­zes­por, ha­zır­lık ma­çın­da kar­şı­laş­tı.
Serik il­çe­si Belek Tu­rizm Mer­ke­zi’ndeki Maxx Royal Otel fut­bol sa­ha­sın­da oy­na­nan mü­sa­ba­ka­da, Çay­kur Ri­zes­por’un go­lü­nü 34. da­ki­ka­da Tunay Torun kay­det­ti.
Maçın ar­dın­dan Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’in 5 gün­lük kampı sona erdi.
Çay­kur Ri­zes­por’un ise kampı 30 Mart Salı günü sona erecek.


Haber Merkezi

PFDK Çaykur Rizespor’a 150 Bin Lira Ceza Kesti

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu (PFDK), bazı tek­nik adam, fut­bol­cu, kulüp ve gö­rev­li­le­re ceza verdi.

Maske Takmayan Çaykur Rizespor Yöneticilerine PFDK'dan Ceza Yağdı

TFF’den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre PFDK, Süper Lig’deki Yeni Ma­lat­yas­por ma­çın­da ihraç edi­len Ga­zi­an­tep Tek­nik Di­rek­tö­rü Ri­car­do Sa Pinto’ya 2 maç men ve top­lam 29 bin 500 lira para ce­za­sı ve­ril­me­si­ne hük­met­ti. Kurul, aynı kar­şı­laş­ma­da kır­mı­zı kart gören Yeni Ma­lat­yas­por­lu sa­vun­ma oyun­cu­su Te­ena­ge Ha­de­be’yi 2 maç­tan men etti.
PFDK, Süper Lig ku­lüp­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’a 150 bin lira, Be­şik­taş’a ise 24 bin lira para ce­za­sı kesti.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun, Ampute Milli Takımı’nı Ziyaret Etti

Milli maç­lar ne­de­niy­le Süper Lig’e ve­ri­len arada kamp ça­lış­ma­la­rı için An­tal­ya’da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, aynı böl­ge­de kamp yapan Am­pu­te Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nı zi­ya­ret etti.

Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti

Bü­lent Uygun, Po­lon­ya’da ya­pı­la­cak Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nın ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Belek Tu­rizm Mer­ke­zi’ndeki bir otel­de kampa giren Am­pu­te Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nı eki­biy­le zi­ya­ret ede­rek moral verdi.
Uygun, zi­ya­ret­te basın men­sup­la­rı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, milli ta­kı­mın Türk mil­le­ti­nin kah­ra­man­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ta­kı­mın ba­şın­da­ki Osman Çak­mak’ın ant­re­nör­lük hi­ka­ye­si­nin ken­di­siy­le baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Uygun, “Osman Çak­mak va­ta­nı uğ­ru­na bir ba­ca­ğı­nı feda etti. Bu va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nan bir kah­ra­man­dır. Son­ra­sın­da bütün en­gel­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak adına esa­re­ti­ni yı­ka­rak ce­sa­re­ti ile bugün bize Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğu­nu ve onun­la be­ra­ber dünya ikin­ci­li­ği­ni ka­zan­dır­mış bir kap­ta­nı­mız­dır. Onun­la ne kadar gurur duy­sak azdır.” diye ko­nuş­tu.
Bü­lent Uygun, Tür­ki­ye’ye başka ba­şa­rı­lar ar­ma­ğan ede­ce­ği­ne inan­dı­ğı Osman Çak­mak’a her türlü des­te­ği ver­me­ye hazır ol­du­ğu­nu ifade etti.
Am­pu­te Milli Ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü Osman Çak­mak ise Şır­nak Besta’da va­ta­ni gö­re­vi­ni yap­tı­ğı sı­ra­da, dağda mü­ca­de­le eder­ken ken­di­le­ri­ni unut­ma­yıp asker se­la­mı veren Bü­lent Uygun’a bir kez daha te­şek­kür et­ti­ği­ni dile ge­tir­di.
O dö­nem­de Uygun’un A Milli Takım’da ve Fe­ner­bah­çe’de fut­bol oy­na­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Çak­mak, şun­la­rı kay­det­ti:
“Daha sonra Trab­zons­por’a gitti. O zaman biz­le­ri çok mutlu edi­yor­du. Bü­lent ho­cam­la sü­rek­li is­ti­şa­re ha­lin­dey­dik. Ant­re­nör olmak için karar ver­di­ğim­de eği­ti­mi­mi Bü­lent ho­cam­dan almam bana çok büyük artı ka­ta­cak­tı. Am­pu­te fut­bol­da söy­le­miş ol­du­ğum bir cümle vardı. 2012 yı­lın­da şu cüm­le­yi kul­lan­mış­tım, ‘Gün ge­lecek am­pu­te fut­bol biz­den so­ru­la­cak.’ diye. Ho­ca­mı­zın ma­ne­vi am­ca­sı olan fe­de­ras­yon baş­ka­nı­mız Arif Ümit Uz­türk, aynı za­man­da Dünya Am­pu­te Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı oldu. Biz de Av­ru­pa şam­pi­yo­nu ve dünya ikin­ci­si olduk. Artık o yolda iler­li­yo­ruz. Bi­rey­sel an­lam­da ye­te­nek­le­ri­miz vardı. Ho­ca­mız sa­ye­sin­de takım bas­kı­sı, ka­de­me­si, den­ge­si, oyun fel­se­fe­si, oyun gö­rü­şü ile çok iyi bir takım olduk. Bu ko­nu­da ho­ca­ma çok te­şek­kür edi­yo­rum.” Ant­ren­man so­nun­da ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ren Uygun ve fut­bol­cu­lar, asker se­la­mı verdi.

Haber Merkezi

KOVİD 19 BU KEZ MEKTUPLARLA ANLATILACAK

Dünya Posta Bir­li­ği­nin (UPU) dü­zen­le­di­ği “Ulus­la­ra­ra­sı Mek­tup Yazma Ya­rış­ma­sı’nın” ko­nu­su bu yıl, “Ailen­den Bi­ri­ne Ko­vid-19 Hak­kın­da­ki De­ne­yim­le­rin­le İlgili Mek­tup Yaz” oldu. Tür­ki­ye’de PTT AŞ ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ya­rış­ma­ya ka­tı­la­cak olan 9-15 yaş arası genç­ler­den de­re­ce­ye gi­ren­le­re, çe­şit­li ödül­ler ve­ri­lecek.

Posta ve Telg­raf Teş­ki­la­tı Ano­nim Şir­ke­ti (PTT AŞ) Dünya Posta Bir­li­ği­nin dü­zen­le­di­ği mek­tup yazma ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lım için ül­ke­mi­zin genç­le­ri­ne bir fır­sat su­nu­yor. Ya­rış­ma; di­ji­tal ile­ti­şim ka­nal­la­rı­nın gi­de­rek yay­gın­laş­tı­ğı gü­nü­müz­de, mek­tup kül­tü­rü­nün can­lan­dı­rıl­ma­sı­nın yanı sıra genç­le­rin dü­şün­ce­le­ri­ni net bir şe­kil­de ifade etme be­ce­ri­si­ni ge­liş­tir­me­yi he­def­li­yor.
Ül­ke­miz­den ya­rış­ma­ya ka­tı­lan­la­rın mek­tup­la­rı, ala­nın­da uzman PTT AŞ yet­ki­li­le­rin­den olu­şan bir ko­mis­yon ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lecek. Mek­tu­bun ya­pı­sı, ko­nu­ya bağ­lı­lık, ya­ra­tı­cı­lık ve dilin kul­la­nı­mı gibi kri­ter­le­rin göz önün­de bu­lun­du­ru­la­ca­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da bi­rin­ci se­çi­lecek mek­tup, UPU’ya gön­de­ri­le­rek, diğer ül­ke­ler­de bi­rin­ci olan mek­tup­lar­la ya­rı­şa­cak ve ül­ke­mi­zi ulus­la­ra­ra­sı alan­da tem­sil edecek. UPU ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek ulus­la­ra­ra­sı jüri üye­le­ri ise, her ül­ke­den gön­de­ri­len mek­tup­la­rı de­ğer­len­di­re­rek en iyi üç mek­tu­bu be­lir­le­yecek.
Ödül­ler Sa­hip­le­ri­ni Bu­la­cak
De­re­ce­ye giren 3 ya­rış­ma­cı­ya PTT AŞ ta­ra­fın­dan çe­şit­li ödül­ler ve­ri­lecek. Bu kap­sam­da 1’inci olan ya­rış­ma­cı­ya 1500 TL, tab­let bil­gi­sa­yar ve ki­şi­sel pul al­bü­mü, 2’nci olan ya­rış­ma­cı­ya 1000 TL ve ki­şi­sel pul al­bü­mü, 3’üncü olan ya­rış­ma­cı­ya ise 500 TL ve ki­şi­sel pul al­bü­mü he­di­ye edi­lecek.
UPU’nun ülke bi­rin­ci­le­ri ara­sın­dan ya­pa­ca­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da ise 1’inci olan ya­rış­ma­cı­ya altın, 2’nci olan ya­rış­ma­cı­ya gümüş ve 3’üncü olan ya­rış­ma­cı­ya bronz ma­dal­ya­nın yanı sıra ilk üçe giren ya­rış­ma­cı­la­ra ka­tı­lım ser­ti­fi­ka­la­rı tak­dim edi­lecek. UPU ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek bazı mek­tup­la­ra da özel man­si­yon ödülü ve­ri­lecek.
Ka­tı­lım­cı­lar Mek­tup­la­rı­nı PTT İş Yer­le­rin­den Gön­de­recek
Ka­tı­lım­cı­la­rın, kendi el ya­zı­la­rı ile yaz­mış ol­duk­la­rı mek­tup­la­rı (içe­ri­si­ne çi­zim­ler de ek­le­ne­bi­lir) ve ge­rek­li bel­ge­le­ri 9 Nisan 2021 ta­ri­hi­ne kadar PTT iş yer­le­rin­den gön­der­me­le­ri ge­re­ki­yor. Ka­tı­lım­cı­la­rın mek­tup­la­rı­nı Türk­çe ya da doğ­ru­dan İngi­liz­ce veya Fran­sız­ca dil­le­rin­den bi­rin­de 800 ke­li­me­yi aş­ma­ya­cak şe­kil­de ha­zır­la­ma­sı şartı bu­lu­nu­yor. Ya­rış­ma so­nuç­la­rı 26 Nisan 2021 ta­ri­hin­de ilan edi­lecek.
Ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­yen tüm ya­rış­ma­cı­lar il­gi­li de­tay­la­ra http://www.​ptt.​gov.​tr ad­re­sin­den ula­şa­bi­lecek.


