Ko­ca­eli’nin Ka­ra­mür­sel il­çe­si be­le­di­ye­si­nin diğer be­le­di­ye­le­re de örnek teş­kil ede­bi­lecek bir ka­ra­ra imza attı.

Ko­ca­eli’nin Ka­ra­mür­sel il­çe­si be­le­di­ye­si, iş yeri açma ve ye­ni­le­me ruh­sa­tı için aşı zo­run­lu­lu­ğu ka­ra­rı aldı. Bu ki­şi­le­rin, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan zo­run­lu aşı tak­vi­mi­ne uymuş ol­ma­la­rı ge­re­kecek. Aşı tak­vi­me uy­ma­yan­la­ra ruh­sat ve­ril­me­yecek. Ko­ca­eli Ka­ra­mür­sel’de iş yeri açma ruh­sa­tı için aşı zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­di. Ka­ra­mür­sel Be­le­di­ye­si Mec­li­si’nde alı­nan ka­rar­la, 2022 yılı iti­ba­rıy­la iş yeri açma ruh­sa­tı ve ruh­sat ye­ni­le­me iş­lem­le­rin­de aşı zo­run­lu­lu­ğu ara­na­cak.
Bu ki­şi­le­rin, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan zo­run­lu aşı tak­vi­mi­ne uymuş ol­ma­la­rı ge­re­kecek. Aşı tak­vi­me uy­ma­yan­la­ra ruh­sat ve­ril­me­yecek. Karar es­naf­lar ta­ra­fın­dan mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı. Mec­li­sin al­dı­ğı ka­ra­rı doğru bul­du­ğu­nu söy­le­yen ec­za­cı Ferit Doğan Urcan, “Sa­de­ce aşı kartı alıp da iş yeri açma değil; iş ye­ri­ne gi­recek in­san­la­rın da hatta içe­ri­de ça­lı­şan­la­rın da bu ko­nu­da daha du­yar­lı ol­ma­sı ge­re­ki­yor” dedi.
“Ka­ra­rı des­tek­li­yo­ruz”
Te­le­fon dük­ka­nı sa­hi­bi Şu­ayip Şahin de alı­nan ka­ra­rı des­tek­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Co­ro­na virüs tek­rar ya­yıl­dı­ğı için bu uy­gu­la­ma­yı çok ye­rin­de bu­lu­yo­rum. Bence doğru bir karar, so­nu­na kadar des­tek­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu. Mec­li­sin al­dı­ğı ted­bir ka­ra­rı­na uyul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten esnaf Murat Kork­maz ise “Toplum içine ka­rı­şa­ca­ğız. Do­la­yı­sıy­la aşı ol­ma­dan ruh­sat al­ma­ma­mız ge­re­ki­yor­du. Bence man­tık­lı, top­lu­ma ka­rı­şa­cak­sak bu tür ted­bir­le­re dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor­du” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Bulaş ris­ki­miz yük­sek”
Esnaf ara­sın­da da bulaş ris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu­nu ifade eden Salih Kork­maz ise, “Ka­ra­ra ka­tı­lı­yo­rum, aşı ol­ma­dan ruh­sat ve­ril­me­sin. So­nuç­ta es­na­fız, bulaş ris­ki­miz yük­sek. O yüz­den be­le­di­ye­nin al­dı­ğı bu ka­ra­rı des­tek­li­yo­rum” dedi.

Haber Merkezi