Hamza Hamzaoğlu,

“Adem Ljajic ile görüşüyoruz”

Çay­kur Ri­zes­por tek­nik di­rek­tö­rü Hamza Ham­za­oğ­lu, Adem Lja­jic ile gö­rüş­tük­le­ri­ni söy­le­ye­rek önü­müz­de­ki hafta 2-3 trans­fer daha ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Çay­kur Ri­zes­por tek­nik di­rek­tö­rü Hamza Ham­za­oğ­lu Adem Lja­jic ile gö­rüş­tük­le­ri­ni trans­fer dö­ne­mi bit­me­den 2-3 trans­fer daha ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. “Adem Lja­jic gün­de­mi­miz­de” Trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Ham­za­oğ­lu, “Şu anda Yusuf Sarı’yla her ko­nu­da an­la­şıl­dı. Trab­zons­por ’a da te­şek­kür edi­yo­ruz. Önü­müz­de­ki hafta başka trans­fer­ler ola­bi­lir. Bir­kaç oyun­cuy­la tak­vi­ye et­me­miz ge­re­ki­yor. Kad­ro­mu­zu des­tek­le­me­miz ge­re­ki­yor. 2-3 trans­fer daha ya­pa­ca­ğız. Adem Lja­jic gün­de­mi­miz­de var ama sa­de­ce o değil. Biz her türlü ha­zır­lık­lı­yız. Gö­rüş­me­ler sü­rü­yor. Han­gi­le­ri ta­kı­mı­mı­za uy­gun­sa on­lar­la so­nuç­lan­dı­ra­ca­ğız. Sola tak­vi­ye dü­şü­nü­yo­ruz. Cemal’e fazla yük kaldı. Bugün is­tek­liy­di ama çok fazla ve­rim­li oy­na­ya­ma­dı. Üst üste çok maç oy­na­dı. Orayı bir oyun­cuy­la daha des­tek­le­mek is­ti­yo­ruz. Trans­fe­rin son gü­nü­ne kadar giden de ola­bi­lir, is­mi­ni say­ma­dı­ğı­mız başka oyun­cu­lar da ge­le­bi­lir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi