Author Archives: yenicayeli

AKES-DER’DEN Başarılı Ressam Öğrencilere Çeyrek Altın

Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği daha önce bas­kı­sı­nı yap­tır­dı­ğı ve içe­ri­sin­de pa­di­şah­lar­dan bir­çok dev­let bü­yü­ğü­nün yer al­dı­ğı bo­ya­ma ki­ta­bın­da­ki ka­rak­ter­le­ri en iyi renk­len­di­ren ço­cuk­la­ra çey­rek altın he­di­ye edecek.

AKES­DER Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu Ta­ri­he Yön Veren İnsan­lar Bo­ya­ma Ki­ta­bı­nı ken­di­le­ri­ne ula­şan­la­ra üc­ret­siz ola­rak gön­de­re­cek­le­ri­ni ve en güzel bo­ya­ma­yı yapan ço­cuk­lar ara­sın­da ya­pa­cak­la­rı ya­rış­ma so­nu­cun­da her bir resim için bi­rin­ci olan ço­cu­ğu­mu­za çey­rek altın he­di­ye ede­ce­ğiz dedi.
Baş­kan Kan­sı­zoğ­lu: “Biz­ler­den bo­ya­ma Ki­ta­bı­nı ta­lep­te bu­lu­nan aile­ler bun­lar il dı­şın­dan da ola­bi­lir ta­lep­le­ri 18 Mayıs’ta kadar bize ile­te­bi­lir­ler.
Öğ­ren­ci­le­ri­miz bo­ya­ma yap­tık­la­rı ki­tap­çı­ğın ar­ka­sın­da­ki adres bil­gi­le­ri­ni yazıp bo­ya­ma ya­par­ken çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rıy­la bir­lik­te 18 Mayıs’a kadar ta­ra­fı­mı­za gön­de­ril­me­si lazım. Rize Kal­kan­de­re PTT’sine AKES-DER ola­rak gön­de­re­bi­lir­ler. 16 re­sim­den olu­şan ‘’Ta­ri­he yön veren in­san­lar bo­ya­ma ki­ta­bı’’ her resim için öğ­ret­men­le­ri­miz eş­li­ğin­de de­ğer­len­di­ri­lip en güzel bo­ya­ma­yı yapan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze çey­rek altın he­di­ye ede­ce­ğiz. Ki­ta­bı­mı­zı sos­yal say­fa­la­rı­mız­dan biz­le­re ula­şıp ta­lep­te bu­lu­na­bi­lir­ler.” Bo­ya­ma ki­ta­bın­da pa­di­şah­la­rın ve dev­let yö­ne­ti­ci­li­ği yap­mış bir­çok ismin yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Kan­sı­zoğ­lu: “Ki­ta­bı­mız­da Türk Ta­ri­hi’nde teş­ki­lat­lı dev­let ya­pı­sı­nı ilk kez te­şek­kül et­ti­ren Me­te­han’dan Ana­do­lu’yu Türk yurdu yapan Al­pars­lan’a, Fatih’ten II. Ab­dül­ha­mit’e ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal’e kadar geniş bir yel­pa­ze­de Türk bü­yük­le­ri­ni ha­tır­lat­ma­yı amaç­la­dık. Ay­rı­ca 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­mi­ni bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de büyük ve onur­lu bir mil­let ol­du­ğu­mu­zun gös­ter­ge­si ola­rak at­lat­ma­mı­za 15 Tem­muz’daki di­re­ni­şin sem­bo­lü ha­li­ne gelen Kah­ra­man Şe­hi­di­miz Ömer Halis Demir’in si­lu­et­le­ri de bu ki­tap­ta yer ala­cak­tır.27 Mayıs’ta En güzel Resim Bo­ya­ma­sı­nı Yapan Be­lir­len­miş ola­cak­tır” dedi.


Haber Merkezi

Rize, Trabzon, Artvin Ve Gümüşhane’den 4 Aylık İhracat Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 11 Arttı

Doğu Ka­ra­de­niz’deki 4 ilden Ocak-Ni­san 2021’de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat, geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne oran­la yüzde 11 arttı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, so­rum­lu­luk alan­la­rın­da­ki Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den bu yılın dört aylık dö­ne­min­de 524 mil­yon 915 bin 245 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti.
Böl­ge­den geçen yılın aynı dö­ne­min­de de 475 mil­yon 12 bin 234 do­lar­lık ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Kal­yon­cu, söz ko­nu­su ih­ra­ca­tın geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 11 art­tı­ğı­nı bil­dir­di.
Kal­yon­cu, böl­ge­den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat­ta iller ba­zın­da yüzde 65’lik ar­tış­la Gü­müş­ha­ne’nin ilk sı­ra­da yer al­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, bu kenti yüzde 33’lük ar­tış­la Rize ve yüzde 7’lik ar­tış­la Trab­zon’un takip et­ti­ği­ni ak­tar­dı.
Gü­müş­ha­ne ve Rize’deki yük­sek oran­lı ar­tış­lar­da­ki en önem­li ne­de­nin, bu il­ler­den en fazla ihraç edi­len ürün­ler olan metal ma­den­ci­lik ürün­le­ri fi­yat­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da aşırı yük­sel­me­si ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Kal­yon­cu, Art­vin’in ih­ra­ca­tın­da ise Gür­cis­tan’dan talep dü­şük­lü­ğü ne­de­niy­le yüzde 6’lık düşüş ya­şan­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
Böl­ge­den yılın dört aylık dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın ürün sı­ra­la­ma­sı­na da de­ği­nen Kal­yon­cu, “Söz ko­nu­su dö­nem­de, yüzde 3 ora­nın­da­ki düşüş ve 294 mil­yon 658 bin 77 do­lar­lık ih­ra­cat­la fın­dık ve ma­mul­le­ri bi­rin­ci, yüzde 39 ora­nın­da­ki artış ve 71 mil­yon 202 bin 139 do­lar­lık ih­ra­cat­la yaş meyve sebze ürün­le­ri ikin­ci, yüzde 48 ora­nın­da artış ve 55 mil­yon 464 bin 264 do­lar­lık ih­ra­cat­la maden ve metal ürün­le­ri üçün­cü, yüzde 26 artış ve 39 mil­yon 940 bin 398 do­lar­lık ih­ra­cat­la su ürün­le­ri dör­dün­cü sı­ra­da yer al­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kal­yon­cu, böl­ge­den bu dö­nem­de 115 ül­ke­ye ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, “En fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Po­lon­ya, Fran­sa ve Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti ol­muş­tur. Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 35 art­mış, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 75 ve Po­lon­ya’ya ise yüzde 93 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­mış­tır.” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı­nın, aşı­la­ma ça­lışma­la­rıy­la bir­çok ül­ke­de kont­rol al­tı­na alın­ma­ya baş­lan­ma­sıy­la bir­lik­te pi­ya­sa­la­rın açıl­ma­sı­nın talep ar­tış­la­rı­na yol aç­tı­ğı­nı ve bunun da bir­çok sek­tör ih­ra­ca­tı­na olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, şun­la­rı kay­det­ti:
“Ülke ge­ne­li 4 aylık ih­ra­ca­tı­mız­da ya­şa­nan rekor artış gibi bölge ih­ra­ca­tı­mı­zın da yılın ba­şın­dan iti­ba­ren artış tren­di­ni sür­dür­me­si biz­le­ri ümit­len­dir­mek­te­dir.
Bölge ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın pan­de­mi et­ki­si­ne rağ­men fe­da­kar­lık gös­te­re­rek üre­tim ve ih­ra­ca­tı­nı ak­sat­ma­dan sür­dür­me­si tak­di­re şayan bir ba­şa­rı­dır.
Ma­li­yet bas­kı­sı ve bir­çok ül­ke­de ulaş­tır­ma sü­reç­le­rin­de so­run­lar ya­şan­ma­sı­na, ka­pı­lar­da gi­riş-çı­kış aşa­ma­la­rın­da kuy­ruk­lar­da bek­len­me­si­ne rağ­men ih­ra­cat­çı­mız, ih­ra­ca­tı­nı ar­tır­ma ba­şa­rı­sı­nı sür­dür­mek­te­dir. Özel­lik­le önü­müz­de­ki dö­nem­de ma­li­yet ar­tış­la­rı ve fi­nans­man im­kan­la­rı­na eri­şim nok­ta­la­rın­da ih­ra­cat­çı­mı­zın des­tek­len­me­si ile ih­ra­cat­çı­la­rı­mız çok daha yük­sek ih­ra­cat ar­tış­la­rı sağ­la­ya­cak­tır.
Ümi­di­miz önü­müz­de­ki ay­lar­da ül­ke­miz­de de Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin kont­rol al­tı­na alı­na­rak, pi­ya­sa­la­rın ra­hat­la­ma­sı, ha­ya­tın nor­mal sey­ri­ne dö­ne­rek üre­tim çark­la­rı­nın daha hızlı dön­me­si ve ih­ra­cat ar­tış­la­rı­nın daha yük­sek oran­lar­da ol­ma­sı­dır.”


Haber Merkezi

Nedir orman’ın çektiği…

Bir tekerlemedir söyleniyor.” Ormanı sevgi korur.” Acaba doğrumudur.

                        Alın size bir soru. Ormanı ne korur?

                        Bilim.

                        Orman denildiğinde akla ilk gelen şey ağaçlar topluluğudur.Bu tanım ormanı yalın halde ifade etmez. Orman denildiğinde içinde yaşayan canlıları düşünmezsek hata olur.

                        Bir sey oldu mu akla ilk gelen orman olmaktadır. Yıllardır bu böyle sürüp gitmektedir.

                        Son günlerde yaşananlar neyi ifade etmektedir. Anlamak olası değil. 1983 yılından günümüze değin ormanlardan yararlanma adına yıllardır mermer ocakları şimdilerde taş ocakları açılmak istenmektedir. Bu yanlışlardan ne zaman el-ayak çekilecek bilen var mı ki…

                        Bilinmez.

                        Ülkemizde 81 İl var. Rize diğer illerden orman yönünden biraz daha ayrıcalıklıdır. Rize’de iki milli park var. Çamlıhemşin-Kaçkar ve İkizdere’dir. İkizdere endemik yapısı nedeni ile dünya mirası kapsamındadır. Ayrıca orman Amenajman planlarında bu nedenle koruma alanlarıdır. Rize’de her iki milli park  doğaya karbon salınımını realize etmesi yönünden de ayrı önem taşımaktadır.

                        İkizdere’de yurttaşlara ne  denilmekte.. “Siz liman yapımına karşı mısınız? ” denilmekte. O halde bir soru daha soralım.

                        “Doğa’ya verilecek zararı Anayasa’yı değiştirseniz eski hale getirebilmek olası mı?”

                        Elbette ki değil.

                        Çevre değerlendirme ( ÇED) raporuna gerek yok denilmiş. Yurttaşların tepkisi yükselince ilgili genel müdürün olay yerine gelmiş olması ilgi çekmedi mi sanılmakta. Bu durum yapılanların hatalı olduğunu göstermektedir.

                        İkizdere de yaşananlar zaman içinde ibretlik hale gelmektedir. İzin verilirken gerekli incelemenin yapılmadığını göstermektedir. Yurttaşın tepkisini göstermesi buna işaret etmektedir. Konuyu yalnızca taş ocağı olarak niteleyip geçiştirilmekse , ileride hata ortaya çıkınca hiç kimse hatayı kabul etmez.

                        Kamu oyuna gerçeğin anlatıldığı söylenemez.

                        Zaman geçirmeden konunun sağlıklı şekilde sona erdirilmesidir.

                        Ben yaptım oldu yurttaşların tepkisini aldı. Yanlış hesap artık mahkemede…

                        Sonucu göreceğiz.

                                                                                              Ali Faik Şerifoğlu

                                                                                              5.Mayıs.2021

Cengiz İnşaat’tan Rize-İkizdere Taş Ocağı Hakkında Açıklama

Cen­giz İnşaat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ’den Rize İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı’na iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Taş oca­ğın­da maden ara­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­na, oca­ğın daha sonra fark­lı amaç­lar­la kul­la­nı­la­ca­ğı­na dair id­di­alar asıl­sız olup Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si ile sı­nır­lı ham madde te­mi­ni ta­mam­lan­dık­tan sonra top­rak üze­rin­de bitki ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak mev­cut doğal ya­şa­mın geri ka­za­nıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.” ifa­de­si kul­la­nıl­dı.

Cen­giz İnşaat’tan Rize İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı hak­kın­da ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da yer alan ha­ber­le­re iliş­kin açık­la­ma ya­pıl­dı.
Açık­la­ma­da, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı­na ait Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si­nin, bu işe ait iha­le­yi ka­za­nan Cen­giz İnşaat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ ile Yapı ve Yapı İnşaat Ta­ah­hüt Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti iş or­tak­lı­ğı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
Proje sa­ha­sı­nın fi­zi­ki ko­şul­la­rı ve li­ma­nın inşa edi­le­ce­ği yer se­be­biy­le liman sa­ha­sın­da dolgu ya­pıl­ma­sı ve kul­la­nı­la­cak bu dolgu mal­ze­me­si­nin deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, “Bu amaç­la pro­je­nin sa­hi­bi olan il­gi­li Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me ve araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da uygun taş ocak­la­rı be­lir­len­miş, re­zerv mik­ta­rı ve da­ya­nık­lı­lık de­ğer­le­ri dik­ka­te alı­na­rak ko­şul­la­rı sağ­la­yan İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı için Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, Maden ve Pet­rol İşleri Genel Mü­dür­lü­ğün­den il­gi­li mev­zu­at kap­sa­mın­da ham madde üre­tim izni alın­mış­tır.” de­nil­di.
Tüm yasal izin­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si­nin in­şa­at fa­ali­yet­le­ri­ne baş­lan­dı­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Bu sü­reç­te yasal ola­rak ham mad­de­nin temin edi­le­ce­ği taş oca­ğı­nın se­çil­me­si ko­nu­sun­da, şir­ke­ti­mi­zin her­han­gi bir tes­pit yet­ki­si veya ta­sar­ru­fu­nun bu­lun­ma­dı­ğı­nı önem­le be­lirt­mek is­te­riz.
Ham mad­de­nin temin edil­me­si plan­la­nan İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan se­çil­miş­tir.
Çev­re­sel et­ki­le­ri dik­ka­te alı­na­rak sü­re­cin en ba­şın­dan iti­ba­ren ham mad­de­nin temin edi­le­bi­le­ce­ği tüm al­ter­na­tif taş ocak­la­rı Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan araş­tı­rıl­mış­tır.
Şir­ke­ti­mi­zin o böl­ge­de ya­şa­yan her­ke­sin gö­rüş­le­ri­ni has­sa­si­yet­le ve cid­di­yet­le de­ğer­len­dir­di­ği­ni bil­me­ni­zi is­te­riz.
İma­lat­la­rın ta­mam­lan­ma­sı ve liman için ge­rek­li ham mad­de­nin te­mi­ni son­ra­sın­da taş oca­ğı­nın re­ha­bi­li­tas­yo­nu şir­ke­ti­miz ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Taş oca­ğın­da maden ara­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­na, oca­ğın daha sonra fark­lı amaç­lar­la kul­la­nı­la­ca­ğı­na dair id­di­alar asıl­sız olup Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si ile sı­nır­lı ham madde te­mi­ni ta­mam­lan­dık­tan sonra top­rak üze­rin­de bitki ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak mev­cut doğal ya­şa­mın geri ka­za­nıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.”


Haber Merkezi

Rize’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Rize’de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 1 kilo 50 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu ele ge­çi­ril­di, 2 şüp­he­li ya­ka­lan­dı.

İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, uyuş­tu­ru­cu madde imal ve ti­ca­re­ti yap­tı­ğı yö­nün­de bil­gi­ler edi­ni­len M.K. ve K.P’nin ev ve ek­len­ti­le­rin­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ara­ma­da, 1 kilo 50 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu, 13 uyuş­tu­ru­cu hap ve uyuş­tu­ru­cu uya­rı­cı mad­de­le­rin kul­la­nı­mı için çe­şit­li mal­ze­me­ler ele ge­çi­ril­di.
Gö­zal­tı­na alı­nan M.K. ve K.P’nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri devam edi­yor.
Öte yan­dan M.K’nin iki ayrı suç­tan daha arama kay­dı­nın ol­du­ğu öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi

ZÜMRÜT RİZE GAZETESİ 72 YAŞINDA

Çay ve yağ­mu­run baş­ken­ti Rize’nin ilk ofset ve va­sıf­lı ga­ze­te­si Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 ya­şı­na girdi.

5.5.1950 ‘de Rize Be­le­di­ye­si­nin mer­hum Baş­ka­nı Mus­ta­fa ARDAL ta­ra­fın­dan İstan­bul’da ku­ru­lan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 71 yıl­dır ara­lık­sız ya­yın­lan­mak­ta.
‘Rize ve Ri­ze­li­nin’ gözü, ku­la­ğı, sesi slo­ga­nıy­la 71 yıl­dır yayın ha­ya­tı­nı bütün olum­suz ko­şul­la­ra karşı ödün ver­me­den sür­dü­ren Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si­nin 5.5.2021 Çar­şam­ba günü Ata­türk Cad­de­sin­de­ki mer­kez bü­ro­sun­da ya­pı­lan yıl­dö­nü­mü et­kin­li­ği Pan­de­mi sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la yoğun sağ­lık ön­lem­le­ri al­tın­da ya­pıl­dı.
Başta dost ve okur­lar Züm­rüt Rize’nin bu yılki et­kin­li­ğin­de de Mer­kez İdare bü­ro­su­nu çiçek bah­çe­si­ne dö­nüş­tür­dü­ler.
Rize dı­şın­da­ki okur ve dost­lar gön­der­dik­le­ri faks, mail ve telg­raf ve me­saj­la­rıy­la hem des­tek hem moral ver­di­ler.
TGF Üyesi de olan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si Pazar hariç her gün ya­yın­lan­mak­ta ve 1.000 adet ba­sı­la­rak okur ve dost­la­rıy­la bu­lu­şu­yor.
72 ya­şı­na giren Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si­nin İmti­yaz sa­hip­li­ği­ni Ali Gökay Ba­koğ­lu, Genel Yayın Yö­net­men­li­ği­ni Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik Ba­koğ­lu, Yazı İşleri Mü­dür­lü­ğü­nü Duygu Ba­koğ­lu, Baş­ya­zar­lı­ğı­nı İsmet Kö­soğ­lu, Spor Mü­dür­lü­ğü­nü Ömer Yıl­maz, Mu­ha­bir­li­ği­ni Melek Ba­koğ­lu ya­pı­yor. Ay­rı­ca 53‘e yakın Yazar Rize ve dı­şın­dan Züm­rüt Ga­ze­te­si­ne Köşe Ya­zı­sı ya­zı­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Vali Çeber: Rize-Artvin Havalimanı’nda Altyapı Çalışmalarının Yüzde 90’ı Tamamlandı

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 90, üst yapı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 27 ora­nın­da ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Vali Çeber, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün, Pazar Kay­ma­ka­mı Ayhan Terzi ve il­gi­li­ler­le Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du, ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldı.
Şan­ti­ye sa­ha­sı­nı ge­ze­rek ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de kont­rol eden Çeber, ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da son sü­re­ce ge­lin­di­ği­ni söy­le­di.
İnşaat ça­lış­ma­la­rı­nın hızla devam et­ti­ği­ni an­la­tan Çeber, “Yıl so­nun­da hiz­me­te açıp uçak­la­rı­mı­zı in­dir­miş ola­ca­ğız. Bugün iti­ba­rıy­la alt­ya­pı­nın yüzde 90’ından faz­la­sı­nı bi­tir­dik. Yani 100 mil­yon ton dol­gu­nun 91 mil­yon tonu bitti. Üst ya­pı­da yüzde 27’lere gel­dik. Artık bi­na­la­rın si­lu­et­le­ri gö­rü­nü­yor. Tek­nik de­tay­la­rı in­ce­le­di­ği­niz­de ne kadar büyük bir mü­hen­dis­lik ha­ri­ka­sı ile karşı kar­şı­ya ol­du­ğu­mu­zu gö­rü­yo­ruz.” dedi.
Tür­ki­ye ve bölge için çok önem­li bir ya­tı­rı­mın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ak­ta­ran Çeber, ha­va­li­ma­nı­nın kent­te ti­ca­re­tin, tu­riz­min, eko­no­mi­nin ve sos­yal ha­ya­tın ge­liş­me­si­ne büyük katkı su­na­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ha­va­li­ma­nı­na en­teg­re yap­tık­la­rı ya­tı­rım­lar­la 2023-2071 he­def­le­ri­ne en fazla katkı veren il­ler­den biri ol­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni kay­de­den Çeber, şöyle devam etti:
“Yılda 3 mil­yon yolcu ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı plan­la­nan ha­va­li­ma­nı ta­mam­lan­dı­ğın­da 31 bin 350 met­re­ka­re­lik alan­da ter­mi­nal bi­na­sı, 448 araç ka­pa­si­te­li açık oto­park, 3 bin metre uzun­lu­ğun­da 45 metre ge­niş­li­ğin­de pist, 300 metre uzun­luk­ta 120 metre ge­niş­lik­te apron ve top­lam 45 bin 200 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­sı dı­şa­rı­dan ba­kıl­dı­ğın­da Ka­ra­de­niz ve Rize mi­ma­ri­si­ni en güzel şe­kil­de yan­sı­tan ahşap ve taş ka­rı­şı­mı bir ya­pı­ya sahip ola­cak. Ay­rı­ca Ha­va­li­ma­nı ku­le­si çay bar­da­ğı şek­lin­de olan ha­va­li­ma­nın­da bir de müze yer ala­cak.”


Haber Merkezi

Çay Çiftçisi Tek Belgeyle Geçecek!..

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı tam ka­pan­ma dö­ne­mi­ne iliş­kin merak edi­len yeni so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.

Göz he­kim­le­rin­ce dü­zen­le­nen re­çe­te­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si­nin 10 gün ol­ma­sı ve tam ka­pan­ma sü­re­si içe­ri­sin­de göz­lük­le­ri zarar gö­ren­le­rin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için va­li­lik­ler/kay­ma­kam­lık­lar­ca her il­çe­de bir nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin açık ol­ma­sı sağ­la­na­cak.
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­lan ve yap­tık­la­rı işin do­ğa­sı ge­re­ğin­ce gün içe­ri­sin­de bir­den fazla yerde bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken elekt­rik ve doğal gaz tamir/bakım ekip­le­ri ile ve­te­ri­ner gibi ki­şi­le­rin gün­lük iş plan­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.

Çift­çi­le­rin, il/ilçe tarım ve orman mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya zi­ra­at oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz et­me­le­ri, ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de kap­sa­mın­da ol­ma­la­rı ve ta­rım­sal üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­di­ği bölge ile ika­me­ti ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­miy­le sı­nır­lı kal­ma­la­rı kay­dıy­la, kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de başka bir belge sun­ma­la­rı ge­rek­me­yecek.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, tam ka­pan­ma dö­ne­miy­le il­gi­li “Sıkça So­ru­lan So­ru­lar” bö­lü­mü­ne yeni so­ru­lar ile ce­vap­la­rı­nı ek­le­di.
Buna göre, tam ka­pan­ma dö­ne­mi bo­yun­ca uy­gu­la­na­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı sı­ra­sın­da op­tis­yen­lik (göz­lük­çü­ler) mü­es­se­se­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri­ne ge­çi­ci ola­rak ara ve­ri­lecek.
Göz he­kim­le­rin­ce dü­zen­le­nen re­çe­te­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si­nin 10 gün ol­ma­sı ve tam ka­pan­ma sü­re­si içe­ri­sin­de göz­lük­le­ri zarar gören va­tan­daş­la­rın mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için va­li­lik­ler/kay­ma­kam­lık­lar ta­ra­fın­dan her il­çe­de bir nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin açık ol­ma­sı sağ­la­na­cak.
Nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin ça­lı­şan­la­rı, va­li­lik/kay­ma­kam­lık nöbet lis­te­siy­le bir­lik­te “ça­lış­ma izni görev bel­ge­si” for­mu­nu ma­nu­el dü­zen­le­mek ve de­ne­tim fa­ali­yet­le­ri sı­ra­sın­da kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz etmek, ika­met­le iş yeri ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­mi ile sı­nır­lı olmak kay­dıy­la so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rın­dan muaf ola­cak.
İka­met-iş yeri gü­zer­gah kı­sıt­la­ma­sı
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­lan ve yap­tık­la­rı işin do­ğa­sı ge­re­ğin­ce gün içe­ri­sin­de bir­den fazla yerde bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken elekt­rik ve do­ğal­gaz tamir/bakım ekip­le­ri ile ve­te­ri­ner gibi ki­şi­le­rin, gün­lük iş plan­la­rı­nı gös­ter­me­le­ri ha­lin­de kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de bu du­rum­lar da göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.
Çift­çi­le­rin e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den “Ça­lış­ma İzni Görev Bel­ge­si” al­ma­la­rı­na gerek yok.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­si ile tam ka­pan­ma dö­ne­min­de tarım ve orman fa­ali­yet­le­ri­nin sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la “Bit­ki­sel ve hay­van­sal ürün­le­rin üre­ti­mi, su­lan­ma­sı, iş­len­me­si, ilaç­lan­ma­sı, ha­sa­dı, pa­zar­lan­ma­sı ve nak­li­ye­sin­de ça­lı­şan­la­rın” so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tul­ma­la­rı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Bu doğ­rul­tu­da ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­du­ğu­nu il/ilçe tarım ve orman mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya Zi­ra­at Oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz ede­rek or­ta­ya koyan çift­çi­le­rin ay­rı­ca e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den “Ça­lış­ma İzni Görev Bel­ge­si” al­ma­la­rı­na gerek kal­ma­ya­cak.
Çift­çi­le­rin, il/ilçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya zi­ra­at oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz et­me­le­ri, ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de kap­sa­mın­da ol­ma­la­rı ve ta­rım­sal üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­di­ği bölge ile ika­me­ti ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­miy­le sı­nır­lı kal­ma­la­rı kay­dıy­la, kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de başka bir belge sun­ma­la­rı is­ten­me­yecek.


Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, haf­ta­lık il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı. Buna göre vaka sa­yı­sı her 100 bin ki­şi­de Rize’de 353,70, Trab­zon’da 237,71, Art­vin’de 194,10 oldu.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, haf­ta­lık il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı.
Buna göre vaka sa­yı­sı her 100 bin ki­şi­de Rize’de 353,70, Trab­zon’da 237,71, Art­vin’de 194,10 oldu. Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, sos­yal pay­la­şım si­te­si Twit­ter he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da, “İlle­ri­miz­de bir haf­ta­da 100 bin nü­fu­sa kar­şı­lık gelen vaka sa­yı­sı­nı gös­te­ren in­si­dans ha­ri­ta­sı­nın gün­cel ha­li­ni ekte bu­la­bi­lir­si­niz. Ted­bir ve kı­sıt­la­ma­lar bu ha­ri­ta­yı her gecen gün daha iyi bir tab­lo­ya çe­vi­recek” dedi. Bakan Koca’nın pay­laş­tı­ğı ha­ri­ta­da 24-30 Nisan 2021 ta­rih­li vaka sa­yı­sı tab­lo­su şu şe­kil­de oluş­tu: Adana:106,70 Adı­ya­man: 117,32 Afyon: 289,45 Ağrı: 285,00 Ak­sa­ray: 266,90 Amas­ya: 291,51 An­ka­ra: 361,52 An­tal­ya: 200,37 Ar­da­han: 251,66 Art­vin: 194,10 Aydın: 162,45 Ba­lı­ke­sir: 318,88 Bar­tın: 321,14 Bat­man: 120,91 Bay­burt: 352,83 Bi­le­cik: 310,45 Bin­göl: 154,38 Bit­lis: 152,14 Bolu: 365,31 Bur­dur: 216,78 Bursa: 327,35 Ça­nak­ka­le: 439,11 Çan­kı­rı: 267,63 Çorum: 315,02 De­niz­li: 182,44 Di­yar­ba­kır: 100,09 Düzce: 400,07 Edir­ne: 340,88 Ela­zığ: 197,29 Er­zin­can: 428,70 Er­zu­rum: 395,24 Es­ki­şe­hir: 348,10 Ga­zi­an­tep: 167,91 Gi­re­sun: 388,44 Gü­müş­ha­ne: 248,41 Hak­ka­ri: 122,28 Hatay:130,84 Iğdır: 159,45 Is­par­ta: 243,92 İstan­bul: 532,02 İzmir: 223,34 Kah­ra­man­ma­raş: 137,57 Ka­ra­bük: 274,20 Ka­ra­man: 256,55 Kars: 293,41 Kas­ta­mo­nu: 437,59 Kay­se­ri: 339,44 Kı­rık­ka­le: 345,89 Kırk­la­re­li: 498,70 Kır­şe­hir: 256,75 Kilis: 244,41 Ko­ca­eli: 437,65 Konya: 347,11 Kü­tah­ya: 330,51 Ma­lat­ya: 320,04 Ma­ni­sa: 223,63 Mar­din: 76,40 Mer­sin: 143,25 Muğla: 183,46 Muş: 113,11 Nev­şe­hir: 327,58 Niğde:292,21 Ordu: 316,52 Os­ma­ni­ye: 139,64 Rize: 353,70 Sa­kar­ya: 300,77 Sam­sun: 267,54 Siirt: 79,14 Sinop: 213,43 Sivas: 285,58 Şan­lı­ur­fa: 70,25 Şır­nak: 46,12 Te­kir­dağ: 489,89 Tokat:313,45 Trab­zon: 237,71 Tun­ce­li: 207,33 Uşak: 163,49 Van: 90,75 Ya­lo­va: 345,95 Yoz­gat: 280,37 Zon­gul­dak: 332,37


Haber Merkezi

Rize’de 624 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Rize’de, yeni çim­len­miş 624 kök Hint ke­ne­vi­ri ile 4 ruh­sat­sız tüfek ele ge­çi­ril­di.

Alı­nan bil­gi­ye göre, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, Ça­ye­li il­çe­sin­de “kul­lan­mak için uyuş­tu­ru­cu veya uya­rı­cı madde satın almak, kabul etmek veya bu­lun­dur­mak, yasa dışı ekim” ya­pıl­dı­ğı tes­pit edi­len Z.K’nin ika­me­ti­ne ope­ras­yon dü­zen­le­di. Z.K’ye ait ev ve ek­len­ti­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da 624 kök yeni çim­len­me­ye baş­la­yan Hint ke­ne­vir bit­ki­si ve 4 ruh­sat­sız av tü­fe­ği ele ge­çi­ril­di.
Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­nın devam et­ti­ği kay­de­dil­di.


Haber Merkezi

“2021 YILI YAŞ ÇAY KAMPANYASINA HAZIRIZ”

GENEL MÜDÜR ALİM;

“2021 YILI YAŞ ÇAY KAMPANYASINA HAZIRIZ”

Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Geçen yıl ki çay se­zo­nu­nun hemen ar­dın­dan hiç ara ve­re­me­den tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da baş­lat­tı­ğı­mız 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ön­ce­lik­le­ri­ne göre, bakım, ona­rım, de­mon­taj, ye­ni­le­me, te­miz­lik gibi temel alan­lar­da ka­de­me­li ola­rak ça­lı­şan­la­rı­mı­zı ta­mam­la­mış bu­lun­mak­ta­yız.

Bu yıl ki kam­pan­ya ha­zır­lık­la­rı­mı­zı geçen yıl ol­du­ğu gibi dünya ge­ne­lin­de ve ül­ke­miz­de de et­ki­si­ni sür­dür­me­ye devam eden ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı, kural, kaide ve önem­le­ri­ni ta­viz­siz uy­gu­la­ya­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rüt­tük ve bu kap­sam­da yü­rüt­me­ye devam edi­yo­ruz.
Kurum ola­rak, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­nan ve 29 04.2021 ta­ri­hin­de baş­la­yan ülke ge­ne­lin­de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­yım­la­nan ge­nel­ge­ye is­ti­na­den, “Kamu Per­so­ne­li Görev Bil­di­rim Bel­ge­si” kap­sa­mın­da tam ka­pan­ma dö­ne­mi­ni ya­şa­dı­ğı­mız bu süreç içe­ri­sin­de temel ön­ce­lik olan yakın ta­rih­te fab­ri­ka­la­rı­mız­da baş­la­ya­cak olan, üre­tim, ima­lat, te­da­rik ve lo­jis­tik gibi ça­lış­ma­la­rı­mı­zı gö­rev­li ve il­gi­li per­so­ne­li­miz­le bir­lik­te mev­cut tüm ku­ru­luş­la­rı­mız­da sür­dür­me­ye devam edi­yo­ruz. Eki­bi­miz­le bir­lik­te, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de bu­lu­nan fab­ri­ka­la­rı­mız­da­ki ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­me ça­lış­ma­la­rı­mı­za ara ver­me­den devam edi­yo­ruz. ” dedi.
Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, “ Çay fi­liz­le­ri­nin genel ge­li­şi­mi ve mev­sim şart­la­rı­nın halen biraz soğuk, serin ve bazen hafif ya­ğış­lı geç­me­si, özel­lik­le orta ve yük­sek ke­sim­ler için çayın erken hasat ol­gun­lu­ğu­na gel­me­ye­ce­ği­ni işa­ret et­mek­te­dir. Fakat ra­ma­zan ayını bi­ti­miy­le bir­lik­te böl­ge­miz­de­ki hava sı­cak­la­rı­nın gün­den güne art­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı göz­len­mek­te­dir. Bu da geçen yıl ol­du­ğu gibi, bu se­zon­da üre­ti­ci­le­ri­mi­ze; iz­di­ham riski oluş­ma­dan, ka­de­me­li bir çay ha­sa­dı, do­la­yı­sıy­la daha rahat çay top­la­ma ve satma im­kâ­nı sağ­la­ya­cak­tır. Son yıl­la­rın en düşük çay sto­kuy­la gi­re­ce­ği­miz yeni çay se­zo­nu­nun; üre­ti­ci­le­ri­miz için rahat, hu­zur­lu ve be­re­ket­li geç­me­si bek­len­ti­si ve inan­cıy­la; bütün üre­ti­ci­le­ri­mi­zin, tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin ve ça­lı­şan­la­rı­mı­zın mü­ba­rek Ra­ma­zan bay­ram­la­rı­nı teb­rik edi­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

KABİNEDE İKİ “MHP”Lİ BAKAN MI?

16 Nisan 2017 yı­lın­da ya­pı­lan halk oy­la­ma­sıy­la Ana­ya­sa’da ya­pı­lan de­ği­şik­lik so­nu­cun­da Par­la­men­ter Sis­tem ye­ri­ne Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi­ne ge­çil­di. Bu süreç, MHP Genel Baş­ka­nı Sayın Dev­let Bah­çe­li’nin,” Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi­ni ge­ti­rin mec­lis­te oy­la­ya­lım.” ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­miş­ti.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi­ne ge­çil­me­siy­le bir­lik­te artık hü­kü­me­ti oluş­tu­ra­bil­mek için %50.1 oy ora­nı­na ih­ti­yaç vardı.
Sayın Bah­çe­li kendi ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da olu­şan yeni sis­te­me ve bu çer­çe­ve­de olu­şan Cum­hur İtti­fa­kı­na ka­yıt­sız şart­sız des­tek verdi, ver­me­ye de devam edi­yor.
Sayın Bah­çe­li bu des­te­ği­ni, 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­miy­le terör odak­la­rı­nın çe­şit­len­me­si, Tür­ki­ye’nin bir beka so­ru­nuy­la karşı kar­şı­ya ol­ma­sı ve dış güç­le­rin de des­te­ğiy­le terör ör­güt­le­ri­nin çev­re­mi­zi ku­şat­ma­sı so­nu­cun­da or­ta­ya çıkan bir ge­rek­li­lik şek­lin­de açık­lı­yor­du.
Ay­rı­ca Or­ta­do­ğu’da BOP pro­je­si­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si, sı­nır­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si ve bu teh­li­ke­nin ka­pı­mı­za da­yan­ma­sı böyle bir da­ya­nış­ma ve bir­lik­te­li­ğin da­ya­na­ğı ola­rak alı­nı­yor­du.
Bir­çok yö­nü­nü ay­rın­tı­la­rıy­la bi­le­me­di­ği­miz bütün bu kay­gı­lar, ger­çek­çi ve ge­rek­li ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ül­ke­miz­de önem­li bir çevre ta­ra­fın­dan da kabul gördü.
Ancak dı­şa­rı­ya karşı ve­ril­me­ye ça­lı­şı­lan bu mesaj ve bu çer­çe­ve­de or­ta­ya çıkan yeni olu­şu­mun içe­ri­de aynı de­re­ce­de ku­şa­tı­cı ol­du­ğu­nu söy­le­me­miz pek müm­kün ol­ma­dı.
Özel­lik­le ül­kü­cü­le­rin yeni sis­tem içe­ri­sin­de fark­lı söy­lem ve olu­şum­lar­la ken­di­le­ri­ni ifade et­me­le­ri bu bir­lik­te­li­ğin sı­kın­tı­lı yön­le­riy­di.
Ay­rı­ca Sayın Bah­çe­li’nin “beka” di­ye­rek ka­yıt­sız şart­sız des­tek ver­di­ği it­ti­fak­tan bir ba­kan­lık, bir atama veya kendi ta­ba­nı için de hiç­bir bek­len­ti­si ol­ma­mış­tı.
Bu yak­la­şım son de­re­ce an­la­şı­la­bi­lir bir du­rum­du. Çünkü ül­ke­nin “beka” so­ru­nu vardı. Sayın Bah­çe­li bütün ül­kü­cü­le­ri, kurum ve ku­ru­luş­la­rı da bu has­sa­si­yet doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­ye davet etti. Hatta fark­lı bir ses çık­tı­ğın­da da en ağır dille azar­la­dı ya da ihraç etti.
Ancak it­ti­fa­kı sayın Bah­çe­li’ye borç­lu olan­lar, bu has­sa­si­ye­te ne kadar dik­kat edi­yor­lar­dı acaba? “Ül­ke­miz bir “beka” so­ru­nu ya­şı­yor, bu se­bep­le ayrım yap­ma­dan bütün mil­le­ti­mi­zi ku­şa­ta­lım, her­ke­se hak et­ti­ği­ni ve­re­lim, makam mevki pe­şin­de koş­ma­ya­lım, ihale kapma der­din­de ol­ma­ya­lım mı di­yor­lar­dı? Hayır… Tam tersi, Sayın Bah­çe­li’nin bu ka­yıt­sız şart­sız des­te­ği su­is­ti­mal edi­li­yor­du ve bir fır­sa­ta dö­nüş­tü­rü­lü­yor­du.
Bir sen­di­ka des­te­ğiy­le Milli Eği­tim­de­ki ata­ma­lar­dan üni­ver­si­te­ler­de­ki yük­sel­me­le­re kadar eği­tim ca­mi­ası­nı ku­şat­ma al­tı­na al­dı­lar, İha­le­ler­den arsa ve arazi ran­tı­na kadar bir­çok alan­da ina­nıl­maz bir aç göz­lü­lük­le bütün kö­şe­le­ri kapma, ele ge­çir­me gay­re­ti içine gir­di­ler.
Bütün bu olan­lar­dan sonra ta­ban­dan bir ses yük­sel­di: Yeter… Artık ül­ke­nin bütün kay­nak­la­rı, bütün ma­kam­la­rı ül­ke­nin va­tan­daş­la­rı­na ait­tir.
Ta­ban­da­ki bu haklı talep bir­çok yet­ki­li mer­ci­de de kar­şı­lık buldu. Artık olu­şa­cak yeni ka­bi­ne­de Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ve içiş­le­ri ba­kan­lı­ğı MHP’de ol­ma­lı…
Bu talep asla bir mev­ki-ma­kam pay­la­şı­mı de­ğil­dir. Amaç özel­lik­le bir sen­di­ka­nın iş bil­mez ve şı­ma­rık tu­tu­mu so­nu­cun­da Milli Eği­ti­mi içine düş­tü­ğü çık­maz­dan kur­tar­mak­tır.
Bu de­ği­şim­le Milli Eği­tim­de­ki li­ya­kat­siz­li­ğe, ka­li­te­siz­li­ğe, adam ka­yır­ma­cı­lı­ğa son ve­ri­lecek, ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan ço­cuk­la­rı­mız akıl ve bi­li­min ışı­ğın­da, Ata­türk ilke ve in­kı­lap­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ye­tiş­ti­ri­le­cek­tir.

