Author Archives: yenicayeli

Bölge Ziraat Oda Başkanları Bayram Sonrası Ankaraya Çıkarma Yapacak

Rize – Art­vin –Trab­zon Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı dün il­çe­miz­de bir araya ge­le­rek ÇAY üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ve Çayın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı için ortak basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du­lar.

TZOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Hasan Ko­zoğ­lu’nunda hazır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ilk önce böl­ge­ye yağan aşırı ya­ğı­şın et­ki­siy­le ya­şa­nan can ka­yıp­la­rın­dan do­la­yı ölen va­tan­daş­la­ra Allah’tan rah­met, ya­ra­lı kar­deş­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar di­ler­ken, bu tür is­ten­me­yen ha­di­se­le­rin bir daha ya­şan­ma­ma­sı­nı di­le­di. Ko­zoğ­lu, ya­ğış­tan do­la­yı bir­çok yerde mey­da­na gelen top­rak kay­ma­sı so­nu­cun­da olu­şan maddi ha­sa­rın ve ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da el­le­rin­den gelen fe­de­kar­lı­ğı gös­te­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ko­zoğ­lu, ay­rı­ca böl­ge­miz çay üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı­nı bil­dik­le­ri­ni ve bu so­run­la­rın gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da var güç­le­riy­le ça­lış­ma­la­rı­na devam et­tik­le­ri­ni ifade eder­ken, bölge üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ça­yı­nın hak et­ti­ği de­ğe­re ulaş­ma­sı yö­nün­de Oda Baş­kan­la­rı ve üre­ti­ci­le­ri­miz­den sü­rek­li di­ya­log için­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Rize Zi­ra­at Oda­la­rı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu ve Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Rize İli­miz­de ön­ce­ki gün akşam sa­at­le­rin­de aşırı ya­ğış­tan do­la­yı mey­da­na gelen sel fe­la­ke­tin­de kay­bet­ti­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za da acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Ça­yı­mı­zın böl­ge­mi­zin baş­lı­ca geçim kay­na­ğı ol­ma­sı­nın ya­nın­da ya­rın­la­rı­mı­zın da vaz­ge­çil­me­si im­kân­sız en önem­li geçim kay­na­ğı ola­ca­ğı kuş­ku­suz­dur. Bu ne­den­le çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yıl­lar­dır süre gelen özel sek­tö­re ez­di­ril­me­si­ne karşı dur­duk­la­rı­nı be­lir­tir­ken, çay ka­nu­nu­nun ive­di­lik­le çı­kar­tıl­ma­sı ve biran evvel uy­gu­lan­ma­ya ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, yok pa­ra­sı­na sa­tıl­mak zo­run­da ka­lı­nan ça­yı­mı­zın ger­çek de­ğe­rin­de sa­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­ye­ti­nin gi­de­ril­me­si için ko­nu­nun mu­ha­tap­la­rı­na bi­rin­ci ağız­dan ak­ta­rıl­ma­sı ve so­nuç­lan­ma­sı açı­sın­dan Bay­ram son­ra­sı Bölge Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te An­ka­ra’ya çı­kar­ma ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di
Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Zi­ra­at Oda­la­rı Baş­kan­la­rı­nın ortak im­za­la­rıy­la aşa­ğı­da­ki basın açık­la­ma­sı ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı.
DUYUN SESİMİZİ
2021 yılı çay se­zo­nu zor ko­şu­lar­da Co­vid-19 vi­rü­sü göl­ge­sin­de baş­la­mış, Çay kur genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün yük­sek kota açık­la­ma­sı ve cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın fiyat açık­la­ma­sı ile her za­man­ki gibi özel sek­tö­rün düşük fiyat uy­gu­la­ma ve fır­sat­çı­lık po­li­ti­ka­la­rı ile çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni elin­den al­ma­sı so­nu­cu 1. Sür­gü­nü bi­tir­miş şimdi de 2. Sür­gün çay ha­sat­ına baş­la­mış bu­lun­mak­ta­yız.
1.sür­gün­de yaş çayın fi­ya­tı­nı dü­şür­me­de ba­ha­ne üre­ten, kuru çay üre­tim ma­li­ye­ti­ni öne süren ve kuru çayın fi­ya­tı­nın düşük ol­du­ğu­nu ba­ha­ne eden özel sek­tör kuru çaya zam gel­me­si­ne rağ­men çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çal­ma­ya ve düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­nı devam et­tir­mek­te dir.
Çift­çi­mi­zin alın te­ri­ni çalan, ÇAY­KUR çay alı­mın­da sı­kış­tı­ğı zaman fi­ya­tı­nı dü­şü­re­rek çift­çi­mi­zin elin­den ucuz fi­ya­ta çay alan özel sek­tör çay fab­ri­ka sa­hip­le­ri­ni ve sözde ken­di­le­ri­ni çay sa­na­yi­ci­le­ri ola­rak ta­nı­tan iş adam­la­rı­nı kı­nı­yo­ruz. Çift­çi­le­ri­mi­zin bu hakkı siz­le­re helal ol­ma­ya­cak­tır. Helal da değil dir. Fır­sat­çı­lık hiç­bir tüc­ca­ra ya­kış­ma­yan bir dav­ra­nıştır.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım ve ba­ka­nım
Biz­ler çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak şim­di­ye kadar üre­tim­de kal­dık­sa ve devam et­mek­te isek bölge biraz da olsa nefes alı­yor­sa siz­le­rin ve çift­çi­mi­zin si­gor­ta­sı ola­rak gör­dü­ğü­müz ÇAY­KUR genel mü­dür­lü­ğü­mü­zün böl­ge­ye hiz­met ver­me­sin­den dir.
Biz­le­rin, çay sek­tö­rü­nün yaş çay üre­ti­ci­le­ri (müs­tah­sil­ler)ola­rak en büyük so­ru­nu­muz çay sek­tö­rü­nün bir dü­zen­de ol­ma­yı­şı ve çay ka­nu­nu­mu­zun halen çık­ma­ma­sı dır. Her bakan dö­ne­min­de avu­tu­cu ça­lış­ma­lar ve gizli yü­rü­tü­len iliş­ki­ler devam et­mek­te dir.
Biz­ler bu ko­nu­ları an­lat­ma da mu­ha­tap bu­la­ma­mak­ta­yız.Sayın cum­hur­baş­ka­nım, Rize nin ev­la­dı ola­rak çayı siz biz­den daha iyi bi­lir­si­niz buna biz çift­çi­ler emi­niz. Çay daki so­run­lar­la il­gi­li ola­rak size ne söy­le­ni­yor bil­mi­yo­ruz sek­tör­de her­ke­sin sı­kın­tı­sı had saf­ha­da olup sek­tör­de bir düzen yok­tur. Sizin Çay fi­ya­tı­nı açık­la­ma­nız ve ÇAY­KUR’u des­tek­le­me­niz böl­ge­yi ra­hat­lat­mak­ta fakat özel sek­tör her fır­sat­ta kanun ve dü­zen­le­me­si ol­ma­dı­ğı için fır­sat­çı­lık ya­pa­rak sizin açık­la­dı­ğı­nız fi­ya­tın 1.5-TL al­tın­da yanı ki­lo­su­nu 2, 5-TL den çay al­mak­ta dır. Buna hiç kimse de dur de­me­mek­te dir.
Sayın cum­hur­baş­ka­nım,
Ba­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı ile Recep Tayip ER­DO­ĞAN Üni­ver­si­te­miz çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı yap­mış biz­ler ve sek­tö­rün tüm bi­le­şen­le­ri bu ça­lış­ma­nın için­de yer almış bu­lun­mak­tayız. Bu ha­zır­la­nan tas­lak ba­kan­lı­ğı­mı­za su­nul­muş fakat sonuçalı­na­ma­mak­ta dır.
Ça­lış­ma­lar gizli yü­rü­tül­mek­te dir.Yaş çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak çay böl­ge­sin­de­ki 17 zi­ra­at odası baş­kan­la­rı ola­rak bu ka­nu­nun bir an önce ele alı­na­rak önü­müz­de­ki ya­sa­ma dö­ne­min­de ka­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı­nı talep et­mek­te­yiz. Özel sek­tö­rün düşük fiyat po­li­ti­ka­sı­na son ve­ril­me­li dir.
Böl­ge­nin bir çay üre­ti­ci­si ve böl­ge­nin ev­la­dı ola­rak biz­le­ri du­ya­ca­ğı­nı­za ve so­ru­nu­mu­zu çö­ze­ce­ği­ni­ze inan­cı­mız tam dır.
Böl­ge­nin kal­kın­ma­sı ile il­gi­li ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nız­dan ötürü başta Rize’mizin ev­la­dı ola­rak şah­sı­nı­za ve böl­ge­nin kal­kın­ma­sı için tüm çaba gös­te­ren kad­ro­nu­za te­şek­kür edi­yo­ruz.
Daima çift­çi­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek haklı mü­ca­de­le­miz­de bizi yal­nız bı­rak­ma­yan TZOB Genel baş­ka­nı­mız Şemsi BAY­RAK­TAR başta olmak tüm kad­ro­su­na te­şek­kür edi­yo­ruz.
Kamu oyuna say­gı­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

Hair VİP Saloon İlçemizde törenle hizmete girdi

Çayeli Belediye Baş­ka­nı­ Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ , Ye­ni­pa­zar Ma­hal­le­si Süleyman Sabit İshakoğlu Caddesi Ömer Safi Apartmanı altında hiz­me­te giren “Hair Vip Sa­lo­on” adlı iş­ye­ri­nin açı­lı­şı­na ka­tıl­dı.

Açı­lış­ta Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi kur­de­le­yi ke­se­rek iş­let­me sa­hip­le­ri­ne ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Baş­kan Çift­çi, iş­ye­ri­nin ilk müş­te­ri­si­de ola­rak ilk sif­ta­hı­da baş­kan atmış oldu.
Bizde Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si ola­rak Ga­ze­te­mi­zin İmti­yaz Sa­hip­le­rin­den Mer­hum Abdul Talip Saklı’nın Kayın bi­ra­de­ri Mus­ta­fa Çakıl ve or­ta­ğı­na yeni hiz­me­te sok­tuk­la­rı iş­yer­le­ri­nin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı ve he­la­lin­den bol ka­zanç­lar ge­tir­me­si­ni Ce­nab-ı ALLAH’tan niyaz edi­yo­ruz.

Haber-Foto: Mustafa SAKLI

RTEÜ’DE OKUYAN LÜBNANLI ÖĞRENCİDEN KUDÜS DİRENİŞİNE ÇİZİMLE DESTEK

Lüb­nan’dan Tür­ki­ye’ye eği­tim için gelen ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Pey­zaj bö­lü­mün­de oku­yan, Rayan Ali’nin, Kudüs ve Mes­cid-i Aksa di­re­ni­şi için çiz­di­ği resim sos­yal med­ya­da büyük ilgi gördü.

Tür­ki­ye’de öğ­ren­ci olan Lüb­nan­lı Rayan Ali, Kudüs ve Mes­cid-i Aksa di­re­ni­şi için Fi­lis­tin hal­kı­nın bir mü­ca­de­le yön­te­mi olan taşı sem­bo­li­ze ede­rek Mes­cid-i Aksa’nın en önem­li ya­pı­sı olan Kub­bet’üs Sahra’yı göğe doğru yük­se­len yum­ru­ğu­nun için­de yer­leş­ti­rip res­met­ti.
“MESCİDİ AKSA DA­VA­SI İLE BÜ­YÜ­DÜK”
Sos­yal med­ya­da çiz­di­ği re­sim­le büyük ilgi top­la­yan Lüb­nan­lı Rayan, resmi ka­le­me al­ma­dan ön­ce­ki mo­ti­vas­yo­nu­nu şöyle an­lat­tı:
“Mem­le­ke­tim Lüb­nan’da kü­çük­lü­ğü­müz­den beri Kudüs’e yakın bir coğ­raf­ya­da ol­ma­mız­dan do­la­yı ve aile­ce has­sa­si­ye­ti­miz­le be­ra­ber Mes­cid-i Aksa da­va­sı ile bü­yü­dük. Mem­le­ke­tim Trab­lus’ta Fi­lis­tin’e des­tek olmak için ve di­re­ni­şi diri tut­mak için Neşid diye tabir edi­len Müzik, Marş gu­rup­la­rı­nın kon­ser­le­ri­ne sü­rek­li iş­ti­rak etmek bizi bu at­mos­fer­de ve bi­linç­te ye­tiş­me­mi­ze et­ki­li oldu.
Ay­rı­ca Kudüs ve Mes­cid-i Aksa da­va­sı­nın si­ya­si bir dava ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Ben si­ya­set­le hiç il­gi­le­nen biri de­ği­lim beni il­gi­len­di­ren ta­ra­fı da o de­ğil­dir. Beni il­gi­len­di­ren ta­ra­fı ise hem insan ve hem Müs­lü­man birey ola­rak bu mü­ca­de­le­yi sa­vun­ma zo­run­lu­lu­ğu his­set­mem­dir.”
“KENDİMİ BÖYLE İFADE EDEBİLDİM”
Fi­lis­tin­li­le­rin ev­le­ri iba­det­ha­ne­le­ri, tar­la­la­rı ve sahip ol­duk­la­rı her şey iş­gal­ci İsrail ta­ra­fın­dan zorla gasp etmek su­re­ti ile el­le­rin­den alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Rayan söz­le­ri­ne şöyle devam etti:
Fi­lis­tin­li­ler yıl­lar­dır kendi doğal hak­la­rı­nı sa­vun­mak­ta­lar­dır, Fi­lis­tin­li­le­rin ge­liş­miş si­lah­la­rı yok, ge­liş­me­miş si­lah­lar ise çok az sa­yı­da­dır. Bu ça­re­siz­lik ve im­kân­sız­lık­lar­dan do­la­yı sa­de­ce taş ata­bi­li­yor­lar. Bu du­ru­ma sesiz kalan dün­ya­nın hiç­bir şey yap­ma­ma­sı­na kar­şın bu çi­zi­mim kendi li­sa­nım­la hay­kı­rı­şım oldu. Ken­di­mi böyle ifade ede­bil­dim.
ÇİZİMLERİYLE DES­TEK VE­RECEK
Tür­ki­ye’de ulus­la­ra­ra­sı öğ­ren­ci ola­rak bu­lun­mam ve eği­ti­mi­mi sür­dür­dü­ğüm Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­sin­de oku­yan çe­şit­li ül­ke­ler­den çok sa­yı­da öğ­ren­ci ar­ka­daş­la­rım sa­ye­sin­de Fi­lis­tin dı­şın­da da in­sa­ni hak­la­rı ih­lal­le­ri­nin ol­du­ğu ül­ke­le­rin­de far­kın­da oldum. Bu ül­ke­ler için­de çi­zim­le­rim­le des­tek ver­me­yi ar­zu­lu­yo­rum.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

RİZE’DE İMAM HATİP OKULLARI LGS’YE DAMGASINI VURDU

06 Ha­zi­ran 2021 Pazar günü or­ta­okul ve imam hatip or­ta­oku­lu 8 sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı Li­se­le­re Geçiş Sı­na­vı­nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Açık­la­nan so­nuç­la­ra göre Rize il ge­ne­lin­de de İmam Hatip Okul­la­rı LGS’de unu­tul­maz bir ba­şa­rı­ya imza at­tı­lar.

Rize il ge­ne­lin­de bu­lu­nan İmam Hatip or­ta­okul­la­rın­dan Tür­ki­ye ge­ne­li %1’lik di­li­me giren 4 öğ­ren­ci, %3’lük di­li­me giren 19 öğ­ren­ci, %5’lik di­li­me giren 43 öğ­ren­ci, %10’luk di­li­me giren 98 öğ­ren­ci güzel bir ba­şa­rı elde et­ti­ler. İlimiz ge­ne­lin­de pan­de­mi şart­la­rı­na rağ­men başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere okul ida­re­le­ri, öğ­ret­men ve ve­li­le­ri­mi­zin emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­dı­lar.
MEB Din Öğ­re­ti­mi Genel Mü­dü­rü Dr. Nazif YIL­MAZ, LGS’ye ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­ri teb­rik ede­rek, imam hatip okul­la­rı­nın ba­şa­rı­sı­nın arka pla­nın­da, “hedef LGS”, “öğ­ren­ci koç­lu­ğu”, “ortak per­for­mans de­ğer­len­dir­me”, “okul­lar­da­ki aka­de­mik takip ko­mis­yon­la­rı” ve “etkin reh­ber­lik” ça­lış­ma­la­rı ol­du­ğu­nu ifade etti.
Tür­ki­ye ge­ne­li­ne ba­kıl­dı­ğın­da sı­nav­lar­da imam hatip or­ta­okul­la­rı­nın ba­şa­rı­sı­nın öne çık­tı­ğı­nı be­lir­ten Genel Müdür Dr. YIL­MAZ, bir­çok ilde LGS’de il bi­rin­ci­lik­le­rin­de imam hatip or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
“LGS’de öğ­ren­ci­le­rin gay­re­ti ve okul­la­rın per­for­man­sı­nın yanı sıra Ba­kan­lı­ğın po­li­ti­ka­la­rı çer­çe­ve­sin­de Genel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len sı­na­va ha­zır­lık pro­je­le­ri­nin çok et­ki­si­nin ol­du­ğu­nu” söy­le­yen Dr. Nazif YIL­MAZ, şun­la­rı kay­det­ti: “Bu kap­sam­da, imam hatip or­ta­okul­la­rı­mız­da ‘Hedef LGS’ ekibi ku­rul­du ve okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı ya­kın­dan takip edil­di. Okul­lar­da aka­de­mik takip ko­mis­yo­nu oluş­tu­rul­du ve eylem plan­la­rı ha­zır­lan­dı. Öğ­ren­ci­le­rin des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kurs­la­rı­na aktif ka­tı­lı­mı sağ­la­nıp ta­ki­bi ya­pıl­dı. EBA Plat­for­mu üze­rin­den öğ­ren­ci­le­rin sı­nav­la­ra ha­zır­lık­la­rı­na reh­ber­lik ya­pıl­dı. Ha­zır­la­nan örnek so­ru­lar­dan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin fay­da­lan­ma­sı sağ­lan­dı. İmam hatip okul­la­rı­na özgü Ka­li­te Takip Sis­te­mi (KTS) ile okul­la­rın ça­lış­ma­la­rı takip edil­di. LGS’de ba­şa­rı­lı olmuş öğ­ren­ci­ler­le sı­na­va ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­ler bu­luş­tu­ru­la­rak tec­rü­be pay­la­şı­mı ya­pıl­dı.” dedi. Örnek uy­gu­la­ma­lar diğer okul­la­ra mo­del­le­necek Genel Müdür Dr. YIL­MAZ, yü­rü­tü­lecek özgün ve örnek uy­gu­la­ma­lar ile bir­bi­ri­ni ge­liş­ti­ren, ba­şa­rı far­kı­nı azal­tan okul­lar he­de­fiy­le sı­nav­la­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra daha ni­te­lik­li devam edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Yıl­maz, LGS’de ba­şa­rı­lı olan okul­la­rın örnek uy­gu­la­ma­la­rı­nın ge­liş­ti­ri­le­ce­ği­ni ve bunun diğer okul­la­ra da mo­del­le­ne­ce­ği­ni kay­det­ti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Doğalgaz faturaları bu yüzden yüksek geliyor

Isıt­ma tek­no­lo­ji­le­ri ala­nın­da Tür­ki­ye’nin yerli üre­ti­ci mar­ka­sı Daxom, ko­nut­lar­da­ki mer­ke­zi sıcak su sis­tem­le­ri­nin yaz ay­la­rın­da neden ol­du­ğu ener­ji is­ra­fı­na dik­kat çekti. Yeni ya­pı­lan si­te­ler­de­ki sıcak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için son yıl­lar­da pay öl­çer­li mer­ke­zi sıcak su sis­tem­le­ri­nin ku­rul­du­ğu­nu söy­le­yen Daxom Genel Mü­dü­rü Aydın Çetin, ilk ba­kış­ta ta­sar­ruf­lu gibi gö­rü­nen bu sis­te­min, do­ğal­gaz­da dışa ba­ğım­lı Tür­ki­ye için faz­la­sıy­la ener­ji is­ra­fı­na yol aç­tı­ğı­nı ve daire sa­kin­le­ri­nin en az nor­ma­lin iki katı fazla fa­tu­ra öde­me­si­ne neden ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

İstan­bul Üm­ra­ni­ye’de ku­ru­lu 3 bin met­re­ka­re­lik te­sis­te elekt­rik­li kombi, yo­ğuş­ma­lı duvar tipi kazan ve şof­ben üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ren Daxom fir­ma­sı­nın genel mü­dü­rü Aydın Çetin, yaz ay­la­rın­da ya­şa­nan do­ğal­gaz is­ra­fıy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Çetin; “Ko­nut­la­ra sıcak su te­mi­ni için ku­ru­lan mer­ke­zi sis­tem­ler­de, tek bir ana ka­zan­da üre­ti­len sıcak su, daire gi­riş­le­rin­de­ki eşan­jör­ler­den ge­çe­rek, banyo, la­va­bo ve mut­fak ev­ye­le­ri­ne ak­ta­rı­lı­yor. Eşan­jör­ler­de kul­la­nı­lan ısı mik­ta­rı bir sayaç yar­dı­mı ile öl­çü­lü­yor ve daire sa­hip­le­ri­ne fa­tu­ra edi­li­yor. İlk ba­kış­ta ta­sar­ruf­lu gibi gelen bu sis­tem, ener­ji­de dışa ba­ğım­lı olan ül­ke­miz için faz­la­sıy­la ener­ji is­ra­fı­na yol açar­ken, daire sa­kin­le­ri­nin de nor­mal­den çok daha fazla do­ğal­gaz fa­tu­ra­sı öde­me­le­ri­ne neden olu­yor” dedi.
Çetin; “Do­ğal­gaz şof­ben­li da­ire­ler sıcak su için 20-30 lira fa­tu­ra öder­ken, mer­ke­zi sis­tem­de bu rakam 60-70 li­ra­la­rı bu­lu­yor”
Mer­ke­zi sis­tem­ler­de, bir ta­raf­tan ana ka­zan­da sıcak suyun üre­til­me­si, diğer yan­dan daire gi­riş­le­rin­de­ki eşan­jör­ler­de do­laş­tı­rı­lan sıcak su için har­ca­nan do­ğa­ga­za, bir de do­la­şım için ge­rek­li pom­pa­la­rın tü­ket­ti­ği elekt­rik ener­ji­si ek­le­nin­ce, da­ire­le­rin sıcak su ma­li­ye­ti ar­tı­yor. Ay­rı­ca eşan­jör­ler­de do­laş­tı­rı­lan sıcak suyun ısı ka­yıp­la­rı­nın yanı sıra eşan­jör yü­zey­le­rin­de olu­şan ısı ka­yıp­la­rı da yakıt sar­fi­ya­tı­nı ar­tı­rı­yor. “Ör­ne­ğin 400 da­ire­lik bir si­te­de her­han­gi bir da­ire­nin gece ya­rı­sı kul­la­na­ca­ğı çok az mik­tar­lar­da­ki sıcak su tü­ke­ti­mi için tüm sis­tem 24 saat ça­lış­tı­rı­lı­yor. Ve ça­lı­şan sis­te­min har­ca­dı­ğı do­ğal­gaz ve elekt­rik, si­te­de­ki bütün da­ire­le­re gider ola­rak yan­sı­tı­lı­yor” diyen Çetin, yaz ay­la­rın­da sıcak su ih­ti­ya­cı­nı do­ğal­gaz­lı şof­ben ile kar­şı­la­yan bir da­ire­nin öde­di­ği fa­tu­ra yak­la­şık 20-30 lira ci­va­rın­day­ken, mer­ke­zi sis­tem sıcak su kul­la­nan da­ire­le­rin öde­di­ği tu­ta­rın ise 60-70 li­ra­yı geç­ti­ği­ni be­lirt­ti. Çetin, ay­rı­ca mer­ke­zi sıcak su si­te­mi ku­ru­lan bi­na­lar­da ge­nel­lik­le daire iç­le­ri­ne do­ğal­gaz sis­te­mi ge­ti­ril­me­di­ğin­den, daire sa­kin­le­ri­nin mut­fak­ta elekt­rik­li ocak kul­lan­mak zo­run­da kal­dı­ğı­nı, bunun da ayrı bir israf ve mas­raf ka­le­mi oluş­tur­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Kemal ARS­LAN

