Ten­ce­re ne­re­den çıktı di­ye­cek­si­niz.
Laf us­ta­sı eski Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel eko­no­mi iyi git­me­di­ği za­man­lar hep ten­ce­re­den bah­se­der­di.
Tec­rü­bey­le sa­bit­tir ki De­mi­rel sı­kın­tı var de­di­ği za­man­lar­da ça­re­yi ten­ce­re­yi gös­te­re­rek “Ten­ce­re­nin dü­şü­re­me­ye­ce­ği hü­kü­met yok­tur. Kay­na­ma­yan ten­ce­re her ik­ti­da­rı gö­tü­rür’’ derdi.
Gü­nü­müz­de ha­ki­ka­ten çok büyük sı­kın­tı var.
Özal’ın orta direk de­di­ği ta­ba­ka ta­ma­men yok oldu. Te­pe­de ya­şa­yan yüzde 5 lik bir zümre için her şey mü­kem­mel.
Çar­şı-Pa­zar her şey ateş pa­ha­sı. Mut­fak tüpü 250 li­ra­ya yak­laş­mış.
Şehir mer­kez­le­rin­de do­ğal­gaz kul­la­nıl­dı­ğı için kömür fi­ya­tı unu­tul­du ama cep ya­kı­yor Elekt­rik, do­ğal­gaz, ben­zin, mazot, yu­mur­ta, yağ, süt ve ma­mul­le­ri uçmuş.
Mil­let alev alev ya­nı­yor sön­dür­mek için AK Parti İkti­da­rın­dan ümit ke­sil­di bi­li­ne.
Araç mu­aye­ne unu­tul­ma­dı
Ya­pı­lan zam yağ­mu­run­dan araç mu­aye­ne üc­ret­le­ri de na­si­bi­ni aldı.
2021 yı­lın­da 372.88 TL olan Oto­mo­bil mu­aye­ne üc­re­ti % 36.2 ar­ta­rak 507.40 TL oldu..
Araç­la­rın mu­aye­ne­si şart. Tra­fik­te sağ­lık­lı git­mek için ya­pıl­ma­sı ge­rek­li. Fakat an­la­ma­dı­ğım mu­aye­ne­ye öyle çat kapı gi­dil­mi­yor, ran­de­vu ala­cak­sın, orada sa­at­ler­ce bek­le­ye­cek­sin sıra gel­me­si için çünkü ran­de­vu sa­ati­ne de uyul­mu­yor her şey iş­let­me­ci­nin ini­si­ya­ti­fi­ne kal­mış.
Araç mu­aye­ne ya­pı­lı­yor der­ken bunca para öde­ni­yor eksik varsa araca bir tor­na­vi­da dahi so­kul­mu­yor. Git ta­mir­ci­de yap de­ni­li­yor. Ta­mir­ci­ye gi­di­le­cek­se Mu­aye­ne için alı­nan bunca para çok fazla değil mi?
Bunca para öde­ni­yor, hiç de­ğil­se küçük bir ek­sik­lik orada gi­de­ril­me­li, me­se­la park lam­ba­sı de­ği­şi­mi, si­lecek vs. gibi ay­rın­tı­lar.
Sıfır alı­nan ara­ba­nın ilk mu­aye­ne­sin­de ben ara­ba­nın motor, şasi nu­ma­ra­sı­nı bu­la­ma­dım de­ni­li­yor­sa ya­pı­la­cak tet­kik­ten şüp­he­li­yim ve alı­nan para çok fazla di­yo­rum.
Rize’de Seçim
Gün­dem­den düş­me­yen bir erken seçim ya­pı­lır mı?
Seçim tak­vi­mi­ne göre tarih Ha­zi­ran 2023
Mu­ha­le­fet ay­lar­dır erken seçim is­ti­yor.
Bu­nal­tan zam­lar son­ra­sı AK Parti Hü­kü­me­ti erken bir seçim ka­ra­rı alır mı zor gö­rü­nü­yor. Çünkü bu zam­la­rın tep­ki­si­nin san­dı­ğa AK Parti için olum­suz yan­sı­ya­ca­ğı­nın he­sa­bı­nı yap­mış­lar­dır.
Yu­kar­da yaz­dım.
Ten­ce­re hü­kü­met dü­şü­rür. Ten­ce­re kay­na­mı­yor­sa sen ne kadar oto­yol­lar, has­ta­ne­ler, ha­va­li­man­la­rı vs. be­ton­dan ne ya­par­san yap çözüm değil.
Olası bir se­cim­de Rize ne olur der­se­niz kesin bi­lin­mez ama mu­ha­le­fe­tin ortak aday­da bir­leş­me­si ha­lin­de 2-1 ol­ma­sı­na kesin gö­züy­le ba­kı­lı­yor.
AK Par­ti­li seç­men dahi ‘’Rize’den mu­ha­lif bir Mil­let­ve­ki­li ol­say­dı Çay, Gübre, Has­ta­ne, Ovit Yolu, Dok­tor ek­sik­li­ği gibi sı­kın­tı­lar bu kadar ol­maz­dı ve olum­suz­luk­la­rı An­ka­ra’da ko­nu­şan olur­du de­ni­li­yor. Zira Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’a Rize’den sorun ile­til­mi­yor.
Mec­lis­te ko­nu­şul­mu­yor.