Haber: Recep SAKLI

RİZE VE İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN 18 GAZETECİ VE MUHABİR DAHA RİZE GAZETECİLER DERNEĞİ’NE ÜYE OLDU

Kısa ismi “Rİ-GA-DER” olan ve Faik BA­KOĞ­LU’nun yıl­lar­dır baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı RİZE GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİ’ne başta Rize Mer­kez ve diğer il­çe­ler­de aktif ola­rak ga­ze­te­ci­lik ve mu­ha­bir­lik yapan top­lam 18 ya­zı­lı ve gör­sel Medya men­su­bu bu Der­ne­ğe iş­ti­rak ede­rek aktif üye ol­du­lar.

Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği baş­kan­lı­ğı­na sözlü ve ya­zı­lı ola­rak üye­lik için baş­vu­ru yapan bu 18 Medya men­su­bu­nun üye­lik­le­ri ön­ce­ki gün top­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lun­da kabul edi­le­rek ya­sal­laş­tı ve üye­lik kabul bil­di­rim­le­ri de Rize İl Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü’ne de bil­di­ri­le­rek üye­lik­le­ri de böy­le­ce ke­sin­leş­miş oldu.
Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği “Rİ-GA-DER”in yeni üye­le­ri şu Ga­ze­te­ci ve Mu­ha­bir­ler­den olu­şu­yor.
“Mu­hit­tin SAN­DIK­ÇI (A.A. Rize Büro Şefi), Fik­ret DELAL, Eyüp TOP­TAN ve İdris PEHLİVAN (A.A. Rize Mu­ha­bir­le­ri), Selim GÜNER ve Murat UÇKAN (Ar­de­şen’in Sesi Ga­ze­te­si So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü ve Mu­ha­bi­ri), Ali­han TE­LA­TAR (Trab­zon Taka Ga­ze­te­si Rize Tem­sil­ci­si), Emre Can GÜL, Selim Ser­dar DENİZALP ve Ömer KABİL (Ka­ra­de­niz Vira Ga­ze­te­si), Ali KÖ­ROĞ­LU ve İbra­him KÖ­ROĞ­LU (Olay Rize Ga­ze­te­si), Doğan Can İLEK (www.​olay­ri­ze.​com), Osman KÖ­SE­OĞ­LU (www.​ri­ze­viz­yon.​com), Cen­giz YIL­DI­RIM (A.A. Pazar Mu­ha­bi­ri), Hülya UZUN (Çay Tv Spi­ke­ri), Ali Kemal ATİK (www.​ha­be­r­53.​com) ve Hü­se­yin TERZİ (Trab­zon Ka­ra­de­niz Ga­ze­te­si Rize Mu­ha­bi­ri)
Bu arada Rize’nin en eski ve en fazla üyesi bu­lu­nan ko­nu­mun­da­ki Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ola­rak yıl­lar­dır görev yapan isim­ler­den Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi A. Talip SAKLI, Ar­de­şen’in Sesi Ga­ze­te­si Sa­hip­le­rin­den Ahmet ÖZCAN’ın Co­ro­na­vi­rüs Co­vid-19 sal­gı­nın­dan vefat et­me­le­ri üze­ri­ne de yö­ne­tim ku­ru­lu asil üye­lik­le­ri­ne de yedek üye­ler­den olan Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si’nden Halil İbra­him SAKLI ve Yeni Viçe Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi Hasan SA­RU­HAN se­çi­len isim ol­du­lar.
Vefat eden A. Talip SAKLI, Ahmet ÖZCAN, İlyas NA­MOĞ­LU ve Reşat YA­ZI­CI’nın üye­lik­le­ri de tüzük ge­re­ği yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rıy­la dü­şü­rül­dü.
Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik BA­KOĞ­LU yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da da özet­le şun­la­rı söy­le­di: “Ka­pı­mız so­nu­na kadar tüm mes­lek­taş ar­ka­daş­la­rı­mı­za açık­tır, bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten güç doğar, ayrı gayrı yok, bir­lik­te tüm so­run­la­rı­mı­zın kar­şı­sın­da mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Zira olum­suz ko­şul­lar or­ta­da, buna hem ih­ti­ya­cı­mız var hem de mec­bu­ruz”.
RİZE GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİ kısa ismi “TGF” olan Baş­kent­de­ki Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nunda hem ku­ru­cu hem de en aktif üyesi ko­nu­mun­da bu­lun­mak­ta­dır.


Ha­ber-Fo­to: Faik BA­KOĞ­LU

Rize’de Atkısı Matkaba Dolanan Yaşlı Adam Boğularak Can Verdi

Rize’nin Fın­dık­lı il­çe­sin­de at­kı­sı de­vir­li mat­ka­ba do­la­nan yaşlı adam bo­ğu­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Olay, il­çe­ye bağlı Aksu Ma­hal­le­si’nde mey­da­na geldi.
Ken­di­si­ne ait hobi atöl­ye­sin­de ça­lı­şan Ye­ri­şan Öz­türk’ün (79) bir anlık dal­gın­lık so­nu­cun­da at­kı­sı ça­lış­tı­ğı sü­tun­lu mat­ka­ba do­lan­dı.
Mat­kap­la be­ra­ber ol­du­ğu yere dev­ri­len Öz­türk ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­ran Öz­türk’ün ilk be­lir­le­me­le­re göre bo­ğa­zı­na do­la­nan atkı ne­de­niy­le bo­ğu­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği öğ­re­nil­di.
Yaşlı ada­mın kesin ölüm se­be­bi Rize Adli Tıp Ku­ru­mun­da ya­pı­la­cak otop­si­nin ar­dın­dan belli ola­cak.
Olay­la il­gi­li in­ce­le­me sü­rü­yor.


Haber Merkezi

Rize’de Dinamik Denetim Süreci Uygulaması Kapsamında Denetimler Sürüyor

Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın yeni tip Co­ro­na­vi­rüs ile (Co­vid-19) mü­ca­de­le­de baş­lat­tı­ğı “Di­na­mik De­ne­tim Sü­re­ci” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan de­ne­tim­le­re ka­tıl­dı.

Co­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın top­lum sağ­lı­ğı açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­ne­te­bil­mek, sos­yal ha­re­ket­li­li­ği ve in­san­lar arası te­ma­sı azal­ta­rak sos­yal izo­las­yo­nu tesis etmek ama­cıy­la İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan Di­na­mik De­ne­tim Mo­de­li kap­sa­mın­da Rize’de de­ne­tim­ler sü­rek­li ola­rak devam edi­yor.

