Be­le­di­ye ve Özel İdare Ça­lı­şan­la­rı Bir­li­ği Sen­di­ka­sı’nın (BEM-BİR-SEN) “12. İbra­him Ke­res­te­ci Basın Ödül­le­ri” İyi­de­re il­çe­sin­de dü­zen­le­nen tö­ren­le sa­hip­le­ri­ni buldu.

Geçen yıl pan­de­mi se­be­biy­le di­ji­tal or­tam­da ya­pı­lan 11. İbra­him Ke­res­te­ci Basın ödül tö­re­ni­nin ardın bu yıl ilk kez Rize’de ya­pıl­dı. 2010’da ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den mer­hum Genel Sek­re­ter İbra­him Ke­res­te­ci anı­sı­na ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yo­nun ödül tö­re­ni, Rize’nin İyi­de­re il­çe­sin­de bir otel­de oyun­cu Ba­ha­dır Ye­ni­şe­hir­li­oğ­lu’nun su­nu­muy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. EM-BİR-SEN Genel Baş­ka­nı Le­vent Uslu, Kur’an-ı Kerim ti­la­ve­tiy­le baş­la­yan tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü’nü kut­la­dı, basın men­sup­la­rı­nın zor gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri­ni ifade etti.
15 Ocak’ta bor­do­lar­da biz­zat ya­şa­na­cak, Tür­ki­ye’de 1300’ü aşkın be­le­di­ye­de sos­yal denge söz­leş­me­si tek tek nakış gibi iş­len­mek­te. Hepsi dü­şü­nü­le­nin daha üs­tün­de. Yerel yö­ne­tim­ler hiz­met ko­lun­da ça­lı­şan me­mur­la­rı­mı­za hiz­met al­dı­ra­cak ko­num­da. Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ile 711 memur ve söz­leş­me­li kar­de­şi­mi­zi içe­ren sos­yal denge söz­leş­me­si­ne tavan ola­rak imza attık. Buna Ko­ca­eli Bü­yük­şe­hir’de baş­la­dık ve Bursa’da devam ettik. Me­mur­la­rı, ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nı dü­şü­ne­rek, on­la­rın aile­si­ne bir katkı sun­mak, sof­ra­la­rın­da bir tas yemek daha olsun dü­şün­ce­siy­le ça­lı­şır­ken, ‘Ben şu borcu nasıl öde­ye­ce­ğim?’ diye dü­şün­me­sin, güler yüzlü şe­kil­de va­tan­da­şa hiz­met etsin diye dü­şü­nen be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız var.


12.İbra­him Ke­res­te­ci basın ödül­le­ri
Özel ödül, Yazar Rasim Öz­de­nö­ren, Se­çi­ci kurul özel ödülü, Di­ri­liş şairi Sezai Ka­ra­koç, Vefa ödülü, yazar Mus­ta­fa Yaz­gan, Dip­lo­ma­sı haber ödülü TRT den Nisa Efen­di­oğ­lu, Köşe ya­za­rı da­lın­da Akit ga­ze­te­sin­den Hacı Ya­kı­şık­lı, Te­le­viz­yon top­lum­sal fayda prog­ra­mı, Ülke TV’den Şer­min Dural, Ya­pım­cı ça­lış­ma ha­ya­tı­na katkı ödülü, Milat Ga­ze­te­si Neşet Gün­doğ­du Rö­por­taj ödülü, TV Net te­le­viz­yo­nun­dan Ayşe Bö­hür­ler,Eko­no­mi ga­ze­te­ci­si ödülü, Yeni Şafak Ga­ze­te­sin­de Yaşar Süngü, TV Ana­liz prog­ra­mı 24 TV’den ma­sa­da ne var, İbra­him Güneş, Di­ji­tal Ya­yın­cı­lık Adem Metan, İnter­net ha­ber­ci­lik­te süper haber Cen­giz Er, Yılın fo­toğ­ra­fı Ana­do­lu Ajan­sı’ndan Şeb­nem Coş­kun, Yılın edi­tö­rü Sabah ga­ze­te­sin­den Mesut Altun,Yılın mu­ha­bi­ri Ana­do­lu Ajan­sı Aykut Ka­ra­dağ. Yerel medya ri­ze­viz­yon ve Ak­tu­el­53 adına Osman Kö­se­oğ­lu, Taka Ga­ze­te­si Genel Yayın Yö­net­me­ni Yusuf Tur­gut.. 12. İbra­him Ke­res­te­ci Basın Ödülü Prog­ra­mı­na BEM BİR SEN Genel Baş­ka­nı Leven Uslu, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, Recai Kars­lı, Nu­ret­tin Sever, Ercan Olgun, Me­de­ni Se­vinç, Cum­hur­baş­ka­nı Baş da­nış­ma­nı Mu­ham­med Mü­ca­hid Küçük yıl­maz, TBMM Diş iliş­ki­ler pro­to­kol Baş­ka­nı Prof. Dr. Kud­ret Bül­bül, Prof. Dr. Meh­met Şahin, BEM BİR SEN Rize İl Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Al­bay­rak, Bölge İlle­rin BEM BİR SEN Baş­kan­la­rı, tem­sil­ci­le­riy­le, İlçe Belde Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ve Basın men­sup­la­rı ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU