CHP’li Atila Sertel,

“Vatandaş isyan ediyor, TüvTürk kasasını dolduruyor”

Özel­leş­ti­ril­me son­ra­sı araç mu­aye­ne üc­ret­le­ri­nin yük­sek­li­ği ne­de­niy­le sık sık eleş­ti­ri­len Tüv­Türk, 2021 yı­lı­nın ilk 10 ayın­da 12 mil­yon 796 bin 488 ara­cın mu­aye­ne­si­ni ya­par­ken, ka­sa­sı­nı da dol­dur­du.

2021 yı­lın­da en düşük ve en yük­sek araç mu­aye­ne üc­ret­le­ri­nin or­ta­la­ma­sı he­sap­lan­dı­ğın­da Alman ve Doğuş Grubu or­tak­lı­ğıy­la fa­ali­yet gös­te­ren Tüv­Türk, 2021 yı­lı­nın ilk on ayın­da 4 mil­yar 373 mil­yon­dan fazla gelir elde etti.
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel’in araç mu­aye­ne sa­yı­la­rı ve elde edi­len ge­lir­le­ri üze­ri­ne ver­di­ği öner­ge­yi ce­vap­la­yan Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, “Araç mu­aye­ne is­tas­yon­la­rın­da, 1 Ocak 2021 – 28 Kasım 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da mu­aye­ne tek­ra­rı da dahil olmak üzere top­lam 12 mil­yon 796 bin 488 adet araç mu­aye­ne­si ger­çek­leş­ti­ril­miş olup, mu­aye­ne is­tas­yon­la­rın­da araç­la­rın hur­da­ya ay­rıl­ma­sı­na iliş­kin her­han­gi bir işlem ger­çek­leş­ti­ril­me­mek­te­dir” dedi.
Ser­tel’in Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki araç sa­yı­sı­na iliş­kin so­ru­su­nu da ya­nıt­la­yan Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, ba­kan­lı­ğın fa­ali­yet ala­nı­na giren ge­çer­li taşıt sa­yı­sı­nın 1 mil­yon 465 bin 794 ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, araç mu­aye­ne­le­rin­den dev­le­tin ka­sa­sı­na giren pa­ra­yı ise açık­la­ma­dı.
VA­TAN­DAŞ SO­YU­LU­YOR
AK Parti ik­ti­da­rı­nın araç mu­aye­ne is­tas­yon­la­rı­nı özel­leş­tir­me­si­nin halkı soy­ma­nın yön­tem­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Atila Ser­tel, “Va­tan­daş­la­rı­mız araç mu­aye­ne üc­ret­le­ri­nin yük­sek­li­ği ne­de­niy­le haklı ola­rak isyan edi­yor. 2021 yı­lın­da en düşük araç mu­aye­ne üc­re­ti 189 lira, en yük­sek araç mu­aye­ne üc­re­ti ise 462 lira idi.
Bu üc­ret­ler bu yıl yüzde 36,2 daha ar­ta­rak en düşük 258 TL, en yük­sek 685 TL’ye çıktı. 10-15 da­ki­ka­lık bir kont­rol için bu denli yük­sek üc­ret­ler alı­nı­yor. Üs­te­lik Tüv­Türk kart kabul et­mi­yor ve peşin ça­lı­şı­yor. 2007 yı­lın­dan iti­ba­ren özel­leş­ti­ri­len araç mu­aye­ne is­tas­yon­la­rı her yıl Tüv­Türk’ün ce­bi­ne mil­yar­la­rı dol­du­ru­yor. Özel­leş­ti­ri­len fab­ri­ka­la­rın, yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le yap­tı­rı­lan köp­rü­le­rin, yol­la­rın fa­tu­ra­sı­nı va­tan­da­şa yük­le­yen AK Parti ik­ti­da­rı, araç mu­aye­ne is­tas­yon­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la hem bi­ri­le­ri­nin ka­sa­sı­nı dol­du­ru­yor hem de her yıl va­tan­da­şı so­yu­yor” diye ko­nuş­tu.
ÜC­RET­LER DÜ­ŞÜ­RÜL­SÜN
2022 yı­lın­da gelen zam­lar­dan araç mu­aye­ne üc­ret­le­ri­nin de na­si­bi­ni al­dı­ğı­nı an­la­tan Atila Ser­tel, araç mu­aye­ne üc­ret­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade etti. Ser­tel, “Va­tan­daş­la­rı­mız 10-15 da­ki­ka için 600 lira üze­rin­de ücret ödü­yor. Hak­la­rı­nı helal edi­yor­lar mı? Öde­dik­le­ri üc­ret­le­rin al­dık­la­rı hiz­met­le­re değ­di­ği­ni dü­şü­nü­yor­lar mı? Araç mu­aye­ne üc­ret­le­ri dü­şü­rül­me­li­dir. Va­tan­da­şı­mız bazı kurum ve ku­ru­luş­la­ra ez­di­ri­li­yor. Va­tan­daş önü­müz­de­ki se­çim­ler­de bütün bun­la­rı dü­şü­ne­rek san­dı­ğa git­sin. Ge­re­ken ya­nı­tı san­dık­ta ver­sin” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU