Sağ­lık açı­sın­dan bir­çok fay­da­sı bu­lu­nan maden su­yu­nun halk ara­sın­da doğru bi­li­nen yan­lış­lar neler? Freşa Gıda Mü­hen­di­si Yasin Gü­nay­dın doğru bi­li­nen yan­lış­la­rı şöyle sı­ra­la­dı:

‘’Maden su­yu­nu kay­na­ğın­dan değil cam şi­şe­de için’’
Halk ara­sın­da bi­li­nen bir yan­lış “Maden suyu kay­na­ğın­da içil­me­li­dir” an­la­yı­şı­dır. Maden suyu, gıda stan­dart­la­rı­na uygun am­ba­laj­lı cam şi­şe­ler­de ka­pa­ğı açıl­ma­dı­ğı sü­re­ce kay­na­ğın­da­ki ori­ji­nal doğal mi­ne­ral kom­po­zis­yo­nu ve te­miz­li­ği­ni korur. Cam am­ba­la­jı şe­kil­de üre­ti­len ma­den­su­la­rı­nın hij­ye­nik şe­kil­de do­lu­mu son­ra­sın­da son tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­ğın­da cam am­ba­la­jın­dan içil­me­si maden su­yu­nun ka­ras­te­ris­tik ta­dı­nın en iyi şe­kil­de hij­ye­nik ola­rak alın­ma­sı­nı sağ­lar. As­lın­da şi­şe­le­nen mi­ne­ral­li suyun hem mi­ne­ral kom­po­zis­yo­nu­nun hem de hij­ye­nik ni­te­li­ği­nin ko­run­ma­sın­da içer­di­ği kar­bon­di­ok­sit ga­zı­nın et­ki­li ol­du­ğu bi­lin­me­li­dir. Maden su­yu­nun tüm fay­da­la­rı sağ­la­ma­sı için bar­dak­ta değil cam şi­şe­sin­de tü­ke­til­me­si ge­re­kir.
‘’Maden suyu asit­li de­ğil­dir’’
Freşa Gıda Mü­hen­di­si Yasin Gü­nay­dın halk ara­sın­da bi­li­nen diğer bir yan­lış an­la­yış ise şöyle açık­lı­yor: “Ma­den­su­yu asit­li­dir” kav­ra­mı yan­lış­tır. Tam ak­si­ne, mi­ne­ral­li su­lar­da mide asi¬dini tam­pon­la­yan bi­kar­bo­nat bu­lunmak­ta­dır. Mide ek­şi­me ve yan­ma­la­rın­da halk ara­sın­da çok iyi bi­li­nen maden su­yu­nun ya­rar­lı et­ki­si de buna bağ­lı­dır. “Asit­li” de­ni­len içe­cek­le­rin ortak özel­li­ği ise kar­bon­di­ok­sit gazı içer­me­le­ri­dir. Bu tür “gazlı” içecek üre­ti­min­de, içimi ko­lay­laş­tı­rı­cı ve içe­ri­ği sa­bit­leş­ti­ri­ci et­ki­le­ri ne­de­niy­le kar­bon­di­ok­sit gazı şi­şe­le­me sı­ra­sın­da içe­ce­ğe ek­le­nir. Ma­den­su­la­rın da aynı ne­den­ler­le kar­bon­di­ok­sit “ba­sı­lır.” Kar­bon­di­ok­sit gazı di­li­miz­le temas et­ti­ğin­de ge­çi­ci ola­rak tat al­gı­la­yı­cı­la­rı­nı uyuş­tur­du­ğu için, mi­ne­ral tadı al­gı­lan­ma­sı­nı bas­kı­la­ya­rak içimi ko­lay­laş­tır­mak­ta­dır. Gazı “kaç­mış” içe­cek­le­rin tat­sız­laş­ma­sı, azal­mış olan kar­bon­di­ok­sit içe­rik­le­ri yü­zün­den­dir. Ma­den­su­la­rı da dahil tüm “gazlı” ürün­le­rin soğuk içil­me­si­nin öne­ril­me­si de içecek için­de çö­zün­müş olan kar­bon­di­ok­si­tin so­ğuk­ta daha iyi ko­ru­na­bil­me­sin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır.
‘’Ço­cuk­lar da maden suyu tü­ke­te­bi­lir’’
Maden su­la­rı tüm yaş dö­nem­le­rin­de ol­du­ğu gibi sağ­lık­lı bir ço­cuk­luk için de vaz­ge­çil­mez bir sağ­lık ürü­nü­dür. Ço­cuk­lar da özel­lik­le uygun dü­zey­ler­de kal­si­yum ve flü­orür içe­ren maden su­la­rı kemik ve diş ge­li­şi­min­de büyük des­tek sağ­lar­lar. Freşa ola­rak dün­ya­da soğuk yü­ze­ye çıkan ender maden suyu kay­nak­la­rın­dan bi­ri­ne sa­hi­biz.
Bi­lin­di­ği üzere kay­na­ğın­dan çıkan maden su­yu­nun soğuk ola­rak çık­ma­sı çok önem­li. Son­ra­dan so­ğu­tu­lan maden su­la­rı ilave bir işlem gör­dü­ğü için bak­te­ri üret­me riski ba­rın­dı­rır. Fir­ma­mız ta­ra­fın­dan üre­ti­len direk şi­şe­le­nen İniş­di­bi Doğal Maden Suyu sıfır bak­te­ri­li ve nit­rit bu­lun­dur­ma­yan Ca-HCO3 tipi maden su­yu­dur. Süt içe­me­yen ço­cuk­lar veya ye­tiş­kin­ler, kal­si­yum ih­ti­ya­cı­nı maden su­yun­dan kar­şı­la­ya­bi­lir. Özel­lik­le ge­liş­me ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın hem kemik sağ­lı­ğı açı­sın­dan hem de ih­ti­yaç duy­duk­la­rı gün­lük kal­si­yum mik­ta­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan gün­lük en az 3-4 bar­dak maden suyu tü­ket­me­le­ri önem­li­dir.Ha­ber-Fo­to: Teni Tapik Çimen