ÇAY ÇÖPÜNDEN MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİM TESİSİ YAPIMI DEVAM EDİYOR

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan pro­je­len­di­ri­len Çay Çö­pün­den Man­gal Kö­mü­rü ve Ener­ji Üre­tim Te­si­si’nde devam eden ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Mu­hit­tin Aydın Bil­sel ve Ahmet Murat Ta­vi­loğ­lu ile fab­ri­ka ala­nı­nı in­ce­le­yen Baş­kan Metin, inşa sü­re­ci­ni yü­rü­ten tek­nik ekip­ten son durum hak­kın­da bil­gi­ler aldı.
Çay çö­pün­den Man­gal Kö­mü­rü ve Ener­ji Üre­tim Te­si­si ta­mam­lan­dı­ğın­da çay çö­pün­den man­gal kö­mü­rü üre­ti­mi ya­pı­la­cak ve iş­le­me sü­re­cin­de açığa çıkan ener­ji­den de 0.8 MWth’lık elekt­rik üre­ti­mi elde edi­lecek.

default


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Basın Bü­ro­su

Doçent Oldular

RTEÜ’nin çe­şit­li bi­rim­le­rin­de görev yapan 2 öğ­re­tim üyesi gir­miş ol­duk­la­rı Do­çent­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­re­rek Do­çent ol­du­lar.

Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü Or­ta­çağ Ta­ri­hi Ana­bi­lim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burak Gani Erol ile Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Je­olo­ji Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Je­olo­ji Mü­hen­dis­li­ği Ana­bi­lim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yıl­maz Demir gir­dik­le­ri sı­na­vı ba­şa­ra­rak Do­çent un­va­nı al­ma­ya hak ka­zan­dı­lar.
RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN Öğ­re­tim Üye­le­ri­mi­zi gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la teb­rik edi­yor, almış ol­duk­la­rı un­van­la­rın önce ken­di­le­ri ve Üni­ver­si­te­miz için sonra da yük­se­köğ­re­tim sis­te­mi­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz dedi.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

BAŞKAN METİN, MUHTARLARLA TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN, Ko­vid-19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la ara ve­ri­len Rize’deki ma­hal­le muh­tar­la­rıy­la gö­rüş­me­le­ri­ne tek­rar baş­la­mış oldu.

Üç grup ha­lin­de ilki ger­çek­le­şen top­lan­tı­nın ar­dın­dan, ikin­ci­sin­de ger­çek­le­şen ma­hal­le muh­tar­la­rı ile is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı­nın ikin­ci­sin­de ta­mam­lan­mış oldu. Kur­ban bay­ra­mı ön­ce­si Ma­hal­le muh­tar­la­rı şehir ge­ne­lin­de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la il­gi­li hiz­met­ler nok­ta­sın­da­ki fi­kir­le­ri­ni ve ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin; Muh­tar­la­rı­mız gerek ma­hal­le­rin­de, ge­rek­se şeh­ri­mi­zin tü­mün­de yap­tı­ğı­mız icat­la­ra ve ve­ri­len hiz­met­le­re ol­duk­ça du­yar­lı ve do­na­nım­lı bir şe­kil­de bir­lik­te ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rü­tü­yo­ruz şek­lin­de ifade etti. Rize Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı­nın da hazır bu­lun­du­ğu ikin­ci top­lan­tı da 16 ma­hal­le muh­ta­rı ile bir araya ge­lin­di. Baş­kan Metin, ma­hal­le­ler­de devam eden be­le­di­ye hiz­met­le­ri ile il­gi­li muh­tar­la­rı bil­gi­len­di­re­rek, top­lan­tı­yı ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın talep ve öne­ri­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ile sona er­dir­di.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın

THK Rize Şubesi’nden “Kurban Derisi toplama ”KAMPANYASI

Türk Hava Ku­ru­mu (THK) Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met DEMİR, ‘Mil­le­ti­mi­zin, ku­ru­mu­mu­za gös­ter­di­ği te­vec­cü­he te­şek­kür ede­riz’.

THK Rize Şu­be­si 2017 yı­lın­da ka­pan­dık­tan sonra yeni bir yö­ne­tim­le 2018­yı­lı­nın Nisan ayın­da tek­rar açı­lan THK Rize, bu yıl ana fa­ali­yet­le­ri için ha­ya­ti öneme sahip olan ‘kur­ban de­ri­si’ top­la­ma fa­ali­ye­ti için ha­zır­lık­la­rı­na devam edi­yor.
Çe­şit­li ku­rum­lar­dan temin edi­lecek olan araç­lar­la şu­be­mi­zin so­rum­lu­luk ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan deri top­la­ma ça­lış­ma­la­rın­da geçen yıl­la­ra göre önem­li bir artış sağ­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni açık­la­yan THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir “ön­ce­lik­le bize des­tek olan kurum ve ku­ru­luş­la­ra çok te­şek­kür ede­riz. 2020 Yı­lın­da Pan­de­mi şart­la­rın­da 12.500 kg. deri top­la­ya­rak he­def­le­ri­mi­ze çok yak­laş­tık. 2021 Yılı için he­de­fi­miz, ula­şa­ma­dı­ğı­mız saha bı­rak­ma­mak­tır. Araç­la­rı­mız­la ve gö­rev­li­le­ri­miz­le bay­ra­mın 1. Ve 2. Günü sa­ha­da ola­ca­ğız. Ba­ğış­çı­la­rı­mız­dan ri­ca­mız de­ri­le­ri yü­zer­ken dik­kat et­me­le­ri­dir. Top­la­nan kur­ban de­ri­le­rin­den elde edi­len ge­li­rin ha­va­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin sür­dü­rül­me­sin­de kul­la­nı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Genç­le­ri­mi­ze is­tik­ba­lin mes­le­ği olan ha­va­cı­lı­ğı sev­dir­mek, on­la­ra yeni ufuk­lar açmak, Tür­ki­ye’nin kal­kın­ma­sı­na des­tek ver­mek için ça­ba­lı­yo­ruz dedi.
Kur­ban Bay­ra­mı­nın 1. ve 2. Günü THK Rize Şu­be­si­nin 08.30 ile20.00 sa­at­le­ri ata­sın­da açık ola­ca­ğı­nı, İste­yen ba­ğış­çı­la­rı­mız kur­ban de­ri­le­ri­ni kendi araç­la­rıy­la şu­be­mi­ze de tes­lim ede­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Meh­met Demir, bu ko­nu­da tüm ha­zır­lık­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZEDE YATIRIMLAR KARINCA HIZIYLA DEVAM EDİYOR

2021 Yılı III. Dönem İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da Rize’deki ya­tı­rım ve pro­je­ler de­ğer­len­di­ril­di. Top­lan­tı Rize Va­li­si Kemal Çeber Baş­kan­lı­ğın­da AFAD Acil Durum Yö­ne­tim Mer­ke­zin­de ya­pıl­dı.

Kamu ku­ru­luş­la­rı­nın ya­tı­rım­la­rı­nın iz­len­me­si­ni, ça­lış­ma­la­rı­nın ko­or­di­ne edil­me­si­ni ve il dü­ze­yin­de­ki ya­tı­rım­la­rın daha etkin bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la üçer aylık dö­nem­ler ha­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­len İl Ko­or­di­nas­yon Top­lan­tı­la­rı­nın 2021 yılı III. Dönem Top­lan­tı­sı, Vali Çeber baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. AFAD Acil Durum Yö­ne­tim Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ri­len, sek­re­tar­ya­sı İl Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Mü­dür­lü­ğün­ce yü­rü­tü­len top­lan­tı­ya, Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, kay­ma­kam­lar, ilçe ve belde be­le­di­ye baş­kan­la­rı, ya­tı­rım­cı ku­ru­luş­la­rın bölge ve il mü­dür­le­ri ve diğer yet­ki­li­ler ka­tıl­dı.
Vali Çeber, top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da “ Kamu ku­ru­luş­la­rı­mı­zın ya­tı­rım­la­rı­nın iz­len­me­si, ça­lış­ma­la­rı­nın ko­or­di­ne edil­me­si­ni ve il dü­ze­yin­de­ki ya­tı­rım­la­rın daha etkin bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la bir araya gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bu­gün­kü top­lan­tı­mı­zın ana gün­dem mad­de­si, 2021 yılı II. dö­ne­min­de ili­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­la­rı gö­rüş­mek, ko­or­di­nas­yo­nu ge­rek­ti­ren hu­sus­la­rı tes­pit etmek ve bu ya­tı­rım­la­rın yerel ve böl­ge­sel kal­kın­ma ba­kı­mın­dan de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­mak ola­cak­tır. İli­miz­de 2021 yılı II. dö­ne­min­de; ulaş­tır­ma-ha­ber­leş­me sek­tö­rün­de 72, eği­tim sek­tö­rün­de 10, tu­rizm sek­tö­rün­de 17, tarım sek­tö­rün­de 70, ener­ji sek­tö­rün­de 47, ima­lat sek­tö­rün­de 16, konut sek­tö­rün­de 8, sağ­lık sek­tö­rün­de 13 ve diğer kamu hiz­met­le­ri (ik­ti­sa­di-sos­yal) sek­tö­rün­de 126 olmak üzere top­lam 379 proje ve iş yü­rü­tül­müş­tür.
Yü­rü­tü­len 379 adet pro­je­nin ve işin top­lam tu­ta­rı 16 mil­yar 440 mil­yon 718 bin TL olup bu pro­je­le­re ön­ce­ki yıl­lar­da 5 mil­yar 927 mil­yon 170 bin TL har­can­mış­tır. Pro­je­le­rin 2021 yılı öde­nek­le­ri ise 3 mil­yar 774 mil­yon 540 bin TL’dir. 2021 yılı II. Dö­ne­min­de yü­rü­tü­len 379 adet pro­je­nin 36’sı (%10,3) bi­ti­ril­miş­tir. 244 adet (%64,3) proje üze­rin­de ça­lış­ma­lar sür­dü­rül­mek­te olup 49 adet (%12,9) proje ve işin iha­le­si bek­le­nil­mek­te­dir. 49 adet (%12,6) iş ve proje henüz baş­la­ma­mış­tır’ dedi. Top­lan­tı­da Ya­tı­rım­cı ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri 2021 yılı II. dö­ne­min­de Rize’de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım ve iş prog­ram­la­rı­nı sun­ma­sıy­la sona erdi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

3340 UZUNLUĞUNDAKİ ÇİFT TÜP TÜNELDE 2 BİN METRE DELME GERÇEKLEŞTİ

Ta­mam­lan­dı­ğın­da İlçe mer­ke­zi­ni bay­pas ede­rek ge­çecek olan 3340 metre uzun­lu­ğun­da­ki çift tüplü tü­ne­lin delme ça­lış­ma­la­rı­na öde­nek­siz­lik­ten ara ve­ril­di­ği öğ­re­nil­di.

Ri­ze-Er­zu­rum-GAP-Mar­din Sevgi Yolu diye isim­len­di­ri­len proje kap­sa­mın­da 2008 yı­lın­da baş­la­yan ka­ra­yo­lun­da iyi­leş­tir­me­ler ça­lış­ma­sı 13 yıl­dır ta­mam­la­na­ma­dı. İyi­de­re sa­hil­den ih­ti­ya­ca ye­ter­li ol­ma­yan bir gidiş bir geliş olan 35 km lik ka­ra­yo­lu­nu va­sıf­lı yola dön­dür­me pro­je­sin­de ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­ma­ma­sı yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si­ne sebep olu­yor.
13 yılda 35 km lik yol ta­mam­la­na­ma­dı
13 yılda 35 km’lik İyi­de­re-İkiz­de­re gü­zer­gâ­hı­nın halen bi­ti­ri­le­me­di­ğin­den dert yanan va­tan­daş­lar yo­lu­mu­zu bir an önce ta­mam­la­yın diyor. İyi­de­re-İkiz­de­re ara­sın­da ya­pı­mı ta­mam­la­nan 3.820 metre uzun­lu­ğun­da­ki Gü­ney­ce Tü­ne­li tra­fi­ğe açıl­mış­ken bağ­lan­tı yol­la­rı henüz hiz­me­te gir­me­di.
Ay­rı­ca İkiz­de­re ilce mer­ke­zi­ni bay­pas ede­rek geçen tünel iki etap­tan mey­da­na ge­lecek. İkiz­de­re-1 Tü­ne­li 3340 metre de­va­mın­da İkiz­de­re-2 Tü­ne­li 1160 metre olmak üzere top­lam 4500 metre uzun­lu­ğun­da ya­pı­la­ca­ğı pro­je­len­di­ri­le­rek ihale edil­miş ve delme ça­lış­ma­sı­na baş­lan­mış­tı. Öde­nek ol­ma­dı­ğın­dan duran tünel delme ça­lış­ma­sı­na ne zaman baş­la­na­cak me­rak­la bek­le­ni­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

KARAKAŞ’tan 15 Temmuz mesajı

15 Tem­muz Darbe Kal­kış­ma­sı­nın yıl dö­nü­mü ve­si­le­si ile Ça­ye­li Genç­lik Der­ne­ği Baş­ka­nı Vatan KA­RA­KAŞ bir mesaj ya­yın­la­dı. Me­sa­jın­da KA­RA­KAŞ;

Güzel Va­ta­nı­mı­zın 15 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı darbe te­şeb­bü­sü­nün 5. Yıl dö­nü­müydü dün. 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi, mil­le­ti­mi­zin darbe he­ves­li­le­ri­ne, ül­ke­mi­zin bü­yü­me­si­ni is­te­me­yen­le­re, üm­me­din umu­du­nu kır­mak is­te­yen­le­re karşı ver­di­ği bir büyük ders ola­rak, bu mil­le­tin şanlı ta­ri­hin­de­ki ye­ri­ni almış ve hiç­bir zaman ha­fı­za­lar­dan çık­ma­ya­cak­tır. Bu ve­si­le ile 15 Tem­muz 2016 ta­ri­hin­de dev­le­ti, mil­le­ti , inan­cı uğ­ru­na can­la­rı­nı veren aziz şe­hit­le­ri­mi­ze yüce ALLAH’ tan rah­met, Ga­zi­le­ri­mi­ze şi­fa­lar di­li­yo­rum dedi.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI

KAPTAN-I DERYA HİKÂYESİ

Siv­ri­si­ne­ğin bi­ri­si ken­di­si­ni kap­tan-ı derya zan­ne­der­miş. Bir gün yerde bir idrar bi­ri­kin­ti­si gör­müş. Gidip idrar bi­ri­kin­ti­si üze­rin­de­ki saman çö­pü­ne kon­muş ve şöyle demiş: “ İşte derya, işte kal­yon, işte ben, Bir meş­hur kap­tan olup tut­tum dümen!”
Bu hi­ka­ye­yi Hz. Mev­lâ­na an­la­tır. Ki­bir­li, ken­di­ni büyük gören in­san­lar, için­de bu­lun­duk­la­rı du­ru­mu bil­me­den Çaka sa­tar­lar, hava ata­ra­lar, dün­ya­lık ser­vet­le­riy­le övü­nür­ler ve ne­fis­le­ri­nin on­la­rı ne kadar çir­kin ve gü­lünç du­ru­ma dü­şür­dü­ğü­nün far­kın­da de­ğil­dir­ler. Evet, kibir, felç­li bir in­sa­nın ken­di­si­ni dünya ağır sık­let boks şam­pi­yo­nu san­ma­sı ve öyle de ta­nıt­ma­ya ça­lış­ma­sı­dır. Zira mah­lû­kat ni­ha­yet­siz fakir ve zayıf, Al­la­hü tela ise son­suz, büyük ve aziz­dir. İnsa­nın hey­be­sin­de­ki her şey O sul­ta­na ait­tir. Bütün zen­gin­lik­ler O’ nun­dur. Kibir ve bö­bür­len­mek her zaman soğuk düşer, mer­ha­met ve sev­gi­den mah­rum bı­ra­kır.

TERVİYE GÜNÜ HAKKINDA

Ter­vi­ye ke­li­me­si söz­lük­te “bir işi ace­le­ye ge­tir­me­yip enine bo­yu­na dü­şün­mek, su­la­mak, suya kan­dır­mak, ri­vâ­yet et­tir­mek” gibi an­lam­la­ra gel­mek­te­dir. Ter­vi­ye günü ise, Zil­hic­ce ayı­nın 8. günü, yani Kur­ban Bay­ra­mı ara­fe­sin­den bir ön­ce­ki gün­dür. Ter­vi­ye gü­nün­de hacı aday­la­rı Ara­fat’a git­mek üzere Mekke’den Mina’ya doğru ha­re­ket eder­ler. Hacı aday­la­rı sıcak bir ik­lim­de susuz bir sa­ha­yı kat ede­cek­le­rin­den, ge­nel­de ha­zır­lık olmak üzere hay­van­la­rı­nı iyice su­la­yıp kan­dır­dık­la­rı için bu isim ve­ril­miş­tir.
Zil­hic­ce ayı­nın 8. gü­nü­ne Ter­vi­ye Günü denir. O gün ha­cı­lar Mekke’den Mina’ya çı­kar­lar. Ter­vi­ye den­me­si­nin se­be­bi, ha­cı­la­rın o gün Zem­zem Suyu’ndan çok içip kan­ma­la­rın­dan­dır. Ter­vi­ye, te­fek­kür ma­na­sın­da da kul­la­nıl­mak­ta­dır.
İbra­him aley­his­se­lâm, Zil­hic­ce ayı­nın 8. ge­ce­si, rü­yâ­sın­da; “Kendi oğ­lu­nu keser hâlde” gördü. Sabah olun­ca; “Rüyâ şey­ta­nî midir, Rah­mâ­nî midir?” diye ter­vi­ye ve te­fek­kü­re dalıp, o günü te­fek­kür­le ge­çir­di. Arefe ge­ce­si ol­du­ğun­da ken­di­si­ne; “Em­ro­lun­du­ğun şeyi ye­ri­ne getir!” bu­yu­ru­lun­ca, Al­la­hü teâlâ ta­ra­fın­dan ol­du­ğu­nu bildi. Bu güne, bil­mek an­la­mı­na gelen Arefe, dendi. Arefe, Zil­hic­ce ayı­nın 9. gü­nü­dür. Başka gün­le­re Arefe den­mez. Ha­dis-i şe­rif­te bu­yu­rul­du ki: “Bir Müs­lü­man, Ter­vi­ye günü (Arefe gü­nün­den bir ön­ce­ki gün) oruç tu­tar­sa ve günah söy­le­mez­se, Al­la­hü teâlâ, onu el­bet­te Cen­ne­te kor.”….
Kay­nak: Tam İlmi­hal Sa­ade­ti Ebe­dî­ye

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

1 Seri No.​lu Bazı Ala­cak­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na İliş­kin 7326 Sa­yı­lı Kanun Genel Teb­li­ği 14 Ha­zi­ran 2021 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı.

Söz ko­nu­su Genel Teb­liğ’de yer alan açık­la­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­la­nan Reh­ber­de; Ya­pı­lan­dır­ma Ka­nu­nu ile ge­ti­ri­len im­kân­lar, Ya­pı­lan­dır­ma Ka­nu­nu kap­sa­mın­da­ki borç­la­rın neler ol­du­ğu, Ke­sin­leş­miş vergi ve vergi ce­za­sı borcu bu­lu­nan mü­kel­lef­le­re ge­ti­ri­len im­kân­lar, Kanun kap­sa­mı­na giren idari para ce­za­la­rı­na ge­ti­ri­len ödeme ko­lay­lık­la­rı, Ke­sin­leş­me­miş veya dava saf­ha­sın­da bu­lu­nan kamu ala­cak­la­rı­na iliş­kin ya­pı­lan­dır­ma im­kâ­nı, İnce­le­me ve tar­hi­yat saf­ha­sın­da bu­lu­nan kamu ala­cak­la­rı­na iliş­kin baş­vu­ru im­kâ­nı, Piş­man­lık­la ya da ken­di­li­ğin­den ya­pı­lan be­yan­la­ra iliş­kin ge­ti­ri­len im­kân­lar, İnce­le­me­siz ve ce­za­sız mat­rah ve vergi ar­tı­rı­mın­dan ya­rar­lan­ma im­kâ­nı, İşlet­me ka­yıt­la­rı­nın dü­zel­til­me­si­ne iliş­kin ge­ti­ri­len im­kân­lar, Ak­ti­fe ka­yıt­lı bu­lu­nan ta­şın­maz­lar ile amor­tis­ma­na tabi diğer ik­ti­sa­di kıy­met­le­ri ye­ni­den de­ğer­le­me im­kâ­nı, Ya­pı­lan­dır­ma baş­vu­ru­la­rı­nın nasıl, ne­re­ye ve ne zaman ya­pı­la­ca­ğı, Ya­pı­lan­dı­rı­lan borç­la­rın nasıl ve hangi sü­re­de öde­ne­ce­ği, Peşin ödeme avan­taj­la­rı, tak­sit­le ve kredi kartı ile ödeme im­kâ­nı, Ya­pı­lan­dır­ma­nın devam ede­bil­me­si için ge­rek­li olan şart­lar, Ya­pı­lan­dır­ma im­kân­la­rı için kul­la­nı­la­cak baş­vu­ru di­lek­çe­le­ri, gibi genel bil­gi­ler yer al­mak­ta­dır. 7326 sa­yı­lı Kanun’un ve Genel Teb­liğ’in uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin açık­la­ma­la­ra ve ay­rın­tı­lı bil­gi­le­re: Baş­kan­lı­ğı­mı­zın in­ter­net say­fa­sın­da “Hızlı Eri­şim” ala­nın­da yer alan 7326 sa­yı­lı Kanun mikro si­te­sin­den, Baş­kan­lı­ğı­mı­zın doğ­ru­lan­mış sos­yal medya he­sap­la­rın­dan, Vergi İle­ti­şim Mer­ke­zi­nin (VİMER) 189 nu­ma­ra­lı te­le­fon hat­tın­dan, ula­şa­bi­lir­si­niz.

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

« Older Entries