Author Archives: yenicayeli

Rize’de ‘Çay Sohbetleri’ Yasaklandı

Rize’de artan vaka sayıları üzerine uygulanan tedbirlere ilaveler getirildi. Kentte iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı. Rize Va­li­li­ği İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu kent­te artan ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le daha önce alı­nan ka­rar­la­ra ilave yeni ted­bir­ler ge­tir­di, de­ne­tim­le­rin sık­laş­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de karar aldı. Vali Kemal Çeber baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan

Devamını oku

Rize’ye 10’u uzman ve 25 tabip münhal kadrosu açıldı

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Rize’ye uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı mün­hal kad­ro­su açıl­dı. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile Rize’ye bir­çok uz­ma­nın yanı sıra uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji kad­ro­su açıl­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne 1 iç has­ta­lık­lar uz­ma­nı, 1 kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum uz­ma­nı, 1 gast­ro­en­te­ro­lo­ji uz­ma­nı,

Devamını oku

Meteoroloji’den Rize İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan tah­min­le­re göre, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor. Ya­pı­lan son de­ğer­len­dir­me­le­re göre, yur­dun kuzey ve iç ke­sim­le­ri­nin par­ça­lı ve yer yer çok bu­lut­lu, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve

Devamını oku

Rize Valisi Çeber vaka artışlarındaki gerçek nedeni açıkladı!..

Rize Va­li­si Kemal Çeber son 2 haf­ta­dır ülke gün­de­mi­ni meş­gul eden Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın ne­de­ni­ni ve alı­na­cak ted­bir­ler­le il­gi­li açık­la­ma yaptı. Son iki haf­ta­dır Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­la­nan vaka sa­yı­la­rın­da ilk 5 sı­ra­yı bı­rak­ma­yan Ka­ra­de­niz böl­ge­si ile il­gi­li Rize Va­li­si Kemal Çeber’den açık­la­ma geldi. Vali Çeber ra­kam­la­rın yan­lış yo­rum­lan­dı­ğı­nı vaka sa­yı­la­rın­da artış değil diğer il­ler­de hızlı bir düşüş

Devamını oku

Rize Valiliğinden Yeni Koronavirüs Tedbirleri

Rize Va­li­li­ği İl Ge­ne­lin­de Artan Co­vit-19 Va­ka­la­rı Ne­de­ni İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si Ka­ra­rı İle Al­dı­ğı Bir Dizi Yeni Ted­bir­le­ri Açık­la­dı. Rize’de artan va­ka­lar ne­de­ni ile İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si bugün Rize Va­li­si Kemal Çeber Baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak Co­vit-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da bir dizi ka­rar­lar aldı.Vali Çeber, top­lan­tı­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de; ” Pan­de­mi sü­re­ci devam et­mek­te ve bu sü­re­ce karşı önem­li bir mü­ca­de­le ver­mek­te­yiz.

Devamını oku

Rize Dahil 5 İl Vakaların Yüzde 17’sini Yükleniyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı ko­ro­na virüs vaka sa­yı­la­rı­na göre Tür­ki­ye’deki va­ka­la­rın yüzde 24,1 yani her 4 va­ka­dan 1’i Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde. Bakan Koca’nın açık­la­dı­ğı 15-21 Şubat ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de 44 bin 294 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin ta­ma­mın­da tes­pit edi­len vaka sa­yı­sı ise 10 bin 639 kişi oldu.Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüzde 9,46’sına sahip olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ko­ro­na vi­rü­sü ra­kam­la­rı göz

Devamını oku

Kalkandere Kaymakamlığı’nın El Emeği Göz Nuru Projesi Kapsamında Üretilen Mandalina Reçeli Yoğun İlgi Gördü

Rize’nin Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın il­çe­de ev ha­nım­la­rı için baş­lat­tı­ğı ’El Emeği Göz Nuru’ isim­li proje kap­sa­mın­da üre­ti­len man­da­li­na re­çe­li yoğun ilgi gördü. Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın ’El Emeği Göz Nuru’ pro­je­si kap­sa­mın­da 8 ev ha­nı­mı man­da­li­na re­çe­li üre­ti­mi­ne baş­la­dı. İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len proje sa­ye­sin­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar meyve ola­rak gir­di­ği

Devamını oku

RİZE MÜFTÜLÜĞÜ EVDEN KUR’AN ÖĞRENME KAYITLARININ BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

Rize İl Müf­tü­lü­ğü, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi uy­gu­la­nan Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ğin­de yeni dönem ka­yıt­la­rı baş­la­dı. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ği baş­lat­mış­tı. DİB Reh­ber­li­ğin­de il ve ilçe müf­tü­lük­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­len çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim ders­le­ri­ne va­tan­da­şın il­gi­si yoğun oldu. Din gö­rev­li­le­rin­ce ve­ri­len çev­ri­mi­çi ders­ler­le çok sa­yı­da kişi

Devamını oku

ABD, Türkiye’ye S-400 çağrısını yineledi

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby “Tür­ki­ye’yi S-400 sis­te­mi­nin tes­li­mat sü­re­ci­ni devam et­tir­me­me­ye ve bu sis­te­mi elin­de tut­ma­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby basın top­lan­tı­sın­da bir so­ru­yu ya­nıt­lar­ken, Tür­ki­ye’nin Rusya’dan S-400 füze sa­vun­ma sis­te­mi alımı ne­de­niy­le F-35 uçak­la­rı­nın ortak üre­ti­mi ve sa­tı­şı prog­ra­mın­dan çı­kar­tıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı ve bu du­ru­mun hala ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­du­ğu­nu be­lirt­ti.​Ame­ri­ka’nın Sesi (VOA)

Devamını oku
« Önceki Yazılar