Ya­şa­mı­mız bo­yun­ca he­pi­mi­zin ha­ya­tın­da çe­şit­li yaş­lar­da sağ­lık so­run­la­rıy­la karşı kar­şı­ya kal­mak­ta­yız. Ben­de­ni­zin Konya’da Torku Hol­ding­de gö­rev­li büyük oğlum Ali’nin geçen yıl ağı geçen ko­ro­na virüs te­da­vi­si­nin ar­dın­dan ya­ka­lan­dı­ğı LDH disk ame­li­ya­tı­nı sü­re­cin­de an­ne­si Selam ha­nım­la bir­lik­te, Konya Sağ­lık İl Mü­dür­lü­ğü Nu­mu­ne Dev­let Has­ta­ne­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız ame­li­yat st­re­si ve he­ye­ca­nı he­pi­mi­zin sağ­lı­ğı­mı­za ne kadar da fazla önem ver­me­mi­zin ge­re­ği­ni bir kez daha biz­le­re ya­şat­mış oldu. Oğ­lu­mun bu ba­şa­rı­lı ame­li­ya­tı ger­çek­leş­ti­ren has­ta­ne­nin kıy­met­li Beyin ve Sınır Genel Cer­rah Uz­man­la­rın­dan, Sayın Dok­tor Adil Ak­ka­ya ve eki­bi­ne, Konya’da aile­ce ya­şa­dı­ğı­mız sağ­lık so­run­la­rı­mız­la ya­kın­dan il­gi­le­nen örnek insan, Konya Nu­mu­ne Dev­let Has­ta­ne­si­nin kıy­met­li Baş­he­kim Yar­dım­cı­sı Sayın Uzman Dr. Halit Ka­ra­ca’ya ve Genel Cer­rah ser­vi­si­nin kıy­met­li per­so­ne­li­ne, Ka­val­cı ve Ka­ra­man aile­le­ri ola­rak en kalbi sev­gi­le­ri­miz­le şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.
O ne­den­le; SAĞ­LIK­LI BİR YAŞAM İÇİN HER GÜN YAP­MA­MIZ GE­RE­KEN DOĞRU HA­RE­KET­LER;
KAL­KAR­KEN: Yavaş ha­re­ket etmek ve pen­ce­re­yi açmak.
BAN­YO­DA: Ilık duş ve çı­kış­ta soğuk su dö­kün­mek,
KAH­VAL­TI­DA: Ilık su. Ke­pek­li ekmek, yo­ğurt, meyve.
İŞE GİDER­KEN: Yü­rü­yecek me­sa­fe­yi uzat­mak.
İŞ YERİNDE: Ay­dın­lık, gü­neş­li, temiz ve geniş mekân.
ÖĞLE YEMEĞİ: Az ekmek, beyaz et, pa­ta­tes, bol sa­la­ta.
ÖĞ­LE­DEN SONRA: Biraz uyu­mak veya din­len­mek.
MA­SA­DA: Yas­la­nıp derin nefes almak, ba­cak­la­rı kı­pır­dat­mak.
AKŞAM YEMEĞİ: Seb­ze­li yemek, beyaz et, sa­la­ta ve meyve.
YATMA: Ses­siz ve az ka­ran­lık oda. Prob­lem­le­ri dü­şün­me­mek.
YAN­LIŞ HA­RE­KET
KAL­KAR­KEN: Hızlı ha­re­ket. Uya­nın­ca ya­tak­ta fazla kal­mak.
BAN­YO­DA: Çok kal­mak. Saç­la­rı ve vü­cu­du ku­rut­ma­mak.
KAH­VAL­TI­DA: Çok yağlı yi­yecek, sucuk, sosis yemek.
İŞE GİDER­KEN: Ka­pı­nın önüne kadar ara­bay­la git­mek.
İŞ YERİNDE: Ma­sa­da uzun otur­mak, et­ra­fa bak­ma­mak.
ÖĞLE YEMEĞİ: Çok yemek, ko­la­lı içe­cek­ler. Ayak­ta yemek.
ÖĞ­LE­DEN SONRA: Tuzlu kra­ker­ler, bis­kü­vi­ler, tatlı yemek.
MA­SA­DA: Sa­at­ler­ce kam­bur otur­mak. Aynı yere bak­mak.
AKŞAM YEMEĞİ: Mik­ro­dal­ga­dan ve yat­ma­dan önce yemek.
YATMA: Işık­lı oda, yük­sek yas­tık. Yü­zü­ko­yun ve geç yat­mak.

AT


Kay­nak: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Sağ­lık An­sik­lo­pe­di­si