Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, 2021-2022 Se­zo­nu 2. Trans­fer ve Tes­cil dö­ne­mi Takım Har­ca­ma Li­mit­le­ri’ni açık­la­dı.

TFF Kulüp Li­sans Ku­ru­lu, 2021-2022 Se­zo­nu Süper Lig Takım Har­ca­ma Li­mit­le­ri­ni ikin­ci trans­fer ve tes­cil dö­ne­mi ile il­gi­li ola­rak be­lir­le­di. Ku­lüp­ler için be­lir­le­nen takım har­ca­ma li­mit­le­ri, fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan be­lir­ti­len ge­rek­çe­ler­le ve usul­ler­le, 15 Ara­lık ta­ri­hi­ne kadar ya­pı­la­cak baş­vu­ru­lar ve her iki trans­fer ve tes­cil dö­ne­mi­nin son günü en geç saat 18.00’e kadar ya­pı­la­cak baş­vu­ru­lar üze­ri­ne Kulüp Li­sans Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ar­tı­rı­la­bi­lecek. Buna göre yüzde 25 sapma ile bir­lik­te en yük­sek takım har­ca­ma li­mi­ti­ne sahip takım 667 mil­yon 775 bin 177 TL’yle Fe­ner­bah­çe oldu. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­ri, 662 mil­yon 069 bin 594 TL ile Ga­la­ta­sa­ray ve 552 mil­yon 298 bin 683 TL tu­tar­la Be­şik­taş takip etti. Çay­kur Ri­zes­por’un yüzde 25 sapma ile bir­lik­te har­ca­ma li­mi­ti ise 305 Mil­yon 229 bin 257 TL ola­rak açık­lan­dı. Süper Lig’de lider ko­num­da bu­lu­nan Trab­zons­por’un ise Takım Har­ca­ma Li­mi­ti 387 mil­yon 060 bin 950 TL.
İşte TFF ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen li­mit­ler: