Aşırı kilo almak, kalp-da­mar ra­hat­sız­lık­la­rın­dan di­ya­be­te va­rın­ca­ya kadar bir­çok has­ta­lı­ğa neden olu­yor. Bes­len­me Uz­ma­nı ve Di­ye­tis­yen Pınar De­mir­ka­ya, bu doğ­rul­tu­da uygun bes­len­me öne­ri­le­rin­de bu­lu­nur­ken, doğru bi­li­nen yan­lış­la­rı sı­ra­lı­yor: “Suya limon kat­mak za­yıf­lat­maz, ekmek tek ba­şı­na kilo al­dır­maz…”

Özel­lik­le pan­de­mi ne­de­niy­le evde ka­lı­nan gün­ler­de hem ha­re­ket ek­sik­li­ği ya­şa­nı­yor hem de sı­kın­tı­dan daha fazla besin tü­ke­ti­li­yor. Bun­la­rın ya­nı­na sağ­lık­sız bes­len­me ek­le­nin­ce kilo ar­tı­şı ka­çı­nıl­maz hale ge­li­yor. Böy­le­lik­le ba­ğı­şık­lık dü­şe­bi­li­yor, Ko­ro­na­vi­rüs ve mev­sim­sel gri­bin yanı sıra kalp-da­mar ra­hat­sız­lık­la­rı ile di­ya­bet gibi bir­çok ra­hat­sız­lı­ğa kapı ara­la­na­bi­li­yor. Ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­re­rek za­yıf­la­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bes­len­me Uz­ma­nı ve Di­ye­tis­yen Pınar De­mir­ka­ya, ya­pı­la­cak di­ye­tin ki­şi­ye özel ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lu­yor. Her di­ye­tin her­ke­se uy­ma­ya­ca­ğı­nı, ka­lo­ri he­sa­bı yap­ma­dan da za­yıf­la­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten De­mir­ka­ya, uygun bes­len­me öne­ri­le­rin­de bu­lu­nu­yor ve di­yet­te doğru bi­li­nen yan­lış­la­rı sı­ra­lı­yor.
Dep­res­yon için balık
Kış mev­si­min­de güneş ışı­ğın­dan en az öl­çü­de fay­da­la­nı­yo­ruz. Ancak az güneş ışığı, dep­res­yon ris­ki­ni ar­tı­ran fak­tör­ler ara­sın­da yer alır­ken, dep­res­yon ise kilo alı­mı­nı te­tik­le­ye­bi­li­yor. Do­la­yı­sıy­la ceviz, keten to­hu­mu ve balık gibi Omega 3 zen­gi­ni gı­da­la­rın diyet pla­nın­da bu­lun­ma­sı yarar sağ­lı­yor.
Ba­ğı­şık­lı­ğa may­da­noz
Ko­ro­na­vi­rüs, soğuk al­gın­lı­ğı, mev­sim­sel grip için ba­ğı­şık­lı­ğı ko­ru­mak önem­li ol­du­ğun­dan, kış ay­la­rın­da dü­şü­şe geçen ba­ğı­şık­lık için çinko ve C vi­ta­mi­ni alı­mı­na dik­ka­te etmek ge­re­ki­yor. May­da­noz, yu­mur­ta, yulaf, kır­mı­zı pan­car, avo­ka­do, bro­ko­li, kivi, tahin, kabak çe­kir­de­ği gibi be­sin­ler, formu ko­rur­ken ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­ri­yor.
Diyet ki­şi­ye özel­dir
Her­ke­se aynı bes­len­me prog­ra­mı uy­gu­lan­maz, bu büyük bir hata olur. Çünkü her­ke­sin ih­ti­ya­cı, alış­kan­lık­la­rı ve me­ta­bo­liz­ma­sı fark­lı ol­du­ğu gibi yaşı ve ge­ne­tik fak­tör­le­ri de fark­lı. Bazı bes­len­me mo­del­le­ri di­ya­bet ve Ha­şi­ma­to gibi bazı ra­hat­sız­lık­lar­da ter­cih edil­mez. Diyet, ge­rek­li tet­kik­ler so­nu­cu ki­şi­ye özel ola­rak ha­zır­lan­ma­lı.
Bir kib­rit ku­tu­su pey­nir ef­sa­ne­si
Ka­lo­ri he­sa­bı ya­pı­lan di­yet­ler yan­lış so­nuç­lar ve­re­bi­li­yor. Es­ki­den her yerde ‘bir kib­rit ku­tu­su pey­nir, beş adet zey­tin tü­ke­ti­lin­ce za­yıf­la­ya­bi­lir­si­niz’ veya ‘yal­nız­ca kar­bon­hid­rat­sız bes­le­ne­rek kilo ve­re­bi­li­rim’ gibi diyet ef­sa­ne­le­ri ko­nu­şu­lur­du. Ancak tüm bun­lar çok yan­lış çünkü sağ­lık­sız ve diyet yap­mak sağ­lık­sız bes­len­mek demek değil. Zayıf bir bün­ye­ye sahip ol­duk­tan sonra fit be­de­nin hiç önemi yok.
Ekmek ve limon
Ekmek tek ba­şı­na ne kilo al­dı­rı­yor ne de zarar ve­ri­yor. Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, ek­me­ğin kom­bi­ne edil­di­ği be­sin­ler ve ekmek tü­rü­ne göre bu durum de­ğiş­ken­lik gös­te­ri­yor. Ay­rı­ca, top­lum­da yine doğru bi­li­nen bir yan­lış daha var: Bi­li­ne­nin ak­si­ne suya limon kat­mak za­yıf­lat­maz, yal­nız­ca ekst­ra C vi­ta­mi­ni alı­mı­na yar­dım­cı olur. C vi­ta­mi­ni ba­ğı­şık­lık için önem­li ama faz­la­sı vü­cut­tan atı­lı­yor.


Ha­ber-Fo­to: Erkut Te­zer­di