Ça­ye­li­li usta fo­toğ­raf­çı Ali Fuat Sarı büyük bir ba­şa­rı­ya daha imza attı.

Dün­ya­nın en iyi 10 düğün fo­toğ­raf­çı­sı­nın se­çil­di­ği ya­rış­ma­sı­nın ka­za­nan­la­rı belli oldu.
Çe­çe­va çay bah­çe­sin­de çek­ti­ği fo­toğ­raf ile Ça­ye­li­li usta Fo­tog­raf­çı Ali Fuat Sarı fi­na­list ödü­lü­ne layık gö­rül­dü. Sarı, ya­rış­ma­da ge­lin-da­mat fo­toğ­raf­la­rı, dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan gön­de­ri­len fo­toğ­raf­lar ara­sın­dan 2 dalda aday gös­te­ril­miş ve fi­na­list ödü­lü­ne layık gö­rül­dü.
Ay­rı­ca fo­toğ­raf­lar Tür­ki­ye adına ödül ala­rak de­re­ce­ye giren ve bu sa­ye­de Tür­ki­ye’yi tem­sil eden tek fo­toğ­raf se­ri­si oldu.
Ali Fuat Sarı kim­dir?
1983 Yı­lın­da il­çe­miz­de Fo­toğ­raf­çı bir aile­nin ço­cu­ğu ola­rak doğdu. 20 yılı aş­kın­dır, Pro­fes­yo­nel Fo­toğ­raf­çı­lık ve Si­ne­ma­tog­ra­fik Pro­je­ler­de ça­lış­mak­ta­dır. Ça­lış­ma­la­rı­nı ve Ya­şa­mı­nı il­çe­miz­de ve Al­man­ya’da sür­dür­müş­tür. Ça­lış­ma­la­rı­nı 20 yılı aşkın za­man­dır, bir aile şir­ke­ti olan; Sedef Fo­toğ­raf­çı­lık ve Film Yapım Hiz­met­le­rin­de sür­dür­mek­te­dir. Sarı, sı­ra­sıy­la Ça­ye­li Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si, Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si – İşlet­me – Yö­ne­tim ve Or­ga­ni­zas­yon, Mimar Sinan Üni­ver­si­te­si – Özel Fo­toğ­raf­çı­lık Eği­ti­mi, Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si – Radyo Te­le­viz­yon Si­ne­ma, Gör­sel İle­ti­şim Ta­sa­rı­mı ve Ana­ka­ra Üni­ver­si­te­si – İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nde eği­ti­mi­ni ta­mam­la­dı. Sarı, evli ve 3 çocuk ba­ba­sı­dır.


Haber Merkezi