Vali ÇEBER, ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­ler so­nu­cu yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de çok has­sas bir dönem içe­ri­sin­de bu­lu­nul­du­ğu­nu ifade ede­rek; “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bi­lim­sel Da­nış­ma Ku­ru­lu’nca, ül­ke­miz ge­ne­li­ni kap­sa­ya­cak şe­kil­de CO­VID-19 sal­gı­nı ile il­gi­li ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da tes­pit edi­len kri­ter­ler­de ki risk du­ru­mu­na göre iller, düşük, orta, yük­sek ve çok yük­sek olmak üzere 4 ayrı risk gru­bu­na ay­rıl­mış­tır.
Son gün­ler­de ül­ke­miz ge­ne­lin­de artan vaka sa­yı­la­rı ile bir­lik­te bir çok ilin risk sey­ri­nin artış eği­li­mi gös­ter­di­ği­ni gör­mek­te­yiz.
İlimiz Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca açık­la­nan ve­ri­ler­de 06-12 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da vaka sa­yı­sı 100.000 ki­şi­de 188 ola­rak açık­lan­mış ve en çok vaka sa­yı­sı düşen 4 il ko­nu­mun­da yer al­mış­tı. Bu haber biz­le­ri çok mutlu et­miş­ti. Ama ne yazık ki bu hafta açık­la­nan ve­ri­ler­de vaka sa­yı­mız tek­rar 200 se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne çık­mış­tı. Bir ön­ce­ki haf­ta­da elde et­ti­ği­miz vaka düşüş ora­nı­nı tek­rar ya­ka­la­ma­mız, yak­la­şan çay se­zo­nu­nu da dik­ka­te al­dı­ğı­mız­da biz­ler için çok önem­li. Bu nok­ta­da va­tan­daş­la­rı­mı­za çok gü­ve­ni­yo­ruz. Hep bir­lik­te bu sü­re­ci ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de at­la­ta­bi­li­riz. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Vali ÇEBER ile bir­lik­te ya­pı­lan de­ne­tim­le­re İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan DE­DE­BA­ĞI ve Ti­ca­ret ve İl Mü­dü­rü Osman KÖ­SE­OĞ­LU ka­tıl­dı.

Haber Merkezi

GENEL MÜDÜRÜ ALİM’DEN YENİDEN REFAH PARTİSİNE İADEYİ ZİYARET

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­kan’ı Meh­met Akif ZER­DECİ’yi İl Baş­kan­lı­ğı Bi­na­sın­da iade­yi zi­ya­ret ede­rek baş­kan Zer­de­ciy­le bir araya geldi.

Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni ve­kâ­le­ten ifa eder­ken Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile asa­le­ten ata­ma­sı ya­pı­lan Yusuf Ziya ALİM, Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Meh­met Akif ZER­DECİ ’nin yap­mış ol­du­ğu teb­rik ve ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­ne kar­şın iade­yi zi­ya­ret­te bu­lun­du.
Zi­ya­ret­te, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Zeki KA­RA­OĞ­LU ve bazı İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri hazır bu­lun­du­lar. Ya­pı­lan gö­rüş­me­de Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı ZER­DECİ; Çay­kur’un böl­ge­miz eko­no­mik kal­kın­ma­sın­da­ki en büyük aktör ol­du­ğu­nu ve si­ya­se­tin dı­şın­da tu­tul­ma­sı ge­rek­li­li­ği­ni; Çay­kur’un si­ya­se­ten maruz kal­dı­ğı fi­nan­sal ve yö­ne­tim­sel ba­ğım­lı­lık­tan ber­ta­raf edi­le­rek daha güçlü bir Çay­kur için parti ola­rak her türlü des­te­ği ver­me­ye hazır ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çizdi.
Ay­rı­ca bölge ta­rı­mı için çok önem­li olan Çay Ka­nu­nu ya­sa­sı için Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN Üni­ver­si­te­si ön­cü­lü­ğün­de ya­pı­lan Çay Ka­nu­nu ça­lış­ma­la­rı­na si­ya­si par­ti­ler­den, Çay­kur’dan, STK’lar­dan, çay müs­tah­sil­le­rin­den ve özel sek­tör çay üre­ti­ci­le­rin­den olu­şan bir he­ye­tin­de dahil edi­le­rek ortak akıl ile çı­kar­tı­la­cak ka­nu­nun tüm ke­sim­le­re ve böl­ge­ye daha fayda sağ­la­ya­ca­ğı­nın öne­mi­ne de­ğin­di. Ye­ni­den Refah Par­ti­si ola­rak, Çay­kur’un işçi alım­la­rın­da gös­ter­miş ol­du­ğu şef­faf­lık ve eşit şart­lar al­tın­da kura çe­ki­mi ya­pıl­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren ZER­DECİ; İşçi alım­la­rın­da aynı ko­şul­la­rın devam et­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM; Gö­re­ve ge­ti­ril­di­ği gün iti­ba­ri ile ta­sar­ruf sü­re­ci­ni baş­lat­tık­la­rı­nı, is­ra­fın her tür­lü­sü­ne karşı ol­duk­la­rı­nı, fab­ri­ka­lar­da üre­tim ve­rim­li­li­ği­nin ve çay ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu ko­nu­da her türlü ey­le­me ge­çil­di­ği­ni, çay ta­rı­mı­nın daha ka­li­te­li ya­pıl­ma­sı için müs­tah­sil­le­ri bi­linç­len­di­rip, Türk ça­yı­nın eko­no­mik de­ğe­ri­nin art­ma­sı­nı sağ­la­mak, ça­yı­mı­zı bir dünya mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­mek, ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­dan daha fazla pay ala­bil­mek için ça­lış­ma­la­rı­mı­zın sür­dü­ğü­nü ifade etti. Çok sa­mi­mi ve sıcak bir or­tam­da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de her iki taraf da mem­nu­ni­yet­le­ri­ni ifade et­ti­ler. İl Baş­ka­nı ZER­DECİ açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da. Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM ‘e yeni gö­re­vi­nin tek­rar ha­yır­lı ol­ma­sı di­lek­le­ri­nin ar­dın­dan zi­ya­ret­le­rin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade ede­rek, ” Sayın Genel Müdür ne­za­ket gös­te­rip iade-i zi­ya­ret­te bu­lun­du­lar, Rize eko­no­mi­si­nin mer­ke­zin­de bu­lu­nan Çay­kur’un bu yeni dö­nem­de daha iyi, daha ba­şa­rı­lı yö­ne­ti­le­ce­ği­ni ümit edi­yor, Sayın Genel Mü­dü­re üstün ba­şa­rı­lar di­li­yor zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Rize’de Sanal Bültenle Nevruz Kutlandı

Rize Şehit Erhan Dural (ŞED) Kız Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si (KAİHL) Proje Okulu; ha­zır­la­dı­ğı ‘Man­ŞED’ adlı sanal bül­ten­de Nev­ruz bay­ra­mı­nı iş­le­di.

Rize Şehit Erhan Dural KAİHL’nin ha­zır­la­dı­ğı ‘Man­ŞED’ isim­li sanal bül­ten Türk dün­ya­sın bu­luş­tur­du.
Türk Dün­ya­sı ve Nev­ruz ko­nu­su­nun iş­len­di­ği Mart sa­yı­sı için ha­zır­la­nan vi­de­oda Azer­bay­can’dan Ka­za­kis­tan’a, Kır­gı­zis­tan’dan Öz­be­kis­tan’a, Ta­ci­kis­tan’dan Türk­me­nis­tan’a, Çin Uygur Özer Böl­ge­si’nden Af­ga­nis­tan’a çok sa­yı­da ül­ke­den genç­ler nev­ruz coş­ku­su­na ortak oldu.
Ça­lış­ma­da sı­nır­lar öte­sin­den bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­ril­di.
Bakü’den Ali Mam­mad­za­de, Öz­be­kis­tan’dan Se­vinç Ba­ba­ha­no­va, Af­ga­nis­tan’dan Omi­dul­lah Wa­hedy ve daha bir­çok­la­rı nev­ruz bay­ra­mı­nı kut­la­dı.
Rize gör­sel­le­ri ile baş­la­yan, öğ­ren­ci­le­rin me­saj­la­rı ile devam eden vi­de­onun ka­pa­nı­şı­nı Rize Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen yaptı.
Emen, “Bugün Orta Asya’dan Bal­kan­la­ra kadar geniş bir coğ­raf­ya­da coş­kuy­la kut­la­nan ba­ha­rın müj­de­ci­si Nev­ruz’un sahip olu­ğu­muz de­ğer­le­rin, zen­gin­lik­le­rin ha­tır­lan­ma­sı­na, ko­run­ma­sı­na ve yeni ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »