Author Archives: yenicayeli

Rektör Karaman Hukuk ve İlahiyat Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Hukuk Fa­kül­te­si ve İla­hi­yat Fa­kül­te­si’ne yeni kayıt olan öğ­ren­ci­ler için or­yan­tas­yon prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Hukuk Fa­kül­te­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda Hukuk Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri, İla­hi­yat Fa­kül­te­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda İla­hi­yat Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri için dü­zen­le­nen prog­ram­lar­da, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.
Rek­tör Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­na, 2021-2022 Aka­de­mik Yı­lı­nın başta RTEÜ olmak üzere Yük­se­köğ­re­tim ca­mi­ası için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı, sağ­lık, huzur ve ba­şa­rı­lar­la dolu bir aka­de­mik yıl ge­çi­ril­me­si­ni te­men­ni ede­rek baş­la­dı.
Bu yılın COVİD-19 sal­gı­nı göl­ge­sin­de ge­çi­re­ce­ği­miz son eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi ol­ma­sı­nı di­le­yen Rek­tör Ka­ra­man, “Ön­ce­lik­le siz­le­ri ve siz­le­ri ye­tiş­ti­ren öğ­ret­men ve aile­le­ri­ni­zi, Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı’nda gös­ter­miş ol­du­ğu­nuz ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la teb­rik edi­yo­rum.
Ay­rı­ca siz­le­ri ha­ya­tı­nı­zı şe­kil­len­di­recek olan üni­ver­si­te eği­ti­mi­ni almak için yeşil ile ma­vi­nin ana­va­ta­nı, çayın baş­ken­ti Rize’yi ve Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­mi­zi ter­cih et­ti­ği­niz için de kut­lu­yo­rum.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si aile­si­ne hoş gel­di­niz.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man, RTEÜ’nün fi­zi­ki alt yapı ve ku­rum­sal­laş­ma­sı­nı ta­mam­la­mış, güçlü aka­de­mik kad­ro­ya sahip bir üni­ver­si­te ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “RTEÜ, aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı açı­sın­dan dün­ya­nın en iyi ilk 1500 üni­ver­si­te­sin­den bi­ri­si­dir. Yine, aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı açı­sın­dan ül­ke­miz­de 2000 yı­lın­dan sonra ku­rul­muş olan 128 üni­ver­si­te ara­sın­da en iyi 12. üni­ver­si­te ol­mak­ta­dır.” diye ko­nuş­tu.
Öğ­ren­ci­le­rin en iyi şe­kil­de ye­tiş­me­si için Üni­ver­si­te­mi­zin tüm per­so­ne­li­nin el­le­rin­den gelen bütün gay­re­ti ve ça­ba­yı gös­te­re­cek­le­ri­ni dile ge­ti­ren Rek­tör Ka­ra­man, “Ama bu nok­ta­da­ki esas gay­re­ti siz­ler gös­ter­me­li­si­niz.
Siz­le­rin bu­ra­da ge­çi­re­ce­ği­niz yıl­la­rı dolu dolu ge­çir­me­ni­zi, çok ça­lış­ma­nı­zı, ken­di­ni­zi daha iyi ye­tiş­tir­mek için bir an bile olsa ho­ca­la­rı­nı­zı boş bı­rak­ma­ma­nı­zı arzu edi­yo­rum.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man ay­rı­ca, co­vid-19 sal­gı­nı­nın eği­tim öğ­re­ti­mi tek­rar sek­te­ye uğ­rat­ma­ma­sı için öğ­ren­ci­le­rin maske, me­sa­fe, te­miz­lik ku­ral­la­rı­na har­fi­yen uy­ma­la­rı­nın ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı bilim ku­ru­lu­nun tav­si­ye­le­ri doğ­rul­tu­sun­da aşı­la­rı­nı ol­ma­la­rı­nın önem arz et­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Öğ­ren­ci­ler­le bir süre soh­bet eden Rek­tör Ka­ra­man, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler­den gelen so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.
Eği­tim sü­re­sin­ce uyum ve or­yan­tas­yon sü­re­ci­ne iliş­kin genel de­ğer­len­dir­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı prog­ram­lar­da, öğ­ren­ci­le­rin kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri so­run­lar ve çözüm yol­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

BAL Ligi’nde, İlimizi Çayelispor, Salarhaspor ve İl Özel İdarespor Temsil Edecek

Geçen yıl ilk kez BAL li­gin­de mü­ca­de­le eden Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por’un ka­tıl­mak için baş­vu­ru yap­ma­dı­ğı,2021-2022 se­zo­nun­da ilimizi Ça­ye­lis­por, İl Özel İda­res­por ve Sa­lar­has­por tem­sil edecek.

2021-2022 Fut­bol Se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) için bek­le­nen tarih açık­lan­dı. Bu sezon BAL’da 81 ilden 263 takım mü­ca­de­le edecek.
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de (BAL) 2021-2022 se­zo­nu ka­tı­lım baş­vu­ru­la­rı ta­mam­lan­dı. BAL’da bu sezon oy­na­ma hakkı olan 278 ta­kım­dan 263’ünün baş­vu­ru­su kabul edil­di.
Ka­tı­la­cak olan ta­kım­la­rın 249’u geçen sezon BAL’da yer alan ta­kım­lar­dan olu­şur­ken, 14’ü geçen sezon TFF 3. Lig’den düşen ta­kım­lar­dan olu­şu­yor.
BAL ligi maç­la­rı­nın 30-31 Ekim 2021 ta­ri­hin­de baş­la­ya­ca­ğı açık­lan­dı.
Geçen yıl ilk kez BAL li­gin­de mü­ca­de­le eden Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por’un ka­tıl­mak için baş­vu­ru yap­ma­dı­ğı, 2021-2022 se­zo­nun­da ilimizi Ça­ye­lis­por, İl Özel İda­res­por ve Sa­lar­has­por tem­sil edecek.
Bi­len­di­ği gibi geçen sezon statü ge­re­ği ,Çam­lı­hem­şin, Sa­lar­has­por ve İl Özel idare kendi ara­la­rın­da yap­mış ol­duk­la­rı çift dev­re­li maç­lar so­nu­cun­da il Özel idare ligi 1. bi­tir­miş­ti.


Haber Merkezi

“Her Maçımız Final!”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu,

“Her Maçımız Final!”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ham­za­oğ­lu’ndan “ka­zan­ma” vur­gu­su:
– “Önü­müz­de­ki yol uzun. Önem­li olan ka­rar­lı ve sağ­lam adım­lar ata­rak yü­rü­mek”
– “Bizim artık ka­zan­ma­yı alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­ren bir takım ol­ma­mız ge­re­ki­yor. Her maça ka­zan­mak için çıkıp o şe­kil­de oy­na­ma­mız ge­re­ki­yor. Gi­re­suns­por ma­çın­da ka­zan­mak için sa­ha­ya çı­ka­ca­ğız”
Süper Lig’in 9. haf­ta­sın­da 16 Ekim Cu­mar­te­si günü dep­las­man­da GZT Gi­re­suns­por ile kar­şı­la­şa­cak Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Hamza Ham­za­oğ­lu, ön­le­rin­de­ki yolun uzun ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Önem­li olan ka­rar­lı ve sağ­lam adım­lar ata­rak yü­rü­mek.” dedi.
Ham­za­oğ­lu, ligde son oy­na­dık­la­rı Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­da or­ta­ya ko­nu­lan oyu­nun ken­di­le­ri­ni umut­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di.
Milli maç­lar ne­de­niy­le lige ve­ri­len ara­nın ken­di­le­ri için iyi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ham­za­oğ­lu, “Oyun ola­rak ek­sik­le­ri ta­mam­la­ma­ya ça­lış­tık. Sakat oyun­cu­la­rın te­da­vi­si için ça­lış­tık. Yasin Peh­li­van te­da­vi oldu. Gök­han Gönül Al­man­ya’ya te­da­vi için gitti. Remy ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Kısa sü­re­de ara­mız­da ola­cak­lar. Nat­han Mo­zan­go fi­zik­sel ola­rak hazır değil ama Baino ta­kım­la ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Doğru za­man­da sa­ha­ya sü­re­ce­ğiz. Gök­han Akkan ça­lı­şı­yor. Hafta sonu ta­kım­la bir­lik­te ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu. Ham­za­oğ­lu, Remy’nin iyi şe­kil­de sa­ha­ya dö­ne­ce­ği­ni ifade ede­rek, “Biz Remy’den fay­da­la­na­ca­ğız. Çok is­tek­li ve iyi ça­lı­şı­yor. Fi­zik­sel ola­rak iyi bir Remy her zaman bu ta­kı­ma fay­da­lı olur.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Ligde son sı­ra­lar­da ol­ma­la­rı­nın ken­di­le­ri­ni olum­suz et­ki­le­me­si­ne izin ver­me­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı kay­de­den Ham­za­oğ­lu, “Çok sa­bır­lı ol­ma­ya ih­ti­ya­cı­mız var. Maç ka­zan­sak bile yine dip­ler­de ola­ca­ğız. Bu bizi asla ümit­siz­li­ğe sevk et­me­sin. Önem­li olan ligin so­nun­da ne­re­de ola­ca­ğı­mız. Ligi iyi yerde bi­ti­re­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum.” dedi. Hamza Ham­za­oğ­lu, ta­kı­mın fi­zik­sel ve men­tal ola­rak ilk haf­ta­lar­da alı­nan kötü so­nuç­lar­la yıp­ran­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Takım ola­rak oy­na­ma ek­si­ği­miz ön plana çı­kı­yor. Bi­rey­sel üs­tün­lük­ten çok takım ola­rak ön plana çık­ma­lı­yız. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da takım ola­rak po­zi­tif yönde geri dö­nü­şü­müz var. Önem­li olan artık her maç aynı kon­sant­ras­yon­da oy­na­mak. Sezon so­nu­na kadar her maça final ha­va­sın­da çı­ka­ca­ğız. Fi­nal­le­ri kay­bet­mek he­de­fi ka­çır­dı­ğı­mız an­la­mı­na gel­mez. Hiç um­ma­dı­ğı­mız maç­lar­da ka­yıp­la­rı­mız ola­cak. Önü­müz­de­ki yol uzun. Önem­li olan ka­rar­lı ve sağ­lam adım­lar ata­rak yü­rü­mek.” He­de­fe giden yolda ça­lış­ma­nın ve inan­ma­nın en de­ğer­li yön­tem ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Ham­za­oğ­lu, “Sonuç ne olur­sa olsun, pes et­me­yen, mü­ca­de­le eden bir takım oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bütün oyun­cu­lar sa­mi­mi ve buna inan­mış du­rum­da. Bir­lik­te bunun için ça­lı­şı­yo­ruz. Be­ra­ber se­vi­nen, üzü­len bir takım olmak is­ti­yo­ruz. Oyun­cu­la­rı­mız ka­za­nın­ca bir­lik­te se­vin­me­li, kay­be­din­ce bir­lik­te canı acı­ma­lı. Ta­raf­tar­la­rı­mız ile bir­lik­te ba­şa­ra­ca­ğız. Bir­lik olur­sak he­de­fe daha kolay ula­şa­bi­li­riz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ham­za­oğ­lu, hafta sonu oy­na­ya­cak­la­rı GZT Gi­re­suns­por mü­ca­de­le­si­ne iliş­kin şun­la­rı kay­det­ti: “El­bet­te ka­za­na­ma­yın­ca kay­bet­me­mek ka­zanç­tır ama biz ‘Dep­las­man­da be­ra­ber­lik iy.’ dü­şün­ce­sin­de ola­ma­yız. Biz artık dep­las­man­da ve içe­ri­de­ki maç­lar­da ka­za­na­bi­lecek st­ra­te­ji ve oyun­la sa­ha­da ol­ma­lı­yız. Ka­za­nan bir mü­ca­de­le or­ta­ya koy­ma­mız ge­re­ki­yor. Bizim artık ka­zan­ma­yı alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­ren bir takım ol­ma­mız ge­re­ki­yor. Her maça ka­zan­mak için çıkıp o şe­kil­de oy­na­ma­mız ge­re­ki­yor. Gi­re­suns­por ma­çın­da ka­zan­mak için sa­ha­ya çı­ka­ca­ğız. Ka­zan­mak için mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Ka­za­na­ma­ya­bi­li­riz ama her maç, için­de bu­lun­du­ğu­muz durum ne­de­niy­le final ni­te­li­ğin­de ola­cak.”


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’da Giresunspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Süper Lig’in ilk 8 haf­ta­sın­da sa­de­ce 1 puan top­la­ya­bi­len Çay­kur Ri­zes­por, bu hafta oy­na­ya­ca­ğı GZT Gi­re­suns­por maçı ile çıkış arı­yor.

Süper Lig’in ilk 8 haf­ta­sın­da sa­de­ce 1 puan top­la­ya­bi­len Çay­kur Ri­zes­por, son ola­rak Ga­la­ta­sa­ray kar­şı­sın­da al­dı­ğı 3-2’lik mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan GZT Gi­re­suns­por maçı ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.
16 Ekim Cu­mar­te­si günü saat 13.30’da oy­na­ya­ca­ğı GZT Gi­re­suns­por maçı ha­zır­lık­la­rı­na devam eden ye­şil-ma­vi­li ekip bugün ger­çek­leş­tir­di­ği tek ant­ren­man­da, ısın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan dar alan ve tak­tik ça­lış­ma­sı yaptı.
Ant­ren­man ger­çek­le­şen çift kale maç ile son buldu.
Öte yan­dan Ro­nal­do Men­des ta­kım­dan ayrı ola­rak ça­lış­ma­la­rı­na devam eder­ken, bir sü­re­dir sa­kat­lı­ğı devam eden Yasin Peh­li­van ise ta­kım­la be­ra­ber ant­ren­ma­na çıktı.


Haber Merkezi

AFET’TE ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLİYOR

14.07.2021­ta­ri­hin­de il­çe­miz­de mey­da­na gelen sel ve he­ye­lan fe­la­ke­tin­de zarar gören çift­çi­le­rin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si, za­rar­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la 11.10.2021 ta­ri­hin­de Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel baş­kan­lı­ğın­da, İlçe Tarım ve Orman Müd. V. Feyzi Emin De­re­ci, Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu, Mal Mü­dü­rü Uğur Pak­yıl­dız, Zi­ra­at Müh. Halil Yıl­maz, Zi­ra­at Ban­ka­sı Md. Ali Atay ve Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Tem­sil­ci­si Cemal De­mir­kan’dan olu­şan ko­mis­yon tabii sel ve he­ye­lan­da hasar gören çift­çi­le­rin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin biran önce gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da alı­nan ko­mis­yon ka­ra­rı­nın il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­la­ra gön­de­ril­me­sine oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.

Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu, tabii sel ve he­ya­lan son­ra­sı kü­çük-or­ta ve büyük öl­çek­li olmak üzere top­lam­da 271995 m2 tarım ara­zi­si­nin hasar gör­dü­ğü­nü buna is­ti­na­den 440 çift­çi­nin maddi ve ma­ne­vi yön­den za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı, maddi hasar ka­yıp­la­rı­nın gi­de­ril­me­si, or­ta­dan kalk­ma­sı nok­ta­sın­da ive­di­lik­le ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı­ğı­nı ve kısa sü­re­de se­vin­di­ri­ci so­nuç­la­rı­nın alın­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, tüm Zi­ra­at Oda­la­rı­nın ku­ru­luş amacı doğ­rul­tu­sun­da Ça­ye­li Zi­ra­at Odası ola­rak dün ol­du­ğu gibi bu­gün­de var güç­le­riy­le çift­çi­le­rin yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.


Haber: Halil İbra­him SAKLI

İLÇEMİZDEKİ SEBZE MEYVE PAZARINDA TARTI SİSTEMİ KURULDU

Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan il­çe­miz­de bu­lu­nan sebze ve meyve pa­za­rı gi­ri­şi­ne tartı stan­dı ku­rul­du.

Ça­ye­li Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, Va­tan­daş­la­rı­mız alış­ve­riş yap­tık­tan sonra üc­ret­siz ola­rak tar­tı­la­rı kul­la­na­rak al­dık­la­rı ürün­le­rin ki­log­ram­la­rı­nı ra­hat­lık­la kont­rol ede­bi­le­cek­le­ri­ni ve anor­mal bir durum ol­du­ğu­nu an­la­dık­la­rın­da hemen “Alo Za­bı­ta 153″ü ara­ya­rak şi­ka­yet­te bu­lu­na­bi­le­cek­ler­dir de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

2.YEREL MEDYA ÇALIŞTAYI 15-17 EKİM 2021 TARİHLERİNDE MARMARİSTE YAPILACAK

TGF’YE KA­YIT­LI 300 GA­ZE­TECİ VE TELEVİZYON­CU­NUN KA­TI­LA­CA­ĞI MAR­MARİS’TEKİ ÇA­LIŞ­TA­YA RİZE’DEN FAİK BA­KOĞ­LU, İSMET KÖ­SOĞ­LU, ÖMER YIL­MAZ, HALİL İBRAHİM SAKLI İLE TRAB­ZON­DAN TAHİR ORHON KA­TI­LA­CAK.

Ül­ke­mi­zin tu­rizm mer­kez­le­rin­den Muğla’nın Mar­ma­ris İlçe­sin­de 2.​Yerel Medya Ça­lış­ta­yı ya­pı­la­cak.
15-17 Ekim 2021 ta­rih­le­rin­de Mar­ma­ris’te dü­zen­le­necek Yerel Medya Ça­lış­ta­yı kısa ismi TGF olan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu­na Üye 300 yerel Ga­ze­te­ci ve Te­le­viz­yon­cu Medya men­su­bu ile bir­lik­te 70 İlin Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Der­nek Baş­kan­la­rı­nın ka­tı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.
Mar­ma­ris’te iki gün sü­recek olan 2.​Yerel Medya ça­lış­ta­yı­na CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ile bir­lik­te CHP Gurup Baş­kan­la­rı, mil­let­ve­kil­le­ri ve Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­nın ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor.
Ha­tır­la­na­ca­ğı gibi 1.​Yerel Medya Ça­lış­ta­yı 2019 yı­lın­da yine Mar­ma­ris’te ya­pıl­mış­tı.
Dö­ne­min Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Acar’ın ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lan Ça­lış­ta­ya yoğun bir ka­tı­lım ol­muş­tu.
15-17 Ekim ta­rih­le­rin­de Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Oktay‘ın ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­la­cak 2.​Yerel Medya Ça­lış­ta­yın­da 300‘e yakın Ga­ze­te­ci ve Te­le­viz­yon­cu­nun ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Ça­lış­ta­ya Rize ve Trab­zon’dan Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik Ba­koğ­lu, Tahir Orhon, İsmet Kö­soğ­lu, Ömer Yıl­maz ve Halil İbra­him Saklı ka­tı­la­cak. Ça­lış­tay Green Na­tu­re Di­amond Mar­ma­ris Ho­tel­de ya­pı­la­cak. Ga­ze­te­ci­le­rin­de 2 gün bu otel­de ko­nak­la­ya­cak­la­rı öğ­re­nil­di. TGF Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca’da yap­tı­ğı açık­la­ma­da’ yerel med­ya­nın so­run­la­rı­nı bir kez daha gün­de­me ta­şı­ma im­kâ­nı­mız ola­cak. So­run­la­rı­mı­zın çö­züm­len­me­si için de­tay­lı­ca ha­zır­la­ya­ca­ğı­mız ra­po­ru Mec­li­se ta­şı­ma­la­rı içim ana mu­ha­le­fet Genel Baş­ka­nı­na verme im­kâ­nı­nı bu­la­ca­ğız’ dedi.

Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İlimizde, “Emzirme Haftası” etkinlikleri düzenlendi

Sağlık Bakanlığınca temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülüyor.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Program neticesinde bebeklerimiz hayata daha sağlıklı başlayabilmekte ve ülkemizde doğumların büyük çoğunluğu Bebek Dostu hastanelerde gerçekleşmektedir. Gelinen bu noktayı daha da geliştirmek ve emzirme konusunda farkındalık yaratabilmek için ülkemizde her yıl 1-7 Ekim tarihleri “Emzirme Haftası” olarak kutlanmaktadır.

 Bu kapsamda 1-7 Ekim tarihleri arasında Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birimimizce ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından   “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Etkinliği” gerçekleşmiş ve etkinlik kapsamında gün boyunca Anne Sütü ve Emzirmenin önemi vurgulandı.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

RTEÜ’de 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Sempozyumu Gerçekleştirildi

“19. Yüz­yıl­dan Gü­nü­mü­ze Tür­ki­ye’ye Ya­pı­lan Göç­ler, Göç­men­lik ve Sos­yal Uyum Sem­poz­yu­mu” gün bo­yun­ca fark­lı sa­lon­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len otu­rum­lar­la sona erdi.

Pro­to­kol üye­le­ri­nin de iş­ti­rak et­ti­ği Sem­poz­yum­da RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man bir ko­nuş­ma yaptı.
Rek­tör Ka­ra­man, gerek yurt dı­şın­dan ge­rek­se ül­ke­mi­zin fark­lı üni­ver­si­te­le­rin­de görev yapan ala­nın­da uzman bilim in­san­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı bir Sem­poz­yu­ma ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen ise ko­nuş­ma­sın­da, ül­ke­mi­zin, ta­rih­ten al­dı­ğı ışık­la göç­men ve mül­te­ci­le­re sağ­la­mış ol­du­ğu ba­rın­ma ve güven or­ta­mıy­la Türk dev­le­ti­nin ve Türk mil­le­ti­nin ku­cak­la­yı­cı ya­pı­sı­nı çağ­daş­la­rı­na bir kez daha gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti.
Göç­men­li­ğin dün­ya­nın her ye­rin­de tarih bo­yun­ca ya­şan­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü, ül­ke­miz in­sa­nı­nın da göçe ve göç­men­li­ğe aşina ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ta­rih­sel ve­ri­le­ri ka­tı­lım­cı­lar­la pay­laş­tı.
Rize Va­li­si Kemal Çeber ise, göç ve göç­men­ler ko­nu­su­nun ül­ke­mi­zin gün­de­min­de en üst sı­ra­lar­da yer al­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Özel­lik­le son 10 yıl­dır ül­ke­mi­zin ve son 30 yıl­dır dün­ya­nın ya­şa­dı­ğı göç ol­gu­su­na bak­tı­ğı­mız zaman göç­le­re neden olan ge­rek­çe­ler or­ta­dan kalk­ma­dan göç ha­re­ke­ti­nin sona er­me­si­nin müm­kün de­ğil­dir.” dedi.
Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Sem­poz­yu­mun bi­lim­sel aya­ğı­na ge­çil­di.
Sem­poz­yu­mun 2 fark­lı sa­lon­da ger­çek­leş­ti­ri­len ilk otu­rum­la­rın­da Prof. Dr. Ya­se­min Do­ğa­ner “Göç­men ve Mül­te­ci­ler Tür­ki­ye Yar­dım Bir­li­ği’nin Ku­ru­lu­şu ve Fa­ali­yet­le­ri”, Prof. Dr. Ruken Akar Vural “Mül­te­ci Ço­cuk­la­rın Okul­laş­ma Sü­re­cin­de Bir Araç Ola­rak Sos­yal Re­çe­te­le­me, Sa­nat­lar ve Drama”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Semra Boğa & Ma­ri­na Ma­kem­ba “Tür­ki­ye’de Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci­ler: Eği­lim­ler, Et­ki­ler ve Bek­len­ti­ler”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ha­ti­ce Güzel Mum­yak­maz “20. Yüz­yıl Ba­şın­da An­ka­ra Ka­za­la­rı­na Boş­nak Mu­ha­cir­le­rin İskânı” ko­nu­lu su­num­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di. Otu­ru­mun mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü ise Prof. Dr. Zehra Aslan yaptı.
Bir diğer otu­ru­mun yü­rü­tü­cü­lü­ğü­nü ise Doç.Dr./Assoc. Prof.​Dr. Gül­şah Kurt Gü­ve­loğ­lu üst­len­di. Otu­rum­da Doç. Dr. / Assoc. Prof.​Dr. Ça­ğa­tay Sarp “Orta Doğu’dan Tür­ki­ye’ye Göçün Et­ki­le­ri: Risk­ler ve Fır­sat­lar”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Emin Yaşar De­mir­ci “Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de Nüfus, Göç, Geri Dönüş veya Üçün­cü Se­çe­ne­ğin İmkânı Üze­ri­ne”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ömer Kul “1949 Son­ra­sı Doğu Tür­kis­tan’dan Tür­ki­ye’ye Göç­ler ve Tür­ki­ye’de Göç­men­le­rin Du­ru­mu”, Arş. Gör./ As­sist. Fatih Çelik “Ulus­la­ra­ra­sı Göç ve Ulu­sö­te­ci­lik” baş­lık­la­rı al­tın­da ko­nuş­ma yaptı. Fark­lı sa­lon­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len ve Prof. Dr. Ya­se­min Do­ğa­ner ile Prof. Dr. Ruken Akar Vural’ın mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı 2. otu­rum­da ise, Prof. Dr. Meh­met Temel “Mü­ba­dil Rum­lar­la Bir­lik­te Muğla’dan Giden De­ğer­ler”, Öğr. Gör. Emrah Se­fe­roğ­lu “Ger­çe­ğin Kur­gu­su: Türk Ro­ma­nın­da Bal­kan Sa­vaş­la­rı ve Göç”, Dr. Sinan Kı­yanç “Tür­ki­ye-Sov­yet­ler Bir­li­ği-ABD Üç­ge­nin­de Ma­la­kan Göçü”, Uğur Yıl­maz “1930-1935 Yıl­la­rı Ara­sın­da Bul­ga­ris­tan’dan Tür­ki­ye’ye Ya­şa­nan Göç­ler ve Bu Göç­ler Es­na­sın­da Tür­ki­ye’ye Sı­ğı­nan Bazı Müs­lü­man Türk­le­rin Bil­gi­le­ri”, Prof. Dr. Sey­mur Ağa­za­de “Tür­ki­ye’de Gelir Da­ğı­lı­mı, İşgücü Du­ru­mu ve Eği­tim Dü­ze­yi­nin İç Göçe Et­ki­si: İBBS Düzey 2 Ve­ri­le­ri­ne Göre Panel Veri So­nuç­la­rı”, Prof. Dr. Osman Köse “Göç­le­rin So­nu­cu Ola­rak Köy­ler­de Ge­le­nek­sel Ya­şa­mın ve Kül­tü­rün De­ği­şi­mi”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Alper Mum­yak­maz “ On Yıl Önce On Yıl Sonra Su­ri­ye­li ve Afgan Göç­men­le­re Yö­ne­lik Sözcü ve Yeni Şafak Ga­ze­te­le­ri Üze­rin­den Bir Kar­şı­laş­tır­ma”, Fecri Polat “Bul­ga­ris­tan Göç­le­ri Son­ra­sı Troya Çev­re­sin­de Ku­ru­lan Yeni Köy­ler ve Yer­le­şik (Manav) Köy­ler­le Ya­şa­nan So­run­lar” ko­nu­lu su­num­la­rı ger­çek­leş­tir­di.
3. otu­rum­lar­da ise Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Gül Mü­ker­rem Öz­türk ve Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Semra Boğa mo­de­ra­tör­lük yaptı. Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Kerem Özbey “Kül­tü­rel Ser­ma­ye mi? Kül­tü­rel Çö­zül­me mi? Gür­cis­tan’dan Art­vin’e Göçün Top­lum­sal ve Kül­tü­rel Et­ki­le­ri­nin İnce­len­me­si”, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz & Öğr. Gör. / Lec­tu­rer Şük­ran Oğuz “Bir Yerel ve Sözlü Tarih Ça­lış­ma­sı: 19.Yüz­yıl­dan Gü­nü­mü­ze Ilıca Kö­yü­ne (Ba­lı­ke­sir İli Balya İlçesi) Ya­pı­lan Göç ve Göç­men­ler Üze­ri­ne”, Dok­to­ra Öğ­ren­ci­si / Ph.d. Stu­dent Me­li­ke Mutlu “Kay­se­ri-Sa­ha­bi­ye Ma­hal­le­si­nin 2010 Son­ra­sı Sos­yo­Kül­tü­rel Dö­nü­şü­mü: Kent ve Göç Bağ­la­mın­da Bir Ana­liz”, Prof. Dr. Vla­dan Vı­rı­ye­vıç “İki Dünya Sa­va­şı Ara­sın­da­ki Dö­nem­de İstan­bul’da Sırp Ce­ma­ati (1918-1941), Prof. Dr. Redžep(Recep) Škri­jelj (Şk­ri­yel) “ Türk­ler’in Var­dar Ma­ke­don­ya­sı ve Ko­so­va’dan Tür­ki­ye’ye Göçü (1912-1971)”, Öğr. Gör. / Lec­tu­rer Fe­ri­de Mi­ri­şo­va “Azer­bay­can’dan Amas­ya’ya Göç ve Ne­den­le­ri” ve Arş. Gör./ As­sist. Ner­min Xan­mem­me­do­va “Azer­bay­can­lı­la­rın Os­man­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu’na Gö­çün­de Yeri Üze­ri­ne(XIX-XX Yüz­yı­lın Başı)”baş­lık­la­rı al­tın­da su­num­la­rı­nı yaptı.
De­ğer­len­dir­me ve ka­pa­nış otu­ru­mu ile bir­lik­te 4 fark­lı otu­rum­dan olu­şan sem­poz­yum­da yurt için­den 19, yurt dı­şın­dan 4 bil­di­ri su­nul­du. Sem­poz­yum­da bil­di­ri su­nan­la­ra belge ve­ril­di. Sem­poz­yum, ka­pa­nış otu­ru­mu ile sona erdi. Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen ve RTEÜ Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Zehra Aslan’ın yer al­dı­ğı ka­pa­nış otu­ru­mun­da sem­poz­yu­mun genel bir de­ğer­len­dir­me­si ya­pıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RTEÜ’de 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Sempozyumu Açılış Programı Gerçekleştirildi

Ata­türk Kül­tür, Dil ve Tarih Yük­sek Ku­ru­mu Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­kan­lı­ğı ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) iş bir­li­ği ile 7-9 Ekim 2021 ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­nen 19. Yüz­yıl­dan Gü­nü­mü­ze Tür­ki­ye’ye Ya­pı­lan Göç­ler, Göç­men­lik ve Sos­yal Uyum üst baş­lık­lı ulus­la­ra­ra­sı sem­poz­yu­mun açı­lış prog­ra­mı RTEÜ Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ril­di.

Prog­ra­ma, Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize İdare Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ergün Co­du­roğ­lu, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Av­ras­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kenan İnan, Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen, Rize Vali Yar­dım­cı­la­rı Gül­ha­ni Ozan Sarı, Ömer Faruk Duman, Rize İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan De­de­ba­ğı, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Ve­ki­li Murat Kap­tan, il mü­dür­le­ri, Üni­ver­si­te yö­ne­ti­ci­le­ri, aka­de­mik ve idari per­so­nel ile öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın söy­len­me­si­nin ar­dın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen, Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü ve Rize Va­li­si Kemal Çeber bir açı­lış ko­nuş­ma­sı yaptı.
Prog­ra­ma ka­tı­lan­la­rı se­lam­la­ya­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Rek­tör Ka­ra­man, “Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak gü­nü­müz dün­ya­sı­nın ve ül­ke­mi­zin en önem­li gün­dem­le­rin­den biri olan göç, göç­men­lik ve göç­men­le­rin sos­yal uyumu ko­nu­la­rı­nı ele alan böyle geniş ka­tı­lım­lı Ulus­la­ra­ra­sı bir Sem­poz­yu­ma ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan, yurt dı­şın­dan ve ül­ke­mi­zin fark­lı üni­ver­si­te­le­rin­de görev yapan ala­nın­da uzman siz de­ğer­li bilim in­san­la­rı ile da­ve­ti­mi­ze ica­bet ede­rek sem­poz­yu­ma ka­tı­lan say­gı­de­ğer ko­nuk­la­rı­mı­zı Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­miz­de mi­sa­fir et­mek­ten büyük bir mut­lu­luk duy­du­ğu­mu be­lirt­mek is­te­rim.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man, ta­ri­hin her dö­ne­min­de böl­ge­miz­de ya­şa­nan sa­vaş­lar başta olmak üzere çe­şit­li so­run­lar ne­de­niy­le Ana­do­lu ve Tür­ki­ye’nin geç­miş­te ol­du­ğu gibi gü­nü­müz­de de bir göç ül­ke­si ola­rak ca­zi­be ko­nu­mun­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu nok­ta­da şunu da ifade et­me­li­yim ki, İslam me­de­ni­ye­tin­de göç ve göç­men­lik ol­gu­su Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin Mekke’den Me­di­ne’ye yap­mış ol­du­ğu Hic­ret ola­yı­na ve bu olay­da­ki En­sar-Mu­ha­cir kar­deş­li­ği­ne da­yan­mak­ta­dır. İşte bu ha­ki­kat­ten do­la­yı­dır ki ta­ri­hin her dö­ne­min­de nere­de bir başı sı­kı­şan, dara düşen ve zulme maruz kalan ol­muş­sa İslam ül­ke­le­ri­ne sı­ğın­mış­lar ve on­lar­dan yar­dım is­te­miş­ler­dir.
Çünkü Müs­lü­man Türk Mil­le­ti, aynen Na­zi­le­rin zul­mün­den kaçan Ya­hu­di­le­re kucak aç­ma­sın­da ol­du­ğu gibi yar­dım ta­le­bin­de bu­lu­na­nın, di­ni­ne, di­li­ne ve mil­li­ye­ti­ne bak­ma­dan Ensar’ın or­ta­ya koy­du­ğu tavrı ser­gi­ler.” diye ko­nuş­tu.
Sem­poz­yum­da, göç­men­lik me­se­le­si ve söz ko­nu­su göç­men­le­rin bu­lun­duk­la­rı top­lum­la uyum­la­rı­nın ele alı­na­ca­ğı­nı ifade eden Rek­tör Ka­ra­man, “Hem ta­rih­te­ki durum or­ta­ya ko­na­rak bir durum de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­la­cak, hem göç­men­le­rin ya­şa­dık­la­rı so­run­lar or­ta­ya ko­na­cak, hem de göç, göç­men­lik ve sos­yal uyum ko­nu­la­rın­da or­ta­ya çıkan so­run­lar­la il­gi­li çözüm öne­ri­le­ri su­nu­la­cak­tır.” dedi.
Sem­poz­yu­ma kat­kı­sı olan her­ke­se te­şek­kür eden Rek­tör Ka­ra­man, “Sem­poz­yu­mun he­def­le­nen amaca ulaş­ma­sı, göç, göç­men­lik ve göç­men­le­rin sos­yal uyum­la­rı ko­nu­la­rın­da­ki so­run­la­ra çö­züm­ler üret­me­si ve siz de­ğer­li ka­tı­lım­cı­la­rın Üni­ver­si­te­miz­den, çayın baş­ken­ti Rize’miz­den mem­nun bir şe­kil­de ay­rıl­ma­sı te­men­ni­siy­le he­pi­ni­ze saygı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum.” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Rek­tör Ka­ra­man’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen, Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü ve Rize Va­li­si Kemal Çeber de bir açı­lış ko­nuş­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.
Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, sem­poz­yu­ma kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Rize Va­li­si Kemal Çeber ta­ra­fın­dan Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü’ye, Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ta­ra­fın­dan Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen’e pla­ket ve he­di­ye tak­dim edil­di.
De­ğer­len­dir­me ve ka­pa­nış otu­ru­mu ile bir­lik­te 4 fark­lı otu­rum­dan olu­şa­cak olan sem­poz­yum­da, yur­ti­çin­den 19, yurt­dı­şın­dan 4 bil­di­ri su­nu­la­cak.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

TBBB FEYZİOĞLU KONYA’DA BAŞSAVCI VE KOMİSYON BAŞKANINA ZİYARETLERDE BULUNDU

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Metin Fey­zi­oğ­lu, Konya’da Baro Baş­ka­nı Av. Mus­ta­fa Ala­dağ ile Konya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ra­ma­zan Sol­maz ve Konya Adli Yargı ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Hasan Ay’ı zi­ya­ret eder­ken, genç mes­lek­taş­la­rıy­la da bir araya geldi.

Fey­zi­oğ­lu, be­ra­be­rin­de­ki TBB Genel Sek­re­te­ri Av. Sa­bi­ha Tekin ile bir­lik­te Konya’ya geldi. Konya’da Baro Baş­ka­nı Av. Mus­ta­fa Ala­dağ ve Konya Ba­ro­su Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Fey­zi­oğ­lu, ba­ro­yu zi­ya­ret etti.

Fey­zi­oğ­lu, Ala­dağ’a, Yaşar Çallı’nın Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün An­ka­ra’ya ge­li­şi­ni res­met­ti­ği pla­ket verdi. Baro zi­ya­re­tin­de genç mes­lek­taş­la­rıy­la da bir araya gelen Fey­zi­oğ­lu, Konya Ad­li­ye­si’ne geçti.

TBBB Fey­zi­oğ­lu, Konya Ad­li­ye­si’nde Konya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ra­ma­zan Sol­maz’ı zi­ya­ret etti. Fey­zi­oğ­lu’na zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Ala­dağ ve Tekin de eşlik etti. Fey­zi­oğ­lu, Sol­maz’a da pla­ket tak­dim etti.
Daha son­ra­sın­da, Fey­zi­oğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki heyet Konya Adli Yargı ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Hasan Ay’ı da zi­ya­ret etti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

RİZE MEBUSU MEHMET TALAT DOĞAN HALKTAN AYRILMAYAN ÖRNEK SİYASET ADAMI

Ri­ze­li, her ne­re­de ya­şar­sa ya­şa­sın, top­rak­la­rı­na ve de­ğer­le­ri­ne sahip çık­mış­tır. Rize, Cum­hu­ri­yet son­ra­sı de­ği­şen eko­no­mik şart­lar­da ülke ça­pın­da büyü ba­şa­rı­la­ra imza ata­rak ülke eko­no­mi­si­ne ve si­ya­se­ti­ne damga vur­muş in­san­lar ye­tiş­tir­miş­tir. Meh­met Talat Doğan gerek Cum­hu­ri­yet Se­na­to­su ola­rak görev yap­tı­ğı sü­reç­te ge­rek­se ya­şa­mı bo­yun­ca Rize ve Ri­ze­li­ler­le hep iç içe olmuş ben­lik­ler­de gö­nül­ler­de iz bı­rak­mış­tır.
ÖRNEK BİR YAŞAM
1925 yı­lın­da Rize ili Ça­ye­li İlçesi Maden Köyü’nde doğdu. Kemal Bey ve Fev­zi­ye Ha­nı­mın oğ­lu­dur. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­min­den sonra 1937’de Er­zu­rum Li­se­si­ni, 1945’de İstan­bul Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si­ni bi­tir­di. 1 Kasım 1945’de si­la­hal­tı­na alın­dı. 30 Nisan 1946’da Yd. Tabip As­teğ­men rüt­be­siy­le Yedek Subay oku­lun­dan mezun ola­rak kı­ta­ya ve­ril­di. 31 Ekim 1946’da Yd. Teğ­men­li­ğe yük­sel­til­di. 31 Ağus­tos 1947’de ter­his edil­di. 7 Eylül 1947’de Al­tun­taş, 20 Kasım 1947’de Pü­lü­mür Hü­kü­met Ta­bip­li­ği­ne atan­dı. 25 Ekim 1948’de Tat­van, 22 Ağus­tos 1951’de Ezine, 22 Ekim 1953’de Ye­ni­ce, 14 Eylül 1956’da Çan Hü­kü­met Ta­bi­bi ola­rak gö­rev­len­di­ril­di. 27 Tem­muz 1960’da Nev­şe­hir Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne ge­ti­ril­di. 9 Ekim 1960’da mer­ke­ze alı­na­rak Ba­kan­lık Sos­yal Yar­dım İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü Şube Mü­dür­lü­ğü­ne ve­ril­di. 30 Tem­muz 1962’de Ba­kan­lık Sos­yal­leş­tir­me Da­ire­si Uzman He­kim­li­ği­ne atan­dı. Bu arada Hıf­zıs­sıh­ha Okulu Halk Sağ­lı­ğı öğ­re­ni­mi gö­re­rek uzman oldu. Ay­rı­ca Or­ta­do­ğu Amme İda­re­si Ens­ti­tü­sü’nde or­ga­ni­zas­yon ve metod kursu gördü. 24 Kasım 1964’de aynı da­ire­nin Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı­na, 15 Nisan 1967’de Baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­ril­di.
GÖ­NÜL­LER­DE İZ BI­RAK­TI
14 Ekim 1973’de ya­pı­lan Cum­hu­ri­yet Se­na­to­su üçte bir ye­ni­le­me se­çi­min­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si adayı ola­rak Rize Üye­li­ği­ne se­çil­me­siy­le Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­da­ki gö­re­vin­den ay­rı­la­rak 22 Ekim’de Se­na­to’ya ka­tıl­dı. Se­na­to’da Bütçe ve Plân Ko­mis­yo­nun­da Baş­kan­ve­ki­li, Bütçe Karma ve Sos­yal İşler ko­mis­yon­la­rın­da üye ola­rak ça­lış­tı. Ay­rı­ca Kuzey At­lan­tik Asamb­le­si (NATO) Türk Grubu Üyesi ola­rak Asamb­le­nin 1974’de Lond­ra, Paris ve Was­hing­ton’da yap­tı­ğı top­lan­tı­la­ra ka­tıl­dı. Se­na­to Genel Ku­ru­lu’nda (13) ko­nuş­ma yaptı. (2) sözlü, (62) ya­zı­lı soru öner­ge­si ve bir kanun öne­ri­si verdi. 14 Ekim 1979’da üçte bir ye­ni­le­me se­çi­min­de üye­li­ği sona erdi. 8 Kasım 1979’da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Baş Mü­şa­vir­li­ği’ne atan­dı.
6 Nisan 1981’de An­ka­ra İl Sağ­lık Mü­dü­rü ola gö­rev­len­di­ril­di. 11 Ocak 1983’de emek­li­ye ay­rıl­dı. 16 Kasım 1983’de Kı­zı­lay Der­ne­ğin­de Sağ­lık İşleri ve Eği­ti­mi Müdür Yar­dım­cı­sı ve Daire Ta­bi­bi ola­rak aldı. 1 Şubat 1987’ye kadar söz­leş­me­li ola­rak bu gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­di. 1946’da Bayan Fatma (1924) ile ev­len­di. İnci (Beler) 1949, Al­pas­lan (1950), Oya (Gü­re­li) 1951 ve Er­tuğ­rul (1954) un ba­ba­sı­dır. 23 Mayıs 2004 ta­ri­hin­de ara­mız­dan ay­rıl­mış­tır. Me­kâ­nı cen­net olsun
Gör­sel­ler ve bil­gi­ler için Hasan Tun­cer Türüt Bey’e te­şek­kür­ler…

RİZE KONU OLUNCA

Böl­ge­de 40 yılı aşkın yazan bir ga­ze­te­ci­yim.
Bu­ra­da doğ­dum bu­ra­da ça­lış­tım ve ya­şı­yo­rum. Rize dı­şın­da za­ru­ri zi­ya­ret­ler dı­şın­da bu­lun­ma­dım. Ondan do­la­yı­dır ki ne­re­de yap­rak sal­la­nı­yor veya taş oy­na­mı­yor bi­li­rim.
Taş ye­ri­ne kon­ma­dı­ğın­da da ge­re­ken­le­re uya­rı­la­rı­mı bu say­fa­lar­da na­zik­çe yap­ma­ya ça­lı­şı­rım.
Bi­ri­le­ri yaz­dık­la­rım­dan go­cu­nur, kızar veya küser umur­sa­mam ama unut­ma­dı­ğı­mı her daima bir kö­şe­ye not ede­rim.
Atan­mış bir Ba­ka­nın Fab­ri­ka sözü Nisan ayın­da İkiz­de­re’ye gel­di­ğin­de söz ve­rin­ce inan­mış­tı ilçe halkı.
Ara­dan bunca zaman geçti sö­zü­nü ver­di­ği Or­ga­nik İkiz­de­re Çay Fab­ri­ka­sı hala or­ta­da yok. Te­me­li dahi atıl­ma­mış.
Yıl­lar ön­ce­de AK Parti teş­ki­la­tı­nın’’ Fab­ri­ka­nız Ha­yır­lı olsun’’ pan­kar­tı ak­lı­ma geldi.
Atan­mış Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı­nın söy­le­di­ği de AK Parti teş­ki­la­tı­nın pan­kar­tı­na ben­ze­di.
İlçe halkı Fab­ri­ka­yı bek­li­yor se­çi­mi bek­le­di­ği gibi.
Rize Gün­le­ri unu­tul­du
İlin ta­nı­tı­mın­da sos­yal ak­ti­vi­te­ler önem­li.
Ön­ce­ki yıl­lar­da İstan­bul, An­ka­ra, Bursa, Ko­ca­eli, İzmir gibi şe­hir­ler­de Rize Gün­le­ri ya­pıl­mış­tı.
Bu ta­nı­tım gün­le­ri ge­nel­lik­le Ekim ve Mart ay­la­rın­da ya­pı­lı­yor­du.
Son iki yıl­dır Rize ne­den­se bu prog­ram­lar­dan azat edil­miş.
Bu ta­nı­tım gün­le­rin­de Rize niye yok. Hatay, Ağrı ve Trab­zon gün­le­ri bu haf­ta­lar­da ya­pı­lır­ken Rize’nin unu­tul­ma­sı­nı an­la­mak zor.
Rize’yi yö­ne­ten­ler bü­rok­rat, yerel yö­ne­tim­ler, STK’lar Hatay, Ağrı kadar be­ce­rik­li ola­maz mıydı?
Ovit Tü­ne­li halen yol­suz
Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan 2018 genel se­çi­min­den hemen önce ta­mam­la­na­rak tra­fi­ğe açı­lan Ovit Tü­ne­li­nin yo­lu­nun bunca za­man­dır ya­pıl­ma­dı­ğı­nı her zaman ha­tır­la­tı­rım.
Ovit Tü­ne­li bir mar­ka­dır yolu gibi.
Cum­hur­baş­ka­nı özel önem gös­te­rir. Sn. Er­do­ğan’ın gös­ter­di­ği il­gi­yi ma­ale­sef atan­mış Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı ve Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü niye gös­te­re­mez.
Rize’yi değil Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­yan en kısa en gü­ven­li dev­let ka­ra­yo­lu­dur bu yol.
St­ra­te­jik öne­mi­nin ol­du­ğu da bi­lin­me­si­ne rağ­men, Ulaş­tır­ma ve ALT­YA­PI Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü tü­ne­le çıkan yolu ne­den­se unu­tur.
Cum­hur­baş­ka­nı Tü­ne­li hiz­me­te aç­tık­tan sonra İkiz­de­re-Tü­nel ara­sın­da­ki 25 km lik yolda taş taş üs­tü­ne ko­nul­ma­dı.
Bunun se­be­bi gerek Ka­ra­yol­la­rı gerek Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın ih­ma­li veya böl­ge­sel dav­ra­nı­şı ola­bi­lir mi?

8-17 EKİM TARİHLERİNDE DEVAM EDECEK PANAYIRDA BOĞA GÜREŞLERİ İLGİ GÖRDÜ

Ulus­la­ra­ra­sı Ta­ri­hi İspir Pa­na­yı­rı geçtiğimiz Cuma günü dü­zen­le­nen tö­ren­ler­le Meh­ter Ta­kı­mı­nın ilçe mer­ke­zin­de yap­tı­ğı gös­te­ri­siy­le baş­la­dı.

İspir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Coş­kun İspir Pa­na­yı­rı hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di’Ta­ri­hi Pa­na­yı­rı­mı­zın açı­lı­şı­nı büyük bir coş­kuy­la ger­çek­leş­tir­dik.
Tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zi Pa­na­yı­rı­mı­za davet edi­yo­ruz. Pan­de­mi ne­de­niy­le bu sene 8-17 Ekim ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz Ulus­la­ra­ra­sı Ta­ri­hi İspir Pa­na­yı­rı et­kin­li­ği­miz hak­kın­da es­na­fı­mız ve va­tan­daş­la­rı­mı­za de­ğer­len­dir­me­le­ri için te­şek­kür edi­yo­rum.
Açı­lı­şı­mı­za ka­tı­lım­la­rıy­la biz­le­ri onur­lan­dı­ran başta Er­zu­rum Va­li­miz Sn. Okay Memiş Bey, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sn. Meh­met Sek­men Bey, Ata­türk Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Sn. Prof. Dr. Ömer Ço­mak­lı Bey ve çok sa­yı­da mi­sa­fi­ri­miz olmak üzere muh­te­şem tür­kü­le­riy­le biz­le­ri coş­tu­ran çok kıy­met­li sa­nat­çı­la­rı­mız Aysun Gül­te­kin Ha­nı­me­fen­di ve Ali Kınık kar­de­şi­me, Bü­yük­şe­hir Meh­te­ran Eki­bi­ne, Er­zu­rum Atlı Spor Ku­lü­bü­ne ve var­lık­la­rıy­la ala­nı­mı­zı şe­ref­len­di­ren de­ğer­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.
Ta­ri­hi İspir Pa­na­yı­rı­mı­zın ikin­ci gü­nün­de, İspir ve Pa­zar­yo­lu Ge­le­nek ve Gö­re­nek­le­ri Ya­şat­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 13. İspir Boğa Gü­reş­le­ri ya­pıl­dı.
Boğa Gü­reş­le­ri büyük bir ka­la­ba­lık top­la­dı ve ilgi çekti. Hal­kı­mı­zın he­ye­can­la iz­le­di­ği bu ge­le­nek­sel gü­reş­le­ri dü­zen­le­yen Der­nek Baş­ka­nı Temel Aktaş ho­ca­mı­zın şah­sın­da tüm der­nek üye­le­ri­ne, il­çe­miz­den ve çevre il­çe­ler­den ka­tı­lım sağ­la­yan boğa sa­hip­le­ri­ne, et­kin­li­ğe spon­sor ola­rak des­tek veren tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­ze ala­nı­mı­zı şen­len­di­ren tüm boğa sever hal­kı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum’’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

9 ayda 9 milyar dolar ihracat

Demir ve demir dışı me­tal­ler sek­tö­rü ocak-ey­lül dö­ne­min­de 8,9 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di. Sek­tör eylül ayın­da ise 1,16 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat ile yüzde 53,2 artış sağ­la­ya­rak en yük­sek aylık ih­ra­cat ra­kam­la­rı­na ulaş­tı. Tür­ki­ye’nin genel ih­ra­ca­tın­dan ise yüzde 5,6 pay aldı. Demir ve Demir Dışı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İDDMİB) Baş­ka­nı Tah­sin Öz­tir­ya­ki, “Demir ve demir dışı sek­tö­rü­müz tüm pay­daş­la­rıy­la ülke eko­no­mi­mi­ze katkı sun­ma­ya devam edi­yor. Yılın ilk 9 ayın­da 9 mil­yar do­la­ra yakın ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­dik. He­de­fi­miz yılı bu iv­me­de devam et­tir­mek” dedi.

Demir ve demir dışı me­tal­ler sek­tö­rü, Tür­ki­ye’nin top­lam ih­ra­ca­tı­na ver­di­ği kat­kı­yı devam et­ti­ri­yor. İstan­bul Demir ve Demir Dışı Me­tal­ler İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İDDMİB), sek­tö­rün ocak-ey­lül dö­ne­mi ih­ra­cat ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı. 2021 ocak-ey­lül kü­mü­la­tif ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye ih­ra­ca­tı 160,9 mil­yar dolar ola­rak he­sap­la­nır­ken, sek­tör ih­ra­ca­tı aynı dö­nem­de yüzde 49,3 artış ile 8,9 mil­yar dolar ola­rak ger­çek­leş­ti.
DEMİR VE DEMİR DI­ŞIN­DAN İHRA­CA­TA KESİNTİSİZ KATKI
İhra­cat ra­kam­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren İDDMİB Baş­ka­nı Tah­sin Öz­tir­ya­ki, “Demir ve demir dışı sek­tö­rü­müz tüm pay­daş­la­rıy­la ülke eko­no­mi­mi­ze katkı sun­ma­ya devam edi­yor. He­de­fi­miz yılı bu iv­me­de devam et­tir­mek. Yılın ilk 9 ayın­da 9 mil­yar do­la­ra yakın ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­dik. Eylül ayın­da sek­tö­rü­mü­zün en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di­ği ül­ke­ler ara­sın­da 152,2 mil­yon dolar ile Al­man­ya ilk sı­ra­da yer alır­ken, 93,6 mil­yon dolar ile İtalya ikin­ci sı­ra­da, 61 mil­yon dolar ile ABD üçün­cü sı­ra­da, 58.3 mil­yon dolar ile İngil­te­re dör­dün­cü sı­ra­da yer aldı. Bu ay bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre kı­yas­la­dı­ğı­mız­da, ih­ra­ca­tı­mız­da oran ola­rak en çok artış ya­ka­la­dı­ğı­mız ülke yüzde 124,1 ile İtalya oldu.” dedi.
2021 ocak-ey­lül kü­mü­la­tif ve­ri­le­ri­ne göre en çok ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­dik­le­ri pa­zar­la­rı açık­la­yan Öz­tir­ya­ki şun­la­rı ak­tar­dı: “Bu dö­nem­de 1,1 mil­yar dolar ile Al­man­ya ilk sı­ra­da yer alır­ken, 601 mil­yon dolar ile İtalya ikin­ci, 486 mil­yon dolar ile Bir­le­şik Kral­lık ise üçün­cü sı­ra­da Al­man­ya’yı takip et­ti­ler. STA son­ra­sı Bir­le­şik Kral­lık’a de­ğer­de yüzde 76 mik­tar­da ise yüzde 39 ora­nın­da bir ih­ra­cat ar­tı­şı ger­çek­leş­ti. Böy­le­ce İngil­te­re’ye hem değer ola­rak hem de mik­tar ola­rak, sek­tö­rün or­ta­la­ma ih­ra­cat ar­tı­şı­nın 1,5 kat üze­rin­de bir artış ya­ka­la­dık.”
ALÜMİNYUM SEK­TÖ­RÜ ZİRVEDE DEVAM EDİYOR
Alt sek­tör­le­rin ih­ra­cat ra­kam­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Öz­tir­ya­ki, “Ocak-ey­lül 2021 dö­ne­min­de alt sek­tör ih­ra­ca­tın­da ise Alü­min­yum sek­tö­rü 3,5 mil­yar dolar ile değer ba­zın­da ilk sı­ra­da yer alır­ken Bakır sek­tö­rü 1,64 mil­yar dolar ile ikin­ci sı­ra­da ye­ri­ni aldı. Ay­rı­ca Bir­li­ği­miz alt sek­tör­le­ri ara­sın­da yüzde 67 ora­nıy­la Kay­nak mal­ze­me­le­ri sek­tö­rü en yük­sek ih­ra­cat artış ora­nı­nı ya­ka­lar­ken, Bakır yüzde 66, Alü­min­yum yüzde 66, Yapı Mal­ze­me­le­ri yüzde 50, Döküm yüzde 50, Mut­fak Eş­ya­la­rı yüzde 43, En­düst­ri­yel Mut­fak yüzde 43,2, Metal Hır­da­vat yüzde 37, Metal Am­ba­laj yüzde 23,7 olmak üzere alt sek­tör­le­ri­miz ih­ra­ca­tın­da ol­duk­ça yük­sek artış oran­la­rı ile mem­nun edici bir tablo çizdi.” dedi.
FİZİKİ ALIM HE­YET­LERİYLE BİR AYDA 1500’DEN FAZLA İKİLİ GÖ­RÜŞ­ME
Bir­li­ğin son dö­nem­de­ki fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da bilgi veren İDDMİB Baş­ka­nı Tah­sin Öz­tir­ya­ki “Dü­zen­le­nen fu­ar­la­rı fır­sat bi­le­rek pan­de­mi sü­re­ci­nin baş­la­ma­sın­dan bu yana ilk defa, 8-12 Eylül 2021 ta­rih­le­rin­de CNR Expo’da dü­zen­le­nen Hos­tech By Tusid fuarı sü­re­sin­ce TUSİD iş­bir­li­ğin­de Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­mı­zın des­te­ği ile 550 fir­ma­dan 800 ya­ban­cı satın al­ma­cı­nın ka­tı­lı­mı ile fi­zi­ki bir alım he­ye­ti or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­tir­dik. Ol­duk­ça ba­şa­rı­lı geçen he­ye­ti­miz kap­sa­mın­da 1500’den fazla ikili iş gö­rüş­me­si­ne imza atıl­dı. Ay­rı­ca 16-19 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da Tüyap’ta dü­zen­le­nen ve 4 günde 6.894 ya­ban­cı satın al­ma­cı­nın zi­ya­ret et­ti­ği Zuc­hex 31. Ev ve Mut­fak Eş­ya­la­rı Fuarı’nda yine Ba­kan­lı­ğı­mız hi­ma­ye­sin­de alım he­ye­ti­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Alım he­ye­ti­miz kap­sa­mın­da ge­tir­di­ği­miz ya­ban­cı satın al­ma­cı fir­ma­lar ay­rı­ca fu­ar­da stant­la­rı bu­lu­nan pek çok fir­ma­yı zi­ya­ret ede­rek gö­rüş­me­le­ri­ni ar­tı­ra­rak ve­rim­li bir fuar ge­çir­dik­le­ri­ni ifade et­ti­ler. Fir­ma­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız geri bil­di­rim­le­re is­ti­na­den ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin yüzde 80’inin olum­lu ve mem­nun edici geç­ti­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz. Pan­de­mi fır­sat ver­di­ği öl­çü­de bu tarz fi­zi­ki he­yet­le­ri­mi­ze ağır­lık ve­re­ce­ğiz.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Salih Ser­best

« Older Entries