Çay­kur Ri­zes­por, ligin 21. haf­ta­sın­da oy­na­ya­ca­ğı Ka­ra­güm­rük maçı ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Spor Toto Süper Lig’in Ka­ra­de­niz ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, ligin 21. haf­ta­sın­da Ka­ra­güm­rük’ün ko­nu­ğu ola­cak.
Bir gün­lük ara­nın ar­dın­dan dep­las­man­da ka­rı­şı­la­ca­ğı Va­va­cars Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde top­la­nan ye­şil-ma­vi­li ekip, Tek­nik Di­rek­tör Hamza Ham­za­oğ­lu yö­ne­ti­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len ant­ren­ma­na ısın­ma ha­re­ket­le­ri ile sürdürüyor.
Kon­dis­yon ça­lış­ma­sı ile devam eden ant­ren­man çift kale maç ile son buldu. Öte yan­dan geç­ti­ği­miz gün ken­di­si­ni yeşil ma­vi­li renk­le­re bağ­la­yan im­za­yı atan Yusuf Sarı da ta­kım­la ilk ant­ren­ma­nı­na çıktı.
Ko­ro­na­vi­rüs aşısı olan bazı fut­bol­cu­lar ant­ren­ma­na ka­tıl­ma­dı.


Haber Merkezi