ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­nün yö­ne­tim ku­ru­lu­nu oluş­tu­ran 3 üye­nin 3 ‘er yıl­lık sü­re­le­ri­nin dol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’in Baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı ÇAY­KUR’un yö­ne­tim ku­ru­lu top­lam 6 üye­den olu­şu­yor. Bu üye­le­rin görev sü­re­si ka­nu­nen 3 yılla sı­nır­lı.
Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı adına Trab­zon böl­ge­sin­den Ali Kemal Yıl­dız’ın 3 yıl­lık Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği Ara­lık 2021 ayı so­nun­da sona erdi.
Bir yıl önce ÇAY­KUR Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­nan Ça­ye­li­li hem­şe­ri­miz Zeki Ka­ra­oğ­lu Tem­muz 2021 ta­ri­hin­de gö­re­vi devir tes­lim al­dı­ğı Sü­ley­man Pı­nar­baş’ın kalan 6 aylık Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ni ta­mam­la­dı­ğı için Ara­lık ayı so­nun­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­li­ği ka­nu­nen sona erdi. Ka­ra­oğ­lu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ni Orman ve Tarım Ba­kan­lı­ğı adına ya­pı­yor­du.
Ma­li­ye ve Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı için ÇAY­KUR’a tah­sis edi­len Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne yıl­lar­dır atama ya­pıl­ma­dı­ğı için boş bu­lu­nu­yor.
Bu ge­liş­me­ler­den sonra ÇAY­KUR’da görev yapan yö­ne­tim ku­ru­lu üye sa­yı­sı 3 e düş­müş du­rum­da.
Genel Müdür Yusuf Ziya Alim’in dı­şın­da ÇAY­KUR’da halen ve tüm tep­ki­le­re rağ­men Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Yüce ve AK Parti Rize eski Mil­let­ve­ki­li Hik­met Ayar’ın yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri devam edi­yor.
ÇAY­KUR eski Genel Mü­dü­rü olan Ekrem Yüce’nin yine Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­nin bu yılın or­ta­la­rın­da sona ere­ce­ği,2021 yılı Tem­muz ayın­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne ata­nan AK Parti Rize eski Mil­let­ve­ki­li Hik­met Ayar’ın yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­nin 2024 Tem­muz ayına kadar devam edecek.
Bu arada halen Genel Müdür Yar­dım­cı­sı olan Zeki Ka­ra­oğ­lu’nun ve Genel Müdür Yar­dım­cı­sı olan Er­dinç Ha­ti­noğ­lu’nun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne atan­ma­sı­na kesin gö­züy­le ba­kı­lı­yor.
ÇAY­KUR’da boş bu­lu­nan 3 yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği için yoğun kulis ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı­ğı bi­li­ni­yor. ÇAY­KUR’da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği yapan ki­şi­le­re ayda 10 bin lira huzur hakkı ile diğer gi­der­ler için ödeme ya­pı­lı­yor.
ÇAY­KUR­DA YENİ OLU­ŞUM
2’şer daire baş­kan­lık­la­rı bir­leş­tir­di.14 olan Daire Baş­kan­lı­ğı sa­yı­sı 12^ye in­di­ril­di.
Bu arada Yusuf Ziya Alim’in Genel Müdür ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ol­ma­sın­dan sonra bir­çok yeni olu­şum ve ta­sar­ruf­lar­da imza atıl­dı.
Ma­ki­ne ve Ener­ji Daire baş­kan­lık­la­rı bir­leş­ti­ri­le­rek Tek­nik İşler Daire Baş­kan­lı­ğı oldu. Yeni ku­ru­lan bu Daire Baş­kan­lı­ğı­nı Trab­zon­lu hem­şe­ri­miz Bilal Aydın ya­pı­yor. Kâmil İpek’in Baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Per­so­nel da­ire­si­nin ismi de de­ği­şe­rek İnsan Kay­nak­la­rı Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı oldu. Ensar Ser­dar’ın Baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nın ismi de Des­tek Hiz­met­le­ri Daire Baş­kan­lı­ğı oldu.
Kısa ismi APK olan Araş­tır­ma, Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Daire Baş­kan­lı­ğı­nın yeni ismi de St­ra­te­ji Daire Baş­kan­lı­ğı oldu ve Baş­kan­lı­ğı­na da Ri­ze­li hem­şe­ri­miz Mus­ta­fa Ce­va­hir atan­dı.
Pa­zar­la­ma Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nı Ar­ha­vi­li hem­şe­ri­miz Hamdi Kutlu,
Satın alma Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nı Fın­dık­lı­lı hem­şe­ri­miz Özkan Yal­çın yü­rü­tü­yor.
Bilgi İşlem Daire Baş­kan­lı­ğı­nı Of’lu hem­şe­ri­miz Bur­ha­net­tin Ak ya­pı­yor.


Ha­ber-Fo­to: Faik BA­KOĞ­LU