10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler günü ola­rak 1961 yı­lın­dan bu yana yur­du­muz­da kut­la­nı­yor.
Rize’de ça­lı­şan ga­ze­te­ci ola­rak unut­ma­yan ve kut­la­ma yapan kurum ku­ruş­la­rı­mız oldu.
Bir­çok dos­tu­muz te­le­fon­la me­saj­la­rıy­la gü­nü­mü­zü kut­la­dı.
Kah­val­tı­ya davet ede­rek soh­bet im­kâ­nı sağ­la­yan Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin beyi dü­şün­ce­sin­den do­la­yı teb­rik edi­yo­rum.
Ra­ma­da Otel­de­ki kah­val­tı­lı top­lan­tı­da Ga­ze­te­ci Gen­ça­ğa Ka­ra­faz­lı günün önemi hak­kın­da yap­tı­ğım ko­nuş­ma­da ga­ze­te­ci­le­rin kar­şı­laş­tı­ğı so­run­la­rı dile ge­tir­di. ’’Bu­gü­ne kadar bir­çok ha­be­ri­me eri­şim ya­sa­ğı ge­ti­ril­di, Bazı ha­ber­le­rim için da­va­lar açıl­dı halen devam eden davam var’’
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’’ hal­kı­mız ha­ber­le­ri siz ol­ma­sa­nız kim­den ala­cak. Dün­ya­nın ne­re­sin­de bir olay var Ga­ze­te­ci ol­maz­sa ha­be­ri­miz ola­maz. Önem­li bir iş ve görev ya­pı­yor­su­nuz. Rize öz­gür­lük­le­rin en çok ol­du­ğu bir şehir ola­rak önem­li bir yer­de­dir. Haber ya­zar­ken kim­se­nin hak­kı­na te­ca­vüz et­me­me­li, doğru ve fo­toğ­raf­ta gö­rül­dü­ğü gibi net haber ol­ma­lı’’ dedi.
Gün­doğ­du Ga­ze­te­si sa­hi­bi Reşat Tula Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin ‘den Be­le­di­ye­nin ihale ilan­la­rı­nın yerel ga­ze­te­ler­de ya­yın­la­na­rak bir nebze maddi kat­kı­da bu­lun­ma­la­rı­nı is­te­di. Baş­kan Metin ko­nu­yu in­ce­le­ye­lim uy­gun­sa neden ol­ma­sın dedi.
Kah­val­tı son­ra­sı ka­tı­lan ga­ze­te­ci­le­re he­di­ye veren Baş­kan Rahmi Metin her zaman kapım siz­le­re açık­tır yeter ki doğru ve ger­çek ha­ber­ler yazın dedi.
Günün anı­sı­na Öğ­le­den sonra Zi­ra­at Çay Bah­çe­sin­de Va­li­miz Kemal Çeber’in açık ha­va­da dü­zen­le­nen da­ve­ti­ne ka­tıl­dık.
Yet­ki­li­ler­den her­han­gi bir davet ol­du­ğun­da ka­tı­lım çok olur.
Bu kez de öyle oldu. Ga­ze­te­ci­ler gü­nün­de ga­ze­te­ci­nin ka­tıl­ma­sı da gayet nor­mal. Rize’de görev yapan bir­çok ga­ze­te­ci ol­du­ğu­nu bir kez daha gör­dük. İlçe­ler­den de ka­tı­lan ar­ka­daş­la­rı­mız oldu.
Şeh­ri­mi­zin kı­dem­li Ga­ze­te­ci­le­ri­ne Va­li­mi­zin Te­şek­kür Bel­ge­si ver­me­si mem­nun­luk ya­rat­tı. Te­şek­kür Bel­ge­si Ya­vu­zer Tar­lan, Ali Çakır, Osman Can. Reşat Tula, Faik Ba­koğ­lu’na ve­ril­di.
Belge ve­ri­le­rek Ga­ze­te­ci­le­rin ha­tır­lan­ma­sı güzel bir ge­liş­me fakat te­şek­kür bel­ge­si ve­ril­me­si ge­re­ken­ler­de başka ay­rın­tı­lar aran­say­dı bence daha güzel olur­du.
70 yaş sı­nı­rı­na ula­şan Ga­ze­te­ci­le­re Ba­şa­rı Bel­ge­si ve­ril­di.
Bu kri­ter 20 yıl 30 yıl veya daha fazla Hiz­met eden yazı yazan haber yapan Ga­ze­te­ci­ler ola­rak dü­zen­len­sey­di daha güzel olur­du ka­nı­sın­da­yım.