AYILARIN SALDIRISI DEVAM EDİYOR

Kış uy­ku­sun­dan uya­nan ve aç kalan Boz Ayı­lar maddi za­rar­lar ver­me­ye devam edi­yor.

Yak­la­şık 15 gün önce il­çe­ye bağlı Ci­mil-Or­ta­köy­de Cihan Sa­roğ­lu arı­cı­nın ko­van­la­rı­nı par­ça­la­yan Boz Ayı veya ayı­lar bu kez ünlü pop Şar­kı­cı­sı Tar­kan Te­ve­toğ­lu’nun yay­la­sı olan Rüz­gâr­lı köyü yay­la­sın­da 12 eve ka­pı­la­rı kı­ra­rak girdi ve maddi ha­sar­la­ra sebep oldu.

Ev­le­ri hasar gören köy­lü­ler­den Tar­kan’ın ak­ra­ba­sı Şaban Te­ve­toğ­lu, İsmail Bay­rak, Mah­mut Özgen ve Hızır Köy­men’ ayı­lar bize zarar ve­ri­yor biz bir şey ya­pa­mı­yo­ruz.

Kış için ev­le­ri terk ede­rek köy git­miş­tik. Ba­ha­rın gel­me­siy­le yay­la­ya çık­tık bu harap olmuş ev­le­ri­mi­zi gör­dük. Ev­ler­de son­ba­har­da çı­kar­ken yi­yecek bı­rak­mı­yo­ruz. Ka­pı­lar kır­dı­lar içe­ri­yi da­ğıt­tı­lar.

Ayı­la­rı ko­ru­yan za­ra­rı­mı­zı kar­şı­la­sın
Dev­let Boz ayı­la­ra zarar gel­me­sin diye ko­ru­ma­ya almış. Ayı öl­dür­me­nin ce­za­sı maddi ola­rak çok fazla. Bizim za­ra­rı­mı­zı dev­le­ti­miz kar­şı­la­sın ’de­di­ler. Rüz­gâr­lı Yay­la­sın­da top­lam 12 evde maddi zarar ol­du­ğu be­lir­ti­lir­ken yine de in­sa­nı­mı­zın zarar gör­me­di­ği­ne se­vi­ni­yo­ruz ’de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

LOJİSTİK NİYE DENİZE KAYDIRILDI

Ha­fı­za­yı yok­la­yın­ca bu gün­ler­de çok ko­nu­şu­lan İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nın bir­kaç yıl ön­ce­si hak­kın­da yaz­mak is­te­dim.
Ha­ya­ti Ya­zı­cı’nın Ti­ca­ret Ba­ka­nı ol­du­ğu yıl­lar o dö­nem­de­ki se­çim­ler­de AK Parti’li par­ti­li­le­rin çok büyük ya­tı­rım, proje diye dil­ler­den dü­şür­me­dik­le­ri Lo­jis­tik İyi­de­re dere boyu olan Va­di­de içe­ri­ye doğru ya­pı­la­cak­tı.
Ka­mu­oyun­da ve ba­sın­da de­fa­lar­ca bu ha­ber­ler pay­la­şıl­dı ya­yın­lan­dı.
Avu­kat Ateş Ha­ti­noğ­lu dos­tu­muz yazdı. Önem­li ol­du­ğu için ha­tır­la­ya­lım diye sü­tu­nu­ma al­dı­ğım pa­rag­raf aynen şöyle’’ Lo­jis­tik Mer­kez Lo­jis­tik Mer­ke­zin ilk pro­je­sin­de Ka­la­pa­to­moz De­re­si bo­yun­ca içe­ri­ye doğru inşaa edi­le­ce­ği­ni bi­li­yor­duk.
An­la­tı­lan ve gös­te­ri­len pro­je­de; Lo­jis­tik mer­ke­zin dere ya­ta­ğı bo­yun­ca içe­ri­ye doğru Deniz gören, Yay­la­cı­lar ve Ka­le­cik köy­le­ri­ni içer­di­ği ve bu alan­da; Yö­ne­tim Mer­ke­zi, Ti­ca­ri Alan­lar, Ti­ca­ri De­po­la­ma, Ant­re­po, Güm­rük­le­me alan­la­rı, Sa­na­yi Alan­la­rı, Fuar Alanı, Park­lar, Dini Tesis Alan­la­rı, Spor Alan­la­rı ile Bakım ve de Akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı yer al­dı­ğı söy­len­miş­ti.
Şimdi bun­dan vaz ge­çe­rek bütün bu alanı de­ni­ze dolgu ya­pa­rak oluş­tur­ma­ya neden karar ve­ril­di? Bu hu­sus­ta ka­mu­oyu­nun bi­lim­sel ve tek­nik ge­rek­çe­ler­le ay­dın­la­tıl­ma­sı ge­rek­mez mi?’’
Proje hak­kın­da çok ko­nu­şul­du
20.4.2014 Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal’ ’İyi­de­re hav­za­sın­da ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik üs için Orman Ba­kan­lı­ğı­nın bu havza gi­ri­şin­de bu­lu­nan te­sis­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Orman Ba­kan­lı­ğı­nın bu havza gi­ri­şin­de bu­lu­nan Of Fi­dan­lı­ğı­nı kal­dır­mak için ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Orman Ba­kan­lı­ğı­na eş de­ğer­de 3 ayrı yerde arazı bu­lun­du ancak Orman Ba­kan­lı­ğı bu ara­zi­le­ri kabul et­me­di. Bunun üze­ri­ne Orman Ba­kan­lı­ğı 140 mil­yon arazı be­de­li ola­rak para is­te­di ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­dan bu pa­ra­nın çık­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Yakın bir ta­rih­te ÇET ra­po­ru iha­le­si ya­pı­la­cak” dedi.
Dö­ne­min AK Parti Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal 29 Ha­zi­ran 2016 da yap­tı­ğı bir başka açık­la­ma­da “İyi­de­re lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zin proje iha­le­si so­nuç­lan­dı ve iha­le­yi alan fir­ma­da belli oldu. Proje ça­lış­ma­la­rı fi­ilen baş­la­ya­cak. Lo­jis­tik mer­kez pro­je­si Rize’nin değil Tür­ki­ye’nin en büyük pro­je­le­rin­den bir ta­ne­si­dir. Mayıs ayın­da iha­le­si ger­çek­leş­ti­ri­len İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zin proje iş­le­ri iha­le­si­nin so­nuç­lan­dı­ğı­nı ve iha­le­yi Denar Deniz Araş­tır­ma­la­rı Ano­nim Şir­ke­ti­nin al­dı­ğı­nı ve ihale be­de­li­nin 257.500.00 TL ol­du­ğu­nu, İş sü­re­si­nin ise 310 gün ol­du­ğu­nu ‘’söy­le­miş­ti.
CHP Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu’da araş­tır­mış
Vadi bo­yun­ca ya­pı­la­ca­ğı açık­lan­dı­ğın­da dö­ne­min Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Ahmet Ars­lan ta­ra­fın­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı için CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ri­ze­li Meh­met Be­ka­roğ­lu ta­ra­fın­dan 17.4.2018 ta­rih­li ya­zı­lı bir soru öner­ge­si ve­ril­miş ama cevap alı­na­ma­mış­tı.
Be­ka­roğ­lu öner­ge­sin­de şun­la­rı so­rul­muş­tu,
2013 yı­lın­dan iti­ba­ren AK Parti Hü­kü­me­ti ba­kan­la­rı ve mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ri­len Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Üst Mer­ke­zi Pro­je­si, ilk gün­den bu yana çok tar­tı­şıl­mış, yeri ve ra­kam­sal bü­yük­lü­ğü ko­nu­sun­da uz­laş­ma sağ­la­na­ma­mış­tır. Tür­ki­ye’nin en büyük lo­jis­tik mer­ke­zi ola­rak ifade edi­len proje, 2014 yı­lın­da Doğu Ka­ra­de­niz En­düst­ri­yel Mer­ke­zi ola­rak ad­lan­dı­rıl­mış­tır. Dö­ne­min AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal ta­ra­fın­dan söz ko­nu­su proje için Ba­kan­lar Ku­ru­lu onayı bu­lun­du­ğu ve bu kap­sam­da İyi­de­re va­di­si­nin lo­jis­tik alan ola­rak ilan edil­di­ği, lo­jis­tik alan önün­de ti­ca­ri bir li­ma­nın da gün­dem­de ol­du­ğu ifade edil­miş­tir. Aynı yıl ka­bi­ne­de de­ği­şik­lik ya­pıl­mış, İyi­de­re Köprü’den İyi­de­re mer­ke­ze kadar uza­nan liman ve bunun ya­nın­da Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin, yeni Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ma­li­yet­li bu­lu­na­rak kü­çül­tül­dü­ğü iddia edil­miş­tir.
Pro­jey­le il­gi­li ola­rak 2015 yı­lın­da ya­pı­lan başka bir açık­la­ma­da, pro­je­nin Doğu Ka­ra­de­niz En­düst­ri­yel Mer­ke­zi ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı­ğı, proje için de­ni­zin dol­du­ru­la­ca­ğı ve ka­mu­laş­tı­rıl­ma­la­rın bir an önce ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği kayda ge­çi­ril­miş­tir.
Nisan 2018 ta­ri­hin­de dö­ne­min AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal ta­ra­fın­dan daha önce iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı be­lir­ti­len proje için daha önce pro­je­yi al­dı­ğı iddia edi­len Denar adlı şir­ke­tin 2017 yı­lın­da pro­je­yi tes­lim et­me­di­ği, bu ne­den­le Ekim ve Kasım ay­la­rın­da ye­ni­den ihale ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­miş­tir. İha­le­nin ar­dın­dan ça­lış­ma­la­ra baş­la­nı­la­ca­ğı­nın be­lir­til­di­ği açık­la­ma­da, pro­je­nin ilk ihale be­de­li de 450 tril­yon ola­rak ifade edil­miş­tir.
Rize Va­li­li­ği 2018 ya­tı­rım prog­ra­mın­da ve Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı ya­tı­rım­la­rın­da hiç­bir şe­kil­de be­lir­til­me­yen söz ko­nu­su proje için AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal dı­şın­da Ba­kan­lar ve Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan her­han­gi bir açık­la­ma da ya­pıl­ma­mış­tır. Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı­nın ya­tı­rım­la­rı ara­sın­da Rize İyi­de­re için sa­yı­lan tek ya­tı­rım Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı Etüt-Pro­je iş­le­ri ola­rak gö­rün­mek­te­dir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 12. Oldu

Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Des­tek Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı (BİDEB) ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı 2020/2. Dönem bi­lim­sel de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rı­nı açık­lan­dı.

TÜBİTAK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı­nın amacı üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­nim gör­mek­te olan li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ni, pro­je­ler yo­luy­la araş­tır­ma yap­ma­ya teş­vik et­mek­tir. 2020/2. Dö­ne­min­de ül­ke­miz­de­ki Dev­let ve Vakıf dâhil tüm üni­ver­si­te­ler ara­sın­da 156 Üni­ver­si­te’nin öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan su­nul­muş olan pro­je­ler des­tek­len­me­ye değer bu­lu­na­rak des­tek­len­miş­tir. Öğ­ren­ci­ler bir da­nış­man öğ­re­tim ele­ma­nı reh­ber­li­ğin­de bu pro­je­le­ri ha­zır­la­mak­ta ve TÜBİTAK’a mü­ra­ca­at et­mek­te­dir­ler. 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı 2020/2 çağrı so­nuç­la­rı­na göre Üni­ver­si­te­mi­zin de­ği­şik fa­kül­te­le­rin­de oku­mak­ta olan öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış olan 35 proje TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­ye değer bu­lu­na­rak des­tek­len­di. Bu so­nuç­lar­la Üni­ver­si­te­miz, söz ko­nu­su çağrı dö­ne­min­de ken­di­sin­den çok önce ku­rul­muş olan bir­çok eski ve köklü Üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­ra­ka­rak TÜBİTAK ta­ra­fın­dan pro­je­si des­tek­le­nen 156 Üni­ver­si­te ara­sın­da en çok pro­je­si des­tek­le­nen 12. Üni­ver­si­te oldu. Üni­ver­si­te­mi­zin bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ma­sın­da kat­kı­sı olan başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere on­la­rı bu sü­reç­te des­tek­le­yen ve pro­je­le­rin­de da­nış­man­lık yapan öğ­re­tim üye­le­ri­miz ile il­gi­li bi­rim­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­ni teb­rik eder, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.
Not: Aday­lar baş­vu­ru du­ru­mu ile il­gi­li so­nuç­la­rı, BİDEB Baş­vu­ru ve İzleme Sis­te­mi (e-bi­deb.​tu­bi­tak.​gov.​tr) üze­rin­den kul­la­nı­cı gi­ri­şi ya­pa­rak “Baş­vu­ru Du­ru­mu” ala­nın­dan gö­re­bi­lir­ler.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

« Older Entries